Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 1/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 1/2015 23.2.2015"

Transkriptio

1 Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 1/

2 Teknisen ohjauksen hankkeet 2015 Ohjaus ja valvontasuunnitelmat vuodelle

3 Verkkotunnukset ja verkkotunnusvälittäjät.fi ja.ax Kirsi Sunila-Putilin 3

4 TYK: Uusi verkkotunnusvälittäjämalli Uudistettu malli, ns. registry-registrar malli Verkkotunnusten rekisteröinti fi- ja ax-juureen vain verkkotunnusvälittäjien kautta Verkkotunnusvälittäjän velvoitteet laajenevat, mm.» Tiedotusvelvollisuudet käyttäjälle» Huolehdittava toimintansa tietoturvallisuudesta» Ilmoitettava tietoturvaloukkauksista ja uhkista Viestintävirastolle Viestintävirastolle määräysvaltuutuksia verkkotunnusvälittäjän toiminnasta 4

5 Määräysvalmistelu Määräykset 37 E (.fi) ja 52 A (.ax) kumotaan ja korvataan yhdellä uudella määräyksellä Määräysvalmisteluun perustettiin työryhmä» Mukana n. 40 sidosryhmien edustajaa.» 5 kokousta ( )» Tietoturvavaatimuksia yhdenmukaistettu teletoimintamääräysten tietoturvavaatimusten kanssa Tilanne 2/2015: Määräysluonnos, EPP-rajapintakuvausliite ja määräyksen perustelut ja soveltaminen muistio (MPS) lausuntokierroksella, päättyy Työryhmä kokoontuu käsittelemään lausunnot huhtikuussa Määräys notifioidaan keväällä transparenssidirektiivin perusteella EU:lle ja jäsenvaltioille (koska koskee tietoyhteiskunnan palvelua) Verkkotunnushankkeessa huomioidaan tarvittavat järjestelmämuutokset Lakimuutos tältä osin voimaan muuta lakia myöhemmin

6 Määräyksen sisällöstä verkkotunnusvälittäjän ilmoitus- ja tiedotusvelvollisuudet» toiminnan aloittaminen tai lopettaminen» tietojen muutokset» viranomaisen kieltopäätös Verkkotunnusvälittäjän neuvontavelvollisuus» käyttäjälle tiedot verkkotunnuksen sisällön ja muodon edellytyksistä verkkotunnusrekisteriin merkittävät tiedot» tekninen toteuttamistapa» merkitsemisen yhteydessä ilmoitettavat tiedot verkkotunnuksen siirtäminen käyttäjältä toiselle verkkotunnusvälittäjän vaihtaminen toiseen 6

7 Määräyksen sisällöstä välittäjän toiminnan tietoturvasta huolehtiminen» riskinhallinta» perustuu pitkälti KATAKRIin ilmoitusvelvollisuus häiriöistä eli tietoturvaloukkauksista ja uhkista Viestintävirastolle» Ilmoituskynnys ja ilmoitusmenettely verkkotunnuksen tekniset määrittelyt 7

8 Taajuudet Pertti Suortti 8

9 Taajuushallinnolliset määräykset tietoyhteiskuntakaaren alussa 1 E/2014 Radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta ja merkitsemisestä 15 AG/2014 Luvasta vapaiden radiolähettimien 15 AH/2015 yhteistaajuuksista Luvasta vapaiden ja käytöstä radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä 2 B/2014 Suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä 4 R/2014 Radiotaajuusmääräys 4 S/2015 Radiotaajuusmääräys 6 J/2014 Radioamatöörimääräys 18 D/2014 Meriradio- ja amatööriviestinnän tutkintovaatimuksista 22 H/2014 Telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, merkitsemisestä ja asiakirjoista 12 S/2014 Eräiden radiolähettimien lupien ja merkkien hyväksymisestä 70/2014 televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Pertti Suortti

10 70/2014 televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Korvaa LVM:n käyttösuunnitelma-asetuksen Tarkentaa vn asetusta taajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Sisältää listat käytössä ja käytettävissä olevista tv- ja ääniradiotaajuuksista» Max 500 W tv-lähettimet eivät mukana» Aiemmin "valtakunnalliset" FM-taajuuskokonaisuudet on LVM:n asetuksesta poiketen jaettu valtakunnallisiin ja alueellisiin, rajana 75 % väestöpeitto» Tv:ssä valtakunnallisuuden rajana on 80 % peitto Määrittelee kriteerit peittoalueiden laskennalle» TV:n osalta ei sovelleta nykyisiin toimilupiin 10

11 Sähköinen tunnistaminen Timo Leppinen 11

12 Viestintäviraston tehtävät Pohjana tunnistamislaki (617/2009), siihen tehdyt/tehtävät muutokset (HE 272/2014), lain nojalla annettava valtioneuvoston asetus sekä eidas-asetus Kolme kokonaisuutta:» Luottamusverkosto (kansallinen)» Rajat ylittävä tunnistaminen (eidas)» Luottamuspalvelut (eidas) 12

13 Luottamusverkosto Tunnistuspalvelun tarjoajien verkosto (HE 272/2014) "Luottamusverkostoon kuuluvan tunnistuspalvelun tarjoajan on noudatettava sellaisia hallinnollisia käytäntöjä, jotka mahdollistavat tunnistuspalveluita tarjoavien ja niitä hyödyntävien sähköisten palveluntarjoajien tarjoamien palveluiden yhteentoimivuuden sekä tarjottava tekniset rajapinnat, jotka luovat edellytykset tunnistuspalveluita tarjoavien ja niitä hyödyntävien toimijoiden väliselle toiminnalle. " Laki voimaan , luottamusverkoston osalta Kansalliset ratkaisut tavoite kevään 2015 kuluessa Valtioneuvoston asetus hallinnolliset käytännöt VM/LVM-vetoinen hallintaryhmä, Vivi mukana Viestintäviraston vaatimusmäärittelyt tekniset rajapinnat toimijoiden välillä, toimijoiden auditointivaatimukset Vivi-vetoinen tekninen ryhmä, Vivin projektiryhmä 13

14 Rajat ylittävä tunnistaminen eidas-asetus 910/ Vastavuoroinen tunnustaminen "Kun julkisen sektorin elimen yhdessä jäsenvaltiossa tarjoaman verkkopalvelun käyttö edellyttää kansallisen oikeuden nojalla tai kansallisessa hallinnollisessa käytännössä sähköistä tunnistamista sähköisen tunnistamisen menetelmän ja todentamisen avulla, toisessa jäsenvaltiossa myönnetyt verkkopalvelujen käyttöön tarvittavat sähköisen tunnistamisen menetelmät on tunnustettava ensimmäisessä jäsenvaltiossa kyseisen verkkopalvelun osalta rajat ylittävää todentamista varten edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:" asetus voimaan hyväksyttävä muiden maiden säännöt täyttävät tunnistamisjärjestelmät 2018 vapaaehtoisesti voidaan notifioida ja hyväksyä aikaisemminkin maiden välisen yhteentoimivuusjärjestelmän rajapintamäärittely (kansallinen ratkaisu) eidas toimeenpanosäännökset eidas tekninen alaryhmä kansallinen tekninen ryhmä Vivin projektiryhmä 14

15 Luottamuspalvelut eidas-asetus 910/ III LUKU Luottamuspalvelut asetus voimaan sähköiset allekirjoitukset, sähköiset leimat, sähköiset aikaleimat, sähköiset rekisteröidyt jakelupalvelut, verkkosivustojen todentaminen etukäteisvalvonta laatupalveluiden (qualified services) osalta ja jälkikäteisvalvonta muiden palveluiden (non-qualified) osalta Toimintaohjeiden laadinta valvontaelinten kansainvälinen yhteistyö, luottamuspalveluiden tarkastukset, tietoturvaloukkausilmoitukset muille jäsenvaltioille ja ENISAlle, EU:n luotettavuusmerkkiin liittyvät tehtävät, sähköisen allekirjoituksen ja sähköisen leiman luontivälineiden sertifiointiin liittyvät tehtävät eidas toimeenpanosäännökset ETSI/CEN-standardit, ENISA ohjeet kansallinen tekninen ryhmä Vivin projektiryhmä 15

16 eidas-valmistelu EU:ssa Komission eidas Expert Group» Kokoontuu kerran kuukaudessa» Laatii ehdotuksia toimeenpanosäännöksiksi (Implementation Act IA) eidas komitea» Kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa» Hyväksyy IA-ehdotukset IA:t» 1 hyväksytty (cooperation)» 6 IA-ehdotusta käsittelyssä Notification, Interoperability framework, Levels of assurance EU Trust Mark, trusted lists, advanced electronic signatures and seals (annex lista ETSI-standardeista) 16

17 Standardointi ETSI TC ESI (Electronic Signatures and Infrastructures)» komission mandaatin M/460 Mandate on Electronic Signature Standardisation toinen vaihe» Yhteistyö CEN TC 224 kanssa laatii osan standardeista ETSI TR ; Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Rationalised structure for Electronic Signature Standardisation 17

18 Teletoiminta - turvallisuus Timo Leppinen 18

19 Valmiussuunnittelu loppuvuonna 2014 Viestintävirasto tutustui suurimpien teleyritysten valmiussuunnitteluun ja siitä laadittuun dokumentaatioon tuloksena arviomuistio nykytilasta, kehittämistarpeista sekä tarkoituksenmukaisista Viestintäviraston ohjauskeinoista asiassa kuuleminen muistion julkisesta versiosta muut teleyritykset, liikenne- ja viestintäministeriö sekä valtiovarainministeriö lausuntojen perusteella päätös tarkoituksenmukaisista ohjauskeinoista ja ohjauksen pääpiirteisestä sisällöstä 19

20 Hätäliikennehäiriöistä ilmoittaminen TYK 278 : teleyrityksen on viipymättä ilmoitettava hätäkeskukselle, meripelastuskeskukselle ja meripelastuslohkokeskukselle hätäpuheluiden välittämisen kannalta merkittävistä viestintäverkon, verkkopalvelun ja viestintäpalvelun vikatilanteista ja häiriötilanteista Viestintäviraston suositus 310/2014 S: tarkennukset ilmoitusten tekoon; uutena asiana teleyritysten tulisi toimittaa kyseiset ilmoitukset myös Viestintävirastolle Hätäkeskuslaitos ilmoittaa Viestintävirastolle itse havaitsemistaan hätäliikenteen häiriöistä Viestintäviraston suoraan saamien ilmoitusten sekä kyselyllä Häkeltä ja teleyrityksiltä saatujen tietojen pohjalta arvio tilanteesta ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeesta 20

21 Teletoiminta ja muut viestinnän välittäjät - luottamuksellisen viestinnän suoja Jarkko Saarimäki 21

22 Luottamuksellisen viestinnän suoja Toteutetaan valvontakysely kansainvälisesti toteutetun palvelun tietoturvan tiedottamisesta (Viestintäviraston suositus 205/2014 S)» Kysely kevään aikana» Vastausten perusteella arvioidaan jatkotoimien tarve Määritellään keitä ovat viestinnän välittäjiä ja kansainvälisiä toimijoita» Tunnistetaan keskeiset toimijat» Julkaistaan ohjeistus viraston verkkosivuilla 22

23 Teletoiminta - laatu ja yhteentoimivuus Klaus Nieminen 23

24 Vektorointi ja määräys 38 Viestintävirasto pyytää vektoroinnin käytöstä kiinnostuneita teleyrityksiä olemaan asiassa aktiivisia ja tekemään ehdotuksen siitä, mitä ja miten he toivoisivat asiaa käsiteltävän.» Viestintävirastolla on valmius päivittää määräystä, mutta työ käynnistetään vain, jos sille on selvästi tarvetta.» Yhteyttä kannattaa ottaa myös hyvissä ajoin ennen tekniikan suunniteltua käyttöönottoa, sillä asian läpikäyntiin menee aikaa. 24

25 Vuokratuotesuositukset Viestintävirasto on päivittämässä vanhoja vuokratuotteita käsitteleviä työryhmäraportteja suositussarjaan.» Samalla on tulossa myös pieniä sisältömuutoksia. Suositukset on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle maaliskuun loppuun mennessä. Päivitettävät suositukset ovat:» Ethernet-pohjaiset vuokratuotteet» Operaattorien väliset toimintatavat laajakaistaprosesseissa 25

26 Kiinteistöjen sisäverkot Klaus Nieminen 26

27 Yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaki Laajakaistan yhteisrakentamista käsittelevä direktiivi koskee rakennushankkeita, joiden rakennuslupa on haettu jälkeen.» Lainsäädäntötyö on kesken, mutta näillä näkymin näyttää siltä, että lakiin on tulossa uusia sisäverkkoja koskevia määräyksenantovaltuuksia Viestintävirastolle.» Lainsäädäntötyötä vetää liikenne- ja viestintäministeriö, josta saa lisätietoja aiheesta. 27

28 Sisäantenniverkot Sähkötieto- ja rakennustieto ovat valmistelemassa aiheesta yhteistä ST- ja RTkorttia.» Tällä hetkellä tekeillä on tekninen ohje verkon rakentamisesta.» Sen lisäksi tarkoitus on laatia myös erillinen prosessiohje toimintamalleista. Viestintävirasto odottelee tämän työn tuloksia ja arvioi myöhemmin keväällä, mitä suosituksia Viestintäviraston kannattaa näiden lisäksi laatia ja julkaista. 28

29 Uusi radiolaitedirektiivi (RED) Ritva Suurnäkki 29

30 Radiolaitteiden markkinavalvonta olennainen osa taajuusvalvontaa Tekninen vaatimustenmukaisuus Radiolaitedirektiivin nojalla annettujen standardien noudattaminen -> vaatimustenmukaisuusolettama Dokumentit ja merkinnät (CE) Ensisijainen vastuu valmistajilla Valvonnan kohteena kansalliset markkinat: Maahantuojat, jälleenmyyjät, verkkokauppa... Viranomaisyhteistyö: mm. STUK, TUKES, poliisi, tulli Eurooppalainen viranomaisyhteistyö Taajuuksien EU:n käyttösuunnitelma komissio Radiolaitteiden olennaiset vaatimukset» Taajuuksien tehokkaan käytön tukeminen» Häiriöttömyys» Turvallisuus» Riittävä sähkömagneettinen yhteensopivuus EMCdirektiivin mukaisesti

31 Uuden radiolaitedirektiivin (RED) kansallinen voimaan saattaminen Direktiivi voimaan Direktiivi 2014/53/EU radiolaitteiden asettamisesta saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (RED) Kumonnut R&TTE direktiivin vuodelta 1999 Kansallinen voimaansaattaminen TYK 30 luvun kokonaismuutos Muut säädösmuutostarpeet (mm. toimivaltuuksien riittävyys) Rajapinnat sähköturvallisuutta ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeviin kansallisiin säädöksiin HE TYK:n muuttamisesta 2015 Säädösehdotukset LVM:lle elokuussa 2015 Tarvittavat muutokset Viestintäviraston määräyksiin mennessä Säädösmuutokset voimaan

32 Mikä muuttuu ? Kaikki radiovastaanotinlaitteet (mm. TVvastaanottimet) tulevat RED:n soveltamisalaan Kiinteän televerkon laitteet ja kiinteät asennukset jäävät RED:n soveltamisalan ulkopuolelle» Markkinavalvonta perustuu sähköturvallisuuteen & sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen» EMC-/ LVD-direktiivien nojalla asetetut vaatimukset» Viestintäverkkojen toimivuutta ja suojaamista koskevat määräykset edelleen TYK:n nojalla (mm. M43) Uudet radiolaitestandardit (ETSI)

33 Mikä on RED:n mukainen radiolaite? Laite joka tarkoituksella lähettää tai vastaanottaa radioaaltoja radioviestinnän tai radiomäärityksen tarkoituksiin Käyttää järjestelmällisesti radiotaajuuksia Erityistapaus 1: häirintälaitteet (jammerit)» Tarkoituksena laillisen radioviestinnän häirintä» Luvatonta taajuuksien käyttöä» Sääntelyn tavoitteet huomioon ottaen asianomainen komitea (TCAM) on linjannut, että jammerit katsotaan radiolaitteiksi Erityistapaus 2: laiteyhdistelmät, joissa radiokomponentti» Komissio voi määritellä täytäntöönpanosäädöksellä, mitkä sähkölaitteet täyttävät radiolaitteen määritelmän» Tavoite, että toimivaltainen viranomainen määräytyisi ongelman luonteen perusteella

34 Viestintäviraston toimialatiedon keruun kehittyminen Pertti Hölttä ja Joonas Orkola 34

35 Toimialatiedon keruun iso kuva Viraston kolmivuotinen TIKU-hanke päättyy vuoden 2015 lopussa ja tulokset otetaan vaiheittain käyttöön tämän vuoden aikana» Virasto on panostanut merkittävästi luodakseen yhtenäisen tavan kerätä, käsitellä ja julkaista alueellisesti tarkkaa ja paikkamuotoista tietoa viestintäpalveluista Viestintäviraston tarpeisiin Vaikutukset näkyvät myös teleyrityksille» Mahdollistaa vakioidun ja ennakoitavan tavan tietojen tuottamiseen ja toimittamiseen» Mahdollistaa näkymän itse tuottamaansa tietoon» Saattaa vaatia alkuvaiheessa muutoksia tiedon tuottamiseen tarvittavissa ratkaisuissa ja prosesseissa Yhteiskunnalliset vaikutukset» Viraston tuottamien analyysien laatu paranee» Markkinoiden läpinäkyvyys lisääntyy 35

36 TIKU osakokonaisuudet Teleyritykset ja Viestintävirasto tiedontuottajina TIEDONKERUU JA VALIDOINTISOVELLUKSET Toimialatieto (esim. saatavuus) Asiointisovellukset (esim. häiriöt) M2M (esim. tukiasemat) TIEDON JULKAISU MONITORi TIETOKANTAKERROS DMZ Operatiivinen tietokanta tietokanta Tietovarasto TIETOKANTAKERROS SISÄVERKKO Tietovarasto TIEDON ANALYSOINTI Analysointityökalut TIEDON JULKAISU Sisäiset näkymät

37 Toimiala- ja häiriötietojen keruu Valtakunnalliset tilastokyselyt (liittymä- ja käyttömäärät, tulot ja investoinnit, viat ja häiriöt jne.)» Nykyinen tiedonkeruusovellus integroituu osaksi TIKU-tiedonkeruusovellusta Alueelliset saatavuustiedot» TIKU Tiedonkeruusovelluksen v1.1 pilotointi teleyritysten kanssa 2Q2015 Teleyrityksillä on mahdollisuus toimittaa tiedot myös sähköpostitse» Tiedonkeruuratkaisun v1.5 käyttöönotto lokakuu 2015 Tiedonkeruuratkaisua kehitetään edelleen teleyrityksiltä saatujen (syksy kevät 2015) kommenttien perusteella Teleyritykset tuottavat tiedot vain TIKU tiedonkeruusovelluksella Häiriötietojen keruu» M66 mukaisesti häiriötietojen ilmoittaminen Viestintävirastolle mahdollista tehdä myös Viestintäviraston sähköisellä ilmoitusjärjestelmällä ("HHJv2")» HHJv2 teleoperaattori käyttöönotto suunniteltu 4Q

38 Tietojen käyttökohteet HMV-analyysit Yleispalveluanalyysit Postimarkkinoihin liittyvät analyysit Nopeiden laajakaistayhteyksien tilanneseuranta Toimilupaehtojen valvonta Julkaisu - MONITORi 38

39 Esimerkki: Saatavuustietojen kerääminen Esimerkkinä laajakaistaverkon saatavuus Teleyritys toimittaa Viestintävirastolle CSV-muotoisen tiedoston verkkonsa saatavuusalueesta Ilmoitetaan saatavuus rakennuskohtaisesti» Rakennustunnus tai osoite» Liittymätekniikka» Liittymänopeus» Rakennusvaihe, vaatiiko lisärakentamista Paikannetaan rakennuksen sijainti VRK:n väestöaineiston avulla PVM Postiosoite Postinro Postitoimipaikka Kunta I-koord. P-koord. Rakennustunnus Tekniikka Käyttöpaikat Rakennusvaihe DL-luokka UL-luokka DL UL Lisätieto Täydellisyydentie 1 A Helsinki Helsinki A Ethernet Helsinki B Kaapelimodeemi , Osoitepolku 2 B Helsinki HomePNA Osoitepolku Helsinki xdsl ,5+ 1 0, Helsinki xdsl 1 2 0,5+ 0,5-0,5 0, Sivutie Helsinki FTTH Tapio Oikarainen

40 Vanha tiedonkeruu Excel-kyselyt Kuntakohtainen prosenttiluku verkkojen ja palvelujen saatavuudesta vakituisiin asuntoihin Ei huomioi eri yritysten verkkojen päällekkäisyyttä Epätarkka, kuntaa pienemmistä alueista ei nähdä tarkkaa saatavuustietoa Tapio Oikarainen

41 Uusi tiedonkeruu Osoitekohtainen tieto kiinteästä verkosta Maantieteellinen peittoalue matkaviestinverkosta Saadaan hyvin tarkka karttakuva saatavuudesta Verkkojen päällekkäisyys nähdään suoraan Karttakuvasta saadaan karttatyökalujen avulla irti monenlaista tietoa Tapio Oikarainen

42 Uusi tiedonkeruu Keskitetty tiedonkeruu» Parantaa sekä Viestintäviraston tiedonkeruuta että operaattoreiden tiedontuottamista» Vähemmän erillisiä kyselyitä Tarkat tiedot» Luotettavan tiedon saaminen tärkeää analyyseissä» Maantieteellinen tarkkuus paranee Yhtenäiset tiedot» Samaa tietoa käytetään eri tarpeisiin Tapio Oikarainen

43 Saatavuustietojen käyttö Tarkat saatavuustiedot tulevat vain Viestintäviraston sisäiseen tilastointi- ja analyysikäyttöön Karkeamman tason tietoja tullaan myös julkaisemaan. Julkaisuperiaatteet sovitaan teleyritysten kanssa vuoden 2015 aikana.» Lausuntopyyntö puhelin- ja laajakaistapalvelujen saatavuutta koskevien tietojen julkaisemiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista toimitettu teleyrityksille Tietoja julkaistaan Viestintäviraston Monitoripalvelussa Tapio Oikarainen

44 https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/monitori-palvelu.html

45

46 [Esittäjän nimi, titteli] [pvm] 46

4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58

4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58 4.4.2012 MÄÄRÄYKSEN 58 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA MPS 58 Viestintävirasto MPS 58 1 (45) SISÄLLYS 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 VIESTINTÄVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 2 (1) VIESTINTÄVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 Viestintäpalvelujen tarjonta monipuolistuu...

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot MuistioLUONNOS 1 (8) Asiakkuudet Dnro: 2.4.2014 437/501/2013 Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot 1 Lähtökohdat 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio on

Lisätiedot

TIKU-saatavuustietojen julkaisemiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista

TIKU-saatavuustietojen julkaisemiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista TIKU-SL-J muistioluonnos 1 (10) Dnro: 20.2.2015 93/501/2014 TIKU-saatavuustietojen julkaisemiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista 2 (10) 1 Muistion tarkoitus Tämä muistio on osa keväällä

Lisätiedot

Määräyksen 66 perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 66 perustelut ja soveltaminen 17.12.2014 Määräyksen 66 perustelut ja soveltaminen Teletoiminnan häiriötilanteista MPS 66 MPS 66 1 (74) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 4 1 Muutokset... 4 2 Muutoshistoria... 6

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report 2002 Vuosikertomus 3-31 Lyhyesti 4 Ylijohtajan katsaus 6 Henkilöstö 8 Toimintaympäristö 10 Viraston toiminnan arviointi 10 Viestinnän lakimuutokset 12 Yhteistyö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

/2010. Viestintäviraston selvitys. Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta

/2010. Viestintäviraston selvitys. Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta /2010 Viestintäviraston selvitys Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta Työryhmäraportti /2010 1 (31) SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 MIKÄ TILANNEKUVA?...4 2.1 MITKÄ OVAT VIESTINTÄVERKKOJA

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAKAARI

TIETOYHTEISKUNTAKAARI LUONNOS 5.7.2012 1/91 TIETOYHTEISKUNTAKAARI SISÄLLYSLUETTELO I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET...3 1 luku Lain tavoitteet, soveltamisala ja määritelmät...3 II OSA ILMOITUKSENVARAINEN TOIMINTA JA TOIMILUVAT...5

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18)

Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18) Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18) 2 (18) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Toimintaympäristö ja tulevaisuusnäkymät... 3 3 Liikenne- ja viestintäministeriön asettamat strategiset

Lisätiedot

Viestintäviraston strategia 2020

Viestintäviraston strategia 2020 Viestintäviraston strategia 2020 2 Viestintäviraston strategia 2020 Sisällys Johdanto...4 Visio...5 Toiminta-ajatus...5 Strategiset tavoitteet, painopisteet ja toimenpiteet...6 Strateginen tavoite 1: Viestintäpalvelujen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun 8 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Taajuuksien kehittämis- työryhmä

Taajuuksien kehittämis- työryhmä Taajuuksien kehittämis- työryhmä Väliraportti 27.11.2007 2 Liikenne- ja viestintäministeriölle Viestintäministeri Suvi Lindén asetti 29 päivänä elokuuta 2007 työryhmän selvittämään tarvittavat säädäntömuutokset

Lisätiedot

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen . Perustelumuistio 1 (54) Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeäminen . Perustelumuistio 2 (54) Sisältö 1 Nimeämismenettelyn vireilletulo ja asian käsittely Viestintävirastossa...

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020

Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Suomi kansainvälisissä vertailuissa Nykytila ja kehitys 3. Arjen

Lisätiedot

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 Viestintävirasto MPS 47 1 (28) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava

Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava Muistio 1 (14) Viestintäpalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettava menettely Muistio 2 (14) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Yleispalveluun kuuluvat viestintäpalvelut...

Lisätiedot

Määräyksen 32 perustelut ja soveltaminen. Yleisen puhelinverkon numeroinnista

Määräyksen 32 perustelut ja soveltaminen. Yleisen puhelinverkon numeroinnista MPS 32 8.12.2014 Määräyksen 32 perustelut ja soveltaminen Yleisen puhelinverkon numeroinnista MPS 32 MPS 32 1 (58) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 3 1 Muutokset... 3 2 Muutoshistoria

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA TOIMILUPAPÄÄTÖS

VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA TOIMILUPAPÄÄTÖS Liite 2 VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA TOIMILUPAPÄÄTÖS Päivämäärä 23.3.2006 Diaarinumero 1684 /32/2005 HAKIJAT Digita Oy (Digita) Elisa Oyj (Elisa) Telemast Nordic Oy (Telemast)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAUSUNTOLUONNOS 4.4.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tietoyhteiskuntakaari. Ehdotetulla lailla kumottaisiin

Lisätiedot

Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitusvelvollisuudet:

Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitusvelvollisuudet: Lausuntoyhteenveto 1 (26) Viestintäpolitiikan osasto 8.8.2013 YLEISTÄ Suurin osa lausunnonantajista pitää sähköisen viestinnän ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisenlainsäädännön kokoamista ja säännösten

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SÄHKÖISESTÄ TUNNISTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SÄHKÖISESTÄ TUNNISTAMISESTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SÄHKÖISESTÄ TUNNISTAMISESTA 5.3.2009 2 Periaatepäätöksen tavoitteet Tämän periaatepäätöksen tarkoituksena on sopia valtioneuvoston sisäisestä työnjaosta sähköisen tunnistamisen

Lisätiedot

sen täytäntöönpanoa. Lisäksi Viestintävirasto oikeutettaisiin ehdotuksen mukaan antamaan päätöksensä tiedoksi sähköpostilla sekä eräissä tapauksissa

sen täytäntöönpanoa. Lisäksi Viestintävirasto oikeutettaisiin ehdotuksen mukaan antamaan päätöksensä tiedoksi sähköpostilla sekä eräissä tapauksissa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ja viestintämarkkinalain 70 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että niin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 21.6.2007 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia.

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Elisa Oyj 1 (36) 13.5.2013. Liikenne- ja viestintäministeriö

Elisa Oyj 1 (36) 13.5.2013. Liikenne- ja viestintäministeriö Elisa Oyj 1 (36) Liikenne- ja viestintäministeriö Lausuntopyyntönne 4.4.2013, LVM 1353/03/2011 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS TIETOYHTEISKUNTAKAARESTA Elisa Oyj (Elisa) kiittää mahdollisuudesta lausua tietoyhteiskuntakaarta

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report

Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report 2001 Sisällysluettelo Innehåll Contents Vuosikertomus 3 30 Lyhyesti 4 Ylijohtajan katsaus 6 Henkilöstö 8 Toimintaympäristö 10 Muuttuvat viestintämarkkinat 10 Viestinnän

Lisätiedot