2.2.1 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.2.1 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta"

Transkriptio

1 Yksityiskohtaiset muutokset Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: ) määräyksellä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 3 a :n, 7 a :n ja 7c :n, 9 :n, 10 a ja 10 b :n, 11 :n, 11 a :n - 11 c :n ja11 e, 12, 13 a - 13 c, 14 a ja 14 b ja 24 :n nojalla Liikenteen turvallisuusviraston antamaan määräykseen vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä sisältyvää määräystä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annettua Liikenteen turvallisuusviraston määräystä; ) irtotavarakontilla Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen A liitteen 1.2 luvussa määriteltyjä umpinaista irtotavarakonttia ja peitteellä varustettua irtotavarakonttia sekä taipuisaa säkkikonttia; 5 Vaarallisten aineiden luokitus Vaarallisten aineiden luokituskriteereistä ja luokitukseen liittyvistä testeistä määrätään Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä. Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen A liitteen luvussa 2.2 osan 2 tarkoitetuissa tapauksissa aineen luokittelee tai sen luokituksen hyväksyy Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Säteilyturvakeskus luokittelee kuitenkin radioaktiiviset aineet tai hyväksyy niiden aineiden luokituksen. Annettu tai hyväksytty luokitus on vahvistettava kirjallisesti. Viranomainen voi vaatia, että aineen lähettäjä esittää tulokset testeistä luokituksen selvittämiseksi. Suomi tunnustaa ADR- ja RID-määräyksissä sekä VAK-direktiivissä tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tai sen valtuuttaman muun toimielimen suorittaman aineen luokituksen ja luokituksen hyväksymisen 7 Lähettäjä Lähettäjän velvollisuuksista säädetään VAK-lain 8 :ssä. Vaarallisten aineiden lähettäjä saa jättää kuljetettavaksi vain säännösten mukaisia lähetyksiä. Lisäksi lähettäjän on erityisesti: 1) varmistettava, että vaaralliset aineet on luokiteltu säännösten ja määräysten mukaisesti ja että niitä saa kuljettaa tiellä; 2) annettava kuljetuksen suorittajalle kuljetuksen suorittamista varten tarvittavat tiedot jäljitettävällä tavalla, vaadittu rahtikirja tai vastaava lähetyskirja sekä muut asiakirjat, kuten luvat, hyväksynnät, ilmoitukset ja todistukset;

2 2 3) käytettävä vain pakkauksia ja säiliöitä, jotka on hyväksytty, jotka ovat soveltuvia kyseiseen vaarallisen aineen kuljetukseen ja jotka on merkitty säännösten ja määräysten mukaisesti; 4) täytettävä lähetystapaa ja lähetysrajoituksia koskevat vaatimukset; 5) varmistettava, että tyhjät, puhdistamattomat säiliöt, joita ei ole tyhjennetty kaasuista, sekä tyhjät, puhdistamattomat irtotavarakuljetuksiin käytetyt ajoneuvot ja suur- ja pienkontit on merkitty oikein ja että niissä on oikeat lipukkeet ja, suurlipukkeet ja merkit sekä ja että tyhjät, puhdistamattomat säiliöt on suljettu ja että ne ovat yhtä tiiviitä kuin täytettyinä. Jos lähettäjä käyttää muiden osapuolten, kuten pakkaajan, kuormaajan tai säiliön täyttäjän palveluja, hänen on tehtävä riittävät toimenpiteet varmistuakseen, että lähetys täyttää säädetyt ja määrätyt vaatimukset. Lähettäjä voi kuitenkin 1 momentin 1 3 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa luottaa toisten osapuolten hänelle antamiin tietoihin. Jos lähettäjä toimii kolmannen osapuolen puolesta, kolmannen osapuolen on ilmoitettava lähettäjälle kirjallisesti lähetyksen sisältämistä vaarallisista aineista ja annettava hänelle kaikki tiedot ja asiakirjat, joita hän tarvitsee täyttääkseen velvollisuutensa. 8 Kuljetuksen suorittaja ja kuljettaja Kuljetuksen suorittajan ja kuljettajan velvollisuuksista säädetään VAK-lain 9 ja 10 :ssä. Ottaessaan vaarallisia aineita kuljetettaviksi kuljetuksen suorittajan ja kuljettajan on lisäksi lähtöpaikalla erityisesti: 1) varmistettava, että kuljetettaviksi annettuja vaarallisia aineita saa kuljettaa tiellä; 2) varmistettava, että lähettäjältä on saatu Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä vaaditut tiedot kuljetettavista vaarallisista aineista ja että vaaditut asiakirjat ovat mukana kuljetusyksikössä; 3) varmistettava silmämääräisesti, että ajoneuvossa ja kuormassa ei ole ilmeisiä vikoja, vuotoja tai murtumia ja että ajoneuvosta tai kuormasta ei puutu varusteita; 4) varmistettava, että määräaika säiliöiden seuraavalle tarkastukselle ei ole umpeutunut; määräajan umpeuduttua säiliön saa kuljettaa tarkastettavaksi, hävitettäväksi tai sen sisältämän aineen hävittämistä varten Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä määrätyin ehdoin; 5) varmistettava, että Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä määrättyjä vaarallisten aineiden määrärajoituksia kuljetusyksikköä kohti ei ole ylitetty; 6) varmistettava, että ajoneuvolle ja säiliöajoneuvon säiliöille määrätyt suurlipukkeet ja merkinnät on kiinnitetty; 7) varmistettava, että ajoneuvossa mukana pidettäviksi säädetyt ja kirjallisissa turvallisuusohjeissa kuljettajalle määrätyt varusteet ovat ajoneuvossa. 11 Kuormaaja Kuormaajaa koskevat erityisesti seuraavat velvollisuudet: 1) hän saa luovuttaa vaaralliset aineet kuljetuksen suorittajalle vain, jos aineita saa säännösten ja määräysten mukaan kuljettaa tiellä;

3 3 2) luovuttaessaan kuljetettavaksi pakattuja vaarallisia aineita tai tyhjiä, puhdistamattomia pakkauksia hänen on tarkastettava, että pakkaukset eivät ole vahingoittuneita; hän ei saa luovuttaa kollia, jonka pakkaus on vahingoittunut ja erityisesti, jos pakkaus ei ole enää niin tiivis, että vaarallista ainetta vuotaa tai on mahdollista vuotaa pakkauksesta ulos, ennen kuin vahingoittunut pakkaus on korjattu; tämä koskee myös tyhjiä, puhdistamattomia pakkauksia; 3) kuormatessaan vaarallisia aineita ajoneuvoon taikka suur- tai pienkonttiin hänen on täytettävä kuormausta ja käsittelyä koskevien erityissäännöstenmääräysten vaatimukset; 4) kuormattuaan vaarallisia aineita konttiin hänen on noudatettava suurlipukkeita ja oranssikilpiä koskevia vaatimuksia; 5) kuormatessaan kolleja hänen on noudatettava yhteenkuormauskieltoja ottaen huomioon myös vaaralliset aineet, jotka ovat jo ajoneuvossa ja suurkontissa, sekä ravinto- ja nautintoaineita ja eläinrehuja koskevat erottelumääräyksetsäännökset. Kuormaaja voi 1 momentin 1, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa luottaa toisten osapuolten hänelle antamiin tietoihin 13 Säiliön sekä irtotavara-ajoneuvon ja -kontin täyttäjä Säiliön sekä irtotavara-ajoneuvon ja -kontin täyttäjää koskevat erityisesti seuraavat velvollisuudet: 1) ennen säiliön täyttämistä hänen on varmistettava, että säiliö ja sen varusteet ovat teknisesti moitteettomassa kunnossa; 2) hänen on varmistettava, että säiliöt on tarkastettu ajallaan; 3) hän saa täyttää säiliötä vain sellaisilla vaarallisilla aineilla, joiden kuljetukseen säiliö on hyväksytty; 4) hänen on säiliötä täyttäessään otettava huomioon viereisiä säiliöosastoja koskevat säännökset määräykset; 5) säiliötä täyttäessään hänen on otettava huomioon täytettävän aineen suurin sallittu täyttöaste tai suurin sallittu massa tilavuuden litraa kohti; 6) säiliön täyttämisen jälkeen hänen on varmistettava, että sulkimet ovat suljetut ja vuotamattomat; 7) hänen on varmistettava, ettei täytettävästä aineesta ole jäänyt vaarallisia jäänteitä hänen täyttämänsä säiliön ulkopinnalle; 8) valmistellessaan vaarallisia aineita kuljetusta varten hänen on varmistettava, että edellytetyt suurlipukkeet ja oranssikilvet tai varoituslipukkeet ja muut tarvittavat varoitusmerkit on kiinnitetty säiliöön, irtotavaralla kuormattuun ajoneuvoon sekä suur- ja pienkontteihin; 9) täyttäessään vaarallista irtotavaraa ajoneuvoon tai konttiin hänen on varmistettava, että täytössä sovelletaan Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen A luvun 7.3 määräyksiä. 14 a Kuorman purkaja Kuorman purkajaa koskevat erityisesti seuraavat velvollisuudet:

4 4 1) hänen on varmistettava tarkastamalla kuorman aineita koskevat merkinnät, että vain kuormaa koskevissa asiakirjoissa mainitut aineet puretaan; 2) hänen on tarkastettava, ettei pakkauksessa, säiliössä, ajoneuvossa tai kontissa ole purkamista vaarantavia vikoja, ja tarvittaessa korjattava viat ennen purkamisen aloittamista; 3) hänen on täytettävä purkamista ja käsittelyä koskevat vaatimukset; 4) hänen on heti purkamisen jälkeen puhdistettava säiliön, ajoneuvon tai kontin ulkopinnalle purkamisen yhteydessä tulleet vaaralliset jäänteet sekä varmistettava, että niiden venttiilit ja tarkastusaukot ovat kiinni; 5) hänen on huolehdittava ajoneuvojen ja konttien vaaditusta puhdistuksesta ja vaaratekijöiden poistamisesta; 6) hänen on varmistettava, että täysin tyhjennetyissä, puhdistetuissa konteissa sekä konteissa, joista kuljetetun aineen vaaratekijät on poistettu, ja että muissa kuin säiliöajoneuvon säiliöissä ei ole enää näkyvillä suurlipukkeita, merkkejä eikä oranssikilpiä. Jos kuorman purkaja käyttää muiden osapuolten, kuten puhdistajan tai muun vaaratekijöiden poistajan, palveluja, hänen on tehtävä riittävät toimenpiteet varmistuakseen, että säädetyt vaatimukset on täytetty. 15 Kuljetushenkilöstön Henkilöstön koulutus 26 Asiakirjat Lähettäjän on vaarallista ainetta kuljetettavaksi jättäessään annettava Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä määrätyissä tapauksissa kuljetuksen suorittajalle rahtikirja tai vastaava lähetyskirja, johon on merkitty Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä vaaditut tiedot kuljetettavaksi jätetyistä aineista. Jos vaarallisen aineen tiekuljetusta suurkontissa tai ajoneuvossa seuraa merikuljetus, lähettäjän on liitettävä rahtikirjaan tai vastaavaan lähetyskirjaan IMDG-säännöstön mukainen kontin tai ajoneuvon pakkaustodistus. Kuljetuksen suorittajan on toimitettava ajoneuvon miehistölle Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä mainituissa tapauksissa kirjalliset turvallisuusohjeet hyvissä ajoin ennen kuljetuksen aloittamista. Jos ajoneuvolla on oltava VAK-lain 7 a :ssä tarkoitettu hyväksyntä, ajoneuvossa on oltava sitä koskeva todistus. Ajoneuvon jokaisella miehistön jäsenellä tulee olla mukana valokuvalla varustettu henkilötodistus, jos kuljetettavan vaarallisen aineen määrä tai aktiivisuus ylittää Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen A luvussa 1.10 määrätyt raja-arvot. ADR-ajoluvasta säädetään VAK-lain 11 b :ssä ja vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetussa asetuksessa. Edellä 1 5 momentissa tarkoitettujen asiakirjojen tulee olla ajoneuvossa mukana kuljetuksen aikana. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut asiakirjat saavat olla myös sähköisessä muodossa, jos tiedon varmistus-, tallennus- ja käsittelymenettelyt täyttävät lainsäädännön vaatimukset siten, että tiedon todistusvoima ja saatavuus ovat vastaavat kuin paperille painettuja asiakirjoja käytettäessä.

5 Kuitenkin lähettäjän on annettava 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat paperisina, jos kuljetuksen suorittaja niin vaatii a Tarkoituksella vaarallisen tartunnan saaneen elävän eläimen kuljetus Eläviä eläimiä ei saa käyttää kantajina tartuntavaarallisia aineita kuljetettaessa paitsi, jos tartuntavaarallista ainetta ei voi kuljettaa millään muulla tavalla. Aluehallintovirasto voi antaa hyväksynnän, jos tarkoituksellisella vaarallisen tartunnan saanut elävä eläin on kuljetettava. Hyväksynnässä huomioidaan sekä vaarallisten aineiden kuljetusvaatimukset että yleiset eläinten kuljetusta koskevat vaatimukset eläimen ja kuljetuksen turvallisuuden varmistamiseksi. Hyväksyntä sisältää tarvittavat kuljetusehdot. 26 b Pakkaamattomien vaarallisten esineiden kuljetukset, joihin tarvitaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja Säteilyturvakeskus radioaktiivisten aineiden ja esineiden osalta voi antaa hyväksynnän eräiden pakkaamattomien vaarallisten esineiden kuljetukseen Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen tarkoittamissa tapauksissa. 26 c Yhteenkuormattavien räjähteiden erottelumenetelmien hyväksynnät Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi antaa hyväksynnän eräiden räjähteiden erottelussa käytettäville erottelumenetelmille Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen tarkoittamissa tapauksissa. 26 d Räjähteiden kuljettaminen liikkuvassa räjähdevalmistusyksikössä Räjähteiden kuljettaminen liikkuvassa räjähdevalmistusyksikössä (MEMU) edellyttää Turvallisuusja kemikaaliviraston hyväksyntää. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi antaa hyväksynnän Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen tarkoittamissa tapauksissa. Liikkuvassa räjähdevalmistusyksikössä räjähdekolleille tarkoitetussa erityisosastossa on oltava tehokkaasti räjähdysvaaraa estävä rakenne. Tämän rakenteen ja käytetyn erottelumenetelmän tulee olla Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: ) määräyksellä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 3 a :n, 7 a :n ja 7c :n, 9 :n, 10 a ja 10 b :n, 11 :n, 11 a :n - 11 c :n ja11 e, 12, 13 a - 13 c, 14 a ja 14 b ja 24 :n nojalla Liikenteen turvallisuusviraston antamaan määräykseen vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä sisältyvää määräystä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annettua Liikenteen turvallisuusviraston määräystä; ) irtotavarakontilla Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen 1.2 luvussa määriteltyjä umpinaisia irtotavarakontteja ja peitteellä varustettuja irtotavarakontteja mukaan lukien vaihtokori ja vaunun kuormatila sekä taipuisaa säkkikonttia;

6 13) ECM-todistuksella todistusta, joka on annettu sertifioidulle kunnossapidosta vastaavalle yksikölle. 5 Vaarallisten aineiden luokitus Vaarallisten aineiden luokituskriteereistä ja luokitukseen liittyvistä testeistä määrätään Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä. Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen luvussa 2.2 osan 2 tarkoitetuissa tapauksissa aineen luokittelee tai sen luokituksen hyväksyy Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Säteilyturvakeskus luokittelee kuitenkin radioaktiiviset aineet tai hyväksyy niiden aineiden luokituksen. Annettu tai hyväksytty luokitus on vahvistettava kirjallisesti. Viranomainen voi vaatia, että aineen lähettäjä esittää tulokset testeistä luokituksen selvittämiseksi. Suomi tunnustaa ADR- ja RID-määräyksissä sekä VAK-direktiivissä tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tai sen valtuuttaman muun toimielimen suorittaman aineen luokituksen ja luokituksen hyväksymisen 8 Lähettäjä Lähettäjän velvollisuuksista säädetään VAK-lain 8 :ssä. Lisäksi lähettäjän on erityisesti: 1) varmistettava, että vaaralliset aineet on luokiteltu säännösten ja määräysten mukaisesti ja että niitä saa kuljettaa rautatiellä; 2) annettava kuljetuksen suorittajalle kuljetuksen suorittamista varten tarvittavat tiedot jäljitettävällä tavalla, vaadittu rahtikirja tai muu lähetyskirja sekä muut asiakirjat, kuten luvat, hyväksynnät, ilmoitukset ja todistukset; 3) käytettävä vain pakkauksia ja säiliöitä, jotka on hyväksytty ja ovat soveltuvia kyseiseen vaarallisen aineen kuljetukseen ja jotka on merkitty säännösten ja määräysten mukaisesti; 4) täytettävä lähetystapaa ja lähetysrajoituksia koskevat vaatimukset; 5) varmistettava, että tyhjät, puhdistamattomat säiliöt, joita ei ole tyhjennetty kaasuista, tai tyhjät puhdistamattomat vaunut sekä irtotavarakuljetuksiin käytetyt vaunut ja suur- ja pienkontit on merkitty oikein ja että niissä on oikeat suurlipukkeet, lipukkeet ja merkit sekä ja että tyhjät, puhdistamattomat säiliöt on suljettu ja että ne ovat yhtä tiiviitä kuin täytettyinä. Jos lähettäjä käyttää muiden osapuolten kuten pakkaajan, kuormaajan tai säiliön täyttäjän palveluja, hänen on tehtävä riittävät toimenpiteet varmistuakseen, että lähetys täyttää säädetyt ja määrätyt vaatimukset. Lähettäjä voi kuitenkin 1 momentin 1 3 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa luottaa toisten osapuolten hänelle antamiin tietoihin. Jos lähettäjä toimii kolmannen osapuolen puolesta, kolmannen osapuolen on ilmoitettava lähettäjälle kirjallisesti lähetyksen sisältämistä vaarallisista aineista ja annettava hänelle kaikki tiedot ja asiakirjat, joita hän tarvitsee täyttääkseen velvollisuutensa. 9 Kuljetuksen suorittaja ja liikkuvan kaluston kuljettaja Kuljetuksen suorittajan velvollisuuksista säädetään VAK-lain 9 :ssä. Ottaessaan vaarallisia aineita kuljetettaviksi kuljetuksen suorittajan on lisäksi lähtöpaikalla erityisesti: 6

7 7 1) varmistettava, että kuljetettavaksi annettuja vaarallisia aineita saa kuljettaa rautatiellä; 2) varmistettava, että lähettäjältä on saatu Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä vaaditut tiedot kuljetettavista vaarallisista aineista ja että rahtikirjaan on liitetty vaaditut liitteet; 3) varmistettava silmämääräisesti, että vaunussa ja kuormassa ei ole ilmeisiä vikoja, vuotoja tai murtumia ja että niistä ei puutu varusteita; 4) varmistettava, että määräaika säiliöiden seuraavalle tarkastukselle ei ole umpeutunut; määräajan umpeuduttua säiliön saa kuljettaa tarkastettavaksi, hävitettäväksi tai sen sisältämän aineen hävittämistä varten Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä määrätyin ehdoin; 5) varmistettava, että vaunuja ei ole ylikuormattu; 6) varmistettava, että vaunulle määrätyt suurlipukkeet, merkit ja oranssikilvet on kiinnitetty; 7) huolehdittava, että Liikennevirastolla on kuljetuksen aikana nopea ja esteetön pääsy 16 a :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin; Liikennevirasto määrittelee tietojen välitystavan kuljetuksen suorittajan kanssa solmimassaan rautatielaissa (304/2011) tarkoitetussa rataverkon käyttösopimuksessa; 8) varmistettava, että Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä tarkoitetuissa tapauksissa kirjalliset turvallisuusohjeet on toimitettu liikkuvan kaluston kuljettajalle; 9) varmistettava, että kirjallisissa turvallisuusohjeissa määrätyt varusteet ovat veturissa. Liikkuvan kaluston kuljettajan on tutustuttava vaadittuihin kirjallisiin turvallisuusohjeisiin. Edellä 1 momentissa tarkoitetut velvollisuudet on soveltuvin osin täytettävä rahtikirjojen ja muiden asiakirjojen perusteella tarkastamalla silmämääräisesti vaunu ja kontit sekä tarvittaessa kuorma. Velvollisuudet katsotaan täytetyiksi, jos tarkastukset suoritetaan kansainvälisen rautatiejärjestön UIC:n määrelehden kohdan 5 mukaisesti. Kuljetuksen suorittaja voi kuitenkin 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa luottaa muiden osapuolten hänelle antamiin tietoihin. Jos kuljetuksen suorittaja havaitsee 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa laiminlyöntejä tai muita säännösten tai määräysten vastaisia menettelyjä, kuljetuksen suorittaja ei saa toimittaa lähetystä eteenpäin ennen kuin säännösten tai määräysten vastaisuudet on korjattu. Kuljetuksen suorittajan on ilmoitettava tiedot kuljetettavista vaarallisista aineista ja niiden sijainnista liikkuvan kaluston kuljettajalle. Vaihtotyötä varten nämä tiedot toimittaa vaihtotyötä suorittava yritys. Kuljetuksen suorittajan on huolehdittava, että kunnossapidosta vastaavalle yksikölle on annetut tarvittavat tiedot säiliövaunun säiliöiden ja niiden varusteiden kunnossapitotoimenpiteitä varten kuten komission asetuksessa on säädetty (321/2013/EU, ECM-asetus) 5 artiklan mukaisesti. VAK-lain 11 d :n 2 momentissa tarkoitetut junan ja vaunun turvalaitteet on pidettävä asianmukaisessa toimintakunnossa. Nämä laitteet ja muut turvajärjestelyt eivät saa estää pelastustoimintaa.

8 8 12 Kuormaaja Kuormaajaa koskevat erityisesti seuraavat velvollisuudet: 1) hän saa luovuttaa vaaralliset aineet kuljetuksen suorittajalle vain, jos aineita saa säännösten ja määräysten mukaan kuljettaa rautatiellä; 2) luovuttaessaan kuljetettavaksi pakattuja vaarallisia aineita tai tyhjiä, puhdistamattomia pakkauksia hänen on tarkastettava, että pakkaukset eivät ole vahingoittuneita; hän ei saa luovuttaa kollia, jonka pakkaus on vahingoittunut ja erityisesti, jos pakkaus ei ole enää tiivis niin, että vaarallista ainetta vuotaa tai on mahdollista vuotaa pakkauksesta ulos, ennen kuin vahingoittunut pakkaus on korjattu; tämä koskee myös tyhjiä, puhdistamattomia pakkauksia; 3) kuormatessaan vaarallisia aineita vaunuun taikka suur- tai pienkonttiin hänen on täytettävä kuormausta ja käsittelyä koskevien koskevat erityissäännöstenerityismääräysten vaatimukset; 4) luovuttaessaan vaarallisia aineita kuljetuksen suorittajalle välittömästi kuljetettavaksi hänen on täytettävä suurlipukkeiden, merkintöjen ja oranssikilpien vaunuihin tai suurkontteihin kiinnittämistä koskevissa säännöksissä ja määräyksissä olevat vaatimukset; 5) kuormatessaan kolleja hänen on noudatettava yhteenkuormauskieltoja ottaen huomioon myös vaaralliset aineet, jotka ovat jo vaunussa tai suurkontissa, sekä ravinto- ja nautintoaineita ja eläinrehuja koskevat erottelusäännökseterottelumääräykset. Kuormaaja voi 1 momentin 1, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa luottaa toisten osapuolten hänelle antamiin tietoihin. 14 Säiliön sekä irtotavaravaunun ja -kontin täyttäjä Säiliön sekä irtotavaravaunun ja -kontin täyttäjää koskevat erityisesti seuraavat velvollisuudet: 1) hänen on varmistettava ennen säiliön täyttämistä, että säiliö ja sen varusteet ovat teknisesti moitteettomassa kunnossa; 2) hänen on varmistettava, että säiliön seuraava tarkastuspäivämäärä ei ole umpeutunut; 3) hän saa täyttää säiliötä vain sellaisella vaarallisella aineella, jonka kuljetukseen säiliö on hyväksytty; 4) hänen on säiliötä täyttäessään otettava huomioon viereisiä säiliöosastoja koskevat säännökset ja määräykset; 5) säiliötä täyttäessään hänen on otettava huomioon täytettävän aineen suurin sallittu täyttöaste tai suurin sallittu massa tilavuuden litraa kohti; 6) säiliön täyttämisen jälkeen hänen on varmistettava, että sulkimet ovat suljetut ja vuotamattomat; 7) hänen on varmistettava, ettei täytettävästä aineesta ole jäänyt vaarallisia jäänteitä hänen täyttämiensä säiliöiden ulkopinnalle; 8) valmistellessaan vaarallisia aineita kuljetusta varten hänen on varmistettava, että edellytetyt oranssikilvet ja suurlipukkeet tai varoituslipukkeet ja muut tarvittavat varoitusmerkit suurlipukkeet,

9 9 oranssikilvet, varoituslipukkeet sekä muut merkit ja vaihtotyölipukkeet on kiinnitetty säiliöihin, irtotavaralla kuormattuihin vaunuihin sekä suur- ja pienkontteihin; 9) hänen on ennen ja jälkeen säiliövaunujen täyttöä nesteytetyllä kaasulla otettava huomioon täyttöä koskevat erityistarkastusvaatimukset; 10) täyttäessään vaarallista irtotavaraa vaunuun tai konttiin hänen on varmistettava, että täytössä sovelletaan Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen luvun 7.3 määräyksiä. 15 Säiliökontin ja UN-säiliön haltija Säiliökontin ja UN-säiliön haltijaa koskevat erityisesti seuraavat velvollisuudet: 1) hänen on varmistettava, että säiliökontin ja UN-säiliön rakennetta, varusteita, tarkastuksia ja merkintöjä koskevia säännöksiä ja määräyksiä on noudatettu; 2) hänen on varmistettava, että säiliökontin ja UN-säiliön ja niiden varusteiden huoltotoimenpiteet on suoritettu siten, että säiliökontti tai UN-säiliö tavanomaisissa käyttöolosuhteissa täyttää säännösten ja määräysten vaatimukset seuraavaan määräaikaistarkastukseen saakka; 3) hänen on teetettävä ylimääräinen tarkastus säiliökontille ja UN-säiliölle, jos ne tai niiden varusteiden kunto on korjauksen, muutoksen tai onnettomuuden vuoksi voinut heiketä. 16 Säiliövaunun haltija Säiliövaunun haltija voi antaa säiliövaunun tarkastuksista huolehtimisen kunnossapidosta vastaavan yksikön tehtäväksi. Säiliövaunun haltijaa koskevat erityisesti seuraavat velvollisuudet: 1) haltijan on huolehdittava, että säiliövaunun rakennetta, varusteita, tarkastuksia ja merkintöjä koskevia vaatimuksia on noudatettu; 2) haltijan on huolehdittava, että rautatielain 59 :n mukaisesti sertifioitu kunnossapidosta vastaava yksikkö huolehtii säiliövaunun säiliöiden ja niiden varusteiden kunnossapitotoimenpiteistä siten, että säiliövaunu täyttää tavanomaisissa käyttöolosuhteissa vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annettujen säännösten ja määräysten vaatimukset seuraavaan määräaikaistarkastukseen saakka;3 32) haltijan on teetettävä ylimääräinen tarkastus, jos säiliövaunun säiliön tai sen varusteiden kunto on korjauksen, muutoksen tai onnettomuuden vuoksi voinut heiketä. 3) haltijan on varmistettava, että ensimmäiseen ja toiseen kohtaan liittyvien tehtävien tulokset kirjataan säiliöasiakirjaan; 4) haltijan on varmistettava, että säiliövaunujen kunnossapidosta vastaavaksi yksiköksi nimetyllä on voimassaoleva ECM-todistus, joka kattaa vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliövaunut. 5) haltijan on huolehdittava, että kunnossapidosta vastaavalle yksikölle on annetut tarvittavat tiedot säiliövaunun säiliöiden ja niiden varusteiden kunnossapitotoimenpiteitä varten.

10 10 16 b Kuorman purkaja Kuorman purkajaa koskevat erityisesti seuraavat velvollisuudet: 1) hänen on varmistettava tarkastamalla kuorman aineita koskevat merkinnät, että vain kuormaa koskevissa asiakirjoissa mainitut aineet puretaan; 2) hänen on tarkastettava, ettei pakkauksessa, säiliössä, vaunussa tai kontissa ole purkamista vaarantavia vikoja, ja tarvittaessa korjattava viat ennen purkamisen aloittamista; 3) hänen on täytettävä purkamista ja käsittelyä koskevat vaatimukset; 4) hänen on heti purkamisen jälkeen puhdistettava säiliön, vaunun tai kontin ulkopinnalle purkamisen yhteydessä tulleet vaaralliset jäänteet sekä varmistettava, että niiden venttiilit ja tarkastusaukot ovat kiinni; 5) hänen on huolehdittava vaunujen ja konttien vaaditusta puhdistuksesta ja vaaratekijöiden poistamisesta; 6) hänen on varmistettava, että täysin tyhjennetyissä, puhdistetuissa ja kaasuista tyhjennetyissä vaunuissa ja konteissa sekä vaunuissa ja konteissa, joista kuljetetun aineen vaaratekijät on poistettu, ei ole enää näkyvillä suurlipukkeita, merkkejä eikä oranssikilpiä. Jos kuorman purkaja käyttää muiden osapuolten, kuten puhdistajan tai muun vaaratekijöiden poistajan, palveluja, hänen on tehtävä riittävät toimenpiteet varmistuakseen, että säädetyt vaatimukset on täytetty. 16 c Kunnossapidosta vastaava yksikkö Rautatielain 59 :n mukaisesti sertifioitua kunnossapidosta vastaavaa yksikköä koskevat erityisesti seuraavat velvollisuudet: 1) yksikön on varmistettava, että säiliöiden ja varusteiden kunnossapito on suoritettu siten, että säiliövaunut täyttävät tavanomaisia käyttöolosuhteita koskevat vaatimukset; 2) yksikön on varmistettava, että tehtävien hoitamiseen annetut tiedot kattavat tiedot myös säiliöistä ja niiden varusteista; 3) yksikön on varmistettava, että säiliöihin ja niiden varusteihin liittyvien tehtävien tulokset tulevat kirjatuiksi huoltokansioon. 24 Asiakirjat Lähettäjän on vaarallista ainetta kuljetettavaksi jättäessään annettava Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä määrätyissä tapauksissa kuljetuksen suorittajalle rahtikirja tai vastaava lähetyskirja, johon on merkitty Liikenteen turvallisuusviraston määräyksissä vaaditut tiedot kuljetettavaksi jätetyistä aineista. Jos vaarallisen aineen rautatiekuljetusta suurkontissa tai vaunussaseuraa merikuljetus, lähettäjän on liitettävä rahtikirjaan tai vastaavaan lähetyskirjaan IMDG-säännöstön mukainen kontin pakkaustodistus.

11 Junan jokaisella miehistön jäsenellä tulee olla mukana valokuvalla varustettu henkilötodistus, jos kuljetettavan vaarallisen aineen määrä tai aktiivisuus ylittää Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen luvussa määrätyt raja-arvot. Kuljetuksen suorittajan on toimitettava Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä määrätyt tiedot kuljetettavista vaarallisista aineista liikkuvan kaluston kuljettajalle. Vaihtotyötä varten nämä tiedot toimittaa vaihtotyötä suorittava yritys. Edellä 1 momentissa tarkoitettujen asiakirjojen ja 9 :n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettujen kirjallisten turvallisuusohjeiden tulee olla mukana kuljetuksen aikana veturissa. Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitetut asiakirjat ja vaaditut turvallisuusohjeet saavat olla myös sähköisessä muodossa, jos tiedon varmistus-, tallennus- ja käsittelymenettelyt täyttävät lainsäädännön vaatimukset siten, että tiedon todistusvoima ja saatavuus ovat vastaavat kuin paperille painettuja asiakirjoja käytettäessä. Kuitenkin lähettäjän on annettava 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat paperisina, jos kuljetuksen suorittaja niin vaatii a Tarkoituksella vaarallisen tartunnan saaneen elävän eläimen kuljetus Eläviä eläimiä ei saa käyttää kantajina tartuntavaarallisia aineita kuljetettaessa paitsi, jos tartuntavaarallista ainetta ei voi kuljettaa millään muulla tavalla. Aluehallintovirasto voi antaa hyväksynnän, jos tarkoituksellisella vaarallisen tartunnan saanut elävä eläin on kuljetettava. Hyväksynnässä huomioidaan sekä vaarallisten aineiden kuljetusvaatimukset että yleiset eläinten kuljetusta koskevat vaatimukset eläimen ja kuljetuksen turvallisuuden varmistamiseksi. Hyväksyntä sisältää tarvittavat kuljetusehdot. 26 b Pakkaamattomien vaarallisten esineiden kuljetukset, joihin tarvitaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja Säteilyturvakeskus radioaktiivisten aineiden ja esineiden osalta voi antaa hyväksynnän eräiden pakkaamattomien vaarallisten esineiden kuljetukseen Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen tarkoittamissa tapauksissa. 26 c Yhteenkuormattavien räjähteiden erottelumenetelmien hyväksynnät Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi antaa hyväksynnän eräiden räjähteiden erottelussa käytettäville erottelumenetelmille Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen tarkoittamissa tapauksissa. 27 Vaarallista ainetta sisältävien vaunujen käsittelyturvallisuus ratapihoilla Vaarallista ainetta sisältävää säiliövaunua saa ratapihalla, satamassa ja muussa vastaavassa paikassa siirtää Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä määrätyissä tapauksissa vain veturilla saattaen. 31 b Erityiskoulutuksessa opetettavat aiheet Edellä 31 a :n 2 momentissa tarkoitettujen henkilöstöryhmien tehtäväkohtaiseen koulutukseen on sisällytettävä ainakin seuraavat aihealueet:

12 12 2) kategorian 1 vaihtotyöntekijät ja vastaavia tehtäviä suorittavat henkilöt: a) vaihtotyölipukkeiden nro 13 ja 15 merkitys; b) suojaetäisyys Liikenteen turvallisuusviraston liitteen kohdan mukaisesti; c) poikkeustilannetyypit; 3) kategorian 2 vaununtarkastajat, kuormausneuvojat ja vastaavia tehtäviä suorittavat henkilöt: a) vaunujen tekniset tarkastukset; b) GCU-sopimimuksen mukaiset tekniset tarkastukset; tätä sovelletaan vain henkilöihin, jotka suorittavat RID-määräysten mukaiseen kansainväliseen kuljetukseen liittyviä tarkastuksia; c) 9 :n 23 momentissa tarkoitetut tarkastukset; tätä sovelletaan vain henkilöihin, jotka suorittavat kyseisiä tarkastuksia; d) poikkeustilanteiden tunnistaminen; valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: ) irtotavarakontilla Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen 1.2 luvussa määriteltyä umpinaista irtotavarakonttia ja, peitteellä varustettua irtotavarakonttia ja taipuisaa säkkikonttia taikka IMDG-säännöstön 6.9 luvussa määriteltyä irtotavarakonttia ja säkkikonttia;

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

1 luku. 8) säiliöllä säiliövaunua, irrotettavaa säiliötä, monisäiliövaunua, MEG-konttia, UNsäiliötä

1 luku. 8) säiliöllä säiliövaunua, irrotettavaa säiliötä, monisäiliövaunua, MEG-konttia, UNsäiliötä Lausuntopyyntö 21.1.2011 LIITE 3 Muutokset valtioneuvoston asetukseen 195/2002 vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä sellaisena kun se on muutettuna asetuksilla 307/2003, 275/2005, 538/2007 ja

Lisätiedot

1 luku. 10) paineastialla kaasupulloa, putkiastiaa, kaasuastiaa, pullopakettia ja suljettua kryoastiaa; 2 Määritelmät

1 luku. 10) paineastialla kaasupulloa, putkiastiaa, kaasuastiaa, pullopakettia ja suljettua kryoastiaa; 2 Määritelmät Lausuntopyyntö 21.1.2011 LIITE 1 Muutokset valtioneuvoston asetukseen 194/2002 vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä sellaisena kun se on muutettuna asetuksilla 283/2003, 250/2005, 536/2007, 263/2009

Lisätiedot

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksesta.

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksesta. 195/2002 Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2002 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 193. Valtioneuvoston asetus. ulkomaalaisvirastosta. Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 193. Valtioneuvoston asetus. ulkomaalaisvirastosta. Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2002 N:o 193 196 SISÄLLYS N:o Sivu 193 Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisvirastosta... 569 194 Valtioneuvoston asetus vaarallisten

Lisätiedot

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 825 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Liitteen sisällys 10 000 Muiden kansallisten ja kansainvälisten määräysten noudattaminen 10 001 Liitteen B määräysten soveltaminen 10 002

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry. VAKKI PAKKI nro;1/2011

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry. VAKKI PAKKI nro;1/2011 Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry 1 VAKKI PAKKI nro;1/2011 Uudellamaalla on pelastuslaitokset saaneet käyttöön uuden kemikaalitorjuntayksikön Yhdistyksen hallitus kävi neljäs päivä helmikuuta Herttoniemen

Lisätiedot

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan X päivänä kesäkuuta 2017.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan X päivänä kesäkuuta 2017. 15.5.2017 1 PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtioneuvoston asetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annettua asetusta, vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annettua asetusta ja vaarallisten

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 262. Laki. kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 262. Laki. kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 262 269 SISÄLLYS N:o Sivu 262 Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSIA KOSKEVIEN VALTIONEUVOSTON ASETUSTEN MUUTTAMINEN:

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSIA KOSKEVIEN VALTIONEUVOSTON ASETUSTEN MUUTTAMINEN: LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio neuvotteleva virkamies 2.11.2017 Suominen Mari VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSIA KOSKEVIEN VALTIONEUVOSTON ASETUSTEN MUUTTAMINEN: 1) VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011 1008/2011 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

OSA II Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut

OSA II Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut 3538 N:o 900 OSA II Eri kuljetusluokat 201a (3) - Luokka 2. Kaasut Huom. Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa sovelletaan lisäksi seuraavaa määräystä, jollei asianosaiset maat ole allekirjoittaneet määräyksistä

Lisätiedot

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ 1644 N:o 526 11 000-11 099 11 100-11 107 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ Yleistä LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

Lisätiedot

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin.

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin. 1 (5) ONNETTOMUUSILMOITUS / VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS Vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2012 601/2012 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä

Lisätiedot

Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa. ADR-seminaari 14.2.2013

Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa. ADR-seminaari 14.2.2013 Rajapintojen hallinta ADRlogistiikkaketjussa ADR-seminaari 14.2.2013 UN IMDG ADR IATA-DGR RID Rajapinnat eri kuljetusmuodoissa Vaaran paikka vai kohtauspaikka Kuljetustilauksesta toimitukseen Lähettäjä

Lisätiedot

N:o 736. LUOKKA 5.2. ORGAANISET PEROKSIDIT Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) Kuljetustapa

N:o 736. LUOKKA 5.2. ORGAANISET PEROKSIDIT Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) Kuljetustapa 2432 52 000-52 099 52 100-52 104 LUOKKA 5.2. ORGAANISET PEROKSIDIT Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) 1. Kuljetustapa Lähetystapa ja lähetysrajoitukset 52 105 (1) Aineluettelon kohtien 11E

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 399/2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 399/2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 399/2011 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta Teollisuuden polttonesteet -seminaari 9.-10.9.2015, Tampere Työmaiden ja maatilojen siirrettävät (ja varasto-) säiliöt käyttökelpoiset vaihtoehdot eri kohteisiin Timo Linjamaa, myyntipäällikkö, vakiotuotteet

Lisätiedot

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Labquality-päivät 10.2.2012 Pauliina Auveri VAK turvallisuusneuvonantaja Esityksen sisältö Lähettäjän yleiset velvollisuudet s.3 Näytteiden luokitus s. 4-6 Pakkaaminen

Lisätiedot

b) ovat a alakohdassa mainitun määräyksen liitteessä C tarkoitettuja kuljetuksia;

b) ovat a alakohdassa mainitun määräyksen liitteessä C tarkoitettuja kuljetuksia; 1 2.2.1 Asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen ja asetusta vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta turvallisuusneuvonantajasta annetun

Lisätiedot

N:o 736. LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan)

N:o 736. LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) 2420 41 000-41 099 41 100-41 104 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET Yleistä (Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan) 1. Kuljetustapa Lähetystapa ja lähetysrajoitukset 41 105 (1) Kohtien 5E

Lisätiedot

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX

OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 522 N:o 184 OSA III LISÄYKSET LISÄYS IX 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset Huom. Kollien osalta ks. myös rn 14. 1900 (1) a) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1,

Lisätiedot

Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus

Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus Sisällysluettelo 1 Yleistä 1.1 Johdanto ja tarkoitus 1.2 Oikeudellinen merkitys 2 Rataverkolle pääsy 2.1 Rataverkolle pääsyn edellytykset 2.1.2 Yleiset rataverkolle

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Aiheita STUKin uusi opas turvajärjestelyistä http://www.julkari.fi/handle/10024/126376

Lisätiedot

Trafin VAK-päivä Mari Suominen

Trafin VAK-päivä Mari Suominen Trafin VAK-päivä 2015 9.1.2015 Mari Suominen Sisältö Vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva lainsäädäntö (VAK-laki, asetuksia) Suomen ja Venäjän väliset VAKrautatiemääräykset VAK-neuvottelukunta Muutoksia

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta Sivu 1/8 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2002» 274/2002 274/2002 Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2002 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

ESIMERKKI :UN3480 LITIUMIONIAKUN PAKKAUS, KUN ERITYISMÄÄRÄYSTÄ 188 ON SOVELLETTU / EXAMPLE: UN3480 LITHIUMIONBATTERY PACKING WHEN SPECIAL PROVISION

ESIMERKKI :UN3480 LITIUMIONIAKUN PAKKAUS, KUN ERITYISMÄÄRÄYSTÄ 188 ON SOVELLETTU / EXAMPLE: UN3480 LITHIUMIONBATTERY PACKING WHEN SPECIAL PROVISION ESIMERKKI :UN3480 LITIUMIONIAKUN PAKKAUS, KUN ERITYISMÄÄRÄYSTÄ 188 ON SOVELLETTU / EXAMPLE: UN3480 LITHIUMIONBATTERY PACKING WHEN SPECIAL PROVISION 188 IS COMPLIED WITH 1 Pakkauslaatikko ja varoituslipuke

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta /2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta /2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015 124/2015 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

Seuraamukset - VAK-rikokset ja rikkomukset

Seuraamukset - VAK-rikokset ja rikkomukset Seuraamukset - VAK-rikokset ja rikkomukset Johanna Isoaho Niina Kallio-Nordlundin 9.2017 esityksen pohjalta Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Seuraamusjärjestelmä vaarallisten aineiden kuljetuksessa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 174/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 174/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 174/2010 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu 4 LUKU Rahdinkuljettajan vastuu 27 Vastuun edellytykset Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus. vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus. vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun

Lisätiedot

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat:

2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat: 200 N:o 65 LISÄYS A.9 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset HUOM: Kolleille, ks. myös reunanumero 200. 3900 (1) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,

Lisätiedot

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2)

Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2) 3300 N:o 899 OSA III Lisäykset Lisäys VIII MÄÄRÄYKSET TUNNUSMERKINNÖISTÄ SEKÄ VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELO Säiliövaunujen, monisäiliövaunujen, irrotettavilla säiliöillä varustettujen vaunujen ja säiliökonttien,

Lisätiedot

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2015 VAK ja ADR/RID Anu Häkkinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ennen VAK2015 -muutoksia Trafista oli loppuvuonna 2014 lausuntokierroksella luonnos vak-tiemääräykseksi luonnos vak-rautatiemääräykseksi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2007 N:o 531 538 SISÄLLYS N:o Sivu 531 Laki rikoslain muuttamisesta... 1683 532 Laki ampuma-aselain muuttamisesta... 1687 533 Laki

Lisätiedot

HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä

HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Liikenne- ja viestintävaliokunta 18.2.2016 - Hallitusneuvos Silja Ruokola - Hallitusneuvos Hannu Pennanen

Lisätiedot

Ammattipätevyysoppikirja

Ammattipätevyysoppikirja SKAL 2013 + PowerPointit Ammattipätevyysoppikirja 3 2012 Esitysmateriaali Esitysmateriaali noudattaa kirjan rakennetta Dioja yhteensä noin 800 Esitykset avoimia ja muokattavissa 4 2012 2013 Perustason

Lisätiedot

OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. (Katso myös reunanumero 10 002)

OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. (Katso myös reunanumero 10 002) 83 N:o 3 OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Yleistä Tämän liitteen soveltamisala (Katso myös reunanumero 1 ) 1 1 Lukuunottamatta reunanumeron 1 381

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2015 Voimaantulopäivä: 1.1.2016 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU)

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 30.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU) 2015/995

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 271. Laki

SISÄLLYS. N:o 271. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2005 N:o 271 275 SISÄLLYS N:o Sivu 271 Laki Ranskan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta

Lisätiedot

OSA 5 LÄHETYSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

OSA 5 LÄHETYSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET OSA 5 LÄHETYSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET LUKU 5.1 YLEISET SÄÄNNÖKSET 5.1.1 SOVELTAMISALA JA YLEISET SÄÄNNÖKSET Tässä osassa ovat vaarallisten aineiden lähettämistä koskevat säännökset sisältäen merkintöjä,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 18/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 18/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 18/2005 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1091 1101 SISÄLLYS N:o Sivu 1091 Asetus paineastia-asetuksen muuttamisesta... 3975 1092 Asetus maakaasuasetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.1.2013 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös 2011/291/EU Euroopan laajuisen tavanomaisen

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

2013 VAK- ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

2013 VAK- ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 2013 VAK- ja ADR/RID Anu Häkkinen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. VAK 2013 Voimaantulo ADR/RID voimaan 1.1.2013 ADR/RID siirtymäaika ½ vuotta: pakollinen sovellus 1.7.2013 alkaen LVM-asetus: Voimaantulo

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 210/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 210/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 210/2009 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1034/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista

Lisätiedot

Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset

Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset Trafin VAK-päivä 2017 Miina Grönlund Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sovellettavat säädökset Laki vaarallisten aineiden

Lisätiedot

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2015 VAK ja ADR/RID. Anu Häkkinen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2015 VAK ja ADR/RID Anu Häkkinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2014 meneillään Trafista lausuntokierroksella 17.11.2014 saakka luonnos vak-tiemääräykseksi http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/2945/lausuntopyynto

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 274. Valtioneuvoston asetus. vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta

SISÄLLYS. N:o 274. Valtioneuvoston asetus. vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2002 N:o 274 276 SISÄLLYS N:o Sivu 274 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta...

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.12.2011 Voimaantulopäivä: 01.01.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa LIMO 3, LIMO 4 sekä LIMO 2 lukuunottamatta

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

2017 VAK ja ADR/RID. Trafin VAK-päivä Anu Häkkinen, Trafi. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2017 VAK ja ADR/RID. Trafin VAK-päivä Anu Häkkinen, Trafi. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2017 VAK ja ADR/RID Trafin VAK-päivä 9.2.2017 Anu Häkkinen, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Voimaan ADR/RID 2017 voimaan 1.1.2017 (pakolliset 1.7.2017) Trafi-määräykset (vak 2017): TIE:

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

LUKU 8.2 AJONEUVON MIEHISTÖN KOULUTUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

LUKU 8.2 AJONEUVON MIEHISTÖN KOULUTUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET LUKU 8.2 AJONEUVON MIEHISTÖN KOULUTUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 8.2.1 Kuljettajakoulutusta koskevat yleiset säännökset Yleisestä kuljettajakoulutuksesta säädetään vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta

Lisätiedot

Rautateiden verkkoselostus 2018

Rautateiden verkkoselostus 2018 Verkkoselostus 1 (5) Haminan terminaali Rautateiden verkkoselostus 2018 Neste Oyj, Haminan terminaali Verkkoselostus 2 (5) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Oikeudellinen merkitys... 3 1.2 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa muussa lähtöpaikassa. muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa muussa lähtöpaikassa. muu, mikä ELÄINSUOJELUTARKASTUS ELÄINKULJETUS, SIIPIKARJA Lain eläinten kuljetuksesta (1429/2006) 29 :n tarkoittama tarkastus neuvoston asetuksen (EY) 1/2005* sisältämien, eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevien

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus ELÄINSUOJELUTARKASTUS ELÄINKULJETUS Lain eläinten kuljetuksesta (1429/2006) 29 :n tarkoittama tarkastus neuvoston asetuksen (EY) 1/2005* sisältämien, eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevien vähimmäisvaatimusten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

U 23/2010 vp. ensimmäinen mukauttaminen)

U 23/2010 vp. ensimmäinen mukauttaminen) U 23/2010 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan komission direktiiviksi vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista 24 päivänä syyskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä TRAFI/248800/ /2016

Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä TRAFI/248800/ /2016 Perustelumuistio 1(5) 16.5.2017 Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä TRAFI/248800/03.04.03.00/2016 Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräys annetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain

Lisätiedot

VAARALLISIIN AINEISIIN LIITTYVÄN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN

VAARALLISIIN AINEISIIN LIITTYVÄN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN VAARALLISIIN AINEISIIN LIITTYVÄN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Juha Koskenniska Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Logistiikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI htitekijä(t) KOSKENNISKA,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikoslain (39/1889) 2 a luvun 8 :n 2 momentin ja 9 :n 8 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 2 a luvun

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot Jyrki Olli VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUSTEN VASTUUT JA VEL- VOLLISUUDET Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

N:o TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET

N:o TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET N:o 111 303 Liite 1 TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET Toimijan toiminnan laatu, toimijaluokitus A. Tukkukauppa, tuonti A1 Tuonti kolmansista maista

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot