Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013"

Transkriptio

1 Päätös 1 (8) Dnro: /912/2014 Itella Posti Oy Itella Oyj/lakiasiat PL Itella Postin yleispalvelun laatustandardin noudattaminen vuonna 2013 Tiivistelmä Viestintävirasto toteaa Itella Posti Oy:n rikkoneen postilakia, sillä jättöpäivästä lukien toisena arkipäivänä jaettavaksi jätettyjen käteismaksullisten kotimaan kirjelähetysten eli toisen luokan kirjeiden kulkunopeus ei ole kaikilta osin vastannut laissa säädettyä. Toisen luokan kirjeistä oli tutkimuksen mukaan vuonna 2013 perillä jättöpäivästä lukien toisena arkipäivänä 92,7 prosenttia, kun taas postilaissa säädetyn yleispalvelun laatustandardin mukaan näistä kirjelähetyksistä vähintään 95 prosenttia on oltava perillä viimeistään jättöpäivästä lukien toisena arkipäivänä. Viestintävirasto velvoittaa Itella Posti Oy:n huolehtimaan laatustandardin toteutumisesta vuonna Asian tausta ja asiaa koskeva lainsäädäntö Itella Posti Oy (jatkossa Itella) toimittaa Viestintävirastolle vuosittain postin valvontaan liittyvät tiedot. Tietojen perusteella Viestintävirasto arvioi, miten Itella täyttää postilain (415/2011) sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten vaatimukset. Viestintävirasto on pyytänyt Itellaa toimittamaan kyseiset tiedot vuodelta Postilain 19 :n 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan yleispalveluun kuuluvat kotimaan kirjelähetykset, jotka on jätetty yleispalvelun tarjoajan välitettäviksi ja jättöpäivästä lukien toisena arkipäivänä jaettaviksi ja joista on maksettu voimassa oleva maksu (jatkossa toisen luokan kirjeet), on jaettava siten, että lähetyksistä vähintään 95 prosenttia on perillä viimeistään jättöpäivästä lukien toisena arkipäivänä ja vähintään 98 prosenttia viimeistään kolmantena arkipäivänä. Postilain 19 :n 1 momentin toisen virkkeen mukaan yleispalveluun kuuluvat kotimaan kirjelähetykset, jotka on jätetty yleis- Viestintävirasto Kommunikationsverket Finnish Communications Regulatory Authority Itämerenkatu 3 A PL Helsinki Puhelin Östersjögatan 3A PB 313, FI Helsingfors, Finland Telefon Itämerenkatu 3A P.O. Box 313, FI Helsinki, Finland Telephone

2 2 (8) palvelun tarjoajan välitettäviksi ja jättöpäivää seuraavana arkipäivänä jaettaviksi ja joista on maksettu voimassa oleva maksu (jatkossa ensimmäisen luokan kirjeet), on jaettava siten, että lähetyksistä vähintään 80 prosenttia on perillä viimeistään jättöpäivää seuraavana arkipäivänä. Postilain 15 :n 1 momentin mukaan yleispalveluun kuuluu seuraavia postilähetyksiä koskevien postipalveluiden pysyvä tarjonta: 1) enintään kahden kilon painoiset kirjelähetykset, jotka maksetaan yleisesti käytettävissä olevilla käteismaksutavoilla ja jotka käyttäjällä on mahdollisuus jättää postiyrityksen kuljetettavaksi keräilypisteeseen; kotimaan kirjelähetyksistä on pidettävä tarjolla ainakin sellaista jättöpäivästä lukien toisena arkipäivänä jaettavaksi tarkoitettua kirjetuotetta, johon sovelletaan 19 :ssä määriteltyä yleispalvelun laatustandardia; 2) enintään kymmenen kilon painoiset postipaketit, jotka maksetaan yleisesti käytettävissä olevilla käteismaksutavoilla ja jotka käyttäjällä on mahdollisuus jättää postiyrityksen kuljetettavaksi postitoimipisteeseen tai muuhun soveltuvaan jättöpaikkaan ja noutaa postitoimipisteestä; 3) maahan saapuvat enintään kahdenkymmenen kilon painoiset postilähetykset; sekä 4) 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen postilähetysten kirjaamis- ja vakuuttamispalvelut. Postilain 42 :n mukaan postiyrityksen on julkaistava vuosittain palvelunsa laatua koskevat tiedot, joista tulee edellä mainittujen tietojen lisäksi käydä ilmi valitusten määrä ja niiden käsittely. Edellä 19 :ssä säädetyn laatustandardin toteutumista mittaava tutkimus on teetettävä yleispalvelun tarjoajasta riippumattomalla taholla. Tiedot ja tutkimus on toimitettava tiedoksi Viestintävirastolle. Viestintäviraston tehtävänä on postilain 67 :n 2 momentin mukaan valvoa postilain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Viestintäviraston on vuosittain julkaistava kertomus 19 :ssä säädettyjen laatustandardien noudattamisesta. Postilain 72 :n mukaan sen estämättä, mitä asiakirjojen salassapidosta muualla laissa säädetään, postiyrityksellä on velvollisuus kerätä ja luovuttaa liikenne- ja viestintäministeriölle ja Viestintävirastolle sellaisia tietoja taloudestaan ja harjoittamastaan tämän lain mukaisesta toiminnasta, jotka ovat tarpeen tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi tai näihin tehtäviin liittyvien tilastojen laatimiseksi. Tiedot on luovutettava maksutta, ilman aiheetonta viivytystä ja viranomaisen pyytämässä muodossa. Jos postiyritys rikkoo postilakia taikka sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, Viestintävirasto voi postilain 75 :n

3 3 (8) 1 momentin nojalla velvoittaa yrityksen korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä. Viestintävirasto voi säännöksen 2 momentin perusteella asettaa tällaisen päätöksensä tehosteeksi uhkasakon taikka uhan, että toiminta keskeytetään joko osaksi tai kokonaan tai että tekemättä jätetty toimenpide teetetään asianomaisen kustannuksella siten kuin uhkasakkolaissa säädetään. Toisen luokan kirjeen kulkunopeus vuonna 2013 Itellan toimittamat vuosivalvontatiedot Itella on toimittanut Viestintäviraston pyytämät postitoiminnan valvontatiedot vuodelta Itellan toimittamista valvontatiedoista kävi ilmi, että toisen luokan kirjeistä oli tutkimuksen mukaan perillä jättöpäivästä lukien toisena arkipäivänä 92,7 prosenttia virhemarginaalin ollessa 0,7 prosenttiyksikköä. Jättöpäivästä lukien kolmantena arkipäivänä toisen luokan kirjeistä oli perillä 98,9 prosenttia virhemarginaalin ollessa 0,4 prosenttiyksikköä. Ensimmäisen luokan kirjeistä oli vuonna 2013 perillä viimeistään jättöpäivää seuraavana arkipäivänä 90,2 prosenttia virhemarginaalin ollessa 1,2 prosenttiyksikköä. Kuten edellä on todettu, postilain 19 :n 1 momentin mukaan toisen luokan kirjeet on jaettava siten, että lähetyksistä vähintään 95 prosenttia on perillä viimeistään jättöpäivästä lukien toisena arkipäivänä ja vähintään 98 prosenttia viimeistään kolmantena arkipäivänä. Itellan toimittamien vuosivalvontatietojen mukaan toisen luokan kirjeiden jakelun osalta ei siten kaikilta osin saavutettu postilain mukaista laatustandardia, minkä johdosta Viestintäviraston otti asian tarkemmin selvitettäväksi. Viestintäviraston selvityspyyntö kirjeiden kulkunopeudesta Itella selvitti tapaamisessa Viestintävirastolle toimenpiteitä, joihin yhtiö on ryhtynyt toisen luokan kirjeen kulkunopeutta koskevan laatustandardin toteuttamiseksi, ja aiemmin toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksia. Viestintävirasto antoi kulkunopeusvaatimuksen täyttymättä jäämisen johdosta lisäksi tehdyllä selvityspyynnöllä Itellalle tilaisuuden lausua toisen luokan kirjeiden kulkunopeudesta vuonna Viestintävirasto pyysi Itellalta selvitystä erityisesti toimenpiteistä, joihin Itella oli ryhtynyt tai aikoi ryhtyä toisen luokan kirjeiden kulkunopeuden saattamiseksi postilain edellyttämälle tasolle. Viestintävirasto pyysi Itellaa yksilöimään ja kuvaamaan selvityksessään aiemmin toteutetut toimenpiteet kulkunopeuden parantamiseksi, toteutettavaksi suunnitellut uudet toimenpiteet ja niiden aikataulun sekä arvion kunkin toimenpiteen toteutuneesta tai tulevasta vaikutuksesta kirjeiden kulkunopeuteen.

4 4 (8) Itellan kirjallinen selvitys Viestintävirastolle Viestintävirasto sai Itellan selvityksen Itella kuvasi selvityksessään kirjeiden kulkunopeuden mittaustapaa seuraavasti. Kirjeiden kulkunopeutta mitataan standardissa SFS-EN 14508:2003+A1:2007 määritellyllä menetelmällä testikirjeaineiston avulla kalenterivuosittain. Tutkimuksen tekee yksityinen riippumaton tutkimusyritys. Testikirjeiden koot, reitit ja postitustavat pyritään saamaan mahdollisimman hyvin vastaamaan todellisen postin rakennetietoja. Tutkimuksen kalenterivuosittainen tulos on kyseisen vuoden aikana lähetettyjen ja vastaanotettujen testikirjeiden toteutunut kulkunopeus, joka on laskettu suhteuttamalla testitulokset postin rakennetietoihin. Tulokselle ilmoitetaan aina virhemarginaali. Itella kertoo selvityksessään, että toimenpiteet laadun parantamiseksi aloitettiin jo vuonna 2012, kun ongelma kirjeiden kulkunopeudessa havaittiin. Laadunparantamistoimet ovat kohdistuneet niin prosessiin, laitteisiin kuin henkilöstön koulutukseen. Postinkuljetuksen prosessissa on lukuisia vaiheita, joiden on toimittava saumattomasti yhteen, eikä yhden vaiheen muutoksen vaikutusta kokonaisprosessiin pystytä varmuudella ennakolta arvioimaan. Itellan selvityksen mukaan laadun parantamiseksi on järjestetty koulutusta laatustandardin vaatimuksista, minkä lisäksi jakelutoimipaikoissa on seurattu tehostetusti laatuvaatimuksen huomioon ottamista ja ryhdytty toimiin havaittujen poikkeamien osalta. Lisäksi Itella on kehittänyt laatuun vaikuttavien poikkeamien raportointia, toteuttanut prosessimuutoksia lajittelussa ja muuttanut työvuorosuunnittelua postikeskuksissa prosessilähtöisemmäksi sekä tehnyt tavallista suurempia huoltotoimia lajittelukoneille. Itella kertoo myös tarkistavansa kirjelaatikoissa ilmoitettuja tyhjennysaikoja ja korjanneensa niissä olleita virheitä. Itella toteaa, että vuonna 2013 laatutaso oli parantunut selvästi loppukeväästä lähtien ja ylitti laissa vaaditun tason elokuusta 2013 lähtien. Itellan mukaan marraskuussa alkaneet Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU:n asettamat yli- ja lisätyökiellot sekä alueelliset lakot ja alkuvuonna toteutunut heikompi laatutaso aiheuttivat kuitenkin sen, että vuosittaisessa tarkastelussa taso jäi vuonna 2013 lain vaatimuksesta. Itella toteaa, että työtaistelujen laskennallinen vaikutus vuosittaiseen tulokseen on ollut noin yhden prosenttiyksikön suuruinen. Itella katsoo, että vuonna 2013 ennen työtaistelutoimenpiteitä saavutettu tasainen laadun parannus ja vaatimusten mukainen laatutaso osoittivat, että toimet laadun parantamiseksi olivat tehokkaita. Vuodelle 2014 suunnitelluista laadunparantamistoimista Itella kertoo lisäksi seuraavaa. Itella toteaa selvittävänsä tutkimuksilla jakeluprosessin osuutta palvelun laatuun ja korjaavansa palvelun laatua heikentävät tekijät viivytyksettä. Tämän lisäksi toteutetaan auditointeja. Itella kertoo ottavansa käyttöön uuden laadunvalvontajärjestelmän

5 5 (8) Päätöksen perustelut tiettyihin kirjelajittelukoneisiin. Lisäksi kirjeen laatutaso otetaan yhdeksi tekijäksi käyttöön otettaviin henkilöstön tuloskortteihin, ja laatutasomittauksen tuloksia ja siitä johdettuja kehitystoimenpiteitä käsitellään kuukausittain palvelutuotannon työyksiköissä. Itella toteaa selvityksessään, ettei se pysty arvioimaan yksittäisen laadunparantamistoimenpiteen merkitystä laatuun, sillä postinkuljetusprosessin eri vaiheiden muutokset ovat aina sidoksissa toisiinsa, eikä yksittäisen muutoksen vaikutusta voida erottaa kokonaisuudesta. Itella kuitenkin katsoo, että vuoden 2013 aikana saavutettu laatutason parannus ja standardinmukainen taso on osoittanut, että toimenpiteet ovat korjanneet laatuongelman. Itella toteaa, että laatustandardin edellyttämän tason ylläpitäminen edellyttää asian jatkuvaa seurantaa ja nopeaa puuttumista havaittuihin poikkeamiin sekä sitä, että kulkunopeus on niin korkealla tasolla ilman häiriöitä, että vuosittainen laatutaso ei laske alle vaatimuksen satunnaisen prosessipoikkeaman, postimäärien tai luonnonolosuhteiden vaihtelun takia. Itella toimitti Viestintävirastolle myös tuloksia toisen luokan kirjeen kulkunopeuden mittaamista koskevasta tutkimuksesta vuodelta Viestintävirasto on nimennyt päätöksellään Itellan yleispalveluun kuuluvien enintään kahden kilon painoisten kirjelähetysten postipalvelun tarjontaan velvolliseksi yleispalveluyritykseksi koko maahan lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Itella on yleispalvelun tarjoajana velvollinen toteuttamaan postipalvelujen yleispalvelua tarjotessaan postilain 19 :ssä yleispalveluun kuuluville kirjelähetyksille säädetyn laatustandardin. Yleispalvelun laatustandardin toteutumista mittaavan tutkimuksen mukaan toisen luokan kirjeistä on vuonna 2013 ollut perillä jättöpäivästä lukien toisena arkipäivänä 92,7 prosenttia. Viestintävirasto katsoo näin ollen, että toisen luokan kirjeiden jakelu ei ole täyttänyt postilaissa 19 :n 1 momentissa säädettyä yleispalvelun laatustandardia siltä osin, että vähintään 95 prosenttia näistä kirjelähetyksistä tulisi olla perillä viimeistään jättöpäivästä lukien toisena arkipäivänä. Viestintävirasto toteaa, että yleispalvelun laatustandardi on kuitenkin toteutunut kyseisten kirjelähetysten osalta siltä osin kuin niistä vähintään 98 prosenttia on tullut olla perillä viimeistään kolmantena arkipäivänä. Jättöpäivästä lukien kolmantena arkipäivänä toisen luokan kirjeistä oli vuonna 2013 perillä 98,9 prosenttia. Viestintävirasto toteaa lisäksi, että yleispalvelun laatustandardi on toteutunut ensimmäisen luokan kirjeiden osalta, sillä niistä yli 80 prosenttia on ollut perillä viimeistään jättöpäivää seuraavana arkipäivänä.

6 6 (8) Viestintäviraston päätös Yleispalvelun laatustandardi ei toisen luokan kirjeen osalta täyttynyt samalta osin myöskään vuonna 2012, jolloin toisen luokan kirjeistä 93,3 prosenttia oli ollut perillä viimeistään toisena arkipäivänä jättöpäivästä lukien. Viestintävirasto kehotti kirjeessään Itellaa huolehtimaan, että toisen luokan kirjeiden kulkunopeuden laatustandardi toteutuu jatkossa. Viestintävirasto katsoi tuolloin, ettei asia antanut Viestintävirastolle aihetta ryhtyä muihin toimenpiteisiin, sillä Itella oli antamassaan selvityksessä todennut jatkavansa asian selvittämistä sekä korjaavien toimenpiteiden toteuttamista, kunnes laatustandardin mukainen taso on saavutettu. Itellan toimittamien, vuoden 2014 tutkimustulosten mukaan toisen luokan kirjeistä on ollut perillä jättöpäivästä lukien toisena arkipäivänä tammikuussa [ ] prosenttia, helmikuussa [ ] prosenttia ja maaliskuussa [ ] prosenttia virhemarginaalin ollessa [ ] prosenttiyksikköä. Viestintäviraston tehtävänä on valvoa postilain noudattamista. Viestintävirasto voi velvoittaa postilakia rikkovan postiyrityksen korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä ja asettaa tarvittaessa tällaisen päätöksensä tehosteeksi uhkasakon. Viestintävirasto katsoo, että Itella on velvoitettava huolehtimaan postilain mukaisen yleispalvelun laatustandardin toteutumisesta, kun otetaan huomioon, että laatustandardi on samalta osin jäänyt täyttymättä myös vuonna 2012 eikä jättöpäivästä lukien toisena arkipäivänä jaettavaksi jätettyjen kirjelähetysten kulkunopeus ole kehotuksesta huolimatta korjaantunut. Viestintävirasto kuitenkin katsoo, ettei tarvetta uhkasakon asettamiseen ole, sillä Viestintävirasto pitää Itellan esittämää selvitystä toteuttamistaan ja suunnittelemistaan toimenpiteistä kirjeiden kulkunopeuden parantamiseksi tässä vaiheessa riittävänä. Kirjeiden kulkunopeus on ylittänyt edellytetyn tason syksyllä 2013, minkä lisäksi uusimmat vuotta 2014 koskevat mittaukset osoittavat toisen luokan kirjeiden kulkunopeuden selvää parantumista. Viestintävirasto pitää tarpeellisena seurata tehostetusti kirjeiden kulkunopeuden parantamiseksi toteuttavia toimenpiteitä ja niiden tehokkuutta. Tämän johdosta Viestintävirasto pyytää Itellaa toimittamaan jäljempänä määritellyt tiedot kirjeiden kulkunopeudesta ja toimenpiteistään sen korjaamiseksi neljännesvuosittain vuodelta Viestintävirasto toteaa Itella Posti Oy:n rikkoneen postilain 19 :n 1 momenttia siltä osin kuin se ei ole ei ole vuonna 2013 jakanut säännöksessä tarkoitettuja, jättöpäivästä lukien toisena arkipäivänä jaettavaksi jätettyjä kirjelähetyksiä niin, että vähintään 95 prosenttia lähetyksistä on perillä viimeistään jättöpäivästä lukien toisena arkipäivänä.

7 7 (8) Viestintävirasto velvoittaa Itella Posti Oy:n huolehtimaan siitä, että postilain 19 :n 1 momentin mukainen toisen luokan kirjeiden kulkunopeuden laatustandardi toteutuu vuonna Lisäksi Viestintävirasto velvoittaa Itella Posti Oy:n toimittamaan Viestintävirastolle vuodelta 2014 neljännesvuosittain kirjallisen selvityksen: 1) kirjeiden kuukausittaisesta ja neljännesvuosittaisesta kulkunopeudesta ja 2) selvityksen kirjeiden kulkunopeuden parantamiseksi toteutetuista toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista; sekä mikäli kirjeiden kulkunopeus jää kyseisen neljännesvuoden osalta alle laatustandardin edellyttämän tason: 3) arvion tilanteeseen vaikuttavista syistä; 4) selvityksen suunnitelluista lisätoimenpiteistä aikatauluineen ja arvion niiden vaikutuksista kulkunopeuteen ja 5) tiedot mahdollisista alueellisista eroista, selvityksen alueellisten erojen syistä ja tilanteen korjaamiseksi suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen sekä arvion niiden vaikutuksista. Selvitys on toimitettava i) huhti-, touko- ja kesäkuulta elokuussa 2014, ii) heinä-, elo- ja syyskuulta lokakuussa 2014 ja iii) loka-, marras- ja joulukuulta säännöllisen vuosivalvonnan yhteydessä helmikuussa Salassapito Sovelletut lainkohdat Muutoksenhaku Päätöksen alkuperäinen versio sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 :n 1 momentin 20 kohdan perusteella salassa pidettäväksi katsottavaa tietoa. Salassa pidettävät kohdat on merkitty hakasulkein [...]. Postilaki (415/2011) 19 1 mom.,72 1 mom. ja 75 1 mom., laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 1 mom. 20 k. Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Viestintäviraston päätös on voimassa tiedoksisaannista alkaen. Viestintäviraston päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

8 8 (8) Lisätiedot Lisätietoja päätöksestä antavat apulaisjohtaja Petri Makkonen, puh ja lakimies Marko Priiki, puh Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Apulaisjohtaja Petri Makkonen Lakimies Marko Priiki Liitteet Valitusosoitus

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 29.10.2003 629/543/2003 TeliaSonera Finland Oyj Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Sonera Puhekaista -palvelu VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta

Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta ANONYMISOITU PÄÄTÖS 24.10.2013 Dnro OKV/561/1/2012 1/9 ASIA Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta 1 KANTELU A arvostelee oikeuskanslerille

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 17.11.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta Tekijänoikeuslakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että hyvitys teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 28.12.2009 Dnro OKV/1168/1/2007 Päätöksen suluissa olevat ja katkoviivoilla merkityt kohdat sisältävät viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 1 momentin 25 kohdan perusteella

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta.

Lisätiedot

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa K 17/2010 vp Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa Julkaisusarja

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot