3E-projekti Aineettoman pääoman mittaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3E-projekti Aineettoman pääoman mittaaminen"

Transkriptio

1 3E-projekti Aineettoman pääoman mittaaminen 25 arvottamis- ja mittaamismenetelmää

2 1. Balanced Scorecard: aineettoman pääoman (intangible assets) elementit Intangible assets Skills, competencies, and motivation of employees Databases and information technologies Efficient and responsive operating processes Innovation in products and services Customer loyalty and relationships Political, regulatory, and societal approval

3 Balanced Scorecard Financial To succeed financially, how should we appear to our shareholders? Customer To achieve our vision, how should we appear to our customers? Vision and Strategy Internal Business Process To satisfy our shareholders and customers what business processes must we excel at? Innovation and Learning To achieve our vision, how should we sustain our ability to change and improve?

4 Balanced Scorecard Lähteet: Kaplan & Norton (1992, 1996, 2001) Suorituskyvyn mittausjärjestelmästä kehittynyt strategiseksi ohjausjärjestelmäksi ( strategiset kartat ) Kuinka yhdistää pitkän tähtäimen strategiatavoitteet ja lyhyen tähtäimen tavoitteet (kausaalisuhteiden kuvaus)? 2000-luvun alusta enemmän painotusta aineettomien erien mittaamiseen Periaatteessa verrattain yksinkertainen ja laajalle levinnyt ohjausmalli Neljän perusnäkökulman lisäksi voi sisältää muitakin perspektiivejä

5 Balanced Scorecard: Syy-seuraus-suhteiden ketju Learning and Growth Internal/ Business Process Customer Financial Employee Skills Process Quality Process Cycle Time On-time Delivery Customer Loyalty ROCE

6 2. Calculated Intangible Value Taloudellinen arvottamismenetelmä, mm. NCI Research tutkimus taustalla Laskee preemiotuottojen nykyarvon verojen jälkeen kun tuottoja verrataan toimialan ROA-tunnusluvun (return on assets) keskiarvoon Periaatteessa voidaan käyttää uusien tietointensiivisten yritysten arvottamiseen rahoituspäätöksiä varten, mutta ei välttämättä ota kaikkia aineettomia eriä riittävästi huomioon ja ongelmana voi olla myös oikean benchmarking-kohteen löytäminen

7 3. Citation-Weighted Patents Taloustieteistä lähtöisin Selittää markkina-arvoa innovatiivisille tuotoksille Ei juurikaan käytetä johtamisen apuna, suorituskyvyn parantamiseen tai ulkoiseen raportointiin Paljon viitatut patentit omaavat suuren vaikutuksen markkina-arvoon, joten ne tunnistamalla voidaan löytää yksittäisiä kilpailuedun tekijöitä Yritykset voivat vertailla patenttiportfolioitaan kilpailijoihin ja tehdä sen perusteella investointipäätöksiä Menneisyys-painotteinen menetelmä

8 4. Economic Value Added EVAn oikeudet omistaa Stern Stewart and Co. Tunnettu taloudellinen menetelmä Mittaa markkinalisäarvoa suhteessa kokonaiskustannuksiin Ei sisällä suoranaisia aineettomia elementtejä, mutta kuvaa myös resurssien lisäarvoa, joita business-prosessin kautta muodostuu asiakkaalle Aineettomilla erillä vaikutus resurssien kautta, joten lisäelementtinä EVAan tullut tietämyspääoman lisäarvo (Strassmann, 1998)

9 5. Holistic Value Approach: Aineettoman pääoman (intellectual capital) sisältö Intellectual capital Human capital Organizational capital Relational capital

10 Holistic Value Approach Päälähde Roos et al. (1997) Tavoitteena IC-mittarien konsolidointi yhdeksi kokonaisvaltaiseksi mittariksi Muodostaa yrityksen arvontuotantopolkuja sisältävän navigaattorin, jota verrataan tavoitteisiin ja mittausatribuutteihin, ja joka käsittelee seuraavia asioita: Mitä aineellisia ja aineettomia resursseja tarvitaan arvon luomiseksi? Kuinka ne muunnetaan arvoksi? Kuinka tärkeitä resurssit ja muunnokset ovat?

11 6. Human Resource Accounting Pyrkii mittaamaan inhimillisiä resursseja ja niiden arvoa sekä taloudellisin että ei-taloudellisin termein Sekä sisäisen johtamisen että ulkoisen raportoinnin kannalta kuitenkin kritisoitu Lähestymistapana intellectual capital-liikkeen edeltäjä

12 7. Intellectual Capital Audit: Aineettoman pääoman (intellectual capital) sisältö Intellectual capital Market assets Human centered assets Infra-structure assets Intellectual Property assets

13 Intellectual Capital Audit Brooking (1996) Kuuden askeleen auditointiprosessi Sisältää arvioinnit ed. kalvon kaikista neljästä aineettoman pääoman erästä ja vertailut tavoitteisiin (visualisointi maalitaululla ) Lähestymistapa sisältää 30 tapaa arvioida aineettomia eriä ja 158 kysymystä Optimistisena tavoitteena yrittää löytää taloudellinen arvo kaikille aineettomille erille

14 8. Intellectual Capital-Index Roos (1997) erottelee inhimillisen pääoman (human capital) ja rakennepääoman (structural capital) eri elementit Sisältää vaiheittain valittuja ei-taloudellisia indikaattoreita, jotka valittu huolella Pyrkii konsolidoimaan indikaattoreista yhden mittarin Aineettoman pääoman muutoksen korrelointi markkina-arvon muutoksiin Indikaattorit eivät sisällä mittaustapaa, joten käyttö päätöksen teossa voi olla hankalaa

15 9. Inclusive Value Methodology: Intellectual capital sisältö Intellectual capital Human capital Organizational capital Relational capital

16 Inclusive Value Methodology Esimerkki value measurement metodista Taustalla systems engineering 1. askel matemaattisen mallin muodostaminen liiketoiminnasta johtamistoimien simuloimiseksi 2. askel tavoitemäärittely sidosryhmien näkökulmista ja niiden muuntaminen mitattaviksi attribuuteiksi Verrattain haastava ja kompleksinen metodi käytännössä

17 10. Intangible Asset Monitor: Intangible assets määritelmä Intangible assets Employee competence Internal structure External structure

18 Intangible Asset Monitor Sveiby kehittänyt tietämys-intensiivisten yritysten johtamiseen Viitekehys sekä tasoja että trendejä mittaaville indikaattoreille, raha ei yhteinen nimittäjä 3X3-matriisi, jossa kaikille aineettomille indikaattoreille pitäisi olla indikaattoreita, mitkä kuvaavat kasvua, uudistumista, tehokkuutta ja vakautta Painottaa vertailtavuutta mittarien ollessa kuitenkin organisaatiokohtaisesti räätälöityjä

19 Intangible Asset Monitor: esimerkki Sveibyn aineettomien erien indikaattoreista (Sveiby, 1997) Perspective Competence Internal structure External structure Growth and renewal Number of years in the profession Investment in information processing systems Profitability per customer Efficiency Proposition of professionals in the company Sales per support person Satisfied customer index Stability Average age Rookie ratio Proportion of big customers

20 11. Intangibles Scoreboard: Intangible assets määritelmä Intangible assets Innovation-related intangibles Human resource intangibles Organizational intangibles

21 Intangibles Scoreboard Taloudellinen arvottamismenetelmä Top-down lähestymistapa Tarkoituksena aineettoman pääoman taloudellisen arvon estimointi perustuen julkiseen dataan sekä aineettomien investointien taloudellisten vaikutusten arviointi Kehitetty laskentatoimen kautta, sisältää myös uusia kehitettyjä aineettoman pääoman arvon mittareita (ks. esim. Lev, 1999; Gu & Lev, 2002)

22 12. Intellectual Capital Benchmarking System: Intellectual capital sisältö Intellectual capital Human capital Structural capital Relational capital

23 Intellectual Capital Benchmarking System Viedma (1999; 2001) Perustuu vertailuihin toimialan parhaiden käytäntöjen yritysten kanssa; eri tavoin painotetut kysymykset (skaala ) liittyen operatiivisiin prosesseihin, innovaatioprosessiin ja sosiaaliseen pääomaan Tulokset pohjautuvat vahvasti asiantuntija-arvioihin

24 13. Intellectual Capital Dynamic Value: Intellectual capital sisältö Intellectual capital Structural capital Human capital Market capital Innovation capital

25 Intellectual Capital Dynamic Value Bounfour (2002) Suorituskyvyn indikaattorit 1) resursseille, 2) prosesseille, ja 3) tuotoksille Näiden yhdistäminen kokonaisindeksiksi Ei sisällä kovin tarkkaa kuvausta laskentatavoista ja kuinka indikaattorit yhdistetään toisiinsa

26 14. Intellectual Capital Statement: Tietämyksen (knowledge) määritelmä Knowledge Employees Customers Processes Technology

27 Intellectual Capital Statement Mouritsen (2001) 1. elementti tietämys siitä kuinka tuotteilla/palveluilla autetaan asiakasta ja kuinka resurssit organisoitu 2. elementti johdon haasteet ja vaihtoehtoiset toimet (portfoliojohtaminen, resurssien kvalifiointi ja arvontuottomekanismit, monitorointi) 3. elementti indikaattorien luominen (resurssit, toimenpiteet ja vaikutukset) Sisältää numeroiden lisäksi organisaation kertomuksia, ei sisällä tarkkoja mittatikkuja

28 15. ivaluing Factor Taloudellinen arvottamismetodi Käytetään päätöksentekoriskien analysointiin Perustuu kirjanpitoarvon ja markkina-arvon vertailuihin Epäselvää kuinka laskelmat vaikuttavat johdon päätöksentekoon Stanfield (2001)

29 16. Konrad Group: know-how capital määritelmä Know-how capital Individual capital Structural capital Formal education Acquired experiences and skills Social competence Personnel attitude Problem solving ability Customer capital

30 Konrad Group Keskittyy erityisesti tieto-taitoa myyvin yrityksiin (esim. suunnittelu/konsultointi) 35 indikaattoria, joita tietämystä myyvä yritys voi käyttää ulkoiseen raportointiin 4 kategoriaa: 1) tietämyspääoma (inhimilliset resurssit), 2) tietämyspääoman tuotto, 3) liiketoiminnan vakaus, 4) taloudellinen vakaus

31 17. Market-to-book Ratio Peruskaava yksinkertainen Markkina-arvo (market value) Kirjanpitoarvo (book value) = aineettomien erien arvo (value of intangibles) Yksinkertaistettu esitys on ongelmallinen, koska kirjanpidollista arvoa ja aineettomia ei voi täysin erottaa laskentaa varten niiden linkittyessä toisiinsa, ja lisäksi markkina-arvoon vaikuttaa aineettomien erien ohella myös odotetut kasvumahdollisuudet

32 18. Options Approach Reaalioptio-ajattelun lähtökohtana on investoinnin käsittely mahdollisuutena Voidaan soveltaa kehittyneempänä versiosta perinteisestä diskontatun kassavirran menetelmästä, jolloin mukaan on otettu volatiliteetin arviointi (epävarmuuden lisäksi arvio päätöksenteon viivästyttämisen mahdollisuudesta) Voi soveltaa vain investointipäätöksissä, joihin sisältyy tulevaisuuden optioita (esim. aineettomat investoinnit).

33 19. Skandia Navigator: Intellectual capital määritelmä Intellectual capital Human capital Structural capital Customer capital Organizational capital Innovation capital Process capital

34 Skandia Navigator Erittäin tunnettu metodi: Navigaattori tarkoitettu strategisen suunnittelun ja johtamisen sekä organisaation tilan diagnosoinnin työkaluksi Viisi indikaattoriryhmää: 1) taloudellinen fokus (menneisyys), 2) asiakas-, 3) ihmis-, ja 4) prosessifokus (nykyisyys) sekä 5) uudistumisen ja kehittymisen fokus (tulevaisuus) Kullekin alueelle yrityksen on itse kehitettävä aineettoman pääoman mittarit Menetelmän kautta yritetään ratkaista useita aineettoman pääoman mittaamisongelmia, minkä vuoksi kokonaisuuden ja vaikutusketjujen hallinta voi olla ongelmallista

35 20. Sullivan s Work: Intellectual capital määritelmä Intellectual capital Human capital Intellectual assets Intangible assets that can be commercialized Structural intangible assets

36 Sullivan s Work Sullivan (2000) esittää menetelmän ostohinnan määrittämiseksi hankittavalle yritykselle 4 askelta: 1) hankintaintressien määritys, 2) hankittavien omaisuuserien hyödyntämisen määrittely, 3) arvonmääritys hankittaville erille ja 4) hankittavien erien hinnan määritys Ei käytännönläheisiä ohjeita kuinka aineettomat erät tulisi arvottaa

37 21. Technology Factor: määritelmiä Intangible assets Copyrights Patents, propriety know-how and technology Service marks Trademarks Computer software Complementary intangible assets Assembled workforce Culture and management Customer lists Etc.

38 Technology Factor Dow Chemicalsilla kehitetty Technology factor (Khoury, 1998) pyrkii laskemaan tietyn teknologian markkina-arvon Teknologia voi sisältää useita aineettomia eriä 1. Lisäliiketoiminnan nettotuottojen nykyarvon laskenta 2. Teknologiatekijän arviointi (0-100%): kuinka paljon lisäkassavirta riippuu tietystä teknologiasta Perustuu asiantuntijaryhmän kvalitatiivisiin arvioihin

39 22. Tobin s Q Ekonomisti James Tobin sai Nobel-palkinnon 1981 Omaisuuserän markkina-arvon (market value) ja sen korvauskustannusten (replacement costs) välinen suhde Pääomainvestointien päätöksiin vaikuttavien asioiden tutkimus lähtökohtana Voi käyttää aineettoman pääoman mittaamisessa kehittyneempänä versiona market-to-book ratio-tunnusluvusta

40 23. Valuation Approaches Arvottamislähestymistapoja on useita: 1) kustannus-, 2) markkina- ja 3) tulolähestymistavat Eivät ratkaise useita tarpeita (esim. transaktiohinnoittelu, johtaminen, ulkoinen raportointi) aineettomien erien mittaamiseen, mutta ovat usein pohjana varsinaisille aineettomien erien mittareille

41 24. Value-Added Intellectual Coefficient Taloudellinen arvottamismenetelmä (Pulic, 2003) Keskittyy arvon luomiseen, ei kustannusten kontrollointiin, pääolettamuksena on, että työkustannukset ovat varallisuutta, ei kustannuserä Kokonaistehokkuus koostuu summana inhimillisen, strukturaalisen ja kirjanpitoarvon suhteista laskennalliseen lisäarvoon VAIC-metodia testattaessa korrelaatiota sen ja yrityksen suorituskyvyn välillä ei ole kyetty osoittamaan, joten sen olettamukset voidaan kyseenalaistaa

42 25. Value-Chain Scoreboard Perusmääritelmät samat kuin metodissa 11. Intangibles Scoreboard, mutta lähestymistapana Bottom-up-menetelmä Tunnetaan myös nimellä Value chain blueprint (Lev, 2003) Arvoketju tarkoittaa tässä innovaatioprosessia, jossa kolme päävaihetta (keksinnöllisyyden ja oppimisen vaihe, implementointivaihe ja kaupallistamisvaihe) Indikaattorien tulisi 1) olla kvantitatiivisia, 2) standardisoituja vertailtavuuden vuoksi ja 3) varmistettuja relevantin empiirisen aineiston kautta

43 Value-Chain Scoreboard arvoketjun mitattavat pääalueet Discovery and learning Implementation Commercialization 1. Internal renewal 4. Intellectual property 7. Customers 2. Acquired capabilities 3. Networking 5. Technological feasibility 6. Internet 8. Performance 9. Growth prospect

44 Päälähde Andriessen, D. Making Sense of Intellectual Capital: Designing a Method for the Valuation of Intangibles (2004)

OSAAMISPÄÄOMAN ULOTTUVUUDET

OSAAMISPÄÄOMAN ULOTTUVUUDET Bertta Sokura OSAAMISPÄÄOMAN ULOTTUVUUDET - ARVOA LUOVA NÄKÖKULMA HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS WORKING PAPERS W-371 Bertta Sokura OSAAMISPÄÄOMAN ULOTTUVUUDET - ARVOA LUOVA NÄKÖKULMA Tietojärjestelmätiede

Lisätiedot

Tässä tutkimuksessa analysoidaan kriittisesti VAIC- ja CIV- menetelmiä, jotka on kehitetty mittaamaan

Tässä tutkimuksessa analysoidaan kriittisesti VAIC- ja CIV- menetelmiä, jotka on kehitetty mittaamaan discussion S. Aho, S. Ståhle ja P. Ståhle Aineettoman pääoman mittaaminen: VAIC ja CIV -menetelmien kriittistä tarkastelua TIIVISTELMÄ Tässä tutkimuksessa analysoidaan kriittisesti VAIC- ja CIV- menetelmiä,

Lisätiedot

TIETOPÄÄOMAN HALLINTA JOHTAMISESSA KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT

TIETOPÄÄOMAN HALLINTA JOHTAMISESSA KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT 1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtaminen TIETOPÄÄOMAN HALLINTA JOHTAMISESSA KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT Pro gradu -tutkielma Master s thesis Markku K. Miettinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU AINEETON PÄÄOMA TUOTANTOVARALLISUUTENA LUOVIEN ALOJEN PERHEYRITYKSISSÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU AINEETON PÄÄOMA TUOTANTOVARALLISUUTENA LUOVIEN ALOJEN PERHEYRITYKSISSÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU AINEETON PÄÄOMA TUOTANTOVARALLISUUTENA LUOVIEN ALOJEN PERHEYRITYKSISSÄ Yrittäjyys, Pro gradu tutkielma Syyskuu 2012 Laatija: Kaisa Seppo Ohjaaja: Professori Matti

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN OSAAMISEN MITTAAMINEN JA OSAAMISEEN LIITTYVÄ RISKIENHALLINTA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA

AKI JÄÄSKELÄINEN OSAAMISEN MITTAAMINEN JA OSAAMISEEN LIITTYVÄ RISKIENHALLINTA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA AKI JÄÄSKELÄINEN OSAAMISEN MITTAAMINEN JA OSAAMISEEN LIITTYVÄ RISKIENHALLINTA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA Diplomityö Prof. Erkki Uusi-Rauva on hyväksytty tarkastajaksi osastoneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Emmi-Stina Pirttimäki ERP-JÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTIIN KÄYTETYT MENETELMÄT

Emmi-Stina Pirttimäki ERP-JÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTIIN KÄYTETYT MENETELMÄT Emmi-Stina Pirttimäki ERP-JÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTIIN KÄYTETYT MENETELMÄT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Pirttimäki, Emmi-Stina ERP-järjestelmän kannattavuuden

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTARATKAISUN HYÖTYJEN MITTAAMINEN

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTARATKAISUN HYÖTYJEN MITTAAMINEN TUOMAS SYVÄJÄRVI LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTARATKAISUN HYÖTYJEN MITTAAMINEN Diplomityö Prof. Petri Suomala ja Prof. Antti Lönnqvist hyväksytty tarkastajiksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

Aineeton pääoma lääkekehitysalalla: kuinka institutionaaliset sijoittajat huomioivat aineettoman pääoman päätöksenteossaan

Aineeton pääoma lääkekehitysalalla: kuinka institutionaaliset sijoittajat huomioivat aineettoman pääoman päätöksenteossaan Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Talousjohtaminen Aineeton pääoma lääkekehitysalalla: kuinka institutionaaliset sijoittajat huomioivat aineettoman pääoman päätöksenteossaan Intellectual

Lisätiedot

YRITYKSEN SUORITUSKYVYN ANALYSOINTI

YRITYKSEN SUORITUSKYVYN ANALYSOINTI Hannu Rantanen Jami Holtari YRITYKSEN SUORITUSKYVYN ANALYSOINTI ISBN 951-764-311-X ISSN 0784-7688 1999 ALKUSANAT Tässä raportissa luodaan katsaus yrityksen suorituskykyyn osa-alueineen ja ulottuvuuksineen

Lisätiedot

Tunnuslukujen monimuotoisuus: ROI, RI ja EVA

Tunnuslukujen monimuotoisuus: ROI, RI ja EVA 15.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tunnuslukujen monimuotoisuus: ROI, RI ja EVA The Diversity of Financial Measures of Performance: ROI,

Lisätiedot

Tekesin katsaus 270/2010. Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset

Tekesin katsaus 270/2010. Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset Tekesin katsaus 270/2010 Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset 10 Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset Tekesin katsaus 270/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös ja tuottavuuden edellytykset asiantuntijaorganisaatiossa

Henkilöstötilinpäätös ja tuottavuuden edellytykset asiantuntijaorganisaatiossa AALTO-YLIOPISTO - PERUSTIETEIDEN KORKEAKOULU Henkilöstötilinpäätös ja tuottavuuden edellytykset asiantuntijaorganisaatiossa ANTTI TENHOLA DIPLOMITYÖ Jätetään opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinööritutkintoa

Lisätiedot

Laskentatointa on kehitetty vauhdilla varsinkin

Laskentatointa on kehitetty vauhdilla varsinkin MARKO JÄRVENPÄÄ 1 Strategisen ohjauksen ja suoritusmittauksen käytännön ja tutkimuksen haasteita Laskentatointa on kehitetty vauhdilla varsinkin viimeisten parin vuosikymmenen aikana niin käytännön liikkeenjohdon

Lisätiedot

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 1000 Tampere University of Technology. Publication 1000 Mika Aho Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tekniikan tohtorin arvon saavuttamiseksi

Lisätiedot

ACM luokat: (ACM Computing Classification System, 1998): K.6.1

ACM luokat: (ACM Computing Classification System, 1998): K.6.1 TIIVISTELMÄ Tietämyksen johtaminen tarkoittaa kapea-alaisesti ymmärrettynä tietoresurssien hallintaa eli tiedon johtamista. Tässä tutkielmassa käytämme tietämyksen johtamisen laajempaa määritelmää, jolla

Lisätiedot

Anne Eronen HENKILÖSTÖINFORMAATIO JA YRITYKSEN ARVO

Anne Eronen HENKILÖSTÖINFORMAATIO JA YRITYKSEN ARVO ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 149 Series Anne Eronen HENKILÖSTÖINFORMAATIO

Lisätiedot

Tulevaisuusluotain. Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä. Education Intelligence System (EIS) Pirjo Ståhle & Sten Ståhle

Tulevaisuusluotain. Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä. Education Intelligence System (EIS) Pirjo Ståhle & Sten Ståhle Tulevaisuusluotain Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä Education Intelligence System (EIS) Pirjo Ståhle & Sten Ståhle Tulevaisuusluotain Pirjo Ståhle & Sten Ståhle Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 2 Projektin synty

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 2 Projektin synty Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Luento 2 Projektin synty Projektin synty osuuden - tavoite Projektin synty -osuuden tarkoituksena on antaa opiskelijalle hyvä kuva siitä, mitä tapahtuu ennen projektin

Lisätiedot

Aineeton pääoma. Merkitys esimerkkiorganisaatiolle. Tomi Sarkkinen. Opinnäytetyö. Ammattikorkeakoulututkinto

Aineeton pääoma. Merkitys esimerkkiorganisaatiolle. Tomi Sarkkinen. Opinnäytetyö. Ammattikorkeakoulututkinto Aineeton pääoma Merkitys esimerkkiorganisaatiolle Tomi Sarkkinen Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Aineettoman pääoman taloudellinen raportointi ja siihen liittyvät haasteet

Aineettoman pääoman taloudellinen raportointi ja siihen liittyvät haasteet LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteet Talousjohtaminen Kandidaatintutkielma Aineettoman pääoman taloudellinen raportointi ja siihen liittyvät haasteet Challenges related to the financial reporting

Lisätiedot

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Logistiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Esapekka Kuikka 2013 Tieto-

Lisätiedot

Pk-yritysten tietojärjestelmähankinnat Suomessa vuosina 2008 2013

Pk-yritysten tietojärjestelmähankinnat Suomessa vuosina 2008 2013 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Pk-yritysten tietojärjestelmähankinnat Suomessa vuosina 2008 2013 SME s information system investments in Finland in 2008-2013 8.12.2014

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Aineettoman pääoman riskienhallinta

Aineettoman pääoman riskienhallinta ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 104 Aineettoman pääoman riskienhallinta Riskit ja riskienhallinnan käytännöt yrityksissä Eija Kupi, Sanna-Kaisa Ilomäki & Heli Talja VTT Virpi Sillanpää & Antti Lönnqvist

Lisätiedot

Aineettoman varallisuuden johtamiseen ja osaamispääomaraportteihin

Aineettoman varallisuuden johtamiseen ja osaamispääomaraportteihin 1 Aineettoman varallisuuden johtamiseen ja osaamispääomaraportteihin liittyvä sanasto Sanaston lähteet Sanasto suomi - englanti ja käsitteiden kuvaus Sanasto englanti - suomi Sanaston lähteet Eronen, Anne,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Hanna Manelius TYÖHYVINVOINTIRAPORTOINTI OSANA HENKILÖSTÖRAPORTOINTIA - HENKILÖSTÖRAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSESSÄ Työn 1.

Lisätiedot

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Laskentatoimi Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen 11.05.2006 Tekijä: Opponoija: Ohjaaja: Anna Rautiola

Lisätiedot

EMMI TERVALA TALOUDENOHJAUS TUOTEKEHITYKSEN PROJEKTIPÄÄLLIKÖN TUKENA. Diplomityö

EMMI TERVALA TALOUDENOHJAUS TUOTEKEHITYKSEN PROJEKTIPÄÄLLIKÖN TUKENA. Diplomityö EMMI TERVALA TALOUDENOHJAUS TUOTEKEHITYKSEN PROJEKTIPÄÄLLIKÖN TUKENA Diplomityö Tarkastajat: professori Petri Suomala ja Assistant Professor (tenure track) Teemu Laine Tarkastaja ja aihe hyväksytty talouden

Lisätiedot