TOIMINTA-AJATUS. - Kasvatuspäämääränämme on että lapsi kasvaa hyvän itsetunnon omaavaksi ja toiset huomioon ottavaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA-AJATUS. - Kasvatuspäämääränämme on että lapsi kasvaa hyvän itsetunnon omaavaksi ja toiset huomioon ottavaksi"

Transkriptio

1 TOIMINTA-AJATUS Hansaksen päiväkodin toiminta-ajatuksena on tarjota turvallista hoitoa ja yksilölliset tarpeet huomioivaa kasvatusta. Yhteistyö vanhempien kanssa on kasvatustyömme perusta. - Kasvatuspäämääränämme on että lapsi kasvaa hyvän itsetunnon omaavaksi ja toiset huomioon ottavaksi - Tavoitteenamme on iloinen, omatoiminen ja vuorovaikutukseen kykenevä lapsi - Haluamme tarjota lapselle turvallisen kasvupaikan, jossa on avoin, iloinen ilmapiiri - Otamme huomioon kunkin lapsen erityispiirteet, kyvyt, kiinnostuksen kohteet ja kehitystason. Lapsi hyväksytään omana itsenään ja tavoitteenamme on tukea lasta perusvalmiuksien kehittämisessä joita hän tulevaisuudessa tarvitsee - Lähtökohtana kaikessa tekemisessä meillä on tekemisen riemu. Toiminnan tarkoituksena on herättää elämyksiä ja kiinnostusta kulloiseenkin tekemiseen 1

2 ARVOT TURVALLISUUS - Päiväkotiin pyritään luomaan positiivinen ilmapiiri jolla tuetaan lapsen emotionaalista turvallisuutta - Turvallisuutta luovat päivärytmi, rajat ja säännöt sekä pysyvät ihmissuhteet - Turvallinen syli päiväkodin aikuiselta on aina tarjolla - Päiväkodissamme kaikenlaisten tunteiden ilmaiseminen, kertominen ja käsitteleminen on sallittua LEIKKI - Leikki on lapsen työtä, joka kehittää lapsen kaikkia kehityksen osaalueita - Leikille annetaan aikaa - Ympäristö pyritään järjestämään niin että se houkuttelee leikkiin VUOROVAIKUTUSTAIDOT - Haluamme luoda lapsille mahdollisuuden oppia päiväkotimme arjessa toisten huomioon ottamista ja kunnioittamista, kohteliaisuutta, hyviä tapoja ja avunantoa - Varhaiskasvatuksessa opitaan paljon myös tunteista ja sosiaalisista suhteista. Toiminnan suunnittelussa pyritään aina järjestämään tarpeeksi aikaa lasten keskinäiselle kanssakäymiselle YKSILÖLLISYYS - Lapsi huomioidaan yksilönä sekä ryhmän jäsenenä - Lapselle annetaan aikaa ja mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn ja omatoimisuuden kehittämiseen - Lapsella on oikeus omien havaintojen, kokeilujen ja taitojen käyttämiseen - Lapsen itsetunnon kehittymistä tuetaan tarjoamalla haasteita, onnistumisen tunteita, kiitosta ja ihailua 2

3 - Aikuinen kuuntelee ja on kiinnostunut lapsesta ja lapsen mielipiteet huomioidaan OPPIMISKÄSITYS Lapsi oppii koko ajan oman kiinnostuksensa ja kehitystasonsa mukaan. Kokemuksellinen, elämyksellinen ja toiminnallinen oppiminen on toiminnan suunnittelussa huomioitu lapsille luontaisina tapoina oppia. Näemme lapsen aktiivisena ja motivoituneena oppijana. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa virikkeellisessä ja leikkiin kannustavassa ympäristössä. 3

4 KASVATUSYMPÄRISTÖ Päiväkotimme sijaitsee Etelä-Sipoossa, Söderkullassa Hansaksen asuntoalueella. Päiväkotimme on valmistunut vuonna -97. Lapsiryhmät sijaitsevat talon päädyissä ja keskellä taloa on keittiö sekä henkilökunnan tilat. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Kultakalat ovat 0-4-vuotiaiden sisarusryhmä ja Simpukat 3-5-vuotiaiden ryhmä. Molemmilla ryhmillä on omat sisäänkäyntinsä. Päiväkotimme henkilökunta koostuu hallinnollisesta johtajasta, kuudesta kasvatushenkilöstä, laitoshuoltaja/keittiötyöntekijästä. Pihamme on mukavan monimuotoinen: löytyy kalliota, nurmikkoa ja hiekkaa. Piha on melko iso ja tarjoaa monenlaista tekemistä eri vuodenaikoina. Pihassa voi kiipeillä kannoilla, laskea talvella mäkeä, leikkiä, pelata ja etsiskellä vaikkapa matoja mullasta. Luonto on lähellä päiväkotiamme. Metsään kävelemme muutamassa minuutissa. Lähiympäristössä on myös pururata ja puistomainen kartanoalue. Päiväkotiympäristömme on lapsiystävällinen, jossa lapsella on mahdollisuus omien ideoiden kokeiluun ja mielikuvituksen käyttöön. Tilat ja tavarat on järjestetty siten, että lapsi voi toimia mahdollisimman paljon itsenäisesti. Kehitämme oppimisympäristöä muuntelemalla tiloja lapsiryhmien tarpeiden mukaan. Oppimis- ja toimintaympäristö pyritään järjestämään niin että se houkuttelee leikkiin ja antaa mahdollisuuden monenlaiseen toimintaan. Meillä on käytössä askartelunurkkaus, jossa on erilaisia tarvikkeita vapaasti käytettävissä. Askarteluissa näkyy lapsen kädenjälki. Peuhaamista ja majojen rakentelua varten meillä on isot patjat sekä vaahtomuovikuutiot. Päiväkotimme tarjoaa lapselle myös mahdollisuuden tutustua tietokoneeseen erilaisten opetuspelien kautta. Meille on tärkeää vapaa leikki ja se että leikille annetaan aikaa. Leikkirauhan takaamiseksi olemme järjestäneet eri leikeille omia 4

5 leikkinurkkauksia. Lapsilla on mahdollisuus vesi- ja hiekkaleikkiin myös sisällä. Iloinen ja avoin ilmapiiri vallitsee Hansaksessa. Hansaksen pienuuden ansiosta kaikki tulevat tutuiksi keskenään. Pyrimme luomaan turvallisen ympäristön jossa lapsella on hyvä olla ja aikaa ja mahdollisuus tehdä erilaisia kivoja asioita. Päiväkodissa ollaan kiinnostuneita lapsesta ja lasta kuunnellaan. Kannustamme lasta osallistumaan ja kertomaan oman mielipiteensä. Lapsi saa turvallisesti käsitellä tunteitaan, myös pahaa mieltään. Lasta tuetaan hänen kasvussaan ja annetaan myönteistä palautetta ja kiitosta. Haluamme että jokainen lapsi tuntee olevansa tervetullut ja tärkeä. Turvallisuuden luomiseksi lapsilla on yhteiset säännöt ja rajat ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Nämä yhdessä sovitut säännöt lisäävät turvaa. Positiivinen ilmapiiri päiväkodissa tukee lapsen emotionaalista turvallisuutta. Tärkeää on myös turvallinen syli päiväkodin aikuiselta. Huolehdimme että pihamme leikkiympäristö sekä leikkivälineet ovat turvallisia. Lisäksi päiväkodissamme on laadittu pelastussuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti. 5

6 KASVATUSKUMPPANUUS Vanhemmat ovat lastensa asiantuntijoita ja vastuu lapsen kasvattamisesta on vanhemmilla. Päiväkodin henkilökunta tukee vanhempia tässä tehtävässä. Tiivis ja rehellinen yhteistyö luo suotuisat olot lapsen kasvulle ja kehitykselle. Ennen hoitosuhteen alkua, vanhempien ja lapsen on hyvä tehdä tutustumiskäynti päiväkotiin, jolloin hoitajille voidaan kertoa lapsesta ja hänen tottumuksistaan. Samalla perheelle esitellään talo ja talon tavat. Pyrimme joustamaan mahdollisuuksien mukaan ja huomioimaan lapsen yksilöllisiä tarpeita, esim. ulkona nukkuminen. Hoidossa oleminen voidaan aloittaa pehmeällä laskulla, eli harjoittelemalla lyhyitä aikoja päiväkodissa yhdessä vanhemman kanssa. Myöhemmin hoitosuhteen alettua vanhemmat ja hoitaja yhdessä tekevät lapsen varhaiskasvatussuunnitelman. Näitä kasvatuskeskusteluja pidetään 2 kertaa vuodessa. Keskustelua lapsen päivästä käydään vanhempien kanssa päivittäin tulo-ja hakutilanteissa. Päivittäiset keskustelut ovat parasta ajatustenvaihtoa. Vuosittain järjestämme vanhempainillan, jossa esitellään ryhmien toimintaa, tiedotetaan päiväkodin asioista sekä kysellään vanhempien toiveita. Muita yhteistyömuotojamme ovat joulu- ja kevätjuhlat. Yhteiset asiat tiedotetaan mm. henkilökohtaisesti, kotiin lähtevillä tiedotteilla sekä ilmoitustauluilla, joina osastojen ulko-ovet toimivat. Toivomme vanhempien tukea ja yhteen hiileen puhaltamista sekä molemminpuolista avoimuutta. Jos törmäämme vaikeuksiin, kohtaamme ne ratkaistaksemme. Meille on tärkeää, että vanhemmat voivat turvallisin mielin jättää lapsensa päiväkotiin. Lapsen hyvinvointi edellyttää kiinteää yhteistyötä vanhempien ja hoitajien kesken. On tärkeää, että asioista keskustellaan eikä oleteta että tiedetään puolin ja toisin asioista. Jos lapsella ilmenee erityisen tuen tarvetta, otamme asian esille vanhempien 6

7 kanssa ja etsimme tarvittavat yhteistyökanavat lapsen parhaaksi. Jotta voisimme ymmärtää lastemme käyttäytymistä, meidän tulisi uskaltaa kertoa toisillemme ikävät ja vaikeat asiat, unohtamatta mukavia ja iloisia asioita. Vaitiolovelvollisuus takaa jokaisen lapsen ja perheen yksityisyyden. Toivomme, että kodit antavat toiminnastamme palautetta, jotta voisimme kehittää päivähoitoamme edelleen. Vanhemmat saavat esittää toiveitaan ja mietteitään mm. kasvatuskeskusteluissa, vanhempainilloissa ja asiakastyytyväisyyskyselyissä. 7

8 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Jokaiselle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma, jossa käydään läpi lapsen luonteenpiirteet, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja tuen tarve. Suunnitelmassa otetaan huomioon lapsen yksilöllisyys sekä kirjataan yhdessä sovitut kasvatustavoitteet. Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan päiväkodissa yhdessä lapsen vanhempien sekä oman ryhmän kasvatushenkilön kanssa. Kasvatuskeskusteluja käydään kaksi kertaa vuodessa, syksyisin ja keväisin. Lapsen yksilöllisten kasvatustavoitteiden toteutumista tarkastellaan ja arvioidaan pitkin toimintakautta. 8

9 YKSIKÖN HOITO, KASVATUS JA OPETUS KIELI Päiväkodissamme pyritään rikkaaseen ja hyvään suomen kielen käyttöön kaikissa tilanteissa. Kasvattaja toimii kielellisenä mallina lapselle. Pyrimme luomaan ilmapiirin jossa lapsi rohkaistuu ilmaisemaan itseään. Lasta kuunnellaan kun hänellä on asiaa. Lapsi oppii keskustelutaitoja ja samalla kartuttaa sanavarastoaan. Päiväkodissamme Simpukoiden ryhmässä lapset toimivat vuorollaan ruoka-apulaisina, he kutsuvat toiset syömään ja kertovat päivän ruoan. Viikottain pidämme leluesittelyn, jossa lapset kertovat toisilleen omasta lelustaan. Millä tavoin kieltä kehitetään? - lapsille luetaan paljon, lapset saavat tuoda aina oman kirjan päiväkotiin. - saduttaminen, lapset kertovat tarinan joka kirjataan ylös - lorut - sanaleikit - laulut - pelit ja leikit (roolileikit, vapaa-, ohjattuleikki, sääntöleikki) - teatteriretket, pöytäteatteri, omat esitykset - keskustelut lasten kanssa - kirjastossa käynnit - oman nimen kirjoittaminen - kuvasta kertominen - tietokone lasten käytössä (lastenpelit) LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA Liikkuminen Päivittäinen monipuolinen liikkuminen on tärkeää lapsen kasvulle ja kehitykselle. Liikkuminen kuuluu luonnollisena osana päiväkodin toimintaan. Ulkoilemme päivittäin omalla pihalla joka houkuttelee lasta liikkumaan. Pihalla on tilaa juosta, pelata ja kiipeillä. Lisäksi käymme kävelyretkillä ja 9

10 keväisin ja syksyisin osa lapsista käy metsämörriretkillä. Retket ovat myös liikuntakasvatusta sekä opettavat lasta tuntemaan kotipaikkakuntaa ja liikkumaan liikenteessä. Lisäksi pidämme ohjattuja liikuntahetkiä. Jumppahetkillä tutustutaan mm. erilaisiin jumppavälineisiin, liikuntaleikkeihin, perusliikkeisiin, satu- ja musiikkiliikuntaan. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen Askartelemalla, musisoimalla, tanssimalla, näyttelemällä ja liikkumalla harjaantuu lapsen mielikuvitus, luovuus, itseilmaisu ja ajattelu. Simpukoiden ryhmässä askartelunurkkauksessa on erilaisia materiaaleja vapaasti lasten käytettävissä. Maalausteline, kynät, liidut, sakset ja vesivärit ovat aina saatavilla. Laulelemme ahkerasti, haluamme herättää myönteisen asenteen musiikkia kohtaan ja nauttia musiikin tuottamisesta itse. Tutkiminen Lapselle ominainen tapa oppia on tehdä kysymyksiä. Lasten ihmettely ja kysymykset kertovat aikuiselle tiedon merkityksestä lapselle. Lapsen oman mielenkiinnon heräämisen jälkeen lasten tulee saada rauhassa tutkia ja vertailla asiaa yksin ja yhdessä muiden lasten kanssa. Kasvattajan tulee olla läsnä, kuunnella ja ohjata lasta. Leikki Leikki kehittää lapsen luovuutta ja mielikuvitusta. Leikkiessään lapsi hahmottaa maailmaa, tutkii, oppii, käsittelee kokemuksiaan ja harjoittaa taitojaan. Päiväkodissamme pyritään takaamaan leikkeihin aika, tila ja rauha. Toimintaympäristö pyritään järjestämään niin, että se houkuttelee leikkiin. Vapaan leikin lisäksi ohjatut leikit toimivat pedagogisena välineenä. 10

11 joustavuus ystävyys ilo eläytyminen aistihavainnot käsitteen muodostaminen kehon hahmottaminen ajattelu suunnitteleminen havainnoiminen tasa-arvoisuus identiteetti karkeamotoriikka pettymysten sietokyky LEIKKI keskittyminen kommunikaatio tilan hahmottaminen luovuus itsenäisyys ristiriitojen selvittäminen mielikuvitus säännöt ja normit ongelmanratkaisu huomaavaisuus hienomotoriikka sukupuoliroolit vastuunottaminen itsehillintä 11

12 SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT Lapsen varhaiskasvatuksen keskeiset sisällöt rakentuvat seuraavien orientaatioiden muodostaman kokonaisuuden varaan: - matemaattinen orientaatio - luonnontieteellinen orientaatio - historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio - esteettinen orientaatio - eettinen orientaatio - uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio Sisältöalueet muodostavat yhteisen kokonaisuuden, joten kaikki liittyy kaikkeen. Aiheet, ilmiöt ja sisällöt liitetään jokapäiväiseen toimintaan. MATEMAATTINEN Matematiikka liittyy kaikkeen toimintaan päiväkodissa: leikkeihin, peleihin, musiikkiin, liikuntaan, kuvataiteeseen ja perushoitotilanteisiin. Matemaattiset peruskäsitteet tulevat tutuiksi lapselle hänen havaintojensa kautta. Ympäristön tutkiminen, vertaaminen, mittaaminen ovat pohjana matemaattiselle ajattelulle. lapsi tutustuu matemaattisiin käsitteisiin: - leikit ja pelit - luvut, määrä järjestys - vertailua, luokittelua, lajittelua - ominaisuuksien laadun havaitseminen (koko, väri, pituus ) - muodot - aikakäsitteet, kalenteri, kello ( tänään, eilen, hidas, nopea ) - hahmottaminen - ongelmanratkaisu LUONNONTIETEELLINEN Tutustutaan luonnon ilmiöihin, eläimiin ja kasveihin eri vuodenaikoina. Samalla lapsi oppii ympäristön kunnioittamista ja vaalimista. 12

13 Vuodenaikojen vaihtelun seuraaminen ja luonnonmateriaalien käyttö leikeissä ja askartelussa antavat monenlaisia oppimisvalmiuksia. - retket - metsämörriretket - luonnossa tapahtuvien muutosten havannointi ja seuranta (vuodenajat, ilmasto) - luonnonmateriaalien tutkiminen ja niihin tutustuminen HISTORIALLIS-YHTEISKUNNALLINEN ORIENTAATIO Vietetään kalenterivuoden tapahtumia ja juhlia. ESTEETTINEN Esteettinen orientaatio avautuu aistien, luomisen ja kuvittelun avulla. Lapsille syntyy kauneuden, harmonian, melodian, rytmin, tyylin, jännityksen ja ilon kautta omakohtaisia aistimuksia, kokemuksia ja tuntemuksia. EETTINEN Tavoitteena on että lapsi oppii hyväksymään erilaisuutta, hän ymmärtää hyvän ja pahan, oikean ja väärän eron ja toimii sen mukaisesti. Lasta kannustetaan luottamaan itseensä ja arvioimaan toimintaansa. Omalla käyttäytymisellään aikuiset pyrkivät välittämään toisen ihmisen kunnioittamisen ja huomioimisen merkitystä. - ongelmien ja riitojen ratkaisu rakentavin keinoin - toisten huomioon ottaminen, anteeksipyytäminen ja antaminen - anteeksipyyntö ei ole ainoastaan sana, vaan se voi olla myös ele - käytöstavat - väkivallattomuus USKONNOLLIS-KATSOMUKSELLINEN ORIENTAATIO Lapsi tutustuu kristilliseen tapakulttuuriin ja juhlapyhien perinteeseen. - kristillisten juhlapyhien vietto 13

14 - yhteistyö seurakunnan kanssa - perheiden näkemysten kunnioitus uskonnon asioissa - lasten ei tarvitse osallistua uskonnollisiin tuokioihin (esimerkiksi joulukirkko, pääsiäiskirkko) TOIMINTAKAUDEN SUUNNITTELU Päiväkotimme toimintaa ohjaavat suunnitelmat: - varhaiskasvatussuunnitelma - toimintasuunnitelma päiväkodin tapahtumista (laaditaan kevääksi ja syksyksi) - viikkosuunnitelma (laaditaan viikoittain) Kumpikin ryhmä suunnittelee oman toimintansa ryhmäpalavereissaan. Koko taloa koskevat asiat ja tapahtumat käydään läpi yhteisissä palavereissa sekä suunnittelupäivisin, joka järjestetään kerran vuodessa. 14

15 YKSIKÖN YHTEISTYÖ Päiväkotimme tekee yhteistyötä monen eri tahon kanssa. Neuvolaan olemme yhteydessä vanhempien luvalla tarpeen vaatiessa. Lapsen mennessä 5-vuotisneuvolatarkastukseen vanhemmille annetaan lapsen hoitohenkilökunnan täyttämä arviointilomake. Päiväkotimme toimii varahoitopaikkana muutamalle perhepäivähoidossa olevalle lapselle. Teemme yhteistyötä muiden päiväkotien, seurakunnan ja kirjaston kanssa. Kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto) tekee käyntejä päiväkotiin. Muita yhteistyökumppaneita ovat puheterapeutit, toimintaterapeutit, lastensuojelu sekä muut lasta hoitavat tahot esim. sairaala. 15

16 ARVIOINTI LAPSET JA VANHEMMAT Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tarkistetaan ja arvioidaan vanhempien kanssa syksyisin ja keväisin - lapsen yksilöllisten kasvatustavoitteiden toteutumista tarkastellaan pitkin toimintakautta - arvioinnissa kiinnitetään huomiota lapsen vahvuuksiin, sosiaalisuuteen ja kehitykseen Varhaiskasvatukseen liittyvää työn ja toiminnan arviointia tapahtuu päivittäin. Työntekijät puntaroivat asioita omasta näkökulmastaan ja vanhempien kanssa keskustellessa saadaan arvokasta palautetta ja näkemystä päivähoidon asioista perheen näkökulmasta. TYÖNTEKIJÄ arvioi omaa työtä ja siitä suoriutumista. - toiminko oikein kasvattajana erilaisissa tilanteissa - lapsilta saadun palautteen hyödyntäminen - suunnittelun ja sen toteutumisen toimivuus arjen tilanteissa - yhteistyön sujuminen vanhempien kanssa TYÖTIIMIT arviointi kohdistuu seuraaviin seikkoihin - pääasiassa keskustelemme lasten yksilöllisistä tarpeista ja vanhempien toiveista - asioiden sujuminen eri tilanteissa, mahdolliset muutos- ja kehitystarpeet - toiminnan arvioiminen; miten lapsen kiinnostus, ikä- ja kehitystarpeet ovat vastanneet suunniteltua toimintaa - yhteistyön sujuvuus; yhteiset tavoitteet ja käytännöt, henkilökohtaisten vahvuuksien hyödyntäminen KOKO TALON YHTEISET PALAVERIT JA SUUNNITTELUT - yhteiset kasvatuskäytännöt, suunnitelmat, tavoitteet ja periaatteet - yhteisten tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen - työyhteisön arviointi 16

17 - positiivinen palaute Ilman jatkuvaa suunnittelua ja arviointia ei ole mahdollisuuksia kehittyä ja uudistua. Tavoitteenamme on hyvin voivat lapset ja työssään viihtyvä ja kehittyvä henkilökunta. SEURANTA JA DOKUMENTOINTI Kultakalojen ryhmässä on kasvunkansiot lapsille. Niihin laitetaan mm. lapsen askarteluja sekä lapsen lempilauluja ja loruja. Päiväkodissa kirjataan ylös juhlien ohjelmat, isän- ja äitienpäivä- lahjat, retkikohteet yms. Tapahtumia ja juhlia pyritään valokuvaamaan ja kuvat laitetaan talteen päiväkodin omiin valokuvakansioihin. 17

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Hembackan päiväkoti 1 Hembackan päiväkoti on Loviisan Liljendalissa sijaitseva päiväkoti. Päiväkodissa on kaksi osastoa, 12 paikan pienten puoli 1-3-vuotiaille ja 20 paikan isojen

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NASTOLAN KUNTA Sisällys Alkusanat Perhepäivähoidon arvot Kasvatuskumppanuus Lapsen tapa toimia Sisällölliset orientaatiot Kuntouttava varhaiskasvatus Yhteistyö

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Simunan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Simunan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 Simunan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 Simunan laulu Metsän suojassa Simunassa on meidän päiväkoti. Täällä on kivaa meillä, kaikilla kavereilla. Päiväkoti Simunassa kaikilla leppoista

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 (Suunnitelma pohjautuu Länsi-Saimaan kuntien Seudulliseen Varhaiskasvatussuunnitelmaan (SeutuVasuun) PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN Osoite: Kanavakuja 7,

Lisätiedot

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Perustietolomake ja lapsen varhaiskasvatus on lasta hoitavan henkilökunnan (lapsiryhmän henkilökunta, kiertävä erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja/perhepäivähoidonohjaaja)

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4 1 SISÄLLYS Toiminta-ajatus 1 1.1 Ryhmän tavoitteet 2 1.2 Ryhmän arvot 3 Varhaiskasvatus ympäristömme 4 Toiminnalliset orientaatiot lapsille ominainen tapa toimia 5 Sisällölliset orientaatiot tapa hahmottaa

Lisätiedot

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2 Keskustan päiväkodin esittely: Osoite: Kaivokatu 9, 21100 Naantali ( Kaivonkulma) Puh: (02) 434 5245 Mannerheiminkatu 14, 21100 Naantali ( Raatihuone,

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja/vastuuhenkilö, yhteystiedot, Y-tunnus Lapsiryhmän ikärakenne Perushoitotilat/muut

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Porin kristillisen päiväkoti Ankkurin Varhaiskasvatussuunnitelma 2014. Hyväksytty johtokunnassa:

Porin kristillisen päiväkoti Ankkurin Varhaiskasvatussuunnitelma 2014. Hyväksytty johtokunnassa: Porin kristillisen päiväkoti Ankkurin Varhaiskasvatussuunnitelma 2014 Hyväksytty johtokunnassa: SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT JA KASVATUSTAVOITTEET 2.1 Kasvatustavoitteet 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 01.08.2006 132 Hyväksytty koulutuslautakunnassa 16.08.2006 110 Hyväksytty koulutuslautakunnassa

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin VASU

Määrlahden päiväkodin VASU Määrlahden päiväkodin VASU Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Tämä suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. VASUSSAMME

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKOTI LIITE: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KETTUKALLION PÄIVÄKOTI LIITE: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KETTUKALLION PÄIVÄKOTI LIITE: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 PÄIVÄKODIN ESITTELY Kettukallion päiväkoti sijaitsee Janakkalan Tervakoskella kolmessa eri osoitteessa - Kettukalliontie 2:ssa koulun kanssa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA The English Playschool of Asikkala, 31.12.2011 THE ENGLISH PLAYSCHOOL OF ASIKKALA -kannatusyhdistys ry The English Playschool of Asikkala on kannatusyhdistyksen ylläpitämä, yksityinen

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi syntymäaika Kasvatuskumppanit: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU. Se perustuu Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsen oma vasu laaditaan yhdessä

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm. Keskusteluun osallistujat LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen Vasu) on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

Myllärin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Myllärin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Myllärin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Myllärin päiväkoti sijaitsee Länsi-Tampereella, Ikurin kaupunginosassa. Päiväkoti on aloittanut toimintansa tammikuussa 2012 Myllärin päiväkoti on osa Mylläri-Virontörmän

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 MEIDÄN PÄIVÄKOTI SALORINTEEN PÄIVÄKOTI sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä Siivikkalan kaupunginosassa. Pihaa ympäröi luonnonmetsä ja lähellä on

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PORIN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

PELASTUSARMEIJAN PORIN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA PELASTUSARMEIJAN PORIN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus ja tavoitteet: Esiopetusta suunniteltaessa otetaan huomioon, että toiminnan keskipisteenä ja toteuttajana on lapsi. Tavoitteena on

Lisätiedot

Rakokiven päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Rakokiven päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Rakokiven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 1 Sisällys Päiväkotimme 2 Toiminta-ajatuksemme 3 Oppimisympäristömme 3 Varhaiskasvatustyömme arvot 5 Lasten arvot 5 Vanhempien arvot 5 Henkilökunnan arvot

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. LEPPÄTIEN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS 2. KUVAUS LEPPÄTIEN KASVATUSYMPÄRISTÖSTÄ 3. KASVATUSKUMPPANUUS

Sisällysluettelo 1. LEPPÄTIEN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS 2. KUVAUS LEPPÄTIEN KASVATUSYMPÄRISTÖSTÄ 3. KASVATUSKUMPPANUUS SIPOON KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SOVELTAMINEN YKSIKÖN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAKSI / Sisällysluettelo 1. LEPPÄTIEN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS 2. KUVAUS LEPPÄTIEN KASVATUSYMPÄRISTÖSTÄ 3. KASVATUSKUMPPANUUS

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

TIIRAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TIIRAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TIIRAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä päiväkodistamme 2. Tiiran toiminta-ajatus 3. Päiväkodin arvot 4. Kasvattajayhteisö 5. Näin toimimme 6. Varhaiskasvatusympäristö

Lisätiedot

SIPOON VARHAISKASVATUSPALVELUT. Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

SIPOON VARHAISKASVATUSPALVELUT. Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma SIPOON VARHAISKASVATUSPALVELUT Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sipoon perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu yhteistyössä perhepäivähoitajien,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma (esiops) on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia

Lisätiedot

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUKSEMME: lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa lapsen näkemykset on otettava huomioon kaikki lapset ovat tasa arvoisia

Lisätiedot

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee kauniissa kansallismaisemassa Pyynikinharjun kainalossa, luonnonsuojelualueen tuntumassa ja Pyhäjärven läheisyydessä. Luonnonläheinen

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARPPEEN LASTENTARHA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARPPEEN LASTENTARHA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARPPEEN LASTENTARHA SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄKODIN ESITTELY 2. TOIMINTA-AJATUS 3. LAPSIKÄSITYS 4. OPPIMISKÄSITYS 5. LAPSELLE OMINAISET TAVAT TOIMIA 5.1 LEIKKIEN 5.2 LIIKKUEN

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Mesikämmen 2 Sisällys 1. MESIKÄMMENEN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS... 2 2. KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET... 3 2.1 Arvoperusta... 3 2.2. Hyvinvoiva lapsi... 3 2.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sinulla on nyt edessäsi Keski-Nurmon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU. Vasusta saat lukea talossa lapsi saa kasvaa turvallisessa ympäristössä elämänsä ensimmäiset

Lisätiedot