Kuntakysely - Lapin kuntien arvioita palvelujen toimivuudesta ja kehittämistarpeista avovastauksien kuntakohtaista yhteenvetoa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntakysely - Lapin kuntien arvioita palvelujen toimivuudesta ja kehittämistarpeista avovastauksien kuntakohtaista yhteenvetoa."

Transkriptio

1 Kuntakysely - Lapin kuntien arvioita palvelujen toimivuudesta ja kehittämistarpeista avovastauksien kuntakohtaista yhteenvetoa Jari Lindh

2 Kehitysvammapalveluiden asiakasmäärät vastaajakunnissa v Ylitornio Tornio Tervola Sodankylä Simo Savukoski Salla Rovaniemi Ranua Posio Kittilä Kemijärvi Kemi Inari Laitoksessa Autet. as Ohjat. as Perhehoid. Palv- ja tukiasum. Työ/toim. Kesk.. Kokonaisuudessaan

3 Inari Toimii hyvin: Moniammatillinen yhteistyö eri viranomaisten kesken ja yhteistyö muiden toimijatahojen kesken. Avohoitoa ja asumispalveluja kehitetty viime vuosina voimakkaasti. Suurin osa palveluista pystytään järjestämään omana tuotantona. Kehittämistarpeita: Pitkien välimatkojen aiheuttamat kuljetuspalvelut sekä työtoiminnan palvelut ja niiden kehittäminen. Erityisosaamiseen liittyvät palvelut. Tarvekartoitus ja suunnitelman laatiminen teknologian käyttöönotosta. Säännönmukainen kehitysvammatyön ja vammaistyön täydennyskoulutus yleensä Odotukset Kolpeneelta: Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n tulee keskittyä erityispalvelujen tuottamiseen ja tiivistää yhteistyötä kuntien kanssa Odotukset Vaskilta: Jalkaantua myös kuntiin ja tuoda sitä kautta neuvontaa, ohjausta ja koulutusta sekä uusinta tietoa alalta Yhteistyö: erityisosaamista edellyttävissä palveluissa alan järjestöjen ja Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n kanssa Viimeaikaisia kehittämishankkeita: Asumispalvelusäätiö ASPA:n toteuttama laaja "elämässä mukana"-hanke, joka sisältää mm. päivätyön ja asumista tukevien palveluiden kehittämistä. Hankkeesta ollut erittäin suuri hyöty kunnalle sen kehittäessä erityisryhmien toimintoja.

4 Kemi Toimii hyvin: Kehitysvammapalvelut ovat kattavat eikä jonoja palveluihin ole. Henkilöstörakenne kohtalaisen hyvä ja paikat vakinaisesti täytetty. Vammaispalveluissa kokenut työntekijä. Kehitysvammapalvelut pystytään järjestämään tarvetta vastaavasti. Subjektiivisten oikeuksien piirissä olevat vammaispalvelut järjestetään tarpeen mukaisesti, harkinnanvaraisia vammaispalveluja myönnetään määrärahojen puitteissa ja joudutaan rajaamaan. Kehittämistarpeita: Suunnitelmissa on resurssien siirtäminen avohoidon ohjaukseen, jolloin neuvontaa ja ohjausta saadaan parannettua. Avotyöpaikkoja pitäisi pystyä lisäämään, kehitysvammapalvelujen laadun kehittämishankkeen yhteydessä 4 henkilöä koulutettiin avotyön ohjaajiksi. Valmentavaa koulutusta haettu Kemiin, Torniossa koulutus käynnistynyt 2007 syksyllä. Peruskoulun ja omaisten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja kaikkien asiakkaiden osalta arvioidaan jatkokoulutusmahdollisuudet tarkkaan. Paikallisia palveluja kehitetään ja kehitysvammapalveluihin on nimetty oma lääkäri. Paras-hankkeen yhteydessä selvitellään seudullisa palvelujen järjestämismahdollisuuksia. Kehitysvammaisten palveluihin ei ole jonoja. Palveluohjauksen tarpeeseen vastaaminen. Pienten erityisryhmien palveluiden järjestäminen. Moniammatillisen työn kehittäminen. Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen ensisijaisesti normaalipalvelujen kautta. Tarvitaan erityisosaamista autismista, haastavasta käyttäytymisestä, käyttäytymishäiriöistä. Moniongelmaiset vammaiset henkilöt. Odotukset Kolpeneelle: Yhteistyömuotojen kehittäminen. Pienten erityisryhmien palvelujen kehittäminen ja järjestäminen Odotukset Vaskille: Kehittämisyksikön tulisi koordinoida ja kehittää koulutusta ja erilaisia hankkeita ja osaamista. Viimeaikaisia kehittämishankkeita:kehitysvammapalvelujen laadun kehittämishanke: Palvelukoti Apilan toimintamalleja saatiin luotua ja kehitettyä ja koultettua työhönvalmennukseen

5 Kemijärvi Toimii hyvin: Hoidon porrastus kehitysvammahuollon sisällä. Myös hoidon porrastus kv-huollon ja muun sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä toimii kohtuullisen hyvin. Kaikki osa-alueet. Palvelujen kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa. Asumisen palveluja on riittävästi.. Kehittämistarpeita: Haasteena on peruskoulusta valmistuvien kehitysvammaisten jatko- ja valmentava koulutus. Koulutus tulisi saada toimimaan oppilaitoksissa nykyistä kokonaisvaltaisemmin ja joustavammin huomioiden opiskelijoiden yksilölliset tarpeet. Kehitysvammaisten tuettu työllistyminen, jos tarkoittaa työsuhteista ja palkkaperusteista, toteutetaan suojatyönä. Tukihenkilökoulutuksia ja markkinointi- ja tiedotustilaisuuksia on järjestetty, mutta tukihenkilöitä ei ole juurikaan saatavilla. Vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymisen ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen Ikääntyvien kehitysvammaisten hoidon järjestäminen. Ns. uudenlaisten kehitysvammaisten (autistit, käytöshäiriöiset jne) päiväpalvelut ja asumispalvelut. Eriytyykö palvelut perinteisistä kvpalveluista. Palvelujen sisällöt. Esim. henkilökohtaisia palveluja ei ole saatavilla. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asuminen vammaisten, tukea tarvitsevien lisäksi. Henkilöstön erityisosaamisen turvaaminen (jatkokoulutus, työpaikkakoulutus, myös peruskoulutus). Koulutusaiheita mm. työssä jaksaminen, lääkehoito, käytöshäiriöt, tiimi- ja yhteistyötaidot. TILHIN jatkokehittäminen Odotukset Kolpeelta: Kolpene turvaa tarvittavat laitoshoidon palvelut, kuntoutus- ja neuvolapalvelut sekä lääketieteellisen osaamisen. Odotukset Vaskilta: Henkilöstön lisä, jatko- ja työpaikkakoulutus. Turvaa alueen kuntien ja erityishuoltopiirin palvelukokonaisuudet ja rationaalisen hoidon porrastuksen kysyntää vastaavalla tasolla. Ns. uudenlaisten kehitysvammaisten (autistit ym) palvelujen kehittäminen Viimeaikaisia kehittämishankkeita: Kehitysvammapalveluihin on perustettu uusi asumisyksikkö (Jokirannan ryhmäkoti) ja kotiutettu asukkaita laitoshoidosta avohuollon piiriin. Hoidon porrastusta eri palvelumuotojen välillä ja yhteistyötä muihin sos-ja terv.palveluihin on tehostettu Yhteistyötarve: Tilapäisen hoidon palvelut seutukunnan muiden kuntien kesken. Harvinaisten sairausryhmien palvelut ja muutoinkin harvinaiset palvelutarpeet.

6 Kittilä Toimii hyvin: Asumispalvelut Kehittämistarpeita: Riittävästi henkilökuntaa neuvontaan ja ohjaustyöhän Oma sosiaalityöntekijä vammaispalvelutyöhön Odotukset Vaskilta: Asiantuntijuutta esim. vammaispalvelulain päätöksissä, koordinoimista ja yhdenmukaistamista, kunnissa hyvin kirjavia järjestelemiä. Yhteistyötarve: Seutuyhteistyö lähikuntien kanssa olisi mielekästä vammaispalvelin suhteen, koska pienissä kunnissa vähän asiakkaita.

7 Posio Toimii hyvin: Kunnalla mm. asuntola/ryhmäkoti, toimintakeskus sekä kodinhoidonohjaus. Ostopalveluita ostetaan mm. kuntayhtymältä; laitoshoito, kuntoutusneuvola, kuntoutus- ja tutkimusjakso. Muita ostopalveluita mm. asumispalvelut Kehittämistarpeita: Avosuojatyöpaikkoja tulisi saada lisää ja niiden tulisi olla asiakkaan tarpeita vastaavia. Yhteistyötä eri tahojen kanssa tulisi lisätä juuri avosuojatyöpaikkojen ja tukihenkilötoiminnan parantamiseksi. Ohjatun asumisen piiriin kuuluvia asiakkaita tulisi pystyä huomioimaan enemmän; enemmän mahdollisuuksia ohjata arjen toiminnoissa, jotta taidot säilyvät ja kehittyvät mahdollisesti itsenäisempään suuntaan. Tällä hetkellä resurssit menevät autetun asumisen puolelle; hoitotyöhön. Vaikeavammaisten päivähuollon selkeyttäminen ja toiminnan monipuolistaminen, tilapäishoidon järjestämiseen tulisi tehdä selkeät linjaukset erityisesti kesän ajalle.

8 Ranua Toimii hyvin: Kunta on voinut hyvin vastata asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Määrärahan puutteen vuoksi ei ole tarvinnut tehdä kielteisiä päätöksiä. Moniammatillinen yhteistyö on sujuu hyvin (sos- ja terveystoimi, sivistystoimi) Kehittämistarpeita: organisoimalla tehtävien hoitoa uudelleen (työnjakoa muuttamalla) on tarkoitus saada lisäaikaa ohjaukseen, neuvontaan ja itsenäisen asumisen tukemiseen. Perustetaan moniammatillinen työryhmä kehittämistyön tueksi ja ohjaajaksi. Monipuolisen osaamisen hyödyntäminen ja oikea kohdentaminen. Asumisvalmennuksen kehittäminen, asumisen tukeminen, valmentavan koulutuksen järjestäminen. Moniammatillisen ja hyvin toimivankin yhteistyön selkiyttäminen, työnjaolliset kysymykset varsin nopeasti muuttuvissa olosuhteissa, asenteet vammaisia ja heidän palvelujaan kohtaan. Sosiaalityöntekijät vaihtuneet, osaamista ei kerry, byrokraattinen ote vahva vammaispalvelun sosiaalityön osaamista ja rohkeutta (asioiden tarkastelu sosiaalisesta viitekehyksestä)asettua asikkaan puolelle ja ajaa hänen asioitaan. Sos.työssä toiminta hyvin järjestelmäkeskeistä tällä hetkellä.kehitysvamma/vammaispalvelussa tasokasta asiakaslähtöistä ammatillista osaamista ja palvelutoiminta sujuvaa. Työntekijöillä lain muk. kelpoisuus (ammatill. osaamista lisätty kelpoisuusvaatimuksia nostamalla). Korvaavat kommunikointimenetelmät, autismikoulutusta ja keinoja autistisen hoitotyöhön/päivähoitoon. Kunnassa on paljon vammaisia/kehitysvammaisia, siitä huolimatta kuntalaisten asenteet vammaisuutta kohtaan ovat hyvin kielteisiä, mikä johtunee tiedon puutteesta. Kartoitetaan kehityskeskusteluissa henkilökohtaiset koulutustarpeet - koulutusta on tarjottu toiveiden mukaisesti tähän saakka. Odotukset Kolpeneelta: Olemme olleet ja olemme edelleenkin hyvin tyytyväisiä Kolpeneen palveluihin. Odotukset Vaskilta: Asiantuntijuuden saamista, yhtenäisempiä käytäntöjä kunnissa, asioiden hoito ei pitäisi olla työntekijästä niin paljon riippuvaa kuin asianlaita on nyt. Selkeäpää soveltamisohjeistusta tarvittaisiin siis. Juridiikka hallitsee käytännön ratkaisuja, sosiaalityön osuutta tulisi lisät ts. sosiaalinen viitekehys Viimeaikaisia kehittämishankkeita: Olemme olleet osallisena Aspa-hankkeen erityisryhmien palvelujen ja asumisen tarpeen kartoituksessa. Tuloksiin ei ole vielä ehditty syvällisemmin paneutua perusturvajohtajan pitkäaikaisen virkavapauden vuoksi. Omin voimin ei ko. kartoitusta olisi voitu tehdä. Yhteistyötarve: Vammaispalvelun sosiaalityön konsultaatiopalveluissa (ostopalveluna esim. Rovaniemi). Kehitysvammahuollossa teemme yhteistyötä Kolpeneen kanssa.

9 Rovaniemi Toimii hyvin: Kokonaisuudessaan toimii hyvin. Kehittämistarpeita: Tarvetta lisäpaikkoja asumispalveluihin sekä lisähenkilöstöä. Kunta ei järjestä itse sopeutumisvalmennusta. Vammaisten lasten ja nuorten tilapäishoidon järjestäminen. Laitosasumisen purkaminen tulevan lainsäädäntöä ajatellen. Vammaisten työtoimintojen järjestäminen tarpeita vastaavasti. Vammaisten henkilöiden päihde- ja mielenterveysongelmien hoitaminen Etätulkkauksen mahdollistaminen. Turvallisuus asumisessa. Sähköinen asiointi. Koulutustarvetta päihde- ja mielenterveysasioissa. Ostopalveluja tullaan lisäämään. Odotukset Kolpeneelta: Pienten erityisryhmien asumispalvelujen järjestäminen. Viimeaikaisia kehittämishankkeita: Uudistuva työkeskus-hanke. Askel-projekti Päivätoiminnan kehittämishanke. Auttaneet toimintojen muuntamisessa vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita. Yhteistyötarve: Yksityisten palveluntuottajien kanssa.

10 Salla Toimii hyvin: Toimintakeskus, Asumispalvelut Kehittämistarpeita: Tukityötoimintaa lisää Pienet ryhmät kutakin ikäluokkaa, tarve satunnaista. Eri tarveryhmiin kuuluvia ihmisiä on vähän, yksin kappalein; palvelun järjestäminen vaikeaa ja kallistakin Viimeaikaisia kehittämishankkeita: Mukana Lehmusverkkokoulutuksessa -- tutustuminen muiden kuntien palveluihin ja niitten järjestämiseen. Päivätoiminnan kehittämisen hanke (8 kuntaa mukana)

11 Savukoski Kehittämistarpeita: Pienet asiakasmäärät ja pieni työntekijämäärä vaatii laajoja tehtäväalueita. Tästä johtuen asiantuntemusta ei kerry erityisesti millekään osa-alueelle. Vertaistukiryhmiä ei voi syntyä oman kunnan alueelle. Asukasryhmät, esim. palveluasunnot, ovat sekaryhmiä (kehitysvammaisia, vanhuksia, dementoituneita, liikuntarajoitteisia) pienistä asiakasmääristä johtuen. Laaja-alaisesti kaikessa erityisosaamisen tarvetta. Rahalliset resurssit puutteelliset. Odotukset Kolpeneelta: ErityishuoltoL:n mukaiset palvelut palvelukeskukselta. Yhteistyötarve: Lähikuntien kanssa kehitys- / vammaisten asumiseen liittyvissä asioissa, ehkä.

12 Simo Toimi hyvin: Mikään ei toimi huonosti. Kehittämistarpeita: Resursseja voisi olla enemmän. Olemme toivoneet vammaispalvelun siirtyvän seudulliseksi, jotta lähikunnissa olisi samanlaiset kriteerit palveluissa. Odotamme sosiaali- ja terveyspiiriä.

13 Sodankylä Toimii hyvin: Palvelut nykyiseen kysyntään ja olosuhteisiin nähden hyvin kattavasti. Tuleva Paras-hanke voi tuoda tullessaan rakenteellisia muutoksia tuottamistapoihin. Lähtökohtana on, että kunta ei tule tuottamaan erityisen vaativia palveluja. Kunta keskittyy tuottamaan ja kehittämään ns. peruspalveluja, joilla tuetaan vammaisten ja kehitysvammaisten arkielämää mm. asumista. Kunnassa on mm. toimiva toimintakeskus. Yhteistyö esim. kotihoito, fysioterapia, LKS yms. tahot Asumispalvelut ja päivä- ja avotyötoiminta Tällä hetkellä kehitysvammapalveluita voidaan tarjota aika hyvin. Tilapäishoidon järjestäminen vaatii pidemmän ajan. Kehittämistarpeita: Vammaisten työllistämistä tukevat palvelut. Tuetun työn työpaikkojen löytäminen ja työhönvalmentajan palkkaaminen. Avotyöpaikkojen löytäminen vaikeavammaisille. Ongelmana palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien tekeminen ja työvälineeksi ottaminen Kuljetuspalvelujen yhteensovittaminen. Palvelusuunnitelmien tekemisen kehittäminen. Tulkkipalvelu. Puhevammaisten kuvakommunikaation tuottaminen ja käyttäminen. Tulevaisuudessa tarvitsemme lisää autetun ja ohjatun asumisen paikkoja. Sekä asumispaikkojen uudelleen järjestelyjä asukkaiden erityistarpeiden mukaisesti. Esim. iäkkäät, autismi-ja aspergeri, nuoret ym. Odotukset Kolpeneelta: Yhteistyön tiivistäminen. Palveluketjujen tehostaminen tavoitteena palveluprofiilien selkeyttäminen. Mitä kunta - mitä Kolpene tuottaa. Tarvittaisiin kehitysvammaisten käytös- ja mielenterveyshäiriöihin perehtyneen lääkärin konsultaatio- ja vastaanottopalveluita Odotukset Vaskilta: Yhteisten käytäntöjen/verkoston luominen lapin lääniin koskien mm. kehitysvammaisten loma- lyhytaikaisia hoitoja, ja palveluja. Viimeaikaisia kehittämishankkeita: Vaikeavammaisten asumispalvelukartoitus v , ASPA - päättäjille selkeää, ajantasalla olevaa tietoa Yhteistyötarve: Kehitysvammaisten käytös- ja mielenterveysongelmissa

14 Tervola Toimii hyvin: Palvelut riittävän kattavasti. Ei tarvitse tinkiä lakisääteisistä, subjektiivisistä oikeuksista. Monitaitoinen ja ammattitaitoinen henkilökunta niin vammaispalvelussa kuin kehitysvammahuollossa. Asiakaslähtöisyys ja räätälöidyt palvelut. Kehittämistarpeita: Kehittämistarpeita tulee muun kuin kunnan järjestämien palveluiden kohdalta. Peruskoulun jälkeisiä koulutuspalveluita tulee turvata kehitysvammaisille mahdollisimman lähelle kotikuntaa. Ei ongelmia Diagnostisoitujen vammaisten palvelusuositusten ymmärtämistä arjen toiminnan ja palveluiden kannalta entistä paremmin Soveltava lainsäädäntökoulutus Odotukset Kolpeneelta: Kolpeneen tulisi huomioida kunnat tasavertaisempina neuvottelijoina. Heidän tulee arvostaa kunnan osaamista sekä omaksua tämä arvostus myös asenteisiin ja yhteistyöhön. Kuntaneuvolatoimintaa kaivataan kuntiin. Viimeaikaisia kehittämishankkeita: Sateenkaarihanke Yhteistyö: Kehitysvammapalveluissa neuvotellaan LPKS:n roolista palveluiden tuottamisen ja järjestämisen suhteen. Yhteistyötarve: Apuvälineasioissa (LPKS, LKS) Konsultoinnissa arjen asiantuntijoiden (pääasiassa alueen sosiaalityöntekijöiden kanssa)

15 Tornio Toimii hyvin: Kehitysvammapalveluja melko hyvin. Myös vammaispalveluja melko hyvin. Me kykenemme järjestämään päivätoimintaa, työtoimintaa kaikille tarvitsijoille ja asumispalveluja kohtuullisesti. Lyhytaikaista lomitusta ei ole kaikille asiakasryhmille riittävästi, eikä riittävän monimuotoisia palveluja. Vammaispalveluiden osalta asunnon muutostyöt, ohjaus ja neuvonta, kuljetuspalvelut. Kehittämistarpeita: Kehitysvammaisten jatkokoulutusta ja valmentavaa koulutusta tulisi saada järjestettyä pysyvästi seutukunnassa. Asumispalveluihin valmistuu uusia tukiasuntoja ja ohjattua asumista sekä käynnistämme asumisvalmennuksen ja lisäämme lyhytaikaisia asumispalveluja maaliskuussa valmistuvien yksiköiden toiminnan myötä. Kuntoutus ohjautuu liiaksi yksille ja samoille kehitysvammaisille niin kunnissa kuin erityishuoltopiirissä. Resursseja tulisi pystyä yhteistuumin jakamaan tasaisemmin eri ikäisille asiakkaille. Kuljetuspalveluita pitäisi vielä ohjeistaa asiakkaille paremmin, koska useat asiakkaat käyttävät matkoja terveydenhuoltotarpeisiin vaikka ne tulevat Kelan kautta Tilapäishoidon tarpeen puuttuminen vaikeavammaisille nuorille. Asumisyksikkö vaikeavammaisille puuttuu kunnasta. Kehitysvammaisten osalta autismi, mielenterveys- ja käytöshäiriö -osaamista. Palvelutarpeen määrittelyä ja soveltuvien palvelu/toimintamuotojen valmentamista. Odotukset Kolpeneelta: Erityisosaamista vaativien asiakkaiden "osaamiskeskus". Odotukset Vaskilta: Uusien toimintatapojen kokeiluyksikkö, palvelujen mallintaminen. Kaiken kaikkiaan palvelujen laatuun /osaamiseen liittyvät erityistehtävät ja kehittäminen. Viimeaikaisia kehittämishankkeita: Esteettömyyskartoitus liikuntarajoitteisille Yhteistyö: Toivottavasti seutukunnan kunnat yhdistyvät tai ainakin tuottaisivat palveluja yhdessä.

16 Ylitornio Toimii hyvin: Kaikki ok. Asumishuolto. Kuntamme terveyskeskus palvelee yllättävän hyvin meitä. Kehittämistarpeita: Lääkinnällisen koulutuksen lisääminen. Ammatillinen osaaminen Lääkintähuolto Perämeren alueelle yhteinen sijaiskoti, omaishoitajille Viimeaikaisia yhteistyöhankkeita: Sateenkaari Yhteistyötarve: Länsipohjan sairaanhoitopiirin kanssa

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUIDEN KESKISUOMALAINEN TOIMINTAMALLI

VAMMAISPALVELUIDEN KESKISUOMALAINEN TOIMINTAMALLI RAPORTTI 2003 VAMMAISPALVELUIDEN KESKISUOMALAINEN TOIMINTAMALLI Kysely kunnille ja Suojarinteelle AULIKKI PÄRNÄNEN RAPORTTI 2003 Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön ja Vammaispalveluiden keskisuomalainen

Lisätiedot

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja asumispalvelutarpeet Luoteis-Pirkanmaalla ASPA-selvityksiä 1/2011 Virva Malinen ISBN 978-952-5680-69-0

Lisätiedot

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 SISÄLLYS 2 1. JOHDANTO 3 2. VAMMAISPOLITIIKAN SUUNTAVIIVOJA 3 3. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLITIIKKA 6 4. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN PALVELUTARJONTA

Lisätiedot

YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI

YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI JÄRVENPÄÄN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2007-2015 Diakoniaammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Jaana Lindberg Malla Willberg 1 SISÄLLYS...1 1. JOHDANTO...2 2. OHJELMAN

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi Asumispalvelusäätiö ASPA kartoittaa Tarve-projekteilla vammaisten ihmisten tai mielenterveyskuntoutujien asumiseen liittyviä palvelutarpeita. Kartoituksessa selvitetään rajatun, kohdennetun asiakasryhmän

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen Lapissa 2010

Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen Lapissa 2010 Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen Lapissa 2010 Marja-Sisko Tallavaara Valtakunnallinen vammaispalvelujen kehittämishanke Lapin osahanke 2 Sisällys: 1 Tausta... 3 1.1 Valtakunnallinen asumisohjelma...

Lisätiedot

Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta

Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta LUOTTAMUSMIESTEN VERKKOPALVELU STLTK 20.5.2014 48 Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta 1. Selvityksen johdanto Kehitysvammaisten palveluiden

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa - Asumistarvekartoitus ja alueellinen suunnitelma vuosille 2012-2020 Jokainen on tärkeä. Raportti 28.1.2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Suunnitelman taustaa...

Lisätiedot

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti Tiivistelmä Tämän kartoituksen tavoitteena on tehdä näkyväksi kehitysvammaisten

Lisätiedot

Vammaispalveluhanke Lapin osahanke Sari Mehtälä

Vammaispalveluhanke Lapin osahanke Sari Mehtälä KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Vammaispalveluhanke Lapin osahanke Sari Mehtälä 2013 M Y L L Ä R I N T I E 3 5, 96400 R O V A N I E M I Sisältö Sisältö... 1 Tiivistelmä... 2 1. Lappi osana vammaispalveluhanketta...

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Kotini on linnani. (Lari 40 v.) Kodissa on tarpeeksi tilaa. (Sasu 22 v.) Koti on kaunis. (Laura 41 v.)

VUOSIKERTOMUS 2011. Kotini on linnani. (Lari 40 v.) Kodissa on tarpeeksi tilaa. (Sasu 22 v.) Koti on kaunis. (Laura 41 v.) VUOSIKERTOMUS 2011 Kodissa on tarpeeksi tilaa. (Sasu 22 v.) Kotini on linnani. (Lari 40 v.) Koti on kaunis. (Laura 41 v.) Saa nukkua rauhassa. (Helena 19 v.) Sisällysluettelo Uusia koteja ja asumisen tukea

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 1 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat

Lisätiedot

Turun kaupungin vammaisneuvosto. Vammaispoliittinen ohjelma

Turun kaupungin vammaisneuvosto. Vammaispoliittinen ohjelma Turun kaupungin vammaisneuvosto Vammaispoliittinen ohjelma 2005-2006 VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2005 2 TURUN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. YLEISTÄ... 3 3. ESTEETTÖMYYS...

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Sisällys Johdanto...1 1 Visio, arvot ja toimintaperiaatteet...1 1.1 Kunnan visio...2

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN

Lisätiedot

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017 Sivistyslautakunta 6.2.2013 14 Perusturvalautakunta 27.2.2013 26 Tekninen lautakunta 19.2.2013 12 Wiitaunionin johtoryhmä 21.3.2013 Kaupunginhallitus 3.6.2013 158 Kunnanhallitus 17.6.2013 156 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017 Sivistyslautakunta 6.2.2013 14 Perusturvalautakunta 27.2.2013 26 Tekninen lautakunta 19.2.2013 12 Wiitaunionin johtoryhmä 21.3.2013 Kaupunginhallitus 3.6.2013 158 Kunnanhallitus 17.6.2013 156 WIITAUNIONIN

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIEDOTTAMINEN... 4 3. ELINYMPÄRISTÖ, RAKENTAMINEN JA LIIKKUMINEN... 5 4. ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKIPALVELUT...

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot