Viestintäviraston päätös Partiomestari -ohjelmasarjan toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston päätös Partiomestari -ohjelmasarjan toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla"

Transkriptio

1 Päätös 1 (14) Dnro: /931/2014 Yleisradio Oy PL YLEISRADIO Viestintäviraston päätös Partiomestari -ohjelmasarjan toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Yritys, jota päätös koskee Asian tausta ja tarkastelun rajaus Yleisradio Oy (y-tunnus ). Suomessa julkisen palvelun yleisradiotoiminta on säädetty Yleisradio Oy:n (jäljempänä Yle) tehtäväksi. Ylen toimintaa ja hallintoa säännellään laissa Yleisradio Oy:stä (1380/1993, jäljempänä myös yleisradiolaki). Yleisradiolaissa on säädetty Ylelle mainonnan lähettämisen ja sponsoroitujen ohjelmien tuottamisen kielto. Kyseisen pykälän noudattamista valvoo Viestintävirasto. Viestintävirasto päätti selvittää oliko Yle TV2 -kanavalla esitetyssä Partiomestari -ohjelmasarjassa noudatettu yleisradiolain sponsorointikieltoa koskevia säännöksiä. VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS Viestintävirasto katsoo, että Yle on rikkonut sponsoroidun ohjelman tuottamisen kieltoa Partiomestari -ohjelmasarjan esittämisen yhteydessä. Viestintävirasto velvoittaa Yleä lopettamaan tässä päätöksessä lainvastaiseksi todettuna sponsorointiyhteistyönä tuotettujen Partiomestari -ohjelmien lähettämisen Ylen televisiokanavilla sekä huolehtimaan jatkossa siitä, että Yle noudattaa toiminnassaan Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :ssä asetettua sponsoroidun ohjelman tuottamisen kieltoa. Viestintävirasto Kommunikationsverket Finnish Communications Regulatory Authority Itämerenkatu 3 A PL Helsinki Puhelin Östersjögatan 3A PB 313, FI Helsingfors, Finland Telefon Itämerenkatu 3A P.O. Box 313, FI Helsinki, Finland Telephone

2 2 (14) Asian selvittäminen Viestintäviraston selvityspyyntö Viestintävirasto pyysi Yleä: 1. kuvaamaan Partiomestari -ohjelmasarjan tuotantoon ja lähettämiseen liittyvän yhteistyön Ylen ja ohjelman rahoittamiseen osallistuvien muiden tahojen välillä. Kuvauksesta oli käytävä ilmi ainakin yhteistyön tarkoitus, rahoitusmalli sekä eri osapuolten roolit ja vastuut, 2. toimittamaan Ylen ja muiden Partiomestari - ohjelmasarjan rahoittajatahojen väliset voimassaolevat sopimukset liittyen ohjelman toteuttamiseen ja lähettämiseen Ylen TV2 -kanavalla. Yleisradion selvitys Tausta Yle toteaa selvityksessään, että sen tehtävänä on Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 :n 1 momentin mukaan tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radioohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 :n 2 momentin 3 kohdan mukaan Ylen julkisen palvelun erityistehtäviin kuuluu tarjota mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä painottaa lapsille ja nuorille suunnattuja ohjelmistoja. Partiomestari-ohjelmasarja on Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 :n 2 momentin 3 mukaisen erityistehtävän piiriin kuuluvaa nuorille suunnattua sisältöä, jossa esitellään erilaisia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja liikunnallisiin harrastuksiin. Yhteistyön tarkoitus Ylen selvityksen mukaan Partiomestari-ohjelmasarja on osa laajempaa ohjelmakokonaisuutta, josta on sovittu Ylen ja Story of Sport Oy:n välisellä sopimuksella työnimellä Galaxi liikuntaohjelma Ohjelmakokonaisuuden ohjelmat on esitetty otsikon Nuoret mestarit alla. Partiomestari -sarja on osa Galaxi-liikunta -ohjelmasarjan Nuoret mestarit - kokonaisuutta. Yle toteaa selvityksessään, että yhteistyöstä Suomen partiolaiset ry:n kanssa ei ollut vielä sovittu, kun ohjelmasarjaa koskeva sopimus solmittiin, joten Partiomestarikilpailua ja yhteistyötä Suomen partiolaiset ry:n kanssa ei ole mainittu sopimuksessa. Sopimuksen piiriin kuuluvat tapahtumat täsmentyivät vasta sopimuskauden aikana. Tuotantoyhtiö kävi kumppanuusneuvottelut Suomen partiolaiset ry:n kanssa sopimuksen solmimisen jälkeen. Ylen selvityksen mukaan nuorten mestareiden kohderyhmänä ovat kouluikäiset nuoret. Tavoitteena on kannustaa nuoria

3 3 (14) liikunnallisten, sosiaalista kanssakäymistä ja yhteishenkeä kehittävien harrastusten pariin. Hankkeen tarkoituksena on näyttää nuorille konkreettisia esimerkkejä harrastusvaihtoehdoista. Partioharrastukseen liittyvä leikkimielinen kilpailu tukee omalta osaltaan nuorten liikuntaharrastuksia sekä sosiaalisia taitoja. Sarja muodostaa osan Ylen julkisen palvelun tehtävään kuuluvaa nuorille suunnattua itsensä kehittämistä ja oppimista tukevaa ohjelmistoa. Yle toteaa selvityksessään, että yhteistyö harrastejärjestöjen kanssa sarjan tuottamisessa on välttämätöntä erilaisten harrastusvaihtoehtojen esittelemiksi. Harrastejärjestöillä on paras asiantuntemus esiteltävästä harrastuksesta. Konkreettisten esimerkkien avulla on parhaiten mahdollista antaa totuudenmukainen kuva harrastuksesta ja synnyttää kiinnostusta harrastamista ja itsensä kehittämistä kohtaan. Yhteistyön rahoitusmalli Selvityksen mukaan Yle tilasi Galaxi liikuntaohjelma nimisen 40-osaisen harrasteohjelmasarjan liikunta-aiheisten ohjelmien tuotantoon erikoistuneelta Story of Sports Oy:ltä vuonna 2012 solmitulla sopimuksella. Sopimuksen mukainen kokonaiskorvaus 40-osaisesta ohjelmasarjasta on [ ] euroa. Yle toteaa selvityksessään, että seitsemänosainen Partiomestari -sarja on yksi sopimuksen piiriin kuuluvista ohjelmaosuuksista. Muita osia ohjelmasarjassa ovat mm. lentopalloa, kalastusta, koiraharrastusta ja koulujen välistä Taisto-liikuntataitokilpailuja koskevat osuudet. Yle maksaa seitsemänosaisesta Partiomestari-sarjasta Story of Sports Oy:lle [ ] euroa. Tuotantoyhtiö on sopinut Suomen partiolaiset ry:n kanssa [ ] euron suuruisesta rahoitusosuudesta. Suomen partiolaiset ry maksoi rahoitusosuuden suoraan tuotantoyhtiölle. Ylellä ei selvityksen mukaan ole sopimussuhdetta Suomen Partiolaisten kanssa eikä Yle ole osallistunut tuotantoyhtiön ja Suomen partiolaiset ry:n välisiin neuvotteluihin. Tuotantoyhtiö on saanut yhteistyölle Ylen tuotantosopimusten yleisten ehtojen kohdan 7 mukaisen Ylen hyväksynnän. Osapuolten roolit ja vastuut Yle toteaa selvityksessään, että sen ja tuotantoyhtiön roolit ja vastuut on määritelty selvityksen liitteenä olevassa Ylen ja Story of Sports Oy:n välisessä sopimuksessa. Selvityksen mukaan Yle on tilannut Partiomestari-ohjelmat ja maksaa niistä sopimuksessa määritellyn korvauksen. Ylellä ei ole muita ohjelmien valmistamiseen liittyviä tehtäviä. Osapuolten välisen sopimuksen mukaan tuotantoyhtiö on velvollinen noudattamaan ohjelman tuotannossa Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisten ohjeiden, OTS:n periaatteita. OTS:n mukaan Ylen ohjelmiston tulee olla

4 4 (14) riippumaton ulkopuolisista vaikuttajatahoista ja varsinkin kaupallisista intresseistä. Vastaanottaessaan valmiin ohjelman Yle on selvityksensä mukaan arvioinut myös, että ohjelma on tuotettu Ylen eettisten ohjeiden mukaisesti. Yle toteaa selvityksessään, että kaikki ohjelman valmistamiseen liittyvät tehtävät kuuluvat tuotantoyhtiön vastuulle. Tuotantoyhtiö on tuottanut ohjelmat itsenäisesti ja toimittanut valmiin ohjelman Ylelle. Tuotantoyhtiö on myös valinnut Suomen partiolaiset ry:n ohjelmasarjan yhteistyökumppaniksi sekä sopinut yhteistyöstä järjestön kanssa. Ylen ja Suomen partiolaiset ry:n välillä ei ole sopimussuhdetta. Selvityksen mukaan tuotantoyhtiö vastasi Partiomestariohjelmiin sisältyneiden kilpailujen ennakkosuunnittelusta, tehtävistä ja toteutuksesta. Tuotantoyhtiön tuottaja suunnitteli kilpailutehtävät käyttäen työssä apunaan myös Suomen Partiolaisten ry:n ratamestarin asiantuntemusta. Tuotantoyhtiö koosti kilpailusta ja erikseen kuvatuista inserteistä seitsemänosaisen ohjelman, jonka se sopimuksen mukaisesti luovutti valmiina Ylelle. Selvityksessä todetaan, että Partiomestari -sarja kuvattiin pääosin valtakunnallisen partioleirin yhteydessä. Suomen partiolaiset ry vastasi leirin järjestelyistä. Suomen partiolaiset ry kokosi myös kilpailussa esiintyvät joukkueet eri partiopiireistä. Suomen partiolaiset ry ei ole osallistunut muulla tavoin ohjelman suunnitteluun. Yle toteaa selvityksessään, että Suomen partiolaiset ry sekä ohjelma-sarjan kilpailujen toteutukseen osallistuneet partiopiirit on mainittu ohjelmien lopputeksteissä kohdassa Yhteistyössä. Partiopiirit ovat osallistuneet kilpailutapahtumien toteutukseen tuomalla paikalle vapaaehtoisia. Lisäksi ohjelman lopputeksteissä on kiitetty kilpailuun osallistuneita partiovartioita, huoltajia ja taustajoukkoja, jotka ovat osallistuneet kilpailuun tai sen järjestelyihin vapaaehtoisina. Selvityksen mukaan Yle sai ohjelmiin kaikki oikeudet tuotantosopimuksen kohdan 10 mukaisesti. Tuotantoyhtiölle jäi oikeus esittää ohjelmia omassa esittely- ja markkinointikäytössään. Suomen partiolaiset ry sai mahdollisuuden Partiomestari-ohjelmasarjan käyttöön esittelyja koulutustilaisuuksissaan tuotantosopimuksen 11 kohdan mukaisesti. Ylen yhteenveto selvityksestään Yle toteaa selvityksensä yhteenvetona, että Partiomestariohjelmasarjan tavoitteena on edistää kouluikäisten nuorten liikuntaharrastusta esittelemällä liikunnan ja sosiaalisten taitojen kehittämistä tukevaa partiotoimintaa leikkimielisen kilpailun avulla. Ohjelmasarja on osa Ylen kouluikäisille lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmatarjontaa, jolla Yle täyttää julkisen palvelun erityistehtäväänsä Yleisradio Oy:stä annetun

5 5 (14) lain 7 :n 2 momentin 3 kohdan mukaisesti. Yhteistyön tarkoituksena ei ole edistää muita tavoitteita. Yle toimitti selvityksensä liitteenä seuraavat asiakirjat: 1. sopimus televisio-ohjelman tuottamisesta sekä sopimuksen liite nro Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet, Ylen televisiotuotantoja koskevat yleiset sopimusehdot, (TYSE) Yle toimitti lisäksi vielä Suomen partiolaiset - Finlands Scouter ry:n ja Story of Sports Oy:n välisen, allekirjoitetun sopimuksen Partiomestari - ohjelmasarjaan liittyvästä yhteistyöstä. Viestintäviraston päätösluonnos Viestintävirasto laati asiassa päätösluonnoksen ja pyysi Yleltä lausuntoa siitä. Lisäksi Yleä pyydettiin merkitsemään mahdolliset liikesalaisuudet niiden kohtien lisäksi, jotka Viestintävirasto on päätösluonnokseen merkinnyt, sekä esittämään perusteet salassapidolle. Ylen lausunto päätösluonnoksesta Yhteistyön yleishyödyllinen luonne Yle totesi vastauksessaan, että Partiomestarit -ohjelmasarjan tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten liikuntaharrastusta. Tällaiset sisällöt ovat olennainen osa Ylen julkisen palvelun ohjelmistoa. Ohjelmasarjan tilaamisen ja siihen liittyvän yhteistyön motiivit eivät ole miltään osin olleet kaupallisia, vaan liittyvät ohjelmasarjan yleishyödyllisiin tavoitteisiin. Lisäksi Yle toteaa vastauksessaan, että vaikka tuotantoyhtiön ja Suomen Partiolaiset ry:n välisessä sopimuksessa onkin asetettu tavoitteeksi partioharrastuksen tunnettuuden edistäminen ja uusien jäsenten hankkiminen, kysymyksessä on luonteeltaan yleishyödyllinen toiminta, ei kaupallinen toiminta. Sponsorointisäännöksen tulkinnassa tulisi suhtautua yleisesti hyväksyttyjen päämäärien edistämiseksi tapahtuvaan yhteistyöhön ei-kaupallisten yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa sallivammin kuin puhtaasti kaupallisia päämääriä edistävään toimintaan. Yleishyödyllisen toiminnan kohdalla ei pohjimmiltaan ole kyse sponsoroinnista siinä merkityksessä kuin sponsorointi yleisesti ymmärretään. Tällaiseen yhteistyöhön ei tulisi Ylen vastauksen mukaan lainkaan soveltaa sponsorointia koskevia säännöksiä. Yle myöntää vastauksessaan, että Yle on vastuussa Yle-lain sponsorointikiellon noudattamisesta samoin kuin yleensäkin kaikista julkaisemistaan sisällöistä. Yhtiö haluaa kuitenkin

6 6 (14) korostaa sitä, että Yle ei ollut tietoinen tuotantoyhtiön ja Suomen Partiolaiset ry:n väliseen sopimukseen kirjatuista jäsenhankintatavoitteista. Vastauksen mukaan Ylen puolelta asiaa on lähestytty ainoastaan nuorison liikuntaharrastuksen ja terveiden elämäntapojen edistämisen näkökulmasta. Yle on myös huolehtinut siitä, että Ylen esittämässä ohjelmasarjan versiossa sisällölliset päätökset on tehty yksinomaan journalistisin perustein. Yle katsoo, että myös Suomen Partiolaiset ry:n yhteistyön peruste on ollut yleishyödyllinen. Partioharrastuksen tunnetuksi tekeminen edistää Ylen vastauksen mukaan yleishyödyllisellä tavalla lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia eikä näin ollen liity järjestön oman edun ajamiseen tai julkisuuskuvan markkinointiin. Suomen Partiolaiset ry:n peruskirjassa onkin todettu, että Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Myös Yle pyrkii tarjoamaan nuorten kehitystä tukevaa sisältöä osana julkisen palvelun tehtäväänsä. Kyse on tällöin kummallekin organisaatiolle yhteisten, yleishyödyllisten tavoitteiden edistämisestä. Alihankinta Vastauksensa mukaan Yle tulkitsee Partiomestarit ohjelman olevan Suomen Partiolaiset ry:n ja Ylen yhteistyöhanke, ei Ylen alihankintaohjelma. Yhtiö katsoo, että ohjelmaa ei ole tuotettu yksinomaan Ylen tarpeita varten, jolloin se rinnastuisi Ylen tuottamiin ohjelmiin. Ylen vastauksen mukaan Suomen Partiolaiset ry:llä on oikeus käyttää ohjelmaa omassa toiminnassaan. Tämän käyttöoikeuden Suomen Partiolaiset ry sai maksamaansa rahallista panosta vastaan. Yhteistyössä mukana olleet tahot ovat siten tuotantoa rahoittamalla kumpikin hankkineet itselleen käyttöoikeuksia ohjelmasarjaan. Yle toteaa vastauksessaan, että ulkopuolisten tuotantoyhtiöiden tuottamat ohjelmat eivät kaikissa tapauksissa ole Ylen alihankintana tuottamia ohjelmia. Alihankinnan luonne korostuu ohjelmissa, joissa Yle on ohjelman ainoa rahoittaja ja saa yksinoikeudella ohjelman kaikki käyttöoikeudet. Mikäli tuotannossa on muita rahoittajatahoja, jotka myös saavat oikeuksia ohjelmaan, ohjelma on aidosti usean tahon yhteistyöhanke. Tällainen ohjelma ei ole Ylen alihankintana tuottama ohjelma. Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n tulkinta Yle toteaa vastauksessaan, että Viestintäviraston päätösluonnoksessa on katsottu, että Yleisradio Oy:stä annetun lain muutoksella, jolla poistettiin Yleltä oikeus lähettää

7 7 (14) mainoksia valtioneuvoston erikseen päättämissä tapauksissa, olisi otettu kantaa myös sponsorointiin. Yle toteaa, että Viestintäviraston päätösluonnoksessa viitataan lainmuutoksen perusteluihin, joissa todettiin, ettei ollut perusteltua säilyttää Ylen tulolähteenä lainkaan mainosrahoitusta. Tämä perustelu koskee ainoastaan mainontaa, ei sponsorointia. Mainonnan ja sponsoroinnin käsitteet eroavat toisistaan olennaisesti. Lainmuutoksen tekoaikana voimassa olleen televisio- ja radiotoiminnasta annetussa laissa mainonnan ja sponsoroinnin käsitteet oli määritelty erikseen. Niitä koskivat myös eri säännökset, näin on asian laita edelleenkin. Mainontaa ja sponsorointia koskevat lainmuutokset tehtiin eri ajankohtina ja eri perustein. Yle toteaa vastauksessaan, että sponsorointia koskevassa kiellossa vuodelta 1999 Yleä kiellettiin vastaanottamasta sponsorirahoitusta tuottamiinsa ohjelmiin. Yhteistyötä hankkeissa, joissa oli mukana myös kaupallisia rahoittajia, ei kielletty. Tämä oli tietoinen ratkaisu, jolla haluttiin säilyttää Ylen mahdollisuus tehdä laaja-alaista yhteistyötä audiovisuaalisen alan tuotantoyhtiöiden kanssa silloinkin, kun yhteistyössä oli mukana tuotantoyhtiöiden kaupallisia yhteistyökumppaneita. Olennaista oli, että Yle ei saanut vastaanottaa sponsorirahoitusta yhtiön omana tuotantona tuotettuihin ohjelmiin. Säännöksessä tai sen perusteluissa ei mainittu lainkaan ulkopuolisten tuotantoyhtiöiden tuottamia ohjelmia, joihin Yle hankki esitysoikeuksia. Yle katsoo, että mainontaa koskevia lainmuutoksen perusteluja ei tule soveltaa sponsorointia koskevaan säännökseen. Yleisradio Oy:stä annetun lain mainontaa koskeva säännös antoi valtioneuvostolle mahdollisuuden myöntää Ylelle oikeus tapauskohtaisesti lähettää mainoksia ohjelmistossaan. Mainostuloilla pyrittiin tukemaan kalliiden urheilutapahtumien esitysoikeuksien hankkimista. Mainonnan kieltävän lainmuutoksen perustelut koskivat vain mainontaa, ei sponsorointia. Sponsorointia ei mainittu lainkaan muutossäännöksen perusteluissa. Yle toteaa lisäksi, että kieltosäännöksen laajentava tulkinta kaventaisi olennaisesti Ylen mahdollisuuksia yhteistyöhön tuotantoyhtiöiden kanssa. Kieltoa ei tule asettaa laajentavan lain tulkinnan perusteella ilman, että laissa on tätä tarkoittava säännöstä tai että kieltoa olisi edes mainittu lain perusteluissa. Lain säännöksen laajentavaan tulkintaan perustuva toimintamahdollisuuksien rajoittaminen on ristiriidassa yleisten oikeusperusteiden kanssa. Asiaa koskeva lainsääntö Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 12 :ssä säädetään mainonnan kiellosta. Pykälän 1 momentin mukaan yhtiö ei saa lähettää mainontaa televisio- tai radio-ohjelmistojensa eikä muiden eri televerkoissa tarjoamiensa julkisen palvelun

8 8 (14) Päätöksen perustelut tehtävään kuuluvien sisältöpalveluiden yhteydessä. Pykälän 2 momentin mukaan yhtiö ei saa tuottaa sponsoroitua ohjelmaa. Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) siirtymäsäännöksen (352 1 momentti) mukaan tämän lain voimaan tullessa vireillä olleen hallintoasian käsittelyyn sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 2 :n 1 momentin 13 kohdan mukaan sponsoroinnilla tarkoitetaan audiovisuaalisten sisältöpalvelujen, audiovisuaalisten ohjelmien taikka radio-ohjelmien tai radiotoiminnan rahoitusta tai muuta taloudellista tukemista, jonka tarkoituksena on tuen antajan hyödykkeiden myynnin tai tuen antajan tunnettuuden edistäminen, jos tuen antaja ei harjoita ohjelmien tai radioohjelmien tuotantoa taikka sisältöpalvelujen tarjontaa tai radiotoimintaa. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 2 :n 1 momentin 14 kohdan mukaan mainonnalla tarkoitetaan tavallisesti maksua tai muuta vastiketta vastaan televisio- ja radiotoiminnassa lähetettävää tiedotetta, ilmoitusta tai muuta viestiä, joka ei ole sponsorointia eikä tuotesijoittelua ja jonka tarkoituksena on edistää mainostajan hyödykkeiden myyntiä taikka taloudellista toimintaa harjoittavan mainostajan tunnettuutta. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 2 :n 1 momentin 16 kohdan mukaan kaupallisella viestinnällä tarkoitetaan mainontaa, teleostoslähetyksiä, sponsorointia, tuotesijoittelua tai muuta tavaroiden tai palvelujen myynnin taikka taloudellista toimintaa harjoittavan luonnollisen tai oikeudellisen henkilön julkisen kuvan edistämistä. Yleisradio Oy:stä annetun lain (muutossäädös 474/2012) 12 a :n 1 momentin nojalla Viestintäviraston tehtävänä on valvoa lain 12 :ssä asetettua mainonnan ja sponsoroidun ohjelman tuottamisen kieltoa. 12 a :n 3 momentin mukaan, jos yhtiö rikkoo 7 a, 8, 8 a, 12 tai 12 a :n säännöksiä, Viestintävirasto voi velvoittaa yhtiön korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä. Velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko tai uhka siitä, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään yhtiön kustannuksella. Sponsoroidun ohjelman tuottamisen kielto Viestintäviraston toimivalta Yleisradiolain 12 a on nykymuodossaan (474/2012) tullut voimaan Viestintävirastolla on siten toimivalta tutkia asia siltä osin kuin Partiomestari -ohjelmasarjaa on tuotettu 1 Tietoyhteiskuntakaari tuli voimaan Koska Partiomestari -ohjelmasarja on tuotettu ja lähetetty ennen tätä ja koska käsiteltävä hallintoasia oli vireillä jo tätä ajankohtaa ennen, Viestintävirasto soveltaa asiassa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain määritelmiä.

9 9 (14) esitettäväksi Yle TV 2 -kanavalla jälkeen. Saadun selvityksen perusteella ylivoimaisesti suurin osa (ellei jopa koko osuus) tuotannosta on toteutettu kyseisen ajankohdan jälkeen. Ylen ja Story of Sports Oy:n välinen, allekirjoitettu sopimus Sopimuksessa sovitaan 40 jaksoa sisältävän Galaxi liikuntaohjelma ohjelmasarjan tuottamisesta, valmistamisesta ja esitys- ym. oikeuksien ostosta. Sopimuksen kohdan 5 mukaan Story of Sports Oy:llä on oikeus sopia liitteessä 3 mainittujen muiden sponsoreiden ja/tai muiden rahoittajien kanssa ohjelman rahoituksesta TYSEn kohdan 7 mukaisesti. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen sovittavat muut rahoittajat (tässä tapauksessa siis Suomen partiolaiset), sovitaan tapauskohtaisesti erikseen Ylen edustajan kanssa, TYSE -ehtoja noudattaen. Yle maksaa sopimuksen 12 kohdan mukaan Story of Sports Oy:lle kaikista sopimuksen mukaisista tehtävistä ja oikeuksista [ ] euroa + alv:n. Suomen Partiolaisten ja Story of Sports Oy:n välinen allekirjoitettu sopimus Sopimuksen mukaan ohjelma on tehty partioharrastuksen tunnettuuden edistämiseksi ja uusien jäsenten hankkimiseksi. Sopimuksessa todetaan myös, että ohjelmasarjan aikana kamppaillaan Partiomestari tittelistä, joka on Story of Sports Oy:n ja Suomen Partiolaisten ohjelmaa varten luoma konsepti. Edelleen sopimuksessa todetaan, että katsojalle pyritään saamaan mielikuva, että partiossa tehdään luonnossa mielekkäitä, hauskoja, opettavaisia ja jännittäviä aktiviteetteja. Sopimuksen mukaan Suomen partiolaiset vastaa ohjelmaan luuluvan kisan tuomareista, toimitsijoista ja suoritusalueesta ja sen luvista sekä eri suorituksiin tarvittavan välineistön hoitamisesta. Lisäksi partio auttaa lajin huippujen saamisessa paikalle. Ohjelmasarjan yksinomaiset kotimaiset käyttö- ja välitysoikeudet ovat Ylellä välitystavasta riippumatta. Partiolla, mukaan lukien partiopiirit ja lippukunnat, on kuitenkin oikeus ensiesityksen jälkeen vapaasti ja ilman korvausta käyttää ohjelmaa tai osia siitä omissa tilaisuuksissaan ja linkittää Partiomestarin jaksot Yle Areenasta tai Galaxin nettisivuilta omille nettisivuilleen. Partio saa myös tuotetut ohjelmat käyttöönsä videotiedostoina. Kokonaiskorvauksena em. oikeuksista Suomen partiolaiset maksaa Story Of Sports Oy:lle [ ] euroa.

10 10 (14) Suomen Partiolaisilla on oikeus purkaa sopimus mm., jos ohjelma saattaa Suomen Partiolaisten tavaramerkin epäedulliseen valoon eikä puutteista vastuussa oleva Story of Sports Oy tee sopimuksen ehtojen vaatimia muutoksia asetettuun määräaikaan mennessä. Sponsorointi Asiassa on Ylen antaman selvityksen perusteella riidatonta, että Suomen partiolaiset ry on osallistunut Partiomestari - ohjelmasarjan rahoittamiseen sekä erilaisiin käytännön järjestelyihin. Koska jo rahasuoritus itsessään riittää täyttämään osan sponsoroinnin kriteereistä, Viestintävirasto ei katso tarpeelliseksi tässä tapauksessa erikseen selvittää, sisältyisikö Suomen Partiolaisten muuhun epäsuoraan tukeen taloudellisen tuen elementtejä. Kuten televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain perusteluissa 2 todetaan, pelkkää ohjelman rahoitukseen osallistumista ilman siitä saatavaa näkyvyyttä ei pidetä sponsorointina. Jotta sponsoroinnin kriteerit täyttyisivät, on rahoituksen tarkoituksena oltava rahoittajan hyödykkeiden myynnin tai sen oman tunnettuuden lisääminen. Suomen partiolaiset - Finlands Scouter ry on yhdistysrekisteriin merkitty aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on hyväksytyn peruskirjan 3 mukaan partiotoiminnan edistäminen Suomessa. Partiotoiminta tapahtuu pääasiassa lippukunnissa. Suomen partiolaiset - Finlands Scouter ry auttaa partiopiirejä lippukuntien tukemisessa. Koska Suomen Partiolaisten peruskirjassa mainittu tarkoitus on partiotoiminnan edistäminen Suomessa ja lisäksi Suomen partiolaisten ja Story Of Sports Oy:n sopimuksessa on nimenomaisesti todettu, että ohjelma on tehty partioharrastuksen tunnettuuden edistämiseksi ja uusien jäsenten hankkimiseksi, Viestintävirasto katsoo, että sponsoroinnin kriteerit täyttyvät tässä tapauksessa. Tätä tulkintaa tukee osaltaan myös se, että Suomen partiolaisten ja Story of Sports Oy:n välisen sopimuksen mukaisena purkuperusteena pidetään sitä, että ohjelma saattaa Suomen partiolaisten tavaramerkin epäedulliseen valoon eikä puutteista vastuussa oleva Story of Sports Oy tee sopimuksen ehtojen vaatimia muutoksia asetettuun määräaikaan mennessä. Yle on todennut Viestintäviraston päätösluonnoksesta antamassaan vastauksessa, että tuotantoyhtiön ja Suomen partiolaiset ry:n välisessä yhteistyössä on kysymyksessä luonteeltaan yleishyödyllinen eikä kaupallinen toiminta. Ylen mukaan tällaiseen yhteistyöhön ei tulisi lainkaan soveltaa sponsorointia koskevia säännöksiä. Viestintävirasto toteaa, että vaikka kyse olisikin Ylen väittämästä yleishyödyllisestä 2 Hallituksen esitys (HE 87/2009 s. 19). 3 ( klo 15:45)

11 11 (14) toiminnasta, ei televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain sponsoroinnin määritelmässä suljeta tällaista toimintaa harjoittavaa tahoa sponsoroinnin määritelmän ulkopuolelle. Sponsoroidun ohjelman tuottamisen kiellon rikkominen Sponsoroidun ohjelman tuottamisen kielto tuli voimaan Yleisradio Oy:stä annetun lain muutoksella (746/1998), jolloin kielto lisättiin Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 2 momenttiin. 12 pykälän otsikko on mainonnan kielto ja sitä ei lisäyksen johdosta muutettu. Kyseisen lakimuutoksen perusteluissa (HE 34/1998) ei ole pohdittu tilannetta, että Yle tuottaisi sponsoroitua ohjelmaa alihankintana. Muutoksen tarkoituksena kuitenkin todettiin olevan, että Ylen toiminta rahoitetaan pääasiassa televisiomaksuilla ja toimilupamaksuilla. Vuoden 2013 alusta Ylen julkisen palvelun kustannukset on katettu yleisradioverolla. Mainonnan kieltoa koskeva pykälä muutettiin nykyisin voimassa olevaan muotoonsa voimaan tulleella lailla Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta (492/2002). Muutoksella poistettiin valtioneuvoston oikeus erityisestä syystä myöntää Ylelle ohjelmakohtainen oikeus mainonnan lähettämiseen. Hallituksen esityksessä (HE 241/2001) muutoksen tavoitteena todettiin olevan televisio- ja radiotoiminnan rahoituksen selkeys. Tästä näkökulmasta katsottuna ei ollut enää perusteltua säilyttää Ylen tulolähteenä lainkaan mainosrahoitusta. Yle toteaa Viestintäviraston päätösluonnoksesta antamassaan vastauksessa, että mainonnan ja sponsoroinnin käsitteet eroavat toisistaan olennaisesti. Niitä koskevat lainmuutokset tehtiin vastauksen mukaan eri aikana ja eri perustein. Ylen vastauksen mukaan sponsorointia koskevassa kiellossa Yleä kiellettiin vastaanottamasta sponsorirahoitusta tuottamiinsa ohjelmiin. Yhteistyötä hankkeissa, joissa oli mukana myös kaupallisia rahoittajia, ei kielletty. Tämä oli tietoinen ratkaisu, jolla haluttiin säilyttää Ylen mahdollisuus tehdä laaja-alaista yhteistyötä audiovisuaalisen alan tuotantoyhtiöiden kanssa silloinkin, kun yhteistyössä oli mukana tuotantoyhtiöiden kaupallisia yhteistyökumppaneita. Olennaista Ylen mukaan oli, että Yle ei saanut vastaanottaa sponsorirahoitusta yhtiön omana tuotantona tuotettuihin ohjelmiin. Säännöksessä eikä sen perusteluissa mainittu lainkaan ulkopuolisten tuotantoyhtiöiden tuottamia ohjelmia, joihin Yle hankki esitysoikeuksia. Viestintävirasto oudoksuu Ylen väitettä mainonnan ja sponsoroinnin käsitteiden olennaisesta eroavaisuudesta ja toteaa, että tässä päätöksessä sovellettavan televisio -ja radiotoiminnasta annetun lain 4 määritelmien mukaan kummankin nimenomaisena tarkoituksena on edistää joko sponsoroijan tai mainostajan hyödykkeiden myyntiä tai niiden 4 Laki televisio- ja radiotoiminnasta (306/2010)

12 12 (14) itsensä tunnettuutta. Kumpikin on lisäksi määritelty televisio- ja radiotoiminnasta annetussa laissa kaupalliseksi viestinnäksi. Ylen viittaamaan yleisradiolain muutoksen (492/2002, joka tuli voimaan ) aikaan voimassa olleessa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain sponsoroinnin määritelmässä mainittiin nimenomaisesti mainostarkoitus. 5 Viestintävirasto toteaa myös, että ohjelman kaupallinen rahoittaminen on eri asia kuin ohjelman sponsorointi. Kuten edellä tässä päätöksessä on todettu, pelkkää ohjelman rahoitukseen osallistumista ilman siitä saatavaa näkyvyyttä ei pidetä sponsorointina. Viestintävirasto toteaa, että Ylen mainintaa sponsorointikiellon taustalla olevasta tietoisesta ratkaisusta ei ole kirjattu lainmuutoksen perusteluihin. Ottaen huomioon Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n otsikon "Mainonnan kielto" ja yllä selostetun tarkoituksen (Ylen rahoituksen selkeyden johdosta on vuonna 2002, eli reilusti sen jälkeen kun yleisradiolakiin lisättiin sponsorointikielto, todettu, ettei ole perusteltua säilyttää Ylen tulolähteenä lainkaan mainosrahoitusta), Viestintävirasto katsoo, ettei Yle voi tuottaa sponsoroitua ohjelmaa alihankintana Story of Sports Oy:ltä tilaamalla. Päinvastainen tulkinta johtaisi siihen, että Yleisradio Oy:stä annetun lain sisältämä sponsoroidun ohjelman tuottamisen kielto menettäisi merkityksensä, koska sitä olisi aina mahdollista olla noudattamatta alihankkijaa käyttämällä. Viestintävirasto vahvisti tämän tulkinnan antamassaan lainvoimaisessa päätöksessä raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla (asian diaarinumero 31/931/2014). Yle on lausunut Viestintäviraston päätösluonnoksesta antamassaan vastauksessa, että tapauksessa ei ole kyse puhtaasta alihankinnasta vaan Suomen Partiolaiset ry:n ja Ylen yhteistyöhankkeesta, koska myös Suomen Partiolaiset ry:llä on oikeus käyttää ohjelmaa omassa toiminnassaan. Viestintävirasto toteaa, ettei väitteelle voida antaa merkitystä asiaa ratkaistaessa. Mikäli sponsorointikielto koskisi ainoastaan Ylen itse tuottamia tai alihankintana tuottamia ohjelmia, menettäisi kielto tällöinkin merkityksensä, koska sitä olisi mahdollista kiertää hyvin pienellä käyttöoikeuden myöntämisellä toiselle osapuolelle. Viestintävirasto huomauttaa myös, että jo ns. lottopäätöksessä (138/931/2013, ) Veikkauksella ja Ylellä oli voimassaoleva yhteistuotantosopimus, jonka nojalla myös Veikkauksella oli oikeus mm. ohjelmien 5 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 2 :n 1 momentin 8 kohdan mukaan televisio- ja radiomainonnalla tarkoitetaan "televisio- ja radiotoiminnassa lähetettävää mitä tahansa kauppaan, liike-elämään tai ammatinharjoitukseen liittyvää ilmoitusta, jonka julkinen tai yksityinen yritys lähettää maksua tai muuta vastiketta vastaan edistääkseen tavaroiden menekkiä tai palvelujen toimittamista, mukaan lukien kiinteä omaisuus tai oikeudet ja sitoumukset, tai edistääkseen omaa toimintaansa" Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 2 :n 1 momentin 9 kohdan mukaan sponsoroinnilla tarkoitetaan: "kaikenlaista osallistumista televisio- tai radiotoiminnassa lähetettävien ohjelmien rahoitukseen, jos rahoitus tulee sellaiselta julkiselta tai yksityiseltä yritykseltä, joka ei harjoita televisio- tai radiotoimintaa tai audiovisuaalisten teosten tuotantoa, ja tarkoituksena on mainostaa yrityksen nimeä, tavaramerkkiä, mielikuvaa, toimintaa tai tuotteita"

13 13 (14) esittämiseen omilla verkkosivuillaan. Tuolloinkin kyseessä katsottiin kuitenkin olleen yleisradiolaissa kielletty sponsoroidun ohjelman tuottaminen. Myös kaupallisessa tv-toiminnassa, jossa sponsorointi on televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain säännösten edellytysten täyttyessä sallittua, tv-toiminnan harjoittaja vastaa sponsorointisäännösten noudattamisesta ostaessaan tuotannon tuotantoyhtiöltä tai toteuttaessaan ohjelman tuotannon yhteistyössä toisen tahon kanssa. Sama koskee myös Yleä sen hankkiessa televisio-ohjelmia ulkopuoliselta tuotantoyhtiöltä. Kyseessä ei edellä selostetun perusteella ole Viestintäviraston näkemyksen mukaan sponsoroidun ohjelman tuottamisen kiellon laajentava tulkinta. Johtopäätökset Suomen partiolaiset ry:n rahallinen osallistuminen Partiomestari -ohjelmasarjan tuottamiseen sekä rahoituksen tarkoituksena oleva Suomen partiolaisten tunnettuuden edistäminen sekä lisäjäsenten hankkiminen täyttävät televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 2 :n 1 momentin 13 kohdan sponsoroinnin kriteerit. Se, että Yle on hankkinut Partiomestari -ohjelmasarjan tuotannon alihankintana Story of Sports Oy:ltä tai se, että Suomen Partiolaiset ry:llä on oikeus näyttää ohjelmia omassa toiminnassaan, ei tarkoita sitä, ettei Yle ole syyllistynyt asiassa Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 2 momentin rikkomiseen. Näin ollen Viestintävirasto katsoo, että Yle on rikkonut Yleisradio Oy:stä annetun lain 12 :n 2 momentissa säädettyä sponsoroidun ohjelman tuottamisen kieltoa. Lopuksi Viestintävirasto toteaa selvyyden vuoksi, että Viestintäviraston päätös ei koske partiotoiminnan tai yleisemmin nuorisoharrastustoiminnan Ylen kanavilla saamaa näkyvyyttä. Päätös koskee kiellettyä Suomen partiolaiset ry:n sponsorointia, joka ilmenee ennen kaikkea rahoituksen tarkoituksena olevana Suomen partiolaiset ry:n tunnettuuden edistämisenä ja lisäjäsenten hankkimisena kilpailtaessa Partiomestari tittelistä. Partiomestari 2013 on Story of Sports Oy:n ja Suomen Partiolaiset ry:n ohjelmaa varten luoma konsepti. Lisätiedot Lisätietoja päätöksestä antavat lakimies Kalle Varjola puh ja apulaisjohtaja Petri Makkonen, puh Sähköpostiosoitteet ovat muotoa

14 14 (14) Sovelletut lainkohdat Laki Yleisradio Oy:stä (1380/1993) 12 ja 12 a, Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) momentti, Laki televisio- ja radiotoiminnasta 2 1 momentti 13 kohta. Salassapito Päätöksen alkuperäinen versio sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 :n 1 momentin 20 kohdan perusteella salassa pidettäväksi katsottavaa tietoa. Salassa pidettävät kohdat on merkitty hakasulkein [...]. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta Helsingin hallintooikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Apulaisjohtaja Petri Makkonen Lakimies Kalle Varjola Liite - Valitusosoitus

Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla

Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Päätös 1 (16) Dnro: 14.4.2014 31/931/2014 Yleisradio Oy PL 94 00024 YLEISRADIO Viestintäviraston päätös raviohjelmien toteuttamisesta ja lähettämisestä Ylen kanavilla Asian tausta ja tarkastelun rajaus

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista

Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista Päätös 1 (5) Dnro: 19.6.2014 218/932/2013 Sanoma Media Finland Oy PL 30 00089 SANOMA Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista Asian tausta VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS Viestintävirastolta tiedusteltiin,

Lisätiedot

PÄÄTÖS TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN RIKKOMISESTA

PÄÄTÖS TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN RIKKOMISESTA 23.11.2010 1588/9224/2010 Subtv Oy Ilmalantori 2 00240 HELSINKI PÄÄTÖS TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN RIKKOMISESTA ASIAN VIREILLETULO JA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET Asian tausta Sovellettavat

Lisätiedot

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 1 (16) Viestintäviraston lausunto Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 2 (16) Sisältö 1 TAUSTAA... 3 2 VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS...

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta

Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Päätös 1 (9) Dnro: 10.7.2014 158/932/2014 Fox International Channels Oy Mainosaikatutkimus 9/2013 Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Asian taustaa Viestintävirasto

Lisätiedot

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 1 (15) Viestintäviraston lausunto Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 2 (15) Sisältö 1 TAUSTAA... 3 2 VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS...

Lisätiedot

V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000. Sponsorointi valtionhallinnossa

V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000. Sponsorointi valtionhallinnossa V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000 Sponsorointi valtionhallinnossa HELSINKI 2000 Julkaisija: KUVAILULEHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ 12.5.2000 Tekijät

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi televisio- radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

2 (7) ASIAN KÄSITTELY VIESTINTÄVIRASTOSSA. Alustavat tapaamiset

2 (7) ASIAN KÄSITTELY VIESTINTÄVIRASTOSSA. Alustavat tapaamiset Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No. 7.5.2012 1459/9220/2011 DNA Oy PL 41 01741 VANTAA Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject YHDEN KORTIN PERIAATTEEN TOTEUTUMINEN MAANPÄÄLLISESSÄ DIGITAALISESSA TELEVISIOVERKOSSA

Lisätiedot

MUISTIO - Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 25 g :n muuttamisesta

MUISTIO - Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 25 g :n muuttamisesta MUISTIO - Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 25 g :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tekijänoikeuslain 25 g. Nykyinen 25 g :n sopimuslisenssisäännös

Lisätiedot

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Dnro 2006/70/0402 17.2.2006 TELEVISIO ILMAN RAJOJA DIREKTIIVIN MUUTTAMINEN (COM(2005) 646 FINAL)

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Dnro 2006/70/0402 17.2.2006 TELEVISIO ILMAN RAJOJA DIREKTIIVIN MUUTTAMINEN (COM(2005) 646 FINAL) Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Dnro 2006/70/0402 17.2.2006 Lausuntopyyntönne 20.1.2006 TELEVISIO ILMAN RAJOJA DIREKTIIVIN MUUTTAMINEN (COM(2005) 646 FINAL) Komissio on antanut ehdotuksensa

Lisätiedot

OHJELMATOIMINNAN SÄÄNNÖSTÖ

OHJELMATOIMINNAN SÄÄNNÖSTÖ OHJELMATOIMINNAN SÄÄNNÖSTÖ Yleisradio Oy www.yle.fi ISBN 951-43-0859-X Helsinki 2006 Ulkoasu: Tähtikuviot Oy OHJELMATOIMINNAN SÄÄNNÖSTÖ Yleisradio Oy Hyväksytty hallintoneuvostossa 26.4.2005 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) 10076/6/07 REV 6 AUDIO 26 TELECOM 77 CONSOM 75 PI 24 CODEC 596 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SELVITYS OHJELMISTOLUPAJÄRJESTELMÄN PERUS- TUSLAINMUKAISUUDESTA SANANVAPAUDEN JA ELIN- KEINOVAPAUDEN NÄKÖKULMASTA

SELVITYS OHJELMISTOLUPAJÄRJESTELMÄN PERUS- TUSLAINMUKAISUUDESTA SANANVAPAUDEN JA ELIN- KEINOVAPAUDEN NÄKÖKULMASTA SELVITYS OHJELMISTOLUPAJÄRJESTELMÄN PERUS- TUSLAINMUKAISUUDESTA SANANVAPAUDEN JA ELIN- KEINOVAPAUDEN NÄKÖKULMASTA Tuomas Ojanen Päivi Tiilikka Inka Vairimaa Helsingin yliopisto Kansainvälisen talousoikeuden

Lisätiedot

2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä

2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO 2/2005 IFRS-JAOSTO Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 1. Tausta Rahoitustarkastus on 14.11.2005 pyytänyt lausuntoa kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2013 Sisällys Alkusanat...3 I II III IV V VI Soveltamisala ja määritelmät...4 Yleiset periaatteet...5 Ohjeet lääkkeiden markkinointiin...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 9/2008 Marjo Ojala Riikka Sipponen Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07

Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07 Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07 Viestintämarkkinalaki - Käyttöoikeusdirektiivi 2002/19/EY - Puitedirektiivi 2002/21/EY - Neuvotteluvelvollisuus -

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 24.2.2005 1310/532/2004 Jakelussa mainitut Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg

Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus. Miira Kuhlberg Tekijänoikeusjärjestöt ja teosmarkkinoiden Toimivuus Miira Kuhlberg Martina Castrén Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2014 Sisällys ALKUSANAT...3 I II III IV V VI VII SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...4 YLEISET PERIAATTEET...5 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013

Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013 Päätös 1 (8) Dnro: 23.4.2014 1/912/2014 Itella Posti Oy Itella Oyj/lakiasiat PL 1 00011 Itella Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013 Tiivistelmä Viestintävirasto toteaa Itella

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO KEKSINTÖOHJE 29.5.2015 TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEN PERIAATTEET 9.3.2015 KEKSINTÖILMOITUSTA 2014

HELSINGIN YLIOPISTO KEKSINTÖOHJE 29.5.2015 TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEN PERIAATTEET 9.3.2015 KEKSINTÖILMOITUSTA 2014 HELSINGIN YLIOPISTO KEKSINTÖOHJE 29.5.2015 TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMISEN PERIAATTEET 9.3.2015 57 KEKSINTÖILMOITUSTA 2014 HELSINGIN YLIOPISTO KEKSINTÖOHJE 29.5.2015 2 SISÄLLYS KEKSINTÖOHJE 1 KEKSINTÖOHJEEN

Lisätiedot

Innovointi ja julkinen hankinta

Innovointi ja julkinen hankinta Innovointi ja julkinen hankinta Kehityshankkeiden kilpailuttamisen juridisia kysymyksiä Tuomas Aho 12 Innovointi ja julkinen hankinta Kehityshankkeiden kilpailuttamisen juridisia kysymyksiä Tuomas Aho

Lisätiedot

ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Julkinen versio 17.5.2005. Markkinaoikeudelle

ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Julkinen versio 17.5.2005. Markkinaoikeudelle ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Markkinaoikeus PL 118 00131 HELSINKI Markkinaoikeudelle Esitys kilpailunrajoituslain 6 :n (7 :n ennen 1.5.2004) mukaisen kilpailunrajoituksen toteamisesta ja kilpailunrikkomusmaksun

Lisätiedot

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Juha Terho/ RKo 26.6.2015 Lausunto 1 (28) kirjaamo@tem.fi Lausuntopyyntö TEM/2221/00.04.01/2013 Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito

Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito ANONYMISOITU PÄÄTÖS 12.12.2013 Dnro OKV/741/1/2011 1/14 ASIA Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito KANTELU Asianajaja A on osoittanut 16.6.2011 oikeuskanslerille kantelun koskien turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI Muistiot 2014:3 KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI

Lisätiedot