Valintaperusteena on halvin hinta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valintaperusteena on halvin hinta."

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Päihdepalvelujen hankinta 606/ /2014 SOTE 52 Tarjouspyyntö Kauniaisten, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Perusturvakuntayhtymä Kar viai nen ovat pyytäneet tarjouksia päihdehuollon tuottamisesta kau punkien tarpeisiin. Vantaan kaupunki liittyy ainoastaan opioidikorvaushoidon kilpai lu tuk seen (osa-alueet 5-8). Näistä kilpailutukseen liittyvistä osa puo lis ta käytetään jatkossa nimikettä Tilaaja. Tähän kilpailutukseen kuuluvat seuraavat osa-alueet: 1. Laitosvieroitushoito, alkoholi 2. Laitosvieroitushoito, lääke 3. Laitosvieroitushoito, huume- ja sekakäyttö 4. Avokuntoutus (päihderiippuvuuden avokuntoutus ja ajokelpoisuuteen liitty vä päihderiippuvuus seuranta) 5. Opioidikorvaushoito, avoaloitus 6. Opioidikorvaushoito, kuntouttava korvaushoito, Luokka 1 7. Opioidikorvaushoito, kuntouttava korvaushoito, Luokka 2 8. Opioidikorvaushoito, haittoja vähentävä korvaushoito, Luokka 3 9. Kotiin vietävä palvelu, vieroitushoito 10. Kotiin vietävä palvelu, kuntoutus Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Tarjouspyynnön mukaisesti tilaaja tulee valitsemaan kilpailutuksen pe rusteel la kullekin osa-alueelle 1-5 palveluntuottaja. Kukin kaupunki tekee tämän kilpailutuksen perusteella asiasta oman päätök sen ja sopimuksen. Hankintamenettely Hankinta on toteutettu avoimena menettelynä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä liitteen B-mukainen toissijainen palve lu han kin ta. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus Hilma-tietokannassa ja Espoon Internet -sivuilla Linkki hankintailmoitukseen on ollut myös Kau niais ten kaupungin internet-sivuilla. Tarjouspyyntö julkaistiin Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalissa , jon ne myös tarjoukset tuli jättää. Valintaperuste Valintaperusteena on halvin hinta.

2 Vertailu- ja arviointiperusteet Jokainen osa-alue vertaillaan erikseen. Halvimman vertailuhinnan tarjonnut saa kyseisen osa-alueen vertailuun 100 vertailupistettä. Muiden tarjousten ver tai lu pis teet lasketaan seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = halvim man tarjouksen hinta jaetaan asianomaisen tarjouksen hinnalla ja ker rotaan 100 pisteellä. Eniten pisteitä saaneet tarjoajat valitaan kyseisen osa-alu een palvelutuottajiksi siten, että jokaiseen osa-alueeseen saadaan 1-5 palveluntuottajaa. Vertailuissa annettavien pisteiden mennessä tasan, va lin ta suoritetaan arpomalla. Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyyntöön tehdyt muutokset Hankintaa koskevat tarkentavat kysymykset ja huomiot tuli esittää men nes sä tarjouspalvelu-portaalissa. Kysymyksiä tuli yhteensä 4 kap pa letta sisältäen alakysymyksiä. Vastaukset julkaistiin Tar jous pal ve lu-por taa lis sa Tarjouspyynnön kelpoisuusehtoja täsmennettiin lupien osalta siten, että tarjoa jal la ei ole välttämätöntä olla voimassaolevaa lupaa tarjousten jät tö vaihees sa. Tarjoajan tuli liittää tarjoukseensa selvitys siitä, että lupaa on haettu ja toimittaa lupa hankintayksikölle viipymättä, kuitenkin ennen so pi muksen allekirjoittamista. Liitettä 1.4 Avokuntoutus, täsmennettiin kuvauksessa olleen virheen osalta, se kä tarkennettiin palvelujen sijaintia. Liitettä 1.5 Opioidikorvaushoito, avoaloi tus täsmennettiin lääkäripalvelujen tarjonnan määrän osalta. Tarjoukset Määräaikaan klo mennessä tarjouksen tekivät seuraavat tar joa jat: A-klinikkasäätiön Uudenmaan palvelualue, Kaislakoti oy, Helsingin Dia konis sa lai tok sen säätiö, Kalliolan Kannatusyhdistys ry, Omaiset Huumetyön Tu ke na ry, Sanaskoti Oy, Kårkulla Samkommun ja SiniVida Oy. Tarjousten käsittely ja vertailu Espoon hankintapalvelut on tarkistanut kelpoisuusehdot, tarjousten vas taavuu den tarjouspyyntöön sekä vertaillut tarjoukset esitettyjen va lin ta pe rus teiden mukaisesti. Asiantuntijaryhmänä toimi kunkin kaupungin ja Espoon han kin ta pal ve lun edustajat. Kårkulla Samkommun ilmoitti vetävänsä tarjouksensa pois kilpailutuksesta, jo ten sitä ei huomioida tarjousvertailussa. Tarjouspyynnössä on kelpoisuusehtona ollut vastuullisen esimiehen kou lutus- ja kokemusvaatimus seuraavasti: Yksikössä päätoimisesti työskentelevällä vastuuhenkilöllä tulee olla vä hintään soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai vas taava aiempi opistotason tutkinto sekä lisäksi johtamiskoulutus joko tutkintoon si säl ty vä nä tai täydennyskoulutuksena tai noin 3 vuoden työkokemuksella

3 Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: vas taa vis ta johtamistehtävistä. Kaislakoti Oy:n tarjouksen mukaisesti vastuu hen ki lön kelpoisuus ei täyty johtamiskoulutuksen tai työkokemuksen osal ta, joten tarjous tullaan hylkäämään kelpoisuusehtojen vastaisena. Osa-alueeseen Avokuntoutus sisältyy kaksi palvelua, päihderiippuvuuden avo kun tou tus ja ajokelpoisuuteen liittyvä päihderiippuvuusseuranta. Tarjous pyyn nös sä on määritelty, että osatarjoukset kohderyhmän sisällä eivät ole sallittuja. Kalliolan Kannatusyhdistys ry on tarjouksessaan määritellyt hin nan ainoastaan päihderiippuvuuden seurantaan ja ilmoittanut, että ei tarjoa ajokelpoisuuteen liittyvää päihderiippuvuuden seurantaa. Kalliolan Kanna tus yh dis tys ry:n tarjous tullaan hylkäämään tarjouspyyntöä vas taa mat toma na. A-klinikkasäätiön Uudenmaan palvelualueen, Helsingin Dia ko nis sa lai tok sen säätiön, Omaiset Huumetyön Tukena ry:n, Sanaskoti Oy:n ja SiniVida Oy:n tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja etenivät vertailuun. Hankintapalvelut on tehnyt hyväksyttyjen tarjoajien osalta tarjousvertailut osa-alueit tain. Tarjousten vertailutaulukko on päätöksen liitteenä ja tar joa jat valitaan palveluntuottajiksi vertailun mukaisesti. Kauniaisten, Espoon ja Vantaan kaupunki sekä Perusturvakuntayhtymä Kar viai nen tekevät omat, samansisältöiset päätöksensä. Toimivalta Kauniaisten kaupungin hallintosäännön kohdan 1.3 ja hankintaohjeen liitteen 1 mukaan kunkin toimialan hankintasopimuksista, talousarviossa osoitet tu jen määrärahojen puitteissa, päättää kansallisen kynnysarvon ylit tä vissä hankinnoissa lautakunta ja kynnysarvon alittavissa hankinnoissa vi ranhal ti jat hankintaohjeen liitteen 1 mukaisella tavalla, ellei kau pun gin val tuus to tai kaupunginhallitus ole erikseen toisin päättänyt. Liite: Tarjousten vertailutaulukko Lautakunta päättää selostusosassa mainituin perusteluin: 1. sulkea Kårkulla Samkommunin, Kaislakoti Oy:n ja Kalliolan Kan na tus yhdis tys ry:n tarjoukset tarjouskilpailun ulkopuolelle 2. valita palveluntuottajiksi halvimman hinnan mukaisesti osa-alueittain: Laitosvieroitushoito, alkoholi lu alu een ja Sanaskoti Oy:n Laitosvieroitushoito, lääke lu alu een ja Sanaskoti Oy:n Laitosvieroitushoito, huume- ja sekakäyttö

4 Sanaskoti Oy:n, A- Klinikkasäätiön Uudenmaan palvelualueen ja Helsingin Dia ko nis sa lai tok sen säätiön Avokuntoutus (päihderiippuvuuden avokuntoutus ja ajokelpoisuuteen liit ty vä päihderiippuvuusseuranta) lu alu een, Omaiset Huumetyön tukena ry:n, Sanaskoti Oy:n ja SiniVida Oy:n Opioidikorvaushoito, avoaloitus lu alu een ja SiniVida Oy:n Opioidikorvaushoito, kuntouttava korvaushoito, Luokka 1 SiniVida Oy:n, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön ja A- Klinikkasäätiön Uu den maan palvelualueen Opioidikorvaushoito, kuntouttava korvaushoito, Luokka 2 SiniVida Oy:n, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön ja A- Klinikkasäätiön Uu den maan palvelualueen Opioidikorvaushoito, haittoja vähentävä korvaushoito, Luokka 3 lu alu een ja SiniVida Oy:n Kotiin vietävä palvelu, vieroitushoito SiniVida Oy:n ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Kotiin vietävä palvelu, kuntoutus SiniVida Oy:n ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Sopimus on määräaikainen Sopimuskauteen voidaan liittää kaksi (2) optiovuotta, jotka voidaan ottaa käyttöön yksi tai useam pi vuosi kerrallaan. Päätös option käytöstä tehdään erikseen. Option käyt tä mi ses tä ilmoitetaan neljä (4) kuukautta ennen sopimuskauden päät tymis tä. Hankinnan ennakoitu arvo on noin EUR (alv 0%). Hankintasopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta myö hemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja va li tusosoi tuk sen tiedoksi. Päätöksenteossa on sovellettu hankintalakia. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

5 Lautakunnan puheenjohtaja Anna Lena Karlsson-Finne ja jäsen Alf Skogster poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi Lautakunnan varapuheenjohtaja Annukka Alapappila toimi pu heen joh ta jana tämän asian käsittelyn ajan.

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 1 Aika: 18.12.2012 klo 18:00-18:53 Paikka: Valtuustosali, Kaupungintalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 148 Kokouksen järjestäytyminen 3 149 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 99 02.07.2014 Sivistyslautakunta 149 02.12.2014

Sivistyslautakunta 99 02.07.2014 Sivistyslautakunta 149 02.12.2014 Sivistyslautakunta 99 02.07.2014 Sivistyslautakunta 149 02.12.2014 UUDELLEEN KILPAILUTUS JA SUORAHANKINTA JOUTSAN KUNNAN KOULUKULJETUKSET KOHDE 3; REITIT 3B JA 3F 4/5/2014 Sivistyslautakunta 02.07.2014

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Aika: 20.01.2015 klo 18:00-18:45 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Valmistelija: palveluasiantuntija, puhelin 050 521 5372

Valmistelija: palveluasiantuntija, puhelin 050 521 5372 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27 22.04.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 57 10.06.2015 Seppolan palvelutalon kalustehankinta / Hankintaoikaisuvaatimus Sote 22.04.2015 27 Valmistelija: palveluasiantuntija,

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 82 28.10.2014 KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUN KILPAILUTUS 116/232/2014 SOSTERV 82 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 SOSTERV 20 Valmistelu:

Lisätiedot

Tarjousten valintaperuste ja vertailuperusteet

Tarjousten valintaperuste ja vertailuperusteet Kunnanhallitus 339 08.09.2014 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 545/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 339 Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011. Pal

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:30-20:05 PAIKKA Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Lausteela Jorma jäsen. Makkonen Hannu jäsen Paakkunainen Lotta jäsen Pesonen Seppo jäsen.

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Lausteela Jorma jäsen. Makkonen Hannu jäsen Paakkunainen Lotta jäsen Pesonen Seppo jäsen. PÖYTÄKIRJA 9/2014 379 Perusturvalautakunta 18.11.2014 AIKA 18.11.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Lohjantähti, kokoushuone 1 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Laine Maaret puheenjohtaja Flink Tarmo jäsen Friberg Raimo jäsen

Lisätiedot

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta 1.1.2016-31.12.2019

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta 1.1.2016-31.12.2019 Ikäihmisten lautakunta 47 17.06.2015 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta 1.1.2016-31.12.2019 7702/02.07.01/2015 Ikäla 47 Ikäihmisten lautakunta hyväksyi 26.2.2015, 17 ikääntyneiden te hos

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 21.05.2013

Tekninen lautakunta 21.05.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/2013 96 Tekninen lautakunta 21.05.2013 Aika 21.05.2013 klo 18:00-18:57 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 98 51 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Kumotun valtuuston päätöksen asiasisältö

Kumotun valtuuston päätöksen asiasisältö Kaupunginhallitus 220 16.06.2015 Kaupunginvaltuusto 53 22.06.2015 Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon ulkoistaminen 1840/00.01/2014 Khall 16.06.2015 220 Valmistelijat: sosiaali- ja ter veys toi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ka ri Setälä, puh. 09 4258 3754 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ka ri Setälä, puh. 09 4258 3754 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila.fi Tekninen lautakunta 25 21.03.2013 Nyhkälän koulun arkkitehti- ja pääsuunnittelijan valinta 34/02.07/2013 TEKLA 25 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 Hyvinvointilautakunta 31.05.2011 AIKA 31.05.2011 klo 17:00-18:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 61 1 HOITOVÄLINEJAKELUN OHJEISTUS 135 62

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014

Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014 Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014 HANKINTAPÄÄTÖS KURKIAURAN KOULUN KOULUKULJETUKSISTA KOHDE 3, REITTIEN 3C, 3D, 3G JA 3K OSALTA, KEVÄTLUKUKAUDELLE 2015 JA LV. 2015-2016

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA-

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA- KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43 Hyvinvointilautakunta 29.03.2011 AIKA 29.03.2011 klo 16:30-20:20 PAIKKA Jokirannan koulu KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 24.04.2013

Tekninen lautakunta 24.04.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2013 75 Tekninen lautakunta 24.04.2013 Aika 24.04.2013 klo 18:00-18:15 Paikka Meislari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 77 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot