LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: klo 18:00-18:45 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki 51 ) 4 3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle Selvitys sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta kilpailutettuun sopimukseen perustuen 5 Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta/hankintaoikaisu Vakkuri & Aalto Oy 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan delegointi Nuorisovaltuuston edustaja sosiaali- ja terveyslautakuntaan 19 9 Vanhusneuvoston kokoonpanon vahvistaminen toimintakaudeksi Vammaisneuvoston kokoonpanon vahvistaminen toimikaudeksi Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät Muut asiat 25 Puheenjohtaja Anna Lena Karlsson-Finne

2 PÖYTÄKIRJA 1/ Läsnä: Karlsson-Finne Anna Lena puheenjohtaja Alapappila Annukka varapuheenjohtaja Jääskeläinen Tapani jäsen Kauppila Matti jäsen Lamberg-Allardt Christel jäsen Selroos Agneta jäsen Skogster Alf jäsen Ström Leena jäsen Tikkanen Ulla sosiaali- ja terveysjohtaja Koskinen Tommi talouspäällikkö vs Allekirjoitukset Anna Lena Karlsson-Finne Tommi Koskinen puheenjohtaja sihteeri Käsitellyt asiat 1-12 Pöytäkirja tarkastettu Allekirjoitukset Christel Lamberg-Allardt Tapani Jääskeläinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaja

3 PÖYTÄKIRJA 1/ Kokouksen järjestäytyminen SOTE 1 Lautakunta - toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Lautakunta - totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Christel Lamberg-Allardtin ja Tapani Jääskeläisen Lautakunnan jäsen Agneta Selroos saapui kokoukseen 2 :n käsittelyn aikana klo

4 PÖYTÄKIRJA 1/ Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki 51 ) SOTE 2 Lautakunnalle on lähetetty esityslistan oheismateriaalina luettelo edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä viranhaltijoiden päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta on päättänyt yhteydessä siitä, että lautakunnan jäsenten tulee ilmoittaa ennen kokousta sosiaali- ja terveysjohta jalle tai talouspäällikölle ne viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joista toivo vat lisätietoja kokouksessa. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta päättää - merkitä tiedokseen esityslistan oheismateriaalista ilmenevät päätökset ja - olla käyttämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan otto-oikeu den alaisiin päätöksiin.

5 PÖYTÄKIRJA 1/ Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle / /2014 SOTE 3 Lisätiedot: talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09) Toimialojen on valmisteltava lautakunnan hyväksyttäväksi käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määrärahajaon tulosalueille ja yksiköille. Käyttösuunnitelman laadinnassa tulee ottaa huomioon kaupunginvaltuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet ja sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat määrärahat. Kauniaisten kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet sekä taloussuunnitelman vuosille Talousarvioon on valmisteltu suunnitelmakauden tavoitteista johdetut toiminnalliset tavoitteet. Sosiaa li- ja terveyslautakunnan toimialan keskeisiä tavoitteita strategiakaudella ovat: 2.1. Tuetaan ikäihmisten omatoimista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä järjestämällä monipuoli sesti ohjattua liikunta-, sivistys- ja kulttuuritoimintaa sekä kannustamalla it sehoitoon. Kulttuuria hyödynnetään hyvinvoinnin edistämisessä (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi) Kotiin järjestettäviä palveluita kehitetään ja niitä tukemaan luodaan uusia välimuotoisia tukimuo toja. Esteettömyyden parantamiseen kiinnite tään erityistä huomiota (sosi aali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi) Toteutetaan Villa Bredan alueen rakentaminen. Palvelukeskuksen laajentaminen ja sen toiminto jen monipuolistaminen, tehostetun palveluasumisen, ryhmäkotien ja es teettömien vuokra-asuntojen rakentaminen täydentävät olemassa olevaa palvelutarjontaa vastaamaan kasvavan vanhusväestön tarpeisiin (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi) Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden kanssa uusien palvelukokonaisuuksien löytä miseksi. Tarjotaan valinnan mahdollisuuksia omaa vastuuta unohtamatta Kehitetään sukupolvien kohtaamista koskevia malleja (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi) Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuksia keräämällä ja analysoimalla tie toa, ottamalla käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat perheitä, vanhem muutta sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia (sosiaali- ja terveystoimi) Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja ja kehitetään las-

6 PÖYTÄKIRJA 1/ tensuojelutyötä. Vahviste taan poikkihallinnollista työskentelyä asiakaslähtöisesti (sosiaali- ja ter veystoimi) Sosiaali- ja terveydenhuollon potilastietojärjestelmää uudistetaan ja toimintaprosesseja kehitetään osallistumalla seudulliseen APOTTI -hankkeeseen. Käyttötalous Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden tuloarvio on 3,19 miljoonaa euroa, menoarvio 27,8 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa 24,6 miljoonaa euroa. Käyttöta lousosan määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon näh den nettomääräisinä (toimintatuotot - toimintakulut) ja niiden toteuttami seen myönnetyt määrärahat ovat muutettavissa ainoastaan kaupunginval tuuston päätöksellä. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen. Valtuuston sosiaali- ja terveyslautakunnalle myöntämä määräraha on sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen mukainen. Lautakunnan esitykseen on myöhemmässä vaiheessa lisätty sisäisiä eriä, joita ei oltu vielä lautakunnan hyväksyessä esityksensä syötetty budjetointijärjestelmään. Seuraavassa taulukossa on vertailtu vuosien 2014 ja 2015 talousarvioiden määrärahoja tulosalueittain ilman 2014 myönnettyä lisämäärärahaa eu roa Toimintatuotot Toimintakulut TA 2014 TA 2015 Muutos % TA 2014 TA 2015 Muutos % Hallinto 0 0 0,0 % ,4 % Sosiaali palvelut ,8 % ,8 % Vanhus palvelut ,0 % ,6 % Tervey denhuolto ,0 % ,2 % Suun ter veyden huolto ,3% ,0 % Erikois sairaan hoito 0 0 0,0 % ,5 % Sosiaali- ja ter veyslautakunta ,0 % ,4 % Toiminta kate ,3 % Liitteessä on esitetty ehdotus lautakunnan käyttösuunnitelmaksi vuodelle Käyttösuunnitelman ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan toimialalla kuukausittain, ja tilanteesta raportoidaan lautakunnalle

7 PÖYTÄKIRJA 1/ Sosiaali- ja terveysjohtaja: osavuosikatsausten yhteydessä. Talousarvio on suhteellisen tiukka. Alustavan tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2014 toteutuva toimintakate on samalla tasolla, kuin vuoden 2015 talousarvion toimintakate. Liite: sosiaali- ja terveyslautakunnan euromääräinen käyttösuunni telma vuodelle Lautakunta päättää - vahvistaa vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman tulosalueittain liit teen mukaisesti. - että käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle osavuosikat sausten yhteydessä. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

8 PÖYTÄKIRJA 1/ Selvitys sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta kilpailutettuun sopimukseen perustuen 925/05.00/2014, 3/ /2014 SOTE 4 Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen, puh. (09) Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että kaupunki selvittää mah dol li suu den toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja toteut ta mi sen kilpailutettuun sopimukseen perustuen. Sosiaali- ja ter veys palve lu jen kilpailuttamiseen liittyviä näkökulmia ja hankintaprosessiin liittyviä seik ko ja on valtuuston päätöksen jälkeen selvitetty viranhaltijoiden toi mesta. Selvitystyössä on tutustuttu muun muassa palvelujaan ulkoistaneiden kun tien päätös- ja hankinta-asiakirjoihin sekä aihetta koskevaan oh jeis tukseen ja muuhun materiaaliin. Vuoden vaihteessa sosiaali- ja terveyspalvelunsa on ulkoistanut neljä kuntaa, ja alkuvuodesta 2015 on mahdollisesti toteutumassa muutamia mui takin ulkoistuksia. Näitä ulkoistuksia perustellaan kunnissa pääasiassa lä hipal ve lu jen turvaamisella ja kustannustason nousun hillitsemisellä. Kyseiset kun nat sijaitsevat usein tulevan sote-järjestämisalueen reuna-alueella. Ulkoistus on ostopalvelua laajempi prosessi, jossa kunta siirtää so pi muksel la aiemmin itse tekemiään toimintoja ulkopuoliselle toimijalle. Ul kois taes saan kunta antaa palvelujen tuotantovastuun kokonaan tai osittain kunnan ulkopuolelle. Ulkoistus ei kuitenkaan poista kunnan lakisääteistä palve lu jen järjestämisvastuuta, viranomaisvastuuta eikä valvontavelvollisuutta esi mer kik si palvelujen saatavuudesta ja laadusta. Palvelujen ulkoistamisen tulee perustua muun muassa: - tulevaisuuden palvelutarpeiden ennakointiin ja sen perusteella tehtyihin stra te gi siin valintoihin palvelujen järjestämisestä tulevaisuudessa, - oman tuotannon tuntemiseen, eli kustannusten ja laadun tuntemiseen sekä tuotteistukseen, - oman alueen palvelumarkkinoiden tuntemiseen sekä kilpailuttamiseen ja so pi mi seen tarvittavaan osaamiseen - sopimuksenaikaisen toiminnan suunnitteluun, eli sen varmistamiseen, että yhteistyö ulkoisten palvelujen tuottajien kanssa toimii ja että pal ve lu koko nai suus on eheä - arviointiin siitä, mitkä ovat ulkoistuksen vaikutukset kuntalaisiin, pal ve luket ju jen toimivuuteen ja palveluista tiedottamisen tarpeeseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailutus on monissa kunnissa katsottu tarkoi tuk sen mu kai sim mak si toteuttaa pelkästään palvelun laatua ver tai le malla. Tällöin palveluntuottajalle maksettava korvaus ja sen vuosittainen ko rotus on tarjouskilpailussa ennalta määritetty. Joissakin kunnissa ulkoistus on toteutettu perustamalla kunnan ja yksityisen palveluntuottajan yhdessä omis ta ma yhteiskunnallisin perustein toimiva yritys.

9 PÖYTÄKIRJA 1/ Sosiaali- ja terveysjohtaja: Eduskunnan käsiteltävänä olevan esityksen laiksi sosiaali- ja ter veys pal velu jen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta 13 :ssa todetaan, että vain kuntien ennen lain voimaantuloa tekemät sitoumukset koskevat au tomaat ti ses ti uusia sote-kuntayhtymiä. On ilmeistä, että mittavan ja huo lel lista valmistelua vaativan kilpailutuksen toteuttaminen edellä kuvattujen perus tei den mukaisesti hankintalainsäädännöstä johtuvine valitusaikoineen en nen alkuvuodesta 2015 toteutuvaa lain voimaantuloa on epärealistista. Lisäksi on todettava edelleen, että esimerkiksi kuntaliiton, sosiaali- ja terveys mi nis te riön sekä THL:n edustajat ovat useissa lehtitiedotteissa, haastat te luis sa ja kannanotoissa kehoittaneet kuntia pidättäytymään yksittäistä kun taa koskevien tuotantosopimusten teosta ennen sote-lain voi maan tuloa. Lautakunta päättää - merkitä tiedoksi selvityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta kilpailutettuun sopimukseen perustuen ja - lähettää asian KH:n ja edelleen KV:n käsittelyyn Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

10 PÖYTÄKIRJA 1/ Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta/hankintaoikaisu Vakkuri & Aalto Oy 165/ /2014 SOTE 5 Lisätiedot: talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09) on (77 /dnro 165/ /2014) päät tä nyt vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinnasta. Vak ku ri & Aalto Oy on sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä koskien lähet tä nyt saapuneen hankintaoikaisuvaatimuksen. Vakkuri & Aal to on valittanut päätöksestä myös markkinaoikeuteen. Vankkuri & Aalto Oy:n vaatimuksena on, että hankintayksikön virheellinen pää tös kumotaan valittajan Vihtiin perustettavan uuden yksikön osalta. Hankintaoikaisuvaatimus on tämän päätöksen liitteenä. Asian tausta Valittajan vaatimus koskee päivättyä tarjouspyyntöä, joka koskee vanhustenpalvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen han kintaa, jonka ennakoitu arvonlisäveroton seitsemän vuoden kokonaisarvo on 400 miljoonaa euroa. Hankinnan sopimuskausi on optiovuotta. Hankinta oli EU-kynnysarvon ylittävä liitteen B:n mukainen hankinta ja se to teu tet tiin avoimena menettelynä. Hankinnasta julkaistiin han kin ta-ilmoi tus sähköisessä HILMA- palvelussa. Hankintaa koskevat tarkentavat kysymykset ja huomiot tuli esittää mennessä. Yhteensä kysymyksiä vastaanotettiin 69 kappaletta si säl täen runsaasti alakysymyksiä noin 150 kappaletta. Vastaukset jul kaistiin Tarjousten jättöaika oli klo Määräaikaan kello mennessä tarjouksen tekivät 140 tarjoajaa. Kolme tarjoajaa hylättiin, koska yksiköt sijaitsivat määritellyn alueen ul kopuo lel la. Kaikki muut tarjoajat valittiin. Näistä parhaiten pärjänneet valittiin en nal ta sovituiksi paikoiksi. Ennalta sovituiksi paikoiksi valittiin 23 asumis pal ve lu yk sik köä seuraavilta palveluntuottajilta: Invalidiliiton Asu mis palve lut Oy, Provesta Oy, Hoivakoti Aurinkopuisto Oy, Espoon Eläkesäätiö, At ten do Oy, Mediverkko Hoivapalvelut Oy, Uudenmaan Seniorikodit Oy, Mai nio Vire Oy, Onnentäyttymys Oy, Tutoris Oy, Helsingin Dia ko nis sa laitok sen Hoiva Oy, Kanervakoti - Kanervahemmet ry, Uudenmaan Van husten huol lon kannatusyhdistys ry, Folkhälsan Syd Ab, Tunaro Vårdhem ja Fan ta cy-hor ses Oy Ltd. Hankintasopimusta ei ole allekirjoitettu eikä muutoinkaan pantu täy tän-

11 PÖYTÄKIRJA 1/ töön. Väliaikaiset sopimukset on tarkoitus solmia alkamaan Päätöksen perustelut Hankintalain (348/2007) 81 :n mukaan asianosainen voi vaatia han kin taoi kai sua hankintaa koskevasta päätöksestä. Vanhustenpalvelujen ym pä rivuo ro kau tis ten asumispalvelujen hankinnassa tarjouksen antanut Vakkuri & Aalto Oy on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen määräajassa. Valittaja on todennut, että järjestelmä on ilmeisesti jättänyt osan vas tauksis ta rekisteröimättä tietokantaan, sillä yhdestä tarjouksesta puuttui kaikki laa tu pis tei siin liittyvät vastaukset sekä suomenkielisen hoiva-asumisen osal ta että suomenkielisen lyhytaikaisen hoiva-asumisen osalta. Tarjoajan vastaukset puuttuivat seuraavien kysymysten osalta. Asumispalveluyksikön Avin/Valviran toimiluvan asukasmäärästä vä hintään 90 %:lla on yhden hengen huone omilla saniteettitiloilla (ei=0, kyllä=4) Asumispalveluyksiköllä on valmius palvella ruotsinkielisiä asukkaita myös ruot sin kielellä (ei=0, kyllä=2) Asumispalveluyksikön asukkaalle tarjotaan päivittäin lounaan yhteydessä kak si eri lämmintä ateriavaihtoehtoa (ei sisällä eritysruokavalioita) (ei=0, kyl lä=2) Asumispalveluyksikön asukkaalle tarjotaan päivittäin päivällisen yh teydes sä kaksi eri lämmintä ateriavaihtoehtoa (ei sisällä erityisruokavalioita) (ei=0, kyllä=2) Valittaja on oman käsityksensä mukaan vastannut kaikkiin kysymyksiin "kyl lä" tehdessään tarjousta. Hankintayksiköt vastaanottivat valittajalta kolme tarjousta ja niistä Vihtiin pe rus tet ta vas ta yksiköstä puuttuivat yllä mainitut laatuvaatimukset. Hankin ta yk si köt ovat selvittäneet, onko sähköisessä hankintajärjestelmässä ollut kyseisenä ajankohtana teknistä ongelmaa. Sähköisen hankintajärjestelmän käyttö Hankintayksiköt ovat pyytäneet sähköisestä han kin ta jär jes telmäs tä Cloudiasta tarjoajan loki-tiedoista, jotta hankintayksiköt voisivat tarkem mal la tasolla arvioida, mitä siellä on tapahtunut. Lokitunnistetiedoista kävi ilmi, että tarjoajalla on kolme lähetettyä tarjousta: Lä he tys ai ka Tarjouksen tekemisen aloitusaika :07: :53: (tarjous id: ) :05: :31: (tarjous id ) :07: :19: (tarjous id: ) Ja yksi keskeneräiseksi jäänyt, aloitettu :08: (kohteen tiedot täyttämättä) Koska ko. kriteereille kyllä/ei ei ole määritelty, että jompikumpi vas tausvaih to eh to on valittava, lokitiedoista ei voi varmuudella sanoa onko tarjoaja täyt tä nyt kohdat tarjouksessa Tarjouslomake näyttää samalta tieto kan nas ta kuin liitteenä ollut tarjouslomake, eli ko. kentät ovat tyhjiä. Valit ta ja on oheistanut hankintayksikölle toimittamansa valituksen liitteeksi

12 PÖYTÄKIRJA 1/ tar jous lo mak keen, jossa ko. kentät ovat tyhjiä. Tarjouslomakkeen syötön aikana järjestelmässä ei ole ollut virhetilannetta tai muutakaan tarjouksen täyttämiseen vaikuttavaa seikkaa. Hankintayksikkö on saanut sähköiseltä hankintajärjestelmältä ylläpitäjältä tie don, että palvelun virhelokista ei ole käynyt ilmi mitään, joka olisi estänyt kyl lä merkinnän tekemisen. Järjestelmän ylläpitäjän tiedossa ei ole ollut jär jes tel mä vi kaa, joka olisi aiheuttanut ongelmia tiedostojen lataamisessa, ei kä myöskään sellaista vikaa, että tiedoston lataaminen olisi näyttänyt onnis tu van, mutta tiedosto on myöhemmin kadonnut tai että kyllä vastausta ei voida antaa. Valittaja on valituksensa tueksi oheistanut liitteeksi Vihtiin perustettavan yk si kön tarjouksen. Liite on sama, jonka hankintayksikkö on vas taan ot tanut. Sähköisessä hankintajärjestelmässä ei ole ollut mitään sellaista, joka oli si estänyt valittajan jättämästä kyseistä kohtaa oikein täytettynä. Han kinta yk si köi den käsitys on, että sähköinen tarjouskilpailujärjestelmä ei ole toimin nal li ses ti estänyt valittajaa lataamasta sähköiseen tarjousjärjestelmään tar jous asia kir jo jaan. Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa an netun lain 8 :n mukaan sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lä het täjän omalla vastuulla. Tarjouksessa olevan tiedon täsmentäminen Hankintalain 2 :n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväk si olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osal lis tu jia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suh teelli suu den vaatimukset huomioon ottaen. Valittaja on oheistanut liitteeksi saman version tarjouslomakkeesta, jonka han kin ta yk sik kö sai tarjouksen liitteenä. Tässä liitteenä olleessa tar jous lomak kees sa edellä mainitut kentät ovat tyhjiä. Oikeuskäytännössä on todettu, että hankintayksikkö ei voi tarjousten jättä mi sel le asetetun määräajan jälkeen sallia tarjoajan täsmentää tar joustaan, ellei tarjouksen epäselvyys tai puutteellisuus ole johtunut tar jouspyyn nön epäselvyydestä. Tällöinkään tarjouksen täsmentäminen ei saa joh taa tarjouksen sisällön muuttamiseen. Tarjoajien tasapuolisen ja syr jimät tö män kohtelun periaatteen vuoksi hankintayksikkö ei voi myöskään kor ja ta havaitsemiaan tarjouksen sisältöön vaikuttavia virheitä. (MAO 33/10, ) Tässä valitusasiassa käsitellyn tarjouksen tarjouslomakkeessa olleet puutteel li set tiedot eivät mitenkään johtuneet hankintayksiköstä Edelleen hankintayksikkö toteaa, ettei valittajan vaatimus vaikuta tar jouskil pai lun lopputulokseen. Kyseinen yksikkö sijaitsee Vihdissä. Valittajan lopul li seen sijoitukseen vertailussa vaikuttaa sijaintikunta ja vertailuun Vihdin osal ta otetaan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueella olevat pal ve luntuot ta jat. Hankintayksikkö tuo esille, että mikäli vertailua muutettaisiin va litta jan vaatimusten mukaisesti, kyseinen tarjous nousisi suomenkielisen hoiva-asu mi sen vertailussa sijalle kuusi (6), kun se alkuperäisessä pää tök-

13 PÖYTÄKIRJA 1/ ses sä on sijalla yhdeksän (9). Lyhytaikaisen hoivan osalta tarjous nousisi si jal le seitsemän (7), kun se alkuperäisessä päätöksessä on sijalla 11. Perus tur va kun ta yh ty mä Karviainen sitoutuu hankkimaan ennalta sovittuina paik koi na 70 asumispalvelupaikkaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisten alu eel ta. Näin ollen vertailussa kolme parhaiten pärjännyttä tarjoajaa va littiin ennalta sovituiksi paikoiksi. Muut paikat tullaan täyttämään so pi muskau del la tarpeen mukaisesti. Hankintayksiköiden mahdollisesta oikaisusta huo li mat ta valittajan yksikkö ei pääsisi ennalta sovittujen paikkojen piiriin. Riip pu mat ta tämän valituksen käsittelystä valittajan yksiköstä tullaan os tamaan asumispaikkoja tarpeen mukaisesti sopimuskaudella. Han kin ta yk sikön käsityksen mukaan valitus on perusteeton eikä sillä edes olisi vai kutus ta tarjouskilpailun lopputulokseen. Markkinaoikeuden oikeuskäytännössä on myös todettu seuraavaa. MAO 111/13 MAO korosti, että tarjouksia on arvioitava lähtökohtaisesti sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun mää räai kaan mennessä. Tarjoaja kantaa osaltaan vastuun tarjouksensa si säl löstä. MAO katsoi, että hyväksyessään voittaneen tarjoajan tarjouspyyntöä vastaa mat to man tarjouksen tarjousten vertailuun ja salliessaan tarjoajan täyden tää puutteellista ja tarjouspyynnön vastaista tarjoustaan han kin ta yk sikkö toimi tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteiden vas tai ses ti. MAO 669/14 Markkinaoikeus toteaa, että tarjouskilpailussa tarjoajalla on läh tö koh taises ti vastuu tarjouksensa ja sen liitteiden saapumisesta perille mää rä ajassa. Tarjoajan tulee myös osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tar jouspyyn nös sä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on sul jet tava tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Tarjouksen sul ke mis ta tarjouskilpailusta tulee arvioida nimenomaan tarjoajien ta sapuo li sen kohtelun näkökulmasta. Tarjousten avauspöytäkirjasta käy ilmi, että valittajan tarjous on saapunut han kin ta yk si köl le Hankintayksikön toimittaman sähköisen tarjous jär jes tel män lokitietojen mukaan valittaja on ladannut tar jouksen sa liitteitä sähköiseen tarjousjärjestelmään. Lisäksi lokitietojen mukaan va lit ta ja on ladannut sähköiseen tarjousjärjestelmään sekä tarjouk sen sa että tarjouksensa liitteistä neljän toimintaterapeutin kou lu tus todis tuk set ja liitteen 2 (kysymyslomake). Lokitietojen mukaan valittaja ei ole eikä liioin ladannut tarjouksensa liitteeksi selvitystä tarjouk ses saan nimeämiensä toimintaterapeuttien työkokemuksesta. Kaikki muut tarjouspyynnössä vaaditut liitteet ovat sen sijaan sisältyneet valittajan tar jouk seen. Kun otetaan huomioon tarjoajien syrjimätön ja tasapuolinen kohtelu, hankin ta yk sik kö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se sulke nut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta eikä ole varannut valittajalle tilai suut ta puutteellisen tarjouksen täydentämiseen toimintaterapeuttien työko ke muk ses ta esitettävien selvitysten osalta. Hankintayksikön ei edellä

14 PÖYTÄKIRJA 1/ Sosiaali- ja terveysjohtaja: esi te tyn perusteella voida katsoa menetelleen myöskään suh teel li suus pe riaat teen vastaisesti. Edellä mainituin perusteluin Kauniaisten kaupunki katsoo, että se on mene tel lyt hankintasäännösten mukaisesti. Valittajan vaatimukset eivät perus tu hankintalakiin. Edellä mainituin perustein Kauniaisten kaupungin sosiaali- ja ter veys lau takun nan päätöstä ei ole syytä muuttaa tai kumota. Liite: Hankintaoikaisuvaatimus Lautakunta päättää selostusosassa mainituin perustein hylätä Vakkuri & Aal to Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

15 PÖYTÄKIRJA 1/ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut alkaen 45/ /2014 SOTE 6 Lisätiedot: talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09) Sosiaali- ja terveystoimen palveluja saavalta asiakkaalta ja potilaalta perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/1992 ja -asetuksessa 912/1992. Laissa säädetään niistä palveluista, jotka ovat palvelun käyttäjälle maksuttomia. Lain mu kaan voidaan asetuksella säätää muiden kuin maksuttomaksi säädettyjen palveluiden enimmäismaksu, joita ei voi kunnassa tehtävin päätöksin ylit tää. Kunta voi käyttää harkintavaltaa niiden maksujen kohdalla, joita ei ole säädetty maksuttomaksi, päättämällä maksun tai tulorajan enimmäismäärää alem pa na, tai määräämällä omilla perusteillaan maksun, silloin kun siitä ei ole säädetty laissa. Maksu voi myös määräytyä palvelun käyttäjän maksukyvyn mukaan. Maksu ei saa koskaan olla suurempi kuin sen tuotantokustannus. Kauniaisten kaupungin hallintosäännön 1.3. kohdan mukaan sosiaali- ja ter veys lau ta kun ta päättää perittävistä maksuista, tulorajoista ja muista korvausperusteista. Päätös koskee sosiaali- ja terveyspalvelujen saajina olevien asiakkaiden maksuja ja lisäksi hintoja, jotka peritään vieraskuntalaisten kiireellisestä hoidosta, ulkomaalaisten hoidosta, täyskorvauksena vakuutusyhtiöiltä työ- ja liikennetapaturmien hoidosta sekä sopimuksen mukaista palvelujen myyntiä varten. Valtioneuvosto antoi asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asia kas mak su jen muuttamisesta. Asetuksella korotetaan eräiden ta sa suuruis ten asiakasmaksujen enimmäismääriä 9,4 prosenttia. Ter vey den huollon maksukattoon kuulumattomien palvelujen maksuja ei koroteta lau sunto- ja sakkomaksuja lukuun ottamatta. Asetusmuutoksen taustalla on hallituksen päätös julkisen talouden suun nitel mas ta vuosille Sen mukaan kunnan peruspalvelujen val tionosuut ta alennetaan 40 miljoonalla eurolla vuoden 2015 alussa. Asia kasmak su jen enimmäismääriä korotetaan alentamista vastaavasti. Kauniaisten sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät asiakasmaksut on koot tu yhteen liitteeseen. Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti al kaen esitettävät muutokset on korostettu liitteeseen punaisella värillä. Liite 1 Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät asiakasmaksut alkaen

16 PÖYTÄKIRJA 1/ Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta päättää - periä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista liitteen mukaiset asia kasmak sut alkaen. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

17 PÖYTÄKIRJA 1/ Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan delegointi / /2014 SOTE 7 Lisätiedot: talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09) Kauniaisten kaupungin hallintosääntö määrittelee eri toimijoiden toiminnan, toimivallan jaot ja tehtävät. Hallintosäännön 1.3. kohdan mukaan lautakunta voi siirtää päätösvaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Lautakuntien alaisilleen viranhaltijoille siirtämä päätösvalta kootaan vuosittain tarkistettavaan päätökseen. Hallintosäännön erillismääräyksen mukaan siihen kirjattua henkilöstöhallinnollista päätösvaltaa ei voida delegoida edelleen. tarkistaa vuosittain luettelon siitä, mitä päätösvaltaa se siirtää toimivaltansa alueella. Päätösvallan siirto koskee lautakunnan kaikkia tulosalueita: sosiaalipalveluja, vanhuspalveluja, terveydenhuoltoa ja suun terveydenhuoltoa. Delegoitava päätösvalta on päivittäiseen työskentelyyn liittyvää julkisen vallan käyttöä. Kuntalain 44 :n mukaan vain virkasuhteessa oleva henkilö voi käyttää julkista valtaa, joten työsopimussuhteessa olevalle henkilölle ei voida delegoida julkista valtaa. Lisäksi oikeus toimivallan edelleen siirtämiseen on aina käytävä ilmi kunnan hallintosäännöstä. Sosiaalihuoltolain 12 :ssä todetaan, että monijäsenisen toimielimen laissa säädettyä päätösvaltaa ja oikeutta puhevallan käyttämiseen voidaan johtosäännöllä siirtää toimielimen alaisille viranhaltijoille henkilön tahdosta riippumatonta huoltoa koskevia päätöksiä lukuun ottamatta. Sosiaali- ja terveyslautakunnalla ei ole erillistä johtosääntöä, jossa päätösvallan siirtämisestä olisi määrätty. on viimeksi päätöksellään hyväksynyt toimivallan delegoinnin. Vuodelle 2015 päätösvallan delegointiin ehdotetaan seuraavia muutoksia: Sosiaalipalvelujen tulosalue: - Sosiaaliohjaaja päättää alkaen kuntouttavaan työtoimintaan ottamisesta Palveluohjaaja päättää alkaen: - omaishoidon tuen myöntämisestä alle 65-vuotiaalle, joka ollut vammaispalvelujen tai mielenterveyspalvelujen asiakkaana ja - tukihenkilön myöntämisestä

18 PÖYTÄKIRJA 1/ Sosiaali- ja terveysjohtaja: Aiemmin palveluohjaajalle ehdotettava päätösvalta on ollut sosiaalityontekijällä Vanhuspalvelujen ja terveydenhuollon tulosalueet: Koti- ja laitoshoidon vastuulääkärin päätösvalta siirretään terveydenhuollon tulosalueelta vanhuspalvelujen tulosalueelle. Liite: Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan delegoinniksi alkaen. Lautakunta päättää - hyväksyä päätösvallan delegoinnin viranhaltijoille liitteen mukaisesti alkaen. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

19 PÖYTÄKIRJA 1/ Nuorisovaltuuston edustaja sosiaali- ja terveyslautakuntaan 124/ /2014 SOTE 8 Kaupunginvaltuuston ( 85) hyväksymässä hallintosäännössä, koh das sa 3.1 Toimielinten kokoontuminen, mahdollistetaan se, että lau takun ta voi myöntää nuorisovaltuuston keskuudessaan valitsemalle edus tajal le läsnäolo- ja puheoikeuden lautakunnassa lukuun ottamatta lau ta kunnan salaisten asioiden käsittelyä. Toimielimen nuorisovaltuuston edustajan palk kio on 33 euroa kokoukselta. pitää tärkeänä lisätä nuorten mahdollisuutta osal lis tua ja vaikuttaa päätöksentekoon kunnassa ja pyytää nuo ri so valtuus toa valitsemaan edustajan sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta päättää: - pyytää Kauniaisten nuorisovaltuustoa nimeämään keskuudestaan edusta jan sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuodeksi Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

20 PÖYTÄKIRJA 1/ Vanhusneuvoston kokoonpanon vahvistaminen toimintakaudeksi / /2014 SOTE 9 Lisätiedot: hallintoassistentti Katja Luomajoki, puh. (09) Kauniaisten vanhusneuvosto toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan vah vista man toimintasäännön mukaisesti ( ). Toimintasäännön mukaisesti valitsee vanhus neu vos toon kahden vuoden toimintakaudeksi kymmenen (10) jäsentä, jois ta viisi (5) on vanhusten edustajia. Näistä viidestä enintään neljä (4) on van hus- ja eläkeläisyhdistysten nimeämiä edustajia. Neuvostoon nimetään viisi (5) kaupungin edustajaa, jotka ovat sosiaali- ja ter veys toi men, yhdyskuntatoimen, liikuntatoimen ja sivistystoimen luot tamus hen ki löi tä tai viranhaltijoita, joiden tehtäväalueeseen vanhuksia kos kevat asiat kuuluvat. Neuvoston jäsenille nimetään varajäsenet. Vanhusneuvoston kokoonpanoksi toimintakaudelle esitetään seu raa vaa: Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry: varsinainen jäsen: Raili Pirttimäki Arto Kivisaari Grankulla svenska pensionärer rf: varsinainen jäsen: Yvonne Lassenius Sture Skogström varajäsen: Sinikka Alapiessa Tapani Jääskeläinen varajäsen: Anita Meinander Peter Forsström Kauniaisten muiden eläkeläisten edustajat: varsinainen jäsen varajäsen: Ingrid Ojaluoma Maija Manninen : varsinainen jäsen: Alf Skogster Yhdyskuntalautakunta: varsinainen jäsen: Pertti Eklund Sivistyslautakunta: varsinainen jäsen: Pirjo Laurila varajäsen: Leena Ström varajäsen: Patrick Enckell varajäsen: Seija Buchtman

21 PÖYTÄKIRJA 1/ Liikuntalautakunta: varsinainen jäsen: Johan Hallbäck Viranhaltija jäsen, sihteeri: Marianne Ekholm varajäsen: Virva Wahlstedt varahenkilö: Anja Kahanpää Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta päättää vahvistaa vanhusneuvoston kokoonpanon toimintakaudeksi esi tyk sen mukaisesti. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lautakunnan jäsenet Tapani Jääskeläinen, Alf Skogster ja Leena Ström poistuivat esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi.

22 PÖYTÄKIRJA 1/ Vammaisneuvoston kokoonpanon vahvistaminen toimikaudeksi / /2014 SOTE 10 Lisätiedot: hallintoassistentti Katja Luomajoki, puh. (09) Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, jonka tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvoston kokoonpanon päättää sosiaali- ja terveyslautakunta. Neuvoston tehtävänä on mm. toimia vammaisalan asiantuntija- ja yhteistyöelimenä ja edunvalvojana tehdä aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja antaa lausuntoja edistää vammaisten henkilöiden, vammaisjärjestöjen ja viranomaisten yhteistyötä seurata kaupungin suunnittelua, päätöksentekoa ja toimenpiteitä sekä toimia hallinnon vammaisasiantuntijana edistää tasa-arvoa edesauttamalla vammaisten henkilöiden osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin seurata vammaispoliittisen ohjelman toteutumista Vammaisneuvoston toiminta perustuu vammaispalvelulakiin. Lautakunta valitsee kahden vuoden toimikaudeksi neljä (4) jäsentä, joista yksi on lautakunnan jäsen. Lisäksi neuvostoon valitaan kuusi (6) vammaisten henkilöiden edustajaa. Edellisellä kaudella viranhaltijaedustajina ovat olleet terveyskeskuksen fysioterapeutti Mirjam Vähäsarja, rakennuttajapäällikkö Tommi Metsälä ja sosiaali- ja terveyslautakunnan nimeämänä viranhaltijana sosiaali- ja terveystoimen hallintoassistentti. Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Sihteerinä on toiminut sosiaali- ja terveyslautakunnan nimeämä viranhaltijajäsen. Vammaisjärjestöjen edustajat ovat pidetyssä valintakokouksessa esittäneet kokoonpanoksi toimintakaudelle seuraavaa: Varsinainen jäsen Erkki Suvanto Espoon ja Kauniaisten Hengitysyhdistys ry Hannele Nikkanen Allergia- ja Astmayhdistys Varajäsen Mikael Bergman Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus Thomas Romantschuk Lihastautiliitto

23 PÖYTÄKIRJA 1/ Espoo ja Länsi-Uusimaa ry Eva Pesonen Espoon Seudun Näkövammaiset ry Sv.synskadade i Mellersta Nyland r.f. Marketta Forsell Kynnys ry Monica Tallberg Kauniaisten vammaisten lasten ja nuorten tuki ry Marjatta Sykkö Espoon Reumayhdistys r.y. Johanna Röholm Espoon Seudun Näkövammaiset ry Sv. synskadade i Mellersta Nyland r.f. Niklas Jansson Steg för steg rf Jon Tallberg Steg för steg rf Lisbeth Hemgård Autism- och Asperbergförb. : varsinainen jäsen: Leena Ström varajäsen: Agneta Selroos Viranhaltijajäsenet: Mirjam Vähäsarja fysioterapia Tommi Metsälä rakennuttajapäällikkö Katja Luomajoki neuvoston sihteeri Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta päättää vahvistaa vammaisneuvoston kokoonpanon toimintakaudeksi esityksen mukaisesti. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lautakunnan jäsenet Leena Ström ja Agneta Selroos poistuivat esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi.

24 PÖYTÄKIRJA 1/ Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät / /2014 SOTE 11 Sosiaali- ja terveysjohtaja: Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeen mukaan toimialajohtaja päättää, ketkä ovat oikeutettuja hyväksymään laskuja ja muita maksusuorituksen perusteena olevia asiakirjoja. Päätöksestä ja vuoden aikana tapahtuvista muutoksista on tehtävä ilmoitus vuosittain rahatoimistoon. Laskun tarkastaminen ja hyväksyminen on eriytettävä eri henkilöille. Ehdotus sosiaali- ja terveystoimen laskujen tarkastajiksi ja hyväksyjiksi vuodelle 2015 käy ilmi liitteenä olevasta taulukosta. Liite: sosiaali- ja terveystoimen laskujen tarkastajat ja hyväksyjät Lautakunta päättää - merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen laskujen tarkastajat ja hyväksyjät vuodelle 2015 liitteen mukaan. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

25 PÖYTÄKIRJA 1/ Muut asiat SOTE 12 - Kaupungin vastaus Kuntaliiton sote-uudistusta koskevaan kyselyyn Päätös: Lautakunta merkitsi tiedoksi kaupungin vastauksen Kuntaliiton sote-uudistusta koskevaan kyselyyn.

26 PÖYTÄKIRJA 1/ Kunta KAUNIAISTEN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa Pykälät 1,2,3,4,8,11 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Työsopimussuhteeseen ottamista koskevasta päätöksestä voidaan kuitenkin tehdä oikaisuvaatimus vain jos valitusperusteina ovat, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Pykälät 6,7,9,10 Hallintolainkäyttölain tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 5 (hankintalaki 86, 102 ) OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus-viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kauniaistentie KAUNIAINEN Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

27 PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Sosiaalihuoltolain mukaiseen valitukseen saa hakea muutosta ainoastaan asianosainen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus aukioloaika Radanrakentajantie HELSINKI puh faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus Valitusaika Hallintovalitus, pykälät 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite: Kauniaisten kaupungintalo Kirjaamo Kauniaistentie KAUNIAINEN Pykälät fax: (09) Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa. Lain 6 :n mukaan kä sit te ly maksuja ei kuitenkaan peritä muun muassa hallinto-oikeudessa sosiaaliasioissa, julkisoikeudellista palve lus suhdetta tai vaaleja koskevissa asioissa eikä verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustusta tai jul kisia mak-

28 PÖYTÄKIRJA 1/ suja koskevissa asioissa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta/hankintaoikaisu Vakkuri & Aalto Oy

Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta/hankintaoikaisu Vakkuri & Aalto Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 5 20.01.2015 Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta/hankintaoikaisu Vakkuri & Aalto Oy 165/02.08.00/2014 SOTE 5 Lisätiedot: talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Aika: 22.01.2014 klo 16:30-19:30 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Aika: 23.04.2015 klo 17:30-18:25 Paikka: Nuorisotalon kokoustila LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 21 Kokouksen järjestäytyminen 3 22 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Aika: 18.11.2013 klo 16:30-16:40 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 65 Kokouksen järjestäytyminen 3 66 Espoon seudun

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot