Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö"

Transkriptio

1 Ympäristöjaosto Ympäristöjaosto Ympäristöjaosto Ympäristöjaosto Ympäristöjaosto Tekninen lautakunta Rakennustarkastajan viran auki julistaminen / Viran täyttömenettely / Haastattelut / Viran täyttäminen/ympäristöjaoston vastine Hannu-Pekka Honkasen oikaisuvaatimukseen 205/ /2013 Ympäristöjaosto 57 Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö Rakennustarkastaja Pekka Kekäläinen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle syksyllä Tilaajatiimi on kokouksessaan hyväksynyt 1. rakennustarkastajan viran auki julistamisen alkaen edellyttäen, että 2. rakennustarkastaja jää eläkkeelle syksyllä Ilmoitus 1. rakennustarkastajan viran auki julistamisesta LIITE nro 1 tullaan kokonaisuutena julkaisemaan mm. kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin www-sivuilla. Ilmoituskustannusten säästämiseksi viran haluilmoitus kannattaa julkaista lyhennetyssä muodossa lehdissä. Ilmoituksessa tullaan viittaamaan kaupungin ilmoitustauluun ja WWW-sivuihin, joissa ilmoitus on kokonaisuutena nähtävillä. Ympäristöjaosto päättää 1) julistaa 1. rakennustarkastajan viran haettavaksi liitteenä olevan ilmoituksen mukaisesti Kemin kaupungin ilmoitustaululla ja WWW-sivuilla sekä Lounais-Lappi lehdessä elo-/syyskuussa ) julistaa 1. rakennustarkastajan viran haettavaksi mm. Rakennuslehdessä (myös www-sivut) sekä Kuntarekryn, työvoimatoimiston ja Kuntatekniikan foorumin www-sivuilla tarvittaessa lyhennetyssä muodossa elo-/syyskuussa Virka voidaan julistaa haettavaksi yhteisilmoituksessa muiden kaupungissa samanaikaan avoimeksi tulevien virkojen kanssa.

2 Päätös YMPJAOSTO : Ympäristöjaosto 93 Ympäristöjaosto päätti julistaa 1. rakennustarkastajan viran haettavaksi em. esitetyllä tavalla. Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö Virkaan tuli määräaikaan mennessä 12 hakemusta. Hakemukset ovat kokonaisuutena nähtävillä kokouksessa ja tätä ennen viranomaispalveluiden kansliassa (kaupungintalo, 5. krs). Hakijoista on laadittu työ- ja ansiokokemusvertailu LIITE nro 6 Teknisen lautakunnan ja viranomaispalveluiden johtosäännön 13 :n mukaan viranomaispalveluiden tulosyksiköiden päälliköt valitsee ympäristöjaosto. Ympäristöjaosto päättää viran täyttömenettelystä seuraavaa: 1) Ympäristöjaosto tekee päätöksen haastatteluun kutsuttavista henkilöistä pidettävässä kokouksessa (3-5 hlö). 2) Ympäristöjaosto haastattelee henkilöt pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa. 3) Ympäristöjaosto tekee päätöksen viran täytöstä pidettävässä kokouksessa. Päätös YMPJAOSTO : Ympäristöjaosto hyväksyi em. esityksen viran täyttömenettelystä. Haastatteluun päätettiin kutsua Mikael Lankoski, Ville Ranki ja Mika Tiiro. Ympäristöjaosto 101 Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö: Ympäristöjaosto haastattelee haastatteluun kutsutut henkilöt aakkosjärjestyksessä: 1) Mikael Lankoski, 2) Ville Ranki ja 3) Mika Tiiro.

3 Päätös YMPJAOSTO : Ympäristöjaosto haastatteli kutsutut henkilöt aakkosjärjestyksessä: 1) Mikael Lankoski, 2) Ville Ranki ja 3) Mika Tiiro. Ympäristöjaosto 104 Valmistelu: Viranomaispalveluiden tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö Ympäristöjaosto valitsee henkilön Kemin kaupungin 1. rakennustarkastajan virkaan sekä henkilön viran 1. varasijalle ja 2. varasijalle. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun henkilön on toimitettava ennen viran vastaanottamista lääkärintodistus terveydentilastaan. Lääkärintodistuksen tulee olla Kemin kaupungin työterveyshuollon antama. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Päätös YMPJAOSTO : Esittelijä teki korjatun muutosesityksen, joka kuuluu seuraavasti: Ympäristöjaosto valitsee henkilön Kemin kaupungin 1. rakennustarkastajan virkaan sekä henkilön viran 1. varasijalle. Ympäristöjaosto päätti valita 1. rakennustarkastajan virkaan Mika Tiiron ja 1. varasijalle Ville Rankin. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun henkilön on toimitettava ennen viran vastaanottamista lääkärintodistus terveydentilastaan. Lääkärintodistuksen tulee olla Kemin kaupungin työterveyshuollon antama. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Ympäristöjaosto 3 Hannu-Pekka Honkanen on jättänyt oikaisuvaatimuksen 1. ra ken nustar kas ta jan virkavalinnasta. LIITE nro 3 Valmistelu: viranomaispalvelujen tulosaluepäällikkö Risto Pöykiö

4 ( ) Hannu-Pekka Honkasen tekemä oikaisuvaatimus tulisi perusteettomana hylätä. Perustelut ovat seuraavat: Yleistä: Viran hakuilmoituksessa Kemin kaupungin 1. rakennustarkastajalta edellytettiin maan käyt tö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 4.3 ja 108 :ssä säädetty kelpoi suus sekä riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suo ri tukseen liittyvistä tehtävistä. Näiden vaatimusten ohella virkaa täytettäessä ar vos tettiin hakijoiden perehtyneisyyttä rakennustarkastustyöhön, tietotekniikan osaa mista, yhteistyökykyä, asiakaspalvelutaitoja sekä kykyä itsenäiseen työs ken te lyyn. Kenelläkään ei ole ehdotonta oikeutta tulla valituksi kunnan virkaan pelkästään sik si, että hänellä on korkeampi koulutus ja pitempi työkokemus kuin muilla ha kijoil la (mm. KHO: /2296), kuten Hannu-Pekka Honkanen oi kai su vaa timuk ses saan väittää itsellään olevan. Oikaisuvaatimuksessaan Hannu-Pekka Hon ka nen painottaa ja näkee varsinkin suorittamiansa yksittäisten ym pä ris tö oikeus opin to jen, hallintotiedeopintojen (25 ov) ja ympäristönsuojelun ap pro batur-opin to jen (15 ov) tekevän hänet koulutuksensa puolesta muita hakijoita pä teväm mäk si. Edellä mainitut yksittäiset opintosuoritukset eivät tee Hannu-Pekka Hon ka s ta muita hakijoita pätevämmäksi 1. rakennustarkastajan virkaan, var sinkin kun edellä mainitun kaltaisia opintoja ei edellytettty maankäyttö- ja ra ken nusase tuk ses sa (895/1999) rakennustarkastajan kelpoisuusvaatimuksiksi eikä nii tä edellytetty myöskään viran hakuilmoituksessa. Pitempi kokemus ei myöskään automaattisesti tee hakijaa vähemmän kokenutta ko ko nai suu te na paremmaksi (KKO:2005:24 ja KKO:1996:141). Kun virkaa täy tetään, on virkaa täyttävällä kunnan viranomaisella mahdollisuus käyttää har kin taval taa ja painottaa kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista muutakin omi naisuut ta kuin esim. korkeinta koulutusta tai pelkästään työvuosilla mitattua ko kenei suut ta. Perusteet Mika Tiiron valintaan: Virkaan valitulla rakennusinsinööri (AMK) Mika Tiirolla on viran kel poi suus vaa timus ten edellyttämä koulutus ja työkokemus. Hänellä on rakennusalalta kaksi insi nöö ri tut kin toa (rakennustekniikan AMK-insinööri, Rovaniemen AMK, 12/2000 ja ra ken nus in si nöö ri, Rovaniemen teknillinen oppilaitos,12/1999 ), sekä ra ken nusmes ta rin tutkinto (Porin teknillinen oppilaitos, 5/1990) ja rakennusmieskoulutus (Ke min am mat ti kou lu, 1986). Mika Tiirolla on täten rakennusalalta useampia ja kor keam pia tutkintoja kuin rakennusmestari Hannu-Pekka Honkasella. Kemin kaupungin 1. rakennustarkastajan virkaan valittu Mika Tiiro on työ his torian sa aikana ollut monissa sellaisissa rakennusalan tehtävissä, joiden voidaan kat soa soveltuvan niihin työtehtäviin joita 1. rakennustarkastaja Kemin kau pun-

5 gis sa joutuu hoitamaan. Mika Tiiro on näissä työtehtävissä saanut viran hoidon kan nal ta riittävästi kokemusta rakennustarkastajan työstä, ra ken nus suun nit te lusta ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä mitä edellytettiin viran ha ku ilmoi tuk ses sa. Mika Tiiro on toiminut Simon kunnan rakennustarkastajan/ympäristösihteerin viras sa lähtien ja toimii kyseisessä virassa edelleenkin. Hänellä on kunnal lis ta työkokemusta rakennustarkastuksen alalta yli 8 vuotta. Tätä ennen hän oli Kemin kaupungin omistaman vuokrataloyhtiön Kiinteistö Oy:n Itätuulen kiinteis tö pääl lik kö nä yli 4½ vuotta ja projektityöntekijänä noin 2 vuotta 8 kuukautta. Näis sä tehtävissä hän vastasi kunnossapidosta, peruskorjauskohteiden kiinteistönhoidosta, kiinteistöjen kun nos sa pi dos ta, peruskorjauskohteiden rakennuttamis- ja valvontatehtävistä, jois sa kolme asuntotaloa muutettiin vanhusten ja vammaisten palvelutaloksi se kä erilaisista rakennusprojekteista. Mika Tiiro on työssään Rakennus Oy:n Oulun Apsilon vastaava työnjohtajana, Insi nöö ri ra ken ta jat Oy:n nuorempana ja vastaavana mestarina perehtynyt laajalti ra ken ta mi seen, rakentamisen ohjaukseen, valvontaan ja neuvontaan. Mika Tiiro on työssä Avesta Polarit Oy:n rakennustöiden valvojana ja Kemi Oy:n työn joh ta ja na perehtynyt lisäksi teollisuusrakentamiseen ja varsinkin suuriin teolli suus ra ken nus koh tei siin. Tämä teollisuusrakentamiskokemus huomioitiin myös vir ka va lin nas sa koska Kemin kaupunki on Lapin teollisuusrakentamisen suurin kes kit ty mä ja kaupungin 1. rakennustarkastaja joutuu työssään käsittelemään suur ten teollisuuslaitosten rakennuslupahakemuksia. Mika Tiirolla on aiempaa työkokemusta myös Kemin kaupungilta kor jaus neu vojan työtehtävistä. Tämä työkokemus ja se, että Mika Tiirolla on suoritettuna perus ta son energiatodistuksen laatijan pätevyys (Asumisen rahoitus- ja ke hit tä miskes kus (ARA) energiatodistuskoulutus "Perustason pätevöityneet ener gia to distuk sen laatijat; ) katsottiin hänelle eduksi viran täytössä, koska Mika Tii ro voisi Kemin kaupungin 1. rakennustarkastajana avustaa ja tarpeen vaa tiessa sijaistaa kaupungin nykyistä korjausneuvojaa lomien aikana, joka käsittelee kau pun gin energia-avustukset. Hannu-Pekka Honkasen nimeä ei löydy edellä mai ni tus ta ARA:n ylläpitämästä energiatodistusten laatijoiden rekisteristä (www.ara.fi). Valittaessa Mika Tiiroa Kemin kaupungin 1. rakennustarkastajan virkaan, on virka va lin nas sa painotettu hänen koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi myös hänen aikaisempaa työkokemustansa Kemin kaupungin kau pun ki ra ken ne kes kuksen rakennusvalvonnassa sekä kaupungin omistamassa vuokrataloyhtiössä (Kiin teis tö Oy Itätuuli). Mika Tiirolla on Kemin kaupungin organisaatio ja hen ki löstö tuntien paras mahdollinen kyky ja hyvät henkilökohtaiset ominaisuudet sel viytyä ja hoitaa 1. rakennustarkastajan viran tehtäviä ansiokkaasti ja ryhtyä it se näiseen työhön välittömästi. Simon kunnan nykyisenä viranhaltijana hän on teh nyt paljolti yhteistyötä Kemin kaupungin viranhaltijoiden kanssa mm. maan käy tön suunnitteluun liittyvissä tehtävissä ja osoittanut yhteistyökykyisyytensä.

6 Mika Tiirolla on pitkän kunnallisen työkokemuksen perusteella riittävä hallinnon ko ke mus, toisin kuin Hannu-Pekka Honkanen väittää. Mika Tiiron ra ken nus in sinöö ri opin toi hin Rovaniemen teknillisessä oppilaitoksessa sisältyi oikeusoppia (6 ov) sekä rakennus- ja ympäristöoikeutta (2 ov). Lisäksi hänen AMK-ra ken nus in sinöö ri tut kin toon sisältyi oikeusoppia (8 ov), joka koostui seuraavista yksittäisistä opin to jak sois ta: sopimus- ja kauppaoikeus (2 ov), kiinteistöoikeus (2 ov), jul kisoikeus (2 ov) sekä rakennusoikeus (2 ov). Mika Tiiro voidaan katsoa ra ken nus in sinöö ri opin nois sa saamansa koulutuksensa ja käytännön työ ko ke muk sen sa perusteella omaavan riittävät tiedot myös oikeusopista 1. rakennustarkastajan vir kaa varten toisin kuin Hannu-Pekka Honkanen väittää. Virkahakuilmoituksessa arvostettiin tietotekniikan omaamista. Mika Tiirolla on opin to to dis tus ten perusteella vahva tietotekniikan käytön osaaminen, joko ar vosa nal la hyvä (Rovaniemen teknillinen oppilaitos) tai kiitettävä (Porin teknillinen op pi lai tos) sekä CAD-osaamista (Kemin teknillinen oppilaitos): Mika Tiirolla on ny kyi ses sä työssään käytössä mm. sama rakennusvalvonnan ohjelmisto kuin Ke min kaupungilla, mikä edesauttaa häntä tekemään itsenäisesti ra ken nus tarkas ta jan työtä Kemin kaupungissa ilman pitkää perehdyttämisaikaa. Mika Tiiro tuntee Kemi-Tornio alueen rakennusliikkeet ja useat alueen ra ken ta jat. Myös tämä mahdollistaa hänen valmiudet nopeasti tehdä itsenäistä työtä Ke min kaupungin 1. rakennustarkastajana ilman pitkää perehdyttämisaikaa, jota on myös arvostettu virkavalinnassa. Suomen perustuslain 125 :n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet jul kisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkavalinnassa näitä pe rus tei ta on noudatettu. Työkokemuksen, ansiovertailun, haastattelun ja kokonaisvaltaisen arvioinnin perus teel la Mika Tiiron on katsottu omaavan sellaiset kyvyt, taidot ja hen ki lö koh taiset ominaisuudet, että hän on Kemin kaupungin 1. rakennustarkastajan virkaan ha ke neis ta ansioituinein. Perusteet Ville Rankin valintaan: Virkaan 1. varasijalle valitulla rakennusinsinööri (AMK) Ville Rankilla on viran kelpoi suus vaa ti mus ten edellyttämä koulutus ja työkokemus. Hänellä on lisäksi in sinöö ri tut kin to (AMK) teknologiaosaamisen alalta (Lapin AMK, Rovaniemi, 6/2014). Ville Rankilla on rakennusalalta täten korkeampi tutkinto kuin ra ken nus mes ta ri Hannu-Pekka Honkasella. Teknologiaosaamisen insinööritutkinto, joka on suoritettu rakennusinsinööritutkinnon (AMK) jälkeen osoittaa Ville Rankin ha lua ja kykyä kouluttautua ja täten kehittää ja laajentaa ammatillista osaamistaan. Ville Rankin koulutuksellinen vahvuus 1. rakennustarkastajan virkaan on myös se, että hänellä on perustason energiatodistuksen laatijan pätevyys (Asumisen ra hoi tus- ja kehittämiskeskus (ARA) energiatodistuskoulutus "Perustason pä tevöi ty neet energiatodistuksen laatijat: ). Valittaessa henkilöä 1. va ra sijal le tätä pidettiin Ville Rankille etuna, koska hän voisi Kemin kaupungin 1. ra ken-

7 nus tar kas ta ja na avustaa ja tarpeen vaatiessa sijaistaa nykyistä kor jaus neu vo jaa lomien aikana energia-avustusten käsittelyssä. Harkittaessa henkilöä 1. varasijalle, Ville Rankin vahvuutena pidettiin hänen pitkää kokemusta rakennusalan yrittäjänä (RV-Rakenne KY; alkoi ). Tässä työssä hän on perehtynyt rakennustekniseen palveluun, sisältäen mm. suunnit te lua, konsultointia ja rakennustyön valvontaa. Hänellä on ollut toimeksiantoja run saas ti myös Kemi-Tornio alueella, joten alueen rakennusliikkeet ja rakentajat ovat hänelle aikaisemman työkokemuksen perusteella tuttuja. Harkittaessa henkilöä 1. varasijalle, Ville Rankin vahvuutena pidettiin myös sitä et tä hän on toiminut Lapin pelastuslaitoksen palotarkastajana. Palotarkastajana hän on perehtynyt laajalti omakotitalojen ja erityiskohteiden palotarkastuksiin sekä neuvontaan. Rakenteellisen palontorjunnan ja palomääräysten tunteminen on ra ken nus tar kas ta jan työssä välttämätöntä. Palotarkastajana toimiessaan Ville Ran ki on perehtynyt myös riittävästi kunnalliseen hallintoon ja päätöksentekoon ja tässä työssä mm. Kemin kaupungin organisaatio on tullut hänelle tutuksi. Ville Ranki on työtehtävissään saanut riittävästi kokemusta ra ken nus suun nit telus ta ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä mitä edellytettiin viran haku il moi tuk ses sa. Työkokemuksen, ansiovertailun, haastattelun ja kokonaisvaltaisen arvioinnin perus teel la Ville Rankilla on katsottu omaavan sellaiset kyvyt, taidot ja hen ki lö kohtai set ominaisuudet, että hän on pätevä Kemin kaupungin 1. ra ken nus tar kas ta jan virkaan ja hänet asetettiin täten 1. varasijalle. Ympäristöjaosto esittää tekniselle lautakunnalle, että Hannu-Pekka Honkasen oikaisuvaatimus tulisi perusteettomana hylätä. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös YMPJAOSTO : Ympäristöjaosto tutustui Hannu-Pekka Honkasen hakemuspapereihin. Ympäristöjaosto päätti esittää em. lausunnon tekniselle lautakunnalle vastineena Hannu-Pekka Honkasen oikaisuvaatimukseen. Ympäristöjaosto päätti esittää tekniselle lautakunnalle, että Hannu-Pekka Honkasen oikaisuvaatimus tulisi perusteettomana hylätä. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. TEKLA Ehdotus vs. TJ M. Kotiranta:

8 Teknisen lautakunnan esityksestä poisjääneet seuraavat liitteet jaetaan jäsenille kokouksessa. LIITE Ilmoitus 1. rakennustarkastajan viran auki julistamisesta LIITE Hakijoista laadittu työ- ja ansiokokemusvertailu LIITE Hannu-Pekka Honkasen tekemä oikaisuvaatimus Tekninen lautakunta päättää hylätä Hannu-Pekka Honkasen oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Päätös TEKLA : Teknisen lautakunnan esityksestä poisjääneet seuraavat liitteet jaettiin jäsenille kokouksessa. LIITE Ilmoitus 1. rakennustarkastajan viran auki julistamisesta LIITE Hakijoista laadittu työ- ja ansiokokemusvertailu LIITE Hannu-Pekka Honkasen tekemä oikaisuvaatimus Tekninen lautakunta päätti hylätä Hannu-Pekka Honkasen oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Hakemusasiakirjat olivat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke /

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / Maakuntahallitus 9 27.01.2014 Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / 385/32.321/2013, 321/82/2013 MH 9 HM Jyri Kokkonen hakee oikaisuvaatimuksella muutosta maa kun tajoh ta ja Pentti Malisen 5.12.2013 tekemään viranhaltijapäätökseen

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys "Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen Koulutuslautakunta 60 11.06.2013 Koulutuslautakunta 87 05.11.2013 Keihäslahden koulun nimen muuttaminen 366/40.400/2013 KOULTK 60 Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Perusturvalautakunta 89 03.07.2013 Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa 170/213/2013 PTLK 89 Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Laki ikääntyneen

Lisätiedot

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 66 24.05.2012 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 141 13.12.2012 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN 135/32/2012 Hyte 66 Oriveden kaupungin Hyvinvointi-

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot