SOSIAALINEN KUNTOUTUS JA NUORISOTAKUU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALINEN KUNTOUTUS JA NUORISOTAKUU"

Transkriptio

1 SOSIAALINEN KUNTOUTUS JA NUORISOTAKUU Johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Aho

2 Peruslähtökohtia nuoren hyvinvoinnille jokaisella nuorella on kykyjä olennaista on, mitä nuori voi tehdä ja miten hän voi toimia yhteiskunnassa kykyjensä pohjalta nuori tarvitsee aitoja toimintamahdollisuuksia ja vapautta toimiakseen yhteiskunnassa oma ääni ja omat arvot ovat motivaation lähde (Amartya Senin capability -teoriakehys) Myös kaiken viranomaistoiminnan tulisi tähdätä yllämainittujen asioiden edistämiseen nuoren elämässä.

3 Hankkeitten havaintoja: vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten kuntoutuminen vaatii kokonaisvaltaisen nuorta tukevan prosessin, aikaa sekä monipuolista työ- ja toimintakyvyn arviointia nuoret hyötyvät intensiivisestä yksilökohtaisesta ohjauksesta ja ryhmämuotoisesta toiminnallisesta tuesta nuorten tulisi voida kiinnittyä johonkin palvelujärjestelmän osaan, joka vastaa heidän pitkäkestoisesta tukemisestaan.

4 Nuorisotakuu Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30- vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi joutumisesta. Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa tai muulla tavoin

5 Kuntoutus ja kuntoutuminen prosessina Kuntoutuminen on yksilöllinen muutos-, kasvu- ja oppimisprosessi, jonka tavoitteena on saavuttaa optimaalinen toimintakyky ja löytää keinoja elämässä selviytymisen tueksi. Muutosprosessi koskettaa sekä ihmistä itseään, hänen ajattelu- ja toimintatapojaan että hänen toimintaympäristöään. Kuntoutumisen tavoitteet asettaa kuntoutuja itse ja tavoitteisiin tähtäävien toimenpiteiden ketjusta ja toteuttamisesta sovitaan kuntoutujan ja kuntouttajan yhteistyönä. Kuntoutuminen voi tuottaa voimaantumista, itsemääräämisoikeutta ja elämänhallintaa, parempaa terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia sekä onnellisuutta. Kuntoutuksen avulla voi löytää ratkaisuja erilaisiin elämän ongelmatilanteisiin ja sen avulla voi saavuttaa tasapainoisemman ja turvallisemman elämäntilanteen (Määrittelyä Kuntoutusportissa : ) 5

6 Sosiaalinen kuntoutus Määrittelyä: Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla kuntoutettavan sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiä. (STM) Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan prosessia, jolla pyritään parantamaan sosiaalista toimintakykyä kykyä selviytyä arkipäivän välttämättömistä toiminnoista, vuorovaikutussuhteista sekä oman toimintaympäristön rooleista. Näissä selviytymistä voidaan auttaa mm. helpottamalla asumista, liikkumista ja yleistä osallistumista, huolehtimalla taloudellisesta turvallisuudesta ja tukemalla sosiaalisia verkostoja. (Sosiaaliportti)

7 Sosiaalinen kuntoutus SHL 52 (huom!!! luonnos helmikuu -14, voi siis vielä muuttua) Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1. sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2. kuntoutusneuvonta ja ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalveluiden yhteensovittaminen; 3. valmennus arkipäivän toiminnoista selviytymiseen ja elämänhallinta; 4. ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin; sekä 5. muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet

8 Nuorisotakuu toimii vaihtelevasti - Kuntoutuksen osuus jäänyt vähälle huomiolle nuorisotakuussa - Palveluja voi olla tarjollakin, mutta niistä ei kovin helposti muodostu nuorelle tavoitteen mukaista kokonaisuutta, useimmiten puuttuu koordinoiva työntekijä - STM:ssä kiinnitetty huomiota sosiaalisen kuntoutuksen osuuteen - Ministeriöiden yhteistyönä suunnitellaan erilaisia malleja nuorten palveluiden kehittämiseksi (mm. Ohjaamo malli) - Erilaisia paikallisia malleja jo käytössäkin - Nuorisotakuun kuntakokeilut tulossa

9 NUORTEN YHTEISPALVELUN PERIAATTEITA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN NÄKÖKULMASTA HAHMOTELTUNA: 1. Matalan kynnyksen ohjaus & neuvonta Kaikkien nuorten tulee päästä neuvontaan ja ohjaukseen ilman ajanvarausta. Ei erotella nuoria työttömyyden keston tai muun syyn takia. Osa nuorista tarvitsee vain kevyttä ohjausta, kun taas jotkut tarvitsevat pitkäaikaista tukea ja monia palveluja. Palveluista räätälöidään kokonaisuus nuoren tarpeiden mukaan. Matalan kynnyksen palvelun pitää olla osa nuorten monialaista yhteispalvelua, jotta ketään ei ohjata pois, vaan nuoret pääsevät joustavasti siirtymään tarvitsemiensa palvelujen ja tuen piiriin.

10 2. Palvelut saman katon alta Ensin selvitetään aina nuoren mahdollisuudet koulutukseen tai työhön ja niihin pääsemiseksi tarvittava tuki. Koulutukseen hakeutumisessa opastaminen ja tukeminen on olennainen osa nuorten yhteispalvelua. Kunta (sosiaalityö, päihde- ja mielenterveyspalvelut, terveyspalvelut), TE-toimisto ja Kela (kuntoutuspalvelut) sitoutuvat varmistamaan palveluiden helpon saatavuuden ja aidon keskinäisen yhteistyön. Tavoitteena yhden luukun palvelu, joka tarvittaessa jalkautuu sinne missä nuoret luontevasti ovat. Nuoret otetaan mukaan suunnittelemaan ja kehittämään palveluja. Verkkopalveluja (mm. sosiaalisen median mahdollisuudet, sosiaalityö verkossa) kehitetään osana palvelukokonaisuutta.

11 ETSIVÄ TYÖ NUORISOTYÖ yhteispalvelu OMA TYÖNTEKIJÄ MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTA JA OHJAUS PERHE; NUOREN OMAT VERKOSTOT SOSIAALINEN KUNTOUTUS toiminnallisuus lähityö moniammatillisuus KOULUTUKSEN TUKI erityisopettaja tuki oppimisvaikeuksiin KOULUTUSPALVELUT opintomahdollisuuksien kartoitus koulutuskokeilut opintojen räätälöinti tuettu oppisopimus VER- KOS- TO- TYÖ KELAN PALVELUT kuntoutus TERVEYSPALVELUT terveystarkastukset hoitoonohjaus TYÖHALLINNON PALVELUT työkokeilu työvalmennus työhallinnon koulutukset palkkatuki ammatinvalinnanohjaus Ohjaus, neuvonta & sosiaalityö verkossa

12 3. Nopea pääsy toimintaan Osallisuus rakentuu yhteisössä ja toiminnan kautta. Jos koulutus tai työ eivät ole nuorelle ajankohtaisia niin työkokeilu, työpajapaikka tai kuntouttava työtoiminta pitää olla saatavilla sitä tarvitsevalle. Nuorelle, joka ei pääse tai kykene muuhun toimintaan, tarvitaan toiminnallisia ryhmiä tai yhteisöjä, joissa keskitytään arjen kuntoutukseen, toimintakyvyn arviointiin ja edistämiseen sekä koulutus- ja työvalmiuksien kehittämiseen. Osallistumisen määrä suunnitellaan nuoren kanssa yksilöllisesti.

13 4. Omatyöntekijä Jos nuori tarvitsee paljon tukea, hänelle nimetään omatyöntekijä, joka yhdessä nuoren ja tarvittavan verkoston kanssa suunnittelee yksilöllisen sosiaalisen kuntoutuksen palvelukokonaisuuden. Omatyöntekijä varmistaa verkostotyön avulla palveluiden toteutumista nuoren tukena. Omatyöntekijänä toimii joko sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja. Nuori tarkentaa ja muokkaa suunnitelmaansa toiminnan kautta ja pysyy mahdollisista ongelmistaan huolimatta oman elämänsä aktiivisena toimijana, jolla on omatyöntekijän lisäksi tukenaan monialainen verkosto.

14 5. Mahdollisuus sosiaaliseen kuntoutukseen Sosiaalisessa kuntoutuksessa yksilöllinen tuki yhdistyy toiminnallisuuteen. Osallistuminen on osa kuntoutusta, jos se on tavoitteellista ja kuuluu sovittuun suunnitelmaan. Kokonaisuuteen yhdistetään tarvittaessa päihde- tai mielenterveyshoito. Palveluiden koordinointivastuu säilyy asiakkaan omatyöntekijällä myös hoidon ajan. Tavoite määrittelee missä, miten ja kuka nuoren sosiaalisen kuntoutuksen toiminnallista osuutta toteuttaa. Tavoite voi olla arkielämän taitojen oppimista, koulutukseen tai työhön tarvittavien asioiden harjoittelua. Sosiaalisen kuntoutuksen välineitä voivat olla yksilöllinen psykososiaalinen tuki ja lähityö (mukana kulkeminen, kasvatuksellinen tuki omien asioiden hoitamiseen) erilaiset toiminnalliset ryhmät vertaistuki osallistuminen vapaaehtoistoimintaan tai esim. asukastoimintaan kuntouttava työtoiminta tai muu työtoiminta kaikki nuorelle tarjottavat palvelut ja tukitoimet osana palvelusuunnitelmaa: esim. erityisopettajan arvio ja tuki oppimisvaikeuksista kärsiville, työ- ja koulutusvalmennus jne.

15 6. Kannustavat etuudet ja palvelut Se, millä statuksella ja etuudella nuori on, ei saisi määrittää niitä palveluja, joihin hänellä on oikeus. Nuoren tarpeiden pitää olla ratkaisevia. Eri tulomuotojen tulisi olla nuorille samansuuruisia, etteivät taloudelliseen toimeentuloon liittyvät asiat muodostuisi esteeksi osallistua palveluun tai siirtyä palvelusta toiseen joustavasti. Epäonnistumista ei saisi sanktioida, vaan etuusjärjestelmän pitäisi kannustaa yrittämään uudelleen.

16 Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittelyä Duurin Nuorten tiimissä - nuorella vastuutyöntekijät, sosiaalityöntekijän / -ohjaajan palveluohjaus - sisäinen ja ulkoinen verkostotyö - suunnitelmallisuus pitkäjänteisesti - ryhmämuotoinen matalan kynnyksen kuntouttava työtoiminta omana ja ostopalveluna (nopea pääsy toimintaan) - yhteistyö Helsingin soten Tuetun työllistymisen palvelun kanssa (työhönvalmennus autismin kirjon nuorille) - tehostettu Kelan työntekijän mukana olo nuoren prosessissa (selvitetään heti alussa mahdollisuudet Kelan palveluihin) - yhteistyö etsivän nuorisotyön kanssa - ryhmiin tulossa vertaisohjaajia - asiakkaat mukaan neuvonantajiksi työn kehittämiseen

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Työvoiman palvelukeskukset on perustettu vähentämään rakenteellista työttömyyttä Työvoiman palvelukeskus on työttömiä työnhakijoita

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus nuorten osallisuuden vahvistajana. Selvitys nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta

Sosiaalinen kuntoutus nuorten osallisuuden vahvistajana. Selvitys nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta Sosiaalinen kuntoutus nuorten osallisuuden vahvistajana Selvitys nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta Matti Tuusa 10.3.2015 6.3.2015 1 Sosiaalinen kuntoutus lakisääteiseksi palveluksi Tämä esitys perustuu

Lisätiedot

Kuntouttavan sosiaalityön toimenpiteiden vaikuttavuus

Kuntouttavan sosiaalityön toimenpiteiden vaikuttavuus Kuntouttavan sosiaalityön toimenpiteiden vaikuttavuus MARKKU MÄKI Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Tampereen yliopisto Yhteiskunta-

Lisätiedot

Varkauden Nuorten Talo

Varkauden Nuorten Talo Varkauden Nuorten Talo Selvitys nuorten monipalvelukeskuksen tarpeesta ja toimintamallista Varkaudessa Taina Heino Projektipäällikkö Nuorten Palvelupaikka- hanke Helmikuu 2015 Sisällys 1 Selvityksen lähtökohdat

Lisätiedot

Hankeraportti 2012 2015

Hankeraportti 2012 2015 Hankeraportti 2012 2015 Keuruun kaupunki Työllisyyspalvelut Keuruun Työllisyyspalvelut ja TYP-palvelut Keuruulla Keuruun Työkanava hankkeen loppuraportti, joka on samalla ehdotus kaupungin työllisyyspalvelujen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Nuorten itsenäistyminen

Nuorten itsenäistyminen Terve-Sos 2013 Nuorten itsenäistyminen Anssi Kemppi, järjestöpäällikkö Invalidiliitto ry Invalidiliitto 16.5.2013 Anssi Kemppi 2 Suomessa on tällä hetkellä noin 110 000 20 29-vuotiasta nuorta, jolla ei

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42. Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma. Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42. Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma. Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42 Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Tonja Mylläri PORIN KAUPUNGIN NUORTEN TYÖPAJAN STARTTIVALMENNUS JA SEN KEHITTÄMINEN

Tonja Mylläri PORIN KAUPUNGIN NUORTEN TYÖPAJAN STARTTIVALMENNUS JA SEN KEHITTÄMINEN Tonja Mylläri PORIN KAUPUNGIN NUORTEN TYÖPAJAN STARTTIVALMENNUS JA SEN KEHITTÄMINEN Sosiaalialan koulutusohjelma Ylempi AMK 2014 PORIN KAUPUNGIN NUORTEN TYÖPAJAN STARTTIVALMENNUS JA SEN KEHITTÄMINEN Mylläri,

Lisätiedot

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA Utajärven kunta UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 H y v i n v o i n t i t a l o, K i r k k o t i e 32, 9 1 6 0 0 U T A J Ä R V I 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset. Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu

Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset. Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu Koulutuksen aikataulu Aamupäivien koulutukset 8.30 Avaus ja Vantaan edustajan

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Anu Hellesuo Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalityön pro gradu-tutkielma Syyskuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET Maaliskuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 I YHTEENVETO KEHITTÄMISLINJAUKSISTA...

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alle 35-vuotiaat Kelan työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Sisällysluettelo Käydään toimeen nuorten hyväksi... 5 Lukijalle... 6 Miten tätä toimenpideohjelmaa

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot