rakennusalan LAINSÄÄDÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "rakennusalan LAINSÄÄDÄNTÖ"

Transkriptio

1 rakennusalan LAINSÄÄDÄNTÖ 2013 TOIMITTAJA TUOMAS KOKKONEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2013

2 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 359/2013 (julkaisupäivä ) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN BALTO print, Liettua 2013

3 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause III Lukijalle V Lakikirjojen osastot VI Luettelo teokseen otetuista säädöksistä VII Lyhennyksiä XI Ym YMPÄRISTÖ JA ASUMINEN Ym 100 KIINTEISTÖN MUODOSTA- MINEN JA KIINTEISTÖREKISTERI Kiinteistönmuodostamislainsäädäntö Ym 101 Kiinteistönmuodostamislaki / Ym 102 Kiinteistönmuodostamisasetus / Ym 103 L kiinteistötoimituksessa tapahtuvasta lunastamisesta / Ym 104 L kunnan kiinteistöinsinööristä / Ym 105 L eräiden rasitteiden lakkaamisesta / Ym 106 VNA käräjäoikeuksien tuomiopiireistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa / Ym 108 Yhteisaluelaki / Ym 109 L tilojen yhteisten teiden ja valtaojien sekä niihin verrattavien alueiden lakkaamisesta yhteisinä alueina / Ym 110 L eräiden [yleisten alueiden rekisterissä] olevien alueiden järjestelystä / Ym 111 A eräiden [yleisten alueiden rekisterissä] olevien alueiden järjestelystä / Ym 112 L, sisältävä määräyksiä välirajasta vedessä [ja vesialueen jaosta] Ym 113 L oikeudesta yleisiin vesialueisiin / Ym 114 L eräistä vesitilusjärjestelyistä Ym / L vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä / Kiinteistörekisteri ja kiinteistötietojärjestelmä Ym 116 Kiinteistörekisterilaki / Ym 117 Ym 118 Ym 201 Ym 202 Ym 202a Kiinteistörekisteriasetus / L kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta / Ym 200 MAANKÄYTTÖ JA RAKEN- TAMINEN Alueiden käytön suunnittelu ja rakentaminen Maankäyttö- ja rakennuslaki / :n alla: VNp valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista :n alla: Rakennuslaki / b 1 mom. 210 :n alla: Rakennuslaki / ja :n alla: Rakennuslaki / a Rakennusasetus / Maankäyttö- ja rakennusasetus / L alueiden luovuttamisesta asemakaavan toteuttamista varten / Ym 201_26_206_a Kaavoitusmittausasetus / Ym 201_23_171_a L kevennettyjen rakentamisja kaavamääräysten kokeilusta / Ym 201_23_171_b VNA kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta / Energiatehokkuus Ym 201_17_117g_a L rakennuksen energiatodistuksesta / Ym 201_17_117g_b YMA rakennuksen energiatodistuksesta / Ym 201_17_117g_c VNA rakennuksen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä ja kevennetyn energiatodistusmenettelyn edellytyksistä / Ym 201_17_117g_d VNA rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista / Rakennustuotteet Ym 201_19_148_a L rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä /

4 Tiet Ym 203 Maantielaki / Ym 203_7_109_a VNA maanteistä / Ym 203_7_109_b LiikMA näkemäalueista / Ym 207 L yksityisistä teistä / Ym 208 VNA yksityisistä teistä / Kaivostoiminta Ym 209 Kaivoslaki / Ym 209_0_0_a VNA kaivosturvallisuudesta / Ym 209_0_0_b VNA kaivostoiminnasta / Ym 209_10_70_a L valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa toisen omaksi valtion omistamia kivennäislöydöksiä sekä niiden hyväksikäyttöä varten tarvittavia maa-alueita / Ym 209_13_134_a TEMA kaivosten nostolaitoksista / Ym 300 NAAPURUUSSUHTEET JA ULKOILU Ym 302 L eräistä naapuruussuhteista / Ym 305 Ulkoilulaki / Ym 405 Ym 400 YMPÄRISTÖNSUOJELU Ympäristönsuojelu ja ympäristövaikutusten arviointi Ym 401 Ympäristönsuojelulaki / Ym 401a Ympäristönsuojeluasetus / Ym 403 L ympäristövaikutusten arviointimenettelystä / Ym 404 VNA ympäristövaikutusten arviointimenettelystä / L viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista / Ym 405_0_3_a VNA viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista / Ym 500 LUONNONSUOJELU Maisemansuojelu, muinaismuistot ja rakennussuojelu Ym 507 Maa-aineslaki / Ym 507_0_1_a VNA maa-ainesten ottamisesta / Ym 509 Muinaismuistolaki / Ym 510 L rakennusperinnön suojelemisesta / Ym 600 VESIOIKEUS Vesihuolto Ym 613 Vesihuoltolaki / Ym 614 L vesihuollon tukemisesta / Ym 700 MAANMITTAUSLAITOS Ym 711 L maanmittauslaitoksesta / Ym 711_0_6_a A maanmittauslaitoksesta / Ym 714 L kiinteistötoimitusmaksusta / Ym 715 VNA kiinteistötoimitusmaksusta / Ym 714_0_4_a MtMA kiinteistötoimitusmaksusta Ym / L uusjakojen tukemisesta / Ym 716_0_11_a A uusjakojen tukemisesta / Ym 800 ASUNTO-OLOT JA ASUNTOVIRANOMAISET Ym 801 Aravalaki / Ym 801a L vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta / Ym 801b L eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta / Ym 802 Arava-asetus / Ym 803 Aravarajoituslaki / Ym 803a L valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi / Ym 803b L aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa / Ym 804 L yhteishallinnosta vuokrataloissa / Ym 807 L vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta / Ym 807a VNA vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta / Ym 807b L vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista / Ym 807c L vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta / Ym 808 L oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta / Ym 808a A oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta / Ym 809 L vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista / Ym 809a L avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi / Ym 810 L omistusasuntolainojen korkotuesta / Ym 810a L omistusasuntolainojen valtiontakauksesta /

5 Ym 811a Ym 811b Ym 811c Ym 812 Ym 813 L asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta / VNp asunto-osakeyhtiötalojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista / A asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta / Asuntosäästöpalkkiolaki / Asuntosäästöpalkkioasetus / Euroopan unionin säädöksiä YmEU 400 YMPÄRISTÖNSUOJELU YmEU 406 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (kodifikaatio) A: YmEU 407 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (SEA-direktiivi) A: Suomen Laki I:n säädöksiä Si SIVIILIOIKEUS Si 625 Etuostolaki / Si 626 L kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta / Si 627 L kiinteän omaisuuden pakkolunastuksesta sähkölaitosta varten / Si 628 L omaisuuden lunastuksesta puolustustarkoituksiin / Si 628a L eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta / Yr 704 Yr YRITYSTOIMINTA Sähkömarkkinalaki 5, 8, 10 ja 11 luvut, / Suomen Laki II:n säädöksiä Vi VIESTINTÄ, LIIKENNE JA KULJETUKSET Vi 117 Viestintämarkkinalaki 10 luku, / Vi 503 Ratalaki / Yh YLEISHALLINTO-OIKEUS Yh 101 Hallintolaki / Yh 102 Uhkasakkolaki / Yh 107 L sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa / Yh 301 L viranomaisten toiminnan julkisuudesta / Yh 302 A viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta / Ha 105 Ha HALLINTOALUEET L elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista / Tu TURVALLISUUS JA YLEINEN JÄRJESTYS Pelastustoimet ja väestönsuojat Tu 301 Pelastuslaki 11 luku, / Tu 301_12_74_b VNA väestönsuojista / Tu 301_3_12_a SisMA väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta / Tu 300_0_0_e VNA väestönsuojan laitteista ja varusteista / Tu 300_0_0_c L pelastustoimen laitteista / Tu 301_6_22_c SisMA rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta / Tu 301_6_33_a SisMA pelastustien merkitsemisestä / Suomen Laki III:n säädöksiä Ty 100 TYÖSOPIMUS JA VIRKASUHDE Tilaajavastuu Ty 112a L tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä / Ty 112a_0_12_a SosTMp tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) valvonnan siirtämisestä Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimistolle / Ty 400 TYÖSUOJELU Työturvallisuus Ty 401 Työturvallisuuslaki /

6 Ty 401_9_66_a VNA rakennustyön turvallisuudesta / Ty 407 Ty 408 Ty 410 Ty 411 Ty 417 Nuoret työntekijät L nuorista työntekijöistä / VNA nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä / SosTMA nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta / Työsuojelun valvonta ja hallinto L työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta / L työsuojeluhenkilörekisteristä / Ve 305 Verolait Veronumero L veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä / Rakentamismääräyskokoelma Ym 201_1_13_a Suomen rakentamismääräyskokoelma A1: Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Ym 201_1_13_b Suomen rakentamismääräyskokoelma A2: Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat Ym 201_1_13_c Suomen rakentamismääräyskokoelma G1: Asuntosuunnittelu Asiahakemisto

ALKU HE-luonnos 2.2.2009 LIITE LUETTELO ALUEHALLINTOUUDISTUKSEN JOHDOSTA MUUTETTAVISTA ERITYIS- LAKIEN SÄÄNNÖKSISTÄ MINISTERIÖITTÄIN

ALKU HE-luonnos 2.2.2009 LIITE LUETTELO ALUEHALLINTOUUDISTUKSEN JOHDOSTA MUUTETTAVISTA ERITYIS- LAKIEN SÄÄNNÖKSISTÄ MINISTERIÖITTÄIN ALKU HE-luonnos 2.2.2009 LIITE LUETTELO ALUEHALLINTOUUDISTUKSEN JOHDOSTA MUUTETTAVISTA ERITYIS- LAKIEN SÄÄNNÖKSISTÄ MINISTERIÖITTÄIN Seuraavassa on lueteltu ministeriöittäin ne voimassa olevat lain säännökset,

Lisätiedot

TIELIIKENNELAIT KRISTIINA KAHRI MATTI REINI TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 TOIMITTAJAT

TIELIIKENNELAIT KRISTIINA KAHRI MATTI REINI TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 TOIMITTAJAT TIELIIKENNELAIT 2011 TOIMITTAJAT KRISTIINA KAHRI MATTI REINI TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 KAHDESKYMMENESNELJÄS PAINOS Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 180/2011 (julkaisupäivä 2.3.2011)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Sisällysluettelo Palo- ja pelastuslainsäädäntö (Suluissa viimeinen muutos) Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Pelastuslaki 379/2011 (415/2015)... 11 yleiset säännökset... 11 yleiset

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 Toimittaneet Harri Hietala Keijo Kaivanto TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 JA YHTEISTOIMINTALAKI TALENTUM Helsinki 2004 Talentum Media Oy sekä Harri Hietala ja Keijo Kaivanto ISBN 952-14-0778-6

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1384 1598

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1384 1598 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1384 1598 SISÄLLYS N:o Sivu 1384 Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä

Lisätiedot

Luento 8. Uusiutuva energia ja ympäristölainsäädäntö

Luento 8. Uusiutuva energia ja ympäristölainsäädäntö BL20A1200 TUULI- JA AURINKOVOIMATEKNOLOGIA JA LIIKETOIMINTA Wind Power and Solar Energy Technology and Business Luento 8. Uusiutuva energia ja ympäristölainsäädäntö Sari Janhunen, FM Ympäristötarkastaja

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2013

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2013 Lokakuu 2013 Korvaa sisällysluettelon maaliskuu 2013 1(8) RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2013 Suluissa olevaa numeroa ei ole painettu korttiin. Esilläpidettävät säädökset on

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 7. 13.12.2013/50 Liite Virallisen lehden numeroon 145/16.12.2013 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 15 Eduskunnan vastaukset.......

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja

Lisätiedot

SALAVA OSA III TAUSTA-AINEISTO

SALAVA OSA III TAUSTA-AINEISTO OSA III TAUSTA-AINEISTO Museovirasto 2012 SISÄLLYS 1 ARKEOLOGISTEN TUTKIMUSTEN LAATU JA LAADUNHALLINTA EUROOPASSA... 3 1.1 Arkeologisten kenttätutkimusten laadunhallinta... 3 1.1.1 Toimijoita koskeva laadunhallinta...

Lisätiedot

SISÄLLYS Liiteosa Valtiovarainministeriö... 1 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus... 8 Valtiokonttori... 12 Verohallinto... 27 Tullilaitos...

SISÄLLYS Liiteosa Valtiovarainministeriö... 1 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus... 8 Valtiokonttori... 12 Verohallinto... 27 Tullilaitos... SISÄLLYS Liiteosa Valtiovarainministeriö... 1 LIITE 1: Valtiovarainministeriön maksullisen toiminnan yleiskuvaus... 2 LIITE 2: Valtiovarainministeriön maksupäätös... 4 LIITE 2a: JHTT-lautakunnan maksupäätös...

Lisätiedot

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien HE 247/2010 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

HE 277/2009 vp. Vesioikeudellisia yhteisöjä koskevia säännöksiä

HE 277/2009 vp. Vesioikeudellisia yhteisöjä koskevia säännöksiä Hallituksen esitys Eduskunnalle vesilainsäädännön uudistamiseksi Esityksen tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti vesilainsäädännön uudistaminen. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi vesilaki

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610 SISÄLLYS N:o Sivu 604 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta... 1553 605 Laki yhteishallinnosta

Lisätiedot

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja Koulukeskuksen pysäköintialue Turvallisuusasiakirja SISÄLLYSLUETTELO 0. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA... 1 0.3 SUUNNITTELIJAT... 1 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

RIL 262-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto. Taitava kuntarakennuttaja

RIL 262-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto. Taitava kuntarakennuttaja RIL 262-2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto Taitava kuntarakennuttaja 2 RIL 262-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko.

Lisätiedot

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja. Työ: E25810.20. Turku 21.5.2013

VIHDIN KUNTA. Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja. Työ: E25810.20. Turku 21.5.2013 VIHDIN KUNTA Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja Työ: E25810.20 Turku 21.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401

Lisätiedot

Pk-yrityksen ympäristövastuut: Tunnista, varaudu ja hanki kilpailuetua!

Pk-yrityksen ympäristövastuut: Tunnista, varaudu ja hanki kilpailuetua! Pk-yrityksen ympäristövastuut: Tunnista, varaudu ja hanki kilpailuetua! Helsingin seudun kauppakamari Pk-yrityksen ympäristövastuut -hanke Kirjoittajat: Janne Koivisto, Päivittäistavarakauppa ry Pauliina

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys

Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys 1 2012 Savitaipale 2 Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys Käsittely: Lupa- ja toimitusjaosto: 10.05.2012 Tekninen lautakunta: 10.05.2012 Kunnanhallitus: 14.05.2012 Kunnanvaltuusto: 21.05.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LVI-kortistoon sisältyy kaksiosainen käsikirja TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 2 (LVI 01-10356)

LVI-kortistoon sisältyy kaksiosainen käsikirja TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 2 (LVI 01-10356) LVI H-30036 hakemistot, käyttöohjeet helmikuu 2006 korvaa LVI H-30035 1 (36) LVI-KORTISTON HAKEMISTO Helmikuu 2006 Tämä hakemisto sijoitetaan LVI-kortiston kansioon HAK...00 Hakemistot, käyttöohjeet -osan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS LUUMÄEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET I YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 Rakentamistapaohjeet 5 Rakennuksen suunnittelijat, toteuttajat

Lisätiedot

lakikirjat uudistuvat

lakikirjat uudistuvat lakikirjat uudistuvat SUOMEN LAKI 3 Suomen Laki nielaisee euroopan unionin lain Ensimmäinen nykymuotoinen, oikeusaloittain systematisoitu Suomen Laki -teos ilmestyi viisi vuosikymmentä sitten. Se sai

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen 27.1.2014 Nro 9206 27.1.2014 2(11 SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. YLEISTÄ... 3 1.0 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.1 Rakennushankkeen osapuolten yleiset

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2013

SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2013 SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2013 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmät ja lyhenteet I II III IV V VI YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 Rakennustapaohjeet 5 Rakennuksen

Lisätiedot