Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet: Esiselvitys Jaana Jarva ja Timo Tarvainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet: Esiselvitys Jaana Jarva ja Timo Tarvainen"

Transkriptio

1 Etelä-Suomen yksikkö S41/2008/ Espoo Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet: Esiselvitys Jaana Jarva ja Timo Tarvainen

2 Tampereen seudun taajamat GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro Tekijät Jaana Jarva ja Timo Tarvainen Raportin laji Arkistoraportti Raportin nimi Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet: Esiselvitys Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Tiivistelmä Tampereen, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Pirkkalan, Lempäälän, Vesilahden ja Kangasalan kuntien keskuspuistoista kerättiin maaperänäytteitä 0-2 cm ja 0-25 cm syvyydeltä. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa kasvukeskusten ympäristöviranomaisille päätöksenteossa tarvittavaa tietoa haitallisten aineiden taustapitoisuuksista taajamien sisällä. Maaperänäytteistä analysoitiin sekä epäorgaanisten aineiden että orgaanisten yhdisteiden (PAH ja PCB) pitoisuuksia. Näytteistä analysoituja pitoisuuksia verrattiin Valtioneuvoston nk. PIMAasetuksessa (214/2007) annettuihin maaperän kynnysarvoihin. Lisäksi puistomaasta analysoituja pitoisuuksia verrattiin Pirkanmaan alueellisen taustapitoisuuskartoituksen pintamaanäytteiden pitoisuuksiin. Tutkittujen alkuaineiden mediaanipitoisuudet olivat korkeammat 0-25 cm:n syvyydeltä otetuissa näytteissä kuin 0-2 cm:n syvyydeltä otetuissa näytteissä. Keskuspuistojen pintamaanäytteiden pitoisuudet olivat samalla tasolla Pirkanmaan alueellisen taustapitoisuuskartoituksen savikoilta otettujen pintamaanäytteiden kanssa, jotka edustavat pääosin peltoalueita. Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) Ympäristögeologia, geokemialliset tutkimukset, maaperä, alkuaineet, Pirkanmaa, Tampereen seutu Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Suomi, Pirkanmaa, Tampere, Orivesi, Kangasala, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Vesilahti, Lempäälä Karttalehdet Muut tiedot Kannen kuva: Näytteenottoa Vesilahdella Arkistosarjan nimi Geokemialliset tutkimukset Kokonaissivumäärä 17 Kieli Suomi Arkistotunnus Hinta Julkisuus julkinen Yksikkö ja vastuualue Etelä-Suomen yksikkö, Maankäyttö ja ympäristö Allekirjoitus/nimen selvennys Hanketunnus , ja Allekirjoitus/nimen selvennys

3 Tampereen seudun taajamat Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO 1 2 MATERIAALIT JA MENETELMÄT Näytteenotto Esikäsittely ja analytiikka 4 3 TULOKSET Alkuaineiden ja orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksien tarkastelu Taustapitoisuuden määrittäminen 12 4 YHTEENVETO 13 5 KIRJALLISUUSVIITTEET 14

4 Tampereen seudun taajamat 1 1 JOHDANTO Geologian tutkimuskeskus (GTK) aloitti vuonna 2007 Tampereen seudulla yhteisrahoitteisen, kaksivaiheisen hankkeen, joka tuottaa geoaineistoihin pohjautuvia tuotteita, palveluja ja aineistoja alueen kehittämiseksi. Työnimeltään nk. TAATA-hankkeeseen osallistuu ensimmäisessä vaiheessa GTK:n lisäksi Tampereen, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungit, Pirkkalan, Lempäälän, Vesilahden ja Kangasalan kunnat sekä Pirkanmaan ympäristökeskus, Pirkanmaan Liitto, Tiehallitus ja Tampereen Vesi. TAATA-hankkeen puitteissa GTK sopi hankkeeseen osallistuvien kaupunkien ja kuntien kanssa taustapitoisuusnäytteenotosta kaupunkien ja kuntien keskustaalueella. Näytepaikaksi valittiin kunkin kaupungin tai kunnan keskustassa sijaitseva puisto. GTK:n maaperägeokemian tietokantaa on täydennetty vuosina keräämällä ja analysoimalla Tampereen seudulta 180 maaprofiilista pinta- ja pohjamaa- sekä humusnäytteitä (kuva 1). Profiilit edustivat alueen yleisimpiä maalajeja eli savea, moreenia ja karkeita lajittuneita maalajeja (hiekkaa ja soraa). Mineraalimaanäytteistä on analysoitu kuningasvesiliukoisia pitoisuuksia (Kuusisto ja Tarvainen 2008). Geokemian kartoitusprojekteissa, pilaantuneiksi epäiltyjen maiden tutkimuksissa ja ympäristötieteissä yleensä mineraalimaalajien alkuainepitoisuuksia määritettäessä analysoidaan näytteen alle 2 mm:n lajitteesta alkuaineen kuningasveteen tai väkevään typpihappoon liukeneva osa. Tampereen seudun tutkimuksissa käytetyt näytteenotto-, esikäsittely- ja analyysimenetelmät on valittu Porvoon ympäristössä tehdyn laajan pilottitutkimuksen tulosten perusteella (Tarvainen ja muut 2003). Tavoitteena on tuottaa ensivaiheessa kasvukeskusten ympäristöviranomaisille päätöksenteossa tarvittavaa tietoa haitallisten aineiden taustapitoisuuksista. Taustapitoisuudella tarkoitetaan aineen luontaisesti tavanomaista pitoisuutta maaperässä tai sellaista kohonnutta pitoisuutta, joka esiintyy laajalla alueella pilaantuneeksi epäillyn kohteen ympäristössä. Taustapitoisuudella ei tarkoiteta yksittäisen kohteen aiheuttamia kohonneita pitoisuuksia. tietoja tarvitaan muun muassa maa-alueiden pilaantuneisuutta arvioitaessa ja YVA-selvityksissä. Taajamien sisälle keskittyvässä taustapitoisuusselvityksessä kunkin osallistujakunnan tai kaupungin keskustassa sijaitsevasta puistosta otettiin pintamaanäytteet kahdesta tutkimuspisteestä; puiston välittömässä läheisyydessä kulkevan päätien varresta sekä tästä tutkimuspisteestä noin 60 metriä puistoon päin. Aikaisemmissa tutkimuksissa (mm. Chronopoulos ja muut 1997) on todettu, että liikenteestä mahdollisesti aiheutuva maaperän kuormitus ei enää vaikuta maaperän pitoisuuksiin 60 metrin etäisyydellä tiestä. Tampereelta otettiin lisäksi toinen maaperänäyte puiston sisältä sekä yksi näyte leikkipuiston hiekasta. Kuningasvesiliukoisten epäorgaanisten aineiden pitoisuuksien lisäksi näytteistä analysoitiin orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksia (PAH ja PCB) ja näytteistä mitattiin raekokojakauma. Tässä esiselvitysraportissa kerrotaan TAATA-hankkeeseen osallistuvien kaupunkien ja kuntien keskuspuistoista tehtyjen ensimmäisten taustapitoisuusselvitysten tuloksista. Alueellista ja taajamien sisällä tehtävää näytteenottoa jatketaan Pirkanmaalla vuonna Lopulliset tulokset tulevat osaksi Tampereen ympäristön GeoTIETO-järjestelmää.

5 Tampereen seudun taajamat 2 Kuva 1. Tampereen seudun taustapitoisuustutkimusten (kartalla savi, moreeni, hiekka) ja taajamien keskuspuistojen (kartalla puistomaa) näytepisteiden sijainti tutkimusalueella. Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa n:ro 13/MML/08.

6 Tampereen seudun taajamat 3 2 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 2.1 Näytteenotto Näytteenottopaikat valittiin yhdessä TAATA-hankkeeseen osallistuvien kaupunkien ja kuntien ympäristöviranomaisten kanssa. Jokaisesta kaupungista tai kunnasta valittiin ensimmäisen vaiheen selvitykseen keskustassa sijaitseva puisto, jonka välittömässä läheisyydessä kulkee päätie tai muu suhteellisen vilkasliikenteinen ajoväylä. Puistoista otettiin näytteet kahdesta tutkimuspisteestä, joista toinen sijaitsi puiston välittömässä läheisyydessä kulkevan päätien varresta ja toinen tästä pisteestä noin 60 metriä puistoon päin (kuva 2). Tampereelta otettiin lisäksi kaksi muuta näytettä (Tarvainen 2007). Tutkimuspisteistä kerättiin pintamaanäyte nurmikon alta 0-25 cm syvyydestä. Lisäksi jokaisesta näytepisteestä otettiin näyte 0-2 cm syvyydeltä kohdasta, jossa nurmikko oli kulunut pois (kuva 3). Näytteet otti sertifioitu ympäristönäytteenottaja Mikael Eklund. Kuva 2. Näytteenottoa Pirkkalassa Haikanpuistossa. Vasemmalla kulkee vilkasliikenteinen Naistenmatkantie.

7 Tampereen seudun taajamat 4 Kuva 3. Näytteenottoa Tampereen Eteläpuistossa cm näyte on otettu lapiolla kaivetusta kuopasta nurmikon alta ja 0-2 cm näyte on otettu näytteenottokauhalla kohdasta, jossa nurmikko on kulunut pois. Nurmikon alta otetut maaperänäytteet (0-25 cm) otettiin lapiolla kaivetusta kuopasta (kuva 4) näytteenottokauhalla analyysejä ja tutkimuksia varten. Epäorgaanisten aineiden analysointia varten näyte otettiin paperisiin näytepusseihin. Orgaanisten yhdisteiden analysointia varten näytteet pakattiin ruskeisiin lasipurkkeihin, joiden kannet tiivistettiin teflon-paperilla. Lisäksi otettiin noin 1 kg:n näyte näytepussiin raesuuruuden määrittämistä varten. Lapio ja näytteenottokauha puhdistettiin alkoholilla jokaisen tutkimuspisteen välillä. Näytteet pakattiin kentällä kylmälaukkuihin ja niitä säilytettiin jääkaapissa. Näytteet lähetettiin kylmälaukkuun pakattuina laboratorioihin analysoitaviksi. Aivan pintamaasta, 0-2 cm syvyydestä, otettiin näytteet suoraan näytteenottokauhalla paperisiin näytepusseihin epäorgaanisten aineiden analysointia varten. 2.2 Esikäsittely ja analytiikka Pintamaanäytteet, jotka otettiin 0-2 cm syvyydestä, toimitettiin Norjan Geologian tutkimuskeskukseen (NGU) analysoitavaksi. Pintamaanäytteet, jotka otettiin 0-25 cm, analysoitiin Labtium Oy:ssä. Epäorgaanisten aineiden analysointia varten maaperänäytteiden määritykset tehtiin kuivatuista (<40 C) ja <2 mm:n fraktioon seulotuista näytteistä. Suurinta alkuaineiden pitoisuutta, mikä luonnossa maaperästä äärimmäisen happamissa olosuhteissa voi liueta, arvioitiin uuttamalla (m:v = 1:6) 0-25 cm:n syvyydeltä otetut pintamaanäytteet

8 Tampereen seudun taajamat 5 kuningasvedellä 90 C:ssa (AR). AR-uutto liuottaa kiteiset saostumamineraalit, sulfidit ja sulfaatit, karbonaatit, fosfaatit, useimmat suolat, osan kiilteistä (biotiitti, kloriitti), pyroksenit ja amfibolit mutta ei oksideja eikä useimpia silikaatteja, maasälvistä anortiitti liukenee kohtalaisesti. Mineraalien koostumus ja rapautuneisuus vaikuttavat niiden liukenevuuteen kuningasveteen. AR-liuotetuista näytteistä määritettiin Ag, Be, Bi, Cd, Mo, Pb, Rb, Sb, Se, Sn, Th, Tl ja U ICP- MS:lla (Perkin Elmer Sciex Elan 6000). Al, B, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, S, Sr, Ti, V ja Zn määritettiin ICP-AES:lla (Thermo Jarrel Ash Iris). As-pitoisuudet määritettiin GF-AAS:lla (Perkin Elmer SIMAA-6000). Elohopea määritettiin seulotusta <2 mm näytteestä pyrolyyttisesti Hg-analysaattorilla (AMA 254). Lisäksi näytteistä määritettiin orgaaninen hiili (C%) hiilianalysaattorilla, ph potentiometrisesti (0.01 M CaCl 2 ) ja hehkutushäviö gravimetrisesti (550 C). Lisäksi humuspitoisuus määritettiin myös fotometrisesti. Raekokojakauma määritettiin Sedigraphilla. NGU:n laboratorioon toimitetut, 0-2 cm:n syvyydeltä otetut pintamaanäytteet uutettiin väkevällä typpihapolla (7M HNO 3 ) ja näytteistä määritettiin Si, Al, Fe, Ti, Mg, Ca, Na, K, Mn, P, Cu, Zn, Pb, Ni, Co, V, Mo, Cd, Cr, Ba, Sr, Zr, Ag, B, Be, Li, Sc, Ce, La ja Y ICP-AES:lla (Perkin Elmer Optima 4300 Dual View). As, Se ja Sn pitoisuudet määritettiin grafiittiuunissa (Perlin Elmer SIMAA 6000). Elohopea määritettiin Hg-analysaattorilla (CETAC M-6000A). Lisäksi näytteistä määritettiin kokonaisrikki (TS%) ja orgaaninen hiili (TOC%). Orgaanisten yhdisteiden määritykset tehtiin Jyväskylän yliopiston Ympäristötutkimuskeskuksessa. Näytteistä määritettiin kuiva-aine (SFS 3008) ja niistä määritettiin kokonais-pcb (O-20A) ja PAH-yhdisteet (O-35) kaasukromatografilla. Kuva 4. Näytteenottokuoppa Ylöjärven puistossa Kuruntien varrella.

9 Tampereen seudun taajamat 6 3 TULOKSET 3.1 Alkuaineiden ja orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksien tarkastelu Tässä raportissa tarkastellaan pilaantuneita maita koskevan asetuksen (214/2007) liitteessä lueteltujen alkuaineiden ja orgaanisten yhdisteiden (taulukko 1) esiintymistä TAATA-hankkeen osallistujakaupunkien ja -kuntien keskuspuistojen pintamaassa 0-2 cm:n ja 0-25 cm:n syvyydellä. Tuloksia verrataan Pirkanmaalta vuosina tehtyihin taustapitoisuustutkimuksiin (Kuusisto ja Tarvainen 2008). Taulukko 1. Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset maaperän haitallisten aineiden kynnysarvot kokonaispitoisuutena kuiva-ainetta kohti Alkuaine Kynnysarvo, Antimoni (Sb) 2 Arseeni (As) 5 Elohopea (Hg) 0,5 Kadmium (Cd) 1 Koboltti (Co) 20 Kromi (Cr) 100 Kupari (Cu) 100 Lyijy (Pb) 60 Nikkeli (Ni) 50 Sinkki (Zn) 200 Vanadiini (V) 100 PCB (summapitoisuus) * 0,1 PAH (summapitoisuus) ** 15 * Sisältää PCB-kongeneerit 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. ** Sisältää seuraavat yhdisteet: antraseeni, asenafteeni, asenaftyleeni, bentso(a)antraseeni, bentso(a)pyreeni, bentso(b)fluoranteeni, bentso(g,h,i)peryleeni, bentso(k)fluoranteeni, dibentso(a,h)antraseeni, fenantreeni, fluoranteeni, fluoreeni, indeno(1,2,3-c,d)pyreeni, kryseeni, naftaleeni, pyreeni. Keskuspuistoista kerättiin maaperänäytteet 14 näytepisteestä kahdelta eri syvyydeltä jokaisesta osallistujakaupungista tai kunnasta Tamperetta lukuun ottamatta. Tampereen Eteläpuistosta on aikaisemmin otettu yhteensä viisi maaperänäytettä, joista neljä on 0-25 cm:n syvyydeltä ja yksi 0-2 cm:n syvyydeltä (Tarvainen 2007). Tämän tutkimuksen yhteydessä Tampereen näytteitä täydennettiin ottamalla yksi näyte 0-2 cm:n syvyydeltä. Näin ollen tässä selvityksessä oli yhteensä 16 näytettä 0-2 cm:n syvyydeltä ja 18 näytettä 0-25 cm:n syvyydeltä. Keskuspuistojen maaperänäytteiden pitoisuudet olivat pääasiassa alle PIMA-asetuksessa asetetun kynnysarvon (taulukko 2). Arseenin kynnysarvo, 5 mg kg -1, ylittyi lähes kaikissa näytepisteissä; 14:ssä 0-2 cm:n syvyydeltä otetussa näytteessä ja 13:ssa 0-25 cm:n syvyydeltä otetussa näytteessä. Arseenin maksimipitoisuus keskuspuistojen maaperänäytteissä oli 13,8 mg kg -1. Lyijyn kynnysarvo, 60 mg kg -1, ylittyi kolmessa 0-2 cm:n syvyydeltä otetussa näytteessä ja yhdessä 0-25 cm:n syvyydeltä otetussa näytteessä. Koboltin kynnysarvo, 20 mg kg -1, ylittyi viidessä 0-25 cm:n syvyydeltä otetussa näytteessä. Koboltin maksimipitoisuus oli 24,8 mg kg -1. Sinkin kynnysarvo, 200 mg kg -1, ylittyi yhdessä 0-2 cm:n syvyydeltä otetussa näytteessä. Tutkittujen alkuaineiden mediaanipitoisuudet olivat korkeammat 0-25 cm:n syvyydeltä otetuissa näytteissä kuin 0-2 cm:n syvyydeltä otetuissa näytteissä. Kadmiumin, kuparin, lyijyn ja sinkin maksimipitoisuudet olivat korkeammat 0-2 cm:n syvyydellä otetuissa näytteissä. Antimoni oli analysoitu vain yhdestä 0-2 cm:n näytteestä ja tämän näytteen pitoisuus (0,410 mg kg -1 ) oli korkeampi kuin 0-25 cm:n syvyydeltä otettujen näytteiden mediaanipitoisuus (0,310 mg kg -1 ).

10 Tampereen seudun taajamat 7 Taulukko 2. Tampereen seudun keskuspuistoista otettujen näytteiden alkuainepitoisuuksia 0-25 cm:n ja 0-2 cm:n syvyydeltä otetuissa näytteissä. Pitoisuudet on määritetty <2 mm lajitteesta. Min. = Minimi, Med. = Mediaani, Max. = Maksimi, AR = kuningasvesiuutto, HNO3 = väkevä typpihappouutto cm (AR) 0-2 cm (HNO3) n Min Med Max n Min Med Max As N=18 0,319 8,94 13,8 N=16 3,91 6,62 12,7 Cd N=18 0,040 0,265 0,40 N=16 0,110 0,170 0,540 Co N=18 1,95 15,4 24,8 N=16 3,23 7,73 10,5 Cr N=18 5,94 47,6 74,3 N=16 12,1 35,0 53,5 Cu N=18 4,03 29,7 79,4 N=16 14,3 19,8 95,4 Hg N=18 0,005 0,048 0,289 N=1 0,020 0,020 0,020 Ni N=18 3,41 23,1 41,0 N=16 6,40 16,8 24,2 Pb N=18 3,42 18,5 82,5 N=16 4,00 11,1 110 Sb N=18 0,100 0,310 1,09 N=1 0,410 0,410 0,410 V N=18 6,88 57,8 82,6 N=16 21,2 46,4 64,0 Zn N=18 21,0 101,9 181 N=16 39,3 80,0 270 Al N= N= C % N=18 0,084 2,27 5,76 N=16 1,15 2,85 5,96 Taulukko 3. Taajamien keskuspuistoista otettujen näytteiden alkuainepitoisuuksia näytepisteen sijainnin mukaan. Pitoisuudet on määritetty <2 mm lajitteesta. Min. = Minimi, Med. = Mediaani, Max. = Maksimi. Tien vieressä Noin 60 m tiestä n Min Med Max n Min Med Max Cd 16 0,11 0,20 0, ,11 0,21 0,54 Co 16 3,23 9,71 22,8 17 3,42 10,5 24,8 Cr 16 12,1 38,3 57, ,6 41,9 74,3 Cu 16 15,7 26,5 52, ,3 24,7 95,4 Ni 16 6,40 18,2 33,0 17 7,60 19,7 41,0 Pb 16 4,00 19,9 72,6 17 4,90 13,1 110 Sb 16 0,24 0,34 0, ,19 0,30 1,09 V 16 21,2 47,7 69, ,3 55,6 82,6 Zn 16 39,3 89, ,1 92,8 270 As 16 4,85 8,78 13,8 17 3,91 7,25 12,7 Hg 16 0,020 0,046 0, ,022 0,056 0,289 Syvyydeltä 0-25 cm otetuista näytteistä analysoitiin kokonais-pcb ja PAH-yhdisteet. Kaikissa näytteissä summapitoisuudet olivat alle PIMA-asetuksen kynnysarvon. Pääosa yksittäisten PAHyhdisteiden pitoisuuksista oli alle määritysrajojen. Yhdessä näytteessä oli bentso(a)pyreeniä yli kynnysarvon, 0,2 mg kg -1. Samassa näytteessä havaittiin myös muita PAH-yhdisteitä yli määritysrajan olevia pitoisuuksia. Tämän näytteen lisäksi muutamassa näytteessä oli fluoranteenia ja pyreeniä yli määritysrajan. Pitoisuudet eivät kuitenkaan ylittäneet yksittäisille yhdisteille annettuja kynnysarvoja. PCB-yhdisteitä ei analysoitu yhdistetasolla. Keskuspuistojen näytteet kerättiin sekä puiston ohi kulkevan tien vierestä että noin 60 metriä tiestä puistoon päin. Näytepisteen sijainti ei vaikuttanut tutkittujen alkuaineiden mediaanipitoisuuksiin (taulukko 3). Tien vieressä kuparin, lyijyn (kuva 5), antimonin ja arseenin mediaanipitoisuus oli hieman korkeampi kuin puiston sisältä otetuissa näytteissä.

11 Tampereen seudun taajamat 8 Kuva 5. Lyijyn pitoisuus keskuspuistoissa eri syvyyksiltä ja eri etäisyydellä tiestä otetuissa näytteissä. kuvaa Pirkanmaan alueellisen taustapitoisuuskartoituksen pintamaan pitoisuuksia kaikissa maalajeissa. Pitoisuudet on määritetty <2 mm lajitteesta. 0-2 cm näytteet on uutettu väkevällä typpihapolla ja 0-25 cm näytteet kuningasvedellä. Keskuspuistoista kahdelta eri syvyydeltä otettujen näytteiden alkuainepitoisuuksien välillä oli merkitsevä korrelaatio ainoastaan lyijypitoisuudella ja orgaanisen hiilen määrällä. Melkein merkitsevä korrelaatio oli arseeni-, natrium- ja tinapitoisuuksilla ja negatiivinen melkein merkitsevä korrelaatio nikkelipitoisuuksilla (taulukko 4). Muiden eri syvyydeltä otettujen näytteiden alkuainepitoisuuksien välillä ei ollut korrelaatiota.

12 Tampereen seudun taajamat 9 Taulukko cm ja 0-25 cm syvyydeltä otettujen maanäytteiden alkuainepitoisuuksien väliset korrelaatiot. (* = korrelaatio melkein merkitsevä,) ** = korrelaatio merkitsevä. Ei = ei tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta. Alkuaine Korrelaatio Alkuaine Korrelaatio Alkuaine Korrelaatio Ag 0,113 Co -0,356 Ni -0,600* Al -0,277 Cr -0,362 P 0,235 As 0,509* Cu 0,465 Pb 0,629** B 0,364 Fe -0,421 Se -0,309 Ba -0,294 K -0,262 Sn,499* Be -0,421 Mg -0,015 Sr 0,169 C 0,800** Mn -0,125 V -0,263 Ca 0,103 Mo -0,309 Zn -0,281 Cd 0,03 Na 0,502* Keskuspuistojen pintamaanäytteiden pitoisuudet olivat samalla tasolla Pirkanmaan alueellisen taustapitoisuuskartoituksen savikoilta otettujen pintamaanäytteiden kanssa, jotka edustavat pääosin peltoalueita. Kadmiumin (kuva 6), kuparin, lyijyn (kuva 7), antimonin, arseenin (kuva 8) ja elohopean mediaanipitoisuus oli hieman korkeampi puistoissa kuin savissa. Savikoilla oli puolestaan puistomaita korkeampi mediaanipitoisuus kobolttia, kromia, nikkeliä, vanadiinia ja sinkkiä (taulukko 5). Taulukko 5. Alkuaineiden mediaanipitoisuudet taustapitoisuuskartoituksessa eri maalajeissa pintamaassa (0-25 cm) ja puistomaassa 0-25 cm ja 0-2 cm syvyydeltä otetuissa näytteissä. Pitoisuudet on määritetty <2 mm lajitteesta. AR = kuningasvesiuutto, HNO3 = väkevä typpihappouutto. Savi 0-25 cm Hiekka 0-25 cm Moreeni 0-25 cm Puistomaa 0-25 cm Puistomaa 0-2 cm AR AR AR AR HNO3 n = 60 n = 60 n = 60 n = 18 n = 16 Cd 0,23 0,11 0,08 0,27 0,17 Co 21,4 8,15 10,8 15,4 7,73 Cr 65,9 30,6 42,1 47,6 35,0 Cu 27,9 14,3 15,1 29,7 19,8 Ni 32,0 16,8 19,4 23,1 16,8 Pb 15,9 6,74 8,04 18,5 11,1 Sb 0,26 0,12 0,13 0,31 0,41 (n=1) V 78,7 44,2 53,7 57,8 46,4 Zn , ,0 As 6,43 7,78 7,01 8,94 6,62 Hg 0,032 0,017 0,029 0,048 0,020 (n=1) ph 4,87 4,50 4,37 4,94 5,29 (n=1) C % 2,42 1,10 1,77 2,27 2,85

13 Tampereen seudun taajamat 10 Kuva 6. Kadmiumin pitoisuus Tampereen seudulla pintamaassa (0-25 cm) sekä puistomaassa (0-25 cm ja 0-2 cm). Kadmiumin kynnysarvo, 1 mg kg -1, ei ylity tutkituissa näytteissä. Pitoisuudet on määritetty <2 mm lajitteesta. 0-2 cm näytteet on uutettu väkevällä typpihapolla ja 0-25 cm näytteet kuningasvedellä. Kuva 7. Lyijyn pitoisuus Tampereen seudulla pintamaassa (0-25 cm) sekä puistomaassa (0-25 cm ja 0-2 cm). Lyijyn kynnysarvo, 60 mg kg -1, ylittyy muutamassa näytepisteessä puistomaassa. Pitoisuudet on määritetty <2 mm lajitteesta. 0-2 cm näytteet on uutettu väkevällä typpihapolla ja 0-25 cm näytteet kuningasvedellä.

14 Tampereen seudun taajamat 11 Kuva 8. Arseenin pitoisuus Tampereen seudulla pintamaassa (0-25 cm) sekä puistomaassa (0-25 cm ja 0-2 cm). Arseenin kynnysarvo, 5 mg kg -1, ylittyy kaikissa näytemateriaaleissa. Pitoisuudet on määritetty <2 mm lajitteesta. 0-2 cm näytteet on uutettu väkevällä typpihapolla ja 0-25 cm näytteet kuningasvedellä. Tutkitut näytteet (0-25 cm) olivat raekooltaan hienorakeisia ja niiden savespitoisuus, eli <0.002 mm maalajite, vaihteli alle 10 prosentista yli 60 prosenttiin. Myös näytteiden humuspitoisuus vaihteli melko paljon, alle 2 %:sta yli 12 %:iin. Fotometrisesti määritetty humuspitoisuus oli hehkutushäviön perusteella arvioitua humuspitoisuutta alhaisempi. Taulukossa 6 on esitetty läpäisyprosenttien minimi-, mediaani- ja maksimiarvot tutkituissa näytteissä sekä savespitoisuus (raekoko <0.002 mm) ja humuksen määrä (%), joka on määritetty sekä fotometrisesti että hehkutushäviön perusteella. Taulukko 6. Raekoko jakauman tunnuslukuja Tampereen seudun puistojen pintamaasta (0-25 cm) otetuissa näytteissä. Min. = Minimi, Med. = Mediaani, Max. = Maksimi Min Med Max Hehkutushäviö (%) 4,24 7,49 12,6 Humuspitoisuus (%) 1,60 4,30 10,8 Savespitoisuus (%) 8,60 25,6 60,4 Raekoko läpäisy-25% (mm) 0,001 0,002 0,004 Raekoko läpäisy-50% (mm) 0,002 0,006 1,092 Raekoko läpäisy-75% (mm) 0,004 0,069 0,069

15 Tampereen seudun taajamat Taustapitoisuuden määrittäminen Maaperän taustapitoisuuksien määrittäminen on ohjeistettu ISO standardissa. Standardin mukaan suurin suositeltu tausta-arvoksi (SSTA) hyväksyttävä pitoisuus lasketaan box-plot whisker kuvaajien whisker-viivan ylärajaan perustuen seuraavasti: SSTA = Min (Maksimipitoisuus, (P ,5 x (P 75 -P 25 )) Kaavassa maksimipitoisuus on tutkimusalueen kaikkien ko.maaalajin havaintojen suurin arvo, P 75 = aineiston 75. prosenttipiste (persentiili) ja P 25 = 25. persentiili. Taulukossa 7 on esitetty Pirkanmaan alueellisen taustapitoisuuskartoituksen perusteella lasketut tunnusluvut hiekalle, moreenille ja savelle pintamaassa (0-25cm). Lisäksi taulukossa on esitetty tunnusluvut Tampereen seudun taajamien puistomaille 0-2 cm ja 0-25 cm syvyyksille. Tunnuslukuja tarkasteltaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että tunnuslukuja korkeampien pitoisuuksien, ns. ääriarvojen (extreme values / outliers) alkuperä tulisi selvittää, esimerkiksi muodostavatko ne mahdollisesti maantieteellisesti selkeästi erottuvia hot spot alueita, jotka selittyvät alueen geologialla. Tällaisissa tapauksissa hyväksyttävät taustapitoisuudet saattavat olla korkeampia kuin tutkitulla alueella yleensä. Tunnuslukujen laskemiselle on ISO standardissa esitetty miniminäytemäärä, joka on 30 näytettä. Yhden näytteen tiedoilla ei voi tehdä päätöksiä alueen taustapitoisuudesta. Taulukossa 7 tulee ottaa huomioon, että taajamien puistomaiden näytemäärä on alle 30. Lasketut tunnusluvut ovat suuntaa-antavia. Taulukko 7. Maaperän taustapitoisuus (laskettu tunnusluku) maaperän pintaosassa (0-25 cm) Pirkanmaan taustapitoisuustutkimuksissa eri maalajeissa (savi, hiekka, moreeni) ja Tampereen seudun taajamien keskuspuistoissa (puistomaa). Pitoisuudet on määritetty <2 mm lajitteesta. Kaikissa 0-25 cm näytteissä on käytetty kuningasvesiuuttoa ja 0-2 cm näytteissä väkevää typpihappouuttoa. As Cd Co Cr Cu Ni Pb Sb V Zn N Hiekka, 0-25 cm 60 12,2 0,16 12 < ,4 10,6 0,22 69,4 216 Moreeni, 0-25 cm 60 16,2 0,16 19,3 70,4 28,5 35,4 12,8 0,28 85,7 186 Savi, 0-25 cm 60 8,53 0,41 28,8 89,5 45,3 44,7 29,1 0, Puisto, 0-25 cm 18 13,8 0,40 24,8 61,5 52,6 29,9 38,2 0,58 82,6 181 Puisto, 0-2 cm 16 12,7 0,29 10,5 53,5 31,2 24,2 72,7 64,0 97,0 Kynnysarvo

16 Tampereen seudun taajamat 13 4 YHTEENVETO Tampereen, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Pirkkalan, Lempäälän, Vesilahden ja Kangasalan kuntien keskuspuistoista kerättiin maaperänäytteitä 0-2 cm ja 0-25 cm syvyydeltä. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa kasvukeskusten ympäristöviranomaisille päätöksenteossa tarvittavaa tietoa haitallisten aineiden taustapitoisuuksista taajamien sisällä. Maaperänäytteistä analysoitiin sekä epäorgaanisten aineiden että orgaanisten yhdisteiden (PAH ja PCB) pitoisuuksia. Näytteistä analysoituja pitoisuuksia verrattiin Valtioneuvoston nk. PIMA-asetuksessa (214/2007) annettuihin maaperän kynnysarvoihin. Lisäksi puistomaasta analysoituja pitoisuuksia verrattiin Pirkanmaan alueellisen taustapitoisuuskartoituksen pintamaanäytteiden pitoisuuksiin. Tutkittujen alkuaineiden mediaanipitoisuudet olivat korkeammat 0-25 cm:n syvyydeltä otetuissa näytteissä kuin 0-2 cm:n syvyydeltä otetuissa näytteissä. Kuitenkin 0-2 cm:n syvyydellä otetuissa näytteissä oli korkeammat maksimipitoisuudet kadmiumia, kuparia, lyijyä ja sinkkiä. Orgaanisten yhdisteet analysoitiin vain 0-25 cm syvyydeltä otetuista näytteistä. PCB- ja PAHyhdisteiden summapitoisuudet olivat alle PIMA-asetuksen kynnysarvon. Pitoisuudet olivat suurimmassa osassa näytteitä hyvin alhaiset ja usein alle määritysrajan. Keskuspuistojen pintamaanäytteiden pitoisuudet olivat samalla tasolla Pirkanmaan alueellisen taustapitoisuuskartoituksen savikoilta otettujen pintamaanäytteiden kanssa, jotka edustavat pääosin peltoalueita. Muutamien alkuaineiden, kuten kadmiumin, kuparin, lyijyn, antimonin, arseenin ja elohopean mediaanipitoisuus oli hieman korkeampi puistoissa kuin savissa. Nämä alkuaineet kuvastavat hajakuormitusta ja ihmisen toiminnan vaikutusta maaperään. Keskuspuistojen näytteet kerättiin sekä puiston ohi kulkevan tien vierestä että noin 60 metriä tiestä puistoon päin. Näytepisteen sijainti ei vaikuttanut tutkittujen alkuaineiden mediaanipitoisuuksiin. Maaperän taustapitoisuus eli nk. suurin suositeltu tausta-arvo voidaan määrittää laskemalla tunnusluvut rajatulle tutkimusalueelle box-plot whisker kuvaajien whisker-viivan ylärajan avulla. Tunnusluvut voidaan määrittää eri maalajeille eri syvyyksissä. Tampereen seudun taajamien 0-25 cm puistomaalle laskettu suurin suositeltu tausta-arvo oli alle PIMA-asetuksen maaperän kynnysarvon kaikille muille asetuksessa mainituille alkuaineille paitsi arseenille ja koboltille. Taajamien 0-2 cm puistomaissa suurin suositeltu tausta-arvo oli Valtioneuvoston nk. PIMAasetuksen maaperän kynnysarvoja korkeampi arseenin ja lyijyn osalta.

17 Tampereen seudun taajamat 14 5 KIRJALLISUUSVIITTEET Chronopoulos, J., Haidouti, C., Chronopoulos-Sereli, A. & Massas, I Variations in plant and soil lead and cadmium content in urban parks in Athens, Geece. The Science of the Total Environment 196, ISO International standard ISO Soil quality Guidance on the determination of bacground values. Kuusisto, E., & Tarvainen, T Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella. 28 s. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti, S41/2008/30. Tarvainen, Timo Pirkanmaan taustapitoisuudet: Esiselvitys. 12 s. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti, S 41/2123/2007/41. Tarvainen, T., Hatakka, T., Kumpulainen, S., Tanskanen, H., Ojalainen, J. & Kahelin, H Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Porvoon ympäristössä. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti S/41/3021/2003/1. 56 s. 1 liite. Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007), annettu , voimaantulo

Pirkanmaan taustapitoisuudet: Esiselvitys Timo Tarvainen

Pirkanmaan taustapitoisuudet: Esiselvitys Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö S41/2123/2007/41 21.8.2007 Espoo Pirkanmaan taustapitoisuudet: Esiselvitys Timo Tarvainen Pirkanmaan taustapitoisuudet: Esiselvitys GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä

Lisätiedot

Taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus

Taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus Taustapitoisuusrekisteri TAPIR Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus GTK + SYKE yhteishanke 2008-2009: Valtakunnallinen taustapitoisuustietokanta Suomi jaetaan geokemian karttojen perusteella provinsseihin,

Lisätiedot

Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet ja kohonneiden arseenipitoisuuksien vaikutus maankäyttöön

Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet ja kohonneiden arseenipitoisuuksien vaikutus maankäyttöön Etelä-Suomen yksikkö S41/2009/31 19.5.2009 Espoo Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet ja kohonneiden arseenipitoisuuksien vaikutus maankäyttöön Timo Tarvainen, Jaana Jarva, Birgitta Backman, Samrit

Lisätiedot

Espoon kaupungin pintamaan taustapitoisuudet Jaana Jarva

Espoon kaupungin pintamaan taustapitoisuudet Jaana Jarva Etelä-Suomen Yksikkö 1/2012 9.1.2012 n kaupungin pintamaan taustapitoisuudet Jaana Jarva Pintamaan taustapitoisuus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 9.1.2012 Tekijät Jaana Jarva Raportin

Lisätiedot

Helsingin täyttömaiden taustapitoisuudet Tarja Hatakka, Timo Tarvainen ja Antti Salla

Helsingin täyttömaiden taustapitoisuudet Tarja Hatakka, Timo Tarvainen ja Antti Salla Etelä-Suomen yksikkö S41/2010/63 16.12.2010 Espoo Helsingin täyttömaiden taustapitoisuudet Tarja Hatakka, Timo Tarvainen ja Antti Salla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 16.12.2010

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

Espoon maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen

Espoon maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö S41/2010/39 9.1.2012 Espoo Espoon maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 9.1.2012 Tekijät Timo Tarvainen Raportin laji Arkistoraportti

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne 3462 Liite ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 4464/11.01.05/2013 100 Maaperän haitta-aineiden taustapitoisuudet ja maaperän kunnostustoiminta Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Harri Anttila, puh. (09) 816

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö, maankäyttö ja ympäristö S41/2008/30 Espoo Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 20.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684

Lisätiedot

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYS 7.10.2016 Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy 1 TAUSTA Toivosen Sora Oy suunnittelee muualta tuotavan kalliokiviaineksen murskausta sekä

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

Svärdfeltin ampumarata

Svärdfeltin ampumarata SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi

Lisätiedot

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359. Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO:

Lisätiedot

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi Betonimurskeen hyödyntäminen Maanrakentamisessa MARA005/16 Työmääärin: 330472 Inspecta KiraLab, 12.1.2017 1 / 1 Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie 281 71820 PÖLJÄ Näytteet

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

Maaperän geokemiallisten kartoitusten tunnuslukuja

Maaperän geokemiallisten kartoitusten tunnuslukuja Etelä-Suomen yksikkö S41/0000/2006/1 Espoo 16.06.2006 Maaperän geokemiallisten kartoitusten tunnuslukuja Timo Tarvainen 2006 Timo Tarvainen Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO 1 2 TILASTOLLISET TUNNUSLUVUT

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet Pirkanmaan ja Satakunnan moreeniaineksessa. Päivi Niemistö Turun yliopisto

Alkuaineiden taustapitoisuudet Pirkanmaan ja Satakunnan moreeniaineksessa. Päivi Niemistö Turun yliopisto Alkuaineiden taustapitoisuudet Pirkanmaan ja Satakunnan moreeniaineksessa Päivi Niemistö Turun yliopisto Tutkimuksen tavoitteet 1. Kuvata Pirkanmaan ja Satakunnan moreenin geokemialliset yleispiirteet

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS LIITE 13b Vastaanottaja Yara Suomi Oy Lauri Kaitanen Uudenkaupungin tehtaat PL 5 23501 UUSIKAUPUNKI Päivämäärä 8.1.2016 Viite 1510005420/3-4 YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS YARA

Lisätiedot

Hämeen maaperän taustapitoisuudet Esiselvitys Timo Tarvainen

Hämeen maaperän taustapitoisuudet Esiselvitys Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö S41/2010/22 4.5.2010 Espoo Hämeen maaperän taustapitoisuudet Esiselvitys Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro Tekijät Timo Tarvainen Raportin laji

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 2 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

Oulun taajama-alueen maaperän taustapitoisuudet

Oulun taajama-alueen maaperän taustapitoisuudet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ympäristögeologia Espoo Arkistoraportti 83/2016 Oulun taajama-alueen maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen & Mikael Eklund GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Oulun taustapitoisuudet

Lisätiedot

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI 1 (7) 8.4.2014 SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI TYÖNRO 090242-434987 Prisma-keskus, Kaleva XIX / 887 / 19-21 ja 24 Sammonkatu 73 TAMPERE A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Lisätiedot

Heinolan taajama-alueiden maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen, Birgitta Backman ja Ilaria Guagliardi

Heinolan taajama-alueiden maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen, Birgitta Backman ja Ilaria Guagliardi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Heinolan taustapitoisuudet Arkistoraportti 108/2014 Heinolan taajama-alueiden maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen, Birgitta Backman ja Ilaria Guagliardi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Tampereen taajama-alueen maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen, Samrit Luoma ja Tarja Hatakka

Tampereen taajama-alueen maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen, Samrit Luoma ja Tarja Hatakka GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tampereen taustapitoisuudet Arkistoraportti 128/2013 Tampereen taajama-alueen maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen, Samrit Luoma ja Tarja Hatakka GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

SELVITYS MAA-ALUEEN JA RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI

SELVITYS MAA-ALUEEN JA RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI 1 (8) 52012 SELVIYS MAA-ALUEEN JA RAKENEIDEN PILAANUNEISUUDESA JA PUHDISUSARPEEN ARVIOINI YÖNRO 110270-436666 RV ampere, PIMA-selvitys Sammonkatu 56, ampere 12 / 835 / XIX / AMPERE AMPERE 0 ampere Puh

Lisätiedot

Standardien merkitys jätelainsäädännössä

Standardien merkitys jätelainsäädännössä Standardien merkitys jätelainsäädännössä Uudet yhteiset standardit ympäristöanalytiikkaan seminaari SFS:ssä 13.5.2014 11:45-16:15 Malminkatu 34, Helsinki Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013),

Lisätiedot

Kristiinankaupungin kaupunki

Kristiinankaupungin kaupunki 67070175.EW.slu 7.1.2008 Kristiinankaupungin kaupunki Entisen rautatiealueen maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti (Korttelit 426, 427 ja 435) 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 TAUSTAA 2 3 NÄYTTEENOTTO 2 3.1

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Kannettavan XRF-analysaattorin käyttö moreenigeokemiallisessa tutkimuksessa Pertti Sarala, Anne Taivalkoski ja Jorma Valkama

Kannettavan XRF-analysaattorin käyttö moreenigeokemiallisessa tutkimuksessa Pertti Sarala, Anne Taivalkoski ja Jorma Valkama Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 120/2014 Kannettavan XRF-analysaattorin käyttö moreenigeokemiallisessa tutkimuksessa Pertti Sarala, Anne Taivalkoski ja Jorma Valkama Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Etelä-Suomen yksikkö 12.12.2006 Q18.4/2006/1 Espoo IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Heikki Vanhala (Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06) 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä TUTKIMUSRAPORTTI 101001368 27.1.2016 V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä 1 Sisältö 1 JOHDANTO 4 2 KOHDE 4 3 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET ALUEELLA 4

Lisätiedot

KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012

KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012 Tutkimusraportti 8.2.2012 KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012 Kuva 1. Kirkniemen suunnitteilla olevan karavaanarialueen maaperätutkimusten näytteenottoa. JAKELU:

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

Hämeenlinnan maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen

Hämeenlinnan maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö S41/2010/57 1.12.2010 Espoo Hämeenlinnan maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 1.12.2010 Tekijät Timo Tarvainen Raportin

Lisätiedot

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä

Lisätiedot

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 2.5.2011 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Virtain upunki 2.5.2011 Tilaaja Virtain upunki Ympäristösuunnittelija Sanna Marknen PL 85 34801 VIRRAT

Lisätiedot

TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11236 10.01.2012 SKOL jäsen KOY KOSKITAMMI, TAMPELLA Kelloportinkatu 1 33100 TAMPERE TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS Ristimäenkatu 2 33310

Lisätiedot

SEDIMENTTISELVITYKSET 2014

SEDIMENTTISELVITYKSET 2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUM- PROVINSSIN PERUSTILASELVITYKSET SEDIMENTTISELVITYKSET 2014 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20854 Keliber Oy Sedimenttiselvitykset 2014 i KELIBER OY SEDIMENTTISELVITYKSET

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

Kokemäenjoen suunniteltujen ruoppausten sedimenttitutkimus

Kokemäenjoen suunniteltujen ruoppausten sedimenttitutkimus Kokemäenjoen suunniteltujen ruoppausten sedimenttitutkimus Raumanjuopa ja Luotsinmäenhaara Kaisa Lehto Maaperägeologian osasto Maantieteen ja geologian laitos Turun Yliopisto 3.2.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

maaperässä Timo Tarvainen ja Jaana Jarva Geologian tutkimuskeskus

maaperässä Timo Tarvainen ja Jaana Jarva Geologian tutkimuskeskus Luontaisten haittaaineiden esiintyvyys maaperässä Timo Tarvainen ja Jaana Jarva Geologian tutkimuskeskus Metallit kallioperässä ja maaperässä Eri kivilajeissa on luonnostaan erilaisia metallipitoisuuksia

Lisätiedot

Ympäristögeokemialliset platinaryhmän metallitutkimukset Espoon ja Helsingin alueella v. 1998-2009 Timo Tarvainen ja Jaana Jarva

Ympäristögeokemialliset platinaryhmän metallitutkimukset Espoon ja Helsingin alueella v. 1998-2009 Timo Tarvainen ja Jaana Jarva Etelä-Suomen yksikkö S41/2009/41 22.7.2009 Espoo Ympäristögeokemialliset platinaryhmän metallitutkimukset Espoon ja Helsingin alueella v. 1998-2009 Timo Tarvainen ja Jaana Jarva Ympäristögeokemialliset

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI Vastaanottaja Saint-Gobain Weber Oy Ab Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 15.8.2011 Viite 82138072 YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI

Lisätiedot

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.10.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN

Lisätiedot

VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455

VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 219 557 Päivämäärä 5.12.2014 VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455 MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI POHJOIS-SUOMEN BETONI- 23.12.2015 JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel. 016-364 902 E-Mail etunimi.sukunimi@pbm.fi 1 INARIN KUNTA Arto Leppälä Piiskuntie 2 99800 IVALO TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE,

Lisätiedot

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND Näytenumero 113-2017-00011023 Päivämäärä 15.9.2017 Sivu 1 / 6 Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä (mirka.simila@selanne.net), Reisjärven

Lisätiedot

SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI

SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI SUKELTAJAN SUORITTAMA NÄYTTEENOTTO KRUUNUNHAAN SILTASUUNNITTELUALUEEN SEDIMENTISTÄ HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ENV520 27.3.2014 VAHANEN ENVIRONMENT OY Linnoitustie 5,

Lisätiedot

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINETUTKIMUKSET Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Vihdin ja Kirkkonummen alueilla

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Vihdin ja Kirkkonummen alueilla Espoon yksikkö, Maaperä ja ympäristö S41/232,241/26/1 Espoo 23.3.26 Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Vihdin ja Kirkkonummen alueilla Timo Tarvainen ja Eeva Teräsvuori 26 S41/232,241/26/1

Lisätiedot

Pysyvän kaivannaisjätteen luokittelu-hanke

Pysyvän kaivannaisjätteen luokittelu-hanke Pysyvän kaivannaisjätteen luokittelu-hanke Maa-ainespäivä, SYKE 4.5.2011 1 Tausta Hankkeen taustana on pysyvän kaivannaisjätteen määrittely kaivannaisjätedirektiivin (2006/21/EY), komission päätöksen (2009/359/EY)

Lisätiedot

Sedimenttianalyysin tulokset

Sedimenttianalyysin tulokset Liite 6 Sedimenttianalyysin tulokset Sedimenttinäytteet otettiin kokoomanäytteenä ruopattavista kohdista noin 1,2 metrin syvyyteen saakka. Näytteissä on mukana siis eloperäisen aineksen lisäksi pohjan

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet Pirkanmaan ja Satakunnan moreeniaineksessa Päivi Niemistö

Alkuaineiden taustapitoisuudet Pirkanmaan ja Satakunnan moreeniaineksessa Päivi Niemistö Etelä-Suomen yksikkö S41/2008/26 30.4.2008 Espoo Alkuaineiden taustapitoisuudet Pirkanmaan ja Satakunnan moreeniaineksessa Päivi Niemistö GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 30.4.2008

Lisätiedot

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS Tilaaja Neste Oil Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.3.2014 Viite 1510011354 TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS Päivämäärä 26.3.2014 Laatija

Lisätiedot

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia LIITE 4 Pintavesitarkkailutuloksia Tutkimustodistus Nro VEJV898/2011 4.7.2011 1(2) YMPÄRISTÖLABORATORIO Toivonen Yhtiöt Oy Ruskon jätteenkäsittelykeskuksen pintavesitarkkailu Näytteenottopäivä: 11.5.2011

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

NUPURINKARTANO, ESPOO

NUPURINKARTANO, ESPOO Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 22.8.2016 NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Päivämäärä

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

Metallilla pilaantuneiden maiden liukoisuuskokeet-hanke 2012

Metallilla pilaantuneiden maiden liukoisuuskokeet-hanke 2012 Liukoisuustestit riskinarvioinnissa Timo Tarvainen (Geologian tutkimuskeskus) Auli Kuusela-Lahtinen VTT, Birgitta Backman ja Pekka Hänninen GTK, Jussi Reinikainen ja Kaisa Niskala SYKE Metallilla pilaantuneiden

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Maaperän alkuainepitoisuudet Hämeenkosken Käikälässä Tarja Hatakka, Arto Pullinen

Maaperän alkuainepitoisuudet Hämeenkosken Käikälässä Tarja Hatakka, Arto Pullinen Maankäyttö ja Ympäristö S41/2008/74 15.12.2008 Espoo Maaperän alkuainepitoisuudet Hämeenkosken Käikälässä Tarja Hatakka, Arto Pullinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 15.12.2008

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 27.8.2012 PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Tarkastus 27.8.2012 Päivämäärä

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Jarno Komulainen 11.10.2017 Haitta-ainetutkimukset Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

Kenttä-XRF-analysaattorin soveltuvuus geokemiallisiin taustapitoisuustutkimuksiin

Kenttä-XRF-analysaattorin soveltuvuus geokemiallisiin taustapitoisuustutkimuksiin GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ympäristögeologian yksikkö Espoo 17.11.2016 97/2015 Kenttä-XRF-analysaattorin soveltuvuus geokemiallisiin taustapitoisuustutkimuksiin Tarja Hatakka, Kristiina Nuottimäki, Pertti

Lisätiedot

. NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 :

. NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 : . NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 : 400 000 OUTOKUMPU Oy Malminetsinta 065/3322/MK/75 BIOGEOKEMIALLINEN HUMUSTUTKIMUS KtlRSRMAKI, VUOHTOJOKI i Tutkimuksen aihe Aikaisemniissa tutkimuksissa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET utkimusraportti 1 (7) Veijanmäenkatu 16-20, ampere ENV259 7.12.2011 YMPÄRISÖEKNISE UKIMUKSE VEIJANMÄENKAU 16-20 33560 AMPERE 7.12.2011 VAHANEN ENVIRONMEN OY Linnoitustie 5 H, FI-02600 Espoo Kyllikinkatu

Lisätiedot

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE 29/15/KRi 4.2.2015 1(9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2014 16/15/KRi 21.1.2015 2(9) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2006 N:o 586 591 SISÄLLYS N:o Sivu 586 Laki yliopistolain muuttamisesta... 1749 587 Laki kirkkolain 1 luvun 3 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere. Maaperän pilaantuneisuusselvitys ja puhdistustarpeen arviointi

Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere. Maaperän pilaantuneisuusselvitys ja puhdistustarpeen arviointi Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere Maaperän pilaantuneisuusselvitys ja puhdistustarpeen arviointi 11.07.2012 Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere 11.7.2012 1 (10) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 TUTKIMUSKOHDE...

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu HAKIJA Asunto Oy Akaan Eemeli, c/o YIT Talonrakennus Oy Kihlmanninraitti 1E 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-150 osoitteessa Nahkalinnankatu 37830 VIIALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI. Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu Laitila

LAITILAN KAUPUNKI. Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu Laitila 21.04.2017 LAITILAN KAUPUNKI Ympäristöarviointi Erik Sorolaisen tie 1, Laitila Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu 30 23800 Laitila RAPORTTI Raportti numero: 1777848 Jakelu: Laitilan

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.4.2012 ID 386059 ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS ASEMAKAAVA 8093 OSA-ALUE, MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS

Lisätiedot

RAPORTTI. Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo 29.7.2015 SALON KAUPUNKI. Projektinumero: 1530367 Versio A0

RAPORTTI. Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo 29.7.2015 SALON KAUPUNKI. Projektinumero: 1530367 Versio A0 RAPORTTI SALON KAUPUNKI Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo Projektinumero: 1530367 Versio A0 Jakelu: Golder Associates Oy Salon kaupunki / Ari Vainio Sisällysluettelo 1.0 TEHTÄVÄN KUVAUS... 1 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY VESISAMMALTEN METALLIPITOISUUDET 16X170583 5.5.2014 TALVIVAARA SOTKAMO OY Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2013 Osa IVb_4 Vesisammalten metallipitoisuudet Talvivaaran kaivoksen alapuolisten virtavesien

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006.

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006. Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006 Seppo Elo - 2 - GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Seppo Elo KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2 113-2016-00010172 Päivämäärä 14.9.2016 Sivu 1 / 2 Reisjärven Vesiosuuskunta Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Jorma Turunen (jorma.turunen@selanne.net),

Lisätiedot

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille GTK / Etelä-Suomen yksikkö LIFE10 ENV/FI/000062 ASROCKS 30.10.2012 Espoo ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille Paavo Härmä ja Jouko Vuokko With the contribution of the LIFE financial instrument of the

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot