OSAKASSOPIMUS Luonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAKASSOPIMUS Luonnos 19.3.2015"

Transkriptio

1 OSAKASSOPIMUS Luonnos Sopijapuolet Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (jäljempänä Carea) Y-tunnus: Osoite: Kotkantie 14, Kotka Haminan kaupunki (jäljempänä Hamina) Y-tunnus: Osoite: PL 70, Hamina Kotkan kaupunki (jäljempänä Kotka) Y-tunnus: Osoite: PL 205, Kotka Kouvolan kaupunki (jäljempänä Kouvola) Y-tunnus: Osoite: Torikatu Kouvola Miehikkälän kunta (jäljempänä Miehikkälä) Y-tunnus: Osoite: Keskustie Miehikkälä Pyhtään kunta (jäljempänä Pyhtää) Y-tunnus: Osoite: Siltakyläntie Siltakylä Virolahden kunta (jäljempänä Virolahti) Y-tunnus: Osoite: PL Virolahti Hoiku Oy (jäljempänä Yhtiö) Y-tunnus: Osoite: Kokkokallionkatu 2, Hamina 2. Osakassopimuksen tarkoitus Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistys ry on erillisillä lahjakirjoilla lahjoittanut Hoiku Oy:n osakkeet tämän sopimuksen allekirjoittajina oleville Carealle (23 kpl), Haminalle (23 kpl), Kotkalle (23 kpl), Kouvolalle (23 kpl), Miehikkälälle (1 kpl), Pyhtäälle (1 kpl) ja Virolahdelle (1 kpl). Yhtiön koko osakemäärä on 100 osaketta. Yhtiön osakekanta on lahjoitusten jälkeen Carean, Haminan, Kotkan, Kouvolan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden omistuksessa. 5 kappaletta yhtiön osakkeita on siirretty Hoiku Oy:lle luovutettavaksi mahdollisille uusille osakkeenomistajille. Tällä sopimuksella sovitaan Yhtiön toiminnan jatkamisesta uusien osakkaiden hallinnossa lahjakirjojen edellyttämällä tavalla. Tällä sopimuksella sovitaan Yhtiön hallinnosta ja toimialasta.

2 3. Yhtiön toiminnan tarkoitus Yhtiön tarkoituksena on tuottaa omistajilleen erillisissä hankintasopimuksissa tarkemmin määriteltyjä laitoshoito- ja kuntoutus- ym. palveluita. Yhtiön osakkeenomistajat sitoutuvat hankkimaan Yhtiöltä sen tuottamia, yhdessä sovittuja palveluja, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu. Yhtiön erityisalana on sotainvalidien ja veteraanien ja heidän puolisoidensa ja leskiensä laitoshoito ja kuntoutus, jota Yhtiö järjestää niin pitkään kuin sille ilmenee tarvetta. Yhtiön toiminta järjestetään siten, että sen osakkeenomistajien on mahdollista hankkia palvelut suorahankintana. Yhtiö myy palveluja osakkeenomistajilleen omakustannushintaan. Yhtiö toimii osakkeenomistajinaan olevien julkisyhteisöjen sekä Valtiokonttorin määräysvallassa olevana julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 10 :n mukaisena sidosyksikkönä. Mikäli sidosyksikköjä koskeva lainsäädäntö muuttuu, Yhtiö on velvollinen sopeuttamaan toimintansa muutoksiin. 4. Yhtiön toimiala ja kotipaikka Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisena toimialana on tuottaa ja kehittää kuntoutus- ja hoitopalveluita. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain ( /348) tarkoittamana omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa. Yhtiön mahdollisesti tuottamaa voittoa ei jaeta osakkeenomistajille osinkona tai muuna etuutena. Mahdollinen voitto on rahastoitava Yhtiön omaan pääomaan tulevia tarpeita varten tai käytettävä Yhtiön kehittämiseen yhtiökokouksen päättämällä tavalla. Yhtiön kotipaikka on Hamina. Osakkeiden lahjoituksella pyritään siihen, ettei Yhtiö kuulu minkään osakkeenomistajansa konserniin. 5. Yhtiön hallituksen kokoonpano ja valinta Yhtiön hallituksessa on neljästä (4) kuuteen (6) varsinaista jäsentä, joista Carea nimeää yhden (1) jäsenen ja Hamina, Kouvola ja Kotka nimeävät kukin yhden (1) jäsenen. Valtiokonttorilla on oikeus nimetä yksi (1) jäsen hallitukseen niin pitkään kuin Valtiokonttori käyttää sopimuksen perusteella Yhtiön palveluja. Kymen Sotavammaisten tukiyhdistys ry:llä on niin ikään oikeus nimetä hallitukseen yksi (1) jäsen saakka. Muilla osakkeenomistajilla ei ole hallituspaikkaa. Hallituksen puheenjohtajana toimii Carean nimeämä hallituksen jäsen ja varapuheenjohtajana vuorotellen Haminan, Kouvolan tai Kotkan nimeämät hallituksen jäsenet. Mikäli Carean tai muun hallitusjäsenyyden omaavan osakkeenomistajan osakkeet siirtyvät kokonaisuudessaan kolmannelle taholle. Saa tämä uusi osakkeenomistajataho luovuttajalla olleen hallituspaikan ja puheenjohtaja- tai varapuheenjohtajavelvollisuuden. Tarvittaessa osakkeenomistajat voivat neuvotella myös muista järjestelyistä hallituspaikkoihin, jos omistuksen jakautuminen sitä edellyttää. Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Samoin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varapuheenjohtajaksi nimetään ensimmäisen kerran Kotkan kaupungin edustaja.

3 Hallituksen jäsenten valinnassa on huomioitava taloushallinnon ja liiketoiminnan tuntemus. Hallituksen kokoonpanoon sovelletaan lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (1986/609). Hallituksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan tätä osakassopimusta ja toimivat sen edellyttämällä tavalla. 6. Yhtiön toimitusjohtaja Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Päivi Vahteri. Mikäli toimitusjohtajan tehtävä tulee avoimeksi, valitsee hallitus uuden toimitusjohtajan. 7. Hallituksen päätöksenteko Hallituksen päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Yhtiön toimitusjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. 8. Yhtiökokouksen päätöksenteko Osakkeenomistajat sitoutuvat yhtiökokouksessa käyttämään päätösvaltaansa tavalla, joka on yhdenmukainen tämän sopimuksen tavoitteiden kanssa. 9. Uudet osakkeenomistajat Yhtiön omistuspohjaa voidaan myöhemmin laajentaa. Osakeannista uudelle osakkeenomistajalle voidaan päättää yhtiökokouksessa osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä. Osakkeen omistaja voi myös myydä tai luovuttaa omistamiaan osakkeita toiselle julkisyhteisölle. Tällainen myynti edellyttää Yhtiön hallituksen yksimielistä päätöstä. Mikäli hallitus luovuttaa Yhtiön hallussa olevia osakkeita uudelle osakkeenomistajalle, edellyttää se myös hallituksen jäsenten yksimielistä päätöstä. Uusiksi osakkeenomistajiksi ei voida ottaa tahoja, jotka vaarantavat Yhtiön aseman omistajiensa sidosyksikkönä. Sopijapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että tämä sopimus pysyy voimassa omistajapohjan laajentumisesta huolimatta sekä siitä, että kaikki uudet osakkeenomistajat liittyvät sopimukseen. Vireillä olevaan ns. SOTE-uudistukseen liittyen kaikki osakkeenomistajat sitoutuvat siihen, että ne neuvottelevat yhdessä Yhtiön uusista omistusjärjestelyistä ja suostuvat tarvittaessa luopumaan Yhtiön osakkeista, mikäli ne eivät enää toimi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä tai tuottajana. Yhtiön osakkeista luopumisessa on huomioitava Yhtiön mahdollisuus edelleen toimia muiden osakkeenomistajiensa hankintalain tarkoittamana sidosyksikkönä. Yhtiön osakkeista luopuminen on ensisijaisesti tehtävä sen julkisoikeudellisen tahon hyväksi, jonka velvollisuutena on osakkeenomistajan sijaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- tai tuottamisvastuunsa perusteella hankkia hoito- ja kuntoutuspalveluja. Yhtiön hallitus sitoutuu antamaan suostumuksensa yllä mainitusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisvastuun siirtymisestä johtuvaan osakkeiden luovutukseen. 10. Osakkeiden siirtäminen Jos osakkeenomistaja haluaa luopua Yhtiön osakkeista kokonaan, on osakkeita ensiksi tarjottava muille osakkeenomistajille. Ennen osakkeiden siirtämistä osakkeenomistajan on tehtävä Yhtiölle ilmoitus siirtoaikomuksestaan. Yhtiön on viivytyksettä ilmoitettava lunastusoikeudesta muille osakkeenomistajille. Osakkeenomistajille on varattava kolmenkym-

4 menen (30) vuorokauden aika lunastusoikeuden käyttämistä varten. Osakkeet jakautuvat lunastusoikeutta käyttäville näiden osakeomistuksen mukaisessa suhteessa. Osakkeen lunastushinta on osakkeen käypä hinta, jona vastikkeellisissa saannoissa muun selvityksen puuttuessa pidetään sovittua hintaa. Mikäli osakkeenomistajat eivät halua käyttää lunastusoikeuttaan, on Yhtiöllä toissijainen lunastusoikeus. Lunastusoikeus ei koske Yhtiöltä kolmannelle siirtyvää osaketta. Lunastusoikeus ei myöskään koske tämän sopimuksen kohdassa 9 tarkoitettua SOTE-uudistuksen palvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuuseen liittyvää osakkeiden luovuttamista. 11. Yhtiön rahoitus Yhtiön toimintaa rahoitetaan ensisijaisesti Yhtiön liiketoiminnan tuottamalla rahoituksella. Yhtiön osakkeenomistajien on huomioitava voimassa olevat valtiontukisäännökset Yhtiötä koskevissa rahoitus- tai takauspäätöksissään. Tämän vuoksi Yhtiön osakkeenomistajien on riittävän ajoissa neuvoteltava ja yritettävä löytää ratkaisu, mikäli Yhtiö ajautuu taloudellisiin vaikeuksiin. Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan on riittävän ajoissa informoitava yhtiön osakkeenomistajia Yhtiön heikkenevistä liiketoimintanäkymistä sekä taloudellisesta tilanteesta, jotta osakkeenomistajilla on mahdollisuus valtiontukisäännösten estämättä huomioida Yhtiön tilanne. 12. Osakassopimuksen muuttaminen Osakkeenomistajat päättävät osakassopimuksen muuttamisesta yksimielisesti. Jos osakassopimusta muutetaan, osakkeenomistajat sitoutuvat muuttamaan yhtiöjärjestystä osakassopimusta vastaavalla tavalla. Osakassopimuksen muuttaminen ei edellytä Yhtiön suostumusta. 13. Osakassopimuksen irtisanominen Tämä osakassopimus ei ole irtisanottavissa. Mikäli osakkeenomistaja haluaa irtautua sopimuksesta, sen on luovuttava Yhtiön osakkeista. 14. Erimielisyyksien ratkaiseminen 15. Sopimussakko Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet, joita ei sopijapuolten välisin neuvotteluin kyetä ratkaisemaan, ratkaistaan Kymenlaakson käräjäoikeudessa. Tästä sopimuksesta seuraavia velvoitteita olennaisesti rikkova osakkeenomistaja on velvollinen suorittamaan, riippumatta muista mahdollisista seuraamuksista, muille osakkeenomistajille yhteisesti sopimussakkona euroa kultakin sopimusrikkomukselta erikseen. Jos mahdollista, ennen sopimussakon vaatimista sopimusta rikkovalle osakkeenomistajalle on annettava mahdollisuus oikaista menettelynsä. Jos osakkeenomistaja voi osoittaa, että joku muista osakkeenomistajista on rikkonut tämän sopimuksen määräyksiä, sopimussakko on maksettava 30 päivän kuluessa osakkeenomistajan maksuvaatimuksesta Yhtiölle. Yhtiö vastaa tämän jälkeen sopimussakon jakamisesta muille osakkeenomistajille näiden rikkomishetken mukaisen osakeomistuksen suhteessa. Mikäli sopimuksen rikkomisesta aiheutuneet vahingot ylittävät sopimussakon määrän ja rikkominen on ollut tahallista tai aiheutettu törkeällä tuottamuksella, vastaa sopimusta rikkonut osakkeenomistaja aiheutuneesta vahingosta, vaikka se ylittäisi euroa.

5 16. Sopimuksen julkisuus Tämä sopimus on julkinen. 17. Osakassopimuksen sitovuus Tämä osakassopimus sitoo myös sopimuksen kohteena olevaa Hoiku Oy:tä. Sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Tätä sopimusta on laadittu kahdeksan (8) yhtä pitävää kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle. Päiväys Allekirjoitukset

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 7.4.2015 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen yhteista joukkoliikenteen lippu- ja maksuja rjestelma a hallinnoivan OSAKEYHTIO Oy:n osakassopimus

Kaupunkiseutujen yhteista joukkoliikenteen lippu- ja maksuja rjestelma a hallinnoivan OSAKEYHTIO Oy:n osakassopimus Kaupunkiseutujen yhteista joukkoliikenteen lippu- ja maksuja rjestelma a hallinnoivan OSAKEYHTIO Oy:n osakassopimus 24.3.2013 2 OSAKASSOPIMUS OSAKEYHTIÖ OY Johdanto Allekirjoittaneet OSAKEYHTIÖ Oy:n (y-tunnus

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014]

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014] OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY [pp.kk.2014] 1 OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet jäljempänä mainitulla päivämäärällä: 1.1 Kuopion kaupunki (Y-tunnus:

Lisätiedot

1 (9) 29.10.2014 OSAKASSOPIMUS [KEHITYSYHTIÖ] OY.2014

1 (9) 29.10.2014 OSAKASSOPIMUS [KEHITYSYHTIÖ] OY.2014 1 (9) 29.10.2014 OSAKASSOPIMUS [KEHITYSYHTIÖ] OY.2014 2 (9) [KEHITYSYHTIÖ] OY:N OSAKASSOPIMUS Allekirjoittaneet sopimuspuolet ovat perustaneet [Kehitysyhtiö] Oy -nimisen osakeyhtiön (jäljempänä: yhtiö)

Lisätiedot

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä:

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: OSAKASSOPIMUS 1 Protomo XXX Oy:n osakassopimus 1 Sopijapuolet Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 sekä 1.4 Protomo

Lisätiedot

perustettavaan vastaanottavaan yhtiöön, Kyamk-kunteistö^ Öäljempänä

perustettavaan vastaanottavaan yhtiöön, Kyamk-kunteistö^ Öäljempänä OSAKASSOPIMUS l SOPIMUKSEN OSAPUOLET Kotkan kaupunld Y-tunnus 0160225-7, (jäljempänä myös "Kotka") Kouvolan kaupunki Y-tunnus 0161075-9, (jäljempänä myös "Kouvola") Iitin kunta Y-tunnus 0158766-7 Oäljempänä

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 1.12.2014 15:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS XXX Oy OSAKASSOPIMUS XX.XX.2009 2(14) OSAKASSOPIMUS (jäljempänä Sopimus ) 1. OSAPUOLET 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Yksityissijoittaja N.N. (jäljempänä Yksityissijoittaja ) 1.5. Aloitusrahasto Vera Oy, y-tunnus

Lisätiedot

Osakassopimusluonnos 17.8.2011/ajk/ts Luottamuksellinen Sitoumuksetta

Osakassopimusluonnos 17.8.2011/ajk/ts Luottamuksellinen Sitoumuksetta Osakassopimusluonnos 17.8.2011/ajk/ts Luottamuksellinen Sitoumuksetta Osakassopimus TÄMÄ OSAKASSOPIMUS on tehty..2011. OSAPUOLET (1) Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy (y-tunnus 1730092-3) (TSME

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy omistaa Yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan.

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy omistaa Yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan. OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan kaupunki 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Lavian kunta 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Pohjois-Satakunnan Seutuverkko

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY

OSAKASSOPIMUS LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY LUONNOS 16.1.2014 OSAKASSOPIMUS LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY II SISÄLLYSLUETTELO 1 Osapuolet... 1 2 Määritelmät... 2 3 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 4 Yhtiön tehtävät... 4 5 Yhtiön omistus ja uudet

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

1. Perustettavaan Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön tulevat osakkeenomistajat

1. Perustettavaan Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön tulevat osakkeenomistajat OSAKASSOPIMUS 1. Perustettavaan Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön tulevat osakkeenomistajat Forssan kaupunki (myöhemmin myös Forssa) Hämeenlinnan kaupunki (myöhemmin myös Hämeenlinna) Riihimäen kaupunki

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot

Myöhemmin tähän sopimukseen sopijapuoliksi liittyneet yhteisöt ilmenevät sopimuksen loppuun liitettäviltä allekirjoitussivuilta.

Myöhemmin tähän sopimukseen sopijapuoliksi liittyneet yhteisöt ilmenevät sopimuksen loppuun liitettäviltä allekirjoitussivuilta. OSAKASSOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET 2 SOPIMUKSEN TAUSTA Rovaniemen maalaiskunta, Sipoon kunta, Vihdin kunta ja Ylöjärven kunta sekä Suomen Kuntaliitto r.y. ja Kunta asunnot Oy. Myöhemmin tähän sopimukseen sopijapuoliksi

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS PLAYPAL OY

OSAKASSOPIMUS PLAYPAL OY 1 (8) OSAKASSOPIMUS PLAYPAL OY Y- tunnus 2570929-4 2 (8) OSAKASSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Jukka Rantanen 050166-209T 1300 osaketta Mika Sulonen 270275-191J 600 osaketta Juha Heinämäki 081065-0930 600 osaketta

Lisätiedot

HANHIKIVEN SÄHKÖNMYYNTI OY:N OSAKASSOPIMUS

HANHIKIVEN SÄHKÖNMYYNTI OY:N OSAKASSOPIMUS HANHIKIVEN SÄHKÖNMYYNTI OY:N OSAKASSOPIMUS 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 2 OSAPUOLET... 4 3 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 4 YHTIÖN TOIMINNAN TARKOITUS... 5 5 YHTIÖN HALLINTO... 5 6 YHTIÖN RAHOITUS...7 7 OSAKKEIDEN

Lisätiedot

1 (7) OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. Nimi Y-tunnus Osoite

1 (7) OSAKASSOPIMUS. 1. Osapuolet. Nimi Y-tunnus Osoite 1 (7) OSAKASSOPIMUS Allekirjoittaneet osapuolet ovat solmineet Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy -nimistä osakeyhtiötä, jonka nimi on 19.12.2007 päätetty muuttaa Tieto- ja viestintäteollisuuden

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Sopimus 1 (6)

Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Sopimus 1 (6) Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Sopimus 1 (6) SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolet (myöhemmin osakkaat) ovat: 1) Lappeenrannan kaupunki, PL 11, 53101

Lisätiedot

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa.

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa. 1 OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Joutsan kunta 2) A.Reponen Oy Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan yhtiöllä sopijapuolten tänään perustamaa Kiinteistö Oy XXX nimistä kiinteistöyhtiötä ja osakkaalla

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 11 YLEISET LUPAEHDOT ASIANAJAJAN TOIMEN HARJOITTAMISEKSI OSAKEYHTIÖSSÄ (15.4.2005, muutettu 7.4.2006, 26.1.2007 ja 29.10.2010) Yleiset määräykset 1 Asianajajista annetun lain 5 :n 2 momentin mukaisesti

Lisätiedot

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy O S A K A S S O P I M U S

Kuopio-Tahko Markkinointi Oy O S A K A S S O P I M U S Kuopio-Tahko Markkinointi Oy O S A K A S S O P I M U S OSAKASSOPIMUS Tämä osakassopimus (jäljempänä sopimus ) on laadittu xx.xx.2013 seuraavien osapuolten välillä: I OSAPUOLET Osakkeenomistajat / Esimerkiksi

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.06.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Miehikkälän kunnanvaltuusto Aika 22.06.2015 klo 19:00-20:00 Paikka Valtuustosali, Hyvinvointikeskus Kunila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen yhteista joukkoliikenteen lippu- ja maksuja rjestelma a hallinnoivan OSAKEYHTIO Oy:n yhtio ja rjestys

Kaupunkiseutujen yhteista joukkoliikenteen lippu- ja maksuja rjestelma a hallinnoivan OSAKEYHTIO Oy:n yhtio ja rjestys Kaupunkiseutujen yhteista joukkoliikenteen lippu- ja maksuja rjestelma a hallinnoivan OSAKEYHTIO Oy:n yhtio ja rjestys 24.3.2013 2 YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on xxx

Lisätiedot

-3, KV 27.5.2014 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2014

-3, KV 27.5.2014 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2014 -3, KV 27.5.2014 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 27.5.2014 Esityslista 4/2014 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN

Lisätiedot