Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta"

Transkriptio

1 ESR ohjelmakausi Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriö

2 Rakennerahastot: valtakunnalliset teemat Rakennerahastojen (EAKR ja ESR) rahoitus jakautuu valtakunnalliseen ja alueelliseen Valtakunnalliset teemat ovat ministeriöjohtoisesti valmisteltuja kehittämiskokonaisuuksia Euroopan sosiaalirahaston rahoituksesta 25 % käytetään kolmeen valtakunnalliseen teemaan: työllisyys, osaaminen ja sosiaalinen osallisuus n. 35,5 milj. euroa/v. (EU + kansallinen) Sosiaalinen osallisuus -teeman valmistelusta ja rahoituksen myöntämisestä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö

3 Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma 1. PK-yritysten kilpailukyky (EAKR) 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

4 Teema 5 / Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Toimenpidekokonaisuudet: 1. Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen 2. Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki 3. Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen Tavoitteena työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

5 Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen Tuetaan pitkäaikaistyöttömien, ikääntyneiden työttömien ja osatyökykyisten henkilöiden työelämävalmiuksia ja hyvinvointia Kehittämisen kohteina valtakunnalliset palvelujärjestelmät ja toimintamallit erityisesti sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut monialainen yhteistyö, palvelukokonaisuudet matalan kynnyksen palvelumallit, palvelutarpeiden tunnistaminen ja palveluihin pääsyn nopeuttaminen

6 jatkuu Erityisteemoja: Sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa (TYP) Sosiaalisen kuntoutuksen sisällön, laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen uusi sosiaalihuoltolaki Kuntouttava työtoiminta, vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta sekä työ- ja päivätoiminta: sisältö, vaikuttavuus Työttömien terveydenhuolto Osallisuuden edistämisen uudet toimintamallit osallistujat itse kehittäjinä

7 Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki Tuetaan sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluiden tarpeessa olevia nuoria tukee Nuorisotakuun toteutumista edistämällä nuorten toimintakykyä ja valmiuksia opintoihin ja työhön lähtökohtana on taata kaikille nuorille aito mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen mahdollisista sosiaalisista ja/tai terveydellisistä ongelmista huolimatta olennaista matala kynnys ja nopea pääsy toimintaan Kehitetään nuorten sosiaaliohjausta, sosiaalityötä ja sosiaalista kuntoutusta sekä mielenterveyspalveluja ja päihdekuntoutusta uuden sosiaalihuoltolain toimeenpano sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta vaikuttava ja konkreettinen asiakastyö ja innovatiiviset asiakasprosessit rakenteellinen sosiaalityö ja sosiaalinen raportointi nuorten pitkäaikaisten toimeentulotukiasiakkuuksien torjuminen

8 jatkuu Erityisteemoja: Uudet aktiiviset toimintamallit nuorten parissa tehtävään sosiaalityöhön ja sosiaaliohjaukseen Vaikuttavien toimintamallien ja -käytäntöjen suunnittelu yhdessä nuorten kanssa (myös esim. vertaistuen mallien kehittäminen) Uuden sosiaalihuoltolain mukainen nuorten sosiaalinen kuntoutus Näyttöön perustuvat hoito- ja palvelumallit nuorten päihde- ja käytöshäiriöihin ja uudet työtavat nuorten monimuotoisten ongelmien ratkaisemiseksi Monialainen yhteistyö: esim. sosiaali- ja terveyskeskusten sekä oppilas- ja opiskelijahuollon yhteistoiminta nuorten sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien kokonaisvaltaiseen hoitoon Joustavat ja vaiheittaiset palvelupolut opintoihin ja työhön osana kuntoutumista

9 Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen Tuetaan henkilöitä, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka kohtaavat syrjintää ja ennakkoluuloja jokapäiväisessä elämässään esim. mielenterveyskuntoutujat, vammaiset henkilöt, vangit, asunnottomat, päihde- ja huumeriippuvaiset henkilöt, etniseen vähemmistöön tai sukupuolivähemmistöön kuuluvat henkilöt Yhteys valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin: mm. Suomen romanipoliittinen ohjelma, Suomen vammaispoliittinen ohjelma, kansallinen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma, kehitysvammaisten asumisen kehittämisohjelma sekä valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdeohjelma

10 jatkuu Erityisteemoja: Valtakunnalliset toimintamallit paikallistasolla tapahtuvaan romanien syrjäytymisen ehkäisytyöhön Saamelaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen Vammaisten henkilöiden osallisuuden edistäminen Vankeusrangaistukseen tuomittujen tuki monialaisena yhteistyönä Valtakunnalliset toimintamallit syrjäytymisvaarassa olevien maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi Syrjinnän vastaiset kehittämistoimet

11 Sukupuolten tasa-arvon edistäminen Rakennerahasto-ohjelman tavoitteena on sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa että poistaa sukupuolisyrjintää. Tasa-arvoa edistetään valtavirtaistamalla sukupuolinäkökulma kaikkien hankkeiden toimintaan sen kaikissa vaiheissa. Jokaisessa rahoitettavassa hankkeessa on selvitettävä, onko sukupuolinäkökulmalla merkitystä kyseisessä hankkeessa hankkeen voi todeta sukupuolineutraaliksi vain, kun sukupuolinäkökulman merkitystä on tietoon pohjautuen arvioitu

12 Yhdenvertaisuus ESR-toimintaa koskeva EU:n asetus edellyttää, että ESR:llä tuetaan erityistoimia syrjinnän torjumiseksi Ohjelmalla voidaan edistää mm. romanien, maahanmuuttajien ja vammaista yhteiskunnallista osallisuutta Esteettömyys on lähtökohtana ja sitä edellytetään kaikkien toimintamallien, palveluiden ja rakenteiden kehittämisessä

13 Kestävä kehitys Kestävä kehitys on yksi keskeisistä rakennerahastotoimintaa ohjaavista periaatteista Tavoitteena on varmistaa, että toiminta tukee yhteisön kestävän kehityksen sosiaalisten, ekologisten, kulttuuristen ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja että kokonaisvaikutukset ympäristöön, ilmastoon ja ihmisten hyvinvointiin ovat myönteisiä Periaate edellyttää ympäristönäkökulman sisällyttämistä ohjelmatyöhön sen eri vaiheissa

14 Kansainvälinen yhteistyö Kehittämistoimintaa voi tehdä muiden EU:n jäsenmaista tulevien kumppaneiden kanssa erityisesti kannustetaan yhteistyöhön Itämeren alueen maiden kanssa yhteisten Itämeri-strategiaan sisältyvien tavoitteiden puitteissa Kansainvälistä yhteistyötä voi toteuttaa ohjelmaan hyväksytyissä hankkeissa omaehtoisesti itse hankittujen kumppaneiden kanssa Komissio ylläpitää ohjelmakaudella kumppanitietokantaa, jota voi hyödyntää hankkeen kansainvälisen yhteistyön elementin suunnittelussa ja valmistelussa

15 Millainen on hyvä valtakunnallinen Osallisuushanke? Asiakkaat aktiivisesti osallisina hankkeissa hanketoimijoina, kokemusasiantuntijoina, palveluiden saajina toiminnan kohteista toiminnan kehittäjiksi Teemaan sopiva sisältö, uuden kehittäminen, innovatiivisuus ei perustoimintaa tai lakisääteisten tehtävien toteutusta Aidosti valtakunnallinen: tuo lisäarvoa valtakunnalliseen kehittämistyöhön, vaikutukset valtakunnallisia STM ei saa rahoittaa kuin valtakunnallisesti merkittäviä ja useammalla alueella olevia hankkeita (rahoituslaki) Useampia osatoteuttajia erityisesti kunnat, järjestöt, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot Mukana kuntarahoitusta, muuta julkista rahoitusta ja/tai yksityistä rahoitusta ESR-rahoituksen osuus max. 80 % hankkeen budjetista Sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys huomioitu

16 ESR hankehakulinkkejä yleistä tietoa rakennerahastoista Suomessa vanhalla ja uudella ohjelmakaudella löytyy täältä: STM:n nettisivujen rakennerahasto-osio: STM:n valtakunnallinen ESR-toiminta uudella kaudella teemoittain: Toimintalinja 5 / Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta: STM:n 3 toimenpidekokonaisuutta, Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen, Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki sekä Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen: ema+osallisuus.pdf/8b2e7f4a-fa21-4c63-84e0-1be37bf970e5 Toimintalinja 3 / Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus: STM:llä 2 toimenpidekokonaisuutta, Työ, työkyky ja innovaatiot sekä Sukupuolten tasa-arvoa työelämään: 3%B6llisyys.pdf/053893c1-8b64-4d3f-8d8a-30eeef5bc0a7

17 Sosiaali- ja terveysministeriön rakennerahastotiimi Neuvotteleva virkamies Lars Kolttola, puh , Ohjelmakoordinaattori Kati Herranen-Haapaniemi, puh , Ohjelmakoordinaattori Irmeli Järvenpää, puh , Ohjelma-avustaja Anne Nyström, puh ,

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla?

Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla? Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla? Soile Laitinen, Etelä-Savon ELY-keskus 15.10.2014 Ohjelmakauden 2014-2020 näkymiä ja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Etelä-Suomen RR-ELY Uusimaa/Opastinsilta 12 B, Helsinki riitta.salasto@ely-keskus.fi Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR ja EAKR 28.2.2014 Ympäristöministeriö Paavo 2 Pitkäaikaisasunnottomuuden

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma 2014-2020 Valtakunnallinen Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuus ESR Hallinnollista ohjeistusta hakuun 18.3.2015 Sisältö Yleistä ohjelmakaudesta 2014-2020 mm. yleiset

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 4/2014 (22.9.2014) Sivu 1 (20)

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 4/2014 (22.9.2014) Sivu 1 (20) Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 4/2014 Kokousaika maanantai 22.9.2014 klo 10 12 Kokouspaikka Hotelli Scandic Patrian auditorio Kauppakatu 21, 53100 Lappeenranta Läsnä Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOT 2014-2020. Liisanpuisto 28.1.2014 EU-rahoituspäällikkö Maija Saari

RAKENNERAHASTOT 2014-2020. Liisanpuisto 28.1.2014 EU-rahoituspäällikkö Maija Saari RAKENNERAHASTOT 2014-2020 Liisanpuisto 28.1.2014 EU-rahoituspäällikkö EU 2020-STRATEGIAN TAVOITTEET 28.1.2014 EU 2020-STRATEGIA: ÄLYKÄS KASVU Innovatiivinen ja kilpailukykyinen yritys- ja tutkimusympäristö

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISTEN ESR- KEHITTÄMISOHJELMIEN ARVIOINTI

VALTAKUNNALLISTEN ESR- KEHITTÄMISOHJELMIEN ARVIOINTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:8 Raija Lääperi, Minna Kukkonen, Henna Puromäki Sosiaali- ja terveysministeriön VALTAKUNNALLISTEN ESR- KEHITTÄMISOHJELMIEN ARVIOINTI Helsinki

Lisätiedot

kaivosvesiosaamiseen liittyen

kaivosvesiosaamiseen liittyen Rahoitusmahdollisuuksia kaivosvesiosaamiseen liittyen Soile Juuti Ohjelmapäällikkö, Pohjois-Savon liitto soile.juuti@pohjois-savo.fi 24.1.2014 Rahoitusohjelmia Alueellisesti: Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus nuorten osallisuuden vahvistajana. Selvitys nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta

Sosiaalinen kuntoutus nuorten osallisuuden vahvistajana. Selvitys nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta Sosiaalinen kuntoutus nuorten osallisuuden vahvistajana Selvitys nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta Matti Tuusa 10.3.2015 6.3.2015 1 Sosiaalinen kuntoutus lakisääteiseksi palveluksi Tämä esitys perustuu

Lisätiedot

EU:n tulevan rakennerahasto-ohjelmakauden 2014-2020 valmistelu Joensuu 4.12.2012

EU:n tulevan rakennerahasto-ohjelmakauden 2014-2020 valmistelu Joensuu 4.12.2012 EU:n tulevan rakennerahasto-ohjelmakauden 2014-2020 valmistelu Joensuu 4.12.2012 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Rakennerahastot Pohjois-Karjalassa 2007-2013 EAKR + valtion

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 LEADER-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 6.5.2013

Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 LEADER-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 6.5.2013 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 LEADER-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 6.5.2013 Riikka-Maria Turkia Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastoihin (EAKR ja ESR) yksi ohjelma

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Luonnos 5 23.9.2013 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA LUONNOS 5 23.9.2013 Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma 2014-2020 ESR Taina Lommi 25.2..2014 Etelä-Suomen RR-ELY Uusimaa/Opastinsilta 12 B, Helsinki taina.lommi@ely-keskus.fi Vielä vähän vanhaa kautta jäljellä Ideahaku käynnissä

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2009 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 18. 19.5.2010 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset. Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu

Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset. Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu Koulutuksen aikataulu Aamupäivien koulutukset 8.30 Avaus ja Vantaan edustajan

Lisätiedot

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-hankkeet ja rahoitusmahdollisuudet Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020,

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot