Viestintäviraston päätös Partiomestari -ohjelmasarjan toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston päätös Partiomestari -ohjelmasarjan toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla"

Transkriptio

1 Päätös 1 (14) Dnro: /931/2014 Yleisradio Oy PL YLEISRADIO Viestintäviraston päätös Partiomestari -ohjelmasarjan toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Yritys, jota päätös koskee Asian tausta ja tarkastelun rajaus Yleisradio Oy (y-tunnus ). Suomessa julkisen palvelun yleisradiotoiminta on säädetty Yleisradio Oy:n (jäljempänä Yle) tehtäväksi. Ylen toimintaa ja hallintoa säännellään laissa Yleisradio Oy:stä (1380/1993, jäljempänä myös yleisradiolaki). Yleisradiolaissa on säädetty Ylelle mainonnan lähettämisen ja sponsoroitujen ohjelmien tuottamisen kielto. Kyseisen pykälän noudattamista valvoo Viestintävirasto. Viestintävirasto päätti selvittää oliko Yle TV2 -kanavalla esitetyssä Partiomestari -ohjelmasarjassa noudatettu yleisradiolain sponsorointikieltoa koskevia säännöksiä. VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS Viestintävirasto katsoo, että Yle on rikkonut sponsoroidun ohjelman tuottamisen kieltoa Partiomestari -ohjelmasarjan esittämisen yhteydessä. Viestintävirasto velvoittaa Yleä lopettamaan tässä päätöksessä lainvastaiseksi todettuna sponsorointiyhteistyönä tuotettujen Partiomestari -ohjelmien lähettämisen Ylen televisiokanavilla sekä huolehtimaan jatkossa siitä, että Yle noudattaa toiminnassaan Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :ssä asetettua sponsoroidun ohjelman tuottamisen kieltoa. Viestintävirasto Kommunikationsverket Finnish Communications Regulatory Authority Itämerenkatu 3 A PL Helsinki Puhelin Östersjögatan 3A PB 313, FI Helsingfors, Finland Telefon Itämerenkatu 3A P.O. Box 313, FI Helsinki, Finland Telephone

2 2 (14) Asian selvittäminen Viestintäviraston selvityspyyntö Viestintävirasto pyysi Yleä: 1. kuvaamaan Partiomestari -ohjelmasarjan tuotantoon ja lähettämiseen liittyvän yhteistyön Ylen ja ohjelman rahoittamiseen osallistuvien muiden tahojen välillä. Kuvauksesta oli käytävä ilmi ainakin yhteistyön tarkoitus, rahoitusmalli sekä eri osapuolten roolit ja vastuut, 2. toimittamaan Ylen ja muiden Partiomestari - ohjelmasarjan rahoittajatahojen väliset voimassaolevat sopimukset liittyen ohjelman toteuttamiseen ja lähettämiseen Ylen TV2 -kanavalla. Yleisradion selvitys Tausta Yle toteaa selvityksessään, että sen tehtävänä on Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 :n 1 momentin mukaan tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radioohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 :n 2 momentin 3 kohdan mukaan Ylen julkisen palvelun erityistehtäviin kuuluu tarjota mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä painottaa lapsille ja nuorille suunnattuja ohjelmistoja. Partiomestari-ohjelmasarja on Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 :n 2 momentin 3 mukaisen erityistehtävän piiriin kuuluvaa nuorille suunnattua sisältöä, jossa esitellään erilaisia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja liikunnallisiin harrastuksiin. Yhteistyön tarkoitus Ylen selvityksen mukaan Partiomestari-ohjelmasarja on osa laajempaa ohjelmakokonaisuutta, josta on sovittu Ylen ja Story of Sport Oy:n välisellä sopimuksella työnimellä Galaxi liikuntaohjelma Ohjelmakokonaisuuden ohjelmat on esitetty otsikon Nuoret mestarit alla. Partiomestari -sarja on osa Galaxi-liikunta -ohjelmasarjan Nuoret mestarit - kokonaisuutta. Yle toteaa selvityksessään, että yhteistyöstä Suomen partiolaiset ry:n kanssa ei ollut vielä sovittu, kun ohjelmasarjaa koskeva sopimus solmittiin, joten Partiomestarikilpailua ja yhteistyötä Suomen partiolaiset ry:n kanssa ei ole mainittu sopimuksessa. Sopimuksen piiriin kuuluvat tapahtumat täsmentyivät vasta sopimuskauden aikana. Tuotantoyhtiö kävi kumppanuusneuvottelut Suomen partiolaiset ry:n kanssa sopimuksen solmimisen jälkeen. Ylen selvityksen mukaan nuorten mestareiden kohderyhmänä ovat kouluikäiset nuoret. Tavoitteena on kannustaa nuoria

3 3 (14) liikunnallisten, sosiaalista kanssakäymistä ja yhteishenkeä kehittävien harrastusten pariin. Hankkeen tarkoituksena on näyttää nuorille konkreettisia esimerkkejä harrastusvaihtoehdoista. Partioharrastukseen liittyvä leikkimielinen kilpailu tukee omalta osaltaan nuorten liikuntaharrastuksia sekä sosiaalisia taitoja. Sarja muodostaa osan Ylen julkisen palvelun tehtävään kuuluvaa nuorille suunnattua itsensä kehittämistä ja oppimista tukevaa ohjelmistoa. Yle toteaa selvityksessään, että yhteistyö harrastejärjestöjen kanssa sarjan tuottamisessa on välttämätöntä erilaisten harrastusvaihtoehtojen esittelemiksi. Harrastejärjestöillä on paras asiantuntemus esiteltävästä harrastuksesta. Konkreettisten esimerkkien avulla on parhaiten mahdollista antaa totuudenmukainen kuva harrastuksesta ja synnyttää kiinnostusta harrastamista ja itsensä kehittämistä kohtaan. Yhteistyön rahoitusmalli Selvityksen mukaan Yle tilasi Galaxi liikuntaohjelma nimisen 40-osaisen harrasteohjelmasarjan liikunta-aiheisten ohjelmien tuotantoon erikoistuneelta Story of Sports Oy:ltä vuonna 2012 solmitulla sopimuksella. Sopimuksen mukainen kokonaiskorvaus 40-osaisesta ohjelmasarjasta on [ ] euroa. Yle toteaa selvityksessään, että seitsemänosainen Partiomestari -sarja on yksi sopimuksen piiriin kuuluvista ohjelmaosuuksista. Muita osia ohjelmasarjassa ovat mm. lentopalloa, kalastusta, koiraharrastusta ja koulujen välistä Taisto-liikuntataitokilpailuja koskevat osuudet. Yle maksaa seitsemänosaisesta Partiomestari-sarjasta Story of Sports Oy:lle [ ] euroa. Tuotantoyhtiö on sopinut Suomen partiolaiset ry:n kanssa [ ] euron suuruisesta rahoitusosuudesta. Suomen partiolaiset ry maksoi rahoitusosuuden suoraan tuotantoyhtiölle. Ylellä ei selvityksen mukaan ole sopimussuhdetta Suomen Partiolaisten kanssa eikä Yle ole osallistunut tuotantoyhtiön ja Suomen partiolaiset ry:n välisiin neuvotteluihin. Tuotantoyhtiö on saanut yhteistyölle Ylen tuotantosopimusten yleisten ehtojen kohdan 7 mukaisen Ylen hyväksynnän. Osapuolten roolit ja vastuut Yle toteaa selvityksessään, että sen ja tuotantoyhtiön roolit ja vastuut on määritelty selvityksen liitteenä olevassa Ylen ja Story of Sports Oy:n välisessä sopimuksessa. Selvityksen mukaan Yle on tilannut Partiomestari-ohjelmat ja maksaa niistä sopimuksessa määritellyn korvauksen. Ylellä ei ole muita ohjelmien valmistamiseen liittyviä tehtäviä. Osapuolten välisen sopimuksen mukaan tuotantoyhtiö on velvollinen noudattamaan ohjelman tuotannossa Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisten ohjeiden, OTS:n periaatteita. OTS:n mukaan Ylen ohjelmiston tulee olla

4 4 (14) riippumaton ulkopuolisista vaikuttajatahoista ja varsinkin kaupallisista intresseistä. Vastaanottaessaan valmiin ohjelman Yle on selvityksensä mukaan arvioinut myös, että ohjelma on tuotettu Ylen eettisten ohjeiden mukaisesti. Yle toteaa selvityksessään, että kaikki ohjelman valmistamiseen liittyvät tehtävät kuuluvat tuotantoyhtiön vastuulle. Tuotantoyhtiö on tuottanut ohjelmat itsenäisesti ja toimittanut valmiin ohjelman Ylelle. Tuotantoyhtiö on myös valinnut Suomen partiolaiset ry:n ohjelmasarjan yhteistyökumppaniksi sekä sopinut yhteistyöstä järjestön kanssa. Ylen ja Suomen partiolaiset ry:n välillä ei ole sopimussuhdetta. Selvityksen mukaan tuotantoyhtiö vastasi Partiomestariohjelmiin sisältyneiden kilpailujen ennakkosuunnittelusta, tehtävistä ja toteutuksesta. Tuotantoyhtiön tuottaja suunnitteli kilpailutehtävät käyttäen työssä apunaan myös Suomen Partiolaisten ry:n ratamestarin asiantuntemusta. Tuotantoyhtiö koosti kilpailusta ja erikseen kuvatuista inserteistä seitsemänosaisen ohjelman, jonka se sopimuksen mukaisesti luovutti valmiina Ylelle. Selvityksessä todetaan, että Partiomestari -sarja kuvattiin pääosin valtakunnallisen partioleirin yhteydessä. Suomen partiolaiset ry vastasi leirin järjestelyistä. Suomen partiolaiset ry kokosi myös kilpailussa esiintyvät joukkueet eri partiopiireistä. Suomen partiolaiset ry ei ole osallistunut muulla tavoin ohjelman suunnitteluun. Yle toteaa selvityksessään, että Suomen partiolaiset ry sekä ohjelma-sarjan kilpailujen toteutukseen osallistuneet partiopiirit on mainittu ohjelmien lopputeksteissä kohdassa Yhteistyössä. Partiopiirit ovat osallistuneet kilpailutapahtumien toteutukseen tuomalla paikalle vapaaehtoisia. Lisäksi ohjelman lopputeksteissä on kiitetty kilpailuun osallistuneita partiovartioita, huoltajia ja taustajoukkoja, jotka ovat osallistuneet kilpailuun tai sen järjestelyihin vapaaehtoisina. Selvityksen mukaan Yle sai ohjelmiin kaikki oikeudet tuotantosopimuksen kohdan 10 mukaisesti. Tuotantoyhtiölle jäi oikeus esittää ohjelmia omassa esittely- ja markkinointikäytössään. Suomen partiolaiset ry sai mahdollisuuden Partiomestari-ohjelmasarjan käyttöön esittelyja koulutustilaisuuksissaan tuotantosopimuksen 11 kohdan mukaisesti. Ylen yhteenveto selvityksestään Yle toteaa selvityksensä yhteenvetona, että Partiomestariohjelmasarjan tavoitteena on edistää kouluikäisten nuorten liikuntaharrastusta esittelemällä liikunnan ja sosiaalisten taitojen kehittämistä tukevaa partiotoimintaa leikkimielisen kilpailun avulla. Ohjelmasarja on osa Ylen kouluikäisille lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmatarjontaa, jolla Yle täyttää julkisen palvelun erityistehtäväänsä Yleisradio Oy:stä annetun

5 5 (14) lain 7 :n 2 momentin 3 kohdan mukaisesti. Yhteistyön tarkoituksena ei ole edistää muita tavoitteita. Yle toimitti selvityksensä liitteenä seuraavat asiakirjat: 1. sopimus televisio-ohjelman tuottamisesta sekä sopimuksen liite nro Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet, Ylen televisiotuotantoja koskevat yleiset sopimusehdot, (TYSE) Yle toimitti lisäksi vielä Suomen partiolaiset - Finlands Scouter ry:n ja Story of Sports Oy:n välisen, allekirjoitetun sopimuksen Partiomestari - ohjelmasarjaan liittyvästä yhteistyöstä. Viestintäviraston päätösluonnos Viestintävirasto laati asiassa päätösluonnoksen ja pyysi Yleltä lausuntoa siitä. Lisäksi Yleä pyydettiin merkitsemään mahdolliset liikesalaisuudet niiden kohtien lisäksi, jotka Viestintävirasto on päätösluonnokseen merkinnyt, sekä esittämään perusteet salassapidolle. Ylen lausunto päätösluonnoksesta Yhteistyön yleishyödyllinen luonne Yle totesi vastauksessaan, että Partiomestarit -ohjelmasarjan tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten liikuntaharrastusta. Tällaiset sisällöt ovat olennainen osa Ylen julkisen palvelun ohjelmistoa. Ohjelmasarjan tilaamisen ja siihen liittyvän yhteistyön motiivit eivät ole miltään osin olleet kaupallisia, vaan liittyvät ohjelmasarjan yleishyödyllisiin tavoitteisiin. Lisäksi Yle toteaa vastauksessaan, että vaikka tuotantoyhtiön ja Suomen Partiolaiset ry:n välisessä sopimuksessa onkin asetettu tavoitteeksi partioharrastuksen tunnettuuden edistäminen ja uusien jäsenten hankkiminen, kysymyksessä on luonteeltaan yleishyödyllinen toiminta, ei kaupallinen toiminta. Sponsorointisäännöksen tulkinnassa tulisi suhtautua yleisesti hyväksyttyjen päämäärien edistämiseksi tapahtuvaan yhteistyöhön ei-kaupallisten yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa sallivammin kuin puhtaasti kaupallisia päämääriä edistävään toimintaan. Yleishyödyllisen toiminnan kohdalla ei pohjimmiltaan ole kyse sponsoroinnista siinä merkityksessä kuin sponsorointi yleisesti ymmärretään. Tällaiseen yhteistyöhön ei tulisi Ylen vastauksen mukaan lainkaan soveltaa sponsorointia koskevia säännöksiä. Yle myöntää vastauksessaan, että Yle on vastuussa Yle-lain sponsorointikiellon noudattamisesta samoin kuin yleensäkin kaikista julkaisemistaan sisällöistä. Yhtiö haluaa kuitenkin

6 6 (14) korostaa sitä, että Yle ei ollut tietoinen tuotantoyhtiön ja Suomen Partiolaiset ry:n väliseen sopimukseen kirjatuista jäsenhankintatavoitteista. Vastauksen mukaan Ylen puolelta asiaa on lähestytty ainoastaan nuorison liikuntaharrastuksen ja terveiden elämäntapojen edistämisen näkökulmasta. Yle on myös huolehtinut siitä, että Ylen esittämässä ohjelmasarjan versiossa sisällölliset päätökset on tehty yksinomaan journalistisin perustein. Yle katsoo, että myös Suomen Partiolaiset ry:n yhteistyön peruste on ollut yleishyödyllinen. Partioharrastuksen tunnetuksi tekeminen edistää Ylen vastauksen mukaan yleishyödyllisellä tavalla lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia eikä näin ollen liity järjestön oman edun ajamiseen tai julkisuuskuvan markkinointiin. Suomen Partiolaiset ry:n peruskirjassa onkin todettu, että Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Myös Yle pyrkii tarjoamaan nuorten kehitystä tukevaa sisältöä osana julkisen palvelun tehtäväänsä. Kyse on tällöin kummallekin organisaatiolle yhteisten, yleishyödyllisten tavoitteiden edistämisestä. Alihankinta Vastauksensa mukaan Yle tulkitsee Partiomestarit ohjelman olevan Suomen Partiolaiset ry:n ja Ylen yhteistyöhanke, ei Ylen alihankintaohjelma. Yhtiö katsoo, että ohjelmaa ei ole tuotettu yksinomaan Ylen tarpeita varten, jolloin se rinnastuisi Ylen tuottamiin ohjelmiin. Ylen vastauksen mukaan Suomen Partiolaiset ry:llä on oikeus käyttää ohjelmaa omassa toiminnassaan. Tämän käyttöoikeuden Suomen Partiolaiset ry sai maksamaansa rahallista panosta vastaan. Yhteistyössä mukana olleet tahot ovat siten tuotantoa rahoittamalla kumpikin hankkineet itselleen käyttöoikeuksia ohjelmasarjaan. Yle toteaa vastauksessaan, että ulkopuolisten tuotantoyhtiöiden tuottamat ohjelmat eivät kaikissa tapauksissa ole Ylen alihankintana tuottamia ohjelmia. Alihankinnan luonne korostuu ohjelmissa, joissa Yle on ohjelman ainoa rahoittaja ja saa yksinoikeudella ohjelman kaikki käyttöoikeudet. Mikäli tuotannossa on muita rahoittajatahoja, jotka myös saavat oikeuksia ohjelmaan, ohjelma on aidosti usean tahon yhteistyöhanke. Tällainen ohjelma ei ole Ylen alihankintana tuottama ohjelma. Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n tulkinta Yle toteaa vastauksessaan, että Viestintäviraston päätösluonnoksessa on katsottu, että Yleisradio Oy:stä annetun lain muutoksella, jolla poistettiin Yleltä oikeus lähettää

7 7 (14) mainoksia valtioneuvoston erikseen päättämissä tapauksissa, olisi otettu kantaa myös sponsorointiin. Yle toteaa, että Viestintäviraston päätösluonnoksessa viitataan lainmuutoksen perusteluihin, joissa todettiin, ettei ollut perusteltua säilyttää Ylen tulolähteenä lainkaan mainosrahoitusta. Tämä perustelu koskee ainoastaan mainontaa, ei sponsorointia. Mainonnan ja sponsoroinnin käsitteet eroavat toisistaan olennaisesti. Lainmuutoksen tekoaikana voimassa olleen televisio- ja radiotoiminnasta annetussa laissa mainonnan ja sponsoroinnin käsitteet oli määritelty erikseen. Niitä koskivat myös eri säännökset, näin on asian laita edelleenkin. Mainontaa ja sponsorointia koskevat lainmuutokset tehtiin eri ajankohtina ja eri perustein. Yle toteaa vastauksessaan, että sponsorointia koskevassa kiellossa vuodelta 1999 Yleä kiellettiin vastaanottamasta sponsorirahoitusta tuottamiinsa ohjelmiin. Yhteistyötä hankkeissa, joissa oli mukana myös kaupallisia rahoittajia, ei kielletty. Tämä oli tietoinen ratkaisu, jolla haluttiin säilyttää Ylen mahdollisuus tehdä laaja-alaista yhteistyötä audiovisuaalisen alan tuotantoyhtiöiden kanssa silloinkin, kun yhteistyössä oli mukana tuotantoyhtiöiden kaupallisia yhteistyökumppaneita. Olennaista oli, että Yle ei saanut vastaanottaa sponsorirahoitusta yhtiön omana tuotantona tuotettuihin ohjelmiin. Säännöksessä tai sen perusteluissa ei mainittu lainkaan ulkopuolisten tuotantoyhtiöiden tuottamia ohjelmia, joihin Yle hankki esitysoikeuksia. Yle katsoo, että mainontaa koskevia lainmuutoksen perusteluja ei tule soveltaa sponsorointia koskevaan säännökseen. Yleisradio Oy:stä annetun lain mainontaa koskeva säännös antoi valtioneuvostolle mahdollisuuden myöntää Ylelle oikeus tapauskohtaisesti lähettää mainoksia ohjelmistossaan. Mainostuloilla pyrittiin tukemaan kalliiden urheilutapahtumien esitysoikeuksien hankkimista. Mainonnan kieltävän lainmuutoksen perustelut koskivat vain mainontaa, ei sponsorointia. Sponsorointia ei mainittu lainkaan muutossäännöksen perusteluissa. Yle toteaa lisäksi, että kieltosäännöksen laajentava tulkinta kaventaisi olennaisesti Ylen mahdollisuuksia yhteistyöhön tuotantoyhtiöiden kanssa. Kieltoa ei tule asettaa laajentavan lain tulkinnan perusteella ilman, että laissa on tätä tarkoittava säännöstä tai että kieltoa olisi edes mainittu lain perusteluissa. Lain säännöksen laajentavaan tulkintaan perustuva toimintamahdollisuuksien rajoittaminen on ristiriidassa yleisten oikeusperusteiden kanssa. Asiaa koskeva lainsääntö Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 12 :ssä säädetään mainonnan kiellosta. Pykälän 1 momentin mukaan yhtiö ei saa lähettää mainontaa televisio- tai radio-ohjelmistojensa eikä muiden eri televerkoissa tarjoamiensa julkisen palvelun

8 8 (14) Päätöksen perustelut tehtävään kuuluvien sisältöpalveluiden yhteydessä. Pykälän 2 momentin mukaan yhtiö ei saa tuottaa sponsoroitua ohjelmaa. Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) siirtymäsäännöksen (352 1 momentti) mukaan tämän lain voimaan tullessa vireillä olleen hallintoasian käsittelyyn sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 2 :n 1 momentin 13 kohdan mukaan sponsoroinnilla tarkoitetaan audiovisuaalisten sisältöpalvelujen, audiovisuaalisten ohjelmien taikka radio-ohjelmien tai radiotoiminnan rahoitusta tai muuta taloudellista tukemista, jonka tarkoituksena on tuen antajan hyödykkeiden myynnin tai tuen antajan tunnettuuden edistäminen, jos tuen antaja ei harjoita ohjelmien tai radioohjelmien tuotantoa taikka sisältöpalvelujen tarjontaa tai radiotoimintaa. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 2 :n 1 momentin 14 kohdan mukaan mainonnalla tarkoitetaan tavallisesti maksua tai muuta vastiketta vastaan televisio- ja radiotoiminnassa lähetettävää tiedotetta, ilmoitusta tai muuta viestiä, joka ei ole sponsorointia eikä tuotesijoittelua ja jonka tarkoituksena on edistää mainostajan hyödykkeiden myyntiä taikka taloudellista toimintaa harjoittavan mainostajan tunnettuutta. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 2 :n 1 momentin 16 kohdan mukaan kaupallisella viestinnällä tarkoitetaan mainontaa, teleostoslähetyksiä, sponsorointia, tuotesijoittelua tai muuta tavaroiden tai palvelujen myynnin taikka taloudellista toimintaa harjoittavan luonnollisen tai oikeudellisen henkilön julkisen kuvan edistämistä. Yleisradio Oy:stä annetun lain (muutossäädös 474/2012) 12 a :n 1 momentin nojalla Viestintäviraston tehtävänä on valvoa lain 12 :ssä asetettua mainonnan ja sponsoroidun ohjelman tuottamisen kieltoa. 12 a :n 3 momentin mukaan, jos yhtiö rikkoo 7 a, 8, 8 a, 12 tai 12 a :n säännöksiä, Viestintävirasto voi velvoittaa yhtiön korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä. Velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko tai uhka siitä, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään yhtiön kustannuksella. Sponsoroidun ohjelman tuottamisen kielto Viestintäviraston toimivalta Yleisradiolain 12 a on nykymuodossaan (474/2012) tullut voimaan Viestintävirastolla on siten toimivalta tutkia asia siltä osin kuin Partiomestari -ohjelmasarjaa on tuotettu 1 Tietoyhteiskuntakaari tuli voimaan Koska Partiomestari -ohjelmasarja on tuotettu ja lähetetty ennen tätä ja koska käsiteltävä hallintoasia oli vireillä jo tätä ajankohtaa ennen, Viestintävirasto soveltaa asiassa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain määritelmiä.

9 9 (14) esitettäväksi Yle TV 2 -kanavalla jälkeen. Saadun selvityksen perusteella ylivoimaisesti suurin osa (ellei jopa koko osuus) tuotannosta on toteutettu kyseisen ajankohdan jälkeen. Ylen ja Story of Sports Oy:n välinen, allekirjoitettu sopimus Sopimuksessa sovitaan 40 jaksoa sisältävän Galaxi liikuntaohjelma ohjelmasarjan tuottamisesta, valmistamisesta ja esitys- ym. oikeuksien ostosta. Sopimuksen kohdan 5 mukaan Story of Sports Oy:llä on oikeus sopia liitteessä 3 mainittujen muiden sponsoreiden ja/tai muiden rahoittajien kanssa ohjelman rahoituksesta TYSEn kohdan 7 mukaisesti. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen sovittavat muut rahoittajat (tässä tapauksessa siis Suomen partiolaiset), sovitaan tapauskohtaisesti erikseen Ylen edustajan kanssa, TYSE -ehtoja noudattaen. Yle maksaa sopimuksen 12 kohdan mukaan Story of Sports Oy:lle kaikista sopimuksen mukaisista tehtävistä ja oikeuksista [ ] euroa + alv:n. Suomen Partiolaisten ja Story of Sports Oy:n välinen allekirjoitettu sopimus Sopimuksen mukaan ohjelma on tehty partioharrastuksen tunnettuuden edistämiseksi ja uusien jäsenten hankkimiseksi. Sopimuksessa todetaan myös, että ohjelmasarjan aikana kamppaillaan Partiomestari tittelistä, joka on Story of Sports Oy:n ja Suomen Partiolaisten ohjelmaa varten luoma konsepti. Edelleen sopimuksessa todetaan, että katsojalle pyritään saamaan mielikuva, että partiossa tehdään luonnossa mielekkäitä, hauskoja, opettavaisia ja jännittäviä aktiviteetteja. Sopimuksen mukaan Suomen partiolaiset vastaa ohjelmaan luuluvan kisan tuomareista, toimitsijoista ja suoritusalueesta ja sen luvista sekä eri suorituksiin tarvittavan välineistön hoitamisesta. Lisäksi partio auttaa lajin huippujen saamisessa paikalle. Ohjelmasarjan yksinomaiset kotimaiset käyttö- ja välitysoikeudet ovat Ylellä välitystavasta riippumatta. Partiolla, mukaan lukien partiopiirit ja lippukunnat, on kuitenkin oikeus ensiesityksen jälkeen vapaasti ja ilman korvausta käyttää ohjelmaa tai osia siitä omissa tilaisuuksissaan ja linkittää Partiomestarin jaksot Yle Areenasta tai Galaxin nettisivuilta omille nettisivuilleen. Partio saa myös tuotetut ohjelmat käyttöönsä videotiedostoina. Kokonaiskorvauksena em. oikeuksista Suomen partiolaiset maksaa Story Of Sports Oy:lle [ ] euroa.

10 10 (14) Suomen Partiolaisilla on oikeus purkaa sopimus mm., jos ohjelma saattaa Suomen Partiolaisten tavaramerkin epäedulliseen valoon eikä puutteista vastuussa oleva Story of Sports Oy tee sopimuksen ehtojen vaatimia muutoksia asetettuun määräaikaan mennessä. Sponsorointi Asiassa on Ylen antaman selvityksen perusteella riidatonta, että Suomen partiolaiset ry on osallistunut Partiomestari - ohjelmasarjan rahoittamiseen sekä erilaisiin käytännön järjestelyihin. Koska jo rahasuoritus itsessään riittää täyttämään osan sponsoroinnin kriteereistä, Viestintävirasto ei katso tarpeelliseksi tässä tapauksessa erikseen selvittää, sisältyisikö Suomen Partiolaisten muuhun epäsuoraan tukeen taloudellisen tuen elementtejä. Kuten televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain perusteluissa 2 todetaan, pelkkää ohjelman rahoitukseen osallistumista ilman siitä saatavaa näkyvyyttä ei pidetä sponsorointina. Jotta sponsoroinnin kriteerit täyttyisivät, on rahoituksen tarkoituksena oltava rahoittajan hyödykkeiden myynnin tai sen oman tunnettuuden lisääminen. Suomen partiolaiset - Finlands Scouter ry on yhdistysrekisteriin merkitty aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on hyväksytyn peruskirjan 3 mukaan partiotoiminnan edistäminen Suomessa. Partiotoiminta tapahtuu pääasiassa lippukunnissa. Suomen partiolaiset - Finlands Scouter ry auttaa partiopiirejä lippukuntien tukemisessa. Koska Suomen Partiolaisten peruskirjassa mainittu tarkoitus on partiotoiminnan edistäminen Suomessa ja lisäksi Suomen partiolaisten ja Story Of Sports Oy:n sopimuksessa on nimenomaisesti todettu, että ohjelma on tehty partioharrastuksen tunnettuuden edistämiseksi ja uusien jäsenten hankkimiseksi, Viestintävirasto katsoo, että sponsoroinnin kriteerit täyttyvät tässä tapauksessa. Tätä tulkintaa tukee osaltaan myös se, että Suomen partiolaisten ja Story of Sports Oy:n välisen sopimuksen mukaisena purkuperusteena pidetään sitä, että ohjelma saattaa Suomen partiolaisten tavaramerkin epäedulliseen valoon eikä puutteista vastuussa oleva Story of Sports Oy tee sopimuksen ehtojen vaatimia muutoksia asetettuun määräaikaan mennessä. Yle on todennut Viestintäviraston päätösluonnoksesta antamassaan vastauksessa, että tuotantoyhtiön ja Suomen partiolaiset ry:n välisessä yhteistyössä on kysymyksessä luonteeltaan yleishyödyllinen eikä kaupallinen toiminta. Ylen mukaan tällaiseen yhteistyöhön ei tulisi lainkaan soveltaa sponsorointia koskevia säännöksiä. Viestintävirasto toteaa, että vaikka kyse olisikin Ylen väittämästä yleishyödyllisestä 2 Hallituksen esitys (HE 87/2009 s. 19). 3 ( klo 15:45)

11 11 (14) toiminnasta, ei televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain sponsoroinnin määritelmässä suljeta tällaista toimintaa harjoittavaa tahoa sponsoroinnin määritelmän ulkopuolelle. Sponsoroidun ohjelman tuottamisen kiellon rikkominen Sponsoroidun ohjelman tuottamisen kielto tuli voimaan Yleisradio Oy:stä annetun lain muutoksella (746/1998), jolloin kielto lisättiin Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 2 momenttiin. 12 pykälän otsikko on mainonnan kielto ja sitä ei lisäyksen johdosta muutettu. Kyseisen lakimuutoksen perusteluissa (HE 34/1998) ei ole pohdittu tilannetta, että Yle tuottaisi sponsoroitua ohjelmaa alihankintana. Muutoksen tarkoituksena kuitenkin todettiin olevan, että Ylen toiminta rahoitetaan pääasiassa televisiomaksuilla ja toimilupamaksuilla. Vuoden 2013 alusta Ylen julkisen palvelun kustannukset on katettu yleisradioverolla. Mainonnan kieltoa koskeva pykälä muutettiin nykyisin voimassa olevaan muotoonsa voimaan tulleella lailla Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta (492/2002). Muutoksella poistettiin valtioneuvoston oikeus erityisestä syystä myöntää Ylelle ohjelmakohtainen oikeus mainonnan lähettämiseen. Hallituksen esityksessä (HE 241/2001) muutoksen tavoitteena todettiin olevan televisio- ja radiotoiminnan rahoituksen selkeys. Tästä näkökulmasta katsottuna ei ollut enää perusteltua säilyttää Ylen tulolähteenä lainkaan mainosrahoitusta. Yle toteaa Viestintäviraston päätösluonnoksesta antamassaan vastauksessa, että mainonnan ja sponsoroinnin käsitteet eroavat toisistaan olennaisesti. Niitä koskevat lainmuutokset tehtiin vastauksen mukaan eri aikana ja eri perustein. Ylen vastauksen mukaan sponsorointia koskevassa kiellossa Yleä kiellettiin vastaanottamasta sponsorirahoitusta tuottamiinsa ohjelmiin. Yhteistyötä hankkeissa, joissa oli mukana myös kaupallisia rahoittajia, ei kielletty. Tämä oli tietoinen ratkaisu, jolla haluttiin säilyttää Ylen mahdollisuus tehdä laaja-alaista yhteistyötä audiovisuaalisen alan tuotantoyhtiöiden kanssa silloinkin, kun yhteistyössä oli mukana tuotantoyhtiöiden kaupallisia yhteistyökumppaneita. Olennaista Ylen mukaan oli, että Yle ei saanut vastaanottaa sponsorirahoitusta yhtiön omana tuotantona tuotettuihin ohjelmiin. Säännöksessä eikä sen perusteluissa mainittu lainkaan ulkopuolisten tuotantoyhtiöiden tuottamia ohjelmia, joihin Yle hankki esitysoikeuksia. Viestintävirasto oudoksuu Ylen väitettä mainonnan ja sponsoroinnin käsitteiden olennaisesta eroavaisuudesta ja toteaa, että tässä päätöksessä sovellettavan televisio -ja radiotoiminnasta annetun lain 4 määritelmien mukaan kummankin nimenomaisena tarkoituksena on edistää joko sponsoroijan tai mainostajan hyödykkeiden myyntiä tai niiden 4 Laki televisio- ja radiotoiminnasta (306/2010)

12 12 (14) itsensä tunnettuutta. Kumpikin on lisäksi määritelty televisio- ja radiotoiminnasta annetussa laissa kaupalliseksi viestinnäksi. Ylen viittaamaan yleisradiolain muutoksen (492/2002, joka tuli voimaan ) aikaan voimassa olleessa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain sponsoroinnin määritelmässä mainittiin nimenomaisesti mainostarkoitus. 5 Viestintävirasto toteaa myös, että ohjelman kaupallinen rahoittaminen on eri asia kuin ohjelman sponsorointi. Kuten edellä tässä päätöksessä on todettu, pelkkää ohjelman rahoitukseen osallistumista ilman siitä saatavaa näkyvyyttä ei pidetä sponsorointina. Viestintävirasto toteaa, että Ylen mainintaa sponsorointikiellon taustalla olevasta tietoisesta ratkaisusta ei ole kirjattu lainmuutoksen perusteluihin. Ottaen huomioon Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n otsikon "Mainonnan kielto" ja yllä selostetun tarkoituksen (Ylen rahoituksen selkeyden johdosta on vuonna 2002, eli reilusti sen jälkeen kun yleisradiolakiin lisättiin sponsorointikielto, todettu, ettei ole perusteltua säilyttää Ylen tulolähteenä lainkaan mainosrahoitusta), Viestintävirasto katsoo, ettei Yle voi tuottaa sponsoroitua ohjelmaa alihankintana Story of Sports Oy:ltä tilaamalla. Päinvastainen tulkinta johtaisi siihen, että Yleisradio Oy:stä annetun lain sisältämä sponsoroidun ohjelman tuottamisen kielto menettäisi merkityksensä, koska sitä olisi aina mahdollista olla noudattamatta alihankkijaa käyttämällä. Viestintävirasto vahvisti tämän tulkinnan antamassaan lainvoimaisessa päätöksessä raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla (asian diaarinumero 31/931/2014). Yle on lausunut Viestintäviraston päätösluonnoksesta antamassaan vastauksessa, että tapauksessa ei ole kyse puhtaasta alihankinnasta vaan Suomen Partiolaiset ry:n ja Ylen yhteistyöhankkeesta, koska myös Suomen Partiolaiset ry:llä on oikeus käyttää ohjelmaa omassa toiminnassaan. Viestintävirasto toteaa, ettei väitteelle voida antaa merkitystä asiaa ratkaistaessa. Mikäli sponsorointikielto koskisi ainoastaan Ylen itse tuottamia tai alihankintana tuottamia ohjelmia, menettäisi kielto tällöinkin merkityksensä, koska sitä olisi mahdollista kiertää hyvin pienellä käyttöoikeuden myöntämisellä toiselle osapuolelle. Viestintävirasto huomauttaa myös, että jo ns. lottopäätöksessä (138/931/2013, ) Veikkauksella ja Ylellä oli voimassaoleva yhteistuotantosopimus, jonka nojalla myös Veikkauksella oli oikeus mm. ohjelmien 5 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 2 :n 1 momentin 8 kohdan mukaan televisio- ja radiomainonnalla tarkoitetaan "televisio- ja radiotoiminnassa lähetettävää mitä tahansa kauppaan, liike-elämään tai ammatinharjoitukseen liittyvää ilmoitusta, jonka julkinen tai yksityinen yritys lähettää maksua tai muuta vastiketta vastaan edistääkseen tavaroiden menekkiä tai palvelujen toimittamista, mukaan lukien kiinteä omaisuus tai oikeudet ja sitoumukset, tai edistääkseen omaa toimintaansa" Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 2 :n 1 momentin 9 kohdan mukaan sponsoroinnilla tarkoitetaan: "kaikenlaista osallistumista televisio- tai radiotoiminnassa lähetettävien ohjelmien rahoitukseen, jos rahoitus tulee sellaiselta julkiselta tai yksityiseltä yritykseltä, joka ei harjoita televisio- tai radiotoimintaa tai audiovisuaalisten teosten tuotantoa, ja tarkoituksena on mainostaa yrityksen nimeä, tavaramerkkiä, mielikuvaa, toimintaa tai tuotteita"

13 13 (14) esittämiseen omilla verkkosivuillaan. Tuolloinkin kyseessä katsottiin kuitenkin olleen yleisradiolaissa kielletty sponsoroidun ohjelman tuottaminen. Myös kaupallisessa tv-toiminnassa, jossa sponsorointi on televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain säännösten edellytysten täyttyessä sallittua, tv-toiminnan harjoittaja vastaa sponsorointisäännösten noudattamisesta ostaessaan tuotannon tuotantoyhtiöltä tai toteuttaessaan ohjelman tuotannon yhteistyössä toisen tahon kanssa. Sama koskee myös Yleä sen hankkiessa televisio-ohjelmia ulkopuoliselta tuotantoyhtiöltä. Kyseessä ei edellä selostetun perusteella ole Viestintäviraston näkemyksen mukaan sponsoroidun ohjelman tuottamisen kiellon laajentava tulkinta. Johtopäätökset Suomen partiolaiset ry:n rahallinen osallistuminen Partiomestari -ohjelmasarjan tuottamiseen sekä rahoituksen tarkoituksena oleva Suomen partiolaisten tunnettuuden edistäminen sekä lisäjäsenten hankkiminen täyttävät televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 2 :n 1 momentin 13 kohdan sponsoroinnin kriteerit. Se, että Yle on hankkinut Partiomestari -ohjelmasarjan tuotannon alihankintana Story of Sports Oy:ltä tai se, että Suomen Partiolaiset ry:llä on oikeus näyttää ohjelmia omassa toiminnassaan, ei tarkoita sitä, ettei Yle ole syyllistynyt asiassa Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 2 momentin rikkomiseen. Näin ollen Viestintävirasto katsoo, että Yle on rikkonut Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 2 momentissa säädettyä sponsoroidun ohjelman tuottamisen kieltoa. Lopuksi Viestintävirasto toteaa selvyyden vuoksi, että Viestintäviraston päätös ei koske partiotoiminnan tai yleisemmin nuorisoharrastustoiminnan Ylen kanavilla saamaa näkyvyyttä. Päätös koskee kiellettyä Suomen partiolaiset ry:n sponsorointia, joka ilmenee ennen kaikkea rahoituksen tarkoituksena olevana Suomen partiolaiset ry:n tunnettuuden edistämisenä ja lisäjäsenten hankkimisena kilpailtaessa Partiomestari tittelistä. Partiomestari 2013 on Story of Sports Oy:n ja Suomen Partiolaiset ry:n ohjelmaa varten luoma konsepti. Lisätiedot Lisätietoja päätöksestä antavat lakimies Kalle Varjola puh ja apulaisjohtaja Petri Makkonen, puh Sähköpostiosoitteet ovat muotoa

14 14 (14) Sovelletut lainkohdat Laki Yleisradio Oy:stä (1380/1993) 12 ja 12 a, Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) momentti, Laki televisio- ja radiotoiminnasta 2 1 momentti 13 kohta. Salassapito Päätöksen alkuperäinen versio sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 :n 1 momentin 20 kohdan perusteella salassa pidettäväksi katsottavaa tietoa. Salassa pidettävät kohdat on merkitty hakasulkein [...]. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta Helsingin hallintooikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Apulaisjohtaja Petri Makkonen Lakimies Kalle Varjola Liite - Valitusosoitus

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 5.7.2004 374/532/2004 ACN Communications Finland Oy PL 117 02100 ESPOO VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA ASIANOSAINEN ACN

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös mainonnan kiellon noudattamisesta Ylen uutislähetyksessä

Viestintäviraston päätös mainonnan kiellon noudattamisesta Ylen uutislähetyksessä Päätös 1 (7) Dnro: 22.6.2016 42/931/2016 Yleisradio Oy PL 100 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös mainonnan kiellon noudattamisesta Ylen uutislähetyksessä Yritys, jota päätös koskee Asian tausta

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON OHJE TUOTESIJOITTELUSTA IL- MOITTAMISESTA JA SPONSORITUNNISTEIDEN SISÄL- LÖSTÄ

VIESTINTÄVIRASTON OHJE TUOTESIJOITTELUSTA IL- MOITTAMISESTA JA SPONSORITUNNISTEIDEN SISÄL- LÖSTÄ Ohje 1 (8) Dnro: 3.12.2015 1095/939/2013 VIESTINTÄVIRASTON OHJE TUOTESIJOITTELUSTA IL- MOITTAMISESTA JA SPONSORITUNNISTEIDEN SISÄL- LÖSTÄ Taustaa Toimialan kuuleminen Tässä ohjeessa tuodaan esiin Viestintäviraston

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Päätös 1 (6) Dnro: 5.12.2014 918/932/2014 SBS Discovery TV Oy Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Yritys, jota päätös koskee Asian taustaa SBS Discovery TV Oy Säännökset

Lisätiedot

Päätös ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta Yleisradio Oy:n televisio-ohjelmissa vuonna 2015

Päätös ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta Yleisradio Oy:n televisio-ohjelmissa vuonna 2015 Päätös 1 (7) Dnro: 9.9.2016 95/932/2016 Yleisradio Oy PL 100 00024 YLEISRADIO Päätös ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta Yleisradio Oy:n televisio-ohjelmissa vuonna 2015 Yritys, jota päätös koskee

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Tämä analyysi korvaa päivätyn analyysin /9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI)

Tämä analyysi korvaa päivätyn analyysin /9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI) Analyysi 1 (7) Tämä analyysi korvaa Dnro: 28.10.2011 päivätyn analyysin. 14.1.2016 1081/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA LAPPI HANKEALUE 57 (KOLARI) Markkina-analyysi koskee Lapin maakunnan

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004)

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 1 (5) LIITE 2 SOVELLETTAVAT LAINKOHDAT Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 38 (1.12.2006/1061) Maksuvelvollisuuden perusteet Ilmoituksenvaraista tai toimiluvanvaraista toimintaa harjoittava

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 24.2.2016 1282/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Lapin Kolari -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A49 /7101/2013

Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A49 /7101/2013 VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v. 2014 00052 VERO 18.10.2013 Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A49 /7101/2013 ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Coreorient Oy (Y-tunnus: 2388488-1) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Y-tunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä internetyhteyspalvelujen

Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä internetyhteyspalvelujen Päätös 1 (5) Dnro: 5.10.2016 1029/921/2016 Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä internetyhteyspalvelujen tarjontaan 1. Teleyritykset, joita päätös koskee 2. Viestintäviraston päätös

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 9.3.2016 1767/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta 1

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia niin, että yksityishenkilöt saisivat hankkia ja vastaanottaa

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014

Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014 VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v. 2015 Oikeusyksikkö/Tietopalvelu 00052 VERO 8.8.2014 Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A36/7101/2014

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1768/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen. Päästökaupan ajankohtaispäivä Piia Kähkölä

Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen. Päästökaupan ajankohtaispäivä Piia Kähkölä Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen Päästökaupan ajankohtaispäivä 14.4.2015 Piia Kähkölä Päästöluvan peruuttaminen Päästölupien peruutukset: Yleistä Päästöluvan peruuttamisen

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva) Analyysi 1 (6) Tämä markkina-analyysi korvaa Dnro: 14.12.2012 päivätyn analyysin 25.5.2016 1760/9520/2012 Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ Liite E Salassapito- ja tietoturvasitoumus 1 (5) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (5) Salassapito-

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS Sivu 1 / 4 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolia ovat: 1) Lapin yliopisto, osoite PL 122, 96101 ROVANIEMI 2) Rovaniemen kaupunki, osoite PL 8216, 96101

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyösopimus

Tutkimusyhteistyösopimus Tutkimusyhteistyösopimus 1/5 1 Sopijapuolet Yrkeshögskolan Novia/Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (y-tunnus 2059910-2), Wolffskavägen 35 B, 65200, Vasa, (jäljempänä Novia ) ja Turun kaupunki (y-tunnus: 0204819-8),

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta

Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta Juhani, KKV:n valvontaroolin taustoja Hankintadirektiivin 83 artikla: jäsenvaltion on varmistettava, että julkisia hankintoja koskevien sääntöjen soveltamista

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Helsieni 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Helsieni 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Oy (Y-tunnus: 2741436-9) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Ytunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös Virtuaalijääkiekon SMkilpailuiden toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla

Viestintäviraston päätös Virtuaalijääkiekon SMkilpailuiden toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Päätös - julkinen versio 1 (15) Dnro: 22.6.2016 85/931/2016 Yleisradio Oy PL 100 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös Virtuaalijääkiekon SMkilpailuiden toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Päätös uhkasakon asettamisesta yleispalvelukirjeiden jakeluhäiriöiden korjaamiseksi

Päätös uhkasakon asettamisesta yleispalvelukirjeiden jakeluhäiriöiden korjaamiseksi Päätös 1 (8) Dnro: 7.11.2016 663/912/2014 Posti Oy Posti Group Oyj/lakiasiat PL 1 00011 POSTI Viestintäviraston päätökset 10.6.2014 ja 28.1.2016 yleispalvelukirjeiden jakelun toteutumisesta Päätös uhkasakon

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä. HE 307/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 90/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 81/2011 2.12.2011 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, tutkimusapulainen Virasto Yliopisto Korvausvaatimus Perustelut

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Lausuntopyyntö 1 (5) Dnro: 5.11.2014 1236-1317/940/2014 Teleyritykset LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Seuraavat maakuntaliitot käynnistävät laajakaistarakentamisen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Päätös 1 (5) DNA Oy (Y-tunnus: ) PL DNA. Elisa Oyj (Y-tunnus: ) PL ELISA

Päätös 1 (5) DNA Oy (Y-tunnus: ) PL DNA. Elisa Oyj (Y-tunnus: ) PL ELISA Päätös 1 (5) Dnro: 5.10.2016 1029/921/2016 Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä kuulo- ja puhevammaisille (512/512 kbit/s) tarjontaan 1. Teleyritys, jota päätös koskee 2. Viestintäviraston

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Ympäristötieto päätöksenteossa ja suunnittelussa oikeudellinen näkökulma. Prof. Kai Kokko Tieto hanke Maaliskuu 2011

Ympäristötieto päätöksenteossa ja suunnittelussa oikeudellinen näkökulma. Prof. Kai Kokko Tieto hanke Maaliskuu 2011 Ympäristötieto päätöksenteossa ja suunnittelussa oikeudellinen näkökulma Prof. Kai Kokko Tieto hanke Maaliskuu 2011 Sisältö Ympäristötieto päätöksenteossa Ympäristötiedon kokoamisen prosessit Ympäristötieto

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot