Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta/hankintaoikaisu Vakkuri & Aalto Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta/hankintaoikaisu Vakkuri & Aalto Oy"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta/hankintaoikaisu Vakkuri & Aalto Oy 165/ /2014 SOTE 5 Lisätiedot: talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09) Sosiaali- ja terveyslautakunta on (77 /dnro 165/ /2014) päät tä nyt vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinnasta. Vak ku ri & Aalto Oy on sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä koskien lähet tä nyt saapuneen hankintaoikaisuvaatimuksen. Vakkuri & Aal to on valittanut päätöksestä myös markkinaoikeuteen. Vankkuri & Aalto Oy:n vaatimuksena on, että hankintayksikön virheellinen pää tös kumotaan valittajan Vihtiin perustettavan uuden yksikön osalta. Hankintaoikaisuvaatimus on tämän päätöksen liitteenä. Asian tausta Valittajan vaatimus koskee päivättyä tarjouspyyntöä, joka koskee vanhustenpalvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen han kintaa, jonka ennakoitu arvonlisäveroton seitsemän vuoden kokonaisarvo on 400 miljoonaa euroa. Hankinnan sopimuskausi on optiovuotta. Hankinta oli EU-kynnysarvon ylittävä liitteen B:n mukainen hankinta ja se to teu tet tiin avoimena menettelynä. Hankinnasta julkaistiin han kin ta-ilmoi tus sähköisessä HILMA- palvelussa. Hankintaa koskevat tarkentavat kysymykset ja huomiot tuli esittää mennessä. Yhteensä kysymyksiä vastaanotettiin 69 kappaletta si säl täen runsaasti alakysymyksiä noin 150 kappaletta. Vastaukset jul kais tiin Tarjousten jättöaika oli klo Määräaikaan kello mennessä tarjouksen tekivät 140 tarjoajaa. Kolme tarjoajaa hylättiin, koska yksiköt sijaitsivat määritellyn alueen ul kopuo lel la. Kaikki muut tarjoajat valittiin. Näistä parhaiten pärjänneet valittiin en nal ta sovituiksi paikoiksi. Ennalta sovituiksi paikoiksi valittiin 23 asu mispal ve lu yk sik köä seuraavilta palveluntuottajilta: Invalidiliiton Asu mis pal ve lut Oy, Provesta Oy, Hoivakoti Aurinkopuisto Oy, Espoon Eläkesäätiö, At ten do Oy, Mediverkko Hoivapalvelut Oy, Uudenmaan Seniorikodit Oy, Mai nio Vire Oy, Onnentäyttymys Oy, Tutoris Oy, Helsingin Dia ko nis sa lai tok sen Hoiva Oy, Kanervakoti - Kanervahemmet ry, Uudenmaan Van hus ten huollon kannatusyhdistys ry, Folkhälsan Syd Ab, Tunaro Vårdhem ja Fan tacy-hor ses Oy Ltd.

2 Hankintasopimusta ei ole allekirjoitettu eikä muutoinkaan pantu täy tän töön. Väliaikaiset sopimukset on tarkoitus solmia alkamaan Päätöksen perustelut Hankintalain (348/2007) 81 :n mukaan asianosainen voi vaatia han kin taoi kai sua hankintaa koskevasta päätöksestä. Vanhustenpalvelujen ym pä rivuo ro kau tis ten asumispalvelujen hankinnassa tarjouksen antanut Vakkuri & Aalto Oy on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen määräajassa. Valittaja on todennut, että järjestelmä on ilmeisesti jättänyt osan vas tauksis ta rekisteröimättä tietokantaan, sillä yhdestä tarjouksesta puuttui kaikki laa tu pis tei siin liittyvät vastaukset sekä suomenkielisen hoiva-asumisen osal ta että suomenkielisen lyhytaikaisen hoiva-asumisen osalta. Tarjoajan vastaukset puuttuivat seuraavien kysymysten osalta. Asumispalveluyksikön Avin/Valviran toimiluvan asukasmäärästä vä hintään 90 %:lla on yhden hengen huone omilla saniteettitiloilla (ei=0, kyllä=4) Asumispalveluyksiköllä on valmius palvella ruotsinkielisiä asukkaita myös ruot sin kielellä (ei=0, kyllä=2) Asumispalveluyksikön asukkaalle tarjotaan päivittäin lounaan yhteydessä kak si eri lämmintä ateriavaihtoehtoa (ei sisällä eritysruokavalioita) (ei=0, kyl lä=2) Asumispalveluyksikön asukkaalle tarjotaan päivittäin päivällisen yh tey dessä kaksi eri lämmintä ateriavaihtoehtoa (ei sisällä erityisruokavalioita) (ei=0, kyllä=2) Valittaja on oman käsityksensä mukaan vastannut kaikkiin kysymyksiin "kyl lä" tehdessään tarjousta. Hankintayksiköt vastaanottivat valittajalta kolme tarjousta ja niistä Vihtiin pe rus tet ta vas ta yksiköstä puuttuivat yllä mainitut laatuvaatimukset. Han kinta yk si köt ovat selvittäneet, onko sähköisessä hankintajärjestelmässä ol lut kyseisenä ajankohtana teknistä ongelmaa. Sähköisen hankintajärjestelmän käyttö Hankintayksiköt ovat pyytäneet sähköisestä han kin ta jär jes telmäs tä Cloudiasta tarjoajan loki-tiedoista, jotta hankintayksiköt voisivat tarkem mal la tasolla arvioida, mitä siellä on tapahtunut. Lokitunnistetiedoista kävi ilmi, että tarjoajalla on kolme lähetettyä tarjousta: Lä he tys ai ka Tarjouksen tekemisen aloitusaika :07: :53: (tarjous id: ) :05: :31: (tarjous id ) :07: :19: (tarjous id: ) Ja yksi keskeneräiseksi jäänyt, aloitettu :08: (kohteen tiedot täyttämättä) Koska ko. kriteereille kyllä/ei ei ole määritelty, että jompikumpi vas tausvaih to eh to on valittava, lokitiedoista ei voi varmuudella sanoa onko tarjoaja täyt tä nyt kohdat tarjouksessa Tarjouslomake näyttää samalta tieto kan nas ta kuin liitteenä ollut tarjouslomake, eli ko. kentät ovat tyhjiä. Va lit-

3 ta ja on oheistanut hankintayksikölle toimittamansa valituksen liitteeksi tarjous lo mak keen, jossa ko. kentät ovat tyhjiä. Tarjouslomakkeen syötön aikana järjestelmässä ei ole ollut virhetilannetta tai muutakaan tarjouksen täyttämiseen vaikuttavaa seikkaa. Hankintayksikkö on saanut sähköiseltä hankintajärjestelmältä ylläpitäjältä tie don, että palvelun virhelokista ei ole käynyt ilmi mitään, joka olisi estänyt kyl lä merkinnän tekemisen. Järjestelmän ylläpitäjän tiedossa ei ole ollut järjes tel mä vi kaa, joka olisi aiheuttanut ongelmia tiedostojen lataamisessa, eikä myöskään sellaista vikaa, että tiedoston lataaminen olisi näyttänyt onnis tu van, mutta tiedosto on myöhemmin kadonnut tai että kyllä vastausta ei voida antaa. Valittaja on valituksensa tueksi oheistanut liitteeksi Vihtiin perustettavan yksi kön tarjouksen. Liite on sama, jonka hankintayksikkö on vas taan ot ta nut. Sähköisessä hankintajärjestelmässä ei ole ollut mitään sellaista, joka oli si estänyt valittajan jättämästä kyseistä kohtaa oikein täytettynä. Han kin ta yksi köi den käsitys on, että sähköinen tarjouskilpailujärjestelmä ei ole toi minnal li ses ti estänyt valittajaa lataamasta sähköiseen tarjousjärjestelmään tarjous asia kir jo jaan. Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa an ne tun lain 8 :n mukaan sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lä het tä jän omalla vastuulla. Tarjouksessa olevan tiedon täsmentäminen Hankintalain 2 :n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväk si olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osal lis tu jia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suh teelli suu den vaatimukset huomioon ottaen. Valittaja on oheistanut liitteeksi saman version tarjouslomakkeesta, jonka han kin ta yk sik kö sai tarjouksen liitteenä. Tässä liitteenä olleessa tar jous lomak kees sa edellä mainitut kentät ovat tyhjiä. Oikeuskäytännössä on todettu, että hankintayksikkö ei voi tarjousten jät tämi sel le asetetun määräajan jälkeen sallia tarjoajan täsmentää tar jous taan, ellei tarjouksen epäselvyys tai puutteellisuus ole johtunut tar jous pyyn nön epäselvyydestä. Tällöinkään tarjouksen täsmentäminen ei saa joh taa tarjouksen sisällön muuttamiseen. Tarjoajien tasapuolisen ja syr ji mät tö män kohtelun periaatteen vuoksi hankintayksikkö ei voi myöskään kor ja ta havaitsemiaan tarjouksen sisältöön vaikuttavia virheitä. (MAO 33/10, ) Tässä valitusasiassa käsitellyn tarjouksen tarjouslomakkeessa olleet puutteel li set tiedot eivät mitenkään johtuneet hankintayksiköstä Edelleen hankintayksikkö toteaa, ettei valittajan vaatimus vaikuta tar jous kilpai lun lopputulokseen. Kyseinen yksikkö sijaitsee Vihdissä. Valittajan lo pulli seen sijoitukseen vertailussa vaikuttaa sijaintikunta ja vertailuun Vihdin osal ta otetaan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueella olevat pal ve luntuot ta jat. Hankintayksikkö tuo esille, että mikäli vertailua muutettaisiin va litta jan vaatimusten mukaisesti, kyseinen tarjous nousisi suomenkielisen hoi-

4 va-asu mi sen vertailussa sijalle kuusi (6), kun se alkuperäisessä pää tök sessä on sijalla yhdeksän (9). Lyhytaikaisen hoivan osalta tarjous nousisi si jalle seitsemän (7), kun se alkuperäisessä päätöksessä on sijalla 11. Pe rustur va kun ta yh ty mä Karviainen sitoutuu hankkimaan ennalta sovittuina paik koi na 70 asumispalvelupaikkaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisten alu eel ta. Näin ollen vertailussa kolme parhaiten pärjännyttä tarjoajaa va littiin ennalta sovituiksi paikoiksi. Muut paikat tullaan täyttämään so pi muskau del la tarpeen mukaisesti. Hankintayksiköiden mahdollisesta oikaisusta huo li mat ta valittajan yksikkö ei pääsisi ennalta sovittujen paikkojen piiriin. Riip pu mat ta tämän valituksen käsittelystä valittajan yksiköstä tullaan os tamaan asumispaikkoja tarpeen mukaisesti sopimuskaudella. Han kin ta yk sikön käsityksen mukaan valitus on perusteeton eikä sillä edes olisi vai ku tusta tarjouskilpailun lopputulokseen. Markkinaoikeuden oikeuskäytännössä on myös todettu seuraavaa. MAO 111/13 MAO korosti, että tarjouksia on arvioitava lähtökohtaisesti sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun mää räai kaan mennessä. Tarjoaja kantaa osaltaan vastuun tarjouksensa si säl löstä. MAO katsoi, että hyväksyessään voittaneen tarjoajan tarjouspyyntöä vastaa mat to man tarjouksen tarjousten vertailuun ja salliessaan tarjoajan täyden tää puutteellista ja tarjouspyynnön vastaista tarjoustaan han kin ta yk sikkö toimi tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteiden vas tai ses ti. MAO 669/14 Markkinaoikeus toteaa, että tarjouskilpailussa tarjoajalla on läh tö koh taises ti vastuu tarjouksensa ja sen liitteiden saapumisesta perille mää rä ajassa. Tarjoajan tulee myös osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tar jouspyyn nös sä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on sul jet tava tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Tarjouksen sul ke mis ta tarjouskilpailusta tulee arvioida nimenomaan tarjoajien ta sa puoli sen kohtelun näkökulmasta. Tarjousten avauspöytäkirjasta käy ilmi, että valittajan tarjous on saapunut han kin ta yk si köl le Hankintayksikön toimittaman sähköisen tarjous jär jes tel män lokitietojen mukaan valittaja on ladannut tar jouksen sa liitteitä sähköiseen tarjousjärjestelmään. Lisäksi lokitietojen mukaan va lit ta ja on ladannut sähköiseen tarjousjärjestelmään sekä tarjouk sen sa että tarjouksensa liitteistä neljän toimintaterapeutin kou lu tus todis tuk set ja liitteen 2 (kysymyslomake). Lokitietojen mukaan valittaja ei ole eikä liioin ladannut tarjouksensa liitteeksi selvitystä tarjouk ses saan nimeämiensä toimintaterapeuttien työkokemuksesta. Kaikki muut tarjouspyynnössä vaaditut liitteet ovat sen sijaan sisältyneet valittajan tar jouk seen. Kun otetaan huomioon tarjoajien syrjimätön ja tasapuolinen kohtelu, hankin ta yk sik kö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se sulke nut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta eikä ole varannut valittajalle tilai suut ta puutteellisen tarjouksen täydentämiseen toimintaterapeuttien työ-

5 ko ke muk ses ta esitettävien selvitysten osalta. Hankintayksikön ei edellä esi te tyn perusteella voida katsoa menetelleen myöskään suh teel li suus pe riaat teen vastaisesti. Edellä mainituin perusteluin Kauniaisten kaupunki katsoo, että se on me netel lyt hankintasäännösten mukaisesti. Valittajan vaatimukset eivät pe rus tu hankintalakiin. Edellä mainituin perustein Kauniaisten kaupungin sosiaali- ja ter veys lau takun nan päätöstä ei ole syytä muuttaa tai kumota. Liite: Hankintaoikaisuvaatimus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta päättää selostusosassa mainituin perustein hylätä Vakkuri & Aal to Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Aika: 20.01.2015 klo 18:00-18:45 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 99 02.07.2014 Sivistyslautakunta 149 02.12.2014

Sivistyslautakunta 99 02.07.2014 Sivistyslautakunta 149 02.12.2014 Sivistyslautakunta 99 02.07.2014 Sivistyslautakunta 149 02.12.2014 UUDELLEEN KILPAILUTUS JA SUORAHANKINTA JOUTSAN KUNNAN KOULUKULJETUKSET KOHDE 3; REITIT 3B JA 3F 4/5/2014 Sivistyslautakunta 02.07.2014

Lisätiedot

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta 1.1.2016-31.12.2019

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta 1.1.2016-31.12.2019 Ikäihmisten lautakunta 47 17.06.2015 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta 1.1.2016-31.12.2019 7702/02.07.01/2015 Ikäla 47 Ikäihmisten lautakunta hyväksyi 26.2.2015, 17 ikääntyneiden te hos

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Tarjousten valintaperuste ja vertailuperusteet

Tarjousten valintaperuste ja vertailuperusteet Kunnanhallitus 339 08.09.2014 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 545/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 339 Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011. Pal

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (30) SAIRAANHOITOPIIRI. Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (30) SAIRAANHOITOPIIRI. Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (30) HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAU Aika 19.08.2014 klo 17:00-18:00 Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 54

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 Hyvinvointilautakunta 31.05.2011 AIKA 31.05.2011 klo 17:00-18:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 61 1 HOITOVÄLINEJAKELUN OHJEISTUS 135 62

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:30-20:05 PAIKKA Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Valmistelija: palveluasiantuntija, puhelin 050 521 5372

Valmistelija: palveluasiantuntija, puhelin 050 521 5372 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27 22.04.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 57 10.06.2015 Seppolan palvelutalon kalustehankinta / Hankintaoikaisuvaatimus Sote 22.04.2015 27 Valmistelija: palveluasiantuntija,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA-

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA- KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43 Hyvinvointilautakunta 29.03.2011 AIKA 29.03.2011 klo 16:30-20:20 PAIKKA Jokirannan koulu KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 21.05.2013

Tekninen lautakunta 21.05.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/2013 96 Tekninen lautakunta 21.05.2013 Aika 21.05.2013 klo 18:00-18:57 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 98 51 Pöytäkirjan

Lisätiedot