OSA 7 KULJETUSTA, KUORMAUSTA, PURKAMISTA JA TAVARAN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET LUKU 7.1 YLEISET SÄÄNNÖKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSA 7 KULJETUSTA, KUORMAUSTA, PURKAMISTA JA TAVARAN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET LUKU 7.1 YLEISET SÄÄNNÖKSET"

Transkriptio

1 OSA 7 KULJETUSTA, KUORMAUSTA, PURKAMISTA JA TAVARAN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET LUKU 7.1 YLEISET SÄÄNNÖKSET Vaarallisten aineiden kuljetuksessa on noudatettava tämän luvun säännöksiä, sekä lisäksi kollien kuljetuksessa luvun 7.2 säännöksiä, irtotavaran kuljetuksessa luvun 7.3 säännöksiä ja säiliökuljetuksessa luvun 7.4 säännöksiä. Lisäksi on noudatettava luvun 7.5 kuormaamista, purkamista ja käsittelyä koskevia säännöksiä. Tietyillä vaarallisilla aineilla on luvun 3.2 taulukon A sarakkeissa (16), (17) ja (18) merkitty tämän osan sovellettavat erityismääräykset Tämän osan säännösten lisäksi vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettyjen ajoneuvojen suunnittelun, rakenteen ja tarvittaessa hyväksymisen on oltava osan 9 asiaankuuluvien säännösten mukaisia Suurkontteja, UN-säiliöitä ja säiliökontteja, jotka vastaavat CSC-sopimuksen (the International Convention for Safe Containers 1972, kansainvälinen sopimus turvallisista konteista, muutoksineen) tai UIC:n määrelehtien 591 ( , painos), ( , 6. painos), ( , 2. painos) ja ( , 23. painos) määritelmää kontti, ei saa käyttää vaarallisten aineiden kuljetukseen, ellei suurkontti tai UN-säiliön tai säiliökontin kehikko ole CSC-sopimuksen tai UIC:n määrelehtien 591 ja määräysten mukainen Suurkonttia saa käyttää kuljetuksessa vain, jos se on rakenteellisesti käyttökelpoinen. Rakenteellisesti käyttökelpoinen tarkoittaa, että kontin rakenneosissa, kuten ylä- ja alasivukiskoissa, oven ylä- ja alapalkissa, lattian ristituissa, nurkkapalkeissa ja kulmakiinnikkeissä, ei ole suuria vikoja. "Suuria vikoja" ovat yli 19 mm:n syvyiset kolhut pituudesta riippumatta tai vääntymät rakenneosissa; halkeamat tai murtumat rakenneosissa; enemmän kuin yksi liitos tai sopimaton liitos (esim. limittäin oleva liitos) ylä- tai alapäätykiskoissa tai oven yläpalkissa taikka yli kaksi liitosta missään ylä- tai alasivukiskossa tai yksikin liitos oven alapalkissa tai kulmapalkissa; oven saranat ja heloitukset, jotka ovat juuttuneet, vääntyneet, rikki, puuttuvat tai eivät muutoin ole toimintakuntoisia; tiivisteet tai sulkimet, jotka eivät ole tiiviitä; mikä tahansa sellainen vääristymä ulkomuodossa, joka estää kontin käsittelyn käsittelylaitteilla, paikalleen asettamisen ja sitomisen alustalle tai ajoneuvoon. Lisäksi riippumatta käytetystä rakennemateriaalista kontin missään osassa ei saa olla heikentymiä, kuten ruostunutta metallia sivuseinämissä tai hajonnutta lasikuitua. Tavanomaista kulumista, mukaan lukien hapettuminen (ruostuminen), vähäiset lommot ja naarmut ja muut vauriot, jotka eivät vaikuta käyttökelpoisuuteen tai säätiiviyteen, saa kuitenkin esiintyä. Kontti on tarkistettava ennen kuormausta sen varmistamiseksi, ettei kontissa ole jäämiä edellisestä kuormasta ja ettei sisäpuolen lattiassa ja seinissä ole ulkonevia osia Suurkontin on täytettävä kuormasta johtuvat ajoneuvon koria koskevat tämän osan säännökset ja tarvittaessa osan 9 säännökset. Ajoneuvon korin ei tällöin tarvitse täyttää edellä mainittuja säännöksiä. Kuitenkin kuljetettaessa suurkontteja ajoneuvoissa, joiden kuormalava täyttää näiden säännösten eristys- ja lämmönkestovaatimukset, ei suurkontin tarvitse täyttää sanottuja vaatimuksia. Tämä säännös koskee myös luokan 1 räjähteiden kuljetukseen käytettäviä pienkontteja Kohdan ensimmäisen kappaleen toisesta lauseesta huolimatta ajoneuvon, jossa kuljetetaan vaarallisia aineita yhdessä tai useammassa kontissa, on täytettävä muut kuljetettavan aineen laadusta ja määrästä johtuvat säännökset.

2 LUKU 7.2 KOLLIEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Ellei kohdissa toisin säädetä, kollit saa kuormata: (a) umpinaisiin ajoneuvoihin tai umpinaisiin kontteihin, tai (b) peitteellä varustettuihin ajoneuvoihin tai peitteellä varustettuihin kontteihin, tai (c) avonaisiin ajoneuvoihin tai avoimiin kontteihin Kollit, joiden pakkaukset ovat kosteudelle herkkiä, on kuormattava umpinaisiin tai peitteellä varustettuihin ajoneuvoihin tai kontteihin (Varattu) Seuraavat erityismääräykset ovat voimassa, kun ne on merkitty aineen kohdalla luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa (16): V1 Kollit on kuormattava umpinaisiin tai peitteellä varustettuihin ajoneuvoihin tai kontteihin. V2 (1) Kollit on kuormattava EX/II- tai EX/III- ajoneuvoihin, jotka täyttävät osan 9 asiaankuuluvat säännökset. Ajoneuvon valinta riippuu kuljetettavasta ainemäärästä, joka on rajoitettu kuljetusyksikköä kohti kuormausta koskevien säännösten mukaisesti (ks. kohta ). (2) Lukuun ottamatta puoliperävaunuja, räjähteillä kuormattuja perävaunuja, jotka täyttävät EX/II- tai EX/III- ajoneuvojen vaatimukset, saa vetää moottoriajoneuvoilla, jotka eivät täytä edellä mainittuja säännöksiä. Kuljettaminen kontissa, ks. myös kohdat Jos luokan 1 räjähteitä kuljetetaan kontissa sellaisia määriä, jotka edellyttävät EX/III-ajoneuvosta(-ista) muodostuvaa kuljetusyksikköä, satama-alueelle tai satama-alueelta, rautatieterminaaliin tai rautatieterminaalista tai lentokentälle tai lentokentältä osana useampaa kuljetusmuotoa koskevaa kuljetusta, saa EX/II-ajoneuvosta(-ista) muodostuvaa kuljetusyksikköä käyttää edellyttäen, että kuljetettava kontti täyttää IMDG-koodin, RID-määräysten tai ICAO-TI:n soveltuvat määräykset. V3 Juoksevia, jauhemaisia aineita ja ilotulitusvälineitä sisältävän kontin lattiapinta tai sen peite ei saa olla metallinen. V4 (Varattu) V5 Kolleja ei saa kuljettaa pienkonteissa. V6 Suursäkit (IBC) on kuljetettava umpinaisissa ajoneuvoissa tai umpinaisissa konteissa, peitteellä varustetuissa ajoneuvoissa tai konteissa. Peitteen on oltava läpäisemätöntä ja vaikeasti syttyvää materiaalia. V7 (Varattu) V8 (1) Lämpötilavalvonnan avulla stabiloidut aineet on kuljetettava siten, etteivät kohtien , tai ja valvontalämpötilat milloinkaan ylity. (2) Kuljetuksen lämpötilavalvontaan valitut menetelmät riippuvat useista tekijöistä, kuten: - kuljetettavan(-ien) aineen(-iden) valvontalämpötila(t), - valvontalämpötilan ja odotetun ympäristön lämpötilan ero, - lämpöeristyksen tehokkuus, - kuljetustapahtuman kesto, ja - turvallisuusrajat sallittavalle matka-ajan ylittymiselle. (3) Sopivat menetelmät valvontalämpötilan ylityksen estämiseksi on lueteltu seuraavassa tehokkuuden suhteen nousevassa järjestyksessä: R1 Lämpöeristys, edellyttäen että aineen(-iden) alkulämpötila on riittävästi valvontalämpötilan alapuolella. R2 Lämpöeristys ja jäähdytysjärjestelmä, edellyttäen että: - riittävä määrä palamatonta jäähdytysainetta (esim. nestemäistä typpeä tai kiinteää hiilidioksidijäätä), ottaen huomioon myös kohtuullinen matka-ajan ylitys, kuljetetaan mukana tai varmistetaan niiden lisäsaanti,

3 - nestemäistä happea tai ilmaa ei käytetä jäähdytysaineena, - jäähdytysvaikutus säilyy ennallaan vielä sen jälkeenkin, kun pääosa jäähdytysaineesta on kulutettu, ja - oveen (oviin) kiinnitetyllä varoituksella on selvästi ilmoitettu, että kuljetusyksikön kuormatila on tuuletettava ennen sisään astumista. R3 Lämpöeristys ja yksinkertainen koneellinen jäähdytysjärjestelmä edellyttäen, että aineille, joiden leimahduspiste on alempi kuin hälytyslämpötila lisättynä +5 C:lla, jäähdytysosastossa käytetään räjähdyssuojattuja sähkökytkentöjä, EEx IIB T3, estämään aineista vapautuvien palavien höyryjen syttyminen. R4 Lämpöeristys ja yhdistetty koneellinen jäähdytysjärjestelmä ja jäähdytysainejärjestelmä, edellyttäen että: - nämä kaksi järjestelmää ovat toisistaan riippumattomia, ja - menetelmien R2 ja R3 vaatimukset täyttyvät. R5 Lämpöeristys ja kaksinkertainen koneellinen jäähdytysjärjestelmä, edellyttäen, että: - nämä kaksi järjestelmää ovat toisistaan riippumattomia lukuun ottamatta integroitua virtalähdeyksikköä, - kumpikin järjestelmä kykenee yksinään ylläpitämään vaaditun lämpötilan, ja - aineille, joiden leimahduspiste on alempi kuin hälytyslämpötila lisättynä +5 C:lla, jäähdytysosastossa käytetään räjähdyssuojattuja sähkökytkentöjä, EEx IIB T3, estämään aineista vapautuvien palavien höyryjen syttyminen. (4) Menetelmiä R4 ja R5 saa käyttää kaikille orgaanisille peroksideille ja itsereaktiivisille aineille. Menetelmää R3 saa käyttää tyypin C, D, E ja F orgaanisille peroksideille ja itsereaktiivisille aineille, kun korkein odotettavissa oleva ympäristön lämpötila kuljetuksen aikana on enintään 10 C korkeampi kuin valvontalämpötila, sekä tyypin B orgaanisille peroksideille ja itsereaktiivisille aineille. Menetelmää R2 saa käyttää tyypin C, D, E ja F orgaanisille peroksideille ja itsereaktiivisille aineille, kun korkein odotettavissa oleva ympäristön lämpötila kuljetuksen aikana on enintään 30 C korkeampi kuin valvontalämpötila. Menetelmää R1 saa käyttää tyypin C, D, E ja F orgaanisille peroksideille ja itsereaktiivisille aineille, kun korkein odotettavissa oleva ympäristön lämpötila kuljetuksen aikana on vähintään 10 C valvontalämpötilan alapuolella. (5) Kun aineet on kuljetettava eristetyissä, jäähdytetyissä tai koneellisesti jäähdytetyissä ajoneuvoissa tai konteissa, on näiden ajoneuvojen tai konttien täytettävä luvun 9.6 säännökset. (6) Jos aineet ovat jäähdytysaineella täytetyssä suojapakkauksessa, ne on kuormattava umpinaisiin tai peitteellä varustettuihin ajoneuvoihin tai umpinaisiin tai peitteellä varustettuihin kontteihin. Jos ajoneuvot tai kontit ovat umpinaisia, on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. Peitteellä varustetuissa ajoneuvoissa ja konteissa on oltava sivulaudat ja perälauta. Näiden ajoneuvojen ja konttien peitteiden on oltava läpäisemätöntä ja vaikeasti syttyvää materiaalia. (7) Jäähdytysjärjestelmän valvontalaitteiden tai lämpötila-antureiden on oltava helposti luoksepäästävissä paikoissa. Kaikkien sähköliitosten on toimittava kaikissa sääolosuhteissa. Ilman lämpötila kuljetusyksikön kuormatilassa on mitattava kahdella toisistaan riippumattomalla anturilla, ja mittaustulos on rekisteröitävä siten, että kaikki lämpötilavaihtelut ovat helposti havaittavissa. Kuljetettaessa aineita, joiden valvontalämpötila on alle +25 C, kuljetusyksikkö on varustettava näkyvällä ja kuuluvalla hälyttimellä, jonka virtalähde on riippumaton jäähdytysjärjestelmästä. Hälytyksen on tapahduttava valvontalämpötilassa tai sen alapuolella. (8) Varajäähdytysjärjestelmä tai varaosia on oltava saatavilla.

4 Huom. Tätä erityismääräystä V8 ei sovelleta kohdassa tarkoitettuihin aineisiin, jos aineet stabiloidaan lisäämällä kemiallisia inhibiittoreita siten, että SADT-arvo on suurempi kuin 50 C. Tällöin lämpötilavalvonta vaaditaan kuljetuksen aikana, jos lämpötila voi ylittää 55 C. V9 (Varattu) V10 IBC-pakkaukset on kuljetettava umpinaisissa tai peitteellä varustetuissa ajoneuvoissa tai konteissa. V11 Metallisia ja jäykkiä, muovisia IBC-pakkauksia lukuun ottamatta on IBCpakkaukset kuljetettava umpinaisissa tai peitteellä varustetuissa ajoneuvoissa tai konteissa. V12 Tyypin 31HZ2 (31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 ja 31HH2) IBC-pakkaukset on kuljetettava umpinaisissa ajoneuvoissa tai konteissa. V13 Jos aineet on pakattu tyypin 5H1, 5L1 tai 5M1 säkkeihin, on ne kuljetettava umpinaisissa ajoneuvoissa tai konteissa. V14 Aerosolit, joita kuljetetaan luvun 3.3 erityismääräyksen 327 mukaisesti jälleenkäsittelyyn tai hävittäväksi, saa kuljettaa vain tuulettuvissa tai avonaisissa ajoneuvoissa taikka tuulettuvissa tai avoimissa konteissa.

5 LUKU 7.3 IRTOTAVARANA KULJETTAMISTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Yleiset säännökset Vaarallisia aineita saa kuljettaa irtotavarana irtotavarakonteissa, konteissa tai ajoneuvoissa vain, jos (a) näillä aineilla luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa (10) on BK-alkuinen aakkosnumeerinen koodi ja kohdan vaatimukset täyttyvät kohdan vaatimusten lisäksi, tai (b) näillä aineilla luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa (17) on VV-alkuinen aakkosnumeerinen koodi ja kohdan vaatimukset täyttyvät kohdan vaatimusten lisäksi. Kuitenkin tyhjiä, puhdistamattomia pakkauksia saa kuljettaa irtotavarana, jos tämä ei ole kielletty muualla näissä säännöksissä. Huom. Kuljetus säiliöissä, ks. luvut 4.2 ja Irtotavarana ei saa kuljettaa aineita, jotka voivat muuttua nestemäisiksi todennäköisissä kuljetuslämpötiloissa Irtotavarakontin, kontin tai ajoneuvon kuormatilan on oltava tiivis ja siten suljettu, että sisällöstä ei voi päästä mitään ulos tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa tärinän vaikutuksesta tai lämpötilan, kosteuden tai paineen muutoksen vaikutuksesta Kiinteä irtotavara on kuormattava, ja kuorman on jakauduttava tasaisesti siten, ettei kuorma pääse liikkumaan tavalla, joka voisi aiheuttaa irtotavarakontin, kontin tai ajoneuvon vaurioitumisen taikka vaarallisen aineen vuotamisen Jos paineentasauslaitteita asennetaan, ne on pidettävä puhtaina ja toimintakuntoisina Kiinteä irtotavara ei saa reagoida vaarallisesti sisällön kanssa kosketuksessa olevan irtotavarakontin, kontin, ajoneuvon, tiivisteiden, varusteiden, mukaan lukien luukut ja suojapeitteet, sekä suojavuorauksen kanssa tai heikentää näitä huomattavasti. Irtotavarakonttien, konttien tai ajoneuvojen on oltava valmistettu siten tai muutettu sellaiseksi, että aineet eivät voi tunkeutua puiseen lattiavuoraukseen tai päästä kosketukseen sellaisten irtotavarakontin, kontin tai ajoneuvon osien kanssa, jotka voivat heikentyä aineista tai niiden jäämistä Jokainen irtotavarakontti, kontti tai ajoneuvo on ennen kuormausta ja kuljetukseen luovuttamista tarkistettava ja puhdistettava irtotavarakontin, kontin tai ajoneuvon sisä- ja ulkopuolisista ainejäämistä, jotka voivat - aiheuttaa vaarallisen reaktion kuljetettavaksi aiotun aineen kanssa, - vahingoittaa irtotavarakontin, kontin tai ajoneuvon rakenteita, tai - heikentää irtotavarakontin, kontin tai ajoneuvon vaarallisten aineiden säilytysominaisuuksia Irtotavarakontin, kontin tai ajoneuvon kuormatilan ulkopuolella ei saa kuljetuksen aikana olla kiinnitarttuneena vaarallisia ainejäämiä Jos useita suljinlaitteita asennetaan peräkkäin, on ennen täyttöä suljettava ensin kuljetettavaa ainetta lähinnä sijaitseva laite Tyhjiä irtotavarakontteja, kontteja tai ajoneuvoja, joissa on kuljetettu vaarallisia kiinteitä aineita irtotavarana, on käsiteltävä samalla tavalla kuin täytettyinä ollessaankin, ellei vaaratekijöitä ole riittävin toimenpitein poistettu Jos irtotavarakonteissa, konteissa tai ajoneuvoissa kuljetetaan irtotavarana kiinteitä aineita, jotka voivat aiheuttaa pölyräjähdyksen tai kehittää palavia kaasuja (esim. tietyistä jätteistä), on syttymislähteet poistettava ja vaarallinen staattinen purkaus estettävä kuljetuksen, täytön ja kuorman purkamisen aikana Samassa irtotavarakontissa, kontissa tai ajoneuvossa ei saa olla keskenään vaarallisesti reagoivia aineita, kuten jätteitä, eikä eri luokkien aineita eikä aineita, jotka eivät ole näiden säännösten alaisia, mutta jotka voivat reagoida vaarallisesti niiden kanssa. Vaarallisella reaktiolla tarkoitetaan: (a) palamista ja/tai huomattavaa lämmön kehittymistä, (b) palavien ja/tai myrkyllisten kaasujen kehittymistä, (c) syövyttävien nesteiden muodostumista, tai (d) epästabiilien aineiden muodostumista Irtotavarakontista, kontista tai ajoneuvosta on ennen täyttöä silmämääräisesti tarkistettava, että se on rakenteellisesti käyttökelpoinen, sen sisäseinissä, katossa ja lattiassa ei ole

6 pullistumia tai vaurioita sekä mahdollisissa sisävuorauksissa tai ainetta sisältävässä tilassa ei ole repeytymiä, halkeamia tai muita vikoja, jotka voivat heikentää kuorman säilytysominaisuuksia. Rakenteellisesti käyttökelpoinen tarkoittaa, että irtotavarakontin, kontin tai ajoneuvon rakenneosissa, kuten ylä- ja alasivukiskoissa, ylä- tai alapäätykiskoissa, oven ylä- ja alapalkissa, lattian ristituissa, nurkkapalkeissa ja kulmakiinnikkeissä, ei ole suuria vikoja. Suuria vikoja ovat: (a) kolhut, halkeamat taikka murtumat rakenneosissa tai tuissa, mitkä voivat heikentää irtotavarakontin tai kontin toimivuutta tai ajoneuvon koria, (b) enemmän kuin yksi liitos tai sopimaton liitos (esim. limittäin oleva liitos) ylä- tai alapäätykiskoissa tai oven yläpalkissa, (c) yli kaksi liitosta ylä- tai alasivukiskossa, (d) yksikin liitos oven alapalkissa tai kulmapalkissa, (e) oven saranat ja heloitukset, jotka ovat juuttuneet, vääntyneet, rikki, puuttuvat tai eivät muutoin ole toimintakuntoisia, (f) (g) (h) (i) tiivisteet tai sulkimet, jotka eivät ole tiiviitä, mikä tahansa sellainen vääristymä irtotavarakontin tai kontin ulkomuodossa, joka estää kontin käsittelyn käsittelylaitteilla, paikalleen asettamisen ja kiinnittämisen ajoneuvon alustalle tai ajoneuvoon, mikä tahansa vaurio nostokohdissa tai käsittelylaitteiden kiinnityskohdissa, mikä tahansa vaurio käyttölaitteissa tai toiminnallisissa laitteissa Irtotavarakuljetusten lisämääräykset sovellettaessa kohdan (a) säännöstä Luvun 3.2 taulukon A sarakkeen (10) koodit BK1 ja BK2 tarkoittavat seuraavaa: BK1: Irtotavarakuljetus on sallittu peitteellä varustetussa irtotavarakontissa, BK2: Irtotavarakuljetus on sallittu umpinaisessa irtotavarakontissa Käytettävän irtotavarakontin on täytettävä luvun 6.11 vaatimukset Luokan 4.2 aineet Irtotavarakontissa kuljetettavan aineen kokonaismassan on oltava sellainen, että itsesyttymislämpötila on suurempi kuin 55 C Luokan 4.3 aineet Aineet on kuljetettava vesitiiviissä irtotavarakonteissa Luokan 5.1 aineet Irtotavarakonttien on oltava valmistettu siten tai muutettu sellaiseksi, että aineet eivät voi päästä kosketukseen puun tai minkään muun yhteensopimattoman materiaalin kanssa Luokan 6.2 aineet Luokan 6.2 eläinperäinen materiaali Tartuntavaarallisia aineita (UN 2814, 2900 ja 3373) sisältävää eläinperäistä materiaalia saa kuljettaa irtotavarakonteissa edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät: (a) Kuljetus on sallittu peitteellä varustetuissa irtotavarakonteissa (BK1) edellyttäen, että niitä ei kuormata suurimpaan sallittuun tilavuuteensa, jotta aine ei pääse kosketukseen peitteen kanssa. Kuljetus on sallittu myös umpinaisessa irtotavarakontissa (BK2), (b) Umpinaisten ja peitteellä varustettujen irtotavarakonttien ja niiden aukkojen on oltava tiiviitä tai sopivalla tavalla tiivistettyjä, (c) Eläinperäiselle materiaalille on tehtävä huolellisesti asianmukainen desinfiointikäsittely ennen kuormausta, (d) Peitteellä varustetut irtotavarakontit on peitettävä ensin lisäpeitteellä, jonka päälle laitetaan sopivalla desinfioimisaineella käsiteltyä imeytysainetta, (e) Umpinaisia tai peitteellä varustettuja irtotavarakontteja ei saa käyttää uudelleen kuljetukseen, ennen kuin ne on huolellisesti puhdistettu ja desinfioitu. Huom. Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira, voi vaatia lisävaatimusten noudattamista. Kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan lisävaatimukset antaa kansallinen terveysviranomainen Luokan 6.2 jätteet (UN 3291) (a) (Varattu), (b) Umpinaisten irtotavarakonttien ja niiden aukkojen on oltava rakenteeltaan tiiviitä. Irtotavarakonttien sisäpinnat eivät saa olla huokoista materiaalia, eikä niissä saa olla halkeamia tai muita vikoja, jotka voivat vahingoittaa sisällä olevia pakkauksia, haitata desinfiointia tai johtaa tahattomiin vuotoihin, (c) UN 3291 jätteet on pakattava umpinaisiin irtotavarakontteihin UN-tyyppitestatuissa ja hyväksytyissä suljetuissa nestetiiviissä muovisäkeissä, jotka on testattu

7 pakkausryhmän II mukaisesti kiinteille aineille ja merkitty kohdan mukaisesti. Muovisäkkien on läpäistävä repimis- ja iskukokeet standardin ISO :1998, "Muovikalvot ja levyt. Iskulujuuden määrittäminen vapaasti putoavan iskurin avulla. Osa 1: Tikapuu menetelmä" ja standardin ISO :1983 "Muovit levyt ja kalvot. Repimislujuuden määritys. Osa 2: Elmendorfin menetelmä". Jokaisella säkillä on oltava vähintään 165 g:n iskunkestävyys ja 480 g:n repimislujuus sekä pysty- että poikittaissuunnissa suhteessa säkin pituuteen. Jokaisen muovisäkin enimmäisnettomassa on 30 kg, (d) Yksittäiset yli 30 kg:n esineet, kuten likaantuneet patjat, saa kuljettaa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) hyväksynnällä ilman muovisäkkiä, (e) UN 3291 jätteitä, jotka sisältävät nesteitä, saa kuljettaa vain muovisäkeissä, joissa on riittävästi imukykyistä ainetta imemään pakkauksen sisältämät nesteet siten, ettei nestettä pääse irtotavarakonttiin, (f) UN 3291 jätteitä, jotka sisältävät teräviä esineitä, saa kuljettaa vain UNtyyppitestatuissa ja hyväksytyissä jäykissä pakkauksissa, jotka vastaavat pakkaustapojen P621, IBC620 tai LP621 säännöksiä, (g) Pakkaustavoissa P621, IBC620 tai LP621 määriteltyjä jäykkiä pakkauksia saa myös käyttää. Ne on varmistettava huolellisesti siten, että pakkausten vahingoittuminen tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa on estetty. Samassa umpinaisessa irtotavarakontissa kuljetettavat jätteitä sisältävät jäykät pakkaukset ja muovisäkit on erotettava toisistaan riittävällä tavalla esimerkiksi soveltuvilla jäykillä esteillä tai seinämillä, suojaverkoilla tai muuten varmistamalla siten, että pakkausten vahingoittuminen tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa on estetty, (h) UN 3291 jätteitä sisältäviä muovisäkkejä ei saa puristaa tiiviisti umpinaiseen irtotavarakonttiin siten, että säkit eivät pysy enää tiiviinä, (i) Umpinainen irtotavarakontti on tarkastettava jokaisen kuljetuksen jälkeen, jotta varmistutaan, ettei siihen ole jäänyt vuotaneita tai varisseita kuorman jäänteitä. Jos UN 3291 jätteitä on vuotanut tai varissut umpinaiseen irtotavarakonttiin, sitä ei saa uudelleen käyttää ennen kuin se on huolellisesti puhdistettu ja tarvittaessa desinfioitu tai dekontaminoitu sopivilla aineilla. Muita tavaroita ei saa kuljettaa yhdessä UN 3291 jätteiden kanssa lukuun ottamatta lääketieteellisiä tai eläinlääketieteellisiä jätteitä. Tällaiset muut jätteet, joita on kuljetettu samassa umpinaisessa irtotavarakontissa, on tarkastettava mahdollisen kontaminaation varalta Luokan 7 aineet Pakkaamattomien radioaktiivisten aineiden kuljetus, ks. kohta Luokan 8 aineet Aineet on kuljetettava vesitiiviissä irtotavarakonteissa Irtotavarakuljetusten erityismääräykset sovellettaessa kohdan (b) säännöstä Seuraavat erityismääräykset ovat voimassa, kun ne on merkitty aineen kohdalla luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa (17): VV1 Saa kuljettaa irrallisena umpinaisissa tai peitteellä varustetuissa ajoneuvoissa, umpinaisissa konteissa tai peitteellä varustetuissa suurkonteissa. VV2 Saa kuljettaa irrallisena umpinaisissa ajoneuvoissa, joissa on metallikori, umpinaisissa metallikonteissa sekä vaikeasti syttyvällä peitteellä varustetuissa suurkonteissa ja ajoneuvoissa, joissa on metallikori tai joissa lattia ja seinät on suojattu kosketukselta kuorman kanssa. VV3 Saa kuljettaa irrallisena peitteellä varustetuissa ajoneuvoissa ja suurkonteissa, joissa on riittävä tuuletus. VV4 Saa kuljettaa umpinaisissa tai peitteellä varustetuissa ajoneuvoissa, joissa on metallikori, ja umpinaisissa metallikonteissa tai peitteellä varustetuissa metallisissa suurkonteissa. UN 2008, 2009, 2210, 2545, 2546, 2881, 3189 ja 3190 aineiden osalta vain kiinteiden jätteiden kuljetus irtotavarana on sallittu. VV5 Saa kuljettaa irrallisena erityisesti tätä varten varustetuissa ajoneuvoissa ja konteissa. Täyttö- ja tyhjennysaukkojen on oltava sellaisia, että ne voidaan sulkea ilmatiiviisti. VV6 (Varattu)

8 VV7 Saa kuljettaa irrallisena umpinaisissa tai peitteellä varustetuissa ajoneuvoissa, umpinaisissa konteissa tai peitteellä varustetuissa suurkonteissa vain, jos aine on paloina. VV8 Saa kuljettaa irrallisena kokokuormana umpinaisissa ajoneuvoissa, umpinaisissa konteissa taikka läpäisemättömällä ja vaikeasti syttyvällä peitteellä varustetuissa ajoneuvoissa tai suurkonteissa. Ajoneuvojen ja konttien on oltava valmistettu siten, ettei kuljetettava aine pääse kosketuksiin puun tai muun palavan materiaalin kanssa. Tarvittaessa tämä on estettävä vuoraamalla lattian ja seinien kaikki palavasta materiaalista olevat pinnat läpäisemättömällä ja palamattomalla aineella tai käsittelemällä pinnat natriumsilikaatilla tai vastaavalla aineella. VV9 Saa kuljettaa irrallisena kokokuormana peitteellä varustetuissa ajoneuvoissa, umpinaisissa konteissa tai peitteellä varustetuissa suurkonteissa, joissa on umpinaiset seinät. Luokan 8 aineita kuljetettaessa ajoneuvo tai kontti on varustettava sopivalla ja riittävän lujalla sisävuorauksella. VV10 Saa kuljettaa irrallisena kokokuormana peitteellä varustetuissa ajoneuvoissa, umpinaisissa konteissa tai peitteellä varustetuissa suurkonteissa, joissa on umpinaiset seinät. Ajoneuvojen kuormatilojen tai konttien on oltava vuotamattomia tai tiivistetty sellaisiksi käyttäen esimerkiksi sopivaa ja riittävän lujaa sisävuorausta. VV11 Saa kuljettaa irrallisena erityisesti tätä varten varustetuissa ajoneuvoissa ja konteissa siten, ettei siitä aiheudu vaaraa ihmisille, eläimille eikä ympäristölle, esimerkiksi kuormaamalla jätteet säkeissä tai käyttämällä ilmatiiviitä liitoksia. VV12 Aineita, joita ei voida kuljettaa säiliöajoneuvoissa, UN-säiliöissä eikä säiliökonteissa niiden korkean lämpötilan ja tiheyden vuoksi, saa kuljettaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston turvatekniikan keskuksen vaatimukset täyttävissä erityisajoneuvoissa tai -konteissa. Erityisajoneuvot tai -kontit saavat olla myös muiden ADR/RID-määräyksissä tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten määräämien standardien ja ohjeiden mukaisia. Huom. Kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan standardit ja ohjeet antaa alkuperämaan toimivaltainen viranomainen. Jos alkuperämaa ei ole liittynyt ADR-sopimukseenADR-maa, toimivaltaisen viranomaisen siinä ADR-maassa, johon lähetys ensiksi saapuu, on varmennettava nämä ehdot. VV13 Saa kuljettaa irrallisena erityisesti tätä varten varustetuissa ajoneuvoissa ja konteissa, jotka täyttävät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston turvatekniikan keskuksen vaatimukset. Erityisajoneuvot tai -kontit saavat olla myös muiden ADR/RID-määräyksissä tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten määräämien standardien ja ohjeiden mukaisia. Huom. Kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan standardit ja ohjeet antaa alkuperämaan toimivaltainen viranomainen. Jos alkuperämaa ei ole liittynyt ADR-sopimukseenADR-maa, toimivaltaisen viranomaisen siinä ADR-maassa, johon lähetys ensiksi saapuu, on varmennettava nämä ehdot. VV14 (1) Käytettyjä akkuja saa kuljettaa irrallisena erityisesti tätä varten varustetuissa ajoneuvoissa ja konteissa. Muovisia suurkontteja ei saa käyttää. Täyteen kuormatun muovisen pienkontin on kestettävä rikkoutumatta pudotuskoe 0,8 metrin korkeudelta kovalle alustalle -40 C lämpötilassa. Huom. Kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan täyteen kuormatun muovisen pienkontin on kestettävä rikkoutumatta pudotuskoe 0,8 metrin korkeudelta kovalle alustalle -18 C lämpötilassa. (2) Ajoneuvojen tai konttien kuormatilan on oltava akkujen sisältämiä syövyttäviä aineita kestävää terästä. Vähemmän kestävää terästä saa käyttää, jos seinämä on riittävän paksu tai varustettu muovisella, syövyttäviä aineita kestävällä pinnoitteella/vuorauksella. Ajoneuvojen tai konttien kuormatilojen suunnittelussa on otettava huomioon mahdolliset jäännössähkövaraukset ja akkujen aiheuttamat iskut. Huom. Terästä pidetään syövyttävää ainetta kestävänä, jos se aineen vaikutuksesta syöpyy enintään 0,1 mm vuodessa.

9 (3) Rakenteellisin toimenpitein on estettävä syövyttävien aineiden vuotaminen ajoneuvon tai kontin kuormatilasta kuljetuksen aikana. Avoin kuormatila on peitettävä. Peitteen on kestettävä syövyttäviä aineita. (4) Ajoneuvon tai kontin kuormatilan ja varusteiden kunto on tarkistettava ennen kuormausta. Ajoneuvoa tai konttia ei saa kuormata, jos kuormatila on vioittunut. Kuorman korkeus ei saa ylittää ajoneuvon tai kontin kuormatilan seinien yläreunaa. (5) Ajoneuvojen tai konttien kuormatilassa ei saa olla eri aineita sisältäviä akkuja eikä muita tavaroita, joiden aineet voivat reagoida vaarallisesti keskenään (ks. kohta 1.2.1, Vaarallinen reaktio ). Ajoneuvojen tai konttien kuormatilan ulkopuolella ei saa kuljetuksen aikana olla kiinnitarttuneena akkujen sisältämiä syövyttäviä aineita. VV15 Aineita ja seoksia (kuten valmisteita ja jätteitä), joissa on tähän YK-numeroon luokiteltua ainetta enintään mg/kg, saa kuljettaa irrallisena umpinaisissa tai peitteellä varustetuissa ajoneuvoissa, umpinaisissa konteissa tai peitteellä varustetuissa suurkonteissa, joissa on umpinaiset seinät. Ajoneuvojen korien tai konttien on oltava tiiviitä tai tiivistetty sellaisiksi käyttäen esimerkiksi sopivaa ja riittävän lujaa sisävuorausta. VV16 Saa kuljettaa irrallisena kohdan säännösten mukaisesti. VV17 SCO-I-esineitä saa kuljettaa irrallisina kohdan säännösten mukaisesti. LUKU 7.4 SÄILIÖISSÄ KULJETTAMISTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Vaarallisia aineita saa kuljettaa säiliöissä vain, jos se on sallittu näille aineille luvun 3.2 taulukon A sarakkeeseen (10) tai (12) merkityllä säiliökoodilla tai jos luokan 7 osalta säteilyturvakeskus ja muiden luokkien osalta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto turvatekniikan keskus on myöntänyt kuljetukselle hyväksynnän kohdan mukaisesti. Kuljetuksessa on noudatettava lukujen 4.2 ja 4.3 säännöksiä, ja ajoneuvon (kuorma-auto, vetoajoneuvo, perävaunu tai puoliperävaunu) on täytettävä lukujen 9.1, 9.2 ja soveltuvat säännökset siten kuin luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa (14) on käytettävästä ajoneuvosta merkitty Kohdassa määriteltyjä EX/III-, FL-, OX- tai AT- ajoneuvoja on käytettävä seuraavasti: - Tunnus EX/III: vain EX/III-ajoneuvoa saa käyttää, - Tunnus FL: vain FL-ajoneuvoa saa käyttää, - Tunnus OX: vain OX-ajoneuvoa saa käyttää, - Tunnus AT: AT-, FL- ja OX-ajoneuvoa saa käyttää.

10 LUKU 7.5 KUORMAUSTA, PURKAMISTA JA TAVARAN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Yleiset säännökset Huom. Tässä kohdassa kontin, irtotavarakontin, säiliökontin tai UN-säiliön asettamista ajoneuvoon pidetään kuormaamisena ja poistamista ajoneuvosta pidetään purkamisena Ajoneuvon ja sen kuljettajan sekä suurkonttien, irtotavarakonttien, säiliökonttien ja UNsäiliöiden on täytettävä annetut säännökset ja ohjeet (erityisesti ne, jotka koskevat turvallisuutta, turvaamista, puhtautta sekä kuormaamisessa ja purkamisessa käytettävän laitteiston moitteetonta toimintaa) saavuttaessa kuormaus- ja purkamispaikalle, mikä käsittää myös konttiterminaalit Kuormausta ei saa suorittaa, jos: - asiakirjojen tarkastus, tai - ajoneuvon tai suurkonttien, irtotavarakonttien, säiliökonttien, UN-säiliöiden sekä niiden purkamisessa ja kuormaamisessa käytettävien laitteistojen silmämääräinen tarkastus osoittaa, että ajoneuvo, kuljettaja, suurkontti, irtotavarakontti, säiliökontti, UN-säiliö tai niiden laitteisto ei täytä annettuja säännöksiä ja ohjeita Purkamista ei saa suorittaa, jos edellä mainitut tarkastukset paljastavat puutteita, jotka voivat vaarantaa purkamisen turvallisuuden tai heikentää sen turvatasoa. Ennen kuormaamista ajoneuvon ja kontin sisä- ja ulkopuolet on tarkastettava, jotta varmistutaan, ettei niissä ole vaurioita, jotka voivat vaikuttaa ajoneuvon, kontin tai kuormattavien kollien toimivuuteen Tiettyjä vaarallisia aineita saa kuljettaa vain kokokuormana (ks. määritelmä kohdassa 1.2.1) kohtien tai erityismääräysten mukaisesti siten kuin luvun 3.2 taulukon A sarakkeissa (17) ja (18) on merkitty. Tällaisessa tapauksessa toimivaltainen viranomainen voi määrätä, että kuljetukseen käytettävä ajoneuvo tai suurkontti on kuormattava ja purettava vain yhdessä paikassa Jos edellytetään suuntaa osoittavia nuolia, kollit on asetettava näiden nuolien osoittaman suunnan mukaisesti. Huom. Nestemäiset vaaralliset aineet on kuormattava kuivien vaarallisten aineiden alapuolelle aina, kun se on käytännössä mahdollista Yhteenkuormauskiellot Eri varoituslipukkeilla merkittyjä kolleja ei saa kuormata samaan ajoneuvoon tai konttiin, ellei yhteenkuormaus ole sallittu seuraavassa taulukossa. Huom. Kohdan mukaan on laadittava erilliset rahtikirjat lähetyksille, joita ei voida yhteenkuormata samaan ajoneuvoon tai konttiin. Lipukenumerot , 2.2, 2.3 Ks. kohta , 2.2, 2.3 a 3 a 4.1 a x 4.2 a 4.3 a 5.1 d a 5.2 a d A, B, C 8 9 a a a a a a a a a a a a, b, c x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6.1 a x x x x x x x x x x x x 6.2 a x x x x x x x x x x x x 7A, B, C a x x x x x x x x x x x x 8 a x x x x x x x x x x x x 9 b a, b, c b b x x x x x x x x x x x x b b b

11 x Yhteenkuormaus on sallittu. a Yhteenkuormaus on sallittu 1.4S aineiden ja esineiden kanssa. b Luokan 1 räjähteiden ja luokan 9 hengenpelastusvälineiden (UN 2990, 3072 ja 3268) yhteenkuormaus on sallittu. c Turvatyynyn kaasunkehittimien, turvatyynymoduulien tai turvavyön esikiristimien, joiden vaarallisuusluokka on 1.4 ja yhteensopivuusryhmä on G, (UN 0503) ja luokan 9 turvatyynyn kaasunkehittimien, turvatyynymoduulien tai turvavyön esikiristimien (UN 3268) yhteenkuormaus on sallittu. d Louhintaräjähdysaineiden (lukuun ottamatta UN 0083 louhintaräjähdysaineita, tyyppi C) ja ammoniumnitraatin (UN 1942 ja 2067) sekä alkalimetallinitraattien (esim. UN 1486) ja maa-alkalimetallinitraattien (esim. UN 1454) yhteenkuormaus on sallittu edellyttäen, että suurlipukkeiden kiinnittämisessä, erottelussa, kuormauksessa ja suurimman sallitun kuorman laskemisessa tätä yhteenkuormattua kokonaisuutta käsitellään kuten luokan 1 louhintaräjähdysaineita. Alkalimetallinitraatteihin sisältyvät cesiumnitraatti (UN 1451), litiumnitraatti (UN 2722), kaliumnitraatti (UN 1486), rubidiumnitraatti (UN 1477) ja natriumnitraatti (UN 1498). Maaalkalimetallinitraatteihin sisältyvät bariumnitraatti (UN 1446), berylliumnitraatti (UN 2464), kalsiumnitraatti (UN 1454), magnesiumnitraatti (UN 1474) ja strontiumnitraatti (UN 1507) Luokan 1 räjähteitä sisältäviä kolleja, joissa on mallien nro 1, 1.4, 1.5 tai 1.6 mukainen varoituslipuke ja jotka kuuluvat eri yhteensopivuusryhmiin, ei saa kuormata samaan ajoneuvoon tai konttiin, ellei yhteenkuormaus ole seuraavassa taulukossa sallittu vastaaville yhteensopivuusryhmille. Yhteensopivuusryhmä A B C D E F G H J L N S A x a B x x b, c C x x x x x a b, c D x x x x x b, c E x x x x x F x x G x x x x x H x x J x x d L b, c b, c b, c b N x S x x x x x x x x x x x Yhteenkuormaus sallittu. a Kollit, jotka sisältävät yhteensopivuusryhmän B esineitä ja välineitä sekä yhteensopivuusryhmän D aineita ja esineitä, saa kuormata yhdessä samaan ajoneuvoon tai konttiin edellyttäen, että ne on tehokkaasti erotettu toisistaan siten, ettei yhteensopivuusryhmän B esineet ja välineet aiheuta räjähdysvaaraa yhteensopivuusryhmän D aineisiin ja esineisiin. Erottelu on tehtävä käyttäen erillisiä osastoja tai sijoittamalla toinen erityyppisistä räjähteistä erityiseen suojarakenteeseen. Kummankin menetelmän on oltava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston turvatekniikan keskuksen hyväksymä. Räjähdekuljetuksiin tarkoitetun erillisen kontin/osaston hyväksyttynä rakenteena pidetään kotimaan VAK-liikenteessä seuraavaa: kuljetettaessa räjäytysnalleja (UN 0029, 0030, 0255, 0267) samassa ajoneuvossa yhdessä louhintaräjähdysaineiden (UN 0081, 0082, 0083, 0084, 0241, 0331, 0332) kanssa enintään 500 kpl ja edellyttäen, että ne ja räjähdysaineet on väliseinillä erotettu vähintään metrin päähän toisistaan, väliseinien rakenteen on oltava vähintään 1 cm paksuista muottivaneria tai vastaavaa rakennetta. Kokonaisräjähdemäärä saa tällaisissa kuljetuksissa olla enintään 300 kg. Huom. Kansainvälisen ADR-sopimuksen mukaan edellä tarkoitettu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston turvatekniikan keskuksen hyväksyntä edellytetään toimivaltaiselta viranomaiselta räjähteen määrästä riippumatta. b Erilaisia luokituskoodin 1.6N esineitä ja välineitä saa kuljettaa yhdessä luokituskoodin 1.6N esineinä ja välineinä vain, jos kokein tai vastaavasti on osoitettu, ettei esineiden ja välineiden välillä esiinny lisävaaraa, joka voi aiheuttaa räjähdyksen. Muussa tapauksessa niitä on käsiteltävä kuten vaarallisuusluokan 1.1 esineitä ja välineitä. c Kuljetettaessa yhdessä yhteensopivuusryhmän N esineitä ja välineitä yhteensopivuusryhmien C, D tai E aineiden, esineiden ja välineiden kanssa, katsotaan yhteensopivuusryhmän N esineillä ja välineillä olevan samat ominaisuudet kuin yhteensopivuusryhmällä D.

12 d Yhteensopivuusryhmän L räjähteitä sisältäviä kolleja saa kuormata samaan ajoneuvoon tai konttiin sellaisten kollien kanssa, joissa on tähän samaan yhteensopivuusryhmään kuuluvia samantyyppisiä räjähteitä Umpinaiseen konttiin, jossa on umpinaiset seinät, kuormattuja vaarallisia aineita ei tarvitse ottaa huomioon kuormattaessa samaan ajoneuvoon muita vaarallisia aineita. Kuitenkin kohdan säännöksiä varoituslipukkeilla nro 1, 1.4, 1.5 tai 1.6 varustettujen kollien yhteenkuormaamisesta muiden kollien kanssa ja kohdan säännöksiä eri yhteensopivuusryhmän räjähteiden yhteenkuormaamisesta on noudatettava myös kontissa olevia vaarallisia aineita ja muita samaan ajoneuvoon kuormattuja vaarallisia aineita kuormattaessa riippumatta siitä, ovatko jälkimmäiset tavarat yhdessä tai useammassa kontissa (Varattu) Ravinto- ja nautintoaineiden sekä eläinrehun käsittelyssä huomioon otettavat varotoimenpiteet Jos aineen tai esineen kohdalla luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa (18) on merkitty erityismääräys CV28, on ravinto- ja nautintoaineiden sekä eläinrehujen osalta ryhdyttävä seuraaviin varotoimenpiteisiin. Kolleja ja puhdistamattomia, tyhjiä pakkauksia, mukaan lukien suurpäällykset ja IBCpakkaukset, joissa on lipuke nro 6.1 tai 6.2, tai niitä, joissa on lipuke nro 9 ja jotka sisältävät UN 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 tai 3245 aineita, ei saa pinota päällekkäin tai kuormata välittömään läheisyyteen sellaisia kolleja, joiden tiedetään sisältävän ravinto- tai nautintoaineita taikka eläinrehua. Tämä koskee ajoneuvoja, kontteja, kuormaus- ja purkamispaikkoja sekä siirtokuormauspaikkoja. Jos tällaisia kolleja, joissa on edellä sanotut lipukkeet, kuormataan välittömään läheisyyteen sellaisia kolleja, joiden tiedetään sisältävän ravinto- tai nautintoaineita taikka eläinrehua, ne on erotettava toisistaan seuraavasti: (a) yhtenäisillä väliseinillä, joiden on oltava yhtä korkeita kuin edellä sanotuilla lipukkeilla merkittyjen kollien, (b) sellaisilla kolleilla, joissa ei ole lipukkeita nro 6.1, 6.2 tai 9, tai kolleilla, joissa on lipuke nro 9, mutta jotka eivät sisällä UN 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 tai 3245 aineita, tai (c) vähintään 0,8 m:n levyisellä tyhjällä tilalla. Jos edellä sanotuilla lipukkeilla merkityt kollit on varustettu lisäpakkauksella tai ne on kokonaan peitetty (esim. kuormapeitteellä, vanerilla tai muulla tavoin), saa ne kuormata samaan ajoneuvoon ravinto- ja nautintoaineiden sekä eläinrehujen kanssa Kuljetettavien vaarallisten aineiden määrän rajoittaminen Jos jäljempänä olevat säännökset tai kohdan lisämääräykset luvun 3.2 taulukon A sarakkeen (18) mukaisesti niin vaativat, on näiden säännösten samaa kuljetusyksikköä koskevia määrärajoituksia noudatettava huolimatta siitä, kuljetetaanko vaarallisia aineita yhdessä tai useammassa kontissa Räjähteiden määrän rajoittaminen Kuljetettavat aineet ja määrät Yhdessä kuljetusyksikössä kuljetettavien räjähdysaineiden kokonaisnettomassa kilogrammoina (taikka esineiden tai välineiden sisältämä räjähdysaineen kokonaisnettomassa) on rajoitettu seuraavan taulukon mukaisesti (ks. myös kohta , yhteenkuormauskiellot): Suurin sallittu luokan 1 räjähteen sisältämän räjähdysaineen kokonaisnettomassa kilogrammoina yhtä kuljetusyksikköä kohti: Kuljetusyksikkö Vaarallisuusluokka ja 1.6 Tyhjät puhdistamattomat Yhteen- 1.1A Muu Muu 1.4S sopivuus- ryhmä 1.1A 1.4S kaukset kuin kuin pak- EX/II a 6, Rajoitta Rajoitta- maton EX/III a 18, Rajoittamaton a EX/II- ja EX/III- ajoneuvojen määritelmät, ks. osa 9. maton Rajoittamaton Luokan 1 eri vaarallisuusluokkien räjähteiden ollessa kuormattu yhteen kuljetusyksikköön kohdan yhteenkuormauskieltojen mukaisesti katsotaan kuorman kuuluvan

13 vaarallisimpaan vaarallisuusluokkaan (seuraavassa järjestyksessä 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4). Kuitenkin yhteensopivuusryhmän S kuuluvien räjähteiden nettomassaa ei oteta huomioon rajoitettuja kuljetusmääriä laskettaessa. Kuljetettaessa samassa kuljetusyksikössä luokituskoodin 1.5D aineita yhdessä vaarallisuusluokan 1.2 räjähteiden kanssa katsotaan kuorman kuuluvan vaarallisuusluokkaan Räjähteiden kuljettaminen MEMUssa Räjähteiden kuljettaminen on kielletty MEMUssa. Huom. Kansainvälisessä ADR-sopimuksessa: MEMUssa saa kuljettaa räjähteitä vain seuraavin ehdoin: (a) Toimivaltainen viranomainen hyväksyy kuljetuksen alueellaan, (b) Pakattujen räjähteiden tyyppi ja määrä rajoitetaan siihen, mitä tarvitaan MEMUssa valmistettavaa materiaalimäärää varten. Kuitenkin räjähteitä saa olla: - enintään 200 kg yhteensopivuusryhmän D räjähteitä, ja - räjäytysnalleja ja/tai sytytysvälineitä yhteensä enintään 400 yksikköä, ellei toimivaltainen viranomainen ole muuta hyväksynyt. (c) Pakattuja räjähteitä kuljetetaan vain kohdan vaatimukset täyttävissä osastoissa, (d) Pakattujen räjähteiden kanssa samassa osastossa ei saa kuljettaa muita vaarallisia aineita, (e) Pakatut räjähteet kuormataan MEMUun vasta juuri ennen kuljetuksen alkua, kun muut vaaralliset aineet on kuormattu, (f) Kun räjähteiden ja luokan 5.1 aineiden (UN 1942 ja UN 3375) yhteenkuormaus on sallittu, erottelussa, kuormauksessa ja suurimman sallitun kuorman laskemisessa tätä yhteenkuormattua kokonaisuutta käsitellään kuten luokan 1 louhintaräjähdysaineita Orgaanisten peroksidien ja itsereaktiivisten aineiden määrän rajoittaminen Luokan 5.2 orgaanisten peroksidien ja luokan 4.1 tyyppien B, C, D, E tai F itsereaktiivisten aineiden määrä saa olla enintään kg kuljetusyksikköä kohti (Varattu) Tavaran käsittely ja kuormaus Tarvittaessa ajoneuvo tai kontti on varustettava laitteilla vaarallisten aineiden varmistamista ja käsittelyä varten. Vaarallisia aineita sisältävien kollien ja pakkaamattomien vaarallisten esineiden paikallaan pysyminen ajoneuvossa tai kontissa on varmistettava sopivalla tavalla (kuten kiinnityshihnoilla, liukuvilla välilaudoilla, säädettävillä tuilla) siten, että estetään niiden liikkuminen kuljetuksen aikana, mikä voi muuttaa kollien asentoa tai aiheuttaa niille vahinkoa. Kun vaarallisia aineita kuljetetaan muiden tavaroiden kanssa (kuten raskaat koneet tai laatikot), on kaikki tavarat ajoneuvossa tai kontissa varmistettava tai pakattava siten, että vaarallisten aineiden vuotaminen ei ole mahdollista. Kollien liikkumisen saa estää myös täyttämällä tyhjät tilat välilaudoilla tai kiiloilla ja pönkillä. Jos varmistamiseen käytetään siteitä tai hihnoja, ne eivät saa olla liian tiukalla aiheuttaen kolliin vaurioita tai sen muodonmuutosta Kolleja ei saa pinota, elleivät ne ole suunniteltu pinottaviksi. Kun erilaisia pinottaviksi suunniteltuja kolleja kuormataan yhteen, on otettava huomioon niiden keskinäinen pinottavuus. Tarvittaessa on käytettävä kantavia apuvälineitä pinottujen kollien suojaamiseksi, jotta estetään alempien kollien vahingoittuminen Kuormaamisen ja purkamisen aikana vaarallisia aineita sisältävät kollit on suojattava vahingoittumiselta. Huom. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kollien käsittelyyn kuljetusta valmisteltaessa, kollien kuljetukseen tarkoitetun ajoneuvon tai kontin tyyppiin sekä kuormaamis- että purkamistapoihin siten, ettei tapaturmaisia vahinkoja aiheudu kollien vetämisestä tai väärästä käsittelystä Kohdan säännöksiä on myös noudatettava kontteja käsiteltäessä sekä niitä kuormattaessa ajoneuvoon ja niitä ajoneuvosta purettaessa Ajoneuvon miehistön jäsenet eivät saa avata vaarallisia aineita sisältäviä kolleja kuljetuksen aikana. 1 Vaarallisten aineiden kuormaamisesta ks. Euroopan komission julkaisu European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport. Muita ohjeita on saatavina toimivaltaisilta viranomaisilta ja teollisuusorganisaatioilta.

14 7.5.8 Ajoneuvon puhdistus purkamisen jälkeen Jos kolleista on vuotanut ajoneuvoon tai konttiin vaarallisia aineita, ajoneuvo tai kontti on puhdistettava kuorman purkamisen jälkeen mahdollisimman pian ja viimeistään ennen uudelleen kuormausta. Jos puhdistamista ei ole mahdollista suorittaa välittömästi, on ajoneuvo tai kontti kuljetettava riittävän turvallisesti lähimmälle mahdolliselle puhdistuspaikalle. Kuljetus on riittävän turvallinen, jos asianmukaiset toimenpiteet vuotaneen vaarallisen aineen leviämisen estämiseksi on suoritettu Ajoneuvot tai kontit, joissa on kuljetettu vaarallisia aineita irtotavarana, on puhdistettava ennen uutta kuormausta, jollei niihin kuormata uudelleen samaa vaarallista ainetta Tupakointikielto Tupakointi on kielletty kuorman käsittelyn yhteydessä ajoneuvon tai kontin välittömässä läheisyydessä ja ajoneuvon tai kontin sisällä Staattiselta sähköltä suojaaminen Kuljetettaessa palavia kaasuja tai nesteitä, joiden leimahduspiste on enintään 60 C, taikka UN 1361 pakkausryhmän II hiiltä tai hiilimustaa, on ajoneuvon rungosta, UN-säiliöstä tai säiliökontista oltava hyvä maadoitus ennen säiliöiden täyttöä ja tyhjennystä. Lisäksi täytön nopeutta on rajoitettava Lisämääräyksiä tietyille aineluokille ja määrätyille aineille Kohtien säännösten lisäksi sovelletaan seuraavia erityismääräyksiä siten kuin nimikkeen kohdalla luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa (18) on merkitty. CV1 (1) Seuraavat toimenpiteet ovat kiellettyjä: (a) Kuormaaminen tai purkaminen yleisillä paikoilla taajamissa ilman paikallisen poliisin lupaa, (b) Kuormaaminen ja purkaminen yleisillä paikoilla taajamien ulkopuolella ilman paikalliselle poliisille annettua ennakkoilmoitusta on kiellettyä, paitsi, jos tämä on turvallisuussyistä kiireellistä ja välttämätöntä. (2) Jos jostakin syystä tavaraa on käsiteltävä yleisillä paikoilla, eri aineet ja esineet on eroteltava toisistaan varoituslipukkeiden mukaisesti. CV2 (1) Ennen kuormaamista ajoneuvon tai kontin kuormatila on puhdistettava huolellisesti. (2) Avotulen teko on kielletty ajoneuvossa ja kontissa sekä ajoneuvon ja kontin välittömässä läheisyydessä sekä kuormauksen ja purkamisen yhteydessä. CV3 Ks. kohta CV4 Yhteensopivuusryhmän L räjähteitä saa kuljettaa vain kokokuormana. CV5 - CV8 (Varattu) CV9 Kolleja ei saa heitellä, ja ne on suojattava iskuilta. Astiat on tuettava ajoneuvoon tai konttiin siten, etteivät ne pääse kaatumaan tai putoamaan. CV10 Kohdassa tarkoitetut kaasupullot on asetettava yhdensuuntaisesti tai kohtisuorasti ajoneuvon tai kontin pituusakseliin nähden. Lähelle etuseinää sijoitetut kaasupullot on kuitenkin asetettava aina kohtisuorasti ajoneuvon tai kontin pituusakseliin nähden. Lyhyet, halkaisijaltaan suuret kaasupullot, joiden läpimitta on noin 30 cm tai enemmän, saa asettaa myös pituussuuntaan siten, että niiden venttiilien suojalaitteet ovat ajoneuvon tai kontin keskustaa kohti. Tukevasti pystyssä pysyvät kaasupullot tai kaasupullot, jotka on tuettu sopivilla, tehokkailla kaatumisen estävillä laitteilla, saa asettaa myös pystyasentoon. Kyljelleen asetetut kaasupullot on lujasti ja sopivalla tavalla kiilattava, kiinnitettävä tai varmistettava niin, etteivät ne pääse siirtymään. CV11 Astiat on aina asetettava niille suunniteltuun asentoon ja suojattava siten, etteivät toiset kollit pääse niitä vahingoittamaan.

15 CV12 Jos esineet on kuormattu lavoille ja kuormalavat pinotaan, on jokaisen lavakerroksella olevan kuorman oltava tasaisesti jakautunut edellisen kerroksen päälle, tarvittaessa käyttämällä välissä riittävän lujaa materiaalia. CV13 Jos mitä tahansa ainetta on päässyt vuotamaan tai valumaan ajoneuvoon tai konttiin, saa sitä käyttää uudelleen vasta perusteellisen puhdistuksen ja, jos tarpeellista, desinfioinnin tai dekontaminoinnin jälkeen. Kaikkien muiden samassa ajoneuvossa tai kontissa kuljetettujen aineiden ja esineiden mahdollinen saastuminen on tutkittava. CV14 Aineet on suojattava suoralta auringonvalolta ja kuumuudelta kuljetuksen aikana. Kollit on varastoitava vain viileissä, hyvin ilmastoiduissa paikoissa etäällä lämmönlähteistä. CV15 Ks. kohta CV16 - CV19 (Varattu) CV20 Luvun 5.3 säännöksiä, erityismääräyksiä V1 sekä V8 (5) ja (6) ja luvun 7.2 säännöksiä ei sovelleta edellyttäen, että aine on pakattu kohdan pakkaustavassa P520 säädettyjen pakkaustapojen OP1 tai OP2 mukaisesti ja enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti on enintään 10 kg. CV21 Kuljetusyksikkö on tarkastettava huolellisesti ennen kuormaamista. Ennen kuljetusta on kuljetuksen suorittajalle annettava tiedot: - ohjeet jäähdytysjärjestelmän käytöstä mukaan lukien luettelo jäähdytysaineen toimittajista kuljetusreitin varrella, - toimintaohjeet, joita noudatetaan jäähdytysjärjestelmän pettäessä. Valvottaessa lämpötilaa luvun 7.2 erityismääräyksen V8(3) menetelmien R2 ja R4 mukaisesti on mukana kuljetettava riittävä määrä palamatonta jäähdytysainetta (esim. nestemäistä typpeä tai hiilidioksidijäätä) ottaen huomioon myös kohtuullisen matka-ajan ylitys. Kollit on kuormattava siten, että niihin pääsee helposti käsiksi. Valvontalämpötilaa on pidettävä yllä koko kuljetuksen ajan mukaan lukien kuormaus ja purkaminen sekä välipysähdykset. CV22 Kollit on kuormattava siten, että vapaa ilmankierto kuormatilassa takaa kuorman tasaisen lämpötilan. Jos ajoneuvo tai suurkontti sisältää yli kg helposti syttyviä kiinteitä aineita ja/tai orgaanisia peroksideja, kuorma on jaettava enintään kg eriin, jotka on erotettava toisistaan vähintään 0,05 m ilmatilalla. CV23 Kolleja käsiteltäessä on erityisesti estettävä niitä joutumasta kosketukseen veden kanssa. CV24 Ajoneuvot ja kontit on puhdistettava huolellisesti ennen kuormausta, ja erityisesti on poistettava kaikki palavat jätteet (oljet, heinät, paperi yms.). Helposti syttyvien materiaalien käyttö kollien tukemiseen on kielletty. CV25 (1) Kollit on kuormattava siten, että niihin pääsee helposti käsiksi. (2) Jos kollit on kuljetettava enintään 15 C:n ympäristölämpötilassa tai jäähdytettyinä, on tämä lämpötila säilytettävä myös kuormaa purettaessa tai säilytyksen aikana. (3) Kollit on säilytettävä viileässä paikassa etäällä lämmönlähteistä. CV26 Ajoneuvon tai kontin puiset osat, jotka ovat olleet kosketuksessa näiden aineiden kanssa, on poistettava ja poltettava. CV27 (1) Kollit on kuormattava siten, että niihin pääsee helposti käsiksi. (2) Jos kollit on kuljetettava jäähdytettyinä, on jäähdytysketjun toimiminen varmistettava kuormaa purettaessa tai säilytyksen aikana. (3) Kollit on säilytettävä viileässä paikassa etäällä lämmönlähteistä. CV28 Ks. kohta CV29 - CV32 (Varattu) CV33 Huom. 1. Kriittisellä ryhmällä tarkoitetaan ihmisryhmää, joka on riittävän yhtenäinen säteilylähteen ja tietyn altistustavan suhteen. Tälle ryhmälle on luonteenomaista, että sen yksittäiset henkilöt ovat saaneet kyseisestä

N:o 736. LUOKKA 5.2. ORGAANISET PEROKSIDIT Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) Kuljetustapa

N:o 736. LUOKKA 5.2. ORGAANISET PEROKSIDIT Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) Kuljetustapa 2432 52 000-52 099 52 100-52 104 LUOKKA 5.2. ORGAANISET PEROKSIDIT Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) 1. Kuljetustapa Lähetystapa ja lähetysrajoitukset 52 105 (1) Aineluettelon kohtien 11E

Lisätiedot

N:o 736. LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan)

N:o 736. LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) 2420 41 000-41 099 41 100-41 104 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) 1. Kuljetustapa Lähetystapa ja lähetysrajoitukset 41 105 (1) Kohtien 5E

Lisätiedot

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ 1644 N:o 526 11 000-11 099 11 100-11 107 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ Yleistä LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 825 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Liitteen sisällys 10 000 Muiden kansallisten ja kansainvälisten määräysten noudattaminen 10 001 Liitteen B määräysten soveltaminen 10 002

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2)

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2) 3300 N:o 899 OSA III Lisäykset Lisäys VIII MÄÄRÄYKSET TUNNUSMERKINNÖISTÄ SEKÄ VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELO Säiliövaunujen, monisäiliövaunujen, irrotettavilla säiliöillä varustettujen vaunujen ja säiliökonttien,

Lisätiedot

2.2.1 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

2.2.1 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 15.5.2017 2.2. Yksityiskohtaiset muutokset 2.2.1 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin.

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin. 1 (5) ONNETTOMUUSILMOITUS / VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS Vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat:

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat: 200 N:o 65 LISÄYS A.9 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset HUOM: Kolleille, ks. myös reunanumero 200. 3900 (1) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,

Lisätiedot

OSA II Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut

OSA II Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut 3538 N:o 900 OSA II Eri kuljetusluokat 201a (3) - Luokka 2. Kaasut Huom. Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa sovelletaan lisäksi seuraavaa määräystä, jollei asianosaiset maat ole allekirjoittaneet määräyksistä

Lisätiedot

ESIMERKKI :UN3480 LITIUMIONIAKUN PAKKAUS, KUN ERITYISMÄÄRÄYSTÄ 188 ON SOVELLETTU / EXAMPLE: UN3480 LITHIUMIONBATTERY PACKING WHEN SPECIAL PROVISION

ESIMERKKI :UN3480 LITIUMIONIAKUN PAKKAUS, KUN ERITYISMÄÄRÄYSTÄ 188 ON SOVELLETTU / EXAMPLE: UN3480 LITHIUMIONBATTERY PACKING WHEN SPECIAL PROVISION ESIMERKKI :UN3480 LITIUMIONIAKUN PAKKAUS, KUN ERITYISMÄÄRÄYSTÄ 188 ON SOVELLETTU / EXAMPLE: UN3480 LITHIUMIONBATTERY PACKING WHEN SPECIAL PROVISION 188 IS COMPLIED WITH 1 Pakkauslaatikko ja varoituslipuke

Lisätiedot

Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset

Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset Trafin VAK-päivä 2017 Miina Grönlund Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sovellettavat säädökset Laki vaarallisten aineiden

Lisätiedot

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 522 N:o 184 OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset Huom. Kollien osalta ks. myös rn 14. 1900 (1) a) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1,

Lisätiedot

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta Teollisuuden polttonesteet -seminaari 9.-10.9.2015, Tampere Työmaiden ja maatilojen siirrettävät (ja varasto-) säiliöt käyttökelpoiset vaihtoehdot eri kohteisiin Timo Linjamaa, myyntipäällikkö, vakiotuotteet

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1399/2011 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. (Katso myös reunanumero 10 002)

OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. (Katso myös reunanumero 10 002) 83 N:o 3 OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Yleistä Tämän liitteen soveltamisala (Katso myös reunanumero 1 ) 1 1 Lukuunottamatta reunanumeron 1 381

Lisätiedot

1 luku. 10) paineastialla kaasupulloa, putkiastiaa, kaasuastiaa, pullopakettia ja suljettua kryoastiaa; 2 Määritelmät

1 luku. 10) paineastialla kaasupulloa, putkiastiaa, kaasuastiaa, pullopakettia ja suljettua kryoastiaa; 2 Määritelmät Lausuntopyyntö 21.1.2011 LIITE 1 Muutokset valtioneuvoston asetukseen 194/2002 vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä sellaisena kun se on muutettuna asetuksilla 283/2003, 250/2005, 536/2007, 263/2009

Lisätiedot

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Labquality-päivät 10.2.2012 Pauliina Auveri VAK turvallisuusneuvonantaja Esityksen sisältö Lähettäjän yleiset velvollisuudet s.3 Näytteiden luokitus s. 4-6 Pakkaaminen

Lisätiedot

KONTTIEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET

KONTTIEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET Kuljetusehtojen liite 5 (3 art. 5 ) KONTTIEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET 1 Näitä määräyksiä sovelletaan kuormassa tai tyhjinä kuljetettaviin yksityisiin ja rautateiden omistamiin yleis- ja erityiskontteihin. 2

Lisätiedot

954 N:o 313. Riskiryhmä 3: taudinaiheuttaja, joka normaalisti aiheuttaa vakavaa sairautta ihmisille

954 N:o 313. Riskiryhmä 3: taudinaiheuttaja, joka normaalisti aiheuttaa vakavaa sairautta ihmisille 954 N:o 313 Luokka 6.2. Tartuntavaaralliset aineet 1. Aineluettelo 650 (1) Luokan 6.2 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä vain ne, jotka on lueteltu reunanumerossa 651 tai jotka kuuluvat tämän

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

N:o 184. LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat. Luokka 9. Muut vaaralliset aineet ja esineet. 1.

N:o 184. LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat. Luokka 9. Muut vaaralliset aineet ja esineet. 1. 505 LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat Luokka 9. Muut vaaralliset aineet ja esineet 1. Aineluettelo 900 (1) Aineet ja esineet, jotka aiheuttavat kuljetuksen aikana

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry. VAKKI PAKKI nro;1/2011

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry. VAKKI PAKKI nro;1/2011 Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry 1 VAKKI PAKKI nro;1/2011 Uudellamaalla on pelastuslaitokset saaneet käyttöön uuden kemikaalitorjuntayksikön Yhdistyksen hallitus kävi neljäs päivä helmikuuta Herttoniemen

Lisätiedot

Seuraamukset - VAK-rikokset ja rikkomukset

Seuraamukset - VAK-rikokset ja rikkomukset Seuraamukset - VAK-rikokset ja rikkomukset Johanna Isoaho Niina Kallio-Nordlundin 9.2017 esityksen pohjalta Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Seuraamusjärjestelmä vaarallisten aineiden kuljetuksessa

Lisätiedot

Tulossa mm.seuraavia uudistuksia/muutoksia ADR:n, aine ja luokkakohtaisia asioita, uusia UN-numeroita:

Tulossa mm.seuraavia uudistuksia/muutoksia ADR:n, aine ja luokkakohtaisia asioita, uusia UN-numeroita: Maantiekuljetukset ADR2013 tulee voimaan 1.1.2013 ja siirtymäaikaa on 30.6.2013 asti. Sama siirtymäaika on VAK-määräyksilläkin eli LVM-asetuksella, jolla nämä uudet määräykset kansallisissa vaarallisten

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan Suomen säädöskokoelmaan n:o 172/2009 (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä) Sivulla 1918 olevan luvun 3.2 taulukon A YK-numeron 0332 aineen tiedot ovat:

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2012 601/2012 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä

Lisätiedot

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu 4 LUKU Rahdinkuljettajan vastuu 27 Vastuun edellytykset Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä

Lisätiedot

Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa

Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa Ilmakuljetus dia 2 Kuormanvarmistus ilmakuljetuksissa Yleistä Kuljetusjärjestelmä tarvitsee ilmakuljetuspalveluja pitkillä kuljetusetäisyyksillä

Lisätiedot

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2015 VAK ja ADR/RID Anu Häkkinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ennen VAK2015 -muutoksia Trafista oli loppuvuonna 2014 lausuntokierroksella luonnos vak-tiemääräykseksi luonnos vak-rautatiemääräykseksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 193. Valtioneuvoston asetus. ulkomaalaisvirastosta. Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 193. Valtioneuvoston asetus. ulkomaalaisvirastosta. Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2002 N:o 193 196 SISÄLLYS N:o Sivu 193 Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisvirastosta... 569 194 Valtioneuvoston asetus vaarallisten

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus ELÄINSUOJELUTARKASTUS ELÄINKULJETUS Lain eläinten kuljetuksesta (1429/2006) 29 :n tarkoittama tarkastus neuvoston asetuksen (EY) 1/2005* sisältämien, eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevien vähimmäisvaatimusten

Lisätiedot

Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa. ADR-seminaari 14.2.2013

Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa. ADR-seminaari 14.2.2013 Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa ADR-seminaari 14.2.2013 UN IMDG ADR IATA-DGR RID Rajapinnat eri kuljetusmuodoissa Vaaran paikka vai kohtauspaikka Kuljetustilauksesta toimitukseen Lähettäjä

Lisätiedot

2013 VAK- ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

2013 VAK- ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 2013 VAK- ja ADR/RID Anu Häkkinen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. VAK 2013 Voimaantulo ADR/RID voimaan 1.1.2013 ADR/RID siirtymäaika ½ vuotta: pakollinen sovellus 1.7.2013 alkaen LVM-asetus: Voimaantulo

Lisätiedot

LIITE LISÄYS. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE LISÄYS. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final ANNEX 1 PART 1/2 LIITE LISÄYS asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 262. Laki. kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 262. Laki. kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 262 269 SISÄLLYS N:o Sivu 262 Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

OSA 5 LÄHETYSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

OSA 5 LÄHETYSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET OSA 5 LÄHETYSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET LUKU 5.1 YLEISET SÄÄNNÖKSET 5.1.1 SOVELTAMISALA JA YLEISET SÄÄNNÖKSET Tässä osassa ovat vaarallisten aineiden lähettämistä koskevat säännökset sisältäen merkintöjä,

Lisätiedot

IMDG- muutokset 2013

IMDG- muutokset 2013 IMDG- muutokset 2013 ADR-SEMINAARI 14.2.2013 Kuljetuskuution auditorio Erityisasiantuntija Jyrki Vähätalo Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Kansainvälinen merenkulkujärjestö (International Maritime

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Aiheita STUKin uusi opas turvajärjestelyistä http://www.julkari.fi/handle/10024/126376

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

N:o LIITTEIDEN A, B JA C SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset säännökset sekä vaarallisia aineita ja esineitä koskevat säännökset

N:o LIITTEIDEN A, B JA C SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset säännökset sekä vaarallisia aineita ja esineitä koskevat säännökset N:o 313 783 LIITTEIDEN A, B JA C SISÄLLYSLUETTELO Liite A Osa 1 Osa 2 Yleiset säännökset sekä vaarallisia aineita ja esineitä koskevat säännökset Yleiset säännökset Luku 1.1 Soveltamisala 1.1.1 Rakenne

Lisätiedot

SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf

SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf 13.2.2009 1 (6) Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenneneuvos, johtava asiantuntija Seija Miettinen-Bellevergue PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2015 VAK ja ADR/RID Anu Häkkinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2014 meneillään Trafista lausuntokierroksella 17.11.2014 saakka luonnos vak-tiemääräykseksi http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/2945/lausuntopyynto

Lisätiedot

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksesta.

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksesta. 195/2002 Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2002 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Raidemateriaalikuljetuksissa käytetään VR Transpoint:n omistamia tavaravaunuja tai VR Track:n omistamia tavara- tai erikoisvaunuja.

Raidemateriaalikuljetuksissa käytetään VR Transpoint:n omistamia tavaravaunuja tai VR Track:n omistamia tavara- tai erikoisvaunuja. VR Transpoint VERSIO 3.1 B (1/14) LIITE B RAIDEMATERIAALIN KUORMAUSOHJE SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ 2. KULJETUKSISSA KÄYTETTÄVÄT KALUSTO 3. RATAKISKOT 4. RAIDE-ELEMENTIT 5. BETONISET RATAPÖLKYT 6. PUISET

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

LIITTEIDEN A, B JA C SISÄLLYSLUETTELO

LIITTEIDEN A, B JA C SISÄLLYSLUETTELO 4 687/2013 LIITTEIDEN A, B JA C SISÄLLYSLUETTELO 5.5.3 Erityismääräykset kolleille, ajoneuvoille ja konteille, jotka sisältävät jäähdytys- tai suoja-aineina käytettäviä tukahtumisen vaaraa aiheuttavia

Lisätiedot

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 1.9.2014 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 5 SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1. TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Ohjeen tarkoitus

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus ELÄINSUOJELUTARKASTUS ELÄINKULJETUS Lain eläinten kuljetuksesta (1429/2006) 29 :n tarkoittama tarkastus neuvoston asetuksen (EY) 1/2005* sisältämien, eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevien vähimmäisvaatimusten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013. 687/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013. 687/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013 687/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Kaasupullojen käsittely.

Kaasupullojen käsittely. Kaasupullojen käsittely. 2 Turvallinen käsittely Turvallinen käsittely. Kiitos, että valitsit AGAn! Autamme sinua turvallisessa kaasunkäsittelyssä, olitpa sitten aloittelija tai jo kokenut käyttäjä. Tärkein

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetukset

Elintarvikkeiden kuljetukset Elintarvikkeiden kuljetukset Haapavesi 12.03.2015 Soila Hiltunen Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ ProAgria Oulu Kuljetustoiminnasta ilmoittaminen elintarvikevalvontaviranomaiselle Kuljetusalan toimijan

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSIA KOSKEVIEN VALTIONEUVOSTON ASETUSTEN MUUTTAMINEN:

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSIA KOSKEVIEN VALTIONEUVOSTON ASETUSTEN MUUTTAMINEN: LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio neuvotteleva virkamies 2.11.2017 Suominen Mari VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSIA KOSKEVIEN VALTIONEUVOSTON ASETUSTEN MUUTTAMINEN: 1) VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN

Lisätiedot

b) ovat a alakohdassa mainitun määräyksen liitteessä C tarkoitettuja kuljetuksia;

b) ovat a alakohdassa mainitun määräyksen liitteessä C tarkoitettuja kuljetuksia; 1 2.2.1 Asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen ja asetusta vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta turvallisuusneuvonantajasta annetun

Lisätiedot

2017 VAK ja ADR/RID. Trafin VAK-päivä Anu Häkkinen, Trafi. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2017 VAK ja ADR/RID. Trafin VAK-päivä Anu Häkkinen, Trafi. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2017 VAK ja ADR/RID Trafin VAK-päivä 9.2.2017 Anu Häkkinen, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Voimaan ADR/RID 2017 voimaan 1.1.2017 (pakolliset 1.7.2017) Trafi-määräykset (vak 2017): TIE:

Lisätiedot

AERO CLEANER TUOTEKUVAUS

AERO CLEANER TUOTEKUVAUS AERO CLEANER TUOTEKUVAUS Puhdistusaine vaahtomuodossa öljylle rasvalle, tahroille, palamisjäämille ym. Puhdistaa tehokkaasti metallin, kromin, mallatut pinnat, muovin jne. KÄYTTÖOHJE Levitä ainetta puhdistettavalle

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä Seuraava luettelo sisältää kuorma-autosta esikäsittelyvaiheiden aikana poistettavat voiteluaineet, nesteet ja osat. Määrät ovat likimääräisiä. Ympäristö Älä päästä nesteitä läikkymään maahan. Käytä aina

Lisätiedot

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502 Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- FI.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, poikkeuksen myöntämisestä asetuksen (EY)

Lisätiedot

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Moduuli 6 Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Puhdistus- ja siivoustoimenpiteet Asbestin purkamisen jälkeen työnantaja on velvollinen siiivoamaan ja puhdistamaan työtila. Kaikki toiminnot pitäisi

Lisätiedot

www.turvallisuusneuvonantajat.fi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Ry VAKKI PAKKI 5/2011

www.turvallisuusneuvonantajat.fi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Ry VAKKI PAKKI 5/2011 Suomen Turvallisuusneuvonantajat Ry VAKKI PAKKI 5/2011 Aiheina tällä kertaa: - Syyskokous - ILMIOITUSVELVOLLISUUS ONNETTOMUUKSISTA 1 MYYRMÄKITALO SYYSKOKOUS JA SEMINAARI TO 24.11.2011 08:30-14:00-08:30

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0241 (NLE) 8463/16 ADD 2 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: UD 90 CID 1 TRANS 238 NEUVOSTON PÄÄTÖS TIR-yleissopimuksen

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 313. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 313. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2003 N:o 313 SISÄLLYS N:o Sivu 313 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011 1008/2011 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

Yhteisymmärryspöytäkirja (Memorandum of Understanding) pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksesta ro-ro-aluksissa Itämerellä (Itämeren MoU)

Yhteisymmärryspöytäkirja (Memorandum of Understanding) pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksesta ro-ro-aluksissa Itämerellä (Itämeren MoU) Käännös Trafi 3.10.2017 Yhteisymmärryspöytäkirja (Memorandum of Understanding) pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksesta ro-ro-aluksissa Itämerellä (Itämeren MoU) (1) Latvian, Liettuan, Puolan, Ruotsin,

Lisätiedot

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007 LIITE 1 (5) TORNINOSTUREIDEN OHJAAMOT JA NIILTÄ EDELLYTETTÄVÄ TURVALLISUUSTASO Torninostureiden ohjaamoiden tulee täyttää työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta

Lisätiedot

12. Putkien kuormaus ja kiinnittäminen. Putkien kuormaus ja kiinnitys korkealaitavaunuihin

12. Putkien kuormaus ja kiinnittäminen. Putkien kuormaus ja kiinnitys korkealaitavaunuihin 12. Putkien kuormaus ja kiinnittäminen Putkien kuormaus ja kiinnitys korkealaitavaunuihin Teräsputket, joiden pituus on 10500-12000 ja läpimitta 219-1420 mm, kuormataan korkealaitavaunuihin symmetrisesti

Lisätiedot

Valmis telinepaketti omakotityömaalle

Valmis telinepaketti omakotityömaalle Valmis telinepaketti omakotityömaalle Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Layher alumiinitelineistä, jotka ovat valmiiksi pakattu peräkärryyn.

Lisätiedot

LUKU 12 AJONEUVOYHDISTELMIEN, KUORMA-AUTOJEN, PUOLI- JA TÄYSPERÄVAUNUJEN, VETOAUTOJEN JA VAIHTOKORIEN KUORMAUS JA KIINNITYS. 1.

LUKU 12 AJONEUVOYHDISTELMIEN, KUORMA-AUTOJEN, PUOLI- JA TÄYSPERÄVAUNUJEN, VETOAUTOJEN JA VAIHTOKORIEN KUORMAUS JA KIINNITYS. 1. LUKU 12 AJONEUVOYHDISTELMIEN, KUORMA-AUTOJEN, PUOLI- JA TÄYSPERÄVAUNUJEN, VETOAUTOJEN JA VAIHTOKORIEN KUORMAUS JA KIINNITYS 1. Yleistä 1.1. Tässä luvussa selostetaan kuormaus- ja kiinnitysmenetelmät Suomen

Lisätiedot

LIITE A YLEISET SÄÄNNÖKSET SEKÄ VAARALLISIA AINEITA JA ESINEITÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET OSA 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET LUKU 1.

LIITE A YLEISET SÄÄNNÖKSET SEKÄ VAARALLISIA AINEITA JA ESINEITÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET OSA 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET LUKU 1. LIITE A YLEISET SÄÄNNÖKSET SEKÄ VAARALLISIA AINEITA JA ESINEITÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET OSA 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET LUKU 1.1 SOVELTAMISALA 1.1.1 Rakenne Tämän asetuksen liitteet A ja B on jaettu yhdeksään osaan.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta /2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta /2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2013 537/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

LISÄYS XI SÄILIÖVAUNUJEN RAKENNETTA, TARKASTUSTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

LISÄYS XI SÄILIÖVAUNUJEN RAKENNETTA, TARKASTUSTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 2832 N:o 768 LISÄYS XI SÄILIÖVAUNUJEN RAKENNETTA, TARKASTUSTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 4. LUOKKIEN 4.1, 4.2 JA 4.3 ERITYISMÄÄRÄYKSET: Helposti syttyvät kiinteät aineet, helposti itsestään syttyvät

Lisätiedot

Liite 2. Eläinjätteen varastointia koskevat vaatimukset... 2652

Liite 2. Eläinjätteen varastointia koskevat vaatimukset... 2652 2650 N:o 1022 LIITTEET SISÄLLYSLUETTELO sivu Liite 1. Eläinjätteen keräämistä ja kuljetusta koskevat vaatimukset... 2651 1. Kuljetusvälineet... 2651 2. Kuljetusasiakirjat... 2651 3. Kuljetusmerkinnät...

Lisätiedot

TAKI kiinnitysjärjestelmä

TAKI kiinnitysjärjestelmä Alkuperäiset ohjeet 1 KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS... 3 2 KUORMANKESTÄVYYS... 4 3 KIINNIKKEEN KIINNITTÄMINEN KISKOON... 4 4 TAKI KIINNITYSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ... 5 5 KUNNOSSAPITO JA TARKASTUKSET... 7 2 1 Kuvaus

Lisätiedot

ADR- ajolupakoulutus Turvallisuusneuvonantajat

ADR- ajolupakoulutus Turvallisuusneuvonantajat ADR- ajolupakoulutus Turvallisuusneuvonantajat Pekka Rahkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus ADR- kouluttajat ja turvallisuusneuvonantajan pätevyys

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

Metallinen puutarhavaja

Metallinen puutarhavaja Metallinen puutarhavaja KÄYTTÖOHJE/ kokoamisohje Koko 2050x2570mm Kokoamiseen tarvitaan kaksi henkilöä ja kokoaminen kestää 2 3 tuntia. Tilava Nopea ja helppo koota Vahvistetut seinät Leveät kaksoisovet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISSUOJELUOHJE CF027 Voimassa 1.10.2006 alkaen

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISSUOJELUOHJE CF027 Voimassa 1.10.2006 alkaen KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISSUOJELUOHJE CF027 Voimassa 1.10.2006 alkaen Kuljetusvastuuvakuutuksen yleisten sopimusehtojen CF105 kohdan 8. Suojeluohjeet lisäksi noudatetaan seuraavia suojeluohjeita.

Lisätiedot

Vetopöydän asennus. Kiinteän vetopöydän asennus

Vetopöydän asennus. Kiinteän vetopöydän asennus Kiinteän vetopöydän asennus Kiinteän vetopöydän asennus Kun vetoauto toimitetaan tehtaalta, vetopöytä on kiinnitetty asennuslevyyn 10.9 - pulteilla. Nämä pultit on kiristetty erikoistiukkuuteen. Jos vetopöytä

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

3 VAUNUJA KOSKEVAT YLEISET OHJEET

3 VAUNUJA KOSKEVAT YLEISET OHJEET VR Transpoint VERSIO 3.0 3 (1/7) 3 VAUNUJA KOSKEVAT YLEISET OHJEET 3.1 VAUNUJEN VALINTA Sopivan vaunutyypin voi valita tavaran lähettäjä jo vaunua tilatessaan. Vaunun valinnan voi jättää myös palvelukeskuksen

Lisätiedot

Huom. 1.1.3.1 Kuljetustapahtuman luonteeseen liittyvät vapautukset Huom.

Huom. 1.1.3.1 Kuljetustapahtuman luonteeseen liittyvät vapautukset Huom. 537/2013 5 Liite Luku 1.1 Soveltamisala 1.1.1 Rakenne 1.1.2 Soveltamisala 1.1.3 Vapautukset 1.1.4 Muiden säännösten soveltaminen 1.1.5 Standardien soveltaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

AIRCOOL/COOLAIR TUOTEKUVAUS

AIRCOOL/COOLAIR TUOTEKUVAUS AIRCOOL/COOLAIR TUOTEKUVAUS Kaksi tuotetta, paineilma sekä kylmäspray. Paineilma puhdistaa vahingoittamatta erilaisia kohteita, esim. näppäimistöt, elektroniikka jne. Toisin päin aine toimii kylmäsprayna,

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA, AVOKANALA Eläinsuojelulain (247/1996)

Lisätiedot

TURVATANKKI. -polttoainesäiliöt. Kehitetty turvalliseen polttoaineen käsittelyyn

TURVATANKKI. -polttoainesäiliöt. Kehitetty turvalliseen polttoaineen käsittelyyn -polttoainesäiliöt Kehitetty turvalliseen polttoaineen käsittelyyn -polttoainesäiliöt IBC-SÄILIÖT polttoaineen kuljetukseen ja varastointiin Turvatankki IBC on säiliösarja polttoaineen kuljettamiseen maantie-,

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 1 Tilapäisen tulityön suorittaminen Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 2 Sisällys Tilapäisen tulityön suorittaminen... 1 Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa...

Lisätiedot