Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 1/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 1/2015 23.2.2015"

Transkriptio

1 Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 1/

2 Teknisen ohjauksen hankkeet 2015 Ohjaus ja valvontasuunnitelmat vuodelle

3 Verkkotunnukset ja verkkotunnusvälittäjät.fi ja.ax Kirsi Sunila-Putilin 3

4 TYK: Uusi verkkotunnusvälittäjämalli Uudistettu malli, ns. registry-registrar malli Verkkotunnusten rekisteröinti fi- ja ax-juureen vain verkkotunnusvälittäjien kautta Verkkotunnusvälittäjän velvoitteet laajenevat, mm.» Tiedotusvelvollisuudet käyttäjälle» Huolehdittava toimintansa tietoturvallisuudesta» Ilmoitettava tietoturvaloukkauksista ja uhkista Viestintävirastolle Viestintävirastolle määräysvaltuutuksia verkkotunnusvälittäjän toiminnasta 4

5 Määräysvalmistelu Määräykset 37 E (.fi) ja 52 A (.ax) kumotaan ja korvataan yhdellä uudella määräyksellä Määräysvalmisteluun perustettiin työryhmä» Mukana n. 40 sidosryhmien edustajaa.» 5 kokousta ( )» Tietoturvavaatimuksia yhdenmukaistettu teletoimintamääräysten tietoturvavaatimusten kanssa Tilanne 2/2015: Määräysluonnos, EPP-rajapintakuvausliite ja määräyksen perustelut ja soveltaminen muistio (MPS) lausuntokierroksella, päättyy Työryhmä kokoontuu käsittelemään lausunnot huhtikuussa Määräys notifioidaan keväällä transparenssidirektiivin perusteella EU:lle ja jäsenvaltioille (koska koskee tietoyhteiskunnan palvelua) Verkkotunnushankkeessa huomioidaan tarvittavat järjestelmämuutokset Lakimuutos tältä osin voimaan muuta lakia myöhemmin

6 Määräyksen sisällöstä verkkotunnusvälittäjän ilmoitus- ja tiedotusvelvollisuudet» toiminnan aloittaminen tai lopettaminen» tietojen muutokset» viranomaisen kieltopäätös Verkkotunnusvälittäjän neuvontavelvollisuus» käyttäjälle tiedot verkkotunnuksen sisällön ja muodon edellytyksistä verkkotunnusrekisteriin merkittävät tiedot» tekninen toteuttamistapa» merkitsemisen yhteydessä ilmoitettavat tiedot verkkotunnuksen siirtäminen käyttäjältä toiselle verkkotunnusvälittäjän vaihtaminen toiseen 6

7 Määräyksen sisällöstä välittäjän toiminnan tietoturvasta huolehtiminen» riskinhallinta» perustuu pitkälti KATAKRIin ilmoitusvelvollisuus häiriöistä eli tietoturvaloukkauksista ja uhkista Viestintävirastolle» Ilmoituskynnys ja ilmoitusmenettely verkkotunnuksen tekniset määrittelyt 7

8 Taajuudet Pertti Suortti 8

9 Taajuushallinnolliset määräykset tietoyhteiskuntakaaren alussa 1 E/2014 Radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta ja merkitsemisestä 15 AG/2014 Luvasta vapaiden radiolähettimien 15 AH/2015 yhteistaajuuksista Luvasta vapaiden ja käytöstä radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä 2 B/2014 Suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä 4 R/2014 Radiotaajuusmääräys 4 S/2015 Radiotaajuusmääräys 6 J/2014 Radioamatöörimääräys 18 D/2014 Meriradio- ja amatööriviestinnän tutkintovaatimuksista 22 H/2014 Telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, merkitsemisestä ja asiakirjoista 12 S/2014 Eräiden radiolähettimien lupien ja merkkien hyväksymisestä 70/2014 televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Pertti Suortti

10 70/2014 televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Korvaa LVM:n käyttösuunnitelma-asetuksen Tarkentaa vn asetusta taajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Sisältää listat käytössä ja käytettävissä olevista tv- ja ääniradiotaajuuksista» Max 500 W tv-lähettimet eivät mukana» Aiemmin "valtakunnalliset" FM-taajuuskokonaisuudet on LVM:n asetuksesta poiketen jaettu valtakunnallisiin ja alueellisiin, rajana 75 % väestöpeitto» Tv:ssä valtakunnallisuuden rajana on 80 % peitto Määrittelee kriteerit peittoalueiden laskennalle» TV:n osalta ei sovelleta nykyisiin toimilupiin 10

11 Sähköinen tunnistaminen Timo Leppinen 11

12 Viestintäviraston tehtävät Pohjana tunnistamislaki (617/2009), siihen tehdyt/tehtävät muutokset (HE 272/2014), lain nojalla annettava valtioneuvoston asetus sekä eidas-asetus Kolme kokonaisuutta:» Luottamusverkosto (kansallinen)» Rajat ylittävä tunnistaminen (eidas)» Luottamuspalvelut (eidas) 12

13 Luottamusverkosto Tunnistuspalvelun tarjoajien verkosto (HE 272/2014) "Luottamusverkostoon kuuluvan tunnistuspalvelun tarjoajan on noudatettava sellaisia hallinnollisia käytäntöjä, jotka mahdollistavat tunnistuspalveluita tarjoavien ja niitä hyödyntävien sähköisten palveluntarjoajien tarjoamien palveluiden yhteentoimivuuden sekä tarjottava tekniset rajapinnat, jotka luovat edellytykset tunnistuspalveluita tarjoavien ja niitä hyödyntävien toimijoiden väliselle toiminnalle. " Laki voimaan , luottamusverkoston osalta Kansalliset ratkaisut tavoite kevään 2015 kuluessa Valtioneuvoston asetus hallinnolliset käytännöt VM/LVM-vetoinen hallintaryhmä, Vivi mukana Viestintäviraston vaatimusmäärittelyt tekniset rajapinnat toimijoiden välillä, toimijoiden auditointivaatimukset Vivi-vetoinen tekninen ryhmä, Vivin projektiryhmä 13

14 Rajat ylittävä tunnistaminen eidas-asetus 910/ Vastavuoroinen tunnustaminen "Kun julkisen sektorin elimen yhdessä jäsenvaltiossa tarjoaman verkkopalvelun käyttö edellyttää kansallisen oikeuden nojalla tai kansallisessa hallinnollisessa käytännössä sähköistä tunnistamista sähköisen tunnistamisen menetelmän ja todentamisen avulla, toisessa jäsenvaltiossa myönnetyt verkkopalvelujen käyttöön tarvittavat sähköisen tunnistamisen menetelmät on tunnustettava ensimmäisessä jäsenvaltiossa kyseisen verkkopalvelun osalta rajat ylittävää todentamista varten edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:" asetus voimaan hyväksyttävä muiden maiden säännöt täyttävät tunnistamisjärjestelmät 2018 vapaaehtoisesti voidaan notifioida ja hyväksyä aikaisemminkin maiden välisen yhteentoimivuusjärjestelmän rajapintamäärittely (kansallinen ratkaisu) eidas toimeenpanosäännökset eidas tekninen alaryhmä kansallinen tekninen ryhmä Vivin projektiryhmä 14

15 Luottamuspalvelut eidas-asetus 910/ III LUKU Luottamuspalvelut asetus voimaan sähköiset allekirjoitukset, sähköiset leimat, sähköiset aikaleimat, sähköiset rekisteröidyt jakelupalvelut, verkkosivustojen todentaminen etukäteisvalvonta laatupalveluiden (qualified services) osalta ja jälkikäteisvalvonta muiden palveluiden (non-qualified) osalta Toimintaohjeiden laadinta valvontaelinten kansainvälinen yhteistyö, luottamuspalveluiden tarkastukset, tietoturvaloukkausilmoitukset muille jäsenvaltioille ja ENISAlle, EU:n luotettavuusmerkkiin liittyvät tehtävät, sähköisen allekirjoituksen ja sähköisen leiman luontivälineiden sertifiointiin liittyvät tehtävät eidas toimeenpanosäännökset ETSI/CEN-standardit, ENISA ohjeet kansallinen tekninen ryhmä Vivin projektiryhmä 15

16 eidas-valmistelu EU:ssa Komission eidas Expert Group» Kokoontuu kerran kuukaudessa» Laatii ehdotuksia toimeenpanosäännöksiksi (Implementation Act IA) eidas komitea» Kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa» Hyväksyy IA-ehdotukset IA:t» 1 hyväksytty (cooperation)» 6 IA-ehdotusta käsittelyssä Notification, Interoperability framework, Levels of assurance EU Trust Mark, trusted lists, advanced electronic signatures and seals (annex lista ETSI-standardeista) 16

17 Standardointi ETSI TC ESI (Electronic Signatures and Infrastructures)» komission mandaatin M/460 Mandate on Electronic Signature Standardisation toinen vaihe» Yhteistyö CEN TC 224 kanssa laatii osan standardeista ETSI TR ; Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Rationalised structure for Electronic Signature Standardisation 17

18 Teletoiminta - turvallisuus Timo Leppinen 18

19 Valmiussuunnittelu loppuvuonna 2014 Viestintävirasto tutustui suurimpien teleyritysten valmiussuunnitteluun ja siitä laadittuun dokumentaatioon tuloksena arviomuistio nykytilasta, kehittämistarpeista sekä tarkoituksenmukaisista Viestintäviraston ohjauskeinoista asiassa kuuleminen muistion julkisesta versiosta muut teleyritykset, liikenne- ja viestintäministeriö sekä valtiovarainministeriö lausuntojen perusteella päätös tarkoituksenmukaisista ohjauskeinoista ja ohjauksen pääpiirteisestä sisällöstä 19

20 Hätäliikennehäiriöistä ilmoittaminen TYK 278 : teleyrityksen on viipymättä ilmoitettava hätäkeskukselle, meripelastuskeskukselle ja meripelastuslohkokeskukselle hätäpuheluiden välittämisen kannalta merkittävistä viestintäverkon, verkkopalvelun ja viestintäpalvelun vikatilanteista ja häiriötilanteista Viestintäviraston suositus 310/2014 S: tarkennukset ilmoitusten tekoon; uutena asiana teleyritysten tulisi toimittaa kyseiset ilmoitukset myös Viestintävirastolle Hätäkeskuslaitos ilmoittaa Viestintävirastolle itse havaitsemistaan hätäliikenteen häiriöistä Viestintäviraston suoraan saamien ilmoitusten sekä kyselyllä Häkeltä ja teleyrityksiltä saatujen tietojen pohjalta arvio tilanteesta ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeesta 20

21 Teletoiminta ja muut viestinnän välittäjät - luottamuksellisen viestinnän suoja Jarkko Saarimäki 21

22 Luottamuksellisen viestinnän suoja Toteutetaan valvontakysely kansainvälisesti toteutetun palvelun tietoturvan tiedottamisesta (Viestintäviraston suositus 205/2014 S)» Kysely kevään aikana» Vastausten perusteella arvioidaan jatkotoimien tarve Määritellään keitä ovat viestinnän välittäjiä ja kansainvälisiä toimijoita» Tunnistetaan keskeiset toimijat» Julkaistaan ohjeistus viraston verkkosivuilla 22

23 Teletoiminta - laatu ja yhteentoimivuus Klaus Nieminen 23

24 Vektorointi ja määräys 38 Viestintävirasto pyytää vektoroinnin käytöstä kiinnostuneita teleyrityksiä olemaan asiassa aktiivisia ja tekemään ehdotuksen siitä, mitä ja miten he toivoisivat asiaa käsiteltävän.» Viestintävirastolla on valmius päivittää määräystä, mutta työ käynnistetään vain, jos sille on selvästi tarvetta.» Yhteyttä kannattaa ottaa myös hyvissä ajoin ennen tekniikan suunniteltua käyttöönottoa, sillä asian läpikäyntiin menee aikaa. 24

25 Vuokratuotesuositukset Viestintävirasto on päivittämässä vanhoja vuokratuotteita käsitteleviä työryhmäraportteja suositussarjaan.» Samalla on tulossa myös pieniä sisältömuutoksia. Suositukset on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle maaliskuun loppuun mennessä. Päivitettävät suositukset ovat:» Ethernet-pohjaiset vuokratuotteet» Operaattorien väliset toimintatavat laajakaistaprosesseissa 25

26 Kiinteistöjen sisäverkot Klaus Nieminen 26

27 Yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaki Laajakaistan yhteisrakentamista käsittelevä direktiivi koskee rakennushankkeita, joiden rakennuslupa on haettu jälkeen.» Lainsäädäntötyö on kesken, mutta näillä näkymin näyttää siltä, että lakiin on tulossa uusia sisäverkkoja koskevia määräyksenantovaltuuksia Viestintävirastolle.» Lainsäädäntötyötä vetää liikenne- ja viestintäministeriö, josta saa lisätietoja aiheesta. 27

28 Sisäantenniverkot Sähkötieto- ja rakennustieto ovat valmistelemassa aiheesta yhteistä ST- ja RTkorttia.» Tällä hetkellä tekeillä on tekninen ohje verkon rakentamisesta.» Sen lisäksi tarkoitus on laatia myös erillinen prosessiohje toimintamalleista. Viestintävirasto odottelee tämän työn tuloksia ja arvioi myöhemmin keväällä, mitä suosituksia Viestintäviraston kannattaa näiden lisäksi laatia ja julkaista. 28

29 Uusi radiolaitedirektiivi (RED) Ritva Suurnäkki 29

30 Radiolaitteiden markkinavalvonta olennainen osa taajuusvalvontaa Tekninen vaatimustenmukaisuus Radiolaitedirektiivin nojalla annettujen standardien noudattaminen -> vaatimustenmukaisuusolettama Dokumentit ja merkinnät (CE) Ensisijainen vastuu valmistajilla Valvonnan kohteena kansalliset markkinat: Maahantuojat, jälleenmyyjät, verkkokauppa... Viranomaisyhteistyö: mm. STUK, TUKES, poliisi, tulli Eurooppalainen viranomaisyhteistyö Taajuuksien EU:n käyttösuunnitelma komissio Radiolaitteiden olennaiset vaatimukset» Taajuuksien tehokkaan käytön tukeminen» Häiriöttömyys» Turvallisuus» Riittävä sähkömagneettinen yhteensopivuus EMCdirektiivin mukaisesti

31 Uuden radiolaitedirektiivin (RED) kansallinen voimaan saattaminen Direktiivi voimaan Direktiivi 2014/53/EU radiolaitteiden asettamisesta saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (RED) Kumonnut R&TTE direktiivin vuodelta 1999 Kansallinen voimaansaattaminen TYK 30 luvun kokonaismuutos Muut säädösmuutostarpeet (mm. toimivaltuuksien riittävyys) Rajapinnat sähköturvallisuutta ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeviin kansallisiin säädöksiin HE TYK:n muuttamisesta 2015 Säädösehdotukset LVM:lle elokuussa 2015 Tarvittavat muutokset Viestintäviraston määräyksiin mennessä Säädösmuutokset voimaan

32 Mikä muuttuu ? Kaikki radiovastaanotinlaitteet (mm. TVvastaanottimet) tulevat RED:n soveltamisalaan Kiinteän televerkon laitteet ja kiinteät asennukset jäävät RED:n soveltamisalan ulkopuolelle» Markkinavalvonta perustuu sähköturvallisuuteen & sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen» EMC-/ LVD-direktiivien nojalla asetetut vaatimukset» Viestintäverkkojen toimivuutta ja suojaamista koskevat määräykset edelleen TYK:n nojalla (mm. M43) Uudet radiolaitestandardit (ETSI)

33 Mikä on RED:n mukainen radiolaite? Laite joka tarkoituksella lähettää tai vastaanottaa radioaaltoja radioviestinnän tai radiomäärityksen tarkoituksiin Käyttää järjestelmällisesti radiotaajuuksia Erityistapaus 1: häirintälaitteet (jammerit)» Tarkoituksena laillisen radioviestinnän häirintä» Luvatonta taajuuksien käyttöä» Sääntelyn tavoitteet huomioon ottaen asianomainen komitea (TCAM) on linjannut, että jammerit katsotaan radiolaitteiksi Erityistapaus 2: laiteyhdistelmät, joissa radiokomponentti» Komissio voi määritellä täytäntöönpanosäädöksellä, mitkä sähkölaitteet täyttävät radiolaitteen määritelmän» Tavoite, että toimivaltainen viranomainen määräytyisi ongelman luonteen perusteella

34 Viestintäviraston toimialatiedon keruun kehittyminen Pertti Hölttä ja Joonas Orkola 34

35 Toimialatiedon keruun iso kuva Viraston kolmivuotinen TIKU-hanke päättyy vuoden 2015 lopussa ja tulokset otetaan vaiheittain käyttöön tämän vuoden aikana» Virasto on panostanut merkittävästi luodakseen yhtenäisen tavan kerätä, käsitellä ja julkaista alueellisesti tarkkaa ja paikkamuotoista tietoa viestintäpalveluista Viestintäviraston tarpeisiin Vaikutukset näkyvät myös teleyrityksille» Mahdollistaa vakioidun ja ennakoitavan tavan tietojen tuottamiseen ja toimittamiseen» Mahdollistaa näkymän itse tuottamaansa tietoon» Saattaa vaatia alkuvaiheessa muutoksia tiedon tuottamiseen tarvittavissa ratkaisuissa ja prosesseissa Yhteiskunnalliset vaikutukset» Viraston tuottamien analyysien laatu paranee» Markkinoiden läpinäkyvyys lisääntyy 35

36 TIKU osakokonaisuudet Teleyritykset ja Viestintävirasto tiedontuottajina TIEDONKERUU JA VALIDOINTISOVELLUKSET Toimialatieto (esim. saatavuus) Asiointisovellukset (esim. häiriöt) M2M (esim. tukiasemat) TIEDON JULKAISU MONITORi TIETOKANTAKERROS DMZ Operatiivinen tietokanta tietokanta Tietovarasto TIETOKANTAKERROS SISÄVERKKO Tietovarasto TIEDON ANALYSOINTI Analysointityökalut TIEDON JULKAISU Sisäiset näkymät

37 Toimiala- ja häiriötietojen keruu Valtakunnalliset tilastokyselyt (liittymä- ja käyttömäärät, tulot ja investoinnit, viat ja häiriöt jne.)» Nykyinen tiedonkeruusovellus integroituu osaksi TIKU-tiedonkeruusovellusta Alueelliset saatavuustiedot» TIKU Tiedonkeruusovelluksen v1.1 pilotointi teleyritysten kanssa 2Q2015 Teleyrityksillä on mahdollisuus toimittaa tiedot myös sähköpostitse» Tiedonkeruuratkaisun v1.5 käyttöönotto lokakuu 2015 Tiedonkeruuratkaisua kehitetään edelleen teleyrityksiltä saatujen (syksy kevät 2015) kommenttien perusteella Teleyritykset tuottavat tiedot vain TIKU tiedonkeruusovelluksella Häiriötietojen keruu» M66 mukaisesti häiriötietojen ilmoittaminen Viestintävirastolle mahdollista tehdä myös Viestintäviraston sähköisellä ilmoitusjärjestelmällä ("HHJv2")» HHJv2 teleoperaattori käyttöönotto suunniteltu 4Q

38 Tietojen käyttökohteet HMV-analyysit Yleispalveluanalyysit Postimarkkinoihin liittyvät analyysit Nopeiden laajakaistayhteyksien tilanneseuranta Toimilupaehtojen valvonta Julkaisu - MONITORi 38

39 Esimerkki: Saatavuustietojen kerääminen Esimerkkinä laajakaistaverkon saatavuus Teleyritys toimittaa Viestintävirastolle CSV-muotoisen tiedoston verkkonsa saatavuusalueesta Ilmoitetaan saatavuus rakennuskohtaisesti» Rakennustunnus tai osoite» Liittymätekniikka» Liittymänopeus» Rakennusvaihe, vaatiiko lisärakentamista Paikannetaan rakennuksen sijainti VRK:n väestöaineiston avulla PVM Postiosoite Postinro Postitoimipaikka Kunta I-koord. P-koord. Rakennustunnus Tekniikka Käyttöpaikat Rakennusvaihe DL-luokka UL-luokka DL UL Lisätieto Täydellisyydentie 1 A Helsinki Helsinki A Ethernet Helsinki B Kaapelimodeemi , Osoitepolku 2 B Helsinki HomePNA Osoitepolku Helsinki xdsl ,5+ 1 0, Helsinki xdsl 1 2 0,5+ 0,5-0,5 0, Sivutie Helsinki FTTH Tapio Oikarainen

40 Vanha tiedonkeruu Excel-kyselyt Kuntakohtainen prosenttiluku verkkojen ja palvelujen saatavuudesta vakituisiin asuntoihin Ei huomioi eri yritysten verkkojen päällekkäisyyttä Epätarkka, kuntaa pienemmistä alueista ei nähdä tarkkaa saatavuustietoa Tapio Oikarainen

41 Uusi tiedonkeruu Osoitekohtainen tieto kiinteästä verkosta Maantieteellinen peittoalue matkaviestinverkosta Saadaan hyvin tarkka karttakuva saatavuudesta Verkkojen päällekkäisyys nähdään suoraan Karttakuvasta saadaan karttatyökalujen avulla irti monenlaista tietoa Tapio Oikarainen

42 Uusi tiedonkeruu Keskitetty tiedonkeruu» Parantaa sekä Viestintäviraston tiedonkeruuta että operaattoreiden tiedontuottamista» Vähemmän erillisiä kyselyitä Tarkat tiedot» Luotettavan tiedon saaminen tärkeää analyyseissä» Maantieteellinen tarkkuus paranee Yhtenäiset tiedot» Samaa tietoa käytetään eri tarpeisiin Tapio Oikarainen

43 Saatavuustietojen käyttö Tarkat saatavuustiedot tulevat vain Viestintäviraston sisäiseen tilastointi- ja analyysikäyttöön Karkeamman tason tietoja tullaan myös julkaisemaan. Julkaisuperiaatteet sovitaan teleyritysten kanssa vuoden 2015 aikana.» Lausuntopyyntö puhelin- ja laajakaistapalvelujen saatavuutta koskevien tietojen julkaisemiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista toimitettu teleyrityksille Tietoja julkaistaan Viestintäviraston Monitoripalvelussa Tapio Oikarainen

44 https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/monitori-palvelu.html

45

46 [Esittäjän nimi, titteli] [pvm] 46

Verkkotunnusvälittäjän vastuut ja velvollisuudet. Verkkotunnuspäivä, 12.3.2015

Verkkotunnusvälittäjän vastuut ja velvollisuudet. Verkkotunnuspäivä, 12.3.2015 Verkkotunnusvälittäjän vastuut ja velvollisuudet Verkkotunnuspäivä, 12.3.2015 Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 5.9.2016 HE 221/2013 (*.fi ja.ax -päätteisiä verkkotunnuksia koskevat pykälät ovat lain viidessä

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-B 1 (7) Dnro: 20.10.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot 1 Lähtökohdat ja rajaukset 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-B 1 (7) Dnro: 8.4.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot 1 Lähtökohdat ja rajaukset 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio

Lisätiedot

Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari

Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari 17.5.2013 Viestintävirasto, Helsinki [Esittäjän nimi, titteli] [pvm] 1 Seminaariohjelma 9:00 9:30 Aamiainen 9:30 11:00 Telepalveluiden laadun ja saatavuuden

Lisätiedot

Tunnistaminen ja luottamuspalvelut. Työryhmän ensimmäinen kokous 16.2.2016

Tunnistaminen ja luottamuspalvelut. Työryhmän ensimmäinen kokous 16.2.2016 Tunnistaminen ja luottamuspalvelut Työryhmän ensimmäinen kokous 16.2.2016 Työryhmän tehtävät Viestintävirasto laissa määritelty valvontaviranomainen -> työryhmästä toimijoiden näkemykset toimijoiden yhteissääntelyn

Lisätiedot

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi PoC arkkitehtuuri Asiointipalvelu Elisa MSSP VTJ Mobile Login

Lisätiedot

RADIOTAAJUUSPÄIVÄ 2014. Tietoyhteiskuntakaaren vaikutukset taajuuksien käyttäjille

RADIOTAAJUUSPÄIVÄ 2014. Tietoyhteiskuntakaaren vaikutukset taajuuksien käyttäjille RADIOTAAJUUSPÄIVÄ 2014 Tietoyhteiskuntakaaren vaikutukset taajuuksien käyttäjille Esityksen sisältö Yleistä tietoyhteiskuntakaaresta "Sisältyvät lait" ja rakenne Taajuushallinto uusissa vaatteissa Taajuudet

Lisätiedot

LUVASTA VAPAUTETUT RADIOLAITTEET LVR 1 / 2010 VIESTINTÄVIRASTO

LUVASTA VAPAUTETUT RADIOLAITTEET LVR 1 / 2010 VIESTINTÄVIRASTO LUVASTA VAPAUTETUT RADIOLAITTEET LVR 1 / 2010 VIESTINTÄVIRASTO Luvasta vapautetut radiolaitteet 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT RADIOLAITTEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET... 2 3. RADIOLAITTEITA

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

TIKU-tietojen julkaiseminen. Miksi tietoja julkaistaan Keskustelutilaisuus 24.2.2014 Pertti Hölttä

TIKU-tietojen julkaiseminen. Miksi tietoja julkaistaan Keskustelutilaisuus 24.2.2014 Pertti Hölttä TIKU-tietojen julkaiseminen Miksi tietoja julkaistaan Keskustelutilaisuus 24.2.2014 Pertti Hölttä 12.30 13.15 Ohjelma Miksi tietoja julkaistaan? Pertti Hölttä Tietojen kerääminen ja julkaisu TIKU-palvelussa,

Lisätiedot

Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille. Abuse-seminaari Ilmoitusvelvollisuus 10.11.2010

Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille. Abuse-seminaari Ilmoitusvelvollisuus 10.11.2010 Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille Abuse-seminaari Ilmoitusvelvollisuus Jarkko Saarimäki Kehityspäällikkö Kauto Huopio Vanhempi tietoturva-asiantuntija CERT-FI Lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Viestintäviraston tekninen ohjaus 2014

Viestintäviraston tekninen ohjaus 2014 Viestintäviraston tekninen ohjaus 2014 Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 9.6.2014 [Esittäjän nimi, titteli] [pvm] 1 Lainsäädäntömuutosten tilanne [Esittäjän nimi, titteli] [pvm] 2 Tietoyhteiskuntakaari

Lisätiedot

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Viestintävirasto 33 F/2014 M 1 (5) Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot MuistioLUONNOS 1 (8) Asiakkuudet Dnro: 2.4.2014 437/501/2013 Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot 1 Lähtökohdat 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio on

Lisätiedot

Abuse-seminaari 12.9.2006

Abuse-seminaari 12.9.2006 Abuse-seminaari Abuse-seminaari 12.9.2006 9.30-10.00 Kahvi 10.00-10.15 Tervetuliaissanat ja seminaarin työjärjestyksen esittely Erka Koivunen, Viestintävirasto 10.15-11.00 Internet Abuse -toiminnot teleyrityksessä

Lisätiedot

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavia toimialatietoja Asiakkaiden rekisteritiedot Valvottavien yritysten julkaisemat tiedot

Lisätiedot

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuus Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuuskeskuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuuus Kansallinen CERT-toiminto; ohjeet, tiedotteet, haavoittuvuuskoordinaatio

Lisätiedot

Määräykset 66 ja 67. Uudet määräykset teletoiminnan häiriötilanteista ja tietoturvasta

Määräykset 66 ja 67. Uudet määräykset teletoiminnan häiriötilanteista ja tietoturvasta Määräykset 66 ja 67 Uudet määräykset teletoiminnan häiriötilanteista ja tietoturvasta Määräysperusta Mikä muuttui? Ketä velvoittaa? 2 5,5 vanhaa määräystä korvattiin 1.1. alkaen kahdella uudella Häiriötilannemääräys

Lisätiedot

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille Radio- ja telepäätelaitteet Opas myyjille ja maahantuojille Opas myyjille ja maahantuojille Sisällysluettelo Johdanto... 2 Vaatimustenmukaiset laitteet... 3 Merkinnät laitteessa, pakkauksessa ja käyttöohjeessa...

Lisätiedot

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin TkT Mikko Kuisma LUT EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus (electromagnetic compatibility) tarkoittaa laitteen tai järjestelmän kykyä toimia sähkömagneettisessa ympäristössä

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Digitaaliset palvelut laajemmin käyttöön Tieto digitalisoituu

Lisätiedot

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta:

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: 1) Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 :n 1 momentissa tarkoitetut, verkon sijaintikunnassa

Lisätiedot

Pöytäkirja, Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä

Pöytäkirja, Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä Pöytäkirja 1 (6) julkaistava Dnro: 6.2.2014 151/060/2014 Pöytäkirja, Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä Aika 6.2.2014 klo 13-15.20 Paikka Viestintävirasto Kokouksen avaus Viestintäviraston

Lisätiedot

Operaattorit ja erityissääntely

Operaattorit ja erityissääntely Liite FiComin lausuntoon maksupalvelun tarjontaa ja raportointia koskevista Finanssivalvonnan standardeista Operaattorit ja erityissääntely Alla on luettelo operaattoreita koskevasta erityissääntelystä.

Lisätiedot

TIKU-saatavuustietojen julkaisemiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista

TIKU-saatavuustietojen julkaisemiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista TIKU-SL-J muistioluonnos 1 (10) Dnro: 20.2.2015 93/501/2014 TIKU-saatavuustietojen julkaisemiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista 2 (10) 1 Muistion tarkoitus Tämä muistio on osa keväällä

Lisätiedot

Luottamusta lisäämässä

Luottamusta lisäämässä Luottamusta lisäämässä Kyberturvallisuuskeskus Kyberturvallisuuskeskus aloitti toimintansa osana Viestintävirastoa 1.1.2014. Se vahvistaa Viestintäviraston jo vuodesta 2001 lähtien hoitamia tietoturvatehtäviä.

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 3/2015 1.12.2015

Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 3/2015 1.12.2015 Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 3/2015 1.12.2015 Tekninen ohjaus 2015-2016 Vuoden 2015 tuloksia ja vuoden 2016 alustavia suunnitelmia 1.12.2015 Normin purku Paremmalla sääntelyllä tuottavuutta,

Lisätiedot

Määräyksen 38 perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 38 perustelut ja soveltaminen 17.12.2014 Määräyksen 38 perustelut ja soveltaminen Metallijohtimisten tilaajayhteyksien ja niihin kytkettyjen viestintäverkkolaitteiden teknisistä ominaisuuksista MPS 38 MPS 38 1 (9) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET

Lisätiedot

TIKU-vastausohje: kiinteä verkko. Syksy 2015

TIKU-vastausohje: kiinteä verkko. Syksy 2015 TIKU-vastausohje: kiinteä verkko Syksy 2015 Toimitettavat tiedot - kiinteä verkko Syksy 2015 Kiinteän verkon saatavuus» Laajakaistaverkko Kiinteän verkon liittymämäärä» Laajakaistaliittymät Kiinteän verkon

Lisätiedot

Määräys suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä

Määräys suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä 1 (5) Määräys suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä joulukuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä FINAS-päivä 22.1.2013 Helsingin Messukeskus Laura Kiviharju Viestintävirasto Viestintäviraston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1773/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1246/2014 Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 2.2.2015 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Määräys telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, merkitsemisestä ja asiakirjoista

Määräys telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, merkitsemisestä ja asiakirjoista 1 (10) Määräys telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, merkitsemisestä ja asiakirjoista Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Tekninen ohjaus ja valvonta. Suomen Seutuverkot kevät seminaari 2013

Tekninen ohjaus ja valvonta. Suomen Seutuverkot kevät seminaari 2013 Tekninen ohjaus ja valvonta Suomen Seutuverkot kevät seminaari 2013 Esityksen sisältö Viestintäviraston uusi organisaatio Miksi olen täällä puhumassa? Teknisten määräysten yleisesittely Sekä muutama määräys

Lisätiedot

Sähköinen kaupankäynti. Olli Pitkänen

Sähköinen kaupankäynti. Olli Pitkänen Sähköinen kaupankäynti Olli Pitkänen Sähköinen kaupankäynti: mitä lakeja sovelletaan? Yleisesti kaikki lainsäädäntö koskee myös sähköistä kaupankäyntiä Tietoverkot tuovat kuitenkin uusia piirteitä kaupankäyntiin:

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro

Viestintäviraston puheenvuoro Viestintäviraston puheenvuoro Maaseudun laajakaistat -seminaari Päivi Peltola-Ojala 3.2.2011 Laajakaistan edistäminen Viestintäviraston toiminnan painopistealue Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan,

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1748/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Karjala hankealue 42 (Nurmes) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) 1535/9520/2010 1 (4) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) Markkina-analyysi koskee Varsinais-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Masku-hanke.

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat,

Tehdasvalmisteiset tulisijat, Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 26.-27.11. Tehdasvalmisteiset tulisijat, savuhormit ja pelastustoimen laitteiden CE CE rakennustuotedirektiivin t ktii i mukaan 2008 CE-merkinnän perusteet CE-merkinnän

Lisätiedot

Määräyksen 70 perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräyksen 70 perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä 1 (8) 21.11.2014 Määräyksen 70 perustelut ja soveltaminen Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä MPS 70 MPS 70 2 (8) SISÄLLYS A-OSA MÄÄRÄYKSEN TAUSTA... 3 B-OSA PYKÄLÄKOHTAISET

Lisätiedot

Määräyksen 2 C/2015 M perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 2 C/2015 M perustelut ja soveltaminen 1 (8) 17.4.2015 Määräyksen 2 C/2015 M perustelut ja soveltaminen Määräys suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä MPS 2 C/2015 M MPS 2 C/2015 M 2 (8) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET

Lisätiedot

Asiakaspalvelun laatua koskevan tiedon julkaisuvelvollisuus

Asiakaspalvelun laatua koskevan tiedon julkaisuvelvollisuus Päätös 1 (9) Dnro: 1.7.2015 158/929/2015 [Teleyritys] Viestintäviraston lausuntopyyntö 4.6.2015 dnro 158/929/2015 Asiakaspalvelun laatua koskevan tiedon julkaisuvelvollisuus 1 Tiivistelmä 2 Teleyritys,

Lisätiedot

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN 1 (5) SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN - Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen sekä markkinoiden väärinkäytösten estäminen, standardi 2.4 - Epäilyttävien

Lisätiedot

Sähkö- ja teleyritysten yhteistoiminnasta. Veli-Pekka Kuparinen, valmiuspäällikkö

Sähkö- ja teleyritysten yhteistoiminnasta. Veli-Pekka Kuparinen, valmiuspäällikkö Sähkö- ja teleyritysten yhteistoiminnasta Veli-Pekka Kuparinen, valmiuspäällikkö Viestintä- ja sähkönjakeluverkkojen keskinäset riippuvuudet Raportti laadittu projektiryhmässä, jonka jäsenet olivat sähköyhtiöistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

Viestintäviraston tilannekuvajärjestelmät. Timo Lehtimäki Tulosalueen johtaja Internet ja tietoturva/viestintävirasto

Viestintäviraston tilannekuvajärjestelmät. Timo Lehtimäki Tulosalueen johtaja Internet ja tietoturva/viestintävirasto Viestintäviraston tilannekuvajärjestelmät Timo Lehtimäki Tulosalueen johtaja Internet ja tietoturva/viestintävirasto Tilannekuva?! Mikä/mitä on tilannekuva? Kuva viestintäverkkojen tietoturvallisuustilanteesta,

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

Taloyhtiöiden kiinteistöverkot

Taloyhtiöiden kiinteistöverkot Taloyhtiöiden kiinteistöverkot Toimintamalli taloyhtiöille ja operaattoreille palveluntarjoajan vaihtotilanteissa Mika Enäjärvi lakiasiat FiCom ry Lähtökohdat Taloyhtiöiden ja asukkaiden mahdollisuudet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007 1 (5) Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt xx päivänä xxkuuta 2007 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tietojärjestelmien ja tietoliikenteen arviointi "Uuteen turvallisuusselvityslakiin" 18.11.2014 Säätytalo Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Viestintäviraston

Lisätiedot

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Perustelumuistio 1(5) 27.2.2015 Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys vuokraveneiden laitteista ja varusteista (Trafi) on vuonna 2010 antanut aluksen

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014 Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Valvontaohjeiden päivitys Tarve saattaa Kuluttajaviraston aikaiset

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1. Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.2015 Pauli Pullinen, liikenne- ja viestintäministeriö Ajankohtaista

Lisätiedot

Viestinnän tulevaisuus

Viestinnän tulevaisuus Viestinnän tulevaisuus Teknologia, asema ja mahdollisuudet Uhat ja turvallisuus Timo Lehtimäki Johtaja Viestintävirasto Viestintäverkot ja -palvelut nyt ja huomenna Käyttäjä Liityntäverkot xdsl Cable WiMAX

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta. Restricted Siemens Osakeyhtiö 2013. All rights reserved.

Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta. Restricted Siemens Osakeyhtiö 2013. All rights reserved. Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta siemens.com/answers Paloilmoitinliikkeen rooli jakelijana 3 CE -merkintä 4 Suoritustasoilmoitus 5-6 Dokumenttien saatavuus 7 Esimerkkejä merkinnöistä

Lisätiedot

Radiolaitteet. Ostajan opas. Opas myyjille ja maahantuojille

Radiolaitteet. Ostajan opas. Opas myyjille ja maahantuojille Radiolaitteet Ostajan opas Opas myyjille ja maahantuojille Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä merkinnät tarkoittavat?... 3 Oletko oikealla taajuudella?... 4 Kuka vastaa nettiostoksestasi?... 5 1 Johdanto

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? 17.2.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Tiedon hallinnan ja tietohallinnon yleislainsäädäntö Hallinnon yhteisten ICT-palvelujen

Lisätiedot

Katsaus säädöstilanteeseen. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko

Katsaus säädöstilanteeseen. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko Katsaus säädöstilanteeseen Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko Palovaroitinasetus (1/2) Lausuntokierros päättyy 15.12.2008 www.pelastustoimi.fi/valmisteilla Tavoite

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

Auditointi. Teemupekka Virtanen 14.5.2010

Auditointi. Teemupekka Virtanen 14.5.2010 Auditointi Teemupekka Virtanen 14.5.2010 Lähtökohta Kaikki KANTAan liittyneet organisaatiot jakavat saman tietomassan Keskinäinen luottamus Yhteiset toimintaperiaatteet Yhteinen turvataso Minä uskallan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta SAARA SIVONEN Esityksen sisältö Biosidivalmisteiden hyväksyminen Kansallinen lupa

Lisätiedot

Taajuuksien valvonta tänään ja tulevaisuudessa. Heidi Himmanen

Taajuuksien valvonta tänään ja tulevaisuudessa. Heidi Himmanen Taajuuksien valvonta tänään ja tulevaisuudessa Heidi Himmanen Mitä on taajuusvalvonta? 1. Taajuuksien käytön valvonta» Häiriöiden selvittäminen ja poistaminen» Radiolupien noudattamisen valvonta» Radioasemien

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille

Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille 17.6.2008 Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille n suosituksia 316/2008 S Suositus 316/2008 S 1 (5) Kuvailulehti Julkaisija Tekijät Tietojen luovutus -työryhmä Asiakirjan

Lisätiedot

Elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaan liittyvät säädökset

Elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaan liittyvät säädökset Elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaan liittyvät säädökset Ylitarkastaja Anne Tammiruusu, Fimea Lääkealan toimijoiden valvonta Luvat ja tarkastukset Mitä, missä, milloin 2002-2005 Veridirektiivit 2004-2006

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

Määräys teleliikenteen estoluokista

Määräys teleliikenteen estoluokista Viestintävirasto 35 Q/2014 M 1 (5) Määräys teleliikenteen estoluokista Annettu Helsingissä 8. päivänä joulukuuta 2014. Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1258/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

SUOMEN MAKSUNEUVOSTON EHDOTTAMAT TOIMENPITEET - MAKSAMISEN NYKYTILA JA TRENDIT 2014

SUOMEN MAKSUNEUVOSTON EHDOTTAMAT TOIMENPITEET - MAKSAMISEN NYKYTILA JA TRENDIT 2014 SUOMEN MAKSUNEUVOSTON EHDOTTAMAT TOIMENPITEET - MAKSAMISEN NYKYTILA JA TRENDIT 2014 1 TUNNISTAMINEN JA MAKSAMINEN VERKOSSA TÄYDENTÄÄ DIGITALISAATIOTA Dirty Money Banknotes are contaminated with an average

Lisätiedot

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat .eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat 1/7 MÄÄRITELMÄT Käsitteet, jotka on määritelty asiakirjoissa Sopimusehdot ja/tai.euriidanratkaisusäännöt, on kirjoitettu isolla alkukirjaimella tässä asiakirjassa.

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1314/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Pieksämäki 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat HMV-sääntelyn tiekartta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat Sisältö HMV-sääntely» Mitä ja miksi? HMV-sääntelyn punainen lanka Tiekartta 2013 2017» HMV-analyysit ja

Lisätiedot

Mobiililaitteiden tietoturva

Mobiililaitteiden tietoturva Mobiililaitteiden tietoturva 2009-02-23 Raahe Erka Erka Koivunen Koivunen Yksikön Yksikön päällikkö päällikkö CERT-FI CERT-FI CERT-FI:n esittely CERT-FI kansallinen CERT-viranomainen Coordinated CERT ==

Lisätiedot

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010 Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan Anne Junttonen 22.11.2010 Taustaa direktiivimuutokselle Lääkeväärennöksiä löytynyt laillisesta jakeluketjusta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot