Kuntakysely - Lapin kuntien arvioita palvelujen toimivuudesta ja kehittämistarpeista avovastauksien kuntakohtaista yhteenvetoa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntakysely - Lapin kuntien arvioita palvelujen toimivuudesta ja kehittämistarpeista avovastauksien kuntakohtaista yhteenvetoa."

Transkriptio

1 Kuntakysely - Lapin kuntien arvioita palvelujen toimivuudesta ja kehittämistarpeista avovastauksien kuntakohtaista yhteenvetoa Jari Lindh

2 Kehitysvammapalveluiden asiakasmäärät vastaajakunnissa v Ylitornio Tornio Tervola Sodankylä Simo Savukoski Salla Rovaniemi Ranua Posio Kittilä Kemijärvi Kemi Inari Laitoksessa Autet. as Ohjat. as Perhehoid. Palv- ja tukiasum. Työ/toim. Kesk.. Kokonaisuudessaan

3 Inari Toimii hyvin: Moniammatillinen yhteistyö eri viranomaisten kesken ja yhteistyö muiden toimijatahojen kesken. Avohoitoa ja asumispalveluja kehitetty viime vuosina voimakkaasti. Suurin osa palveluista pystytään järjestämään omana tuotantona. Kehittämistarpeita: Pitkien välimatkojen aiheuttamat kuljetuspalvelut sekä työtoiminnan palvelut ja niiden kehittäminen. Erityisosaamiseen liittyvät palvelut. Tarvekartoitus ja suunnitelman laatiminen teknologian käyttöönotosta. Säännönmukainen kehitysvammatyön ja vammaistyön täydennyskoulutus yleensä Odotukset Kolpeneelta: Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n tulee keskittyä erityispalvelujen tuottamiseen ja tiivistää yhteistyötä kuntien kanssa Odotukset Vaskilta: Jalkaantua myös kuntiin ja tuoda sitä kautta neuvontaa, ohjausta ja koulutusta sekä uusinta tietoa alalta Yhteistyö: erityisosaamista edellyttävissä palveluissa alan järjestöjen ja Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n kanssa Viimeaikaisia kehittämishankkeita: Asumispalvelusäätiö ASPA:n toteuttama laaja "elämässä mukana"-hanke, joka sisältää mm. päivätyön ja asumista tukevien palveluiden kehittämistä. Hankkeesta ollut erittäin suuri hyöty kunnalle sen kehittäessä erityisryhmien toimintoja.

4 Kemi Toimii hyvin: Kehitysvammapalvelut ovat kattavat eikä jonoja palveluihin ole. Henkilöstörakenne kohtalaisen hyvä ja paikat vakinaisesti täytetty. Vammaispalveluissa kokenut työntekijä. Kehitysvammapalvelut pystytään järjestämään tarvetta vastaavasti. Subjektiivisten oikeuksien piirissä olevat vammaispalvelut järjestetään tarpeen mukaisesti, harkinnanvaraisia vammaispalveluja myönnetään määrärahojen puitteissa ja joudutaan rajaamaan. Kehittämistarpeita: Suunnitelmissa on resurssien siirtäminen avohoidon ohjaukseen, jolloin neuvontaa ja ohjausta saadaan parannettua. Avotyöpaikkoja pitäisi pystyä lisäämään, kehitysvammapalvelujen laadun kehittämishankkeen yhteydessä 4 henkilöä koulutettiin avotyön ohjaajiksi. Valmentavaa koulutusta haettu Kemiin, Torniossa koulutus käynnistynyt 2007 syksyllä. Peruskoulun ja omaisten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja kaikkien asiakkaiden osalta arvioidaan jatkokoulutusmahdollisuudet tarkkaan. Paikallisia palveluja kehitetään ja kehitysvammapalveluihin on nimetty oma lääkäri. Paras-hankkeen yhteydessä selvitellään seudullisa palvelujen järjestämismahdollisuuksia. Kehitysvammaisten palveluihin ei ole jonoja. Palveluohjauksen tarpeeseen vastaaminen. Pienten erityisryhmien palveluiden järjestäminen. Moniammatillisen työn kehittäminen. Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen ensisijaisesti normaalipalvelujen kautta. Tarvitaan erityisosaamista autismista, haastavasta käyttäytymisestä, käyttäytymishäiriöistä. Moniongelmaiset vammaiset henkilöt. Odotukset Kolpeneelle: Yhteistyömuotojen kehittäminen. Pienten erityisryhmien palvelujen kehittäminen ja järjestäminen Odotukset Vaskille: Kehittämisyksikön tulisi koordinoida ja kehittää koulutusta ja erilaisia hankkeita ja osaamista. Viimeaikaisia kehittämishankkeita:kehitysvammapalvelujen laadun kehittämishanke: Palvelukoti Apilan toimintamalleja saatiin luotua ja kehitettyä ja koultettua työhönvalmennukseen

5 Kemijärvi Toimii hyvin: Hoidon porrastus kehitysvammahuollon sisällä. Myös hoidon porrastus kv-huollon ja muun sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä toimii kohtuullisen hyvin. Kaikki osa-alueet. Palvelujen kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa. Asumisen palveluja on riittävästi.. Kehittämistarpeita: Haasteena on peruskoulusta valmistuvien kehitysvammaisten jatko- ja valmentava koulutus. Koulutus tulisi saada toimimaan oppilaitoksissa nykyistä kokonaisvaltaisemmin ja joustavammin huomioiden opiskelijoiden yksilölliset tarpeet. Kehitysvammaisten tuettu työllistyminen, jos tarkoittaa työsuhteista ja palkkaperusteista, toteutetaan suojatyönä. Tukihenkilökoulutuksia ja markkinointi- ja tiedotustilaisuuksia on järjestetty, mutta tukihenkilöitä ei ole juurikaan saatavilla. Vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymisen ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen Ikääntyvien kehitysvammaisten hoidon järjestäminen. Ns. uudenlaisten kehitysvammaisten (autistit, käytöshäiriöiset jne) päiväpalvelut ja asumispalvelut. Eriytyykö palvelut perinteisistä kvpalveluista. Palvelujen sisällöt. Esim. henkilökohtaisia palveluja ei ole saatavilla. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asuminen vammaisten, tukea tarvitsevien lisäksi. Henkilöstön erityisosaamisen turvaaminen (jatkokoulutus, työpaikkakoulutus, myös peruskoulutus). Koulutusaiheita mm. työssä jaksaminen, lääkehoito, käytöshäiriöt, tiimi- ja yhteistyötaidot. TILHIN jatkokehittäminen Odotukset Kolpeelta: Kolpene turvaa tarvittavat laitoshoidon palvelut, kuntoutus- ja neuvolapalvelut sekä lääketieteellisen osaamisen. Odotukset Vaskilta: Henkilöstön lisä, jatko- ja työpaikkakoulutus. Turvaa alueen kuntien ja erityishuoltopiirin palvelukokonaisuudet ja rationaalisen hoidon porrastuksen kysyntää vastaavalla tasolla. Ns. uudenlaisten kehitysvammaisten (autistit ym) palvelujen kehittäminen Viimeaikaisia kehittämishankkeita: Kehitysvammapalveluihin on perustettu uusi asumisyksikkö (Jokirannan ryhmäkoti) ja kotiutettu asukkaita laitoshoidosta avohuollon piiriin. Hoidon porrastusta eri palvelumuotojen välillä ja yhteistyötä muihin sos-ja terv.palveluihin on tehostettu Yhteistyötarve: Tilapäisen hoidon palvelut seutukunnan muiden kuntien kesken. Harvinaisten sairausryhmien palvelut ja muutoinkin harvinaiset palvelutarpeet.

6 Kittilä Toimii hyvin: Asumispalvelut Kehittämistarpeita: Riittävästi henkilökuntaa neuvontaan ja ohjaustyöhän Oma sosiaalityöntekijä vammaispalvelutyöhön Odotukset Vaskilta: Asiantuntijuutta esim. vammaispalvelulain päätöksissä, koordinoimista ja yhdenmukaistamista, kunnissa hyvin kirjavia järjestelemiä. Yhteistyötarve: Seutuyhteistyö lähikuntien kanssa olisi mielekästä vammaispalvelin suhteen, koska pienissä kunnissa vähän asiakkaita.

7 Posio Toimii hyvin: Kunnalla mm. asuntola/ryhmäkoti, toimintakeskus sekä kodinhoidonohjaus. Ostopalveluita ostetaan mm. kuntayhtymältä; laitoshoito, kuntoutusneuvola, kuntoutus- ja tutkimusjakso. Muita ostopalveluita mm. asumispalvelut Kehittämistarpeita: Avosuojatyöpaikkoja tulisi saada lisää ja niiden tulisi olla asiakkaan tarpeita vastaavia. Yhteistyötä eri tahojen kanssa tulisi lisätä juuri avosuojatyöpaikkojen ja tukihenkilötoiminnan parantamiseksi. Ohjatun asumisen piiriin kuuluvia asiakkaita tulisi pystyä huomioimaan enemmän; enemmän mahdollisuuksia ohjata arjen toiminnoissa, jotta taidot säilyvät ja kehittyvät mahdollisesti itsenäisempään suuntaan. Tällä hetkellä resurssit menevät autetun asumisen puolelle; hoitotyöhön. Vaikeavammaisten päivähuollon selkeyttäminen ja toiminnan monipuolistaminen, tilapäishoidon järjestämiseen tulisi tehdä selkeät linjaukset erityisesti kesän ajalle.

8 Ranua Toimii hyvin: Kunta on voinut hyvin vastata asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Määrärahan puutteen vuoksi ei ole tarvinnut tehdä kielteisiä päätöksiä. Moniammatillinen yhteistyö on sujuu hyvin (sos- ja terveystoimi, sivistystoimi) Kehittämistarpeita: organisoimalla tehtävien hoitoa uudelleen (työnjakoa muuttamalla) on tarkoitus saada lisäaikaa ohjaukseen, neuvontaan ja itsenäisen asumisen tukemiseen. Perustetaan moniammatillinen työryhmä kehittämistyön tueksi ja ohjaajaksi. Monipuolisen osaamisen hyödyntäminen ja oikea kohdentaminen. Asumisvalmennuksen kehittäminen, asumisen tukeminen, valmentavan koulutuksen järjestäminen. Moniammatillisen ja hyvin toimivankin yhteistyön selkiyttäminen, työnjaolliset kysymykset varsin nopeasti muuttuvissa olosuhteissa, asenteet vammaisia ja heidän palvelujaan kohtaan. Sosiaalityöntekijät vaihtuneet, osaamista ei kerry, byrokraattinen ote vahva vammaispalvelun sosiaalityön osaamista ja rohkeutta (asioiden tarkastelu sosiaalisesta viitekehyksestä)asettua asikkaan puolelle ja ajaa hänen asioitaan. Sos.työssä toiminta hyvin järjestelmäkeskeistä tällä hetkellä.kehitysvamma/vammaispalvelussa tasokasta asiakaslähtöistä ammatillista osaamista ja palvelutoiminta sujuvaa. Työntekijöillä lain muk. kelpoisuus (ammatill. osaamista lisätty kelpoisuusvaatimuksia nostamalla). Korvaavat kommunikointimenetelmät, autismikoulutusta ja keinoja autistisen hoitotyöhön/päivähoitoon. Kunnassa on paljon vammaisia/kehitysvammaisia, siitä huolimatta kuntalaisten asenteet vammaisuutta kohtaan ovat hyvin kielteisiä, mikä johtunee tiedon puutteesta. Kartoitetaan kehityskeskusteluissa henkilökohtaiset koulutustarpeet - koulutusta on tarjottu toiveiden mukaisesti tähän saakka. Odotukset Kolpeneelta: Olemme olleet ja olemme edelleenkin hyvin tyytyväisiä Kolpeneen palveluihin. Odotukset Vaskilta: Asiantuntijuuden saamista, yhtenäisempiä käytäntöjä kunnissa, asioiden hoito ei pitäisi olla työntekijästä niin paljon riippuvaa kuin asianlaita on nyt. Selkeäpää soveltamisohjeistusta tarvittaisiin siis. Juridiikka hallitsee käytännön ratkaisuja, sosiaalityön osuutta tulisi lisät ts. sosiaalinen viitekehys Viimeaikaisia kehittämishankkeita: Olemme olleet osallisena Aspa-hankkeen erityisryhmien palvelujen ja asumisen tarpeen kartoituksessa. Tuloksiin ei ole vielä ehditty syvällisemmin paneutua perusturvajohtajan pitkäaikaisen virkavapauden vuoksi. Omin voimin ei ko. kartoitusta olisi voitu tehdä. Yhteistyötarve: Vammaispalvelun sosiaalityön konsultaatiopalveluissa (ostopalveluna esim. Rovaniemi). Kehitysvammahuollossa teemme yhteistyötä Kolpeneen kanssa.

9 Rovaniemi Toimii hyvin: Kokonaisuudessaan toimii hyvin. Kehittämistarpeita: Tarvetta lisäpaikkoja asumispalveluihin sekä lisähenkilöstöä. Kunta ei järjestä itse sopeutumisvalmennusta. Vammaisten lasten ja nuorten tilapäishoidon järjestäminen. Laitosasumisen purkaminen tulevan lainsäädäntöä ajatellen. Vammaisten työtoimintojen järjestäminen tarpeita vastaavasti. Vammaisten henkilöiden päihde- ja mielenterveysongelmien hoitaminen Etätulkkauksen mahdollistaminen. Turvallisuus asumisessa. Sähköinen asiointi. Koulutustarvetta päihde- ja mielenterveysasioissa. Ostopalveluja tullaan lisäämään. Odotukset Kolpeneelta: Pienten erityisryhmien asumispalvelujen järjestäminen. Viimeaikaisia kehittämishankkeita: Uudistuva työkeskus-hanke. Askel-projekti Päivätoiminnan kehittämishanke. Auttaneet toimintojen muuntamisessa vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita. Yhteistyötarve: Yksityisten palveluntuottajien kanssa.

10 Salla Toimii hyvin: Toimintakeskus, Asumispalvelut Kehittämistarpeita: Tukityötoimintaa lisää Pienet ryhmät kutakin ikäluokkaa, tarve satunnaista. Eri tarveryhmiin kuuluvia ihmisiä on vähän, yksin kappalein; palvelun järjestäminen vaikeaa ja kallistakin Viimeaikaisia kehittämishankkeita: Mukana Lehmusverkkokoulutuksessa -- tutustuminen muiden kuntien palveluihin ja niitten järjestämiseen. Päivätoiminnan kehittämisen hanke (8 kuntaa mukana)

11 Savukoski Kehittämistarpeita: Pienet asiakasmäärät ja pieni työntekijämäärä vaatii laajoja tehtäväalueita. Tästä johtuen asiantuntemusta ei kerry erityisesti millekään osa-alueelle. Vertaistukiryhmiä ei voi syntyä oman kunnan alueelle. Asukasryhmät, esim. palveluasunnot, ovat sekaryhmiä (kehitysvammaisia, vanhuksia, dementoituneita, liikuntarajoitteisia) pienistä asiakasmääristä johtuen. Laaja-alaisesti kaikessa erityisosaamisen tarvetta. Rahalliset resurssit puutteelliset. Odotukset Kolpeneelta: ErityishuoltoL:n mukaiset palvelut palvelukeskukselta. Yhteistyötarve: Lähikuntien kanssa kehitys- / vammaisten asumiseen liittyvissä asioissa, ehkä.

12 Simo Toimi hyvin: Mikään ei toimi huonosti. Kehittämistarpeita: Resursseja voisi olla enemmän. Olemme toivoneet vammaispalvelun siirtyvän seudulliseksi, jotta lähikunnissa olisi samanlaiset kriteerit palveluissa. Odotamme sosiaali- ja terveyspiiriä.

13 Sodankylä Toimii hyvin: Palvelut nykyiseen kysyntään ja olosuhteisiin nähden hyvin kattavasti. Tuleva Paras-hanke voi tuoda tullessaan rakenteellisia muutoksia tuottamistapoihin. Lähtökohtana on, että kunta ei tule tuottamaan erityisen vaativia palveluja. Kunta keskittyy tuottamaan ja kehittämään ns. peruspalveluja, joilla tuetaan vammaisten ja kehitysvammaisten arkielämää mm. asumista. Kunnassa on mm. toimiva toimintakeskus. Yhteistyö esim. kotihoito, fysioterapia, LKS yms. tahot Asumispalvelut ja päivä- ja avotyötoiminta Tällä hetkellä kehitysvammapalveluita voidaan tarjota aika hyvin. Tilapäishoidon järjestäminen vaatii pidemmän ajan. Kehittämistarpeita: Vammaisten työllistämistä tukevat palvelut. Tuetun työn työpaikkojen löytäminen ja työhönvalmentajan palkkaaminen. Avotyöpaikkojen löytäminen vaikeavammaisille. Ongelmana palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien tekeminen ja työvälineeksi ottaminen Kuljetuspalvelujen yhteensovittaminen. Palvelusuunnitelmien tekemisen kehittäminen. Tulkkipalvelu. Puhevammaisten kuvakommunikaation tuottaminen ja käyttäminen. Tulevaisuudessa tarvitsemme lisää autetun ja ohjatun asumisen paikkoja. Sekä asumispaikkojen uudelleen järjestelyjä asukkaiden erityistarpeiden mukaisesti. Esim. iäkkäät, autismi-ja aspergeri, nuoret ym. Odotukset Kolpeneelta: Yhteistyön tiivistäminen. Palveluketjujen tehostaminen tavoitteena palveluprofiilien selkeyttäminen. Mitä kunta - mitä Kolpene tuottaa. Tarvittaisiin kehitysvammaisten käytös- ja mielenterveyshäiriöihin perehtyneen lääkärin konsultaatio- ja vastaanottopalveluita Odotukset Vaskilta: Yhteisten käytäntöjen/verkoston luominen lapin lääniin koskien mm. kehitysvammaisten loma- lyhytaikaisia hoitoja, ja palveluja. Viimeaikaisia kehittämishankkeita: Vaikeavammaisten asumispalvelukartoitus v , ASPA - päättäjille selkeää, ajantasalla olevaa tietoa Yhteistyötarve: Kehitysvammaisten käytös- ja mielenterveysongelmissa

14 Tervola Toimii hyvin: Palvelut riittävän kattavasti. Ei tarvitse tinkiä lakisääteisistä, subjektiivisistä oikeuksista. Monitaitoinen ja ammattitaitoinen henkilökunta niin vammaispalvelussa kuin kehitysvammahuollossa. Asiakaslähtöisyys ja räätälöidyt palvelut. Kehittämistarpeita: Kehittämistarpeita tulee muun kuin kunnan järjestämien palveluiden kohdalta. Peruskoulun jälkeisiä koulutuspalveluita tulee turvata kehitysvammaisille mahdollisimman lähelle kotikuntaa. Ei ongelmia Diagnostisoitujen vammaisten palvelusuositusten ymmärtämistä arjen toiminnan ja palveluiden kannalta entistä paremmin Soveltava lainsäädäntökoulutus Odotukset Kolpeneelta: Kolpeneen tulisi huomioida kunnat tasavertaisempina neuvottelijoina. Heidän tulee arvostaa kunnan osaamista sekä omaksua tämä arvostus myös asenteisiin ja yhteistyöhön. Kuntaneuvolatoimintaa kaivataan kuntiin. Viimeaikaisia kehittämishankkeita: Sateenkaarihanke Yhteistyö: Kehitysvammapalveluissa neuvotellaan LPKS:n roolista palveluiden tuottamisen ja järjestämisen suhteen. Yhteistyötarve: Apuvälineasioissa (LPKS, LKS) Konsultoinnissa arjen asiantuntijoiden (pääasiassa alueen sosiaalityöntekijöiden kanssa)

15 Tornio Toimii hyvin: Kehitysvammapalveluja melko hyvin. Myös vammaispalveluja melko hyvin. Me kykenemme järjestämään päivätoimintaa, työtoimintaa kaikille tarvitsijoille ja asumispalveluja kohtuullisesti. Lyhytaikaista lomitusta ei ole kaikille asiakasryhmille riittävästi, eikä riittävän monimuotoisia palveluja. Vammaispalveluiden osalta asunnon muutostyöt, ohjaus ja neuvonta, kuljetuspalvelut. Kehittämistarpeita: Kehitysvammaisten jatkokoulutusta ja valmentavaa koulutusta tulisi saada järjestettyä pysyvästi seutukunnassa. Asumispalveluihin valmistuu uusia tukiasuntoja ja ohjattua asumista sekä käynnistämme asumisvalmennuksen ja lisäämme lyhytaikaisia asumispalveluja maaliskuussa valmistuvien yksiköiden toiminnan myötä. Kuntoutus ohjautuu liiaksi yksille ja samoille kehitysvammaisille niin kunnissa kuin erityishuoltopiirissä. Resursseja tulisi pystyä yhteistuumin jakamaan tasaisemmin eri ikäisille asiakkaille. Kuljetuspalveluita pitäisi vielä ohjeistaa asiakkaille paremmin, koska useat asiakkaat käyttävät matkoja terveydenhuoltotarpeisiin vaikka ne tulevat Kelan kautta Tilapäishoidon tarpeen puuttuminen vaikeavammaisille nuorille. Asumisyksikkö vaikeavammaisille puuttuu kunnasta. Kehitysvammaisten osalta autismi, mielenterveys- ja käytöshäiriö -osaamista. Palvelutarpeen määrittelyä ja soveltuvien palvelu/toimintamuotojen valmentamista. Odotukset Kolpeneelta: Erityisosaamista vaativien asiakkaiden "osaamiskeskus". Odotukset Vaskilta: Uusien toimintatapojen kokeiluyksikkö, palvelujen mallintaminen. Kaiken kaikkiaan palvelujen laatuun /osaamiseen liittyvät erityistehtävät ja kehittäminen. Viimeaikaisia kehittämishankkeita: Esteettömyyskartoitus liikuntarajoitteisille Yhteistyö: Toivottavasti seutukunnan kunnat yhdistyvät tai ainakin tuottaisivat palveluja yhdessä.

16 Ylitornio Toimii hyvin: Kaikki ok. Asumishuolto. Kuntamme terveyskeskus palvelee yllättävän hyvin meitä. Kehittämistarpeita: Lääkinnällisen koulutuksen lisääminen. Ammatillinen osaaminen Lääkintähuolto Perämeren alueelle yhteinen sijaiskoti, omaishoitajille Viimeaikaisia yhteistyöhankkeita: Sateenkaari Yhteistyötarve: Länsipohjan sairaanhoitopiirin kanssa

Jari Lindh. misyksikkö Kolpeneen palvelukeskus. VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö

Jari Lindh. misyksikkö Kolpeneen palvelukeskus. VASKI - Pohjois-Suomen vammaispalvelujen kehittämisyksikkö Kartoitus vammaisten palvelujen nykytilasta ja kehittämistarpeista Pohjois-Suomessa. - Kuntakyselyn alustavia tuloksia vammaisten palvelujen toimivuudesta Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-lla Jari Lindh VASKI

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli 12.9.2008 Taustalla uusi Äänekoski 1.1.2007 Rakennettu uutta kuntaa/perusturvaa; Suolahti, Sumiainen

Lisätiedot

Vammaisten palvelut. Uudet palvelukokonaisuudet 8.4.2016

Vammaisten palvelut. Uudet palvelukokonaisuudet 8.4.2016 Vammaisten palvelut Uudet palvelukokonaisuudet 8.4.2016 Vammaisten palveluiden ydinprosessit: 1) Asumisen tukeminen 2) Liikkumisen ja osallisuuden tukeminen 3) Kuntoutus Ennaltaehkäisy HTE on kaikkea sote-palvelujen

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

I Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus

I Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus I Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus Nykytila-analyysien yhteenvetoa ja työryhmien mietteitä jatkostyöskentelyyn Rauni Räty 3.3.2016 Miten Sote etenee-info Lähteet: Nykytila-analyysit ja työryhmien

Lisätiedot

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke. Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke. Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala VISIO Lapissa valitsee vahva tahtotila hyvän vanhuuden turvaamiseen. Toiminnassa mukana olevissa asiakaspalveluyksiköissä

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, tuottaja ja kehittäjä. Eskoo on erikoistunut vammaispalveluihin ja lastensuojeluun.

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

I Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus II Vammaisten palvelut

I Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus II Vammaisten palvelut I Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus II Vammaisten palvelut Nykytila analyysien yhteenvetoa ja työryhmien mietteitä jatkostyöskentelyyn Rauni Räty 26.1.2015 Sociopolis työkokous, Kemi Lähteet: Nykytila

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola Kehas-katsaus Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola 8.6.2016 VN:n periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 24.1.2017 Liisa Niiranen 10,1 % 9 % 7,5 % 11,3 % Timo Aro 2016 Lapin väestöennuste Ennuste 2040 Ennuste 2030 Ennuste 2020

Lisätiedot

ARJEN KESKIÖSSÄ

ARJEN KESKIÖSSÄ ARJEN KESKIÖSSÄ 2012-2014 Lähiyhteisöjen ja asuntoverkostojen suunnittelu Uudet asumisratkaisut yhteistoiminnallisena kehittämisenä Tulosten ja vaikutusten arviointi 1. Asukkaiden toiveet ja tarpeet: asuminen,

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto 1 2 Sisällys 1. Vammaispalveluiden indikaattorit... 3 2. Kelan etuisuudet / 1000 asukasta... 8 3. laitos 2013...

Lisätiedot

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET Leila Mukkala projektipäällikkö / Ikäihminen toimijana hanke 6.11.2014 GERIATRIN ETÄKONSULTAATIOPALVELUT Tavoitteena Geriatrian erikoislääkärinpalvelut

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki 19.2.2016 VN:n periaatepäätös

Lisätiedot

SENIORIKASTE-HANKE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS

SENIORIKASTE-HANKE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS SENIORIKASTE-HANKE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS Gerontologisen sosiaalityön työkokous 20.5.15 Kehittäjäsosiaalityöntekijä j Tuula Anunti HANKETIETOA Hankekokonaisuuden k k muodostaa yhteinen koordinaatio

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Johdanto kuntaesimerkkeihin. Arjen keskiössä seminaari Susanna Hintsala

Johdanto kuntaesimerkkeihin. Arjen keskiössä seminaari Susanna Hintsala Johdanto kuntaesimerkkeihin Arjen keskiössä seminaari 6.3.2014 Susanna Hintsala susanna.hintsala@kvl.fi ARJEN KESKIÖSSÄ hankkeen tavoitteet 2012-2014 Lähiyhteisöjen ja asuntoverkostojen suunnittelu Uudet

Lisätiedot

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Liisa Niiranen Länsipohjan tuotantoalue-integraatio 2 Länsipohjan tuotantoalue-valmistelu 3 4 Prosessien arviointikriteerit Ikäihmisten

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke 14.2.2013 Kristiina Hyytiälä, projektipäällikkö Mari Peltomaa, projektisuunnittelija Pätevän tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ

KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ Kårkulla kuntayhtymä Kårkulla kuntayhtymä tuottaa ruotsinkielisiä vammaispalveluita. Toiminta aloitettiin 20.8.1960. Kårkulla kuntayhtymää ylläpitää kaikki 33 kaksikielistä

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaaliohjaaja Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 36,25 040SOS050 I sivukuluja)* 31940 Johtava sosiaalityöntekijä 1.1.2017 toimen muuttaminen viraksi alkaen Sosiaalialalle suuntaava

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismin kirjo ja kuntoutus Autismin kirjo on neurologisen kehityksen häiriö, joka aiheuttaa pulmia henkilön aistikokemuksiin,

Lisätiedot

OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ

OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ OHJAAMOJA KEHITTÄMÄSSÄ Pasi Savonmäki Kohtaamo-hanke Olisinpa kotona -seminaari Helsinki 18.2.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen lähtökohdat Alle 30-vuotiaiden kiinnittyminen yhteiskuntaan,

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-OHJELMA palveluntuottajan näkökulmasta Vahva tuki ohjelman mukaisiin investointeihin ja palvelujen kehittämiseen (RAY ja ARA)

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari 6.9.2013 Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki ARVON TUOTTAMINEN ASIAKKAALLE Ikääntyvän mielekäs elämä ja hyvinvointi on laajempi kokonaisuus

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Vammaispalveluhanke Lapissa

Vammaispalveluhanke Lapissa Vammaispalveluhanke Lapissa Kehitysvammaisten asuminen (Tallavaara, 2010) Asuu vanhemman/vanhempien kanssa Asumismuodot 31.5.2010 (N=1592) 0 % 9 % Muun sukulaisen luona 1 % 1 % Perhehoidossa tai ammatill.perhekodissa

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö. Suunnitelma

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö. Suunnitelma Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö Suunnitelma 1 Taustaa Sosiaalityön neuvottelukunnan sosiaalityö 2015 -jaosto määrittelee neljä laajaa sosiaalityön strategista kehittämislinjausta: Sosiaalityön työorientaation

Lisätiedot

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi LAPIN LUKIOT, AMMATILLISET OPPILAITOKSET JA KANSANOPISTOT, JOISSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA LUKUVUONNA 2011-2012 Utsjoki Inari Enontekiö Lukioita 23 Kittilä Ammatillisia oppilaitoksia tai niiden sivuopetuspisteitä

Lisätiedot

PALJON TUKEA TARVITSEVAT PALJON PALVELUITA KÄYTTÄVÄT Kaste kehittämishanke

PALJON TUKEA TARVITSEVAT PALJON PALVELUITA KÄYTTÄVÄT Kaste kehittämishanke PALJON TUKEA TARVITSEVAT PALJON PALVELUITA KÄYTTÄVÄT Kaste kehittämishanke 2015 2017 Kainuu Keski Pohjanmaa Lappi (Kolpene hakija/poske koordinoi) Länsi Pohja TAVOITTEET Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja

Lisätiedot

Kuntakentän haasteet ja mahdollisuudet

Kuntakentän haasteet ja mahdollisuudet Kuntakentän haasteet ja mahdollisuudet Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.- 18.1.2013 Jaana Viemerö, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto Käynnissä edelleen useita samanaikaisia uudistuksia Vammaislainsäädännön

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen hankintailta

Hyvinvointipalvelujen hankintailta Hyvinvointipalvelujen hankintailta Päihde- ja mielenterveyspalveluiden sekä sosiaalisen tuen palveluiden hankinnat 2015 suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Tuetun asumisen hankinta - puitekilpailutus -

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

Jokainen tarvitsee joskus apua, tukea ja kannustusta.

Jokainen tarvitsee joskus apua, tukea ja kannustusta. Jokainen tarvitsee joskus apua, tukea ja kannustusta www.eskoo.fi 2 Sosiaalipalvelujen osaamis- ja resurssikeskus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon erityispalvelujen moniosaaja.

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

Havaintoja palvelutarpeista Lapin alueella

Havaintoja palvelutarpeista Lapin alueella Havaintoja palvelutarpeista Lapin alueella Lapin sote -mallin maakuntaseminaari 18-19.2.2014 Sari Kujala Palvelujohtaja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Motto päivän teemaan Sisältö Jos on käytettävissä oikeaa

Lisätiedot

Johtajien kokous Johanna Lohtander Ikäihmisten palvelut/palvelualuepäällikkö

Johtajien kokous Johanna Lohtander Ikäihmisten palvelut/palvelualuepäällikkö SenioriKaste Johtajien kokous 27.1.2015 Johanna Lohtander Ikäihmisten palvelut/palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut -työryhmä Tehtävät Asiantuntijatyöryhmän tehtävänä on valmistella ehdotukset tarvittavista

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisten näkemyksiä vammaispalveluista osaaminen, työhyvinvointi ja asiakkaiden yhdenvertaisuus keskiössä

Sosiaalialan ammattilaisten näkemyksiä vammaispalveluista osaaminen, työhyvinvointi ja asiakkaiden yhdenvertaisuus keskiössä Sosiaalialan ammattilaisten näkemyksiä vammaispalveluista osaaminen, työhyvinvointi ja asiakkaiden yhdenvertaisuus keskiössä Talentian ja Invalidiliiton selvitys marraskuu 2015 Vammaisala tarvitsee näkyvyyttä

Lisätiedot

Alustavia tuloksia omaishoidon tuen kuntakyselystä

Alustavia tuloksia omaishoidon tuen kuntakyselystä Alustavia tuloksia omaishoidon tuen kuntakyselystä RAI-seminaari 4.4.2013 26.3.2013 IIPA/Sari Jokinen 1 Esityksen sisältö Kuntakyselyn toteutuksesta Alustavia lukuja Kuntavastaajien esiin tuomia kehittämistarpeita

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sote-uudistuksesta Mikä uudessa sote-mallissa on sosiaalihuollon näkökulmasta hyvää? Järjestämisvastuu

Lisätiedot

Asumispalvelut murroksessa. Nimi ovessa hankkeen loppuseminaari

Asumispalvelut murroksessa. Nimi ovessa hankkeen loppuseminaari Asumispalvelut murroksessa Nimi ovessa hankkeen loppuseminaari Palveluasuminen (235), tuettu asuminen (199) ja tehostetusti tuettu asuminen (40) Asukkaita 474 Työntekijöitä 185 - Budjetti 14,1 milj. Auroratalo

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

Asumisen uudet muodot

Asumisen uudet muodot Asumisen uudet muodot Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Riitta Hakoma 8.6. 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote-Imatra: työyksiköt kartalla 2015 = avopalvelut = toiminnalliset palvelut

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA 2013-2014 Ohjausryhmä 11.2.2014 Hankkeen tapahtumia: kokoukset, palaverit ym. Tarkennettu toimintasuunnitelma: 11/ 2013 ja toimintaraportti

Lisätiedot

Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua?

Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua? Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua? Antti Turunen 26.1.2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Käsitteet ovat epämääräisiä Peruspalvelussa potilas voi

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

Palveluasuminen. Turvallista, tasa-arvoista ja yksilön tarpeet huomioivaa kodikasta asumista

Palveluasuminen. Turvallista, tasa-arvoista ja yksilön tarpeet huomioivaa kodikasta asumista Palveluasuminen Turvallista, tasa-arvoista ja yksilön tarpeet huomioivaa kodikasta asumista Setlementti Ukonhattu ry Ukonhattu on perustettu vuonna 1995 ja se toimii yhtenä Suomen Setlementtiliiton jäsenyhdistyksenä.

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Kuntauudistus. Lapin kuntapäivät Tornio Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö

Kuntauudistus. Lapin kuntapäivät Tornio Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö Kuntauudistus Lapin kuntapäivät Tornio 20.9.2011 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö Hallituksen kuntapolitiikan tavoite Turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 27.10.2011 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-30.9.2011

Lisätiedot

Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa

Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa 2.11.2016 Peilauspintana käytännönkokemus laitoksesta opetuksesta työ- ja toimintakeskuksesta autisminkirjon palveluohjauksesta asumisesta

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 KOKOUSAIKA 13.08.2012 klo 17.00-18.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 15 LAUSUNTOPYYNTÖ ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa

Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa Eskoon alueellinen vammaissosiaalityöntekijöiden tapaaminen 6.9.2016 13.9.16 Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa / Stina Sjöblom 1 THL:n

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen 17.5.2011 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Potilaan ohjaus Potilaan ja omaisten

Lisätiedot