Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 52 18.05.2015 Tekninen lautakunta 63 15.06.2015"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Rakentamiskehotuksen rakentamistilanteen viranomaiskatselmus / Viranomaiskatselmuksen perusteella vireille tulevat MRL:n 97.3 mukaiset lunastukset Teknltk Pyhäjoen kunnanhallitus antoi MRL:n 97 :n mukaisen raken ta mis ke ho tuk sen. Rakennuskehotuksen antaminen on hoidettu kyseisessä pöy tä kir ja ot teen pykälässä annetun rakentamiskehotusprosessi kuvauksen mukai sel la tavalla kuulemismenettelyineen. Prosessikuvausten kohdat 1-7 on toteutettu. Pyhäjoen kunnanhallitus kuulutti MRL:n 97 mukaisen rakentamiskehotuksen an ta mi ses ta kunnanhallituksen päätöksellä siten, että ra ken ta misel le varattu aika päättyy Samalla kunnanhallitus antoi rakentamiskehotuksen saaville rakentamattomien tont tien omistajille asian tiedoksi hallintolain 60 :n mukaisella tiedoksiannolla. Prosessikuvauksen kohdissa 8 ja 9 todetaan: 8. Lunastuksen valmistelu aloitetaan ennen ja lunastus laitetaan tarvittaessa vireille ennen (MRL 97.3 ). 9. Kunnanhallitus hakee tarvittaessa lunastusta maanmittaustoimistolta vuoden kuluessa rakentamiseen varatun ajan päättymisestä, toimitus kestää noin vuoden. Kunta saa halutessaan lunastustoimituksen rekisteröidyksi, omistusoikeuden tontteihin ja tontit luovutetuksi uusille rakentajille korvauksia koskevista valituksista huolimatta. Osa rakennuskehotuksen saaneista tonteista on rakennettu, 12 tonttia on myyty Py hä joen kunnalle. Pyhäjoen kunta on purkanut rakennuskehotuksen seuraavilta tonteilta, joiden osal le on tehty tai käynnistynyt asemakaavamuutos: 1) Korttelissa 132 tontti 3 Erkintie 6 2) Korttelissa 133 tontti 1, Erkintie 1 3) Korttelissa 133 tontti 2, Erkintie 3 4) Korttelissa 512 tontti 2, Niskantie 2 5) Korttelissa 510 tontti 1, Ahjotie 2 6) Korttelissa 510 tontti 2, Ahjotie 4 7) Korttelissa 511 tontti 3, Ahjotie 1 Tekninen lautakunta tekee maastossa kevätkatselmuksen kaikille ra ken nus keho tuk sen saaneille tonteille, jotka eivät ole rakentuneet ja joiden osalle käynnistyy lu nas tus toi mi tuk sen hakeminen. Kevätkatselmus pidetään keskiviikkona klo Ehdotus:

2 Tekninen lautakunta tekee kunnanhallitukselle esityksen rakennuskehotuksen saa nei den tonttien osalta, joita ei ole rakennettu lunastusmenettelyn käyn nis tymi ses tä maastokatselmuksen jälkeen. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Teknltk Viranomaiskatselmuksen perusteella vireille tulevat MRL:n 97.3 mukaiset lunastukset I Rakentamiskehotusprosessin kuvaus "Ote kunnanhallituksen Rakentamiskehotusprosessin kuvaus: 1. Kunnanhallitus päättää rakentamiskehotuksen antamisesta ja asian vireille tulosta 2. Tontin omistajien kuuleminen (hallintomenettelylaki 34 ). Rakentamiskehotuksen vireille tulosta ilmoitetaan Pyhäjoen Kuulumiset-lehdessä, kunnan internet-sivuilla ja kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi tontin omistajille lähetetään kirje, jolla tiedotetaan asiasta ja varataan tontin omistajille tilaisuus esittää vastaselityksensä. 3. Kuulutetaan rakentamiskehotuksen vireille tulosta 4. Järjestetään kunnan puolesta tiedotus/keskustelutilaisuus tontin omistajille 5. Kunnanhallitus käsittelee saadut vastaukset ja päättää rakentamiskehotuksen antamisesta lähtien, siten että rakentamiselle varattu aika päättyy Rakentamiskehotus annetaan tiedoksi tontin omistajille joko postitse saantitodistuksella tai haastetiedoksiannolla (Hallintolaki 60 ). 6. Kunta pitää julkista luetteloa rakentamiskehotuksista (MRL 97.5, MRA 101 ). Jos tontti (kiinteistö) siirtyy uudelle omistajalle tai haltijalle, kehotus koskee myös tätä. Rakennusluvan myöntäminen ja rakennustöiden aloittaminen ei vielä merkitse rakentamisvelvoitteen täyttämistä. 7. Rakentamiskehotus aiheuttaa merkinnän lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, joka näkyy kiinteistön rasitustodistuksessa. 8. Lunastuksen valmistelu aloitetaan ennen ja lunastus laitetaan tarvittaessa vireille ennen (MRL 97.3 ). 9. Kunnanhallitus hakee tarvittaessa lunastusta maanmittaustoimistolta vuoden kuluessa rakentamiseen varatun ajan päättymisestä, toimitus kestää noin vuoden. Kunta saa halutessaan lunastustoimituksen rekisteröidyksi, omistusoikeuden tontteihin ja tontit luovutetuksi uusille rakentajille korvauksia koskevista valituksista huolimatta. Pyhäjoen kunnan asemakaava-alueelle annettavat rakentamiskehotukset: - Sekä asuinrakentamiseen että liike- ja teollisuusrakentamiseen tarkoitetut tontit ovat kaikki ns. tyhjiä tontteja, eli rakentamiskehotus annetaan määrällisen vajaakäytön perusteella. - Asemakaavat ovat olleet voimassa 9-20 vuotta

3 - Asuinrakennusten kaavatiet ja kaavakadut on rakennettu, Erkintien ja Ahjotien jatko-osat rakennetaan vuoden 2012 aikana - Tonteille on rakennettu kunnallistekniikka 8-19 vuotta sitten, lukuun ottamatta Ollinmäen teollisuusaluetta, jonka osalta infran rakentaminen on käynnistynyt 2011 kesällä ja jatketaan vuonna 2012 " Tällä hetkellä on rakentamiskehotuksen prosessin vaiheet 1-7 totetettu ja ollaan siirtymässä maanmittaustoimituksella tehtävään lunastusvaiheeseen ts prosessin vaiiheisiin 8 ja 9. II Lunastuksen käynnistämiseksi tehtävän kevätkatselmuksen kohteet Pyhäjoen kunnan ylimpänä lupaviranomaisena toimiva tekninen lautakunta teki kevätkatselmuksen yhdessä johtavan rakennustarkastajan kanssa. Katselmuksessa käytiin jokaisella rakentamiskehotuksen saaneella tontilla ( alla olevan luettelon kohta E). A) Katselmusta ei tehty edellä luetelluilla 7 tontilla, joilta kunta on purkanut asemakaavamuutoksen takia rakentamiskehotuksen. B) Katselmusta ei tehty korttelissa 132 tontilla 2, jonka rakentamiskehotus on purettu korttelin 132 alueen (Shell-Arina ) asemakaavan muutoksen tultua vireilleeikä. Katselmusta ei myöskään tehty korttelin 508 tontti 2 osalle, jonka rakentamiskehoitus purettiin, kun Saarenalueen (Kielosaaren) asemakaavaa muutettiin. C) Katselmusta ei tehty niillä keskustan alueen 12 tontilla, jotka on vapaaehtoisin kaupoin jo myyty Pyhäjoen kunnalle. D) Katselmusta ei tehty seuraavilla rakentamiskehotuksen saaneilla tonteilla, joista Pyhäjoen kunta on tehnyt vapaaehtoiset kaupat Ollinmäen teollisuusalueen tonttien osalta 6 asemakaavatontin omistajien kanssa. E) Katsemuksia jäi tehtäväksi: Rakentamiskehotuksen saivat (KH ) yhteensä = 48 rakentamatonta tonttia. Rakentamiskehotuksen saivat myöhemmin yhteensä 3 rakentamatonta tonttia korttelissa 132, joiden osalta rakentamiskehotus purettiin, kun korttelin 132 asemakaavamuutos käynnistyi Katselmus tehdään ( ) = 24 rakentamiskehotuksen saanutta tonttia, jota on lueteltu alla kohdassa III. III Katselmuksessa käydyt rakentamiskehotuksen saaneet tontit: Yhteensä 24 kappaletta, kohteiden numerointi sama kuin rakentamiskehoituksessa annettu Nro Kortteli Tontti Tilan nimi Rno Tontin osoite Pikkumäki Runnintie 4 /

4 Liite Kuokkamaa Kuokkamaantie 1 / Liite Kieloahe Kuokkamaantie 3 / Liite Kuokkamaa Kuokkamaantie 13/ Liite Rantaluoto II Oikotie 13 / Liite Omakoti Luodontie 12 / Liite Haapala Luodontie Haapala Luodontie 4 / Liite Lauha Oikotie 13 / Liite Vehkala Kaukontie Vehkala Lipintie Vehkala Kaukontie 10 / Liite Vehkala Kirkkokallio 7 / Liite Vehkala Kirkkokallio Vehkala Kirkkokallio Vehkala Kirkkokallio 20 / Liite Kirkonmäki Siltatie 2 / Liite Ylikittilä Kittiläntie Ylikittilä Kittiläntie 16 / Liite Piukkala Puistotie 4 / Liite Välikaukko Puistotie 3 / Liite 35

5 Lisä-Iirola Isorannantie 32 / Liite Lämpötie Lämpötie 4 / Liite Teollisuustontti Marjala Annalanatie Kunnanmetsä Annalanatie Kaukovainio Annalanatie 9 / Liite 1 Omistajat: Korttelin 114 tontti 4 muodostuu kolmesta tilasta, joista Marjala on kooltaan 3181 m 2 (omistaja Raimon Kala Oy), Kunnanmetsä on kooltaan 948 m 2 (omistaja Pyhäjoen kunta) ja Kaukovaino on kooltaan 19 m 2 (omistaja on Pyhäjoen kunta) IV Muutoksia rakentamiskehotuksen antamisen jälkeen omistustuksissa: Pikkumäki Runnintie 4 - omistajat vaihtuneet, uudet omistajat Eeva-Riitta Kröger ja Urpo Viinikangas Kuokkamaa Kuokkamaantie 1 - omistajat vaihtuneet, uudet Marjut Hänninen, Reijo Hänninen ja Sirpa Hänninen Kuokkamaa Kuokkamaantie 13 - omistajat vaihtuneet ja kiinteistön nimi vaihtunut Valtterin Piha ja rekisterinumero uusi , omistajat Mika Taskila ja Saijaleena Hänninen Rantaluoto II Oikotie 13 - omistaja vaihtunut, uusi omistaja Asko Korpela Kirkonmäki Siltatie 2 - omistajat Antero ja Hilkka Tiirinki ovat yhdistäneet kiinteistön osaksi kiinteistöä Kirkonmäki Piukkala Puistotie 4 - Rose Keittiöt omakotitalo rakentaminen menossa Lämpötie Lämpötie 4 - omistajat Matti ja Tiina Tiirola ovat yhdistäneet kiinteistön

6 osaksi kiinteistöä Lämpötie 2, tällä rakennuskehoituksen saaneella asemakaava tontilla sijaitsee osittain Lämpötie 2:n talousrakennus V Rakennusvalvonnan Facta-järjestelmän mukaan käyttöönottotarkastus on tehty: Kuokkamaa Kuokkamaantie 1 - Reijo Hänninen paritalo käyttöönottotarkastus on suoritettu Ylikittilä Kittiläntie 16 - Kittilän Arvo omakotitalo käyttöönottotarkastus on suoritettu VI Viranomaistarkastuksessa todettiin, että rakennustyöt ovat meneillään: Piukkala Puistotie 4 - uusi omistaja Rose-Keittiöt Oy, pohjatyöt tehty, perustukset valettu VII Muita esille tulleita asioita: Kuokkamaa Kuokkamaantie 13 - omistajat vaihtuneet ja kiinteistön nimi vaihtunut Valtterin Piha, rekisterinumero uusi , omistajat Mika Taskila ja Saijaleena Hänninen Mika Taskila ja Saijaleena Hänninen ovat ilmoittaneet aloittavansa rakentamisen Kuokkamaantiellä heti, kun saavat nykyisen omakotitalonsa myytyä Petäjistöntanhun alueelta, kiinteistö on ollut myynnissä jo muutaman kuukauden Kirkonmäki Siltatie 2 - omistajat Antero ja Hilkka Tiirinki ovat yhdistäneet kiinteistön osaksi kiinteistöä Kirkonmäki Lämpötie Lämpötie 4 - omistajat Matti ja Tiina Tiirola ovat yhdistäneet kiinteistön osaksi kiinteistöä Lämpötie 2, tällä rakennuskehoituksen saaneella asemakaava tontilla sijaitsee osittain Lämpötie 2:n talousrakennus VIII Viranomaiskatselmuksen perusteella vireille tulevat MRL:n 97.3 mukaiset seuraavat lunastukset: Tekninen lautakunta toimii viranomaislautakuntana, tarveharkintaa ei lain mukaan voi käyttää, päätökset tehdään yksinomaan laillisuusperustella MRL:n mukaisesti maanomistajia tasapuolisesti kohdellen. Kiinteistöjen ydistäminen ei muuta voimassa olevan asemakaavan rakentamiskehoituksen saaneen kohteen tilannetta, ellei asemakaavan muutos ole vireillä. MRL:n mukaan viranomaiskatselmuksessa voidaan huomioida vain onko asemakaavatonttia rakennettu ja minkä verran Pikkumäki Runnintie 4 / Liite Kieloahe Kuokkamaantie 3 / Liite 9

7 Kuokkamaa Kuokkamaantie 13/ Liite Rantaluoto II Oikotie 13 / Liite Omakoti Luodontie 12 / Liite Haapala Luodontie Haapala Luodontie 4 / Liite Lauha Oikotie 13 / Liite Vehkala Kaukontie Vehkala Lipintie Vehkala Kaukontie 10 / Liite Vehkala Kirkkokallio 7 / Liite Vehkala Kirkkokallio Vehkala Kirkkokallio Vehkala Kirkkokallio 20 / Liite Kirkonmäki Siltatie 2 / Liite Ylikittilä Kittiläntie 18 / Liite Välikaukko Puistotie 3 / Liite Lisä-Iirola Isorannantie 32 / Liite Lämpötie Lämpötie 4 / Liite Teollisuustontti Marjala Annalantie 9 / Liite 1 Yhteensä 21 rakentamiskehotuksen saanutta rakentamatonta asemakaava tonttia.

8 Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus 1) käynnistää lunastumenettelyn heti, mutta viimeistään ennen rakennuskehotuksessa annettua aikarajaa, joka on ) hakee lunastusta Ylivieskan maanmittaustoimistolta 3) pyytää lunastustoimituksen rekisteröintiä, omistusoikeuden saamiseksi tontteihin, jotta tontit voidaan luovuttaa uusille rakentajille korvauksia koskevista valituksista huolimatta 4) lunastusmenettelyyn joutuvat seuraavat rakentamiskehotuksen saaneet tontit, joita ei ole MRL 97.3 mukaan rakennettu ja joiden rakentamiselle varattu aika päättyi : Pikkumäki Runnintie Kieloahe Kuokkamaantie 3 Kuokkamaa Kuokkamaantie 13 Rantaluoto II Oikotie 13 Omakoti Luodontie 12 Haapala Luodontie 6 Haapala Luodontie 4 Lauha Oikotie 13 Vehkala Kaukontie 12 Vehkala Lipintie 2 Vehkala Kaukontie 10 Vehkala Kirkkokallio 7 Vehkala Kirkkokallio 16 Vehkala Kirkkokallio 18 Vehkala Kirkkokallio 20 Kirkonmäki Siltatie 2 Ylikittilä Kittiläntie 18 Välikaukko Puistotie 3 Lisä-Iirola Isorannantie 32 Lämpötie Lämpötie 4 Marjala Annalantie 9 Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 80 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 31.12.2005

79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 80 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 31.12.2005 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.2.2006 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Helaakoski Matti jäsen. Hietala Jukka-Pekka varajäsen. Tervonen Antero sivistystoimenjohtaja

Helaakoski Matti jäsen. Hietala Jukka-Pekka varajäsen. Tervonen Antero sivistystoimenjohtaja PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 136 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 17.06.2015 klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Nousiainen Matti 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 85 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 3. 86 Maakauppaneuvottelut tilasta Hakamaa 529-412-1-57 Kukolan teollisuusalueella

Sisällysluettelo. 85 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 3. 86 Maakauppaneuvottelut tilasta Hakamaa 529-412-1-57 Kukolan teollisuusalueella Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 85 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 3 86 Maakauppaneuvottelut tilasta Hakamaa 529-412-1-57 Kukolan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Rakennuslautakunta Aika 11.11.2014 klo 17:00-18:15 Paikka Sastamalan kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 19.02.2014 Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi 2834/10.01.00/2014 RAKYMPLK 26 Rakennusliike

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 Ympäristölautakunta 29.08.2013 AIKA 29.08.2013 klo 18:30-20:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 Kunnanhallitus Aika 21.09.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri `ttuopion HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 3678/13 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 25.6.2013 01156/13/4113 Sähköposti kuopio.hao@oikeus.fi Heinäveden tekninen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222 Kaupunginvaltuusto Aika 24.09.2013 klo 18:30-18:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 30.06.2010 ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 255 96 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN VIREILLE SAATTAMA MARTTILAN TILAN MRL:N MUKAINEN LUNASTUSTOIMITUS

FORSSAN KAUPUNGIN VIREILLE SAATTAMA MARTTILAN TILAN MRL:N MUKAINEN LUNASTUSTOIMITUS Kunnanhallitus 289 04.11.2013 Kunnanhallitus 340 16.12.2013 Kunnanhallitus 156 16.06.2014 Kunnanhallitus 8 19.01.2015 FORSSAN KAUPUNGIN VIREILLE SAATTAMA MARTTILAN TILAN MRL:N MUKAINEN LUNASTUSTOIMITUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokousaika Keskiviikko 17.9.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kunnanviraston kahvihuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 31 98 Ilmoitusasiat 32 99 Vesihuoltolain 11 :n mukainen

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 359 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika 11.05.2015 klo 17:00-20:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Pahkala Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 134

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 134 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 134 Kaupunginvaltuusto Aika 27.05.2014 klo 18:30-19:40 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 19.03.2014 klo 17:30-18:40 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 50-70 Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71 Kunnanhallitus Aika 03.06.2013 klo 17:00-19:59 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 2/2014 42. Valtuusto. Aika 28.04.2014 klo 18:00-19:05. Nastolan kunnantalo, valtuustosali.

Nastolan kunta Pöytäkirja 2/2014 42. Valtuusto. Aika 28.04.2014 klo 18:00-19:05. Nastolan kunnantalo, valtuustosali. Nastolan kunta Pöytäkirja 2/2014 42 Valtuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-19:05 Paikka Nastolan kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Talouden tasapainottamisen toimenpiteet vuodelle

Lisätiedot