LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: klo 18:00-18:45 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki 51 ) 4 3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle Selvitys sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta kilpailutettuun sopimukseen perustuen 5 Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta/hankintaoikaisu Vakkuri & Aalto Oy 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan delegointi Nuorisovaltuuston edustaja sosiaali- ja terveyslautakuntaan 19 9 Vanhusneuvoston kokoonpanon vahvistaminen toimintakaudeksi Vammaisneuvoston kokoonpanon vahvistaminen toimikaudeksi Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät Muut asiat 25 Puheenjohtaja Anna Lena Karlsson-Finne

2 PÖYTÄKIRJA 1/ Läsnä: Karlsson-Finne Anna Lena puheenjohtaja Alapappila Annukka varapuheenjohtaja Jääskeläinen Tapani jäsen Kauppila Matti jäsen Lamberg-Allardt Christel jäsen Selroos Agneta jäsen Skogster Alf jäsen Ström Leena jäsen Tikkanen Ulla sosiaali- ja terveysjohtaja Koskinen Tommi talouspäällikkö vs Allekirjoitukset Anna Lena Karlsson-Finne Tommi Koskinen puheenjohtaja sihteeri Käsitellyt asiat 1-12 Pöytäkirja tarkastettu Allekirjoitukset Christel Lamberg-Allardt Tapani Jääskeläinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaja

3 PÖYTÄKIRJA 1/ Kokouksen järjestäytyminen SOTE 1 Lautakunta - toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Lautakunta - totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Christel Lamberg-Allardtin ja Tapani Jääskeläisen Lautakunnan jäsen Agneta Selroos saapui kokoukseen 2 :n käsittelyn aikana klo

4 PÖYTÄKIRJA 1/ Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki 51 ) SOTE 2 Lautakunnalle on lähetetty esityslistan oheismateriaalina luettelo edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä viranhaltijoiden päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta on päättänyt yhteydessä siitä, että lautakunnan jäsenten tulee ilmoittaa ennen kokousta sosiaali- ja terveysjohta jalle tai talouspäällikölle ne viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joista toivo vat lisätietoja kokouksessa. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta päättää - merkitä tiedokseen esityslistan oheismateriaalista ilmenevät päätökset ja - olla käyttämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan otto-oikeu den alaisiin päätöksiin.

5 PÖYTÄKIRJA 1/ Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle / /2014 SOTE 3 Lisätiedot: talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09) Toimialojen on valmisteltava lautakunnan hyväksyttäväksi käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määrärahajaon tulosalueille ja yksiköille. Käyttösuunnitelman laadinnassa tulee ottaa huomioon kaupunginvaltuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet ja sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat määrärahat. Kauniaisten kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet sekä taloussuunnitelman vuosille Talousarvioon on valmisteltu suunnitelmakauden tavoitteista johdetut toiminnalliset tavoitteet. Sosiaa li- ja terveyslautakunnan toimialan keskeisiä tavoitteita strategiakaudella ovat: 2.1. Tuetaan ikäihmisten omatoimista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä järjestämällä monipuoli sesti ohjattua liikunta-, sivistys- ja kulttuuritoimintaa sekä kannustamalla it sehoitoon. Kulttuuria hyödynnetään hyvinvoinnin edistämisessä (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi) Kotiin järjestettäviä palveluita kehitetään ja niitä tukemaan luodaan uusia välimuotoisia tukimuo toja. Esteettömyyden parantamiseen kiinnite tään erityistä huomiota (sosi aali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi) Toteutetaan Villa Bredan alueen rakentaminen. Palvelukeskuksen laajentaminen ja sen toiminto jen monipuolistaminen, tehostetun palveluasumisen, ryhmäkotien ja es teettömien vuokra-asuntojen rakentaminen täydentävät olemassa olevaa palvelutarjontaa vastaamaan kasvavan vanhusväestön tarpeisiin (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi) Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden kanssa uusien palvelukokonaisuuksien löytä miseksi. Tarjotaan valinnan mahdollisuuksia omaa vastuuta unohtamatta Kehitetään sukupolvien kohtaamista koskevia malleja (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi) Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuksia keräämällä ja analysoimalla tie toa, ottamalla käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat perheitä, vanhem muutta sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia (sosiaali- ja terveystoimi) Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja ja kehitetään las-

6 PÖYTÄKIRJA 1/ tensuojelutyötä. Vahviste taan poikkihallinnollista työskentelyä asiakaslähtöisesti (sosiaali- ja ter veystoimi) Sosiaali- ja terveydenhuollon potilastietojärjestelmää uudistetaan ja toimintaprosesseja kehitetään osallistumalla seudulliseen APOTTI -hankkeeseen. Käyttötalous Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden tuloarvio on 3,19 miljoonaa euroa, menoarvio 27,8 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa 24,6 miljoonaa euroa. Käyttöta lousosan määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon näh den nettomääräisinä (toimintatuotot - toimintakulut) ja niiden toteuttami seen myönnetyt määrärahat ovat muutettavissa ainoastaan kaupunginval tuuston päätöksellä. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen. Valtuuston sosiaali- ja terveyslautakunnalle myöntämä määräraha on sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen mukainen. Lautakunnan esitykseen on myöhemmässä vaiheessa lisätty sisäisiä eriä, joita ei oltu vielä lautakunnan hyväksyessä esityksensä syötetty budjetointijärjestelmään. Seuraavassa taulukossa on vertailtu vuosien 2014 ja 2015 talousarvioiden määrärahoja tulosalueittain ilman 2014 myönnettyä lisämäärärahaa eu roa Toimintatuotot Toimintakulut TA 2014 TA 2015 Muutos % TA 2014 TA 2015 Muutos % Hallinto 0 0 0,0 % ,4 % Sosiaali palvelut ,8 % ,8 % Vanhus palvelut ,0 % ,6 % Tervey denhuolto ,0 % ,2 % Suun ter veyden huolto ,3% ,0 % Erikois sairaan hoito 0 0 0,0 % ,5 % Sosiaali- ja ter veyslautakunta ,0 % ,4 % Toiminta kate ,3 % Liitteessä on esitetty ehdotus lautakunnan käyttösuunnitelmaksi vuodelle Käyttösuunnitelman ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan toimialalla kuukausittain, ja tilanteesta raportoidaan lautakunnalle

7 PÖYTÄKIRJA 1/ Sosiaali- ja terveysjohtaja: osavuosikatsausten yhteydessä. Talousarvio on suhteellisen tiukka. Alustavan tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2014 toteutuva toimintakate on samalla tasolla, kuin vuoden 2015 talousarvion toimintakate. Liite: sosiaali- ja terveyslautakunnan euromääräinen käyttösuunni telma vuodelle Lautakunta päättää - vahvistaa vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman tulosalueittain liit teen mukaisesti. - että käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle osavuosikat sausten yhteydessä. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

8 PÖYTÄKIRJA 1/ Selvitys sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta kilpailutettuun sopimukseen perustuen 925/05.00/2014, 3/ /2014 SOTE 4 Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen, puh. (09) Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että kaupunki selvittää mah dol li suu den toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja toteut ta mi sen kilpailutettuun sopimukseen perustuen. Sosiaali- ja ter veys palve lu jen kilpailuttamiseen liittyviä näkökulmia ja hankintaprosessiin liittyviä seik ko ja on valtuuston päätöksen jälkeen selvitetty viranhaltijoiden toi mesta. Selvitystyössä on tutustuttu muun muassa palvelujaan ulkoistaneiden kun tien päätös- ja hankinta-asiakirjoihin sekä aihetta koskevaan oh jeis tukseen ja muuhun materiaaliin. Vuoden vaihteessa sosiaali- ja terveyspalvelunsa on ulkoistanut neljä kuntaa, ja alkuvuodesta 2015 on mahdollisesti toteutumassa muutamia mui takin ulkoistuksia. Näitä ulkoistuksia perustellaan kunnissa pääasiassa lä hipal ve lu jen turvaamisella ja kustannustason nousun hillitsemisellä. Kyseiset kun nat sijaitsevat usein tulevan sote-järjestämisalueen reuna-alueella. Ulkoistus on ostopalvelua laajempi prosessi, jossa kunta siirtää so pi muksel la aiemmin itse tekemiään toimintoja ulkopuoliselle toimijalle. Ul kois taes saan kunta antaa palvelujen tuotantovastuun kokonaan tai osittain kunnan ulkopuolelle. Ulkoistus ei kuitenkaan poista kunnan lakisääteistä palve lu jen järjestämisvastuuta, viranomaisvastuuta eikä valvontavelvollisuutta esi mer kik si palvelujen saatavuudesta ja laadusta. Palvelujen ulkoistamisen tulee perustua muun muassa: - tulevaisuuden palvelutarpeiden ennakointiin ja sen perusteella tehtyihin stra te gi siin valintoihin palvelujen järjestämisestä tulevaisuudessa, - oman tuotannon tuntemiseen, eli kustannusten ja laadun tuntemiseen sekä tuotteistukseen, - oman alueen palvelumarkkinoiden tuntemiseen sekä kilpailuttamiseen ja so pi mi seen tarvittavaan osaamiseen - sopimuksenaikaisen toiminnan suunnitteluun, eli sen varmistamiseen, että yhteistyö ulkoisten palvelujen tuottajien kanssa toimii ja että pal ve lu koko nai suus on eheä - arviointiin siitä, mitkä ovat ulkoistuksen vaikutukset kuntalaisiin, pal ve luket ju jen toimivuuteen ja palveluista tiedottamisen tarpeeseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailutus on monissa kunnissa katsottu tarkoi tuk sen mu kai sim mak si toteuttaa pelkästään palvelun laatua ver tai le malla. Tällöin palveluntuottajalle maksettava korvaus ja sen vuosittainen ko rotus on tarjouskilpailussa ennalta määritetty. Joissakin kunnissa ulkoistus on toteutettu perustamalla kunnan ja yksityisen palveluntuottajan yhdessä omis ta ma yhteiskunnallisin perustein toimiva yritys.

9 PÖYTÄKIRJA 1/ Sosiaali- ja terveysjohtaja: Eduskunnan käsiteltävänä olevan esityksen laiksi sosiaali- ja ter veys pal velu jen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta 13 :ssa todetaan, että vain kuntien ennen lain voimaantuloa tekemät sitoumukset koskevat au tomaat ti ses ti uusia sote-kuntayhtymiä. On ilmeistä, että mittavan ja huo lel lista valmistelua vaativan kilpailutuksen toteuttaminen edellä kuvattujen perus tei den mukaisesti hankintalainsäädännöstä johtuvine valitusaikoineen en nen alkuvuodesta 2015 toteutuvaa lain voimaantuloa on epärealistista. Lisäksi on todettava edelleen, että esimerkiksi kuntaliiton, sosiaali- ja terveys mi nis te riön sekä THL:n edustajat ovat useissa lehtitiedotteissa, haastat te luis sa ja kannanotoissa kehoittaneet kuntia pidättäytymään yksittäistä kun taa koskevien tuotantosopimusten teosta ennen sote-lain voi maan tuloa. Lautakunta päättää - merkitä tiedoksi selvityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta kilpailutettuun sopimukseen perustuen ja - lähettää asian KH:n ja edelleen KV:n käsittelyyn Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

10 PÖYTÄKIRJA 1/ Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta/hankintaoikaisu Vakkuri & Aalto Oy 165/ /2014 SOTE 5 Lisätiedot: talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09) on (77 /dnro 165/ /2014) päät tä nyt vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinnasta. Vak ku ri & Aalto Oy on sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä koskien lähet tä nyt saapuneen hankintaoikaisuvaatimuksen. Vakkuri & Aal to on valittanut päätöksestä myös markkinaoikeuteen. Vankkuri & Aalto Oy:n vaatimuksena on, että hankintayksikön virheellinen pää tös kumotaan valittajan Vihtiin perustettavan uuden yksikön osalta. Hankintaoikaisuvaatimus on tämän päätöksen liitteenä. Asian tausta Valittajan vaatimus koskee päivättyä tarjouspyyntöä, joka koskee vanhustenpalvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen han kintaa, jonka ennakoitu arvonlisäveroton seitsemän vuoden kokonaisarvo on 400 miljoonaa euroa. Hankinnan sopimuskausi on optiovuotta. Hankinta oli EU-kynnysarvon ylittävä liitteen B:n mukainen hankinta ja se to teu tet tiin avoimena menettelynä. Hankinnasta julkaistiin han kin ta-ilmoi tus sähköisessä HILMA- palvelussa. Hankintaa koskevat tarkentavat kysymykset ja huomiot tuli esittää mennessä. Yhteensä kysymyksiä vastaanotettiin 69 kappaletta si säl täen runsaasti alakysymyksiä noin 150 kappaletta. Vastaukset jul kaistiin Tarjousten jättöaika oli klo Määräaikaan kello mennessä tarjouksen tekivät 140 tarjoajaa. Kolme tarjoajaa hylättiin, koska yksiköt sijaitsivat määritellyn alueen ul kopuo lel la. Kaikki muut tarjoajat valittiin. Näistä parhaiten pärjänneet valittiin en nal ta sovituiksi paikoiksi. Ennalta sovituiksi paikoiksi valittiin 23 asumis pal ve lu yk sik köä seuraavilta palveluntuottajilta: Invalidiliiton Asu mis palve lut Oy, Provesta Oy, Hoivakoti Aurinkopuisto Oy, Espoon Eläkesäätiö, At ten do Oy, Mediverkko Hoivapalvelut Oy, Uudenmaan Seniorikodit Oy, Mai nio Vire Oy, Onnentäyttymys Oy, Tutoris Oy, Helsingin Dia ko nis sa laitok sen Hoiva Oy, Kanervakoti - Kanervahemmet ry, Uudenmaan Van husten huol lon kannatusyhdistys ry, Folkhälsan Syd Ab, Tunaro Vårdhem ja Fan ta cy-hor ses Oy Ltd. Hankintasopimusta ei ole allekirjoitettu eikä muutoinkaan pantu täy tän-

11 PÖYTÄKIRJA 1/ töön. Väliaikaiset sopimukset on tarkoitus solmia alkamaan Päätöksen perustelut Hankintalain (348/2007) 81 :n mukaan asianosainen voi vaatia han kin taoi kai sua hankintaa koskevasta päätöksestä. Vanhustenpalvelujen ym pä rivuo ro kau tis ten asumispalvelujen hankinnassa tarjouksen antanut Vakkuri & Aalto Oy on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen määräajassa. Valittaja on todennut, että järjestelmä on ilmeisesti jättänyt osan vas tauksis ta rekisteröimättä tietokantaan, sillä yhdestä tarjouksesta puuttui kaikki laa tu pis tei siin liittyvät vastaukset sekä suomenkielisen hoiva-asumisen osal ta että suomenkielisen lyhytaikaisen hoiva-asumisen osalta. Tarjoajan vastaukset puuttuivat seuraavien kysymysten osalta. Asumispalveluyksikön Avin/Valviran toimiluvan asukasmäärästä vä hintään 90 %:lla on yhden hengen huone omilla saniteettitiloilla (ei=0, kyllä=4) Asumispalveluyksiköllä on valmius palvella ruotsinkielisiä asukkaita myös ruot sin kielellä (ei=0, kyllä=2) Asumispalveluyksikön asukkaalle tarjotaan päivittäin lounaan yhteydessä kak si eri lämmintä ateriavaihtoehtoa (ei sisällä eritysruokavalioita) (ei=0, kyl lä=2) Asumispalveluyksikön asukkaalle tarjotaan päivittäin päivällisen yh teydes sä kaksi eri lämmintä ateriavaihtoehtoa (ei sisällä erityisruokavalioita) (ei=0, kyllä=2) Valittaja on oman käsityksensä mukaan vastannut kaikkiin kysymyksiin "kyl lä" tehdessään tarjousta. Hankintayksiköt vastaanottivat valittajalta kolme tarjousta ja niistä Vihtiin pe rus tet ta vas ta yksiköstä puuttuivat yllä mainitut laatuvaatimukset. Hankin ta yk si köt ovat selvittäneet, onko sähköisessä hankintajärjestelmässä ollut kyseisenä ajankohtana teknistä ongelmaa. Sähköisen hankintajärjestelmän käyttö Hankintayksiköt ovat pyytäneet sähköisestä han kin ta jär jes telmäs tä Cloudiasta tarjoajan loki-tiedoista, jotta hankintayksiköt voisivat tarkem mal la tasolla arvioida, mitä siellä on tapahtunut. Lokitunnistetiedoista kävi ilmi, että tarjoajalla on kolme lähetettyä tarjousta: Lä he tys ai ka Tarjouksen tekemisen aloitusaika :07: :53: (tarjous id: ) :05: :31: (tarjous id ) :07: :19: (tarjous id: ) Ja yksi keskeneräiseksi jäänyt, aloitettu :08: (kohteen tiedot täyttämättä) Koska ko. kriteereille kyllä/ei ei ole määritelty, että jompikumpi vas tausvaih to eh to on valittava, lokitiedoista ei voi varmuudella sanoa onko tarjoaja täyt tä nyt kohdat tarjouksessa Tarjouslomake näyttää samalta tieto kan nas ta kuin liitteenä ollut tarjouslomake, eli ko. kentät ovat tyhjiä. Valit ta ja on oheistanut hankintayksikölle toimittamansa valituksen liitteeksi

12 PÖYTÄKIRJA 1/ tar jous lo mak keen, jossa ko. kentät ovat tyhjiä. Tarjouslomakkeen syötön aikana järjestelmässä ei ole ollut virhetilannetta tai muutakaan tarjouksen täyttämiseen vaikuttavaa seikkaa. Hankintayksikkö on saanut sähköiseltä hankintajärjestelmältä ylläpitäjältä tie don, että palvelun virhelokista ei ole käynyt ilmi mitään, joka olisi estänyt kyl lä merkinnän tekemisen. Järjestelmän ylläpitäjän tiedossa ei ole ollut jär jes tel mä vi kaa, joka olisi aiheuttanut ongelmia tiedostojen lataamisessa, ei kä myöskään sellaista vikaa, että tiedoston lataaminen olisi näyttänyt onnis tu van, mutta tiedosto on myöhemmin kadonnut tai että kyllä vastausta ei voida antaa. Valittaja on valituksensa tueksi oheistanut liitteeksi Vihtiin perustettavan yk si kön tarjouksen. Liite on sama, jonka hankintayksikkö on vas taan ot tanut. Sähköisessä hankintajärjestelmässä ei ole ollut mitään sellaista, joka oli si estänyt valittajan jättämästä kyseistä kohtaa oikein täytettynä. Han kinta yk si köi den käsitys on, että sähköinen tarjouskilpailujärjestelmä ei ole toimin nal li ses ti estänyt valittajaa lataamasta sähköiseen tarjousjärjestelmään tar jous asia kir jo jaan. Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa an netun lain 8 :n mukaan sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lä het täjän omalla vastuulla. Tarjouksessa olevan tiedon täsmentäminen Hankintalain 2 :n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväk si olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osal lis tu jia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suh teelli suu den vaatimukset huomioon ottaen. Valittaja on oheistanut liitteeksi saman version tarjouslomakkeesta, jonka han kin ta yk sik kö sai tarjouksen liitteenä. Tässä liitteenä olleessa tar jous lomak kees sa edellä mainitut kentät ovat tyhjiä. Oikeuskäytännössä on todettu, että hankintayksikkö ei voi tarjousten jättä mi sel le asetetun määräajan jälkeen sallia tarjoajan täsmentää tar joustaan, ellei tarjouksen epäselvyys tai puutteellisuus ole johtunut tar jouspyyn nön epäselvyydestä. Tällöinkään tarjouksen täsmentäminen ei saa joh taa tarjouksen sisällön muuttamiseen. Tarjoajien tasapuolisen ja syr jimät tö män kohtelun periaatteen vuoksi hankintayksikkö ei voi myöskään kor ja ta havaitsemiaan tarjouksen sisältöön vaikuttavia virheitä. (MAO 33/10, ) Tässä valitusasiassa käsitellyn tarjouksen tarjouslomakkeessa olleet puutteel li set tiedot eivät mitenkään johtuneet hankintayksiköstä Edelleen hankintayksikkö toteaa, ettei valittajan vaatimus vaikuta tar jouskil pai lun lopputulokseen. Kyseinen yksikkö sijaitsee Vihdissä. Valittajan lopul li seen sijoitukseen vertailussa vaikuttaa sijaintikunta ja vertailuun Vihdin osal ta otetaan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueella olevat pal ve luntuot ta jat. Hankintayksikkö tuo esille, että mikäli vertailua muutettaisiin va litta jan vaatimusten mukaisesti, kyseinen tarjous nousisi suomenkielisen hoiva-asu mi sen vertailussa sijalle kuusi (6), kun se alkuperäisessä pää tök-

13 PÖYTÄKIRJA 1/ ses sä on sijalla yhdeksän (9). Lyhytaikaisen hoivan osalta tarjous nousisi si jal le seitsemän (7), kun se alkuperäisessä päätöksessä on sijalla 11. Perus tur va kun ta yh ty mä Karviainen sitoutuu hankkimaan ennalta sovittuina paik koi na 70 asumispalvelupaikkaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisten alu eel ta. Näin ollen vertailussa kolme parhaiten pärjännyttä tarjoajaa va littiin ennalta sovituiksi paikoiksi. Muut paikat tullaan täyttämään so pi muskau del la tarpeen mukaisesti. Hankintayksiköiden mahdollisesta oikaisusta huo li mat ta valittajan yksikkö ei pääsisi ennalta sovittujen paikkojen piiriin. Riip pu mat ta tämän valituksen käsittelystä valittajan yksiköstä tullaan os tamaan asumispaikkoja tarpeen mukaisesti sopimuskaudella. Han kin ta yk sikön käsityksen mukaan valitus on perusteeton eikä sillä edes olisi vai kutus ta tarjouskilpailun lopputulokseen. Markkinaoikeuden oikeuskäytännössä on myös todettu seuraavaa. MAO 111/13 MAO korosti, että tarjouksia on arvioitava lähtökohtaisesti sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun mää räai kaan mennessä. Tarjoaja kantaa osaltaan vastuun tarjouksensa si säl löstä. MAO katsoi, että hyväksyessään voittaneen tarjoajan tarjouspyyntöä vastaa mat to man tarjouksen tarjousten vertailuun ja salliessaan tarjoajan täyden tää puutteellista ja tarjouspyynnön vastaista tarjoustaan han kin ta yk sikkö toimi tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteiden vas tai ses ti. MAO 669/14 Markkinaoikeus toteaa, että tarjouskilpailussa tarjoajalla on läh tö koh taises ti vastuu tarjouksensa ja sen liitteiden saapumisesta perille mää rä ajassa. Tarjoajan tulee myös osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tar jouspyyn nös sä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on sul jet tava tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Tarjouksen sul ke mis ta tarjouskilpailusta tulee arvioida nimenomaan tarjoajien ta sapuo li sen kohtelun näkökulmasta. Tarjousten avauspöytäkirjasta käy ilmi, että valittajan tarjous on saapunut han kin ta yk si köl le Hankintayksikön toimittaman sähköisen tarjous jär jes tel män lokitietojen mukaan valittaja on ladannut tar jouksen sa liitteitä sähköiseen tarjousjärjestelmään. Lisäksi lokitietojen mukaan va lit ta ja on ladannut sähköiseen tarjousjärjestelmään sekä tarjouk sen sa että tarjouksensa liitteistä neljän toimintaterapeutin kou lu tus todis tuk set ja liitteen 2 (kysymyslomake). Lokitietojen mukaan valittaja ei ole eikä liioin ladannut tarjouksensa liitteeksi selvitystä tarjouk ses saan nimeämiensä toimintaterapeuttien työkokemuksesta. Kaikki muut tarjouspyynnössä vaaditut liitteet ovat sen sijaan sisältyneet valittajan tar jouk seen. Kun otetaan huomioon tarjoajien syrjimätön ja tasapuolinen kohtelu, hankin ta yk sik kö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se sulke nut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta eikä ole varannut valittajalle tilai suut ta puutteellisen tarjouksen täydentämiseen toimintaterapeuttien työko ke muk ses ta esitettävien selvitysten osalta. Hankintayksikön ei edellä

14 PÖYTÄKIRJA 1/ Sosiaali- ja terveysjohtaja: esi te tyn perusteella voida katsoa menetelleen myöskään suh teel li suus pe riaat teen vastaisesti. Edellä mainituin perusteluin Kauniaisten kaupunki katsoo, että se on mene tel lyt hankintasäännösten mukaisesti. Valittajan vaatimukset eivät perus tu hankintalakiin. Edellä mainituin perustein Kauniaisten kaupungin sosiaali- ja ter veys lau takun nan päätöstä ei ole syytä muuttaa tai kumota. Liite: Hankintaoikaisuvaatimus Lautakunta päättää selostusosassa mainituin perustein hylätä Vakkuri & Aal to Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

15 PÖYTÄKIRJA 1/ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut alkaen 45/ /2014 SOTE 6 Lisätiedot: talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09) Sosiaali- ja terveystoimen palveluja saavalta asiakkaalta ja potilaalta perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/1992 ja -asetuksessa 912/1992. Laissa säädetään niistä palveluista, jotka ovat palvelun käyttäjälle maksuttomia. Lain mu kaan voidaan asetuksella säätää muiden kuin maksuttomaksi säädettyjen palveluiden enimmäismaksu, joita ei voi kunnassa tehtävin päätöksin ylit tää. Kunta voi käyttää harkintavaltaa niiden maksujen kohdalla, joita ei ole säädetty maksuttomaksi, päättämällä maksun tai tulorajan enimmäismäärää alem pa na, tai määräämällä omilla perusteillaan maksun, silloin kun siitä ei ole säädetty laissa. Maksu voi myös määräytyä palvelun käyttäjän maksukyvyn mukaan. Maksu ei saa koskaan olla suurempi kuin sen tuotantokustannus. Kauniaisten kaupungin hallintosäännön 1.3. kohdan mukaan sosiaali- ja ter veys lau ta kun ta päättää perittävistä maksuista, tulorajoista ja muista korvausperusteista. Päätös koskee sosiaali- ja terveyspalvelujen saajina olevien asiakkaiden maksuja ja lisäksi hintoja, jotka peritään vieraskuntalaisten kiireellisestä hoidosta, ulkomaalaisten hoidosta, täyskorvauksena vakuutusyhtiöiltä työ- ja liikennetapaturmien hoidosta sekä sopimuksen mukaista palvelujen myyntiä varten. Valtioneuvosto antoi asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asia kas mak su jen muuttamisesta. Asetuksella korotetaan eräiden ta sa suuruis ten asiakasmaksujen enimmäismääriä 9,4 prosenttia. Ter vey den huollon maksukattoon kuulumattomien palvelujen maksuja ei koroteta lau sunto- ja sakkomaksuja lukuun ottamatta. Asetusmuutoksen taustalla on hallituksen päätös julkisen talouden suun nitel mas ta vuosille Sen mukaan kunnan peruspalvelujen val tionosuut ta alennetaan 40 miljoonalla eurolla vuoden 2015 alussa. Asia kasmak su jen enimmäismääriä korotetaan alentamista vastaavasti. Kauniaisten sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät asiakasmaksut on koot tu yhteen liitteeseen. Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti al kaen esitettävät muutokset on korostettu liitteeseen punaisella värillä. Liite 1 Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät asiakasmaksut alkaen

16 PÖYTÄKIRJA 1/ Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta päättää - periä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista liitteen mukaiset asia kasmak sut alkaen. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

17 PÖYTÄKIRJA 1/ Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan delegointi / /2014 SOTE 7 Lisätiedot: talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09) Kauniaisten kaupungin hallintosääntö määrittelee eri toimijoiden toiminnan, toimivallan jaot ja tehtävät. Hallintosäännön 1.3. kohdan mukaan lautakunta voi siirtää päätösvaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Lautakuntien alaisilleen viranhaltijoille siirtämä päätösvalta kootaan vuosittain tarkistettavaan päätökseen. Hallintosäännön erillismääräyksen mukaan siihen kirjattua henkilöstöhallinnollista päätösvaltaa ei voida delegoida edelleen. tarkistaa vuosittain luettelon siitä, mitä päätösvaltaa se siirtää toimivaltansa alueella. Päätösvallan siirto koskee lautakunnan kaikkia tulosalueita: sosiaalipalveluja, vanhuspalveluja, terveydenhuoltoa ja suun terveydenhuoltoa. Delegoitava päätösvalta on päivittäiseen työskentelyyn liittyvää julkisen vallan käyttöä. Kuntalain 44 :n mukaan vain virkasuhteessa oleva henkilö voi käyttää julkista valtaa, joten työsopimussuhteessa olevalle henkilölle ei voida delegoida julkista valtaa. Lisäksi oikeus toimivallan edelleen siirtämiseen on aina käytävä ilmi kunnan hallintosäännöstä. Sosiaalihuoltolain 12 :ssä todetaan, että monijäsenisen toimielimen laissa säädettyä päätösvaltaa ja oikeutta puhevallan käyttämiseen voidaan johtosäännöllä siirtää toimielimen alaisille viranhaltijoille henkilön tahdosta riippumatonta huoltoa koskevia päätöksiä lukuun ottamatta. Sosiaali- ja terveyslautakunnalla ei ole erillistä johtosääntöä, jossa päätösvallan siirtämisestä olisi määrätty. on viimeksi päätöksellään hyväksynyt toimivallan delegoinnin. Vuodelle 2015 päätösvallan delegointiin ehdotetaan seuraavia muutoksia: Sosiaalipalvelujen tulosalue: - Sosiaaliohjaaja päättää alkaen kuntouttavaan työtoimintaan ottamisesta Palveluohjaaja päättää alkaen: - omaishoidon tuen myöntämisestä alle 65-vuotiaalle, joka ollut vammaispalvelujen tai mielenterveyspalvelujen asiakkaana ja - tukihenkilön myöntämisestä

18 PÖYTÄKIRJA 1/ Sosiaali- ja terveysjohtaja: Aiemmin palveluohjaajalle ehdotettava päätösvalta on ollut sosiaalityontekijällä Vanhuspalvelujen ja terveydenhuollon tulosalueet: Koti- ja laitoshoidon vastuulääkärin päätösvalta siirretään terveydenhuollon tulosalueelta vanhuspalvelujen tulosalueelle. Liite: Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan delegoinniksi alkaen. Lautakunta päättää - hyväksyä päätösvallan delegoinnin viranhaltijoille liitteen mukaisesti alkaen. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

19 PÖYTÄKIRJA 1/ Nuorisovaltuuston edustaja sosiaali- ja terveyslautakuntaan 124/ /2014 SOTE 8 Kaupunginvaltuuston ( 85) hyväksymässä hallintosäännössä, koh das sa 3.1 Toimielinten kokoontuminen, mahdollistetaan se, että lau takun ta voi myöntää nuorisovaltuuston keskuudessaan valitsemalle edus tajal le läsnäolo- ja puheoikeuden lautakunnassa lukuun ottamatta lau ta kunnan salaisten asioiden käsittelyä. Toimielimen nuorisovaltuuston edustajan palk kio on 33 euroa kokoukselta. pitää tärkeänä lisätä nuorten mahdollisuutta osal lis tua ja vaikuttaa päätöksentekoon kunnassa ja pyytää nuo ri so valtuus toa valitsemaan edustajan sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta päättää: - pyytää Kauniaisten nuorisovaltuustoa nimeämään keskuudestaan edusta jan sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuodeksi Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

20 PÖYTÄKIRJA 1/ Vanhusneuvoston kokoonpanon vahvistaminen toimintakaudeksi / /2014 SOTE 9 Lisätiedot: hallintoassistentti Katja Luomajoki, puh. (09) Kauniaisten vanhusneuvosto toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan vah vista man toimintasäännön mukaisesti ( ). Toimintasäännön mukaisesti valitsee vanhus neu vos toon kahden vuoden toimintakaudeksi kymmenen (10) jäsentä, jois ta viisi (5) on vanhusten edustajia. Näistä viidestä enintään neljä (4) on van hus- ja eläkeläisyhdistysten nimeämiä edustajia. Neuvostoon nimetään viisi (5) kaupungin edustajaa, jotka ovat sosiaali- ja ter veys toi men, yhdyskuntatoimen, liikuntatoimen ja sivistystoimen luot tamus hen ki löi tä tai viranhaltijoita, joiden tehtäväalueeseen vanhuksia kos kevat asiat kuuluvat. Neuvoston jäsenille nimetään varajäsenet. Vanhusneuvoston kokoonpanoksi toimintakaudelle esitetään seu raa vaa: Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry: varsinainen jäsen: Raili Pirttimäki Arto Kivisaari Grankulla svenska pensionärer rf: varsinainen jäsen: Yvonne Lassenius Sture Skogström varajäsen: Sinikka Alapiessa Tapani Jääskeläinen varajäsen: Anita Meinander Peter Forsström Kauniaisten muiden eläkeläisten edustajat: varsinainen jäsen varajäsen: Ingrid Ojaluoma Maija Manninen : varsinainen jäsen: Alf Skogster Yhdyskuntalautakunta: varsinainen jäsen: Pertti Eklund Sivistyslautakunta: varsinainen jäsen: Pirjo Laurila varajäsen: Leena Ström varajäsen: Patrick Enckell varajäsen: Seija Buchtman

21 PÖYTÄKIRJA 1/ Liikuntalautakunta: varsinainen jäsen: Johan Hallbäck Viranhaltija jäsen, sihteeri: Marianne Ekholm varajäsen: Virva Wahlstedt varahenkilö: Anja Kahanpää Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta päättää vahvistaa vanhusneuvoston kokoonpanon toimintakaudeksi esi tyk sen mukaisesti. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lautakunnan jäsenet Tapani Jääskeläinen, Alf Skogster ja Leena Ström poistuivat esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi.

22 PÖYTÄKIRJA 1/ Vammaisneuvoston kokoonpanon vahvistaminen toimikaudeksi / /2014 SOTE 10 Lisätiedot: hallintoassistentti Katja Luomajoki, puh. (09) Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, jonka tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvoston kokoonpanon päättää sosiaali- ja terveyslautakunta. Neuvoston tehtävänä on mm. toimia vammaisalan asiantuntija- ja yhteistyöelimenä ja edunvalvojana tehdä aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja antaa lausuntoja edistää vammaisten henkilöiden, vammaisjärjestöjen ja viranomaisten yhteistyötä seurata kaupungin suunnittelua, päätöksentekoa ja toimenpiteitä sekä toimia hallinnon vammaisasiantuntijana edistää tasa-arvoa edesauttamalla vammaisten henkilöiden osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin seurata vammaispoliittisen ohjelman toteutumista Vammaisneuvoston toiminta perustuu vammaispalvelulakiin. Lautakunta valitsee kahden vuoden toimikaudeksi neljä (4) jäsentä, joista yksi on lautakunnan jäsen. Lisäksi neuvostoon valitaan kuusi (6) vammaisten henkilöiden edustajaa. Edellisellä kaudella viranhaltijaedustajina ovat olleet terveyskeskuksen fysioterapeutti Mirjam Vähäsarja, rakennuttajapäällikkö Tommi Metsälä ja sosiaali- ja terveyslautakunnan nimeämänä viranhaltijana sosiaali- ja terveystoimen hallintoassistentti. Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Sihteerinä on toiminut sosiaali- ja terveyslautakunnan nimeämä viranhaltijajäsen. Vammaisjärjestöjen edustajat ovat pidetyssä valintakokouksessa esittäneet kokoonpanoksi toimintakaudelle seuraavaa: Varsinainen jäsen Erkki Suvanto Espoon ja Kauniaisten Hengitysyhdistys ry Hannele Nikkanen Allergia- ja Astmayhdistys Varajäsen Mikael Bergman Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus Thomas Romantschuk Lihastautiliitto

23 PÖYTÄKIRJA 1/ Espoo ja Länsi-Uusimaa ry Eva Pesonen Espoon Seudun Näkövammaiset ry Sv.synskadade i Mellersta Nyland r.f. Marketta Forsell Kynnys ry Monica Tallberg Kauniaisten vammaisten lasten ja nuorten tuki ry Marjatta Sykkö Espoon Reumayhdistys r.y. Johanna Röholm Espoon Seudun Näkövammaiset ry Sv. synskadade i Mellersta Nyland r.f. Niklas Jansson Steg för steg rf Jon Tallberg Steg för steg rf Lisbeth Hemgård Autism- och Asperbergförb. : varsinainen jäsen: Leena Ström varajäsen: Agneta Selroos Viranhaltijajäsenet: Mirjam Vähäsarja fysioterapia Tommi Metsälä rakennuttajapäällikkö Katja Luomajoki neuvoston sihteeri Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta päättää vahvistaa vammaisneuvoston kokoonpanon toimintakaudeksi esityksen mukaisesti. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lautakunnan jäsenet Leena Ström ja Agneta Selroos poistuivat esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi.

24 PÖYTÄKIRJA 1/ Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät / /2014 SOTE 11 Sosiaali- ja terveysjohtaja: Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeen mukaan toimialajohtaja päättää, ketkä ovat oikeutettuja hyväksymään laskuja ja muita maksusuorituksen perusteena olevia asiakirjoja. Päätöksestä ja vuoden aikana tapahtuvista muutoksista on tehtävä ilmoitus vuosittain rahatoimistoon. Laskun tarkastaminen ja hyväksyminen on eriytettävä eri henkilöille. Ehdotus sosiaali- ja terveystoimen laskujen tarkastajiksi ja hyväksyjiksi vuodelle 2015 käy ilmi liitteenä olevasta taulukosta. Liite: sosiaali- ja terveystoimen laskujen tarkastajat ja hyväksyjät Lautakunta päättää - merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen laskujen tarkastajat ja hyväksyjät vuodelle 2015 liitteen mukaan. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

25 PÖYTÄKIRJA 1/ Muut asiat SOTE 12 - Kaupungin vastaus Kuntaliiton sote-uudistusta koskevaan kyselyyn Päätös: Lautakunta merkitsi tiedoksi kaupungin vastauksen Kuntaliiton sote-uudistusta koskevaan kyselyyn.

26 PÖYTÄKIRJA 1/ Kunta KAUNIAISTEN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa Pykälät 1,2,3,4,8,11 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Työsopimussuhteeseen ottamista koskevasta päätöksestä voidaan kuitenkin tehdä oikaisuvaatimus vain jos valitusperusteina ovat, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Pykälät 6,7,9,10 Hallintolainkäyttölain tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 5 (hankintalaki 86, 102 ) OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus-viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kauniaistentie KAUNIAINEN Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

27 PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Sosiaalihuoltolain mukaiseen valitukseen saa hakea muutosta ainoastaan asianosainen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus aukioloaika Radanrakentajantie HELSINKI puh faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus Valitusaika Hallintovalitus, pykälät 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite: Kauniaisten kaupungintalo Kirjaamo Kauniaistentie KAUNIAINEN Pykälät fax: (09) Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa. Lain 6 :n mukaan kä sit te ly maksuja ei kuitenkaan peritä muun muassa hallinto-oikeudessa sosiaaliasioissa, julkisoikeudellista palve lus suhdetta tai vaaleja koskevissa asioissa eikä verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustusta tai jul kisia mak-

28 PÖYTÄKIRJA 1/ suja koskevissa asioissa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Aika: 11.12.2014 klo 17:00-18:50 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 74 Kokouksen järjestäytyminen 3 75 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 1 Aika: 18.12.2012 klo 18:00-18:53 Paikka: Valtuustosali, Kaupungintalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 148 Kokouksen järjestäytyminen 3 149 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika: 09.03.2015 klo 17:30-19:10 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 12 Kokouksen järjestäytyminen 3 13 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Aika: 19.08.2015 klo 19:00-21:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 157 Kokouksen järjestäytyminen 3 158 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:00-17:57 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 15.03.2010 kello 12:00-14:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 65 Perusturvalautakunta 11.06.2015 AIKA 11.06.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 30.05.2014 klo 14:00-15:55 Paikka Bistro Sinne, kokoustila Porvoo Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Riutta Heimo 14:00-15:55

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot