SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE /02.00/2015 SOSTE Kunnanvaltuusto hyväksyy toimielimille tehtäväaluekohtaiset toi min ta ta voitteet ja määrärahat. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiala ja kaan tuu seuraaviin tehtäväalueisiin: sosiaali- ja terveystoimen hallinto, ter veys palve lut, vanhuspalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut sekä vam mais pal ve lut. Vuodelle 2015 sosiaali- ja terveystoimelle hyväksyttiin seu raa vat tehtäväaluekohtaiset ulkoiset määrärahat ( ): Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Toimiala yhteensä Talousarvioon sisältyvät tehtäväalueiden ulkoiset määrärahat ja tuloerät se kä toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta, jaosto ja johtokunta hy väk syvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toi mi eli met voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toi mi val taa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Tehtäväalueilla on vastuualueita. Toimielinten käsittelyn jälkeen on il mennyt, että eri tehtäväalueille on tarkoituksenmukaista tehdä eräitä käyt tö talou teen liittyviä vastuualuetasoisia määrärahasiirtoja. Niin ikään käyt tö talous suun ni tel man yhteydessä on syytä tarkentaa eräiden teh tä vä aluei den toiminnallisia tavoitteita. Viranhaltijat selvittävät asiaa lau ta kun nan kokouksessa.

2 Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeen, jonka mukaan käyt tö suun ni tel mien käsittelyn yhteydessä toimielimelle esitellään myös toimialan kes kei set palvelujen ostot ja niihin varatut määrärahat. Toimielimelle esi tel lään niin ikään listaus toimialan palveluista, jotka eivät ole suoraan la ki sää tei siä tai joissa säädetty palvelutaso ylitetään. Sosiaali- ja terveysjohtaja on viranhaltijapäätöksellään nimennyt teh tä väalueil le vastuualueet ja niiden esimiehet. Lautakunnan käyt tö suun ni tel mapää tök sel lä on nimettävä kullekin vastuualueelle käyt tö suun ni tel mas ta vastaava viran-/toimenhaltija. Liitteet - sosiaali- ja terveystoimen talousarvio vuodelle käyttötalouden määrärahat vastuualueittain - sosiaali- ja terveystoimen ostopalvelut / kansallisen kynnysarvon ylit tä vät hankinnat - lakisääteisen palvelutason ylittävät sosiaali- ja terveystoimen teh tävät Lisämateriaali: - kunnanhallituksen taloussuunnitelmakeskustelun yhteydessä so vitut selvitykset Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin, puh , vesa.helin(at)lempaala.fi. Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää 1) todeta, että kunnanvaltuuston hyväksymät sitovat tavoitteet (liite) ovat myös käyttösuunnitelman tavoitteet täydennettynä vas tuualueit tai sil la tarkennuksilla. 2) hyväksyä vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman vas tuualueit tain alla esitetyn ja liitteenä olevan aineiston mukaisesti: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon tehtäväalueella on seuraavat vas tuualu eet (suluissa vastuuhenkilö): Sosiaali- ja terveystoimen hallinto (so si aa lija terveysjohtaja). Vastuualueiden määrärahat ( ) ovat seuraavat: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

3 hallinnon henkilöstökulut avustukset yhteisöille tehtäväalueiden toiminnan tukeminen palvelutavoitteiden to teu tumi ses sa terveyden ja hyvinvoinnin koordinaatioon liittyen edistetään kunnan hy vin voin ti ker to muk sen valmistumista ja tavoitteiden toteutumista, ku ten mm. ravitsemuskäsikirjojen juurruttamista käyttöön Terveyspalvelut Terveyspalvelujen tehtäväalueella on seuraavat vastuualueet (suluissa vas tuu hen ki lö): Terveysasemapalvelut (ylilääkäri), Hoitotyö (hoitotyön johta ja) ja Erikoissairaanhoito (ylilääkäri). Vastuualueiden määrärahat ( ) ovat seuraavat: Terveysasemapalvelut Hoitotyö Erikoissairaanhoito Terveysasemapalvelut (=avosairaanhoito, hammashuolto) maksutuotot (terveyskeskusmaksut, ulkopaikkakuntalaisten käyn timak sut) lääkäreiden koulutuskorvaus lääkäreiden viikonloppupäivystys ostopalveluna ostopalveluna hammaslääkäri- ja hammashoitaja työpari jonon purkuun laboratoriomenot asiakaspalvelujen osto kunnilta ja kuntayhtymiltä sekä ham mashuol lon osalta ostot yksityisiltä lääkkeet ja hoitotarvikkeet hoitotarvikejakelu (=ilmaistarvikejakelu, joka siirtyi ko tisai raan hoi to yk si kös tä) ICT-palvelut (mm. itseilmoittautumisohjelma) Hoitotyö (=terveysneuvonta, tk-sairaala, röntgen, fysioterapia ja tk:n hal linto ja huolto) maksutuotot (asiakasmaksut hoitopäivistä, käyntimaksut) laboratoriomenot henkilöstökulut lääkkeet ja hoitotarvikkeet seulonnat: sikiöseulonnat, mammografia ja papa-seulonnat, kou lulais ten näkötarkastukset. lääkinnällinen kuntoutus (apuvälineet ja terapiat) ICT-palvelut Erikoissairaanhoito (=Pshp, oma psykiatrian avohoitoyksikkö, yksityinen

4 eri kois sai raan hoi to) maksutuotot (käyntimaksut) psykiatrian yksikön henkilöstökulut psykiatrian yksikön ICT-palvelut ensihoito erikoissairaanhoidon osto sairaanhoitopiiriltä erityisvelvoitemaksu erikoissairaanhoidon, tutkimusten ja leikkausten ostot yksityisiltä pal ve lun tuot ta jil ta tai muista kunnista (vapaa valinta) Vanhuspalvelut Vanhuspalvelujen tehtäväalueella on seuraavat vastuualueet (suluissa vastuu hen ki lö): Vanhustyön yhteiset palvelut (vanhustyön johtaja), Ko ti hoi to yksik kö (vanhustyön johtaja), Palveluasuminen (vanhustyön joh ta ja), Laitospalvelut (vanhustyön johtaja) sekä Veteraanien ja so tain va li dien kuntoutus (vanhustyön johtaja). Vastuualueen määrärahat ( ) ovat seuraavat: Vanhustyön yht. palvelut Avopalvelut Palveluasuminen Laitospalvelut Veteraanien ja sotainv. kun tou tus Vanhustyön yhteiset palvelut myyntituotot seniorineuvoston kustannukset, mm. Lempostuvan vuokra ICT-palvelut (verkko- ja asiantuntijapalvelut, kaikkien van hus pal velu jen ohjelmistojen ylläpito- ja lisenssimaksut) Avopalvelut maksutuotot (asiakasmaksut) kotihoitoyksikön henkilöstökulut palveluasunnot ja ostopalvelut yksityisiltä palvelun tuottajilta (omaishoitajien vapaapäivien aikaiset hoitopäivät ostetaan yk si tyi siltä palvelujen tuottajilta, ellei Himminkodossa ole tilaa) kulttuuripartiotoiminta (edellyttää Suomen Kulttuurirahaston apu ra haa) ikäihmisille tarjottavat ennaltaehkäisevät kulttuuripalvelut Lem päälän Kulttuurikeskus PiiPoossa yhteistyössä kulttuuripalveluiden kans sa potilastietojärjestelmän vaihto/yhtenäistäminen terveyspalveluiden kans sa tarvikehankinnat (ilmaisjakeluvaipat siirtyivät terveyspalveluista )

5 Palveluasuminen maksutuotot (asiakasmaksut) henkilöstö- ja muut kulut tarvikehankinnat ostot yksityisiltä palveluntuottajilta (Ehtookoto , muut hoi to ko dit 22 hoitopaikkaa ) Toimelakodin laajennus (tehostetun palveluasumisen paikkojen lisää mi nen) Laitospalvelut maksutuotot (asiakasmaksut) hoitotarvikkeet potilaskutsujärjestelmän vaihto potilastietojärjestelmän vaihto/yhtenäistäminen terveyspalveluiden kans sa Veteraanien ja sotainvalidien kuntoutus ostot yksityisiltä palveluntuottajilta (esim. hieronnat, jalkahoidot) sotaveteraanien maksuton ruokailu Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelujen tehtäväalueella on seuraavat vastuualueet (suluis sa vastuuhenkilö): Perhetyö ja terapia (sosiaalityön johtaja), Las ten suoje lu (sosiaalityön johtaja), Päihdehuolto (sosiaalityön johtaja) ja Toi meen tulo tur va (sosiaalityön johtaja). Vastuualueen määrärahat ( ) ovat seuraavat: Perhetyö ja terapia Lastensuojelu Päihdehuolto Toimeentuloturva Perhetyö ja terapia tarvikehankinnat voimaan astuneen Sosiaalihuoltolain velvoitteiden mu kaiset tehtävät perhetupien toimintaa vahvistetaan ja toimintaa kehitetään perheille järjestetään sosiaaliohjausta, neuvontaa ja tukea eri tyi sesti, jos perheessä on lähisuhde/ perheväkivaltaa perhetyötä järjestetään maksuttomasti, kun se on lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämätöntä lapsiperheillä annetaan kotipalvelua, jos se on välttämätöntä per-

6 heen huolenpitotehtävän turvaamiseksi lapsiperheille järjestetään kotipalvelua, perhetyötä, tukihenkilö/ tu kiper he toi min taa, vaikka ei olisi lastensuojelun asiakkuutta Lastensuojelu tarvikehankinnat ostot yksityisiltä palveluntuottajilta erityistä tukea tarvitseville lapsille järjestetään tehostettua per he työtä ja perhekuntoutusta Päihdehuolto ostot yksityisiltä palveluntuottajilta Toimeentuloturva toimeentulotuki työllisyyden hoidossa ja kuntouttavassa työtoiminnassa tehostetaan yh teis työ tä muiden toimijoiden kanssa Vammaispalvelut Vammaispalvelujen tehtäväalueella on seuraavat vastuualueet (suluissa vas tuu hen ki lö): Vammaisten henkilökohtaiset palvelut (vammaistyön joh taja) ja Kehitysvammaisten palvelut (vammaistyön johtaja). Vastuualueen määrärahat ( ) ovat seuraavat: Vammaisten henk. palvelut Kehitysvamm. palvelut Vammaisten henkilökohtaiset palvelut asumispalvelujen ostopalvelut ja muut kulut avustukset ja palvelut vammaisille henkilöille Kehitysvammaisten palvelut myyntituotot (toimintakeskus), maksutuotot (asiakasmaksut) toimintakeskusten ja asumispalveluyksiköiden henkilöstö- ja muut ku lut ostot sairaanhoitopiiriltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta 3) oikeuttaa toimialajohtajan päättämään tulosyksikkö-, kus tan nuspaik ka- ja tilitasoisen käyttösuunnitelman vastuualueiden sisällä 4) merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen ostopalvelut ja la ki sää-

7 tei sen palvelutason ylittävät sosiaali- ja terveystoimen tehtävät. Täytäntöönpano: ote taloushallinto SOSTE Päätös SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. Lisäksi lautakunta päätti, että terveyskeskussairaalan paikkalukua, hen kilös tö mi toi tus ta sekä niihin liittyen mahdollista lisätalousarvioesitystä kä si tellään lautakunnan kokouksessa maaliskuussa. SOSTE /AP/ap

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 03.03.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1952/02.06.01/2014 Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:30-20:05 PAIKKA Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Perusturvan yhteislautakunta 101 31.10.2013 Perusturvan yhteislautakunta 25 19.02.2014

Perusturvan yhteislautakunta 101 31.10.2013 Perusturvan yhteislautakunta 25 19.02.2014 Perusturvan yhteislautakunta 101 31.10.2013 Perusturvan yhteislautakunta 25 19.02.2014 PERUSTURVAN TALOUSARVIOESITYKSEN JA SITOVUUSTASOJEN KOHDENTAMISEN MUUTOS V. 2014/RANTASALMI PERYHLK 101 (Asian valmistelija

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

PERLTK 12.05.2015 44 Talouspäällikkö Susanna Piri Perusturvaosaston talouden seurannassa on ilmennyt seu raa vaa:

PERLTK 12.05.2015 44 Talouspäällikkö Susanna Piri Perusturvaosaston talouden seurannassa on ilmennyt seu raa vaa: Perusturvalautakunta 44 12.05.2015 Muutostalousarvio PERLTK 12.05.2015 44 Talouspäällikkö Susanna Piri Perusturvaosaston talouden seurannassa on ilmennyt seu raa vaa: Hallinto ja erikoissairaanhoito Valtakunnallisten

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Perusturvalautakunta AIKA 18.11.2014 kello 16:45-17:35 PAIKKA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 22.04.2015 klo 16:30-18:40 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2014 1

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2014 1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 23.09.2014 klo 17:02-18:42 Paikka Palvelutalo Keinustooli, Kirkkokatu 7 Nakkila Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 45 Johtavan sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Talousarvion sitovuustasot ja investointien hankerajat 1319/02.02.00/2014

Talousarvion sitovuustasot ja investointien hankerajat 1319/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 90 18.05.2015 Kunnanvaltuusto 13 08.06.2015 Talousarvion sitovuustasot ja investointien hankerajat 1319/02.02.00/2014 Kh 18.05.2015 90 Valmistelija/lisätiedot: talousjohtaja Pekka Takkinen,

Lisätiedot

Palvelutuotannon johtokunta 6 25.01.2011. Palvelutuotannon johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010

Palvelutuotannon johtokunta 6 25.01.2011. Palvelutuotannon johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 Palvelutuotannon johtokunta 6 25.01.2011 Palvelutuotannon johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 PATU 6 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Hallitus 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 Klo 10:04-12:10 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008

YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA I YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008 SOSIAALIPALVELUT JA TOIMEENTULOTURVA Toiminnalliset tavoitteet tehtäväalueille Sosiaalipalvelut 1. Palveluajatus...........................................

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (40 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (40 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.08.2015 AIKA 25.08.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalon 3. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 Laillisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 08.01.2014 Kaupunginhallitus 111 28.04.2014 Perusturvalautakunta 61 03.09.2014 Kaupunginhallitus 187 22.09.

Perusturvalautakunta 3 08.01.2014 Kaupunginhallitus 111 28.04.2014 Perusturvalautakunta 61 03.09.2014 Kaupunginhallitus 187 22.09. Perusturvalautakunta 3 08.01.2014 Kaupunginhallitus 111 28.04.2014 Perusturvalautakunta 61 03.09.2014 Kaupunginhallitus 187 22.09.2014 Lähetekeskustelun käyminen hankesuunnitelmasta koskien Kokemäen terveyskeskuksen

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot