Perusturvan yhteislautakunta Perusturvan yhteislautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvan yhteislautakunta 101 31.10.2013 Perusturvan yhteislautakunta 25 19.02.2014"

Transkriptio

1 Perusturvan yhteislautakunta Perusturvan yhteislautakunta PERUSTURVAN TALOUSARVIOESITYKSEN JA SITOVUUSTASOJEN KOHDENTAMISEN MUUTOS V. 2014/RANTASALMI PERYHLK 101 (Asian valmistelija perusturvajohtaja Satu Auvinen, puh ) Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväk syt tä vä kunnalle seuraavan vuoden talousarvio. Kunnanhallitus vas taa kuntalain 25 :n mukaan taloudenhoidosta ja valtuuston pää tösten valmistelua. Käytännössä talousarvion laadinta tapahtuu kun nanhal li tuk sen antamien laadintaohjeiden ja aikataulun mukaisesti. Rantasalmen kunnanhallitus on antanut toimialoille talousarvion laadin ta oh jeet Toimialojen esitykset vuoden 2014 talousarvioksi on toimitettu Ran tasal men kunnanhallitukselle , kuten talousarvion laa din ta ohje on, vaikka talousarvion käsittely on lautakunnassa Em. menettelystä on sovittu Rantasalmen kunnanjohtajan kanssa. Lau takun nan päätös ja lautakunnan käsittelyssä mahdollisesti tehdyt muutok set toimitetaan Rantasalmen kunnanhallitukselle lautakunnan päätök sen teon jälkeen. Tukipalvelujen (kiinteistö- ja ruokahuolto, ta loushal lin to, henkilöstöhallinto, palkanlaskenta, ATK-menot) sekä tek nisen toimen esitykset tuli toimittaa toimialoille viimeistään Talousarviossa laadinnassa huomioidaan palkkakustannusten nou suk si enintään +1,0 % elokuun v palkkasummasta. Palk ka pe rus tei seen KuEL -eläkemaksuun varataan 16,75 % ja muihin työnantajan so si aali tur va mak sui hin 6,0 % palkkasummasta.vuoden 2014 laa din taan on määritetty sääntö, jonka mukaan sitovuustasolla net to kus tan nuk sen tulee olla alhaisempi kuin vuoden 2013 talousarviotaso (= ta lous ar vio + muutos). Sosiaalipalvelualueen sitovuustasot ovat sosiaalityö, ke hi tys vam mahuol to, vanhusten asumispalvelut, kotihoitopalvelut ja so si aa li pal ve lujen hankkeet. Rantasalmen terveyspalvelut tuottaa Itä-Savon sairaanhoitopiiri. Terveys pal ve lu me not eivät kuulu perusturvan yhteislautakunnan ja toi mialan sitovuustasoihin. Perusturvan v talousarvion keskeisimmät palvelutuotannon

2 muu tok set verrattuna vuoden 2013 talousarvioon: Sosiaalipalvelualue: - kehitysvammahuollon palvelujen kokonaissuunnitelman laa ti minen tuleville vuosille - vanhusten asumispalveluissa hankitaan nykyisten paikkojen lisäksi kak si tehostetun asumispalvelun paikkaa sairaalasta kotiuttamisen te hos ta mi sek si ja terveydenhuollon kustannusten vähentämiseksi - jatketaan uuden vanhusten tuetun asumispalveluyksikön suun nit telua ja käynnistetään yksikön rakentaminen (investointi) - kotona tapahtuvan asumisen ja hoidon turvaamiseksi jatketaan ja va kiin nu te taan yöpartiotoiminta yhdessä Sosterin tuottaman tervey den huol lon kanssa - kotihoidon, omaishoidon ja tukipalvelujen palvelusetelin va kiinnut ta mi nen - kotihoidossa avustavan teknologian (mobiililaitteet ja sähkölukot ym.) käyttöönotto ja hyödyntäminen - muistipäiväkeskuksen toiminnan käynnistäminen Em. lisäksi sosiaalityössä jatketaan kuntouttavan työtoimintaan ja työllis ty mi seen aktivointia. Lisäksi uusien toimeentulotukiasiakkaiden pal ve lu tar ve kartoitetaan henkilökohtaisesti. Perusturvan kiinteistöt siirtyvät tekniseltä toimelta perusturvan toi mialal le hallinnoitavaksi lukien. Tämä näkyy perusturvan kiinteis tö jen (Mäntylä, Anna-koti, Harjurinne) kulujen sekä vuokratulojen kir jau tu mi se na perusturvan toimialalle. Liitteenä oleva talousarvioesitys sisältää palvelualuekohtaisesti toimin nan tavoitteet, tuotekuvaukset, tuotantomäärät ja -hinnat sekä tunnus lu vut. Tuotehinnat sisältävät välittömät kulut eli henkilöstökulut, palvelujen os tot, aineet, tarvikkeet, vuokrat, avustukset ja muut kulut. Vä lit tö missä kuluissa on mukana sisäiset ostopalvelut, kuten ravinto-, kiinteistönhuolto-, henkilöstöhallinto- ja kirjanpitopalvelut. Vä lil li sissä kustannuksissa on perusturvan toimialan yleiskulu 1 % sekä pois tot. Sosiaalipalvelualue/Rantasalmi v. 2014: - Bruttomenot Tulot Nettomenot

3 Menot ovat 9,9 % korkeammat kuin v (v ta + li sä ta lous arvio: euroa). Tulot ovat 36% korkeammat (v. 2013: euroa) kuin v Nettomenot nousevat 4 % (v. 2013: euroa). Perusturvan kiinteistöjen menot ja vuokratulot kir jataan alkaen sosiaalipalvelualueen sitovuustasojen (ke hi tysvam ma huol to ja vanhusten asumispalvelut) menoiksi ja tuloiksi. Sosiaalipalvelualueen sitovuustasoista sosiaalityötyön sitovuustaso on euroa (netto) alle v talousarvion. Kehitysvammahuollon sitovuustaso on euroa (netto) yli v talousarvion. Huomattavaa on kuitenkin se, että vuoden 2013 aika na kehitysvammaisten asiakkaiden hoidon tarpeessa on tapahtunut muu tok sia ja vuodelle 2013 joudutaan hakemaan vielä euroa lisä mää rä ra ha jo myönnetyn euron lisäksi. Asiakkuudet jat ku vat vuonna 2014 ja määräraha on varattava koko kalenterivuodeksi. Vanhusten asumispalvelujen sitovuustaso on euroa (netto) yli v talousarvion. Ylityksen syy on kahden ostopalveluna han kit tavan vanhusten asumispalvelupaikan kustannukset. Kotihoidon sitovuustason määräraha on euroa (netto) yli v talousarvon. Perusturvan yhteislautakunta käsittelee talousarvioesitystä tuotanto- ja vi ran omais nä kö kul mas ta. Perusturvan tuotetilauksen tekee kun nan halli tus ja kunnanvaltuusto. Liite nro 4: Perusturvan toimiala Rantasalmi TA Perusturvajohtaja: Päätös: Perusturvan yhteislautakunta päättää esittää Rantasalmen kun nan halli tuk sel le ja edelleen kunnanvaltuustolle perusturvan so si aa li pal ve lualu een palvelujen ja viranomaistoiminnan tilaamista oheisen ta lous arvio esi tyk sen mukaisesti vuonna Perusturvan yhteislautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. PERYHLK 25 (Asian valmistelija perusturvajohtaja Satu Auvinen, puh ) Rantasalmen kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan Ranta sal men v talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille Rantasalmen kunnan taloustilanne kiristyy huomattavasti.

4 Kun taan on laadittu kunnan talouden tasapainottamisen ja alijäämän kat ta mi sen toimenpideohjelma vuosille Perusturvan viranhaltijat ja Rantasalmen kunnanjohtaja neuvottelivat sosiaalipalvelujen v kustannusten mu kaut ta mi ses ta vas taa maan valtuuston myöntämiä määrärahoja. Palaverin yh tei se nä lop pu tu lok se na oli se, että perusturvan toimiala esittää ne muu tok set, jol la päästään valtuuston päättämiin pienempiin kustannuksiin nou dattaen kuitenkin voimassa olevaa lainsäädäntöä (lakisääteiset tehtävät, mää rä ajat ja mitoitukset). Lautakunta päättää osaltaan ta lous ar vio muutok sis ta ja vahvistaa muutosten perusteella v käyt tö ta lous suunni tel man mennessä. Lisäksi lautakunta tekee esityksen Rantasalmen kunnanhallitukselle ja edel leen valtuustolle sosiaalipalvelujen sitovuustasojen kohdennuksen muu tok sis ta vuodelle 2014, koska valtuuston päättämässä ta lous arvios sa v sosiaalipalvelualueelle päätetyt sitovuustasot eivät toteu du lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Sitovuustasojen kohden nuk sen muutokset eivät muuta sosiaalipalveluista leikattavaa eu romää rää. Rantasalmen kunnanvaltuuston päättämässä talousarviossa Ran ta salmen so si aa li pal ve luiden bruttomenot (sis. poistot) ovat euroa pie nem mät kuin lautakunnan esitys. Perusturvan omassa tar kas tus lasken nas sa havaittiin, että lautakunnan esityksessä so si aa lipal ve lu jen säästötavoitteeksi laskettu euroa on liian korkea. Van hus ten asumispalveluiden ja kotihoidon tuotteisiin sisältyvät poistot (yht euroa) oli laskettu vahingossa säästöksi kahteen kertaan. Eli valtuuston päättämään talousarvioraamiin päästään leik kaamal la sosiaalipalvelualueen menoja yhteensä euroa. Sosiaalipalvelualueen talousarvion leikkaukset ja sitovuustasojen koh den nus ten muutosesitykset v. 2014: Perusturvan talousarvion sopeuttaminen valtuuston päättämään so si aali pal ve lu alu een määrärahaan on tehty yhdessä Rantasalmen pe rus turvan esimiesten kanssa. Säästöjen valmisteluun on osallistunut myös mui ta viranhaltijoita ja työntekijöitä. Lautakunnan euromääräiset muutosesitykset v.2014 talousarvioon sito vuus ta soit tain (säästömäärä euroa): Sitovuustaso: Bruttovähennys: Nettovähennys:

5 Sosiaalityö Kehitysvammahuolto Vanhusten asumispalvelut Kotihoito Sosiaalipalvelualueen hankkeet Yhteensä Perusturvan käytössä olevien kiinteistöjen (Harjurinne, Onnukka, Anna ko ti ja Mäntylä) sekä Rinteelän vuokra-asuntojen hallinnollinen isän nöin ti siirtyi perusturvalle Valtuuston päättämät kiin teistö jen kulut ja tulot muuttuivat myös lautakunnan esityksiin näh den: Sitovuustaso: Kehitysvammahuollon kiinteistöt Vanhusten asumispalvelujen kiinteistöt Bruttolisäys +/ bruttovähennys Nettolisäys +/ nettovähennys Yhteensä Lautakunnan talousarviomuutos 2014/Rantasalmi -esitys ei sisällä muu tok sia valtuuston jo päättämiin kiinteistöjen sitovuustasojen määrä ra hoi hin v (ei tältä osin sitovuustason kohdennuksen muu tosesi tys tä). Muutostiedot sosiaalipalvelualueen sitovuustasojen sisällä ja si to vuusta so jen välillä sisältyvät "Talousarviomuutos 2014/Rantasalmi" -liittee seen. Sosiaalipalvelujen sitovuustasojen määrärahaleikkaukset on tehty pääasial li ses ti asumispalvelujen ostoista (mm. vanhusten tehostetun asumis pal ve lu paik ko jen osto), lastensuojelun jälkihuollosta, toi meen tu lotues ta ja henkilöstömenoista. Tehdyillä muutoksilla pystytään tur vaamaan nykyisten asiakkaiden palvelut sekä lain edellyttämät hen ki lös tömi toi tuk set. Jos asiakkuuksissa tapahtuu kalenterivuoden aikana muutok sia ts. asiakas tarvitsee lakisääteisiä palveluja tai etuuksia ny kyis tä enemmän, esim. lastensuojelun uusi sijoitus, joudutaan li sä mää rä ra haa hakemaan valtuustolta. Liite nro 1: Talousarviomuutos 2014/Rantasalmi.

6 Perusturvajohtaja: Perusturvan yhteislautakunta päättää esittää Rantasalmen kun nan hal lituk sel le ja edelleen kunnanvaltuustolle sosiaalipalvelujen tuotteisiin, eril lis mää rä ahoi hin ja tavoitteisiin tehdyt muutokset sekä valtuuston päät tä mien sitovuustasojen kohdennusten muutokset hyväksyttäväksi v liitteen 1 mukaisesti. Lisäksi perusturvan yhteislautakunta esittää, että Rantasalmen kun nanval tuus ton päätös sosiaalipalvelujen v talousarvion muu tok sis ta toimitetaan Juvan kunnanhallitukselle ja edelleen Juvan kun nan valtuus tol le hyväksyttäväksi. Päätös: Perusturvan yhteislautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 03.03.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1952/02.06.01/2014 Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 204 27.10.2014 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 159/1/35/2014 KHALL 204 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talousarvion sitovuustasot ja investointien hankerajat 1319/02.02.00/2014

Talousarvion sitovuustasot ja investointien hankerajat 1319/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 90 18.05.2015 Kunnanvaltuusto 13 08.06.2015 Talousarvion sitovuustasot ja investointien hankerajat 1319/02.02.00/2014 Kh 18.05.2015 90 Valmistelija/lisätiedot: talousjohtaja Pekka Takkinen,

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008

YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA I YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008 SOSIAALIPALVELUT JA TOIMEENTULOTURVA Toiminnalliset tavoitteet tehtäväalueille Sosiaalipalvelut 1. Palveluajatus...........................................

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 332 07.10.2013 Kaupunginhallitus 341 21.10.2013 Kaupunginhallitus 349 04.11.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 07.10.2013 332 Kuntalain

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot