Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta."

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (9) Kuopion kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö 1 luku Kokoonpano, tehtävät ja toimivalta 1 Yleiset tehtävät 2 Kokoonpano ja toimikausi 3 Esittely Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta ja vastaa sen toiminnan tuloksellisuudesta ja edunvalvonnasta. Kaupunginhallitus vastaa myös kaupungin yleisestä johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti, vetovoimaisuuden palvelualueesta sekä konsernipalveluista. Vetovoimaisuuden palvelualueeseen kuuluvat markkinointi, viestintä, asiakaspalvelu, yritys- ja elinkeinopalvelu sekä sidosryhmätoiminta. Kaupunginhallituksessa on yksitoista (11) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen jäsen ja varajäsen voidaan valita vain kaupunginvaltuutetuista tai varavaltuutetuista. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenistä kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan kaupunginjohtajan sijaisena toimiva viranhaltija tai muu kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. Kaupunginjohtajaa ja kaupunginhallituksen toimintaa koskevat asiat esittelee kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

2 Kuopion kaupunki Sääntö 2 (9) 4 Kaupunginjohtaja ja palvelualuejohtajat 5 Kaupunginhallituksen toimivalta Kaupungin hallinnon johtamista varten ovat kaupunginhallituksen alaisina kaupunginjohtaja ja palvelualuejohtajat. Palvelualuejohtajien tehtävänä on johtaa palvelualuettaan osana koko kaupungin palveluorganisaatiota. Palvelualuejohtajien tehtävistä määrätään tarkemmin palvelualueiden johtosäännössä. Kaupunkiympäristön palvelualuejohtaja johtaa kaupunginjohtajan alaisuudessa omistajaohjaukseen liittyviä asioita. Kaupunkiympäristön palvelualuejohtaja toimii liikelaitosten toimitusjohtajien tai vastaavien johtajien hallinnollisena esimiehenä. Mikäli toimivaltaa ei ole annettu muulle kaupungin toimielimelle, kaupunginhallitus johtaa ja päättää seuraavista asioista: Maankäyttö, kaavoitus ja rakentaminen 1 hyväksyy rakennushankkeiden ja liikuntapaikkojen hankesuunnitelmat; 2 johtaa yleiskaavoitusta ja hyväksyy liikenteen yleissuunnitelmat; 3 päättää maankäyttö- ja rakennuslain 137 :ssä tarkoitettujen erityisten edellytysten olemassaolosta suunnittelutarvealueella; 4 määrää kaavan laatimiseen tai muuttamiseen liittyvästä rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksen sekä niiden voimassaolon pidentämisistä; 5 hyväksyy kaavoituskatsauksen; 6 arvioi asemakaavojen ajanmukaisuuden; 7 nimeää maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamat kehittämisalueet; 8 hyväksyy asemakaavan lukuun ottamatta vaikutukseltaan merkittävää kaavaa (maankäyttö- ja rakennuslaki 52 ); 9 päättää maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n mukaisesta poikkeamisesta MRL 38 :n ja 43 :n osalta sekä Kuopion kaupungin rakennusjärjestyksen :ien osalta; (kv ) 10 käyttää maankäyttö- ja rakennuslain :ssä tarkoitettua valitusoikeutta; 11 päättää vesihuollon kehittämisestä ja vesihuoltolaitosten toiminta-alueista;

3 Kuopion kaupunki Sääntö 3 (9) Talous, verotus ja maksut Henkilöstöpolitiikka Omaisuuden hoito 12 ohjaa maapolitiikkaa, asuntotuotantoa ja useampaa toimialaa koskettavia projekteja; 13 päättää osittaisesta tai täydellisestä vapauttamisesta kunnallisveron ja kiinteistöveron osalta sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty; 14 myöntää helpotuksen tai vapautuksen yksittäistapauksissa kaupungille tulevan maksun tai saatavan suorittamisesta; 15 päättää vahingonkorvauksen maksamisesta tapauksissa, joissa kaupunki on korvausvelvollinen; 16 hyväksyy maksut; 17 hyväksyy vetovoimaisuuden palvelualueen, konsernipalvelun ja sisäisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat; (kv ) 18 päättää kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta; 19 päättää pitkäaikaisten lainojen ottamisesta ja lainojen antamisesta valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättämissä rajoissa sekä päättää lainaehdoista ja niiden muuttamisesta; 20 päättää avustuksen myöntämisestä; 21 hyväksyy avustusten yleiset maksatus- ja valvontaohjeet; 22 johtaa kaupungin henkilöstöpolitiikkaa; 23 vastaa kaupungin omaisuuden hoitamisesta ja sitä koskevasta ohjeistuksesta; 24 päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä sekä kiinteän omaisuuden lunastushakemuksista; 25 päättää irtaimen omaisuuden ostamisesta ja myymisestä lukuun ottamatta liikelaitosten liiketoimintaa ja tytäryhteisöjen osakkeita, joista päättää kaupunginvaltuusto;

4 Kuopion kaupunki Sääntö 4 (9) Muut asiat 26 päättää kaupungin riskienhallinnasta sekä päättää omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta; 27 antaa selityksen valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus yhtyy valtuuston päätöksen lopputulokseen; 28 antaa luettelon valtuustolle viimeistään maaliskuussa edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä tehdyistä, valtuustossa päätettävistä kunnan jäsenten kunnan hallintoa koskevista aloitteista; 29 päättää Kuopion seudun asuntolainatarpeesta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA) tehtävästä esityksestä ja talokohtaisista aravalainavarauksista; 30 päättää virastojen ja laitosten aukioloajoista; 31 huolehtii kuntien välisestä yhteistyöstä; 32 päättää kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta; 33 huolehtii kaupungin kansainvälisestä toiminnasta; 34 johtaa kaupungin tiedottamista, viestintää ja markkinointia; 35 päättää tilojen ja niiden käyttöön liittyvien palveluiden ja muiden suoritteiden hinnoitteluperiaatteista sekä kaupungin hallinnassa olevien rakennusten, huoneistojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta ja vuokraehdoista; (kv ) 36 päättää rakennusten ja huoneistojen vuokraamisesta kaupungin käyttöön ulkopuoliselta vuokranantajalta; (kv ) 37 päättää rakennusten purkamisesta; (kv ) 38 päättää Tilakeskus-taseyksikön toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista; (kv ) 39 päättää Tilakeskus-taseyksikön talousarviosta ja suunnitelmasta; (kv ) 40 laatia Tilakeskus-taseyksikön erillistilinpäätös. (kv )

5 Kuopion kaupunki Sääntö 5 (9) 2 luku Kaupunginhallituksen puheenjohtajien ja muiden jäsenten tehtävät 1 Puheenjohtajan tehtävät 2 Varapuheenjohtajien tehtävät 3 Jäsenten tehtävät Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä kuntalaissa on säädetty, 1 seurata lautakuntien, johtokuntien ja niiden jaostojen, toimikuntien sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä ryhtyä tarvittaessa laissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi; 2 seurata kaupungin kehitystä ja tehdä kaupunginhallitukselle sitä koskevia aloitteita, 3 edistää kaupunginhallituksen ja kaupungin muiden toimielinten välistä yhteistoimintaa. Varapuheenjohtajien tehtävänä on seurata omistajaohjaus- ja henkilöstöasioita kaupunginhallituksen tarkemmin määräämällä tavalla. Kaupunginhallituksen jäsenen tulee erityisesti seurata sen lautakunnan tai liikelaitoksen johtokunnan toimintaa, johon kaupunginhallitus on valinnut hänet edustajakseen. Hänen tulee myös antaa kaupunginhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle tietoja lautakunnan ja johtokunnan sekä sen alaisen toimintayksikön tai laitoksen toimialaan kuuluvista asioista. 3 luku Omistajaohjausjaosto 1 Jaoston kokoonpano ja esittely Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaostoon kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä kaksi muuta kaupunginhallituksen keskuudestaan toimikaudekseen valitsemaa jäsentä. Kaupunginhallitus nimeää jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

6 Kuopion kaupunki Sääntö 6 (9) 2 Jaoston tehtävät ja toimivalta Jaoston esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä toimii jaoston määräämä viranhaltija. Kaupunkiympäristön palvelualuejohtaja osallistuu jaoston kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Jaosto voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Jaoston puolesta asiakirjat allekirjoittaa jaoston puheenjohtaja ja varmentaa jaoston pöytäkirjanpitäjä. Jaoston tehtävänä on huolehtia kaupungin liikelaitosten ja niiden kuntayhtymien, yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden sekä muiden yhteisöjen omistajaohjauksesta, toiminnan ohjaamisesta sekä valvonnasta, joiden osakkaana tai jäsenenä kaupunki on tai joissa kaupungilla on määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai sopimukseen perustuva oikeus nimittää hallituksen tai muiden toimielimien jäseniä. Edellä mainitun tehtävänsä lisäksi jaoston tehtävänä on kaupunginvaltuuston hyväksymää konserniohjetta ja muita konsernia koskevia ohjeita noudattaen 1 määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin; 2 valita kaupungin edustajat kaupungin organisaation ulkopuoliseen hallintoon; 3 päättää kaupungin kannanotoista yhtiökokouksissa ja muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta kaupunkia yhteisöissä ja säätiöissä edustaville henkilöille; 4 valmistella esitys kaupunginhallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen kutsumiseksi; 5 huolehtia omistajaohjauksen kehittämisestä. 4 luku Kaupunginhallituksen suhde muihin toimielimiin ja viranhaltijoihin 1 Lautakuntien kokousilmoitukset Lautakunnan on ilmoitettava kokouksistaan kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginhallituksen lautakuntaan määräämälle edustajalle ja

7 Kuopion kaupunki Sääntö 7 (9) kaupunginjohtajalle sekä lähetettävä näille esityslista samalla tavoin kuin jäsenilleen. Sama koskee lautakunnan jaostoa, johtokuntaa ja toimikuntaa. 2 Päätöksen ottaminen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Saatuaan pöytäkirjan jäljennöksen kaupunginhallituksen on viimeistään siinä kokouksessa, joka 14 päivän kuluttua ensiksi pidetään, päätettävä ottaako se asian käsiteltäväkseen. Jos kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja tai henkilöstöjohtaja palvelusuhteeseen ottamista tai palvelusuhteen ehtoja koskevan päätöksen osalta päättää ottaa päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, on päätös tästä tehtävä ennen edellä mainittua kaupunginhallituksen kokousta. Ottopäätöksestä on kirjallisesti ilmoitettava toimielimelle neljän päivän kuluessa ottopäätöksen tekemisestä. Kaupunginhallituksen päätös on toimitettava viipymättä toimielimelle. Toimielimen päätöstä, joka voidaan ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, ei saa panna täytäntöön ennen kuin kaupunginhallitus on ilmoittanut, ettei ota päätöstä käsiteltäväkseen. Edellä sanottu koskee myös luottamushenkilö- ja viranhaltijapäätöksiä. 5 luku Kaupunginjohtaja 1 Kelpoisuusehdot 2 Este ja sijaisuus Kaupunginjohtajaksi valittavalta vaaditaan yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan hyvä käytännön kunnallishallinnon tuntemus. Kaupunginhallitus päättää virkavapauden myöntämisestä kaupunginjohtajalle. Kaupunginjohtajan ollessa poissa, esteellinen taikka viran ollessa avoinna, hoitaa kaupunginjohtajan tehtäviä kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

8 Kuopion kaupunki Sääntö 8 (9) 3 Kaupunginjohtajan tehtävät Kaupunginjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty 1 johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja taloutta sekä yhdessä kaupunginhallituksen kanssa johtaa kuntakonsernia; 2 nimetä edustaja toimituksiin, tilaisuuksiin, neuvotteluihin ja kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava, ellei kaupunginhallitus yksittäistapauksissa toisin päätä; 3 päättää kaupungin edustustilaisuuksien järjestämisestä; 4 päättää kaupungin henkilöstön palkkauksesta ja muista palvelusuhteen ehdoista kaupunginhallituksen antamia yleisohjeita noudattaen, mikäli toimivaltaa tältä osin ei ole annettu muulle viranomaiselle; 5 toimia johtokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajana; (kv ) 6 johtaa vetovoimaisuuden palvelualuetta, johon kuuluvat markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelu yritys- ja elinkeinopalvelut sidosryhmä- ja kaupungin edunvalvontapalvelut 6 luku Toimivallan edelleen siirtäminen 1 Kaupunginhallitus voi siirtää toimintasäännöllä toimivaltaansa edelleen alaiselleen toimielimelle, luottamushenkilölle, kaupunginjohtajalle tai muulle viranhaltijalle. 2 Kaupunginjohtaja voi siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. 3 Omistajaohjausjaosto voi siirtää toimivaltaansa edelleen viranhaltijalle tai luottamushenkilölle. (kv )

9 Kuopion kaupunki Sääntö 9 (9) 7 luku Muut määräykset 1 Nimenkirjoitus 2 Tiedoksiantojen vastaanotto 3 Voimaantulo Kaupunginhallituksen puolesta asiakirjat allekirjoittaa kaupunginjohtaja ja varmentaa kaupunginsihteeri, II kaupunginsihteeri, kaupunginlakimies tai muu kaupunginhallituksen siihen määräämä viranhaltija. Kaupunginjohtajan ohella kaupunginsihteerit, kaupunginlakimies, kirjaajan tehtäviä hoitava henkilö tai muu kaupunginhallituksen määräämä henkilö ovat oikeutettuja vastaanottamaan kaupungin puolesta haasteita ja muita tiedonantoja. Tämä johtosääntö tulee voimaan lukien ja samalla kumotaan hyväksytty johtosääntö siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Muutettu kansliatoimenpitein vastaamaan kaupunginhallituksen päätöstä, jolla henkilöstöpäällikön virkanimike muutettiin henkilöstöjohtajaksi; 4.luku, pykälä 2. Muutokset (kv ) voimaan lukien. Muutokset (kv ) voimaan lukien.

RAISION KAUPUNGINHALLITUKSEN 004 00 JOHTOSÄÄNTÖ 1 T\JOHTSÄÄN\KAUPHALL.004

RAISION KAUPUNGINHALLITUKSEN 004 00 JOHTOSÄÄNTÖ 1 T\JOHTSÄÄN\KAUPHALL.004 JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.10.2004 hyväksymä, muutos 13.12.2004 (voimaantulo 1.1.2005), muutos 25.8.2008 (voimaantulo 1.1.2009), muutos 10.11.2008 (voimaantulo

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Sisällysluettelo. Kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginhallituksen johtosääntö Sisällysluettelo Kaupunginhallituksen johtosääntö... 1 LUKU 1 Soveltamisala ja toimielimet... 2 1 Johtosäännön soveltamisala... 2 2 Kaupunginhallituksen toimiala... 2 3

Lisätiedot

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Sisällysluettelo 1. LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johto- ja toimintasäännöt... 1 2 Johtamisen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen ja sen henkilöstöjaoston toiminnasta annetaan lakien ja asetusten

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kv 3.6.2013 64

Hallintosääntö. Kv 3.6.2013 64 Hallintosääntö Kv 3.6.2013 64 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1 Soveltamisala... 1 2 ORGANISAATIO... 1 2 Kunnan organisaatio... 1 3 Luottamushenkilöorganisaatio... 1 4 Henkilöstöorganisaatio... 3 3 TOIMIELINTEN

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantuloajankohta 1.1.2014 Kv. 3.3.2014, lisäykset 47 :ään Voimaantuloajankohta 4.3.2014 Kv. 19.5.2014, lisäys 10 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 1 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos xx.xx.2011 muutokset 2 (25) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt...4 2 LUKU ORGANISAATIO...4 2 Luottamushenkilöorganisaatio ja sen tehtävät...4

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N:o 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ N:o Kv Säännön nimi 1/2009 15.12.2008 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto on muuttanut hallintosääntöä 9.3.2009

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 18.12.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 23.01.2013 Raahen kaupunginvaltuusto 25.02.2013 Siikajoen kunnanvaltuusto 27.02.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 10 Voimaantulo 12.11.2012 Muutettu Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 19.12.2012 62, 28.1.2013 90, 91, 11.3.2013

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.01.2013 33 Voimaantulo: 01.02.2013 I KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen tehtävänä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan hallintosääntö

Nurmijärven kunnan hallintosääntö Nurmijärven kunnan hallintosääntö www.nurmijarvi.fi 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1.1. Soveltamisala... 4 2. ORGANISAATIO... 4 2.1. Johtaminen, organisaatio... 4 2.2. Luottamushenkilöorganisaatio... 5 2.2.1.

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA. Janakkalan kunnan hallintosääntö

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA. Janakkalan kunnan hallintosääntö Liite 10 kunnanvaltuuston 8.6.2015 kokouksen pöytäkirjaan 41 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA Janakkalan kunnan hallintosääntö Hyväksytty valtuusto 8.6.2015 41 Voimaantulopäivä 1.8.2015 2 (61) 1. LUKU...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kangasalan valtuusto 13.10.2008 93 13.12.2010 17 12.12.2011 111 10.12.2012 111 4.3.2013 47 9.12.2013 140 17.11.2014 88 2 SISÄLLYS 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 353 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 Voimaantulo 1.1.2013 KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle toimien tiiviissä vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.6.2012 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot