Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 1/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 1/2015 23.2.2015"

Transkriptio

1 Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 1/

2 Teknisen ohjauksen hankkeet 2015 Ohjaus ja valvontasuunnitelmat vuodelle

3 Verkkotunnukset ja verkkotunnusvälittäjät.fi ja.ax Kirsi Sunila-Putilin 3

4 TYK: Uusi verkkotunnusvälittäjämalli Uudistettu malli, ns. registry-registrar malli Verkkotunnusten rekisteröinti fi- ja ax-juureen vain verkkotunnusvälittäjien kautta Verkkotunnusvälittäjän velvoitteet laajenevat, mm.» Tiedotusvelvollisuudet käyttäjälle» Huolehdittava toimintansa tietoturvallisuudesta» Ilmoitettava tietoturvaloukkauksista ja uhkista Viestintävirastolle Viestintävirastolle määräysvaltuutuksia verkkotunnusvälittäjän toiminnasta 4

5 Määräysvalmistelu Määräykset 37 E (.fi) ja 52 A (.ax) kumotaan ja korvataan yhdellä uudella määräyksellä Määräysvalmisteluun perustettiin työryhmä» Mukana n. 40 sidosryhmien edustajaa.» 5 kokousta ( )» Tietoturvavaatimuksia yhdenmukaistettu teletoimintamääräysten tietoturvavaatimusten kanssa Tilanne 2/2015: Määräysluonnos, EPP-rajapintakuvausliite ja määräyksen perustelut ja soveltaminen muistio (MPS) lausuntokierroksella, päättyy Työryhmä kokoontuu käsittelemään lausunnot huhtikuussa Määräys notifioidaan keväällä transparenssidirektiivin perusteella EU:lle ja jäsenvaltioille (koska koskee tietoyhteiskunnan palvelua) Verkkotunnushankkeessa huomioidaan tarvittavat järjestelmämuutokset Lakimuutos tältä osin voimaan muuta lakia myöhemmin

6 Määräyksen sisällöstä verkkotunnusvälittäjän ilmoitus- ja tiedotusvelvollisuudet» toiminnan aloittaminen tai lopettaminen» tietojen muutokset» viranomaisen kieltopäätös Verkkotunnusvälittäjän neuvontavelvollisuus» käyttäjälle tiedot verkkotunnuksen sisällön ja muodon edellytyksistä verkkotunnusrekisteriin merkittävät tiedot» tekninen toteuttamistapa» merkitsemisen yhteydessä ilmoitettavat tiedot verkkotunnuksen siirtäminen käyttäjältä toiselle verkkotunnusvälittäjän vaihtaminen toiseen 6

7 Määräyksen sisällöstä välittäjän toiminnan tietoturvasta huolehtiminen» riskinhallinta» perustuu pitkälti KATAKRIin ilmoitusvelvollisuus häiriöistä eli tietoturvaloukkauksista ja uhkista Viestintävirastolle» Ilmoituskynnys ja ilmoitusmenettely verkkotunnuksen tekniset määrittelyt 7

8 Taajuudet Pertti Suortti 8

9 Taajuushallinnolliset määräykset tietoyhteiskuntakaaren alussa 1 E/2014 Radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta ja merkitsemisestä 15 AG/2014 Luvasta vapaiden radiolähettimien 15 AH/2015 yhteistaajuuksista Luvasta vapaiden ja käytöstä radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä 2 B/2014 Suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä 4 R/2014 Radiotaajuusmääräys 4 S/2015 Radiotaajuusmääräys 6 J/2014 Radioamatöörimääräys 18 D/2014 Meriradio- ja amatööriviestinnän tutkintovaatimuksista 22 H/2014 Telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, merkitsemisestä ja asiakirjoista 12 S/2014 Eräiden radiolähettimien lupien ja merkkien hyväksymisestä 70/2014 televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Pertti Suortti

10 70/2014 televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Korvaa LVM:n käyttösuunnitelma-asetuksen Tarkentaa vn asetusta taajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Sisältää listat käytössä ja käytettävissä olevista tv- ja ääniradiotaajuuksista» Max 500 W tv-lähettimet eivät mukana» Aiemmin "valtakunnalliset" FM-taajuuskokonaisuudet on LVM:n asetuksesta poiketen jaettu valtakunnallisiin ja alueellisiin, rajana 75 % väestöpeitto» Tv:ssä valtakunnallisuuden rajana on 80 % peitto Määrittelee kriteerit peittoalueiden laskennalle» TV:n osalta ei sovelleta nykyisiin toimilupiin 10

11 Sähköinen tunnistaminen Timo Leppinen 11

12 Viestintäviraston tehtävät Pohjana tunnistamislaki (617/2009), siihen tehdyt/tehtävät muutokset (HE 272/2014), lain nojalla annettava valtioneuvoston asetus sekä eidas-asetus Kolme kokonaisuutta:» Luottamusverkosto (kansallinen)» Rajat ylittävä tunnistaminen (eidas)» Luottamuspalvelut (eidas) 12

13 Luottamusverkosto Tunnistuspalvelun tarjoajien verkosto (HE 272/2014) "Luottamusverkostoon kuuluvan tunnistuspalvelun tarjoajan on noudatettava sellaisia hallinnollisia käytäntöjä, jotka mahdollistavat tunnistuspalveluita tarjoavien ja niitä hyödyntävien sähköisten palveluntarjoajien tarjoamien palveluiden yhteentoimivuuden sekä tarjottava tekniset rajapinnat, jotka luovat edellytykset tunnistuspalveluita tarjoavien ja niitä hyödyntävien toimijoiden väliselle toiminnalle. " Laki voimaan , luottamusverkoston osalta Kansalliset ratkaisut tavoite kevään 2015 kuluessa Valtioneuvoston asetus hallinnolliset käytännöt VM/LVM-vetoinen hallintaryhmä, Vivi mukana Viestintäviraston vaatimusmäärittelyt tekniset rajapinnat toimijoiden välillä, toimijoiden auditointivaatimukset Vivi-vetoinen tekninen ryhmä, Vivin projektiryhmä 13

14 Rajat ylittävä tunnistaminen eidas-asetus 910/ Vastavuoroinen tunnustaminen "Kun julkisen sektorin elimen yhdessä jäsenvaltiossa tarjoaman verkkopalvelun käyttö edellyttää kansallisen oikeuden nojalla tai kansallisessa hallinnollisessa käytännössä sähköistä tunnistamista sähköisen tunnistamisen menetelmän ja todentamisen avulla, toisessa jäsenvaltiossa myönnetyt verkkopalvelujen käyttöön tarvittavat sähköisen tunnistamisen menetelmät on tunnustettava ensimmäisessä jäsenvaltiossa kyseisen verkkopalvelun osalta rajat ylittävää todentamista varten edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:" asetus voimaan hyväksyttävä muiden maiden säännöt täyttävät tunnistamisjärjestelmät 2018 vapaaehtoisesti voidaan notifioida ja hyväksyä aikaisemminkin maiden välisen yhteentoimivuusjärjestelmän rajapintamäärittely (kansallinen ratkaisu) eidas toimeenpanosäännökset eidas tekninen alaryhmä kansallinen tekninen ryhmä Vivin projektiryhmä 14

15 Luottamuspalvelut eidas-asetus 910/ III LUKU Luottamuspalvelut asetus voimaan sähköiset allekirjoitukset, sähköiset leimat, sähköiset aikaleimat, sähköiset rekisteröidyt jakelupalvelut, verkkosivustojen todentaminen etukäteisvalvonta laatupalveluiden (qualified services) osalta ja jälkikäteisvalvonta muiden palveluiden (non-qualified) osalta Toimintaohjeiden laadinta valvontaelinten kansainvälinen yhteistyö, luottamuspalveluiden tarkastukset, tietoturvaloukkausilmoitukset muille jäsenvaltioille ja ENISAlle, EU:n luotettavuusmerkkiin liittyvät tehtävät, sähköisen allekirjoituksen ja sähköisen leiman luontivälineiden sertifiointiin liittyvät tehtävät eidas toimeenpanosäännökset ETSI/CEN-standardit, ENISA ohjeet kansallinen tekninen ryhmä Vivin projektiryhmä 15

16 eidas-valmistelu EU:ssa Komission eidas Expert Group» Kokoontuu kerran kuukaudessa» Laatii ehdotuksia toimeenpanosäännöksiksi (Implementation Act IA) eidas komitea» Kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa» Hyväksyy IA-ehdotukset IA:t» 1 hyväksytty (cooperation)» 6 IA-ehdotusta käsittelyssä Notification, Interoperability framework, Levels of assurance EU Trust Mark, trusted lists, advanced electronic signatures and seals (annex lista ETSI-standardeista) 16

17 Standardointi ETSI TC ESI (Electronic Signatures and Infrastructures)» komission mandaatin M/460 Mandate on Electronic Signature Standardisation toinen vaihe» Yhteistyö CEN TC 224 kanssa laatii osan standardeista ETSI TR ; Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Rationalised structure for Electronic Signature Standardisation 17

18 Teletoiminta - turvallisuus Timo Leppinen 18

19 Valmiussuunnittelu loppuvuonna 2014 Viestintävirasto tutustui suurimpien teleyritysten valmiussuunnitteluun ja siitä laadittuun dokumentaatioon tuloksena arviomuistio nykytilasta, kehittämistarpeista sekä tarkoituksenmukaisista Viestintäviraston ohjauskeinoista asiassa kuuleminen muistion julkisesta versiosta muut teleyritykset, liikenne- ja viestintäministeriö sekä valtiovarainministeriö lausuntojen perusteella päätös tarkoituksenmukaisista ohjauskeinoista ja ohjauksen pääpiirteisestä sisällöstä 19

20 Hätäliikennehäiriöistä ilmoittaminen TYK 278 : teleyrityksen on viipymättä ilmoitettava hätäkeskukselle, meripelastuskeskukselle ja meripelastuslohkokeskukselle hätäpuheluiden välittämisen kannalta merkittävistä viestintäverkon, verkkopalvelun ja viestintäpalvelun vikatilanteista ja häiriötilanteista Viestintäviraston suositus 310/2014 S: tarkennukset ilmoitusten tekoon; uutena asiana teleyritysten tulisi toimittaa kyseiset ilmoitukset myös Viestintävirastolle Hätäkeskuslaitos ilmoittaa Viestintävirastolle itse havaitsemistaan hätäliikenteen häiriöistä Viestintäviraston suoraan saamien ilmoitusten sekä kyselyllä Häkeltä ja teleyrityksiltä saatujen tietojen pohjalta arvio tilanteesta ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeesta 20

21 Teletoiminta ja muut viestinnän välittäjät - luottamuksellisen viestinnän suoja Jarkko Saarimäki 21

22 Luottamuksellisen viestinnän suoja Toteutetaan valvontakysely kansainvälisesti toteutetun palvelun tietoturvan tiedottamisesta (Viestintäviraston suositus 205/2014 S)» Kysely kevään aikana» Vastausten perusteella arvioidaan jatkotoimien tarve Määritellään keitä ovat viestinnän välittäjiä ja kansainvälisiä toimijoita» Tunnistetaan keskeiset toimijat» Julkaistaan ohjeistus viraston verkkosivuilla 22

23 Teletoiminta - laatu ja yhteentoimivuus Klaus Nieminen 23

24 Vektorointi ja määräys 38 Viestintävirasto pyytää vektoroinnin käytöstä kiinnostuneita teleyrityksiä olemaan asiassa aktiivisia ja tekemään ehdotuksen siitä, mitä ja miten he toivoisivat asiaa käsiteltävän.» Viestintävirastolla on valmius päivittää määräystä, mutta työ käynnistetään vain, jos sille on selvästi tarvetta.» Yhteyttä kannattaa ottaa myös hyvissä ajoin ennen tekniikan suunniteltua käyttöönottoa, sillä asian läpikäyntiin menee aikaa. 24

25 Vuokratuotesuositukset Viestintävirasto on päivittämässä vanhoja vuokratuotteita käsitteleviä työryhmäraportteja suositussarjaan.» Samalla on tulossa myös pieniä sisältömuutoksia. Suositukset on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle maaliskuun loppuun mennessä. Päivitettävät suositukset ovat:» Ethernet-pohjaiset vuokratuotteet» Operaattorien väliset toimintatavat laajakaistaprosesseissa 25

26 Kiinteistöjen sisäverkot Klaus Nieminen 26

27 Yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaki Laajakaistan yhteisrakentamista käsittelevä direktiivi koskee rakennushankkeita, joiden rakennuslupa on haettu jälkeen.» Lainsäädäntötyö on kesken, mutta näillä näkymin näyttää siltä, että lakiin on tulossa uusia sisäverkkoja koskevia määräyksenantovaltuuksia Viestintävirastolle.» Lainsäädäntötyötä vetää liikenne- ja viestintäministeriö, josta saa lisätietoja aiheesta. 27

28 Sisäantenniverkot Sähkötieto- ja rakennustieto ovat valmistelemassa aiheesta yhteistä ST- ja RTkorttia.» Tällä hetkellä tekeillä on tekninen ohje verkon rakentamisesta.» Sen lisäksi tarkoitus on laatia myös erillinen prosessiohje toimintamalleista. Viestintävirasto odottelee tämän työn tuloksia ja arvioi myöhemmin keväällä, mitä suosituksia Viestintäviraston kannattaa näiden lisäksi laatia ja julkaista. 28

29 Uusi radiolaitedirektiivi (RED) Ritva Suurnäkki 29

30 Radiolaitteiden markkinavalvonta olennainen osa taajuusvalvontaa Tekninen vaatimustenmukaisuus Radiolaitedirektiivin nojalla annettujen standardien noudattaminen -> vaatimustenmukaisuusolettama Dokumentit ja merkinnät (CE) Ensisijainen vastuu valmistajilla Valvonnan kohteena kansalliset markkinat: Maahantuojat, jälleenmyyjät, verkkokauppa... Viranomaisyhteistyö: mm. STUK, TUKES, poliisi, tulli Eurooppalainen viranomaisyhteistyö Taajuuksien EU:n käyttösuunnitelma komissio Radiolaitteiden olennaiset vaatimukset» Taajuuksien tehokkaan käytön tukeminen» Häiriöttömyys» Turvallisuus» Riittävä sähkömagneettinen yhteensopivuus EMCdirektiivin mukaisesti

31 Uuden radiolaitedirektiivin (RED) kansallinen voimaan saattaminen Direktiivi voimaan Direktiivi 2014/53/EU radiolaitteiden asettamisesta saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (RED) Kumonnut R&TTE direktiivin vuodelta 1999 Kansallinen voimaansaattaminen TYK 30 luvun kokonaismuutos Muut säädösmuutostarpeet (mm. toimivaltuuksien riittävyys) Rajapinnat sähköturvallisuutta ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeviin kansallisiin säädöksiin HE TYK:n muuttamisesta 2015 Säädösehdotukset LVM:lle elokuussa 2015 Tarvittavat muutokset Viestintäviraston määräyksiin mennessä Säädösmuutokset voimaan

32 Mikä muuttuu ? Kaikki radiovastaanotinlaitteet (mm. TVvastaanottimet) tulevat RED:n soveltamisalaan Kiinteän televerkon laitteet ja kiinteät asennukset jäävät RED:n soveltamisalan ulkopuolelle» Markkinavalvonta perustuu sähköturvallisuuteen & sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen» EMC-/ LVD-direktiivien nojalla asetetut vaatimukset» Viestintäverkkojen toimivuutta ja suojaamista koskevat määräykset edelleen TYK:n nojalla (mm. M43) Uudet radiolaitestandardit (ETSI)

33 Mikä on RED:n mukainen radiolaite? Laite joka tarkoituksella lähettää tai vastaanottaa radioaaltoja radioviestinnän tai radiomäärityksen tarkoituksiin Käyttää järjestelmällisesti radiotaajuuksia Erityistapaus 1: häirintälaitteet (jammerit)» Tarkoituksena laillisen radioviestinnän häirintä» Luvatonta taajuuksien käyttöä» Sääntelyn tavoitteet huomioon ottaen asianomainen komitea (TCAM) on linjannut, että jammerit katsotaan radiolaitteiksi Erityistapaus 2: laiteyhdistelmät, joissa radiokomponentti» Komissio voi määritellä täytäntöönpanosäädöksellä, mitkä sähkölaitteet täyttävät radiolaitteen määritelmän» Tavoite, että toimivaltainen viranomainen määräytyisi ongelman luonteen perusteella

34 Viestintäviraston toimialatiedon keruun kehittyminen Pertti Hölttä ja Joonas Orkola 34

35 Toimialatiedon keruun iso kuva Viraston kolmivuotinen TIKU-hanke päättyy vuoden 2015 lopussa ja tulokset otetaan vaiheittain käyttöön tämän vuoden aikana» Virasto on panostanut merkittävästi luodakseen yhtenäisen tavan kerätä, käsitellä ja julkaista alueellisesti tarkkaa ja paikkamuotoista tietoa viestintäpalveluista Viestintäviraston tarpeisiin Vaikutukset näkyvät myös teleyrityksille» Mahdollistaa vakioidun ja ennakoitavan tavan tietojen tuottamiseen ja toimittamiseen» Mahdollistaa näkymän itse tuottamaansa tietoon» Saattaa vaatia alkuvaiheessa muutoksia tiedon tuottamiseen tarvittavissa ratkaisuissa ja prosesseissa Yhteiskunnalliset vaikutukset» Viraston tuottamien analyysien laatu paranee» Markkinoiden läpinäkyvyys lisääntyy 35

36 TIKU osakokonaisuudet Teleyritykset ja Viestintävirasto tiedontuottajina TIEDONKERUU JA VALIDOINTISOVELLUKSET Toimialatieto (esim. saatavuus) Asiointisovellukset (esim. häiriöt) M2M (esim. tukiasemat) TIEDON JULKAISU MONITORi TIETOKANTAKERROS DMZ Operatiivinen tietokanta tietokanta Tietovarasto TIETOKANTAKERROS SISÄVERKKO Tietovarasto TIEDON ANALYSOINTI Analysointityökalut TIEDON JULKAISU Sisäiset näkymät

37 Toimiala- ja häiriötietojen keruu Valtakunnalliset tilastokyselyt (liittymä- ja käyttömäärät, tulot ja investoinnit, viat ja häiriöt jne.)» Nykyinen tiedonkeruusovellus integroituu osaksi TIKU-tiedonkeruusovellusta Alueelliset saatavuustiedot» TIKU Tiedonkeruusovelluksen v1.1 pilotointi teleyritysten kanssa 2Q2015 Teleyrityksillä on mahdollisuus toimittaa tiedot myös sähköpostitse» Tiedonkeruuratkaisun v1.5 käyttöönotto lokakuu 2015 Tiedonkeruuratkaisua kehitetään edelleen teleyrityksiltä saatujen (syksy kevät 2015) kommenttien perusteella Teleyritykset tuottavat tiedot vain TIKU tiedonkeruusovelluksella Häiriötietojen keruu» M66 mukaisesti häiriötietojen ilmoittaminen Viestintävirastolle mahdollista tehdä myös Viestintäviraston sähköisellä ilmoitusjärjestelmällä ("HHJv2")» HHJv2 teleoperaattori käyttöönotto suunniteltu 4Q

38 Tietojen käyttökohteet HMV-analyysit Yleispalveluanalyysit Postimarkkinoihin liittyvät analyysit Nopeiden laajakaistayhteyksien tilanneseuranta Toimilupaehtojen valvonta Julkaisu - MONITORi 38

39 Esimerkki: Saatavuustietojen kerääminen Esimerkkinä laajakaistaverkon saatavuus Teleyritys toimittaa Viestintävirastolle CSV-muotoisen tiedoston verkkonsa saatavuusalueesta Ilmoitetaan saatavuus rakennuskohtaisesti» Rakennustunnus tai osoite» Liittymätekniikka» Liittymänopeus» Rakennusvaihe, vaatiiko lisärakentamista Paikannetaan rakennuksen sijainti VRK:n väestöaineiston avulla PVM Postiosoite Postinro Postitoimipaikka Kunta I-koord. P-koord. Rakennustunnus Tekniikka Käyttöpaikat Rakennusvaihe DL-luokka UL-luokka DL UL Lisätieto Täydellisyydentie 1 A Helsinki Helsinki A Ethernet Helsinki B Kaapelimodeemi , Osoitepolku 2 B Helsinki HomePNA Osoitepolku Helsinki xdsl ,5+ 1 0, Helsinki xdsl 1 2 0,5+ 0,5-0,5 0, Sivutie Helsinki FTTH Tapio Oikarainen

40 Vanha tiedonkeruu Excel-kyselyt Kuntakohtainen prosenttiluku verkkojen ja palvelujen saatavuudesta vakituisiin asuntoihin Ei huomioi eri yritysten verkkojen päällekkäisyyttä Epätarkka, kuntaa pienemmistä alueista ei nähdä tarkkaa saatavuustietoa Tapio Oikarainen

41 Uusi tiedonkeruu Osoitekohtainen tieto kiinteästä verkosta Maantieteellinen peittoalue matkaviestinverkosta Saadaan hyvin tarkka karttakuva saatavuudesta Verkkojen päällekkäisyys nähdään suoraan Karttakuvasta saadaan karttatyökalujen avulla irti monenlaista tietoa Tapio Oikarainen

42 Uusi tiedonkeruu Keskitetty tiedonkeruu» Parantaa sekä Viestintäviraston tiedonkeruuta että operaattoreiden tiedontuottamista» Vähemmän erillisiä kyselyitä Tarkat tiedot» Luotettavan tiedon saaminen tärkeää analyyseissä» Maantieteellinen tarkkuus paranee Yhtenäiset tiedot» Samaa tietoa käytetään eri tarpeisiin Tapio Oikarainen

43 Saatavuustietojen käyttö Tarkat saatavuustiedot tulevat vain Viestintäviraston sisäiseen tilastointi- ja analyysikäyttöön Karkeamman tason tietoja tullaan myös julkaisemaan. Julkaisuperiaatteet sovitaan teleyritysten kanssa vuoden 2015 aikana.» Lausuntopyyntö puhelin- ja laajakaistapalvelujen saatavuutta koskevien tietojen julkaisemiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista toimitettu teleyrityksille Tietoja julkaistaan Viestintäviraston Monitoripalvelussa Tapio Oikarainen

44 https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/monitori-palvelu.html

45

46 [Esittäjän nimi, titteli] [pvm] 46

eidas tilanne ja vaikutuksia Suomen ratkaisuihin

eidas tilanne ja vaikutuksia Suomen ratkaisuihin eidas tilanne ja vaikutuksia Suomen ratkaisuihin eidas asetus asetus (EU) N:o 910/2014 sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sovelletaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Teleyritysten ABC -koulutus 12.10.2016 Mitä tarkoittaa olla teleyritys ja Viestintäviraston asiakas? Saara Punkka Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Viestinnän välittäminen Yleinen teletoiminta Verkkotoimilupaa

Lisätiedot

Viestintäverkkojen ja - palvelujen saatavuus. Joonas Orkola Toimialatieto

Viestintäverkkojen ja - palvelujen saatavuus. Joonas Orkola Toimialatieto Viestintäverkkojen ja - palvelujen saatavuus Joonas Orkola Toimialatieto Viestintäverkkojen ja -palvelujen saatavuus Tietoja tuotetaan... 1. Viestintävirastolle 2. viestintäpalvelujen käyttäjille 3. muihin

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja. 3 Teknisen ohjauksen katsaus 3/ Määräyshankkeiden tilannekatsaus (kalvot 2-30)

1 Kokouksen avaus. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja. 3 Teknisen ohjauksen katsaus 3/ Määräyshankkeiden tilannekatsaus (kalvot 2-30) Pöytäkirja 1 (5) Viestintäviraston tekniset määräykset -työryhmä Dnro: 11.12.2014 151/060/2014 Viestintäviraston tekniset määräykset -työryhmä Aika 24.11.2014 13-14.30 Paikka Viestintävirasto 1 Kokouksen

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus ja esityslista

1 Kokouksen avaus ja esityslista Pöytäkirja 1 (5) Dnro: Anne Lohtander 26.02.2015 114/060/2014 Viestintäviraston tekniset määräykset -työryhmä Viestintäviraston tekniset määräykset -työryhmä Aika 23.2.2015 9-11.15 Paikka Osallistujat

Lisätiedot

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari Viestintäviraston julkiset toimialatiedot Viestintäviraston tietoseminaari 27.11.2015 Viestintäviraston toimialatiedot Mitä ovat Viestintäviraston toimialatiedot? Mikä on seminaarin tavoite? Mihin Viestintävirasto

Lisätiedot

Viestintävirasto kerää tietoa

Viestintävirasto kerää tietoa Viestintävirasto kerää tietoa Joonas Orkola Miksi Viestintävirasto kerää tietoa? Teletoimijoiden ja toiminnan laajuuden määrittämiseksi» Viestintävirasto tulkitsee lain perusteella, mitkä tahot harjoittavat

Lisätiedot

Kyberturvallisuuden tila ja sähköinen tunnistaminen. FINAS-päivä

Kyberturvallisuuden tila ja sähköinen tunnistaminen. FINAS-päivä Kyberturvallisuuden tila ja sähköinen tunnistaminen FINAS-päivä 26.1.2017 Vahva sähköinen tunnistaminen ja sähköiset luottamuspalvelut Vahva sähköinen tunnistaminen tarkoittaa tunnistus- ja luottamuspalvelulain

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 2.3.2016 Kreetta Simola VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden 2015

Lisätiedot

Tiedottaminen hätäliikenteen häiriöistä Viestintäviraston suosituksia

Tiedottaminen hätäliikenteen häiriöistä Viestintäviraston suosituksia Suositus 1 (10) Tiedottaminen hätäliikenteen häiriöistä n suosituksia Suositus 2 (10) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Lainsäädäntöperusta... 4 5 Tiedottamisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Teematilaisuus: Verkkotiedot

Teematilaisuus: Verkkotiedot Teematilaisuus: Verkkotiedot Teleyrityksen puheenvuoro - Sonera Raimo Mäki 29.5.2015 Millaisessa ympäristössä toimimme ~80% ~75% ~45% ~82% ~67% ~10% ~23% Lähde: Tilastokeskus/kuluttajabarometri 05/2014

Lisätiedot

Tunnistaminen ja luottamuspalvelut. Työryhmän ensimmäinen kokous 16.2.2016

Tunnistaminen ja luottamuspalvelut. Työryhmän ensimmäinen kokous 16.2.2016 Tunnistaminen ja luottamuspalvelut Työryhmän ensimmäinen kokous 16.2.2016 Työryhmän tehtävät Viestintävirasto laissa määritelty valvontaviranomainen -> työryhmästä toimijoiden näkemykset toimijoiden yhteissääntelyn

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 3/2014

Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 3/2014 Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 3/2014 24.11.2014 [pvm] Määräyshankkeet Tilannekatsaus 11/2014 2 Verkkotunnukset ja verkkotunnusvälittäjät.fija.ax Kirsi Sunila-Putilin 3 TYK: Uusi verkkotunnusvälittäjämalli

Lisätiedot

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavia toimialatietoja Asiakkaiden rekisteritiedot Valvottavien yritysten julkaisemat tiedot

Lisätiedot

Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta. Viestintämarkkinapäivä Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen

Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta. Viestintämarkkinapäivä Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta

Lisätiedot

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh ,

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh , Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi Elina Thorström, puh. 0295 342 393, elina.thorstrom@lvm.fi Laajakaistan yhteisrakentamisdirektiivin tavoitteet Alentaa laajakaistan rakentamiskustannuksia

Lisätiedot

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 1 (10) Viestintävirasto 1 C/2003 M Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä

Lisätiedot

Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta

Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta Viestintävirasto 1 E/2014 M 1 (7) Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta ja merkitsemisestä Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

TIKU-tietopyynnön vastausohje

TIKU-tietopyynnön vastausohje TIKU-tietopyynnön vastausohje SISÄLLYSLUETTELO 1. Puhelin-, laajakaista- ja TV-palvelujen tarjontaan soveltuvan kiinteän verkon saatavuusalue 2. Puhelin-, laajakaista- ja TV-palvelujen tarjontaan soveltuvan

Lisätiedot

Verkkotunnusvälittäjän vastuut ja velvollisuudet. fi uudistuu 2016-kiertue Lakimiehet Sanna Sahlman ja Kirsi Sunila-Putilin

Verkkotunnusvälittäjän vastuut ja velvollisuudet. fi uudistuu 2016-kiertue Lakimiehet Sanna Sahlman ja Kirsi Sunila-Putilin Verkkotunnusvälittäjän vastuut ja velvollisuudet fi uudistuu 2016-kiertue Lakimiehet Sanna Sahlman ja Kirsi Sunila-Putilin Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 5.9.2016 HE 221/2013.fi ja.ax -päätteisiä (*

Lisätiedot

Määräykset 66 ja 67. Uudet määräykset teletoiminnan häiriötilanteista ja tietoturvasta

Määräykset 66 ja 67. Uudet määräykset teletoiminnan häiriötilanteista ja tietoturvasta Määräykset 66 ja 67 Uudet määräykset teletoiminnan häiriötilanteista ja tietoturvasta Määräysperusta Mikä muuttui? Ketä velvoittaa? 2 5,5 vanhaa määräystä korvattiin 1.1. alkaen kahdella uudella Häiriötilannemääräys

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat matkaviestinverkon saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat matkaviestinverkon saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-A 1 (6) Dnro: 20.10.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat matkaviestinverkon saatavuustiedot 1 Lähtökohdat 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio on laadittu osana keväällä

Lisätiedot

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö 2.6.2016 1 25.5.2018 Onko tietosuojaviranomainen valmiina? 2 TSV:N SIIRTYMÄAJAN PROJEKTI 2016-2017 TSAU

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia?

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena on kuvata

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 1 (5) Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Ajankohtaista Biopankkilaista

Ajankohtaista Biopankkilaista Ajankohtaista Biopankkilaista Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29.10.2012 Lain tarkoitus Tarkoituksena on tukea tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, edistää näytteiden käytön

Lisätiedot

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta (HE 30/2016 vp) Eduskunta, Talousvaliokunta 8.04.2016 Veli Viitala TEM HE (30/2016 vp) laiksi mittauslaitelain muuttamisesta Pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Määräyksen 1 E/2014 M perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 1 E/2014 M perustelut ja soveltaminen 1 (10) 31.12.2014 Määräyksen 1 E/2014 M perustelut ja soveltaminen Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta ja merkitsemisestä MPS 1 E/2014 M MPS 1 E/2014 M 2 (10) SISÄLLYS A-OSA

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös:

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös: INSPIRE ROADMAP Inspire sihteeristö 30.8.2010 Komission antaman asetuksen status yleisesti EU -oikeudessa: Asetuksia antavat neuvosto ja parlamentti yhdessä tai komissio yksin, ja ne ovat kaikilta osin

Lisätiedot

TIKU-vastausohje: kiinteä verkko. Tammikuu 2017

TIKU-vastausohje: kiinteä verkko. Tammikuu 2017 TIKU-vastausohje: kiinteä verkko Tammikuu 2017 Sisältö Ilmoitettavat tiedot Kiinteä verkko Kiinteän verkon saatavuus» Esimerkkilomake ja ilmoitettavat tiedot (laajakaista) Kiinteän verkon liittymämäärä»

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

EU-lainsäädäntö REMITin osalta. REMIT keskustelutilaisuus Antti Paananen, Energiavirasto

EU-lainsäädäntö REMITin osalta. REMIT keskustelutilaisuus Antti Paananen, Energiavirasto EU-lainsäädäntö REMITin osalta REMIT keskustelutilaisuus 27.4.2015 Antti Paananen, Energiavirasto Sisältö REMIT asetus 1227/2011 ja markkinaosapuolten rekisteröityminen Komission täytäntöönpanoasetus 1348/2014

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa

Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa 2008-2009 Kirsi Miettinen Neuvotteleva virkamies, viestintäpolitiikan osasto 1 Askelmerkit 2008-2009 1) Vahvan sähköisen tunnistamisen kansalliset linjaukset

Lisätiedot

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva) Analyysi 1 (6) Tämä markkina-analyysi korvaa Dnro: 14.12.2012 päivätyn analyysin 25.5.2016 1760/9520/2012 Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Lisätiedot

Viestintävirasto TAE Liv

Viestintävirasto TAE Liv Viestintävirasto TAE 2017 Liv 6.10.2016 Viestintäviraston TAE 2017 Toimintamenomomentti 31.40.01.» Bruttomenot 31,2 milj.» Maksullisen toiminnan tulot 20,2 milj.» Nettomenot 11,0 milj. Eräät viestinnän

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(8) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 08, 31.3.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan?

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1768/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon

Lisätiedot

Asiakaspalvelun laatua koskevan tiedon julkaisuvelvollisuus

Asiakaspalvelun laatua koskevan tiedon julkaisuvelvollisuus Päätös 1 (9) Dnro: 1.7.2015 158/929/2015 [Teleyritys] Viestintäviraston lausuntopyyntö 4.6.2015 dnro 158/929/2015 Asiakaspalvelun laatua koskevan tiedon julkaisuvelvollisuus 1 Tiivistelmä 2 Teleyritys,

Lisätiedot

Viestintävirasto MUISTIO MPS Verkot ja turvallisuus

Viestintävirasto MUISTIO MPS Verkot ja turvallisuus 1 (12) VIESTINTÄVIRASTON MÄÄRÄYKSEN 22 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS 22 G/2007 M TELEPÄÄTELAITTEEN, VIESTINTÄVERKKOLAITTEEN JA KIINTEÄN ASENNUKSEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISESTA, MERKITSEMISESTÄ

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Portnetin kehittäminen kohti kansallista Single Windowkonseptia

Portnetin kehittäminen kohti kansallista Single Windowkonseptia Portnetin kehittäminen kohti kansallista Single Windowkonseptia 23.1.2012 - Taustaa Ilmoitusmuodollisuusdirektiivi 2010/65/EU ->lokakuu 2010 Direktiivi on implementoitava kansallisesti 19.5.2012 mennessä

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? 17.2.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Tiedon hallinnan ja tietohallinnon yleislainsäädäntö Hallinnon yhteisten ICT-palvelujen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta SAARA SIVONEN Esityksen sisältö Biosidivalmisteiden hyväksyminen Kansallinen lupa

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp)

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Eduskunta Talousvaliokunta 29.3.2016 HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Tapani Koivumäki TEM HE (20/2016 vp) laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen 30.01.2017 Tomi Voutilainen JulkICT-osasto Työryhmän tehtävät Työryhmän toimikausi 17.11.2016-31.5.2017 Työryhmän tehtävänä on selvittää julkisen hallinnon tiedonhallinnan

Lisätiedot

Katsaus säädöstilanteeseen. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko

Katsaus säädöstilanteeseen. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko Katsaus säädöstilanteeseen Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko Palovaroitinasetus (1/2) Lausuntokierros päättyy 15.12.2008 www.pelastustoimi.fi/valmisteilla Tavoite

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys HÄTÄLIIKENTEEN OHJAUKSESTA JA VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta. Restricted Siemens Osakeyhtiö 2013. All rights reserved.

Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta. Restricted Siemens Osakeyhtiö 2013. All rights reserved. Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta siemens.com/answers Paloilmoitinliikkeen rooli jakelijana 3 CE -merkintä 4 Suoritustasoilmoitus 5-6 Dokumenttien saatavuus 7 Esimerkkejä merkinnöistä

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen. Antennialan tekniikkapäivä

Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen. Antennialan tekniikkapäivä Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen Antennialan tekniikkapäivä 31.10.2013 Esityksen sisältö Uuden määräyksen tarkoitus Soveltamisala ja siirtymäsäännökset uudis- ja korjausrakennushankkeissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Tunnistus- ja luottamuspalveluiden arviointikertomukset

Tunnistus- ja luottamuspalveluiden arviointikertomukset Ohje Tunnistus- ja luottamuspalveluiden arviointikertomukset n ohje LUONNOS Ohje 1 (13) Sisältö 1 Johdanto... 2 1.1 Ohjeen tarkoitus... 2 1.2 Ohjeen voimaantulo... 2 2 Tunnistuspalvelun tarkastuskertomus...

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

Määräys VIESTINTÄVERKKOJEN YHTEENLIITETTÄVYYDESTÄ, YHTEENTOIMIVUUDESTA JA MERKINANNOSTA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005

Määräys VIESTINTÄVERKKOJEN YHTEENLIITETTÄVYYDESTÄ, YHTEENTOIMIVUUDESTA JA MERKINANNOSTA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 1 (6) Määräys VIESTINTÄVERKKOJEN YHTEENLIITETTÄVYYDESTÄ, YHTEENTOIMIVUUDESTA JA MERKINANNOSTA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 26.11.2015 / VM140:06/2013 MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Kestävyyslain mukainen todentaminen

Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyskriteeri-info 23.11.2012 Tekninen asiantuntija Harri Haavisto Sisältö 1. Prosessi 2. Todentajaksi hyväksyminen 3. Todentajan tehtävät 4. Todentajien ohjeistus

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentajainfo 8.4.2013 Harri Haavisto Tekninen asiantuntija Sisältö Lakibiopolttoaineista ja bionesteistä Aikataulu Kestävyyskriteerit

Lisätiedot

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE:n seuranta ja raportointi INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon kuuluu seuranta ja raportointi EU:n komissiolle seuranta vuosittain tiedot toimitetaan excel-taulukkona

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot