RAPORTIN NIMI LISÄNIMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTIN NIMI LISÄNIMI"

Transkriptio

1 KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUJEN KARTOITUS ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KY:N ALUEELLA v Ulla Yli-Hynnilä Ulla Yli-Hynnilä RAPORTIN NIMI LISÄNIMI

2 KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUJEN KARTOITUS ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KY:N ALUEEN KUNNISSA v Johdanto Kevään 2014 aikana toteutettiin Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella laajamittainen kartoitus kehitysvammapalvelujen asiakkaista. Tavoitteena oli saada ajankohtaiset tiedot kehitysvammaisten henkilöiden määrästä, heidän asumisestaan ja asumiseen liittyvistä palveluista. Kartoitus tehtiin sekä nykytilanteesta että arviona vuoden 2020 tilanteesta. Kartoituksen taustalla on vuoden 2010 valtioneuvoston periaatepäätös, jossa erityishuoltopiirit velvoitettiin suunnittelemaan kehitysvammaisten asumista ja siihen liittyvien palvelujen järjestämistä vuosina Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueella on toiminut vuodesta 2010 alkaen asumisen suunnittelutyöryhmä, joka on laatinut vuonna 2012 ensimmäisen alueellisen suunnitelman laitoshoidon purkamisesta ja vammaisten henkilöiden asumisesta. Asumisen suunnitteluryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja päivitetty suunnitelma on valmistunut keväällä Nyt tehty kartoitus on osa tätä alueellista suunnitelmaa. Edellinen vastaava kartoitus tehtiin asumistyöryhmän aloitteesta syksyllä Kartoitus on myös osa Eskoon vuodelle 2014 määrittelemää kuntayhtymän strategista hanketta Palvelurakenteen kehittäminen laitoksista yksilölliseen asumiseen. Työkokouksissa keskusteltiin myös Eskoon roolista kehitysvammaisten asumispalvelujen ja asiantuntijapalvelujen tuottajana tulevaisuudesta. Kuntia pyydettiin myös kirjallisesti kommentoimaan ko. asiaa. 2. Kartoituksen toteutus Tammi-toukokuussa 2014 järjestettiin yhteensä 18 työkokousta kuntayhtymän kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla. Työkokouksissa oli mukana Eskoon asiantuntijapalveluista esimies, sosiaalityöntekijöitä ja kuntoutussuunnittelija ja kunnista vammaispalvelun työntekijöitä eri kokoonpanoissa. Työkokousten organisoinnista ja valmistelusta vastasivat Eskoon asiantuntijapalvelujen työntekijät. Kuntakohtaisissa työkokouksissa käytiin läpi ne kunnan asiakkaat, jotka olivat käyttäneet Eskoon palveluja v Yhdessä päivitettiin tiedot kunkin henkilön nykyisistä palveluista sekä tehtiin arvio henkilön palvelujen tarpeesta v Olennainen osa kartoitusta oli palvelutarpeiden arviointi, jolla pyrittiin saamaan suuntaa-antava tilastollinen lukumäärä asumispalvelujen sekä työja päivätoimintapalvelujen tarpeista kunnissa. Täsmällisemmän tiedon olisi antanut kehitysvammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen suunnattu kysely, mutta siihen ei todettu olevan mahdollisuuksia toteutuksen laajuuden vuoksi. Eskoon ja kunnan vammaispalvelun työntekijöillä on kuitenkin hyvin tietoa henkilöiden ilmaisemista tarpeista palvelusuunnitelmien laatimisen ja muun yhteistyön kautta.

3 Kokonaiskuvan saamiseksi kunnat päivittivät myös niiden kehitysvammaisten henkilöiden tiedot, jotka eivät olleet käyttäneet Eskoon palveluja. Kunta vastasi tilastollisen yhteenvedon tekemisestä oman kunnan henkilöiden osalta. Tilastotiedot kunta lähetti Eskooseen, joka vastasi koko alueen tilastollisen yhteenvedon tekemisestä. 3. Kartoituksen tuloksia Kartoituksen tuloksena saatiin kokonaiskuva Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueen suomenkielisten kehitysvammahuollon palvelujen käyttäjien nykyisestä määrästä sekä arvio palvelujen tarvitsijoiden määrästä v Lisäksi kunnat saivat käyttöönsä päivitetyt tiedot omien palvelustrategioidensa tueksi. Kuntakohtaiset luvut on esitetty Taulukossa 1 (liite). Viisi kuntaa ei ehtinyt antaa tietoja yhteenvedon laatimiseen mennessä, niiden kohdalla on käytetty vuoden 2012 tietoja. Tilastossa näkyy ensimmäisessä sarakkeessa palvelujen käyttäjien kokonaislukumäärä ja toisessa erikseen niiden henkilöiden määrä, joilla on kehitysvammadiagnoosi. Asumispalvelujen kohdassa avoh 1 merkitsee ympärivuorokautista apua, avoh 2 päivittäistä ei-ympärivuorokautista apua ja avoh 3 tuettua asumista. Yhteenveto koko alueen palvelujen nykyisistä käyttäjistä ja palvelutarpeista vuonna 2020 on koottu seuraavaan taulukkoon. Taulukko 2 Kehitysvammahuollon asiakkaat ja palvelut palv. käyttäjiä kvdg. omassa perheen laitoksessa asumispalv. asumispalv. tuetusti tilapäishoito tilapäishoito työ/ pvätoi- tuettu työ kodissa kanssa avoh1 avoh2 avoh3 laitoksessa muuallminta muutos Kehitysvammaisten henkilöiden määrä alueella v on 1494 henkilöä. Yhteenvedosta voidaan nähdä arvio siitä, miten palvelujen tarve muuttuu seuraavan kuuden vuoden aikana. Kokonaistilannetta tarkasteltaessa on syytä huomioida, että yhteenvedossa ei ole tehty arviota palvelujen piiriin tulevien uusien asiakkaiden määrästä, joka todellisuudessa vaikuttaa palvelutarpeisiin. Uusien asiakkaiden voidaan arvioida olevan pääasiassa lapsia, jotka asuvat vanhempiensa kanssa ja tarvitsevat mm. tilapäishoidon palveluja. Kehitysvammaisten asumisessa on tässä kartoituksessa nähty tarve avohuollon asumispalvelujen selkeään lisäämiseen, ympärivuorokautisen avun palveluissa lisäys on 277 paikkaa ja eiympärivuorokautisen avun palveluissa 211 paikkaa. Laitoshoito puolestaan vähenee ja arviolta 44

4 henkilön arvioitiin tarvitsevan vuonna 2020 laitoshoitoa tai sitä vastaavaa Eskoon tuottamaa vaativan hoidon asumispalvelua. Näistä henkilöistä osa on iäkkäitä, pitkään Eskoossa asuneita, joiden kohdalla kunnat eivät pitäneet tarkoituksenmukaisena muuttoa pois tutusta ympäristöstä. Toinen ryhmä laitoshoidon tai vaativan asumispalvelun piiriin jäävistä henkilöistä olivat sairaanhoidollista osaamista vaativat vaikeavammaiset henkilöt ja kolmantena ryhmänä olivat käyttäytymiseltään erittäin haastavat henkilöt. Kunnilla ei ole tällä hetkellä mahdollisuuksia järjestää vaikeavammaisten tai erittäin haastavasti käyttäytyvien lasten pitkäaikaista asumista tilanteissa, joissa asuminen omassa perheessä ei voi jatkua. Alueella on ollut viime vuosina lisääntynyt tarve kehitysvammaisten lasten pitkäaikaisen asumisen järjestämiseen ja tällä hetkellä laitoshoidossa Eskoossa 7 lasta. Kunnat arvioivat tarvitsevansa tulevaisuudessakin Eskoon järjestämää lasten pitkäaikaista hoitoa kaikkein vaativinta hoitoa tarvitseville lapsille. Asumispalvelujen lisääntymisen myötä alueella tarvitaan lisää myös sitä tukevaa kehitysvammaisten työ- tai päivätoimintaa 131 henkilön verran. Myös tuetun työn tarvitsijoiden arvioitiin lisääntyvän lähes puolella nykyisestä. 4. Eskoon laitoshoidon, asumispalvelun ja asiantuntijapalvelujen tulevaisuus Eskoossa laadittiin vammaispalvelujen johtajan johdolla loppuvuonna 2013 arvio laitoshoidon palvelujen kehityksestä lähivuosina. Arvion mukaan ko. ajankohtana laitoshoidossa asuvista henkilöistä laitokseen jää 38 asukasta, avohuollon asumisyksikköön muuttaa 26 asukasta, Risuviidan asumisyksikköön 5 asukasta, lastentaloon 6 asukasta ja kotikuntiin 6 asukasta. Eskoon palvelukeskuksen alueelle jää tämän arvion mukaan seuraavat laitososastot: 1. Sairasosasto, jossa 10 paikkaa, osa vakituisille ja osa tilapäisasukkaille 2. Lastentalo, jossa 6 pitkäaikaista paikkaa, 2 paikkaa tilapäishoitoon vaikeasti monivammaisille lapsille ja 8 muuta tilapäispaikkaa lapsille ja nuorille 3. Vanhusten- ja dementiatalo, jossa 18 paikkaa sekä 2 tilapäishoitopaikkaa aikuisille 4. Paljon tukea tarvitsevien osasto, jossa 5 pitkäaikaista paikkaa ja 5 tutkimus- ja kuntoutuspaikkaa Eskoon palvelukeskuksen alueella sijaitseviin asumispalveluyksikköihin Helakotiin, Kotomarkkiin ja Kärjen Kortteeriin arvioitiin jäävän nykyisistä asukkaista 33 henkilöä. Oman kotikunnan asumisyksikköön muuttaa mahdollisesti n. 30 henkilöä. Työkokouksissa keskusteltiin kehitysvammaisten laitoshoidon tulevaisuudesta, asumispalvelujen järjestämisestä sekä Eskoon asiantuntijapalveluista. Kunnille esiteltiin Eskoossa laadittu arvio laitoshoidon tulevaisuudesta. Kuntia pyydettiin arvioimaan kirjallisesti Eskoon roolia em. palvelu-

5 jen tuottajana tulevaisuudessa. Kommentin lähetti 14 kuntaa/yhteistoiminta-aluetta. Seuraavassa on esitetty lyhyt yhteenveto kuntien kommenteista. Laitoshoito Laitoshoitoa tai sitä vastaavaa vaativaa hoitoa tarvitaan alueella tulevaisuudessakin. Kunnat pyrkivät ostamaan pitkäaikaista laitoshoitoa vain välttämättömän tarpeen mukaan. Tarvetta on monivammaisten vaativaa hoitoa tarvitseville ja käyttäytymisen vuoksi haastaville henkilöille, joille ei ole mahdollista järjestää riittävää hoitoa ja tukea avohuollon yksiköissä. Kuntia pyydettiin arvioimaan lasten pitkäaikaisen asumisen järjestämistä ja osa kunnista totesi tarvitsevansa Eskoon palveluja tällä hetkellä ja tulevaisuudessakin. Lyhytaikainen hoito järjestetään pääosin kuntien omissa yksiköissä tai esim. Palvelusäätiön ryhmähoitona lapsille. Muutama kunta totesi, ettei heillä ole lapsille joko ollenkaan tai riittävästi tilapäishoitopalveluja ja ne ostetaan jatkossakin Eskoosta. Aamu- ja iltapäivähoidon tarvetta saattaa olla tulevaisuudessa seinäjokisilla lapsilla. Myös käyttäytymiseltään haastaville lapsille saatetaan tarvita Eskoon tilapäishoitopalveluja. Tutkimus- ja kuntoutusjaksot nähtiin poikkeuksetta palveluna, joka tulevaisuudessakin ostetaan Eskoolta. Asumispalvelut Kunnat järjestävät asumispalvelut pääsääntöisesti lähipalveluna. Ostopalveluja käytetään tarvittaessa ja osan niistä tuottaa Eskoo. Muutama kunta mainitsi varautuvansa tulevaisuuden lisääntyvään asumispalvelun tarpeeseen uusien yksikköjen perustamisella. Perhehoito Kuusiokuntien alueella nähtiin, että alueella voisi olla yhteistä perhehoitoa/koulutusta sekä lyhytettä pitkäaikaiseen hoitoon. Suupohjan kunnissa nähtiin Eskoon rooli perhehoidon organisoijana (perheiden etsiminen ja koulutus) ja että toimeksiantosopimukset tehtäisiin llky:n kanssa. Perhehoito nähtiin ennen kaikkea lasten ensisijaisena asumismuotona. Asiantuntijapalvelut Kuntien mukaan nykyiset palvelut ovat tarpeellisia ja Eskoon laajaa asiantuntemusta tullaan tarvitsemaan ja käyttämään jatkossakin. Jonkin verran palveluja toteutetaan peruspalveluissa (mm. Suupohja, Seinäjoki). Tulevaisuuden palvelutarpeena mainittiin mm. palveluohjauksen tarjoaminen, koulutus asiakaslähtöisen ajatteluun ja kehitysvammaisuuteen liittyviin lisähaasteisiin, uusien menetelmien käyttöönotto, ikääntyvien kehitysvammaisten ja mielenterveyden ongelmista kärsivien erityisosaamisen palvelut, tutkimusjaksot, jalkautuvat palvelut, autismikuntoutusohjaus, kehitysvammaisuudesta tai sen selvittämisestä johtuvat palvelutarpeet, mielenterveyspalvelut, jalkautuvien sairaanhoitajien palvelut, neuropsykiatrinen kuntoutus. Kuntien ja asiantuntijapalvelujen yhteistyön muotoina ovat mm. palvelusuunnitelmapalaverit, joihin kunnat yleensä toivovat Eskoon edustusta silloin kun henkilö on Eskoon aktiivinen asiakas.

6 Eskoon palveluihin ohjautumisessa kunnat pyytävät informaatiota uusista asiakkaista tai muuttuneista palvelutarpeista luvan saamiseksi ennen palvelun aloittamista. Seinäjokisilla henkilöillä asiakkuus syntyy kaupungin tekemän päätöksen jälkeen. Kaiken kaikkiaan yhteistyötä pidettiin tärkeänä asiakkaan hyvinvoinnin tukemiseksi ja jotta asiakas saa oikeaa palvelua oikeaan aikaan.

7

8

Eskoossa. Sepolla muutto mielessä s. 8. Palvelusvuosista palkittiin s. 12. Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14

Eskoossa. Sepolla muutto mielessä s. 8. Palvelusvuosista palkittiin s. 12. Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14 1 Eskoossa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tiedotuslehti 2 2014 Sepolla muutto mielessä s. 8 Palvelusvuosista palkittiin s. 12 Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14 2 PÄÄKIRJOITUS Mitä Eskoo Kehittää?

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti

Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti Vantaan kaupunki, mielenterveyspalvelut Mielen avain -hanke Milla Bergman Pihla Markkanen Hannu Ylönen Lauri Kuosmanen Marraskuu 2014 1 Sisällys 1.

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Vain me ja tavallinen kerrostalo

Vain me ja tavallinen kerrostalo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 6 2013 Vain me ja tavallinen kerrostalo Yhteiskehittelyllä uusia asumisen ratkaisuja Susanna Hintsala ja Reetta Mietola Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta

KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta Kokous 27.10.2014 Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 1 Asialista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen asialistan hyväksyminen 3. Läsnäolijat 4. Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Sisältö: Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja. Ota talteen LLKY:n palveluluettelo 2011-2012

Sisältö: Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja. Ota talteen LLKY:n palveluluettelo 2011-2012 SUUPLARI Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 1/2011 Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja Lue lisää sivulta 12. Sisältö: Palvelut ovat tärkeimmät, sivu 2 Terveyden edistäminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 1 Gunilla Englund On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille Gunilla

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA Mari Rodas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot