Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta"

Transkriptio

1 Päätös 1 (9) Dnro: /932/2014 Fox International Channels Oy Mainosaikatutkimus 9/2013 Viestintäviraston päätös mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta Asian taustaa Viestintävirasto on teettänyt Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETilla tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää, miten tutkimuksessa tarkasteltavat televisiokanavat noudattavat televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998 muutoksineen) säännöksiä mainonnasta ja teleostolähetyksistä. Tutkimuksessa tarkasteltiin mainonnan määrää, mainonnan sijoittelua ja mainonnan erottamista muusta ohjelmistosta. Lisäksi tutkimuksessa esitettiin yleiskuvaus kanavien prime time - ohjelmistoista kuvaamalla ohjelmiston jakautuminen sisältöjaksoihin ja ohjelmaluokkiin. Tutkimuksessa ei tarkasteltu tuotesijoittelua tai sponsorointia ohjelmissa eikä sponsoroinnista ilmoittavien tunnisteiden sisältöä. Tutkimuksen aineisto koottiin syyskuussa 2013 viikoilla Tutkimuksessa FOXin osalta tuli ilmi muun ohella, että kanavan tasatunneista 6 % sisälsi mainontaa yli 12 minuuttia. Jos tarkastelusta jätetään pois mainoskatkoilla ohjelmaesittelyjen yhteydessä esitetyt sponsoritunnisteet ja katsotaan vain spottimainontaa, tasatunneista edelleen 6 % sisälsi spottimainontaa enemmän kuin 12 minuuttia. FOXilla katkotunnuksia käytettiin aina samaa ohjelmaa keskeyttävillä katkoilla. Näitä katkotunnuksia ei kuitenkaan tulkittu asianmukaisiksi katkotunnuksiksi, koska niissä oli ohjelmassa esiintyviä elementtejä. Asianmukaisena katkotunnuksena ei ole pidetty esimerkiksi ohjelmassa esiintyvien henkilöiden näyttämistä tai ohjelman alkutunnuksen ulkonäön mukailua. Viestintävirasto Kommunikationsverket Finnish Communications Regulatory Authority Itämerenkatu 3 A PL Helsinki Puhelin Östersjögatan 3A PB 313, FI Helsingfors, Finland Telefon Itämerenkatu 3A P.O. Box 313, FI Helsinki, Finland Telephone

2 2 (9) Säännökset ja niiden tulkinta Kahden ohjelman välisillä katkoilla asianmukainen katkotunnus puuttui FOXilla aina joko molemmilta puolilta katkoa tai katkon lopusta. Noin kaksi kolmannesta ohjelmien välisistä katkoista oli sellaisia, joilla ei ollut asianmukaista katkotunnusta kummallakaan puolella katkoa. Loput katkoista olivat sellaisia, joissa asianmukainen katkotunnus oli ainoastaan katkon alussa. Ennen alkavaa ohjelmaa näytettiin lyhyttä kuulutusta tai katkotunnusta ei käytetty lainkaan. FOXin lyhyitä kuulutuksia ei katsottu asianmukaisiksi katkotunnuksiksi, sillä niissä oli ohjelmassa esiintyviä elementtejä. Elokuvia keskeyttävien mainoskatkojen osalta tutkimuksessa havaittiin, että FOXilla sallittujen katkojen yhteislukumäärä ylittyi jokaisen tutkimuspäivinä esitetyn elokuvan kohdalla. Jokaisen elokuvan kohdalla oli sellaisia aikataulun mukaisia 30 minuutin jaksoja, joilla nähtiin useampi kuin sallittu yksi mainoskatko. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 21 :n mukaan kaupallisen viestinnän on oltava selkeästi tunnistettavissa. Lain 22 :n mukaan televisiomainokset ja teleostoslähetykset on erotettava audiovisuaalisista ohjelmista ääni- tai kuvatunnuksella taikka kuvatilan jakamisella. Mainokset ja teleostoslähetykset on sijoitettava audiovisuaalisten ohjelmien väliin. Niitä voidaan sijoittaa myös audiovisuaalisten ohjelmien keskelle, jos se on mahdollista loukkaamatta audiovisuaalisen ohjelman eheyttä ja arvoa ja tekijänoikeuksien haltijoiden oikeuksia. Viestintäviraston mainonnan kestoa ja sijoittelua koskevan ohjeistuksen 1 mukaan ohjelmaesittelyt ja ennakkomainokset (trailerit) tulee mainosten tapaan erottaa muusta ohjelmistosta katkotunnuksella, vaikka niitä ei lueta mainosaikaan. Sama koskee myös muita televisiotoimijan oman toiminnan edistämiseen tähtääviä toimia (tulevien ohjelmien esittelyt, oman konsernin mainokset sekä ohjelmiin liittyvät kilpailut ja oheistuotteet). Viestintäviraston ohjeistuksen mukaan katkotunnuksessa tulee olla jokin yhtenäinen ja samanlaisena toistuva kuva- ja/tai äänielementti. Tunnuksessa ei tule olla mainoksissa tai ohjelmissa esiintyviä elementtejä. Menun käyttäminen katkotunnuksena on hyväksyttävää, jos katkotunnuksena käytettävä menu eroaa selvästi kanavan muissa yhteyksissä käyttämistä menupohjista. Viestintäviraston mukaan ohjelman alku- ja lopputekstejä tai pelkän mustan esittämistä ei voida pitää lain tarkoittamina katkotunnuksina. Lain 23 :n mukaan televisiotoiminnassa lähetettävän elokuvan, televisiota varten tehdyn elokuvan, uutisohjelman ja 1 Viestintäviraston mainonnan kestoa ja sijoittelua koskeva ohje , päivitetty Kannanotto on saatavilla täältä: https://www.viestintavirasto.fi/attachments/mainonnan_kestoa_ja_sijoittelua_koskeva_ohje.pdf

3 3 (9) Asian selvittäminen lastenohjelman saa keskeyttää mainoksilla ja teleostolähetyksillä kerran kutakin aikataulun mukaista 30 minuutin jaksoa kohti. Lain 29 :n 1 momentin mukaan mainosten ja teleostolähetysten osuus yhtä tasatuntien välistä tuntia kohti ei saa olla yli 12 minuuttia, lukuun ottamatta kanavia, joilla lähetetään pelkästään teleostolähetyksiä. Lain 29 :n 2 momentin mukaan 12 minuutin sääntöä ei sovelleta televisiotoiminnan harjoittajan ilmoituksiin sen omista audiovisuaalisista ohjelmista, eikä ohjelmiin suoraan liittyviin oheistuotteisiin, sponsorointia koskeviin ilmoituksiin, tuotesijoitteluun eikä teleostolähetyksille varattuihin ohjelmapaikkoihin. Viestintäviraston ohjeistuksen mukaan sponsoritunnisteiden esittämistä muussa yhteydessä kuin sponsoroidun ohjelman alussa tai lopussa ja sponsoroidun ohjelman mainoskatkojen yhteydessä pidetään mainontana. Viestintävirasto valvoo televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 35 :n nojalla kyseisen lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 36 :n mukaan jos televisio- tai radiotoiminnan harjoittaja taikka muu viestintämarkkinalaissa tarkoitettu teleyritys rikkoo televisio- ja radiotoiminnasta annettua lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, valvontaviranomainen voi antaa sille huomautuksen ja velvoittaa sitä korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä. Päätöksen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko siten kuin uhkasakkolaissa säädetään. Viestintävirasto pyysi Fox International Channels Oy:ltä (jäljempänä myös Fox Oy) selvitystä: 1) siitä, miksi kanavan mainosaika tasatuntia kohden on toisinaan ylittänyt sallitun 12 minuutin rajan, 2) tutkimuksen havainnoista, joiden mukaan FOXin katkotunnukset sisälsivät lähes poikkeuksetta ohjelmissa esiintyviä elementtejä, eikä niitä voitu pitää asianmukaisina katkotunnuksina sekä 3) tutkimuksen havainnoista, joiden mukaan jokainen FOXilla nähty elokuva keskeytettiin mainoksilla useammin kuin sallitun yhden kerran kutakin aikataulun mukaista 30 minuutin jaksoa kohden. Fox International Channels Oy:tä pyydettiin myös selvittämään, millä toimenpiteillä yhtiö aikoo jatkossa varmistaa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mainonnan kokonaismäärää,

4 4 (9) katkotunnuksia ja mainoskatkojen sijoittelua koskevien säännösten noudattamisen. Fox International Channels Oy toimitti pyydetyn selvityksen Fox Oy:n mukaan mainosajan ylitykset kahden tasatunnin osalta ovat johtuneet inhimillisestä erehdyksestä. Fox Oy:n mukaan ylitykset näiden tasatuntien osalta ovat kuitenkin olleet pienemmät, kuin mitä mainosaikatutkimuksessa on mitattu. Fox Oy on sittemmin ottanut käyttöön uuden lähetysjärjestelmän, joka estää lisäämästä mainoksia 12 minuuttia enempää yhdelle tasatunnille. Selvityksensä perusteella Fox Oy katsoo katkotunnustensa erottavan selvästi mainonnan muusta sisällöstä. FOXin katkotunnukset ovat ruudussa pidempään kuin muiden kanavien. Katkotunnukset sisältävät toistuvan musiikkielementin, minkä lisäksi kertojaääni myös sanoo "nyt pidämme tauon" tai vastaavaa. Myös graafisesti katkotunnus erottaa mainonnan ohjelmista: katkotunnuksessa on käytössä kanavan päävärit sekä pyöreä "O" -kirjain, jonka sisäpuolella on keskeytettävään ohjelmaan liittyvä still-kuva. Fox Oy:n mukaan ohjelmaan liittyvää kuvaa käyttämällä kanava haluaa selvästi osoittaa katsojille, mitä ohjelmaa kanavalla lähetetään, eikä niitä voi mitenkään sekoittaa itse ohjelmaan. Fox Oy lähetti Viestintävirastolle selvityspyynnön mukana linkkejä muihinkin katkotunnisteisiin. Fox Oy:n mukaan kanavan katkotunnisteet on räätälöity kullekin ohjelmalle erikseen kuitenkin niin, että ne ovat myös keskenään yhdenmukaisia. Fox Oy on selvityspyynnön jälkeen halunnut varmistua, että katkotunnukset vielä selvemmin erottavat sisällön mainoksista. Huhtikuun jälkeen tuotettuihin katkotunnisteisiin on lisätty koko ruudun kokoinen kanavatunnus. Elokuvien mainoskatkojen osalta Fox Oy toteaa, että yhtiö on tältä osin tulkinnut väärin mainoskatkojen sijoittelua koskevaa lainsäädäntöä. Fox Oy:n selvityksen mukaan mainoskatkojen sijoittelua elokuvien keskelle on muutettu vastaamaan sääntelyä. VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS Viestintävirasto huomauttaa FOX International Channels Oy:tä televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain lain 22 :n 1 momentin, 23 :n 1 momentin ja 29 1 momentin rikkomisesta. Viestintävirasto velvoittaa FOX International Channels Oy:n huolehtimaan siitä, että yhtiö panee täytäntöön ne selvityksessään esittämät toimenpiteet, joiden avulla FOX International Channels Oy jatkossa välttää mainosajan ylitykset,

5 5 (9) Päätöksen perustelut katkotunnusten käytössä esiintyneet sekä elokuvien mainoskatkojen jaksotuksissa esiintyneet virheet. Mainosaikojen ylitykset välttääkseen FOX International Channels Oy:n on mainosaikaa laskiessaan otettava lisäksi huomioon myös sponsoritunnisteet, jotka esitetään muulla paikalla, kuin sillä, joka laissa on sponsoritunnisteiden esittämiselle määrätty. Katkotunnusten käytössä esiintyneet virheet välttääkseen Fox International Channels Oy:n on otettava huomioon, että katkotunnuksen edellytyksiä eivät täytä sellaiset tunnukset, jotka koostuvat pääasiassa ohjelmissa esiintyvistä elementeistä. FOX International Channels Oy:tä pyydetään antamaan Viestintävirastolle viimeistään selvityksensä menetelmistä, joiden avulla tässä päätöksessä edellytetyt täytäntöönpanotoimet on toteutettu sekä arvio niiden vaikuttavuudesta. Mainosajan ylitykset Tutkimuksessa FOXin osalta tuli ilmi muun ohella, että kanavan mainosaika tasatuntia kohti oli kahden tasatunnin aikana yli 12 minuuttia. Tasatunnit ovat klo (12min15sek) sekä (12min30sek). Näin ollen tarkastelujakson tasatunneista 6 % sisälsi mainontaa enemmän kuin 12 minuuttia. Fox Oy on selvityksessään esittänyt, että mainosaikojen ylitykset olisivat näiden kahden tunnin osalta todellisuudessa olleet pienemmät kuin mitä mainosaikatutkimuksessa on laskettu. Viestintävirasto toteaa, että sponsoritunnisteiden esittämistä muussa yhteydessä kuin sponsoroidun ohjelman alussa tai lopussa ja sponsoroidun ohjelman mainoskatkojen yhteydessä pidetään mainontana. Eroavaisuudet mainosaikojen laskemisessa johtuvat ilmeisesti siitä, että Fox Oy ei mainosaikaa laskiessaan ole ottanut huomioon ohjelmaesittelyiden yhteydessä esitettyjä sponsoritunnisteita. Sponsoritunnisteiden mainosaikaan laskemisen osalta Viestintävirasto toteaa, että televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukaan sponsoroidun ohjelman alussa tai lopussa on esitettävä selvästi sponsorin nimi tai tunnus. Laki ei sen sijaan sisällä sponsoritunnisteen sisältöä koskevia määräyksiä. Televisioyleissopimuksen mukaan tunniste ei saa sisältää myynnin edistämiseen tähtääviä elementtejä, kuten rohkaista ostamaan sponsorin tuotteita eikä viitata tuotteen laatuun tai tehokkuuteen. Korkein hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan n:o 1450, että audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin säännösten mukaan sponsorin nimen tai logon mainitseminen televisio- ja radio-ohjelman yhteydessä on ensisijaisesti velvollisuus, jolla pyritään mahdollistamaan sponsoroidun

6 6 (9) ohjelman erottaminen muista ohjelmista. Tarkoituksena on siten informoida ohjelman katsojaa tai kuuntelijaa ohjelman tällaisesta ominaisuudesta. Sponsoritunnisteet täytyy ja toisaalta saa esittää vain ohjelman alussa tai lopussa ja ohjelman mainoskatkojen yhteydessä, jotta niiden voitaisiin katsoa täyttävän sponsoritunnisteen kriteerit. Muussa yhteydessä esitettyjä tunnisteita on Viestintäviraston näkemyksen mukaan pidettävä mainoksina, siinä missä muitakin maksettuja myynninedistämistarkoituksessa lähetettäviä kaupallisia tiedotteita. Kuten Korkein hallintooikeuskin edellä mainitussa päätöksessään toteaa, sponsoroinnin tarkoituksena on sponsorin näkökulmasta mainonta. Viestintävirasto toteaa, että televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 29 :n 2 momenttiin sisältyvä säännös, jonka mukaan sponsoritunnisteita ei lueta mainosaikaan, soveltuu näin ollen vain niihin sponsoritunnisteisiin, jotka esitetään sponsoritunnisteiden esittämiselle määrätyllä paikalla. Esimerkiksi televisiotoiminnan harjoittajan oman toiminnan edistämiseksi esitettyjen ohjelmien ennakkomainosten yhteydessä näytetyt sponsoritunnisteet eivät täytä edellä mainittuja kriteerejä, minkä johdosta ne lasketaan mainosaikaan Viestintävirasto toteaa, että sponsoritunnisteen tarkoituksena on ilmoittaa, että ko. tuote tai yritys sponsoroi juuri nyt esitettävää tai esitettyä ohjelmaa. Jos sponsorin nimi tai tunnus esitetään ilman kytköstä sponsoroituun ohjelmaan, tunnistetta ei Viestintäviraston näkemyksen mukaan voi pitää televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 29 :n 2 momentissa tarkoitettuna mainosaikaan lukeutumattomana sponsoritunnisteena. Katkotunnukset Foxilla oli käytössään samaa ohjelmaa keskeyttävillä katkoilla sellaisia katkotunnuksia, joita ei Viestintäviraston tulkintakäytännön perusteella voi pitää asianmukaisina katkotunnuksina. Asianmukaisena katkotunnuksena ei ole pidetty esimerkiksi ohjelmassa esiintyvien henkilöiden näyttämistä tai ohjelman alkutunnuksen ulkonäön mukailua. Viestintäviraston ohjeistuksen mukaan katkotunnuksessa tulee olla jokin yhtenäinen, samanlaisena toistuva kuva- ja/tai äänielementti. Lähtökohta on, että katsoja erottaa mainokset ja teleostoslähetykset muusta ohjelmistosta. Tunnuksessa ei tule olla mainoksissa tai ohjelmissa esiintyviä elementtejä. Lain tarkoittama tunnus on esimerkiksi televisiotoiminnan harjoittajan logo, "jatkuu"-ilmoitus tai muu samankaltainen tunnus. Menun käyttäminen katkotunnuksena on hyväksyttävää, mikäli katkotunnuksena käytettävä menu täyttää edellä mainitut kriteerit ja mikäli se selvästi eroaa kanavan muissa yhteyksissä käyttämistä menu-pohjista.

7 7 (9) Ohjelman alku- ja lopputekstejä ei voida pitää lain tarkoittamina katkotunnuksina. Myöskään pelkän mustan esittäminen ei täytä lain tarkoittaman kuva/äänitunnuksen kriteereitä. FOXin katkotunnukset on räätälöity kullekin ohjelmalle erilaisiksi. Suurimmassa osassa tutkimusaineiston katkotunnuksista oli ympyrägrafiikan päällä meneillään olevan ohjelman päähenkilö(t), ohjelman nimi, kanavan nimi ja joskus teksti "uusi jakso". Juontajaääni sanoi jonkun ohjelmaan liittyvän lauseen. Katkotunnus oli muuten samanlainen sekä katkolle mentäessä että sieltä palattaessa, mutta äänen sanoma lause oli erilainen. Esimerkiksi Suomen vartijat -ohjelmassa käytettiin katkotunnusta, jossa taustana oli ohjelman alkutunnuksessakin nähty kuva valonheittimistä kaupungin yötaivaalla. Ääni sanoi jonkun ohjelmaan liittyvän lauseen, kuten "Arjen sankarit turvaavat iltasi FOXilla" (kun mennään katkolle) ja "He ovat ympärilläsi, he turvaavat selustasi" (kun palataan katkolta). Pelkästään ohjelman nimen mainitsemista katkotunnuksessa tekstinä ja juontajaäänen sanomana ei pidetty sellaisena ohjelmassa esiintyvänä elementtinä, jota katkotunnuksessa ei saisi olla. Ohjelmassa esiintyvien henkilöiden näyttäminen tai ohjelman alkutunnuksen ulkonäön mukailu katsottiin kuitenkin kielletyiksi "ohjelmassa esiintyviksi elementeiksi". Ohjelman jälkeen FOXilla näytettiin joko varsinainen katkotunnus tai ei katkotunnusta ollenkaan. Varsinaista katkotunnusta oli kahta eri versiota, joissa molemmissa oli kirkkaita värejä sekä tekstit "I love tv" tai "I love FOX". Tällainen katkotunnus tulkittiin asianmukaiseksi katkotunnukseksi. Ohjelmien välisistä katkoista noin kahdesta kolmasosasta puuttui kuitenkin asianmukainen katkotunnus kummaltakin puolelta katkoa. Loput katkoista olivat sellaisia, joissa asianmukainen katkotunnus oli ainoastaan katkon alussa eli edellisen ohjelman päätteeksi. Ennen seuraavaa alkavaa ohjelmaa käytettiin lyhyttä kuulutusta tai katkotunnusta ei käytetty lainkaan. FOXin lyhyitä kuulutuksia ei katsottu asianmukaisiksi katkotunnuksiksi, sillä myös niissä oli ohjelmassa esiintyviä elementtejä. Joskus katkotunnus puuttui ohjelman jälkeen kokonaan. Ohjelman jälkeen nähtiin esimerkiksi tulevan ohjelman esittelyksi tulkittu saman ohjelman esittelyspotti niin, että sitä ei ollut erotettu edeltävästä ohjelmasta. Lisäksi ohjelman esittelyspotista siirryttiin viisi kertaa suoraan seuraavaan ohjelmaan ilman katkotunnusta. Viestintäviraston ohjeistuksen mukaan myös ohjelmaesittelyt ja ennakkomainokset (trailerit) tulee mainosten tapaan erottaa muusta ohjelmistosta katkotunnuksella, vaikka niitä ei lueta mainosaikaan. Sama koskee myös muita televisiotoimijan oman toiminnan edistämiseen tähtääviä toimia (tulevien ohjelmien

8 8 (9) esittelyt, oman konsernin mainokset sekä ohjelmiin liittyvät kilpailut ja oheistuotteet). Siten vaikka FOX-kanavalla ei yleensä näytetä varsinaisia televisiomainoksia ohjelmien välissä, tulee ohjelman jälkeen ja ennen seuraavan ohjelman alkua käyttää asianmukaisia katkotunnuksia, jos ohjelmien välissä näytetään esimerkiksi tulevien ohjelmien esittelyitä. Tällaiset ohjelmaesittelyt ja vastaavat oman toiminnan edistämiseen tähtäävät mainokset on erotettava muusta ohjelmistosta katkotunnuksella. FOXilla käytetyt kullekin ohjelmalle erikseen räätälöidyt katkotunnukset olivat esimerkiksi Suomen vartijat -ohjelman yhteydessä niin samanlaisia ohjelman alkutunnuksen ja ohjelman ennakkomainosten kanssa, että niitä oli hyvin vaikea erottaa ohjelmasta. Vaikka FOXin katkotunnuksissa oli keskenään joitain yhtenäisiä ja toistuvia elementtejä, kuten yhtenäinen musiikki, oli niissä kuitenkin selvästi pääosassa ohjelmissa esiintyvät elementit, kuten päähenkilöt tai muu tunnus, eikä niitä siten kokonaisuutena arvioituina voi pitää asianmukaisina katkotunnuksina. Viestintävirasto toteaa, että katkotunnuksia arvioitaessa lähtökohta on, että katsoja erottaa mainokset ja teleostoslähetykset muusta ohjelmistosta. Vastaavasti myös ohjelmaesittelyt ja vastaavat oman toiminnan edistämiseen tähtäävät mainokset on erotettava muusta ohjelmistosta katkotunnuksella. Tunnuksen tarkoitus on nimenomaan erottaa ohjelmasisältö mainonnasta, mistä johtuen Viestintäviraston näkemyksen mukaan katkotunnuksessa ei saa olla mainoksissa tai ohjelmissa esiintyviä elementtejä. Katkotunnuksessa tulee olla jokin yhtenäinen, samanlaisena toistuva kuva- ja/tai äänielementti. Fox Oy:n tulee jatkossa kiinnittää huomiota siihen, että sen käyttämät katkotunnukset ovat keskenään yhtenäisempiä ja sisältävät selkeästi vähemmän ohjelmissa esiintyviä elementtejä. Lisäksi Fox Oy:n tulee huolehtia siitä, että asianmukaisia katkotunnuksia käytetään aina silloin, kun esitetään sellaista sisältöä, joka pitää erottaa katkotunnuksella ohjelmasisällöstä. Fox Oy:n tulee huolehtia siitä, että se noudattaa Viestintäviraston asiaa koskevaa ohjeistusta. Elokuvien keskeyttäminen mainoksilla Elokuvia keskeyttävien mainoskatkojen osalta tutkimuksessa havaittiin, että FOXilla sallittujen katkojen yhteislukumäärä ylittyi jokaisen tutkimuspäivinä esitetyn elokuvan kohdalla. Jokaisen elokuvan kohdalla oli sellaisia aikataulun mukaisia 30 minuutin jaksoja, joilla nähtiin useampi kuin sallittu yksi mainoskatko. Fox Oy on selvityksessään myöntänyt, että yhtiö on tältä osin tulkinnut väärin mainoskatkojen sijoittelua koskevaa lainsäädäntöä. Fox Oy:n selvityksen mukaan mainoskatkojen sijoittelua elokuvien keskelle on sittemmin muutettu vastaamaan sääntelyä.

9 9 (9) Lainkohdat Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998 muutoksineen) 21, 22, 23, 29, 35, 36 ja 40. Muutoksenhaku Päätöstä koskevat tiedustelut Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. Lisätietoja tästä päätöksestä antavat lakimies Eliisa Reenpää (puhelin ) ja päällikkö Päivi Peltola-Ojala (puhelin ). Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Päällikkö Päivi Peltola-Ojala Lakimies Eliisa Reenpää Liite Mainosaikatutkimus 9/2013

MAINOSAIKATUTKIMUS 04 05 / 2011

MAINOSAIKATUTKIMUS 04 05 / 2011 MAINOSAIKATUTKIMUS 04 05 / 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 YHTEENVETO 3 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 4 SISÄLTÖJAKSOJEN MÄÄRITTELY 6 4.1 Ohjelma ja ohjelmisto 6 4.2 Mainonta 6 4.3 Oman konsernin mainokset 8 4.4

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi televisio- radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013

Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013 Päätös 1 (8) Dnro: 23.4.2014 1/912/2014 Itella Posti Oy Itella Oyj/lakiasiat PL 1 00011 Itella Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013 Tiivistelmä Viestintävirasto toteaa Itella

Lisätiedot

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 1 (15) Viestintäviraston lausunto Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2012 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 2 (15) Sisältö 1 TAUSTAA... 3 2 VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS...

Lisätiedot

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta

Viestintäviraston lausunto. Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 1 (16) Viestintäviraston lausunto Yleisradio Oy:n kertomuksesta vuoden 2013 aikana tarjotusta palvelusta Lausunto 2 (16) Sisältö 1 TAUSTAA... 3 2 VIESTINTÄVIRASTOLLE ANNETTAVAN KERTOMUKSEN TARKOITUS...

Lisätiedot

Audiovisuaalisista mediapalveluista annetun direktiivin (2007/65/EY) implementoiminen Suomen lainsäädäntöön Työryhmän alustava ehdotus

Audiovisuaalisista mediapalveluista annetun direktiivin (2007/65/EY) implementoiminen Suomen lainsäädäntöön Työryhmän alustava ehdotus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 47/2008 Audiovisuaalisista mediapalveluista annetun direktiivin (2007/65/EY) implementoiminen Suomen lainsäädäntöön Työryhmän alustava ehdotus Helsinki, 2008

Lisätiedot

5.4.2004 42/531/2004. ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU

5.4.2004 42/531/2004. ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU 5.4.2004 42/531/2004 ACN Communications Finland Oy c/o Roschier Holmberg Asianajotoimisto Elektroniikkatie 8 90570 OULU VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ACN:N TOIMINNASTA ASIAN KÄSITTELYN VAIHEET Viestintäviraston

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 29.10.2003 629/543/2003 TeliaSonera Finland Oyj Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Sonera Puhekaista -palvelu VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA

Lisätiedot

V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000. Sponsorointi valtionhallinnossa

V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000. Sponsorointi valtionhallinnossa V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000 Sponsorointi valtionhallinnossa HELSINKI 2000 Julkaisija: KUVAILULEHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ 12.5.2000 Tekijät

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07

Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07 Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07 Viestintämarkkinalaki - Käyttöoikeusdirektiivi 2002/19/EY - Puitedirektiivi 2002/21/EY - Neuvotteluvelvollisuus -

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * )

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * ) ОБЩ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA TRIBUNÁL EVROPSKÉ UNIE DEN EUROPÆISKE UNIONS RET GERICHT DER EUROPÄISCHEN UNION EUROOPA LIIDU ÜLDKOHUS ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Lisätiedot

ASIA. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU

ASIA. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 14.10.2013 Dnro OKV/509/1/2011 1/13 ASIA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU A on kantelussaan 14.4.2011 arvostellut Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Vuosilomalain (162/2005) soveltaminen freelance-kääntäjien

Vuosilomalain (162/2005) soveltaminen freelance-kääntäjien TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1420-06 Mikonkatu 4, PL 34 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 14.12.2006 21/2005 Lausunnonpyytäjä: Asia: Työnantaja: Asianosainen: Elinkeinoelämän Keskusliitto ry Vuosilomalain

Lisätiedot

14 20 tomus er osik u V

14 20 tomus er osik u V Vuosikertomus 2014 Sisältö 2 4 18 20 Valitus on yksilön ja yhteisön oikeussuoja Korkein hallinto-oikeus on myös valtioneuvoston valvoja 4 5 7 11 14 Asemasta ja roolista yhteiskunnassa Julkisuuskysymykset

Lisätiedot

1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus

1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus Sisällysluettelo 1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus...2 2. Assuratum Oy...3 3. Digita Oy...9 4. Elcoteq Oyj...16 5. Elektroniikan Tukkukauppiaat ry ja Matkaviestintoimittajat ry...17 6. Elisa Oyj...19 7.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 15/2013

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi Dnro FIVA 6/01.00/2012 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ohje 3/2012 1 (9) Dnro 1731/06.10.06.01/2012 29.2.2012. Jakelussa mainituille. Tupakkatuotteiden esilläpitokielto

Ohje 3/2012 1 (9) Dnro 1731/06.10.06.01/2012 29.2.2012. Jakelussa mainituille. Tupakkatuotteiden esilläpitokielto Ohje 3/2012 1 (9) Jakelussa mainituille Tupakkatuotteiden esilläpitokielto Lainsäädäntö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on 18.2.2011 antanut tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) 10076/6/07 REV 6 AUDIO 26 TELECOM 77 CONSOM 75 PI 24 CODEC 596 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

Markkinakatsaus 4b/2010. Katsaus audiovisuaalisen median markkinoihin. Markkinakatsaus 4b/2010

Markkinakatsaus 4b/2010. Katsaus audiovisuaalisen median markkinoihin. Markkinakatsaus 4b/2010 Markkinakatsaus 4b/2010 Katsaus audiovisuaalisen median markkinoihin 2010 Markkinakatsaus 4b/2010 Markkinakatsaus 4b/2010 - Katsaus audiovisuaalisen median markkinoihin 2010 13.12.2010 Viestintävirasto

Lisätiedot

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:16 Asia Hakija Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla N.N. ammattikorkeakoulusta Y Annettu 05.11.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ N.N. Y:n ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Arpajaislakihankkeen loppuraportti

Arpajaislakihankkeen loppuraportti Helsinki 29.5.2009 Sisäasiainministeriö sm.kirjaamo@intermin.fi Lausuntopyyntö SM064:00/2007, 28.4.2009 Arpajaislakihankkeen loppuraportti Viestinnän Keskusliitto haluaa esittää sisäasiainministeriölle

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-538-4 (nid.) ISBN 978-952-213-539-1 (pdf)

Lisätiedot

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.05.2015 Dnro OKV/384/1/2015 1/8 ASIA Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi KANTELU Kantelija on oikeuskanslerinvirastoon 13.3.2015

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2013 Sisällys Alkusanat...3 I II III IV V VI Soveltamisala ja määritelmät...4 Yleiset periaatteet...5 Ohjeet lääkkeiden markkinointiin...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA Päivitetty 16.06.2011 www.tietosuoja.fi 2 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Suoramarkkinoinnin kohdistaminen yksityishenkilöön 3 2.1. puhelinsoiton

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-846-0 (nid.) ISBN 978-952-213-847-7 (pdf)

Lisätiedot

Ulkomainen tiedoksianto riita-asioissa ja erityisesti postitiedoksiannon käyttäminen

Ulkomainen tiedoksianto riita-asioissa ja erityisesti postitiedoksiannon käyttäminen Sini Leppänen Ulkomainen tiedoksianto riita-asioissa ja erityisesti postitiedoksiannon käyttäminen 1. Tärkeimmät tiedoksiantoa koskevat menettelytavat, sopimukset ja säännökset Kun suomalainen tuomioistuin

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

Itikka osuuskunnan säännöt

Itikka osuuskunnan säännöt Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Itikka osuuskunta ja

Lisätiedot