Vertaissuhteet ja lasten sosioemotionaalinen hyvinvointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vertaissuhteet ja lasten sosioemotionaalinen hyvinvointi"

Transkriptio

1 Vertaissuhteet ja lasten sosioemotionaalinen hyvinvointi SOOL Marita Neitola Erityispedagogiikan yliopisto-opettaja Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö Turun yliopisto

2 Esityksen sisältö Sosiaalinen kompetenssi Vertaissuhteet Sosioemotionaalinen hyvinvointi

3 Sosiaalisen kompetenssin ulottuvuudet Salmivallin (2005) mukaan Sosiokognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan kykyä tehdä oikeaan osuvia havaintoja, päätelmiä ja tulkintoja sosiaalisista tilanteista. Emootioiden ja käyttäytymisen säätely Tarkoittaa yksilön kykyä vaikuttaa omien tunnetilojen voimakkuuteen ja kestoon. Tunteiden säätelyä harjoitetaan yleensä tilanteessa, jossa tietty tunnetila kuten suuttumus, ilo tai suru viriää. Sosiokognitiiviset taidot Sosiaaliset taidot Sosiaaliset tavoitteet Taitoja, jotka konkreettisissa sosiaalisissa tilanteissa johtavat positiivisiin seuraamuksiin Millainen projekti sosiaalinen vuorovaikutus on lapselle ja mitä hän tavoittelee (läheisyys etäisyys; vaikuttaminen mukautuminen) ollessaan muiden kanssa? Marita Neitola 3

4 Emotionaalinen kompetenssi Tunteiden ilmaisu ja niiden kokeminen -yksilölliset erot -persoonallisuus -temperamentti -tilanne Tunteiden ymmärtäminen -omien -toisten -eri tilanteissa eri ihmiset tuntevat eri tunteita, ilmaisevat niitä eri tavoin koostuu Tunteiden säätely -emootioiden säätely -emootioihin liittyvän käyttäytymisen säätely Marita Neitola 4

5 Table 1 Prevalence and Co-occurrence of Peer Problems in Percentages at the Ages of Five, Six and Seven Children with problems 5 years (n=184) 1 2> All % 6 years (n = 183) 1 2> All % 7 years (n = 179) 1 2> All % p Withdrawn Lonely Rejected Bullies Victims All children with problems # 60.2 # # 61.7 # # 48.6 # No problems

6 Table 2 Three-way Cross-Tabulation between the Number of Peer Problems (=PP) and the Ages of Five, Six and Seven (N = 179) (frequencies and percentages of sample) PP at age 7 PP at age 5 PP at age 6 No problems 1 problem 2> problems No problems No problems problem > problem No problems problem > > No problems problem >

7 Ongelmien kehitystrendi %

8 Päätelmiä Vertaissuhdeongelmia ei ollut 20%:lla lapsista (N=179) 80% lapsista ongelmia ainakin yhtenä mittausvuotena 60% lapsista ongelmia päiväkoti- ja esiopetusvaiheessa 1. luokalla ongelmien määrä väheni tilastollisesti merkitsevästi Yleisimmät vertaissuhdeongelmat: yksinäisyys ja syrjäänvetäytyminen Ongelmien määrää koskevat tulokset samansuuntaisia kuin aiemmat ulkomaiset tutkimukset Ongelmien päällekkäisyys yleistä: vuosittain viidenneksellä kaksi tai useampi ongelma yhtä aikaa Vertaissuhteiden ongelmat ovat tilapäisiä kolmanneksella (30.8 %), vaihtelevia liki viidesosalla (18.4 %) Ongelmat myös siirtyvät ympäristöstä toiseen: log-lineaariset analyysit osoittivat yhteyden 5v.-ja 7v. ja 6v.- ja 7v. ikävuosien välillä - huono ennuste! Heikommat mahdollisuudet päästä hyvään vuorovaikutukseen toisten lasten kanssa, mikä haittaa sosiaalisten taitojen kehitystä, outsider Ryhmien vaihtuminen kovin runsasta ja yleistä, ryhmäkokojen suuruus Koulumenestys ja sosiaalinen kompetenssi yhteydessä Lumipallo-efekti

9 Opettaja-arvioinnit Sosiaalinen käyttäytyminen: aggressiivisuus, ujous, liittymiskäyttäytyminen, prososiaalisuus, yhteistyökykyisyys, vetäytyvä käyttäytyminen Sosiaalinen asema, persoonallisuus: suosittu, torjuttu, kiusaaja,kiusattu, surullinen, tasapainoinen (1.luokalla myös impulsiivinen, huonotuulinen, koulutehtävien laiminlyönti) Marita Neitola 9

10 Päätelmiä Haasteellisin ryhmä kasvavat ja pysyvät ongelmat (yht %), mutta opettajat tunnistavat heidät paremmin Lievempien ongelmien ja sisäänpäin oireilun tunnistaminen vaikeampaa Opettajat havaitsevat käyttäytymisen hankaluudet (erit.ulospäinsuuntautuvan, kuten aggressiivisuuden, ei vetäytymistä niinkään) Usein havaitaan ääripäiden erot, mutta ei lievempää riskiä, jota edustavat esim. vaihtevat ongelmatryhmään kuuluvat ja vähenevät ongelmat-ryhmä

11 Kiusatuksi joutuminen toveri- ja itsearviointina eri mittausvuosina Kiusatuksi joutumisen yleisyys Kiusatut toveriarvioinnin perusteella Kiusatut itsearvioinnin perusteella Kiusaamisen tiheys itsearvioituna Kiusaamisen tavat itsearvioituna Päiväkoti /5v. lapset (N=184) Esiopetus/ 6v. lapset (N=183) Koulun 1. lk. /7v.lapset (N=179) 37.3 % 37.4 % 32.4 % 79.3 % 75.4% 32.4 % -joskus 32.6 % -usein 25.5 % -Psykologinen kiusaaminen 13.3 % -Fyysinen kiusaaminen 32.6 % -Molemmat 7.1 % -joskus 41 % -usein 25.1 % -Psykologinen kiusaaminen 23 % -Fyysinen kiusaaminen 24.6 % -Molemmat 16.9% -joskus 43.6 % -usein 12.8 % -Psykologinen kiusaaminen 21.2 % -Fyysinen kiusaaminen 22.3 % -Molemmat 12.8 %

12 Kiusaajana toimiminen itse- ja toveriarviointina Kiusaajana toimimisen yleisyys Kiusaajat toveriarvioinnin perusteella Kiusaajat itsearvioinnin perusteella Kiusaamisen tiheys itsearvioituna Omat kiusaamisen tavat Päiväkoti/ 5v. lapset (N=184) Esiopetus/ 6v. lapset (N=183) 26.1 % 27.5% 23.5 % Koulun 1. lk./ 7v.lapset (N=179) 41.8 % 38.3 % 11.7 % -toisinaan 33.5 % - kerran 19 % - muutaman kerran 14.7 % -monta kertaa 7.1 % -Psykologinen kiusaaminen 6 % -Fyysinen kiusaaminen 13 % -Molemmat 2.2 % - kerran 13.1 % - muutaman kerran 21.3 % -monta kertaa 3.8 % -Psykologinen kiusaaminen 12.6 % -Fyysinen kiusaaminen 12.6 % -Molemmat 1.1 % - kerran 17.3 % - muutaman kerran 21.8 % -monta kertaa 5 % -Psykologinen kiusaaminen 19.6 % -Fyysinen kiusaaminen 14.5 % -Molemmat 2.8 % Kiusaamisen tavat yleisesti kuvattuina -Psykologinen kiusaaminen 12.5 % -Fyysinen kiusaaminen 35.3 % -Molemmat 14.1 % -Psykologinen kiusaaminen 4.4 % -Fyysinen kiusaaminen 41.5 % -Molemmat 28.4 % -Psykologinen kiusaaminen 18.4 % -Fyysinen kiusaaminen 35.8 % -Molemmat 15.6 %

13 Taulukko 3. Itsearviointeihin perustuvat kiusaajana toimimisen erot tyttöjen ja poikien välillä vuotiaana Kiusaajaitsearviointien erot Päiväkoti/ 5v. lapset 2 p Esiopetus/6v. lapset 2 p Koulun 1. lk./ 7v. lapset 2 p Kiusaaja-arviot Kiusaajana toimimisen tiheys *** *** Huom. ***Ristiintaulukointia ja khin neliötestiä ei voitu käyttää esiopetus- ja kouluvaiheen kiusaamisen tiheyden ja kiusaamistapojen analyyseissa liian pienien solufrekvenssien vuoksi.

14 Kuka kiusaa ketä? Tässä aineistossa tyttöjen ja poikien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja kiusattu-arvioissa lukuun ottamatta esiopetusvaihetta, jossa tyttöjen ja poikien välillä oli tilastollisesti kohtalaisen merkitsevä ero kiusatuksi joutumisen tiheydessä ( 2 = 6.17, p=.047) Tytöt arvioivat esiopetus-vaiheessa itseään kiusattavan useammin. Tyttöjä myös kiusattiin enemmän psykologisin tavoin: ilkkumalla, haukkumalla ja jättämällä leikkien ulkopuolelle ( 2 = 6.27, p=.044). Itsearviointeihin perustuvissa kiusaaja-arvioissa oli eroja päiväkotija esiopetusvaiheessa, mutta ei enää kouluvaiheessa Pojat arvioivat itsensä tyttöjä enemmän kiusaajiksi Päiväkotivaiheessa eroa oli myös kiusaamisen tiheydessä ( 2 = 16.2, p=.001) Pojat kiusasivat useammin kuin tytöt.

15 Tytöt ja pojat kiusattuina ja kiusaajina toveriarvioinneissa Päiväkoti/ 5v. lapset (N=184) Esiopetus/6v. lapset (N= 183) Koulun 1.lk. / 7v. lapset (N=179) U-arvo p U-arvo p U-arvo p Toverien arvioima kiusatuksi joutuminen Toverien arvioima kiusaajana toiminen

16 Kumpiakin kiusataan Toveriarviointina koottua tietoa kiusatuksi joutumista tyttöjen ja poikien välillä verrattiin toisiinsa eri mittausvuosina Sukupuolten välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja, vaan kiusatuksi joutuminen kosketti kumpaakin sukupuolta samalla tavalla iästä ja kontekstista riippumatta

17 Tyttöjen ja poikien kiusaajana toimimisen yhteys eri mittausvuosina toveriarvioinneissa Päiväkoti/ 5v. lapset Ka. Kh. Esiopetus/6v. lapset Ka. Kh. Koulun 1. lk./7v. lapset Ka. Kh. Tytöt Pojat

18 Poikien ongelmallinen tilanne poikien kiusaaja-pisteiden keskiarvo on jokaisena vuotena suurempi kuin tyttöjen, ja keskiarvo poikien ryhmässä myös kasvoi vuosittain Lasten näkemyksien mukaan pojat ovat tyttöjä useammin kiusaajia Poikien kiusaaja-rooli vahvistui lasten käsityksissä lasten kasvaessa.

19 Kiusaajana toimiminen ja kiusatuksi joutuminen opettajien arvioimana Kiusaaminen opettajien arvioimana Päiväkoti/ 5v. lapset Esiopetus/ 6v. lapset Lapsi on kiusattu 2.3% 6.3 % 2.4% Koulun 1.lk/7v. Lapset Lapsi on kiusaaja 13.8% 10.9 % 11.3%

20 Näkevätkö opettajat kiusaamisen Opettaja-arviointien perusteella huomattavasti pienempi määrä lapsista oli kiusaajia ja kiusattuja Kiusatuiksi luokittui opettaja-arviointien mukaan alle 10 prosenttia lapsista. Kiusaajien määrä ylitti 10 prosenttia. Opettajien ja lasten arviointien välillä onkin huomattava ero kiusatuksi joutumisen ja kiusaajana toimimisen arvioissa. Opettajat kuitenkin erottavat selkeästi lasten negatiivisen sosiaalisen käyttäytymisen, joka on tyypillistä vertaissuhdeongelmaisille lapsille Kiusaamisen havaitseminen ja vertaissuhdeongelmaksi mieltäminen näyttävät kuitenkin opettajille olevan vaikeampia todentaa niin varhaiskasvatuksessa kuin koulun alkuopetuksessakin.

21 Resurssit ja rakenteet Vanhemmat Mitä tehtäis? Tunnistaminen, korjaaminen Lapsen näkemysten vakavasti ottaminen Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen Opetusmenetelmät Ryhmän/luokan kirjoitetut ja kirjoittamattomat normit Lapsi-/oppilaantuntemus Koulu- ja päiväkotihyvinvointi keskiöön (being, having, loving )

22 Lähteitä Laine, K. & Neitola, M. toim Lasten syrjäytyminen päiväkodin vertaisryhmässä. Kasvatusalan tutkimuksia. Suomen Kasvatustieteellinen seura. Turku: Painosalama Laine, K., Salonen, P., Lepola, J. & Neitola, M Pathways to social and academic exclusion: Early development of children at risk. Teoksessa V. Puuronen, A. Häkkinen, A. Pylkkänen, T. Sandlund & R. Toivanen (toim.) New Challenges for the Welfare Society. Joensuu: Yliopistopaino, Laine, K., Neitola, M., Auremaa, J. & Laakkonen, E Longitudinal study on the co-occurrence of peer problems at daycare centre, in preschool and first grade of school. Scandinavian Journal of Educational Research 54 (5), Neitola, M Kiusaaminen päiväkodissa - ilmeneminen ja interventio. Teoksessa Korhonen, R., Rönkkö,M.-L. & Aerila, J-A. (toim.) Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Turku: Uniprint,

23 Kirjallisuutta Kirves, L. & Stoor-Grenner, M Kiusaavatko pienetkin lapset? Mannerheimin Lastensuojeluliitto & Folkhälsan Förbund. Fram. Laine K. & Talo, J Interventiomallin kehittelyä päiväkodin vertaisryhmästä syrjäytymiseen. Kasvatus. Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 33 (2), Salmivalli, C Kaverien kanssa. PS-Kustannus.

Yksin ryhmässä - Vetäytyvät lapset ja syrjäytyminen päiväkodissa

Yksin ryhmässä - Vetäytyvät lapset ja syrjäytyminen päiväkodissa Yksin ryhmässä - Vetäytyvät lapset ja syrjäytyminen päiväkodissa Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Soveltavan kasvatustieteen laitos Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede

Lisätiedot

LAPSEN SOSIAALISEN KOMPETENSSIN TUKEMINEN VANHEMPIEN EPÄSUORAT JA SUORAT VAIKUTUSTAVAT

LAPSEN SOSIAALISEN KOMPETENSSIN TUKEMINEN VANHEMPIEN EPÄSUORAT JA SUORAT VAIKUTUSTAVAT TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 324 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA LAPSEN SOSIAALISEN KOMPETENSSIN TUKEMINEN VANHEMPIEN EPÄSUORAT JA SUORAT VAIKUTUSTAVAT

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Aulavuori, Hanna & Havonen, Noora 2011 Laurea Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Siitä tulee paha

Lisätiedot

Yläkouluajan yksinäisyys. Pitkäkestoisen yksinäisyyden kokemisen yhteys nuorten fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin

Yläkouluajan yksinäisyys. Pitkäkestoisen yksinäisyyden kokemisen yhteys nuorten fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin Yläkouluajan yksinäisyys Pitkäkestoisen yksinäisyyden kokemisen yhteys nuorten fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin Venla Panula Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Äiti vai hoitotäti? Varhaisen päivähoidon yhteydet nuoruusiän psyykkiseen kehitykseen

Äiti vai hoitotäti? Varhaisen päivähoidon yhteydet nuoruusiän psyykkiseen kehitykseen TIETEELLISET ARTIKKELIT PSYKOLOGIA 44 (05 06), 2009 Virpi-Maria Hämäläinen, Anna Kouvo ja Maarit Silvén Äiti vai hoitotäti? Varhaisen päivähoidon yhteydet nuoruusiän psyykkiseen kehitykseen Seurantatutkimuksessa

Lisätiedot

Pienten lasten tehtäväsuuntautuneisuus ja sen kehittyminen päiväkodin lukutuokioissa

Pienten lasten tehtäväsuuntautuneisuus ja sen kehittyminen päiväkodin lukutuokioissa Artikkeleita 482 Kasvatus 5/2013 SATU LAITINEN AINO MATTINEN ANU KAJAMIES MARJA VAURAS JANNE LEPOLA Pienten lasten tehtäväsuuntautuneisuus ja sen kehittyminen päiväkodin lukutuokioissa Laitinen, Satu Mattinen,

Lisätiedot

KIUSAAVATKO PIENETKIN LAPSET? Laura Kirves Maria Stoor-Grenner

KIUSAAVATKO PIENETKIN LAPSET? Laura Kirves Maria Stoor-Grenner KIUSAAVATKO PIENETKIN LAPSET? Laura Kirves Maria Stoor-Grenner KIUSAAVATKO PIENETKIN LAPSET? Laura Kirves Maria Stoor-Grenner Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen Linja 17 00530 Helsinki

Lisätiedot

LAPSEN YKSINÄISYYS PÄIVÄHOIDOSSA

LAPSEN YKSINÄISYYS PÄIVÄHOIDOSSA 1 LAPSEN YKSINÄISYYS PÄIVÄHOIDOSSA Tietoa yksinäisyydestä, sekä ajatuksia siitä, miten vuorovaikutukseen on mahdollista vaikuttaa päivähoidossa Anja Salmi Lapset ja Perheet Kaste-hankkeen harjoittelija

Lisätiedot

Porin kuudesluokkalaisten onnellisuus, masentuneisuus ja väkivaltakokemukset 2009. Lotta Uusitalo-Malmivaara & Juhani E. Lehto

Porin kuudesluokkalaisten onnellisuus, masentuneisuus ja väkivaltakokemukset 2009. Lotta Uusitalo-Malmivaara & Juhani E. Lehto Porin kuudesluokkalaisten onnellisuus, masentuneisuus ja väkivaltakokemukset 2009 Lotta Uusitalo-Malmivaara & Juhani E. Lehto Helmikuu 2010 Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa selvitettiin porilaisten kuudesluokkalaisten

Lisätiedot

Nuorten sosiaalisen pääoman muotoutuminen kaverisuhteissa

Nuorten sosiaalisen pääoman muotoutuminen kaverisuhteissa Nuorten sosiaalisen pääoman muotoutuminen kaverisuhteissa Maarit Kumpula 1609 Pro gradu-tutkielma Kevät 2012 Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin Yliopisto ii Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

ALKAAKS SE JO NÄIN PIENESTÄ?

ALKAAKS SE JO NÄIN PIENESTÄ? Laura Auvinen, Anita Helin, Johanna Siekkinen ja Mari Soikkeli ALKAAKS SE JO NÄIN PIENESTÄ? Työntekijän valmiudet tunnistaa ja kohdata syrjäytymisriskissä oleva leikki-ikäinen lapsi Opinnäytetyö Hoitotyön

Lisätiedot

Olisipa minullakin edes yksi ystävä.

Olisipa minullakin edes yksi ystävä. Olisipa minullakin edes yksi ystävä. Yksinäisyys lasten silmin Ida-Maria Spets, 0308171 Pro gradu -tutkielma Kevät 2014 Sosiaalityö Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskunta tieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

Alisa Alijoki a, Eira Suhonen b, Mari Nislin c, Elina Kontu d & Nina Sajaniemi e

Alisa Alijoki a, Eira Suhonen b, Mari Nislin c, Elina Kontu d & Nina Sajaniemi e Tiedelehti Journal of Early Childhood Education Research Vol. 2, No. 1, 2013, 24 47 Pedagogiset toiminnat erityisryhmissä ja oppimisympäristön laatu Alisa Alijoki a, Eira Suhonen b, Mari Nislin c, Elina

Lisätiedot

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Suomalaiset lapset ovat menestyneet hyvin kansainvälisissä lukutaitovertailuissa.

Lisätiedot

Pro-gradu -tutkielmista tehdyt verkkoartikkelit, 2007

Pro-gradu -tutkielmista tehdyt verkkoartikkelit, 2007 Pro-gradu -tutkielmista tehdyt verkkoartikkelit, 2007 Tekijä Aarnio Anni ja Viitasalo Taina Ahtela-Jeskanen Hannele Alho Eila Björkman Noora ja Rytkönen Suvi-Anna Dyrendahl-Nyblin Anne- Mari ja Salonen

Lisätiedot

Mistä koostuu hyvä lapsuus?

Mistä koostuu hyvä lapsuus? Lapsiperheiden hyvä arki Turku 15.11.2013 Mistä koostuu hyvä lapsuus? Lea Pulkkinen Jyväskylän yliopisto Lapsuuden vuosikymmen 2012-2022 julistettu tilaisuudessa Global Summit on Childhood Washington 28-31.3.2012

Lisätiedot

Koulutuksen perusturva ja oppimisen tuki perusopetuksessa

Koulutuksen perusturva ja oppimisen tuki perusopetuksessa Esko Korkeakoski (toim.) Koulutuksen perusturva ja oppimisen tuki perusopetuksessa Osaraportti 3: Syventävät artikkelit Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 10 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

PIENTEN KOULUJEN ESIOPETUKSEN KEHITTÄMINEN - ENTISAJAN ALAKOULUSTA ESIKOULUUN

PIENTEN KOULUJEN ESIOPETUKSEN KEHITTÄMINEN - ENTISAJAN ALAKOULUSTA ESIKOULUUN PIENTEN KOULUJEN ESIOPETUKSEN KEHITTÄMINEN - ENTISAJAN ALAKOULUSTA ESIKOULUUN TAINA PELTONEN Kasvatustieteiden tiedekunta, Kajaanin opettajankoulutusyksikkö, Oulun yliopisto OULU 2002 Abstract and summary

Lisätiedot

LIIKUNTAKYKYISYYDEN JA SOSIAALISEN ASEMAN YHTEYS ALAKOULULAISILLA POJILLA

LIIKUNTAKYKYISYYDEN JA SOSIAALISEN ASEMAN YHTEYS ALAKOULULAISILLA POJILLA LIIKUNTAKYKYISYYDEN JA SOSIAALISEN ASEMAN YHTEYS ALAKOULULAISILLA POJILLA KIMMO KORPI, SANTERI MÄKELÄ, MIRJA HIRVENSALO Yhteyshenkilö: Kimmo Korpi, Keskussairaalantie 11 a 4, 40600 Jyväskylä. Puh. 050-5718

Lisätiedot

HOLTITTOMASTA HORTOILUSTA HALLITTUUN HARHAILUUN

HOLTITTOMASTA HORTOILUSTA HALLITTUUN HARHAILUUN Matti Kuorelahti & Reijo Viitanen (toim.) HOLTITTOMASTA HORTOILUSTA HALLITTUUN HARHAILUUN - nuorten syrjäytymisen riskit ja selviytymiskeinot NUORAn julkaisuja Mannerheimin Lastensuojeluliitto Nro 14 Nuorisoasiain

Lisätiedot

ENSIMMÄISELLÄ LUOKALLA MOTORISTA LISÄTUKEA SAANEIDEN OPPILAIDEN MENESTYS KOULULIIKUNNASSA SEKÄ KOKEMUKSIA OPPIMISESTA JA LIIKUNNASTA

ENSIMMÄISELLÄ LUOKALLA MOTORISTA LISÄTUKEA SAANEIDEN OPPILAIDEN MENESTYS KOULULIIKUNNASSA SEKÄ KOKEMUKSIA OPPIMISESTA JA LIIKUNNASTA ENSIMMÄISELLÄ LUOKALLA MOTORISTA LISÄTUKEA SAANEIDEN OPPILAIDEN MENESTYS KOULULIIKUNNASSA SEKÄ KOKEMUKSIA OPPIMISESTA JA LIIKUNNASTA OSMO REINIKKA, ARJA SÄÄKSLAHTI, EEVA LUUKKONEN Yhteyshenkilö: Osmo Reinikka,

Lisätiedot

Kiusaavatko pienetkin lapset? Mobbar även små barn? 14.4.2010

Kiusaavatko pienetkin lapset? Mobbar även små barn? 14.4.2010 Kiusaavatko pienetkin lapset? Mobbar även små barn? 14.4.2010 Kiusaamisen ehkäisy alle kouluikäisten lasten parissa hanke 2009 2010 Sosiaali ja terveysministeriö rahoittaa ja valvoo hanketta Folkhälsan

Lisätiedot

Jekku-hankkeeseen liittyvä koulutus

Jekku-hankkeeseen liittyvä koulutus Jekku-hankkeeseen liittyvä koulutus Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos Rauman yksikkö Marjaana Soininen Hankesuunnitelman kohdassa viisi todetaan, että Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen

Lisätiedot

LASTEN KOULUVALMIUDET LASTENTARHAN- JA LUOKANOPETTAJIEN NÄKÖKULMASTA. Lasten koulun aloituksen edistämisestä

LASTEN KOULUVALMIUDET LASTENTARHAN- JA LUOKANOPETTAJIEN NÄKÖKULMASTA. Lasten koulun aloituksen edistämisestä LASTEN KOULUVALMIUDET LASTENTARHAN- JA LUOKANOPETTAJIEN NÄKÖKULMASTA Lasten koulun aloituksen edistämisestä Janne Hellsten Alkio-opisto Kasvatustieteen aineopinnot Proseminaari Maaliskuu 2004 1 TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen kehityksen tukena Heinikoski, Taina Muhonen, Aila 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Konkkaronkka peli sosiaalis-emotionaalisen kehityksen

Lisätiedot

PÄIVÄKODISTA PERUSKOULUUN

PÄIVÄKODISTA PERUSKOULUUN Raportit ja selvitykset 2013:13 Ulla Taipale-Lehto, Timo Bergman GRAAFISEN TEOLLISUUDEN OSAAMISTARVERAPORTTI Kirsti Karila, Lasse Lipponen & Kirsi Pyhältö (toim.) PÄIVÄKODISTA PERUSKOULUUN Siirtymät varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Kiusaaminen ja sen ehkäisy varhaiskasvatuksessa

Kiusaaminen ja sen ehkäisy varhaiskasvatuksessa Kiusaaminen ja sen ehkäisy varhaiskasvatuksessa Laura Kirves 9.2.2012 Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa -seminaari Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Laura Kirves/ Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja

TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja jälkeen kuntoutuksen Tiina Lassila Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN

OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN PERUSKOULUN NELJÄNNELLÄ LUOKALLA Heini Aatola Luokanopettajakoulutus Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen osasto ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UNIVERSITY

Lisätiedot