Motivoiva keskustelu muutoksen eri vaiheissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Motivoiva keskustelu muutoksen eri vaiheissa"

Transkriptio

1 Motivoiva keskustelu muutoksen eri vaiheissa Motivoiva keskustelu on W. R. Millerin kehittämä tavoitehakuinen, asiakaskeskeinen vuorovaikutustyyli, jonka tavoitteena on lisätä asiakkaan sisäistä motivaatiota muutokseen. Asiakkaan ja ohjaajan välille pyritään luomaan yhteistyösuhde, jonka avulla asiakkaan muutosmotivaatiota voidaan lisätä ja kasvattaa. Asiakasta autetaan havaitsemaan, tutkimaan ja ratkaisemaan ristiriitaisia tupakointiin liittyviä tunteita ja ajatuksia (ambivalenssi), jotka ovat olennainen osa muutosprosessia. Ambivalenssia ei ratkaista asiakkaan puolesta, vaan asiakas itse löytää syyt muuttaa toimintaansa. Motivoivan keskustelun taustalla vaikuttavat humanistinen terapian periaatteet (Rogers, 1951), kognitiivis-behavioristiset strategiat (Beck, 1993) ja muutosvaihemalli (Prochaska, 1983). Kognitiivis-behavioristinen lähestymistapa keskittyy asiakkaan tupakointiin ja tupakoinnin lopettamiseen liittyvien uskomusten muuttamiseen ja painottuu selviytymisstrategioiden ( coping strategies ) kehittämiseen ja käyttöön ottoon. Ohjaajan rooli on tukea ja edistää muutosmotivaatiota ja auttaa asiakasta kehittämään kykyä itsehallintaan. Motivoivan haastattelun perusperiaatteet 1. Empatian osoittaminen Hyväksyvä ilmapiiri edistää muutosta Reflektiivinen kuuntelu on vuorovaikutuksen perusta. Asiakkaan ristiriitaiset tunteet ja ajatukset ovat olennainen osa muutosprosessia 2. Nykytilan ja toivotun asiantilan eron oivaltamisen tärkeys Asiakas itse esittää syyt toimintansa muutokseen 3. Vastarinnan myötäileminen Vältä muutoksen vaatimista asiakkaalta Vastaväitteiden ja vastakkainasettelun välttäminen Uusia näkökulmia esitellään, mutta ei tyrkytetä Asiakas on pääasiallinen vastausten ja ratkaisujen löytämisen lähde 4. Minäpystyvyyden ( Self-efficacy ) tukeminen Asiakkaan usko muutoksen mahdollisuuteen on tärkeä motivaation lähde Asiakas on vastuussa muutoksen toteuttamisesta, ei ohjaaja Ohjaajan uskomukset asiakkaan mahdollisuuksista muuttua on itsensä toteuttava ennuste. 1

2 Muutosvaiheet Esiharkintavaihe Henkilö tupakoi nykyisin, eikä harkitse tupakoinnin lopettamista seuraavan 6 kk aikana. Harkintavaihe Henkilö tupakoi nykyisin ja harkitsee tupakoinnin lopettamista seuraavan 6 kk aikana Suunnitteluvaihe Henkilö tupakoi nykyisin ja harkitsee tupakoinnin lopettamista seuraavan 6 kk aikana Toimintavaihe Henkilö on lopettanut tupakoinnin ja tupakoimattomuus on kestänyt vähintään 24 tuntia, mutta alle 6 kk. Esiharkintavaihe Tämä on vieroitusohjauksen kannalta haastavin vaihe, koska välinpitämättömyysvaiheessa olevat välttelevät usein tupakoinnin lopettamiseen liittyvää informaatiota ja toimintoja. Tupakoinnin lopettamiskehotukset menevät tässä vaiheessa yleensä "kuuroille korville" ja asiakas saattaa kokea lopettamiskeskeisen intervention yksityisyyttään ja valinnan vapauttaan loukkaavana "terveysterrorismina". Muutosta vastustavan asiakkaan kohdalla ei kannata kuitenkaan luovuttaa. Vieroitusohjaajalle välinpitämättömyysvaihe on mielenkiintoinen haaste, ei suinkaan toivottoman asiakkaan tapaus, joka lannistaa vieroitusohjaajan haluttomaksi jatkaa yhteistyötä. Haluttomuusvaiheessa olevan asiakkaan asenteita voidaan muokata tahdikkailla, vuoro-vaikutteisuutta ja asiakkaan omaa aktiivisuutta edistävillä kysymyksillä ja kommenteilla. Haasteena on oppia ymmärtämään miksi asiakas vastustaa muutosta. Usko asiakkaan mahdollisuuksiin ja kykyyn muuttua ennustaa vahvasti muutosprosessin lopputulosta. Menestys rakennetaan menestyksen päälle ja jokaisella pienellä muutoksella alistunut esiharkitsija rakentaa uskoa omaan kykyynsä tehdä suurempia muutoksia. Syitä miksi asiakas ei tahdo muuttaa toimintaansa on monia. On löydettävissä kuitenkin joitakin tyypillisimpiä esiharkitsijoiden toiminta ja ajattelutapoja. Muutosvastarinta voi ilmetä haluttomuutena (reluctance), kapinointina (rebellion), luovuttamisena (resignation) tai järkeistämisenä (rationalization). 2

3 I Haluttomat Henkilö ei halua edes harkita muutosta. Syynä voi olla joko tiedon puute tai yksinkertaisesti haluttomuus. Hän ei täysin tiedosta toimintansa negatiivisia seurauksia. Muutoksen vastustaminen ei välttämättä ole aktiivista, vaan pikemminkin passiivista haluttomuutta. Taustalla saattaa olla o muutoksen pelko o epäonnistumisen pelko o tyytyväisyys sen hetkiseen elämään, ei tahdo ottaa sitä riskiä että muutos laskee koettua elämän laatua. Kuuntele asiakasta huolellisesti ja perusteellisesti. Anna palautetta asiakkaalle tavalla josta välittyy empaattisuus ja se että pyrit aidosti ymmärtämään häntä, et muuttamaan häntä. Muista että haluttoman esiharkitsijan motivointi vie usein aikaa. Luoda luottamuksellinen ilmapiiri, jossa muutoksen mahdollisuutta voidaan tutkia ja tunnustella ilman painetta muutokseen. Asiakkaalta ei riistetä tämän autonomiaa, vaan hänellä säilyy mahdollisuus tehdä itse päätökset. Toiminnan muutos saattaa lähteä nopeastikin käyntiin, kun asiakas kokee saavansa ilmaista avoimesti oman haluttomuutensa ja kokee että häntä kuunnellaan aidosti. Näin ristiriita oman haluttomuuden ja muutoksen mahdollisuuden välillä kasvaa. 3

4 II Kapinalliset Ei halua keskustella asiasta ja suhtautuu vihamielisesti ja vastahakoisesti muutokseen. Henkilö tahtoo tehdä itse päätöksensä, eikä halua että muut puuttuvat niihin. Anna asiakkaalle vapaus ilmaista voimakkaitakin tunteita vapaasti ja ohjaa samanaikaisesti hänen energiaansa positiiviseen suuntaan. Myötäile asiakasta ja vältä vastakkainasettelua; tämä usein rauhoittaa asiakasta ja hälventää tämän vastahakoisuutta. Tarjoa vaihtoehtoja, jotka pitävät sisällään pieniä muutoksia täydellisten, yhtäkkisten muutosten sijaan. Kapinallisella esiharkitsijalla on paljon energiaa panostettuna ongelmakäyttäytymiseensä. Todellinen haaste on auttaa asiakasta siirtämään osa tuosta energiasta muutoksen tutkiskeluun kapinoinnin sijaan. III Luovuttaneet Asiakas on luopunut ajatuksesta muuttaa toimintaansa ja lopettaa tupakointi. Hän kokee ongelman lannistaneen hänet. Lopettamisyrityksiä on takana useita Riippuvuus hallitsee ja säätelee hänen toimintaansa, ei hän itse. Asiakas ajattelee ja toimii myös sen mukaan, että hänen kohdallaan muutos on liian myöhäistä. Usko asiakkaan kykyihin muuttua ja ilmaise tämä selkeästi myös hänelle. Viestitä asiakkaalle, että toiminnan muuttaminen on vaikeaa, muttei mahdotonta. Tutkikaa yhdessä asiakkaan kanssa mitkä ovat muutosta jarruttavia tekijöitä ja minkä vuoksi muutos tuntuu niin mahdottomalta ajatukselta. Auta asiakasta ymmärtämään, että repsahtaminen on varsin tavallista, eikä se merkitse epäonnistumista. Keskimäärin tupakoijat käyvät läpi 3-5 lopettamisyrityskertaa ennen pysyvää muutosta. Jokainen lopettamisyritys on oppimiskokemus. Auttaa asiakasta rakentaman luottamusta ja uskoa omiin kykyihin muuttaa omaa toimintaansa. Auttaa asiakasta tekemään pieniä muutoksia kerrallaan ja vahvistaa jokaista onnistumista, oli se kuinka pieni tahansa. 4

5 III Järkeilijät Asiakas ei harkitse muutosta, koska hän mielestään tiedostaa tupakoinnin aiheuttamat riskit omalla kohdallaan. Muutosvastarintansa perustuu ennemmin järkeen kuin tunteisiin. Esimerkkinä tupakoija, joka ovat vakuuttunut siitä ettei hän ole kovinkaan suuressa vaarassa, koska hän alkoi polttaa vasta yli 20-vuotiaina, hän polttavaa vain 15 savuketta päivässä; on polttanut vain 10 vuotta; tai hänellä on tupakoiva 90-vuotias isoisä. Tupakoinnin haittoja vähättelemällä henkilö selittää itselleen miksi lopettamista ei kannata edes harkita. Usein järkeistävä esiharkitsija keskustelee mielellään tupakoinnistaan, mutta tarkoituksena tuntuu olevan hänen omien näkemystensä vahvistaminen. Ole empaattinen, kuuntele asiakasta aktiivisesti. Pyydä häntä tekemään itselleen yhteenveto tupakoinnin hyödyistä ja haitoista Vältä vastakkain asettelua Viestitä, että ymmärrät hänen toimintansa syyt. Kannusta asiakasta pysähtymään ja tarkastelemaan omaa toimintaansa. Auttaa asiakasta huomaamaan tupakointiin liittyvät ristiriidat. Ohjata asiakasta huomaamaan epäkohtia siinä tavassa miten hän selittää toimintaansa/tupakointiaan. Voi olla erittäin houkuttelevaa käyttää asiakkaan itse mainitsemia tupakoinnin haittavaikutuksia aseena, muistuttaen häntä hänen omiin sanoihin viitaten tupakoinnin vaaroista ja vaadimme asiakkaalta muutosta. Tämä romuttaa tehtävän perimmäisen tarkoituksen. Motivoiva keskustelu on toimiva, suureksi osaksi siksi, että se välttää argumentointia ja mahdollistaa asiakkaan itse kuulla ja ymmärtää oma tapansa selittää toimintaansa. Elää myytti, jonka mukaan työskenneltäessä vakavien terveys- tai riippuvuusongelmien kanssa, mitä enemmän, sitä parempi. Uskotaan, että mitä enemmän valistetaan, ohjataan ja konfrontoidaan sitä enemmän muutosta saadaan aikaan. Usein vaikutus on juuri päinvastainen; ohjauksen intensiteetin lisääminen johtaa vähäisempiin tuloksiin. Vieroitusohjauksessa tulisi keskittyä ennemmin motivaation laatuun kuin määrään. Yhtä erheellinen on myös ajatus, etteivät esiharkitsijat koskaan muutu ja ettei mitään ole tehtävissä. Heitä voidaan houkutella, suostutella, kannustaa, taivutella innostaa, rohkaista, informoida, neuvoa ja kehottaa muutokseen. Emme voi pakottaa esiharkitsijoita muuttumaan, mutta voimme auttaa heitä harkitsemaan muutosta motivoimalla heitä. 5

6 Harkintavaihe Tupakoija on valmis tekemään lopettamispäätöksen aivan lähitulevaisuudessa ja on halukas ottamaan vastaan apua. Asiakas saattaa kuitenkin olla vielä kaukana varsinaisesta toimintaan sitoutumisesta. Vaikka monet harkitsijat siirtyvät toimintavaiheeseen, on mahdollista että he pysyvät harkintavaiheessa kuukausia tai jopa vuosia. Harkintavaiheessa asiakas on melko avoin ottamaan vastaan tietoa tupakoinnista ja sen seurauksista. Hän on valmis punnitsemaan tupakoinnin hyötyjä ja haittoja omassa elämässään. Tämä on myös vaihe, jossa asiakas kokee eniten ristiriitaisia tunteita (ambivalenssi) tupakointia kohtaan. Ennen lopettamissuunnitelman tekemistä asiakkaan on hyvä tuntea itsensä tupakoijana ja tietää miksi hän tupakoi. Tupakoinnilla on ollut ja on edelleenkin positiivisia vaikutuksia hänen elämäänsä ja myös nämä tupakoinnin tuomat edut tulee kohdata realistisesti. Arvioi kuinka kauan/pitkään henkilö on harkinnut muutosta ja onko hänellä aikaisempia lopettamisyrityksiä takana. Kuuntele huolellisesti ja tarkkaavaisesti. Vältä neuvojen antamista liian varhaisessa vaiheessa. Aktivoi potilasta omakohtaisten etujen ja haittojen pohdintaan ja henkilökohtaisten kykyjen/haasteiden arviointiin Pyri valamaan asiakkaaseen uskoa siihen, että muutos on mahdollista. Tarjoa asiakkaalle tarkkaa, täsmällistä ja hänelle relevanttia tietoa hänen omasta riippuvuudestaan. Muokkaa asiakkaalle annettava palaute hänelle henkilökohtaisesti merkitykselliseksi. Pyri valamaan uskoa asiakkaan omiin kykyihin muuttaa toimintaansa. Ambivalenssin (tupakointiin liittyvien ristiriitaisten tunteiden ja ajatusten) ymmärtäminen ja voittaminen. Tunnista ja hyväksy asiakkaan ambivalenssi olennaiseksi osaksi muutosprosessia. Tavoitteena on pyrkiä motivoimaan asiakasta siirtymään ajatuksista tekoihin. Näiden tavoitteiden saavuttaminen ei välttämättä tapahdu hetkessä. Ohjaajalta vaaditaan aikaa, paljon kärsivällisyyttä, tinkimättömyyttä ja peräänantamattomuutta. 6

7 Suunnitteluvaihe Suunnitteluvaiheessa henkilö on valmis tekemään selkeitä askelia kohti savuttomuutta lähitulevaisuudessa. Asiakkaan on kehitettävä itselleen toimiva toimintasuunnitelma ja sitoutua tämän suunnitelman toimeen panemiseksi. Muutossuunnitelman tulee olla järkevä, selkeä, asiakkaan tarpeisiin sopiva, sekä sopivan haasteellinen. Ensimmäinen tavoite on arvioida, kuinka vahvasti asiakas on sitoutunut muutokseen. Sitoutumisen arviointi voi olla vaikeaa. Tupakoijan halu lopettaa tupakointi voi olla niin vahva, että asiakas yliarvioi oman sitoutumisensa voimakkuuden. Asiakas saattaa esim. sanoa olevansa valmis lopettamaan tupakoinnin, mutta hänellä ei ole suunnitelmaa miten. Toimivaa suunnitelmaa kehitettäessä, punnitaan asiakkaan sen hetkistä elämäntilannetta ja aikaisempia kokemuksia. Mitkä tilanteet tulevat olemaan haasteellisia, mitä aikaisemmista lopettamisyrityksistä on opittu. Tarjoa erilaisia toimintavaihtoehtoja, joista asiakas voi valita itselle sopivimmat. Huomauta tahdikkaasti, asiakkaan valintoja kunnioittaen muutossuunnitelmista jotka vaikuttavat tehottomilta tai epätarkoituksenmukaisilta. Arvioi nikotiinikorvaushoidon yksilöllinen tarve, huomioi mahdolliset vieroitusoireet, toimivat vaihtoehdot, kannustus, tuki. Auttaa asiakasta (1) tekemään realistinen arvio vaikeuksista joita hän tulee kohtaamaan, (2) tekemään konkreettisen suunnitelman jokaista tällaista tilannetta varten ja (3) tunnistamaan, milloin on mahdollisesti lisäavun tarve. Kehittää luotettava ja toimiva lopettamissuunnitelma. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, ohjaajalta tarvitaan huolellista kuuntelua, paneutumista ja päättäväisyyttä. 7

8 Toimintavaihe Asiakas ottaa käyttöön suunnitelmansa ja lopettaa tupakoinnin. Tämä vaihe vaatii eniten sekä ajallista ja että toiminnallista sitoutumista. Toimintavaiheen muutokset ovat kaikkein näkyvimpiä ja saavat eniten huomiota ulkopuolisilta. Vaarana on, että toimintaa erehdytään pitämään varsinaisena muutoksena. Asiakas joka on ollut polttamatta päivän, viikon tai kuukaudenkin, ei ole kuitenkaan vielä tupakoimaton henkilö. Toimintavaiheessa olevalla asiakkaalla saattaa silti olla ristiriitaisia ajatuksia ja tunteita koskien muutosta. Hän saattaa kaivata vanhaa elämäntyyliään, eikä tupakoimattomana oleminen tunnu helpolta. Käy läpi lopettamissuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa ja varmista onko suunnitelma toimiva. Onko asiakas itse huomannut jotain. korjattavaa tai muutettavaa suunnitelmassa? Anna positiivista palautetta asiakkaan saavutuksista. Kehota asiakasta hakemaan tukea läheisiltä ja ystäviltä (tukiverkosto erittäin tärkeä!) Muutoksen ylläpito vaihe Tupakoimattomana pysyminen on haasteellista. Tässä muutosprosessin viimeisessä vaiheessa asiakkaan tehtävänä on lujittaa toimintavaiheen saavutukset ja välttää repsahtaminen. Tupakoinnin lopettaneelle, tupakoimattomuus ei ole staattinen pysyvä tila, vaan sen eteen täytyy tehdä töitä. Asiakkaan tulee sitoutua tupakoinnin lopettamiseen. Jos hänellä ei ole vahvaa motivaatiota pysyä savuttomana, hän todennäköisesti repsahtaa. Valaa uskoa asiakkaan kykyihin pysyä savuttomana Auttaa asiakasta kehittämään uusi, savuton identiteetti. 8

9 Repsahtaminen Usein asiakas käy läpi muutosprosessin eri vaiheet läpi moneen kertaan, ennen lopullista tupakoinnin lopettamista Repsahtamista voidaan kuitenkin ennakoida ja ehkäistä Useimmissa tapauksissa repsahtaminen tapahtuu muutaman viikon kuluessa tupakoinnin lopettamisesta. Repsahtaminen voi tapahtua monista eri syistä. Henkilö saattaa kohdata erityisen voimakkaan, yllättävän himon tai houkutuksen polttaa savuke, eikä hänellä ole valmiuksia vastustaa kiusausta. Asiakas testaa itseään. Motivaatio olla polttamatta ei ole tarpeeksi suuri ja tiukan paikan tullen asiakas repsahtaa. Usein muutoksen todellinen hinta paljastuu ihmiselle vasta jonkin ajan päästä tupakoinnin lopettamisesta ja sitoutuminen sekä usko omiin kykyihin pysyä savuttomana heikkenee ajan myötä. Repsahdusta edeltää usein pienemmät lipsahdukset. Auta asiakasta pääsemään yli mahdollisista repsahtamisen aiheuttamista syyllisyyden tunteista. Käykää läpi lipsahtamiseen/repsahtamiseen johtaneet tekijät. Arvioikaa uudelleen asiakkaan motivaatio ja usko omiin kykyihin lopettaa tupakointi. Auta asiakasta näkemään repsahtaminen oppimiskokemuksena ennemmin kuin epäonnistumisena. Lähteet Beck A T, Wright F, Newman C, Liese B. Cognitive therapy of substance abuse. New York: Guilford Press, Kähkönen S, Karila I, Holmberg, N (toim.). Kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim, Miller W R, Rollnick S. Motivational interviewing. Preparing people to change. New York: Guilford Press,

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muokannut VALMA:n lähtötilaisuuksien (2007 marras-joulukuu) pohjalta 1.2.2008 Anne Aholainen tutkijakoordinaattori VALMA-hanke

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN. Kalvosarja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn liittyvään ryhmäohjaukseen: Elintapamuutosten tukeminen.

MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN. Kalvosarja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn liittyvään ryhmäohjaukseen: Elintapamuutosten tukeminen. MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN Kalvosarja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn liittyvään ryhmäohjaukseen: Elintapamuutosten tukeminen Sisältö: - Piirtoheitinkalvot 15 kpl - Kalvotekstit - Pohdintatehtäviä aihepiireihin

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty heidän tuekseen. Opas käsittelee tupakoinnin terveysvaikutuksia, mutta ennen kaikkea siinä pohditaan tupakoinnin lopettamista:

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA

COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA Aalto, AvoinYliopisto TKK, Tuotantotalouden laitos Johtamisen opinnot Muutosjohtamisen seminaari Espoo, 2011 COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA Mari Laukkanen laukkanen.mari@gmail.com

Lisätiedot

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

IRTI KHATISTA. Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista

IRTI KHATISTA. Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista IRTI KHATISTA Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista Helsingin kaupungin aikuisten ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön työtiimi Vantaan

Lisätiedot

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Suorituksen hallinnan kehittäminen... 4 1.1. Suorituksen

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Sinikka Ojanen. Taustaa

Sinikka Ojanen. Taustaa SINIKKA OJANEN Sinikka Ojanen Ovatko teoria ja käytäntö jo yhdistyneet opetusharjoittelussa? Taustaa Tutkinnonuudistus suuntasi opettajankoulutuksen kehittämistä 1970- ja 1980-luvulla, kun opettajaseminaareista

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju mitä se tarkoittaa

Liikunnan palveluketju mitä se tarkoittaa yhdistysten harraste-ja liikuntatoiminta kunnan matalankynnyksen starttiryhmät liikuntaneuvonta Liikunnan palveluketju mitä se tarkoittaa Liikunnan palveluketjulla edistetään kuntalaisten terveyttä liikunnan

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA Tässä kokonaisuudessa kerrotaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Sivuilta löytyy tietoa vuorovaikutuksen varhaiskehityksestä, vuorovaikutuksen toimivuuteen liittyvistä seikoista

Lisätiedot

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry.

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. 2012 Itsetuhoisuus- ja väkivaltariskin arviointi Itsemurhaa yrittäneet kaikki tulisi ohjata psykiatriseen arvioon ja heille

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot