Ympäristölupa kiviaineksen murskaukseen, Destia Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupa kiviaineksen murskaukseen, Destia Oy"

Transkriptio

1 1 INARIN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto Piiskuntie 2 Annettu julkipanon jälkeen IVALO Diaarinro 83/ /2015 Puh Ympäristölupa kiviaineksen murskaukseen, Destia Oy 1 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee kiviaineksen murskausta, päällysteen valmistusta sekä pilaantumattoman maa-aineksen, puretun päällysteen sekä betoni- ja tiilijätteen välivarastointia ja hyötykäyttöä. Kyseessä on uusi toiminta. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 mukaisesta hakemuksesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. 2 LUVAN HAKIJA Destia Oy Heidehofintie 2, Vantaa Y-tunnus Hakijan yhteyshenkilö Jenni Koitila, p TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Inarin kunta, Kaamasen kylä, Kivijärven sora- ja hiekka-alue Alue on maa-ainesten ottopaikka, jolle sijoitetaan siirrettävä kivenmurskaamo. Alueella tuotetaan vuosittain keskimäärin tonnia mursketta, tonnia päällystemassaa sekä käsitellään korkeintaan tonnia päällysteen kappaleita ja päällystemursketta. Toiminta sijoittuu hakijan omistamille kiinteistöille ja sekä valtion metsämaalle Alue sijoittuu Kaamasen kylän länsipuolelle noin 1 km Toivoniementieltä länteen. Toiminta sijoittuu pohjavesialueelle, joka on luvan vireille tulon hetkellä III-luokan pohjavesialue (muu pohjavesialue). Lapin ELY-keskuksen mukaan alue tullaan siirtämään luokkaan II (vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue) vuoden 2015 aikana. Laitoksen koordinaatit, YKJ: (E), (N) 4 ASIAN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Inarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle Jenni Koitilan allekirjoittamalla hakemuksella. Hakemusta on muutettu alkuperäiseen hakemuksen verrattuna siten, että asfalttiasema ja siihen liittyvät toiminnot sekä jätemateriaalin hyötykäyttö alueella on jätetty pois ja lupaa haetaan vain murskaukseen siirrettävällä murskauslaitoksella. 5 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, tarvitsee ympäristöluvan (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 27, Liite 1, taulukko 2, kohta 7 e). Asiassa toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (Vna 713/2014, 2, 1 mom. kohta 6 b).

2 Asfalttiaseman toimintaan on oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle (YSL 28 ). Asiassa toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (Vna 713/2014, 2, kohta 13). Jätelain soveltamisalaan kuuluvaan jätteiden ammattimaiseen tai laitosmaiseen käsittelyyn tarvitaan ympäristölupa (YSL 527/2014, 27, Liite 1, taulukko 2, kohta 13 f). Asiassa toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, kun kyseessä on pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle ja käsiteltävä määrä on alle tonnia vuodessa (Vna 713/2014, 2, kohta 12 b). Inarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto. 2 6 ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT Alueella on voimassa Pohjois-Lapin maakuntakaava (Vn ), jossa alue on merkitty metsätalous- ja poronhoitovaltaiseksi alueeksi (M-1). Merkinnällä osoitetaan pääasiassa metsätalouteen ja porohoitoon tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin. Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. Inarin kunnan rakennustarkastaja on myöntänyt , 504 Destia Oy:lle maa-ainesten ottoluvan kiinteistöille , ja Lupa on voimassa 10 vuotta. Kokonaisottomäärä on m 3 ja ottoalueen pinta-ala on m 2. Lupakauden aikana alueelta ei ole otettu maa-aineksia. Maa-ainesluvassa on muun muassa seuraavat määräykset: Ennen työn aloittamista on pidettävä alkukatselmus. Tällöin seuraavat toimenpiteet on oltava tehtynä: o Maa-ainesten ottoalue merkittynä näkyvin paaluin maastoon. Alueelle on oltava asennettuna vähintään yksi pohjaveden havaintoputki, josta korkeustiedot oltava mitattuna ja ensimmäiset havaintotiedot oltava kirjattuina. Maa-ainesten ottamisen aloituskohtiin on oltava merkittynä hyväksytty ottotaso. Maa-ainesta otettaessa tulee ylimmän luontaisen pohjavedenpinnan päälle jättää suojaavaa maakerrosta vähintään 3,0 metriä. Ottotasoa tulee tarvittaessa nostaa mikäli pohjavesihavainnot antavat siihen aihetta. Ottajalla tulee olla aina tiedossa hyväksytty ottotaso, joka on merkittävät alueelle selvin korkeusmerkinnöin. Pohjaveden pinnan tason seuraamiseksi tulee ottoalueella tai sen läheisyydessä olla vähintään yksi havaintoputki. Havaintoputken tulee ulottua ainakin neljä metriä alimman ottotason alapuolelle. Pohjavesipinnan tasoa tulee seurata alueella olevasta havaintoputkesta ylimmän pohjavesipinnan havaitsemiseksi kerran vuodessa. Havaintoputken tekniset tiedot tulee toimittaa ennen oton aloittamista ja jatkossa vuosittain kunnan valvontaviranomaiselle samalla kun ilmoitetaan tiedot maa-ainesten ottomääräistä ja laadusta. Öljytuotteiden käyttöön alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota. Öljyä ja muuta pohjavesille haitallista ainetta sisältävät säiliöt tulee sijoittaa suojakaukaloon ja tankkauspaikka suojata hyvin esim. öljynkestävällä geokalvolla. Vahingon sattuessa on siitä ilmoitettava ao. viranomaisille. Maa-ainesten otto tulee toteuttaa niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän maisemakuvan rikkoutumista. Ottoalueen luiskaukset tulee tehdä mahdollisimman loiviksi, vähintään kaltevuuteen 1:3. Ottamisalueella ei saa tarpeettomasti olla jyrkkiä luis-

3 kaamattomia rintuuksia. Alue on tasoitettava ja siistittävä ottamistyön edistymisen mukaan. Alue on ottamistyön päätyttyä siistittävä ja saatettava puustoistutuksin muuhun ympäristöön sopeutuvaksi. Alueen tasauksessa ja muotoilussa tulee käyttää ainoastaan puhdasta maa-ainesta. Humuspitoisen maan käyttö on sallittua ainoastaan ohuena pintakerroksena alueen verhoiluun. Alueelle ei saa haudata jätettä, risuja, kantoja eikä pintamaita. Ennen luvan voimassaoloajan päättymistä on maa-ainesten oton jälkitoimenpiteet kaikilta osin saatettava loppuun. Mikäli kaivannaisjätteitä ei hyödynnetä kolmen vuoden kuluessa niiden irrottamisesta, on luvanhaltijan esitettävä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma rakennustarkastajan hyväksyttäväksi. 3 7 TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminta sijoittuu käytössä olevalle maa-ainesten ottopaikalle, josta otetaan hiekkaa ja soraa sekä varastoidaan murskeita. Alue sijaitsee Tuuruharju-nimisen harjun keskiosassa. Ottoalueelta on poistettu puusto. Ympäristö on metsäistä kangasmaastoa. Alue ei ole luonnontilainen. Lähin asutus (loma-asutus) sijaitsee alueen eteläpuolella n. 550 metriä toiminta-alueen kiinteistörajasta, ja alueen kaakkoispuolella noin 660 metrin päässä ja alueen itäpuolella noin 750 metrin päässä on useampi loma ja asuinrakennus. Alueella maanpinnan korkeimmat kohdat sijaitsevat alueen keskiosassa tasossa noin +182,0 ja maanpinta laskee tasoon noin +164 (metriä merenpinnan yläpuolella). Hakemuksen mukaan alueen välittömässä läheisyydessä ei ole suojelualueita eikä sieltä ole löydetty uhanalaisia tai harvinaisia lajeja. Alue sijaitsee Tuuruharju A:n pohjavesialueella, joka on luokitukseltaan (tilanne ) muu pohjavesialue (luokka III). Lapin ELY-keskukselta hakemukseen saadun lausunnon mukaan pohjavesialueen luokitusta tullaan muuttamaan luokkaan II vuoden 2015 aikana. Hakemuksen mukaan alueen länsipuolella sijaitsevassa pohjavesiputken tarkkailuputkessa on havaittu pohjavesipinta tasossa (N60). Pohjaveden laatutietoja ei ole esitetty hakemuksessa. Pohjaveden virtaussuunta on lounaaseen. Suunnitellun murskauspaikan tuntumassa on useita pienvesistöjä, joista lähimmät sijaitsevat noin 200 metriä lounaaseen suunnitellusta murskauspaikasta. 8 LAITOKSEN TOIMINTA Ympäristölupaa haetaan muutetun ympäristölupahakemuksen ( ) mukaan kiviaineksen murskaukseen siirrettävällä murskauslaitoksella. Alkuperäisessä lupahakemuksessa ( ) haettiin lisäksi lupaa päällysteen valmistukseen asfalttiasemalla sekä pilaantumattoman maa-aineksen, puretun päällysteen sekä betoni- ja tiilijätteen välivarastointiin ja hyötykäyttöön. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Alueella ei ole pysyviä rakennuksia tai laitteita, vaan kalusto tuodaan alueelle vain urakan ajaksi. Alueella toimii Destia Oy tai sen aliurakoitsija. Murskaus Alueella murskataan kiviainesta tie- ja muuhun maarakentamiseen. Murskauksessa käytetään siirrettäviä murskauslaitoksia. Laitos koostuu esi-, väli- ja jälkimurskaimista, hihnakuljettimista ja seuloista. Laitos voi koostua myös liikkuvista ns. Lokotrack-yksiköistä. Käyttöenergian tuotantoa varten laitteistoon kuuluu agregaatti. Murskauslaitos sijoitetaan ottamisalueen pohjalle sorarintauksen läheisyyteen. Murskauslaitoksen sijaintia muutetaan oton edetessä.

4 Päällystemassojen valmistus Alueella valmistetaan tarpeen mukaan asfalttibetonia (AB, kuumamassaa), pehmeää asfalttibetonia (PAB) tai uusioasfalttia. Käytettävä laitteisto määräytyy tuotettavan massan mukaan. 4 Puretun päällysteen välivarastointi ja hyötykäyttö Päällysteenkappaleet jalostetaan alueella murskeeksi ja hyödynnetään asfalttimassan raakaaineena. Murskauksessa käytetään samaa laitteistoa kuin kiviaineksen murskaukseen. Puretun päällysteen kappaleet ja niistä jalostettu murske välivarastoidaan varastoalueella. Muut toiminnot Työn aikana alueella on lisäksi tarvittaessa toimisto- ja taukotilat, varastokoppeja ja konttivaunu jätteiden varastointia ja lajittelua varten. Murskeen ja maa-aineksen käsittelyyn ja kuljetuksiin käytetään kaivinkoneita, pyöräkuormaajia ja kuorma-autoja. Valmiit tuotteet kuljetetaan alueelta kuorma-autoilla. Hakijan esittämät toiminta-ajat Murskaaminen arkisin ma-pe klo viikkoa kerrallaan Päällysteen valmistus arkisin ma-pe klo viikkoa kerrallaan Kuormaaminen ja kuljetus arkisin ma-pe klo 7-22 Aluetta käytetään murskeiden valmistuspaikkana toistaiseksi. Murskausta ei ole jatkuvasti, vaan urakkaluontoisesti arvioilta kerran kolmessa vuodessa. Murskausta on markkinoiden mukaan ympäri vuoden. Toimintatarve riippuu markkina- ja työtilanteesta, minkä vuoksi toiminta- ja välivuosia ei voi varasti arvioida. Toiminta koostuu useasta lyhyestä 2-6 viikon toimintajaksosta. Murskaamo toimii urakan aikana kahdessa vuorossa. Päällysteen valmistusta tulee olemaan urakkaluontoisesti 1-3 vuoden välein. Päällysteasema on toiminnassa päällystyskaudella, ts. touko-syyskuun välisenä aikana. Aluetta käytetään puhtaan maa- ja kiviaineksen välivarastointipaikkana toistaiseksi. Puretun päällysteen välivarastot ovat alueella ympäri vuoden. Välivarastoinnin maksimiaika on 3 vuotta. Tuotannossa käytettävät raaka-aineet Käytettävä aine Keskimääräinen kulutus Maksimikulutus Varastointipaikka toiminta-alueella tuotettava kiviaines t/a t/a ottamisalueella muualta tuotava kiviaines polttoaine: laatu kevyt pö * -murskaus ja asfalttiasema -kiviaineksen murskaus** 45,0 t/a 25,2 t/a** 134,0 t/a 50,4 t/a** voiteluaineet öljyt ja voiteluaineiden varastointimäärä kerrallaan yht. max. 400 kg tiivispohjainen varastokontti * polttoöljyt tuodaan paikalle säiliöautolla, eikä niitä varastoida alueella. ** Destian ilmoittamat tiedot muutetun lupahakemuksen mukaan koskien kiviaineksen murskausta. Työkoneita varten varastoidaan työmaasäiliössä kerrallaan noin 10 tonnia kerrallaan murskeiden varastointialueella kaksoisvaippasäiliössä tai normaalisäiliössä, joka on sijoitettu suojaaltaaseen.

5 Öljytuotteiden varastoinnissa noudatetaan ympäristönsuojeluviranomaisen antamia ohjeita. Tuotannossa käytettävä vesi tuodaan alueelle säiliöautolla. Puusto ja pintamaat on osittain poistettu aiemman ottamisen aikana. Loput pintamaat varastoidaan alueen reunalle ja käytetään ottamisen päätyttyä maisemointiin. 5 Tuotantomäärät Tuotteet Arvioitu vuosituotanto (t/vuosi) keskiarvo maksimi Soramurske * Päällystemassat (AB ja PAB) Päällystemurske ja päällysteen kappaleet <5 000 < * Hakija esittää soramurskauksen osalta suurimpana arvioituna vuosituotantona tonnia. Tällä varaudutaan mahdollista isompaa urakkaa varten, joka voi hakijan mukaan toteutua arviolta kerran kymmenessä vuodessa. Toiminnassa muodostuvat jätteet Jätenimike Arvioitu määrä Käsittely- tai hyödyntämistapa Toimituspaikka Sekajäte l/a keräysastia toimitetaan jätteenkeräykseen WC-jäte < 1 m 3 /a WC:n umpisäiliö toimitetaan jätevedenpuhdistamolle Ongelmajäte: jäteöljyt, akut, öljynsuodattimet, paristot jne l/a toimitetaan hyväksyttyyn käsittelylaitokseen Kaikki jätteet varastoidaan sitä varten tehdyssä katetussa, tiivispohjaisessa ja lukitussa varastokontissa. Ongelmajäte kerätään erilleen suljettuihin astioihin ja merkitään asianmukaisesti. Ongelmajätteet kerätään varastokonttiin ja kuljetetaan hyväksyttyyn ongelmajätteiden varastopaikkaan tai jätteenkäsittelylaitokseen. Ongelmajätteiden kuljetuksista laaditaan siirtoasiakirja, josta ilmenevät mm. jätteen laji, ominaisuudet, määrä, jätetunnus, jätteen luovuttaja ja vastaanottaja. Ongelmajätteen määristä ja kuljetuksista pidetään kirjaa ja kirjanpito on pyydettäessä viranomaisen nähtävillä. 9 PÄÄSTÖT JA NIIDEN EHKÄISEMINEN Päästöt maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin Alueella noudatetaan erityistä varovaisuutta, jotta pohjavettä likaavia aineita ei pääse maaperään. Koneiden työaikainen pysäköinti sallitaan vain murskeiden varastointialueella. Koneiden varustukseen sisällytetään aina imeytysturvetta. Pienet säiliöt esim. jäteöljyt säilytetään niitä varten rakennetussa, työkoneiden mukana kulkevassa varastokontissa. Kontin pohja on tiivis, reunoiltaan korotettu, ja estää vuotojen pääsyn maaperään. Polttoainesäiliöt ovat kaksoisvaippaisia tai valuma-altaallisia ja niissä on ylitäytön estävä sulkuventtiili.

6 Polttoainesäiliöiden alusta tankkausalueineen suojataan hakemuksen mukaan seuraavalla tavalla: Alle laitetaan vähintään 200 mm siltti- ja hiekkakerros, jonka päälle asennetaan vähintään 0,5 mm paksuinen öljyhiilivetyjä pidättävä suojamuovi, jonka päälle levitetään vähintään 500 mm hiekka- ja sorakerros. Suoja-alueiden alapuolinen perusmaa tasataan ja siitä poistetaan kivet, jotka voivat rikko muovin. Suoja-alueelle rakennetaan vähintään 10 cm reunakoroke tai valli. Tarvittaessa suojamuovin reunat hitsataan yhteen saumojen tiiveyden varmistamiseksi. Murskauslaitoksen alapuolinen maa suojataan vaadittaessa kuten tankkausalue. Tankkauslaitteiston kunto tarkastetaan säännöllisesti ja ne lukitaan luvattoman käytön estämiseksi. Mahdolliset pienet läikät kerätään talteen heti ja likaantunut maa kuljetetaan sille tarkoitettuun välivarastoon tai vastaanottopisteeseen. Mikäli suojatulle tankkausalueelle kertyy sadevesiä, ne pumpataan loka-autoon ja viedään pois alueelta. Alue sijoitetaan varastoalueelle, jossa on yli kolmen metrin suojakerros maata pohjaveden pintaan. Työkoneita ei pestä eikä huolleta alueella. Toiminnasta ei synny jätevesiä. Työmaakopin WC-jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja viedään jätevedenpuhdistamolle tai käytetään kuivakäymälää. Vahinkotapauksia varten Destia Oy:llä on yhtenäiset toimintaohjeet ja välineistö, joiden avulla öljyn leviäminen estetään. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma on esitetty hakemuksen liitteenä. 6 Päästöt ilmaan Murskaus ja asfalttiasema Hiukkaset Typen oksidit NO x Rikkidioksidi SO 2 Hiilidioksidi CO 2 0,023 t/a 0,16 t/a 0,001 t/a 234,586 t/a Kiviaineksen murskaus (Destian ilmoittamat tiedot muutetun lupahakemuksen mukaan) Hiukkaset Typen oksidit NO x Rikkidioksidi SO 2 Hiilidioksidi CO 2 0,008 t/a 0,054 t/a 0,000 t/a 78,611 t/a Kaasumaisia päästöjä syntyy koneiden polttomoottoreista. Päästöt minimoidaan huoltamalla koneet säännöllisesti ja pitämällä laitteet hyvässä kunnossa. Hiukkaspäästöjen lähteitä ovat polttomoottorit sekä murskauslaitteiston pölyävät kohdat. Melu ja tärinä Murskausasemalla syntyy melua kuljetuksissa, murskauksessa ja seulonnassa. Arvio melulähteiden A-painotetuista kokonaisäänitehoista: Murskaus, liikkuva laitos L WA (db) Kauhakuormaaja tai maansiirtoajoneuvo L WA (db) Kaivinkone L WA (db) (lähde: Suomen Ympäristö 25/2010)

7 7 Murskauksen melu on tasaista ja ei impulssimaista. Murskauslaitos sijoitetaan yleensä alueen pohjalle, jolloin meluvaikutus asutuksen suuntaan vaimenee. Liikenne Kiviainesta kuljettavaa raskasta liikennettä on keskimäärin 0-20 autoa/päivä. Liikenteen määrä vaihtelee kuljetettavan aineksen menekin mukaan. On myös kausia, jolloin alueella ei ole toimintaa eikä liikennettä. Kuku alueelle tapahtuu pääsääntöisesti Toivoniementietä (9710). Satunnaisesti voidaan kulkea myös alueen muita teitä. Päällystämättömien teiden pöly sidotaan tarvittaessa vedellä. Ajonopeudet pidetään alhaisina, mikä osaltaan vähentää pölyämistä. 10 ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN Toiminta ei vähennä viihtyisyyttä lähimpien talojen piha-alueilla työn aikana. Vuosittainen työaika on kausittainen ja toiminta ei ole jatkuvaa. Murskaus ei aiheuta melun raja-arvojen ylityksiä lähimmän asutuksen kohdalla eikä kohtuutonta haittaa ympäristölle. Alue on vuosia toiminnassa ollut kiviaineksen ottoalue. Alue ei ole luonnontilainen. Aluetta ei ole luokiteltu maisemallisesti arvokkaaksi eikä sen vaikutusalueella ole havaittu luontoarvoja, joihin toiminnalla olisi haitallisia vaikutuksia. Toiminnalla ei ole vaikutuksia luontoon tai luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön. Toiminnan päätyttyä alue maisemoidaan ja metsitetään maa-ainesluvan mukaisesti, ja alue palautuu aikanaan maa- ja metsätalouskäyttöön. Pölyäminen ei aiheuta murskauksen aikana haittaa lähimpien talojen pihapiirissä. Tarvittaessa pölyämistä estetään olosuhteiden mukaan kastelemalla murskattava kiviaines sekä koteloimalla kuljettimet ja seulastot. Alueen korkeat rintaukset sekä puusto estävät pölyn leviämistä maastoon. Myös varastokasat vähentävät melun ja pölyn leviämistä. Murskaus ja siihen liittyvät toiminnot järjestetään siten, että niistä ei voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Ympäristöriskeihin on varauduttu. Toiminnalla ei ole vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen. 11 TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Laitoksen toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan mm, päivittäinen työaika, tuotantomäärät, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja poikkeavat tilanteet. Käyttöpäiväkirjat toimitetaan pyydettäessä valvontaviranomaisen nähtäville. Toiminta suunnitellaan siten, että asetetut raja-arvot eivät ylity. Syntyvää melua ja pölyä arvioidaan tuotannon aikana jatkuvasti aistinvaraisesti. Päästöt pidetään hakemuksen mukaisena tarkkailemalla ja huoltamalla laitteita päivittäin. Mittauksia tehdään, mikäli annettujen ohjearvojen oletetaan ylittyvän. Ympäristöluvan mukainen raportti toimitetaan vuosittain Inarin kunnan valvontaviranomaiselle. Merkittävistä poikkeamista ilmoitetaan välittömästi valvontaviranomaiselle. 12 ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN (BEP) SOVELTAMISESTA BAT ja BEP yleisesti: Murskaus- ja päällystealalle ei ole toistaiseksi laadittu yleiseurooppalaisia BAT-vertailuasiakirjoja. Yleisesti alan parhaana käyttökelpoisena tekniikkana voidaan kuitenkin pitää kaikkia raaka-aineiden kuljetuksen ja ympäristövaikutusten minimointiin tähtääviä toimia

8 ja laitteita, kuten tuotantoprosessien optimointi-, pöly-, melu- ja maaperäsuojaukset, säännölliset huollot, ympäristöjärjestelmät ja ammattitaitoisen henkilökunnan käyttö. Suomen ympäristökeskus on vuonna 2010 laatinut julkaisun kiviainestuotannon parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (Suomen Ympäristö 25/2010). Toiminnassa noudatetaan em. julkaisussa esitettyjä toimintaperiaatteita. Paikalliset olosuhteet ja toiminnan laajuus huomioon ottaen toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa hakemuksen muissa kohdissa esitetyllä tavalla. Pölyn määrään ja leviämiseen vaikuttavat useat tekijät, kuten valmistettavan murskeen raekoko, raaka-aineen ominaisuudet, ilman suhteellinen kosteus ja tuuliolosuhteet. Pölyn leviämistä estetään olosuhteiden mukaan kastelemalla murskattavaa materiaalia ja koteloimalla laitoksen kuljettimet ja seulat. Pölyämistä vähennetään myös pitämällä putoamiskorkeudet mahdollisimman pieninä. Työmaateiden pölyämistä estetään tarvittaessa vedellä. Murskauslaitos sijoitetaan niin, että se on ympäröivää maastoa alempana, minkä ansiosta melun leviämien ympäristöön on vähäistä. Toiminta ei ole jatkuvaa vaan kausiluontoista, yleensä 2-6 viikkoa vuodessa POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Toiminnasta aiheutuva merkittävin ympäristöriski on öljyvahinko esim. työkoneiden tai varastosäiliöiden vuodon tai tulipalon yhteydessä. Toiminnan ympäristövaikutuksia ja riskejä estetään ja rajoitetaan asianmukaisella suunnittelulla ja tekniikalla. Toiminnassa huomioitavia asioita ovat. mm. toimintajaksojen ajoittaminen, ottotasojen valvonta, varastokasojen ja laitosten sijoittelu, polttoaineiden varastopaikkojen sijoittelu ja suojaus, ympäristövaikutusten jatkuva seuranta ja alueen mahdollisimman nopea jälkihoito. Ennen jokaisen urakan aloittamista pidetään aloituskokous, johon sisältyvät mm. ympäristölle aiheutuvien riskien kartoitus ja riskialttiiden työvaiheiden suunnittelu. Kaikki alueella työskentelevät hakijan ja sen urakoitsijoiden työntekijät ovat tietoisia maa-aines- ja ympäristölupien ehdoista ja toimintaan liittyvistä riskeistä siinä laajuudessa kuin se heidän työtänsä koskee, ja velvoitettuja toiminaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Asiattomien pääsy alueelle on kielletty. Öljytuotteiden varastopaikat on suojattu. Polttoainesäiliöissä on ylitäytönestimet. Kulkuväylät tankkaus- ja varastoalueille pidetään esteettöminä ja siisteinä. Säiliöiden ja suojalaitteiden kunto tarkistetaan työmaan viikkotarkastusten yhteydessä. Alueella on alkusammutuskalusto ja riittävästi öljynimeytysmateriaalia, ja niiden säilytyspaikkojen sijainnit merkitään. Jäteöljyt ja muut ongelmajätteet kerätään ja varastoidaan asianmukaisesti. Poikkeustilanteissa laitokset pysäytetään ja vika tai häiriö korjataan. Onnettomuuksista tehdään välittömästi ilmoitus Lapin pelastuslaitoksen Ivalon paloasemalle sekä Inarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, ja ryhdytään heti asianmukaisiin toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. Hakijan ympäristöasioiden hallinta perustuu ISO 9000 ja ISO laatu- ja ympäristöjärjestelmästandardeihin. Tähänastisen toiminnan aikana alueella ei ole tapahtunut onnettomuuksia eikä merkittäviä häiriötilanteita. 14 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu 34 vrk ajan Inarin kunnan ilmoitustaululla ja Inarin kunnan internetsivuilla suomen sekä pohjois-, koltan- ja inarinsaamen kielillä. Kuulutusta koskeva ilmoitus on

9 julkaistu Inarilainen -paikallislehdessä Hakemusasiakirjat on pidetty julkisesti nähtävillä kuulemisajan Inarin kunnantalolla. Hakemus on annettu erityistiedoksiantona tiedoksi asianosaisille Kuulemiskirje on toimitettu postitse toiminnan sijoituspaikan naapurikiinteistöjen omistajille ja sähköpostitse Metsähallitukselle. 9 Tarkastukset ja neuvottelut Ympäristötarkastaja on käynyt toiminta-alueella yhdessä hakijan edustajien, Esko Rauhalan ja Ville-Pekka Niemisen kanssa. Käynnin tarkoituksena on ollut tutustua olosuhteisiin ja hakemuksen asioihin. Hakemuksesta on neuvoteltu hakijan kanssa puhelimitse ja sähköpostitse. Lausunnot Alkuperäisestä hakemuksesta on pyydetty lausunnot Lapin ELY-keskukselta, Inarin kunnan terveydensuojeluviranomaiselta sekä saamelaiskäräjiltä. Hakijalta pyydettiin vastine Lapin ELY-keskuksen antamaan lausuntoon sekä muutettu lupahakemus. Muutetusta ympäristölupahakemuksesta pyydettiin Lapin ELY-keskukselta lausunto Lapin ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat : Suunniteltu toiminta sijaitsee Tuuruharju A:n pohjavesialueella, joka on tällä hetkellä III luokassa (muu pohjavesialue). Harjualueen pohjavesi, joka näyttäytyy harjun reunoilla pieninä lampina, on laadultaan hyvää ja vesimäärän puolesta kohde on riittävä suuremmankin taajaman vedenkulutustarpeisiin. Pohjaveden päävirtaussuunta on lounaaseen. Alueen arvioitu antoisuus on huomattavat m 3 /d. Tuuruharju A:n pohjavesialue soveltuu yhdyskuntien vedenhankintakäyttöön. Arvokas harjualue Tuuruharju sijaitsee luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaalla Tuuruharju-Keinolahti harjualueella (Lapin harjujen moninaiskäyttötutkimus, valtakunnallinen harjututkimus 1983). Suunnitellut toiminnot sijaitsevat arvokkaan harjualueen sellaisilla osilla, joilla ei ole enää jäljellä alkuperäisiä arvoja (soranottoalueet). Tuurusharju-Keinolahti on suuren sekä geologisesti ja maisemallisesti monipuolisen harjujakson osa, joka käsittää kookkaita selänteitä, rinnakkaisselänteitä, sivuharjuja ja kumpareita, pieniä sivulaajentumia sekä lukuisia pieniä järviä ja lampia. Alueen suojeluehdotuksessa todetaan muun muassa että, aluetta hoidetaan maisemansuojelualueena tiukoin määräyksin, soranotto- ja kaivukielto, mahdolliset vähäiset poronhoidon tai virkistyskäytön tarvitsemat rakenteet sallitaan, metsänkäsittely puistometsänä-aarnimetsänä. Alue on geologisesti ja maisemallisesti merkittävä, virkistyskäytön ja poronhoidon kannalta jossakin määrin merkittävä harjualue. Luonnonsuojelu Hankealueella ei ole luonnonsuojelualueita, Natura-alueita, luonnonsuojeluohjelma-alueita, valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita, maisemanhoitoalueita eikä yksityisiä suojelualueita (YSA-alueita). Alueella ei ole luonnonsuojelulain 29 :n tarkoittamia luontotyypin suojelualueita. Alueella ei ole tiedossa olevia luonnonsuojelulain 42 :n koko maassa rauhoitettujen kasvilajien, 46 :n uhanalaisten lajien esiintymiä eikä luontodirektiivin liitteiden II ja IV havaintopaikkoja Hertta-rekisterin Eliöt -tietokannan mukaan (SYKE). Alueella ei ole suurten petolintujen pesäreviirejä. Lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaamiskielto (YSL 17 ) kieltää pohjaveden pilaamisen ja laadun vaarantamisen. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuk-

10 sien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä. Ympäristönsuojelulain 16 :n mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaara tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ympäristönsuojelulain (133 ) mukaan se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan maaperän ja pohjaveden siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua terveyshaittaa tai vaaraa ympäristölle. Kannanotto Suunniteltu toiminta sijaitsee Tuuruharju A:n pohjavesialueella. Pohjavesialueella tehtyjen tutkimusten mukaan alue tullaan luokittelemaan vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi (2-luokka) vuoden 2015 aikana. Lapin ELY-keskus katsoo, että hakemuksen mukainen toiminta vaarantaa pohjaveden laadun ympäristönsuojelulain 17 :n (pohjaveden pilaamiskielto) vastaisesti eikä sille tule myöntää lupaa. Mikäli hanketta viedään eteenpäin, tulee suunnittelussa huomioida myös jäljempänä esitetyt asiat. Pohjavesialueella voidaan murskata vain itse ottamisalueella olevaa kiviainesta. Alueelle ei tule sijoittaa asfalttiasematoimintaa, eikä siihen liittyviä toimintoja. Pohjavesialueelle ei tule myöskään tuoda eikä käsitellä jätemateriaaleja. Murskausasema Ensisijaisesti pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle tai alueelle, jossa maaperä on tiivis. Hakijan tulee selvittää, onko koko murskaustoiminta tai esimerkiksi polttoaineiden säilytys ja tankkaustoiminta mahdollista sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Mikäli vaihtoehtoista murskaustoimintapaikkaa pohjavesialueen ulkopuolelta ei löydy, tulisi laitteistojen (murska ja seula) tarvitsema energia ottaa sähköverkosta. Murskausasemalla voidaan murskata vain sellaisia kiviaineksia, jotka tuotetaan itse soranottamisalueelta. Aineksia ei tule tuoda muualta murskattavaksi. Suojaus ja alueelle kertyvien vesien hallinta tulee suunnitella myös koko siirrettävän murskausaseman kohdalle sekä lisäksi alueille, joilla käsitellään ja säilytetään öljytuotteita (mm. hydrauliikkaöljyt, seulat, tankkaus). Suojattavalle alueelle kertyvän veden hallinta tulee suunnitella siten, että vedet eivät pääse missään tilanteessa tulvimaan yli. Suoja-altaaseen kertyviä vesiä ei voida imeyttää pohjavesialueella maaperään (YSL 17 ). Käytettävän kalvon tulee olla tiivis ja öljyjä kestävä. Kalvon tekniset ominaisuudet tulee yksilöidä. Lisäksi reunavallien tekninen toteutus tulee kuvata huolellisesti. Pohjaveden laadun tarkkailu tulee esittää täydennetyssä hakemuksessa. Koska kyseessä on pohjavettä vaarantava toiminta, sille ei tule antaa lupaa aloittaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Ympäristöluvan voimassaolo tulee olla yhtenäinen maa-ainesluvan kanssa. Täydennetystä lupahakemuksesta tulee pyytää ELY-keskuksen lausunto. Lapin ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat : Lapin ELY-keskuksen ensimmäisessä lausunnossa mainittujen pohjavesialuetta, arvokasta harjualuetta, luonnonsuojelua ja lainsäädäntöä koskevien asioiden lisäksi muutettua lupahakemusta koskevassa Lapin ELY-keskuksen toisessa lausunnossa todetaan seuraavaa: Hakemus ja muutettu hakemus Destia Oy hakee toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa kiviaineksen murskaukseen siirrettävällä murskauslaitoksella Kivijärven sora- ja hiekka-alueella Inarin kunnan Kaamasen kylän ti- 10

11 loille , 40:3 sekä valtion metsämaille Hakemusta on muutettu alkuperäisestä siten, että asfalttiasema ja siihen liittyvät toiminnot sekä jätemateriaalin hyötykäyttö alueella on jätetty pois. Kannanotto Suunniteltu murskausasema sijaitsee Tuuruharju A:n pohjavesialueella. Ensisijaisesti pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle tai alueelle, jossa maaperä on tiivis. Mikäli vaihtoehtoista paikkaa pohjavesialueen ulkopuolelta ei löydy, tulisi laitteistojen (murska ja seula) tarvitsema energia ottaa sähköverkosta. Murskausasemalla voidaan murskata vain sellaisia kiviaineksia, jotka tuotetaan Kivijärven soranottoalueella. Kiviaineksia ei tule tuoda muualta murskattavaksi. Hakemuksessa esitetty murskauslaitoksen, polttoainesäiliöiden ja tankkauspaikan suojausratkaisun tulee olla tiivis, jotta mahdollisia haitta-aineita ei pääse missään tilanteessa maaperään ja sitä kautta pohjaveteen. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota allastilaan mahdollisesti kertyviin sadevesien hallintaan ja sadevesien määrän vähentämiseen mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Suoja-altaaseen kertyviä vesiä ei voida imeyttää pohjavesialueella maaperään (YSL 17 ). Suojarakenteeseen tulee sijoittaa kaikki koneet ja laiteet sekä öljyt ja polttoaineet tankkauspaikkoineen. Suojarakenteiden rakentamisaikana tulee ennen suojarakenteen ja vesien keräyskaivon peittämistä tarkastuttaa rakenteiden asianmukaisuus ja tiiveys ulkopuolisella tarkastajalla. Pohjaveden laadun tarkkailua tulee tehdä suunnitelman mukaisesti. Öljyhiilivetyjen määritystason tulee olla alle 50 µg/l. Asennettavan havaintoputken tulee soveltua pohjavesinäytteenottoon ja se tulee asentaa riittävän syvälle, jotta putkessa on pohjavettä myös kuivempana kautena. Havaintoputki tulee asentaa murskauslaitoksen ja polttoaineen säilytyspaikan eteläpuolelle, lähelle riskikohteita. Mikäli havaintoputki ei toimi tai on kuiva, tulee sen tilalle asentaa uusi havaintoputki. Toiminnan päätyessä alue tulee jälkihoitaa siten, että suojarakenteet puretaan ja alue palautetaan metsämaaksi. Suoja-altaan maa-aineksen pilaantuneisuus tulee selvittää aina tarpeen mukaan esimerkiksi, kun laitos siirretään alueelta pois. Mikäli alueella havaintaan öljyä, tulee altaan massat vaihtaa puhtaisiin. Toiminnan loppuessa suoja-alue tulee purkaa ja mahdolliset pilaantuneet maat toimittaa käsittelyyn. Koska kyseessä on pohjavettä vaarantava toiminta, sille ei tule antaa lupaa aloittaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Ympäristöluvan voimassaolon tulee olla yhtenäinen maaainesluvan kanssa. 11 Muistutukset Muistutuksia ei määräaikaan mennessä tullut. Hakijan vastineet Vastine Lapin ELY-keskuksen 1. lausuntoon : Destia jättää pois hakemuksestaan asfalttiaseman ja siihen liittyvät toiminnot sekä pilaantumattoman maa-aineksen, puretun päällysteen sekä betoni- ja tiilijätteen välivarastoinnin ja hyötykäytön. Destia hakee ympäristölupaa vain kiviaineksen murskaukseen siirrettävällä murskauslaitoksella. Destia katsoo, ettei murskauslaitosta ja polttoaineen säilytystä ainakin yhden päivän tarpeisiin voida sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Murskausaseman sijoittaminen kauemmaksi lisää alueella tarvittavan kuljetuskaluston määrää. Soran kuljetus kauemmaksi aiheuttaisi kustannusten lisäksi tarpeetonta liikennettä ja sitä kautta melu- ja pölyhaittoja. Lisääntynyt kalusto lisää

12 myös riskiä, joka kohdistuu pohjaveteen. Murskauslaitoksen sijoittaminen mahdollisimman lähelle ottorintausta vähentää polttoainekulutusta, melun syntymistä sekä pölyämistä. Kivijärven ottoalueella on tavattu pohjavedenpinta tasossa +158,0-158,36. Otto on tarkoitettu ulottumaan tasoon +165,0. Alue laskee alimmillaan tasoon 164,0, mutta suurimmilta osin alue on otettu tasoon 167,0-168,0. Murskauslaitos sijoitetaan tälle alueelle, jonka pohja on noin tasossa 167,0-168,0. Tällöin pohjaveteen jää vajaa 10 metrin suojamaakerros. Murskauslaitoksia on kahdenlaisia: polttomoottorikäyttöisiä ja siirrettäviä tela-alustaisia murskauslaitoksia sekä kiinteitä sähkökäyttöisiä, jotka ottavat virran aggregaatista. Kiinteä murskauslaitos voi tarvittaessa käyttää myös verkkovirtaa. Verkkovirtaa käyttävän laitoksen käyttö ei ole realistinen vaihtoehto alueella, jossa soran murskausta tehdään joitakin viikkoja vuodessa, eikä todennäköisesti vuosittain. Sähkön tuonti alueelle ei ole pienillä tuotantomäärillä kannattavaa. Nykyaikaisten murskauslaitosten tekniikkaa on kehitetty kiinteiden (sis. verkkovirtaa käyttävät laitokset) laitosten sijaan helposti liikuteltavien, polttomoottorikäyttöisten, lyhyet kuormaus- ja kuljetusmatkat mahdollistavien laitosten suuntaan. Kiinteitä verkkovirtaa käyttäviä laitoksia on siksi käytettävissä hyvin vähän. Telaalustaisissa laitteissa polttoainesäiliöiden suojaus on toteutettu rakenteellisesti, ja ne vastaavat tekniikaltaan pitkälti työkoneita. Tekniikka on tällä hetkellä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Kiviaineksen jalostaminen murskeeksi tulee laitteistosta riippumatta aina vaatimaan paljon energiaa eikä nykytekniikalla ole saatavilla öljytöntä laitteistoa tai kalustoa, joissa ei olisi vuotoriskiä. Kaiken kaikkiaan, suojatoimenpiteet mukaan lukien, öljyvahingon riski on kuitenkin marginaalinen. Destian toimintaperiaatteissa kaluston ja suojausten lisäksi oleellista on myös henkilöstön asenne ja ammattitaito, sillä kaikista tuotantokatkoksista (mm. laiterikot ja vahingot) aiheutuu yritykselle välittömiä kustannuksia. Käytettäessä tela-alustaista murskauslaitosta polttoainesäiliöt ovat suojattu rakenteellisin ratkaisuin. Merkittävää vuotoriskiä ei ole olemassa. Polttoaine säilytetään kaksoisvaippasäiliössä, joka on varustettu ylitäytönestimillä ja sulkuventtiilillä. Säiliöt ovat lukittavia. Säiliön ja työkoneiden tankkauspaikan suojaus on esitetty hakemuksen liitteenä. Murskauslaitoksen alapuolinen maa voidaan suojata samalla lailla. Suojausrakenteessa on esitetty suojausrakenteeseen veden tarkkailukaivo, josta voidaan tarkkailla suojausrakenteeseen kertyneen veden määrää ja tarvittaessa pumpata vesi säiliöautoon. Alueella ei suoriteta muuta kuin välttämättömiä korjaustoimenpiteitä. Kuljetuskaluston tankkaus tapahtuu muualla. Destia ehdottaa, että alueelle asennetaan yksi pohjavesiputki murskauslaitoksesta ja polttoaineen säilytyspaikasta lounaaseen (karttaliite). Pohjavesialueen päävirtaussuunta on tutkittu olevan lounaaseen. Putkesta mitataan pohjavedenpinta kerran vuodessa. Destia ehdottaa, että niinä vuosina, kun alueella on murskaustoimintaa, otetaan putkesta näyte, josta tutkitaan seuraavat ominaisuudet: - ph - kokonaiskovuus - sameus - sähkönjohtavuus - rauta - mangaani - kloridi - nitraatti-, nitriitti- ja ammoiniumtyppi (NO2, NO3, NH4+) - öljyhiilivetylajikkeet (C10-C40) Näillä pohjaveden suojaustoimenpiteillä Destia katsoo, ettei toiminta alueella aiheuta vaaraa pohjavedelle ja lupa tulisi myöntää. 12

13 13 Vastine Lapin ELY-keskuksen 2. lausuntoon : Destia katsoo, että on vastannut jo edellisessä vastineessa murskauslaitoksen sijoittamisesta muualle, sekä sähköenergian käytöstä energiana. Murskauslaitoksen sijoittaminen pohjavesialueen ulkopuolelle tai sähköenergian käyttö ei ole taloudellisesti kannattavaa niin pienillä murskausmäärillä. Kivijärvellä on murskattu viime aikoina 1-2 kertaa 10 vuodessa, ja on arvioitu, että ottoalueen aktiivisuus ei muutu tulevaisuudessakaan. Destia ehdottaa, että suojauksen tarkastuksen tekee kunnan ympäristösihteeri, mikäli katsotaan, että suojaratkaisun toimivuus tulee tarkastuttaa ulkopuolisella henkilöllä. Suojarakenne tehdään alueelle kertaluonteisesti ja se puretaan murskauksen päätyttyä. Mikäli toiminnan aikana on havaittu vuotoja, suojarakenteen maa-aines tutkitaan. Alue on hankittu Destia Oy:n maa-ainesalueeksi ja todennäköisesti Destia tulee hakemaan uutta maa-aineksen ottamislupaa nykyisen ottoluvan päättyessä. Destian mielestä ympäristölupa tulisi myöntää toistaiseksi voimassa olevana. Mikäli uutta ottamislupaa ei myönnetä, myös ympäristölupaa ei voida noudattaa. Lisäksi ympäristölupa voidaan kuitenkin päivittää ottoluvan hakemisen yhteydessä vastaamaan uutta maa-aineksen ottolupaa. Tällä hetkellä otto- ja ympäristölupia säätelee eri lainsäädäntö. Näin niitä ei välttämättä tarvitse kytkeä yhteen. Muista ELY-keskuksen muistutuksessa olleista asioista Destia on antanut vastauksen vastineessaan VIRANOMAISEN RATKAISU Inarin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Destia Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :ssa tarkoitetun ympäristöluvan kiviaineksen murskaukseen siirrettävällä murskauslaitoksella Inarin kunnassa sijaitsevalla Kivijärven sora- ja hiekka-alueella kiinteistöillä , ja hakemuksen sekä alla esitettyjen lupamääräysten mukaisesti. Toiminnassa on noudatettava tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä ja toissijaisesti hakemuksessa, siihen toimitetuissa täydennyksissä sekä lausuntoihin annetuissa vastineissa hakijan ilmoittamia asioita, jos niistä ei ole lupamääräystä. Lupamääräykset pilaantumisen estämiseksi Yleiset lupamääräykset 1. Alueelle ei saa sijoittaa asfalttiasemaa. Aluetta ei saa käyttää pilaantumattoman maaaineksen, puretun päällysteen sekä betoni- ja tiilijätteen välivarastointiin ja hyötykäyttöön. 2. Murskaustoiminnassa saa käyttää vain toiminta-alueelta (kiinteistöt , ja ) otettuja maa-aineksia. 3. Murskauksissa, kuormaamisissa ja kuljetuksissa on noudatettava seuraavia toiminta-aikoja: - Murskaus arkisin ma-pe klo Kuormaaminen ja kuljetus arkisin ma-pe klo 7-22 Murskausta, kuormaamista ja kuljetuksia ei saa harjoittaa viikonloppuisin eikä arkipyhinä. 4. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvien tekniikoiden ja toimintatapojen kehittymistä ja otettava niitä soveltuvin osin käyttöön, jos näin voidaan vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa.

14 Maaperän sekä pohja- ja pintavesien suojaaminen 5. Murskauslaitoksen (murskan ja seulan) energianlähteenä tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää verkkovirtaa. Pohjavesialueella sijaitsevan sähkömuuntajan rakenteen on oltava sellainen, että muuntajaöljyä ei pääse maaperään. 6. Murskausasema, tukitoiminta-alue sekä tankkauspaikka tulee sijoittaa alueille, joissa on vähintään neljän (4) metrin suojakerros maata ylimpään havaittuun pohjavedentasoon. Tukitoiminta-alueen, työkoneiden tankkauspaikan ja polttoainesäiliön alueen maarakenteet sekä koko murskauslaitoksen alapuolinen maaperä on tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. 7. Tukitoiminta-alueelle, tankkausalueelle ja polttoainesäiliön sijaintipaikalle sekä murskausaseman alueelle tulee tehdä ennen toiminnan aloittamista suojarakenne, jossa muotoilulle pohjalle, vähintään 200 mm siltti- tai hiekkakerroksen päälle on asennettava riittävän paksu, tiivis ja kestävä HDPE-kalvo, bentoniittimatto tai vastaava öljyhiilivetyjä pidättävä suojakalvo ja jonka päälle on levitettävä vähintään 500 mm kivetön hiekka- tai sorakerros. Suojarakenne on varustettava vähintään 10 cm reunakorokkeella sekä pumppaus- ja tarkkailukaivolla. Suojarakenteen on oltava riittävän laaja ja tiivis ja reunakorokkeen riittävän korkea, jotta vahinkotilanteessa öljy on mahdollista kerätä talteen, eivätkä vuodot maaperään tai pohjaveteen ole mahdollisia. Suojarakenne on muotoiltava siten, että rakenteeseen kertyvää nestettä on mahdollista tarkkailla pumppaus- ja tarkkailukaivosta. Suojakalvo on asennettava niin, ettei se asennuksessa tai käytössä pääse rikkoutumaan. Suojarakenteiden tekeminen on dokumentoitava luotettavasti. Toiminnanharjoittajan tulee tarkastuttaa suojarakenteen toimivuus, tiiveys ja asianmukaisuus ulkopuolisella asiantuntijalla ennen suojarakenteen ja vesien keräyskaivon peittämistä. Suojarakenteet on pidettävä kunnossa ja niiden asianmukaisuus on tarkistettava päivittäin. Suojarakenteisiin mahdollisesti kertyvät sadevedet on pumpattava loka-autoon ja kuljetettava asianmukaisesti käsiteltäväksi. 8. Alueella saa säilyttää toimintajakson aikana polttoainetta lupaehdossa 7 kuvatun suojarakenteen päällä korkeintaan 10 m 3 työmaasäiliössä työkoneita varten. Polttoainesäiliöiden on oltava VNa 800/ mukaiset. Muut öljytuotteet, voiteluaineet ja ympäristölle vaaralliset aineet on säilytettävä suojarakenteen päällä lukitussa säiliössä tai tiivispohjaisella, reunuksellisella ja katoksellisella alustalla lukitussa tilassa. Suurimman tilassa säilytettävän astian sisällön tulee mahtua näin muodostuneeseen tiiviiseen altaaseen. Sisätiloissa em. kemikaalit on säilytettävä tiivispohjaisella alustalla niin, että kemikaalien leviäminen ympäristöön on estetty riittävin kallistuksin ja korokkein. Nestemäisten polttoaineiden, muiden öljytuotteiden, voiteluaineiden ja muiden ympäristölle vaarallisten aineiden säilyttäminen ja varastointi on pohjavesialueella kielletty toimintajaksojen ulkopuolella. Suojarakenteiden ulkopuolelle ei saa pohjavesialueella sijoittaa koneita, laitteita, öljyjä, polttoaineita, voiteluaineita tai muita maaperälle ja pohjavedelle haitallisia aineita. Vuotojen varalta alueella tulee olla helposti saatavilla imeytysainetta. 9. Murskaus- ja seulontalaitteen tankkaus on tehtävä enintään laitteiden polttoainesäiliöiden yhteistilavuuden kokoista välitankkia apuna käyttäen. Välitankin tankkauslaitteisto tulee varustaa sulkuventtiilillä ja sen on oltava lukitussa tilassa, kun sitä ei valvota. Tankkauksen yhteydessä tulee käyttää valumakaukaloa tai muuta vastaavaa tapaa polttoöljyn maaperään pääsyn estämiseksi. Tankkauksen aikana tulee olla imeytysainetta välittömästi saatavilla. 10. Koneita tai laitteita ei saa pestä pohjavesialueella. Työkoneet ja ajoneuvot on huollettava pohjavesialueen ulkopuolella. Jos huolto- tai korjaustyö on välttämätöntä tehdä pohjavesialu- 14

15 eella, on se tehtävä lupaehdossa 7 kuvatun suojarakenteen päällä, ja imeytysmattoja tai vastaavia alustoja on oltava helposti saatavilla. Melu ja pöly 11. Toiminnan ja liikenteen aiheuttama melutaso (A-painotettu keskiäänitaso LA e q) yhdessä muiden alueilla olevien toimintojen aiheuttaman melun kanssa ei saa ulkona asumiseen käytettävillä alueilla ylittää päiväohjearvoa 55 db (LA e q) klo eikä yöohjearvoa 50 db (LA e q) klo Loma-asumiseen käytettävillä alueilla melutaso ei saa ylittää ulkona päiväohjearvoa 45 db (LA e q) klo eikä yöohjearvoa 40 db (LA e q) klo Murskauslaitos ja muut melulähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle tasolle. Raaka-aine- ja varasto- sekä pintamaakasat on pidettävä riittävän korkeina ja sijoitettava siten, että melun leviäminen melulle alttiisiin kohteisiin vähenee. Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava. 12. Toiminta on järjestettävä niin, että toiminnasta aiheutuva pöly ei aiheuta ympäristöhaittoja eikä lähimmillä asumiseen käytettävällä alueella hengitettävien hiukkasten (PM10) osalta rajaarvo 50 µg/m 3 ylity. Pöly- ja hiukkaspäästöjä ja niiden leviämistä on rajoitettava sijoittamalla pölyävät kohteet teknisten mahdollisuuksien mukaan ottoalueen alimmalle tasolle. Toiminta-alueen kiinteistöillä tulee säilyttää toiminta-aluetta reunustava puusto mahdollisimman tiheänä, jotta ehkäistään pölyn leviämistä asutuksen suuntaan. Pölyn leviäminen ympäristöön on estettävä tarvittaessa kastelemalla tai suojaamalla pölyävät kohteet koteloinnein tai muulla vastaavalla parhaalla tavalla. Varastokasoja, alueen tiestöä ja kuormia on tarpeen mukaan kasteltava. Jätehuolto 13. Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toiminta-alueen jätehuolto jätelain ja sen nojalla annettavien säädösten sekä Inarin kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Toiminnasta ei saa aiheutua epäsiisteyttä. Jätteitä ei saa haudata alueelle. Hyötykäyttöön kelpaava jäte on lajiteltava erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi. Alueella ei saa varastoida ongelmajätettä (vaarallista jätettä). Jätteistä on pidettävä kirjaa, josta ilmenee jätteen määrä, laatu sekä toimitusaika ja paikka. WC-jätevedet ja muut sosiaalitilojen jätevedet on kerättävä tiiviiseen umpisäiliöön ja toimitettava muualle käsiteltäväksi. 14. Kaivannaisjätteet tulee säilyttää alueella niin, että niistä ei aiheudu roskaantumista tai ympäristön pilaantumista. Häiriö- ja poikkeustilanteet 15. Ulkopuolisten pääsy alueelle tulee estää. Toiminta-alueen rakenteiden ja laitteistojen huollosta ja kunnossapidosta on huolehdittava niin, ettei toiminnasta aiheutuvien ympäristö- tai terveysvahinkojen riski lisäänny. 16. Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on ilmoitettava valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Yhteystiedot on pidettävä ajantasaisina. Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminta-alueella on oltava riittävä alkusammutuskalusto ja välineet vuotojen torjuntaan. Laitteiden läheisyydessä on oltava hätäkytkimet sekä ohjeet vuoto- ja tulipalotapauksissa toimimiseen. Alueella olevat tiet on suunniteltava ja rakennettava pelastusajoneuvoille soveltuviksi. Urakoitsijat ja alueella toimiva henkilöstö tulee perehdyttää tämän ympäristöluvan ja maaainesluvan ehtojen mukaiseen toimintaan. Alueen riskitekijöistä on tiedotettava työntekijöitä. 15

16 17. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viipymättä onnettomuuden tai häiriötilanteen edellyttämiin torjunta- tai korjaustoimiin terveyshaitan tai ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Aiheutuneiden ympäristövaikutusten selvittämisestä on sovittava valvontaviranomaisen kanssa. Lisäksi on tehtävä korjaavat toimenpiteet, jotta vastaavan tapauksen toistuminen voidaan estää. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavista poikkeuksellisista tilanteista, kuten vahinkotapauksista, poltto- tai voiteluainevuodoista, on välittömästi ilmoitettava pelastusviranomaiselle, kunnan valvontaviranomaiselle sekä Lapin ELY-keskukselle. 18. Ympäristöön päässeet polttoaineet, muut ympäristölle haitalliset aineet ja pilaantunut maaaines on kerättävä välittömästi talteen. Toiminnanharjoittajalla on oltava esittää väliaikainen säilytyspaikka öljyiselle maa-ainekselle suojarakenteen päältä tukitoiminta-alueelta. Tarkkailu ja raportointi 19. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava toiminnastaan syntyvää melua ja pölyä aistinvaraisesti ja ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin melu- ja pölyhaittojen ehkäisemiseksi. Mahdollisista meluhaittaa tai pölyä koskevista yhteydenotoista ja valituksista tulee ilmoittaa valvovalle viranomaiselle viipymättä. Valvontaviranomainen voi edellyttää, että toiminnanharjoittaja tekee tarvittaessa melu- tai pölymittauksia ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin melu- ja pölyhaittojen vähentämiseksi rajaarvojen mukaiselle tasolle. 20. Pohjaveden pinnan taso on selvitettävä ennen kunkin toimintajakson alkamista, mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa elokuussa. Pohjavesien tarkkailuputkista on otettava vesinäytteet ennen ensimmäistä toimintajaksoa ja sen jälkeen elokuussa niinä vuosina, kun alueella on murskaustoimintaa. Vesinäytteestä on tutkittava seuraavat pohjaveden ominaisuudet: - ph - väri - sameus - sähkönjohtavuus - kloridi - sulfaatti - nitraatti- ja nitriitti- ja ammoniumtyppi - öljyhiilivetylajikkeet (C10-C40, määritystaso alle 50 µg/l ) - kokonaiskovuus - rauta - mangaani Pohjaveden pinnan taso- ja vedenlaatutiedot on toimitettava välittömästi niiden ottamisen tai analyysin valmistumisen jälkeen valvontaviranomaiselle ja Lapin ELY-keskukselle. Ympäristöluvan edellyttämä pohjavesitarkkailu voidaan yhdistää maa-ainesluvan tarkkailuun. Toiminnanharjoittajan on asetettava maanpinnan korkeusmerkinnät murskausalueen läheisyyteen niin, että ne voidaan tarkistaa myös toimintajaksojen ulkopuolella. 21. Alueen toiminnoista on pidettävä kirjaa. Yhteenveto edellisen vuoden kirjanpidosta on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä valvontaviranomaiselle. Yhteenvedossa on esitettävä seuraavat asiat: - murskatun kiviaineksen määrä - polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot - murskauksen tuotanto ja toiminta-ajat - laskennalliset ja/tai mitatut vuosipäästöt - toimenpiteet melu- ja pölyhaittojen ehkäisemiseksi 16

17 - tiedot poikkeuksellisista tilanteista, niiden aikana syntyneistä päästöistä ja tehdyt toimenpiteet - jätehuoltoa koskevat tiedot: syntyneet jätteet, ongelmajätteet, jätteiden varastointitapa ja niiden toimituspaikat - pohjaveden tarkkailun tulokset Ympäristönsuojelun yhteenvedon perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään viimeiseltä kuudelta vuodelta viranomaisten nähtäväksi. Toiminnan aloittaminen ja lopettaminen sekä jälkihoito 22. Ennen toiminnan aloittamista alueelle on asennettava kairaamalla yksi pohjaveden havaintoputki murskauslaitoksesta ja polttoaineen säilytyspaikasta etelään pohjaveden virtaussuuntaan. Lisäksi ottoalueen pohjoispuolella olevan pohjaveden havaintoputken soveltuvuus näytteenottoon on tarkistettava ja tarvittaessa asennettava uusi putki. Putket tulee sijoittaa ja suojata siten, että näytteenotto on mahdollista myös kuivimpaan aikaan ja putket säilyvät käyttökelpoisina koko seurantajakson. Putkien materiaalin tulee soveltua myös pohjaveden laadun tarkkailuun, ja niiden tulee ulottua ainakin neljä (4) metriä alimman ottotason alapuolelle. Putkikortit tulee toimittaa niiden asentamisen jälkeen valvontaviranomaiselle. 23. Kunkin toimintajakson aloittamisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle vähintään kaksi viikkoa etukäteen. 24. Toiminnan olennaisista muutoksista sekä toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. 25. Kunkin toimintajakson päätyttyä alue on siistittävä ja suojarakenteet tarkistettava. Mahdollisesti pilaantuneet maamassat tulee vaihtaa puhtaisiin. Alueelta on poistettava koneet ja laitteet. Alueella olevat jätteet, pilaantuneet maa-ainekset sekä muu ylijäämämateriaali on toimitettava asianmukaiseen vastaanotto- varastointi- tai käsittelypaikkaan. Toimintajakson päättymisestä on ilmoitettava valvontaviranomaiselle, kun siistimistyöt on tehty. Toiminnan loputtua on tehtävä edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi suojarakenteiden poisto. Pilaantuneita maamassoja ei saa käyttää alueen maisemointiin TOIMINTAA KOSKEVIA MUITA SÄÄDÖKSIÄ Louhinnassa ja murskauksessa on noudatettava vähimmäisvaatimuksena valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010). 17 RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Lupamääräyksiä noudattaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Lupa-asiaa ratkaistaessa on otettu huomioon myös luonnonsuojelulaki ja sen nojalla annetut säädökset. Ympäristönsuojeluviranomainen on tutkinut asiassa annetut lausunnot sekä luvan myöntämisen edellytykset. Muutoinkin on otettu huomioon mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Alueen kaavoitus ei aseta estettä luvan myöntämiselle eikä toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä maakuntakaavassa varattuun tarkoitukseen. Toiminnan sijoituspaikka ei aseta estettä ympäristöluvan myöntämiselle, kun ottaa huomioon toiminnan lyhytaikaisuuden, toiminnan toistuvuuden 1 tai 2 kertaa lupa-aikana sekä sijoittumisen maa-ainesten ottotoiminnan piirissä olevalle alueelle, pilaantumisen pienen todennäköisyyden lupaehtojen mukaan toimittaessa sekä vähäisen onnettomuusriskin.

18 Luvan myöntämisen yleiset perustelut Kun otetaan huomioon toiminnan laatu, lupamääräykset ja sijoituspaikka, ei tämän päätöksen mukaisesta murskaustoiminnasta ennalta arvioiden aiheudu luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai kohtuutonta rasitusta naapureille. Toiminta ei myöskään aiheuta olennaista heikennystä edellytyksiin harjoittaa saamelaisten kotiseutualueella perinteisiä saamelaiselinkeinoja tai muutoin ylläpitää ja kehittää saamelaiskulttuuria. (YSL 49 ) Edellytykset luvan myöntämiselle ovat täyttyneet. 18 Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Ympäristöluvassa on annettu tarpeelliset määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi ottaen huomioon toiminnan luonne, toiminnan vaikutusalueen ominaisuudet, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumista ehkäisevien toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet niiden toteuttamiseen (YSL 52 ). Lupamääräys 1: Ympäristölupa on myönnetty täydennetyn ympäristölupahakemuksen mukaisesti vain siirrettävälle murskauslaitokselle. Lupamääräys 2: Muualta tuotujen maa-ainesten käyttö lisää pohjaveden pilaantumisvaaraa (YSL 17 ). Lupamääräys 3: Toiminta-aikojen rajaaminen on tarpeen, jotta naapureille koituva kohtuuton meluhaitta voidaan ehkäistä. Asetetut toiminta-ajat ovat valtioneuvoston asetuksen (800/ ) mukaiset ja hakijan esittämät. Lupamääräys 4: Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (YSL 6 ja 7 ). Luvan voimassaoloaikana tekniikka ja ympäristön kannalta paras käytäntö voivat kehittyä ja luvanhaltija on velvollinen käyttämään niitä. Lupamääräykset 5 10: Määräykset ovat tarpeen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ennalta ehkäisemiseksi. Toiminta sijoittuu Tuuruharju A:n pohjavesialueelle, joka ELY-keskuksen arvion mukaan soveltuu yhdyskuntien vedenhankintakäyttöön ja tullaan siirtämään luokkaan II vuoden 2015 aikana. Luokitellulla pohjavesialueella toimittaessa on perusteltua minimoida maaperän ja pohjaveden pilaantumisen riskit. (YSL 16 ja 17, Vna 800/2010, 9 ) Lupamääräyksen 5 mukaisesti verkkovirrasta otetun sähkön käyttäminen murskaustoiminnan energianlähteenä vähentäisi alueella käytettävän polttoaineen määrää ja toiminnan aiheuttaman maaperän ja pohjaveden pilaantumisen riskiä. Lupaa myönnettäessä verkkovirtaa hyödyntävä murskain toiminnanharjoittajalta saadun selvityksen mukaan ei ole toteuttamiskelpoinen vaihtoehto kyseisellä alueella mm. saatavilla olevien laitteistojen, kannattavuuden, lyhyiden toimintajaksojen ja pienen tuotannon vuoksi, ja tela-alustaiset polttomoottorikäyttöiset laitteet edustavat alan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Mikäli verkkovirtaa hyödyntävien murskauslaitosten käyttöedellytykset paranevat, tulee niitä hyödyntää toiminnassa. (YSL 7 ) Suojarakenteet ovat hakijan esittämät. Edellytetyt suojarakenteet, niiden tarkastaminen sekä huoltoa, pesua ja tankkausta koskevat määräykset ovat tarpeen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen estämiseksi. Suojarakenteiden käyttö on tarpeen myös valvonnan kannalta öljyn pidättyvyyden varmistamiseksi. Suojarakenteeseen kertyviä vesiä ei saa imeyttää pohjavesialueella maaperään. (YSL 16, 17 ja 66.) Lupamääräykset 11 ja 12: Määräykset ovat tarpeen toiminnasta naapureille aiheutuvan melu- ja pölyhaitan ehkäisemiseksi. Toiminta ei saa aiheuttaa naapuruussuhdelaissa (26/1920, 17 ) tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Asetetut melun raja-arvot perustuvat valtioneuvoston päätök-

19 seen melutason ohjearvoista (993/1992, 2 ). Asetetut pienhiukkasten raja-arvo perustuu valtioneuvoston asetukseen ilmanlaadusta (38/2011, 4 ). Lupamääräykset 13 ja 14: Määräyksillä ehkäistään roskaantumista sekä vähennetään maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskiä ja haittaa terveydelle tai ympäristölle (YSL 16 ja 17, VNa 800/ , JL 13 ja 72 ). Koska kaivannaisjätteiden käsittely on kuvattu maa-ainesluvassa ja ympäristölupahakemuksessa, ja louhinta ja murskaus liittyy maarakentamiseen, ei erillistä YSL 114 :n mukaista kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa vaadita. Lupamääräykset 15 ja 16: Tiedottamisella varmistetaan, että työntekijät osaavat toiminnassaan ottaa huomioon pohjaveden pilaantumisriskin. Haitalliset ympäristö- terveys- ja viihtyisyysvaikutukset on estettävä ennalta, tai jos se ei ole mahdollista, haitat on minimoitava ja torjuntatoimet aloitettava mahdollisimman pian. Ilmoittaminen viranomaisille on tarpeen tiedonkulun varmistamiseksi sekä valvonnan ja viranomaisen ohjeiden antamisen mahdollistamiseksi. (YSL 14, 15 ja 20 ). Lupamääräykset 19-21: Tarkkailu- ja raportointimääräykset ovat yleisesti tarpeen, jotta toiminnanharjoittaja on selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista (YSL 6 ). Määräykset ovat tarpeen myös valvonnan ja seurannan mahdollistamiseksi (YSL 22 ja 23, JL 118 ). Lupamääräys 19: Melua ja pölyä koskeva tarkempi tarkkailu ei ole tarpeen, koska murskaamolta etäisyys lähimmälle häiriintyvälle kohteelle on yli 500 m ja maaston muodot sekä alueen puusto suojaavat lähimpiä häiriintyviä kohteita haittavaikutuksilta. Toiminnanharjoittaja on hakemuksessaan osoittanut kokemusperäisen arvionsa tarkkailun tarpeettomuudesta. (Vna 800/2010, 13.) Lupamääräys 20: Määräyksellä varmistetaan, että toiminta ei vaikuta haitallisesti pohjaveden laatuun. Pohjaveden pinnan tason tarkkailulla ja maa-ainesluvan edellyttämillä maanpinnan korkeusmerkkien avulla varmistetaan, että pohjaveden suojakerroksen paksuus on vähintään tässä luvassa ja maa-ainesluvassa edellytetyn mukainen. (YSL 17, 62 ja 66.) Lupamääräys 21: Tarkkailu- ja raportointimääräykset ovat yleisesti tarpeen, jotta toiminnanharjoittaja on selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista (YSL 6 ). Määräys raportoinnista ja kirjanpidosta on tarpeen valvontaa varten (YSL 62 ja JL 118 ). Lupamääräykset 22-25: Määräys 22 on tarpeen pohjaveden tarkkailua varten ja määräykset tiedonkulun varmistamiseksi ja valvonnan helpottamiseksi. Alueen siistimisellä ehkäistään roskaantumista ja rakenteiden poistamisella pohjaveden ja maaperän pilaantumisen vaaraa (YSL 16, 17 ja 62, JL 13 ja 72 ). 19 Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Lapin ELY-keskuksen lausunnoissaan esittämät vaatimukset maaperän ja pohjaveden suojelusta sekä pohjaveden tarkkailusta on kokonaisuudessaan otettu huomioon lupamääräyksissä. Ympäristölupa on myönnetty vain murskaukselle ja alueelta otetun maa-aineksen käsittelylle (lupamääräykset 1 ja 2). ELY-keskuksen edellyttämät ja hakijan antamat selvitykset murskan ja tankkauspaikan sijoittamisesta ja verkkovirran käytöstä on huomioitu lupamääräyksissä 5, 6, 7 ja 8. Suojarakennetta sekä sen rakentamista ja tarkistamista koskevissa määräyksissä on huomioitu ELY-keskuksen vaatimukset (lupamääräys 7). Vaatimukset pohjaveden laadun tarkkailusta ja havaintoputkista on huomioitu lupamääräyksissä 20 ja 22. Hakija on täydentänyt hakemustaan Lapin ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti. Myös vaatimus luvan voimaantulosta ja kestosta on huomioitu lupapäätöksessä. 18 PÄÄTÖKSEN TOIMEENPANOKELPOISUUS JA TOIMINNAN ALOITTAMINEN Lupamääräysten 7 ja 22 mukaiset valmistelevat työt voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen. Hakijaa ei edellytetä asettamaan ympäristönsuojelulain 199 :n mukaista vakuutta, koska valmistelevista töistä ei aiheudu ympäristöön merkittäviä muutoksia

20 tai pilaantumisen vaaraa. Murskausta ei saa aloittaa ja polttoainesäiliöitä ei saa tuoda alueelle ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Valmistelevien töiden toteutus ei tee mahdollista muutoksenhakua hyödyttömäksi. Murskaustoiminta ja polttoainesäiliöiden tuonti alueelle ovat toimia, jotka voivat aiheuttaa pohjaveden vaarantumisen. Muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota lupapäätöksen täytäntöönpanon koskien toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta (YSL 201 ) LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Lupa on voimassa määräaikaisena saakka. Perusteluna luvan myöntämiselle määräaikaisena on toiminnan sijoittuminen pohjavesialueelle, joka Lapin ELY-keskuksen ilmoituksen mukaan siirtyy luokkaan II (vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue). Koska ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa (YSL 11 ), ei pohjavesialuetta voida pitää ensisijaisena sijoituspaikkaratkaisuna haetulle toiminnolle toistaiseksi voimassaolevana. Ympäristöluvassa on määrätty maaperän ja pohjaveden suojaustoimista ja suojarakenteista, mutta niiden toimivuutta on kuitenkin ennalta vaikea arvioida kyseisellä kohteella. Siksi lupaharkinnassa on päädytty rajaamaan ympäristöluvan voimassaoloaika yhtenäiseksi toiminnalle myönnetyn maa-ainesluvan kanssa. Määräaikainen ympäristölupa raukeaa määräajan päättyessä. Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta noudatettava luvan estämättä. (YSL 70 ) 20 KÄSITTELYMAKSU Inarin kunnan taksan mukainen maksu murskaamon lupakäsittelylle on Kuulutus- ja julkipanokustannukset ovat 180. Hakijalta laskutetaan (Inarin kunnanympäristöyksikön viranomaispalveluista perittävät maksut / Sosiaali- ja terveyslautakunta ) 21 SOVELLETUT SÄÄDÖKSET Perusteluissa mainitut Ympäristönsuojelulaki (527/2014) Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) Jätelaki (646/2011) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Repovaara KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Maanrakennus Vääräniemi Oy. Taivalkoski. (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä

Repovaara KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Maanrakennus Vääräniemi Oy. Taivalkoski. (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Repovaara Maanrakennus Vääräniemi Oy Taivalkoski 1 Sisällys Yleistä...

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 38 22.05.2014 Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy OULYMP 38 ASIA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa koskeva ympäristölupapäätös.

Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa koskeva ympäristölupapäätös. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 2 / 2015 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2015 ASIA HAKIJA Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ympäristölautakunta 26 26.08.2014 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ymp 26 Valmistelija vs.rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040 848 8243 HAKEMUS Koneurakointi ja Kuljetus

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta Tekninen lautakunta 5 26.03.2012 Makausmaan kallioalueen ympäristölupa Teknltk 5 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle.

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle. Ympäristölautakunta 73 30.10.2014 Ympäristölupa, Suomussalmen KTK Oy, kivenmurskaus YMP 73 Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle,

Lisätiedot

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy

Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy Rakennus- ja ympäristölautakunta 76 22.04.2015 Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy 46/58/585/2015

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 398/11.01.00.00/2017 28 Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristösihteeri Katja Holttinen 12.4.2017:

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

Diaarinumero: 302/1/12 Antopäivä: 27.6.2013 Taltio: 2165

Diaarinumero: 302/1/12 Antopäivä: 27.6.2013 Taltio: 2165 27.6.2013/2165 KHO:2013:116 Ympäristölupa - Louhinta - Murskaus - Lupamääräys - Lupaedellytykset - I luokan pohjavesialue - Pohjaveden pilaamiskielto - Sähköverkko - Aggregaatti Diaarinumero: 302/1/12

Lisätiedot

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan tarve Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.3.2014

Ympäristölautakunta Päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.3.2014 Ymp.ltk. 18.3.2014 Liite 10 Ympäristölautakunta Päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.3.2014 DESTIA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVIAINEKSEN MURSKAUKSEEN SEKÄ MURSKEEN VARASTOINTIIN PYHÄJÄRVEN KOHISEVAN

Lisätiedot

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 146, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen Ympäristölautakunta 36 19.08.2015 Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen 1701/77.772/2015 YMPLA 36 Dnro 1701/77.772/2015 Antopäivä 25.8.2015 Asia Päätös maa-aineslain 4 mukaisesta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Hakemus 29.11.2017 Sivu 1/3 Keski-Savon ympäristötoimi Ympäristösihteeri Hanna Kakriainen Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Metsäpalstan maa-ainesalue sijaitsee Pieksämäen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 9. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 9. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 9 KOKOUSAIKA 26.4.2012 klo 19.00 20.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12 Tekninen lautakunta 6 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Kuljetuspolar Oy:lle Teknltk 6 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija Kuljetuspolar

Lisätiedot

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 29.9.2015 1 Hankkeen sijainti ja laajuus Hanke koskee n. 15 ha:n

Lisätiedot

Ympäristölupa kiven louhintaan ja kiviaineksen murskaukseen, Lemminkäinen Infra Oy

Ympäristölupa kiven louhintaan ja kiviaineksen murskaukseen, Lemminkäinen Infra Oy 1 INARIN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto 9.6.2015 3 Piiskuntie 2 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2015 99800 IVALO Diaarinro 131/11.01.00.01.00/2015 Puh. 040 188

Lisätiedot

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristölautakunta 36 27.11.2014 Kauhavanseudun Autoilijat / ympäristölupa Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaista ympäristölupaa haetaan

Lisätiedot

Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoman ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaamiseen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoman ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaamiseen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Ympäristö- ja terveyslautakunta 25 09.10.2014 Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoman ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaamiseen Ympäristö- ja terveyslautakunta 25 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee soran murskausta. Kyseessä on uusi ympäristölupa.

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee soran murskausta. Kyseessä on uusi ympäristölupa. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 17/2012 Antopäivä 24.1.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 24 31.03.2015. Ympäristölupa, Morenia Oy

Ympäristölautakunta 24 31.03.2015. Ympäristölupa, Morenia Oy Ympäristölautakunta 24 31.03.2015 Ympäristölupa, Morenia Oy YMP 24 Morenia Oy, Automaatiotie 1, 90310 OULUNSALO, hakee ympäristölupaa soran murskaukseen ja tuotteiden lastaamiseen varastointiin ja kuljetuksiin

Lisätiedot

Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten ottaminen Jouko Juntusen maa-ainesten ottamista pohjaveden yläpuolelta koskeva Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätös Dno YMPVI: 3328 /739/2007 Oulun seudun ympäristölautakunta 19.11.2008 218 Oulun seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri

VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri Teknisen lautakunnan valvontajaosto 48 23.11.2011 MORENIA OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS HUOTARINVAARA 137/8/86/2011 VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri 16.11.201 Ympäristölupa soran murskaukseen ja varastointiin,

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, joka koskee murskausta

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, joka koskee murskausta Kaavin kunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Ympäristösihteeri 29.08.2017 2 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, joka koskee murskausta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 09.10.2014 Rudus Oy:n ympäristölupa siirrettävälle kivenmurskaamolle Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Asia Päätös

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Asianro 36/ / Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04.

Asianro 36/ / Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 36/11.01.00/2012 30 Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04.08/2011) Terveystarkastaja Kirsi

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014 Ympäristöjaosto 49 19.05.2015 Ympäristölupa, soran murskaus, Morenia Oy 887/11.01.00/2014 YMPJAOST 49 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus soran murskaukselle siirrettävällä murskaamolla.

Lisätiedot

Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy

Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 71 24.11.2016 Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy OULYMP 71 LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym

Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym Tekninen lautakunta 90 18.05.2011 Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym TEKNLK 90 Valmistelija: ympäristösihteeri Jussi Muilu, p. 0400 519 572, jussi.muilu@haukipudas.fi

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

INARI, MIELIKKÖVAARAN KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS-

INARI, MIELIKKÖVAARAN KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS- INARI, MIELIKKÖVAARAN KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS- PIIRUSTUKSET JA LIITTEET Ympäristölupahakemuslomake Suunnitelmaselostus Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Liite 7. Liite 8. Liite

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille

Hakemus on tullut vireille 2/YMPLA 2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M5/2016 Ympla 31.8.2016 73 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 2.9.2016 HAKIJA: Kulonen Erkki ja Matti Metsämaantie

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja 3.1.2014 1

Johtava ympäristötarkastaja 3.1.2014 1 1246/11.03.01/2013 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS TILAPÄISESTÄ MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TOIMINNASTA; Lemminkäinen Talo Oy, Hietakuja Ilmoitus erityisen häiritsevää melua

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten. 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten. 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2. 1 / 17 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 302/Pohjolankatu 14 tarkistamisesta 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2016 I LUPAPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Ilomantsin kunta Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015. Asia: Kalliokiven louhinnan ja louheen murskauksen ympäristölupa

Ilomantsin kunta Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015. Asia: Kalliokiven louhinnan ja louheen murskauksen ympäristölupa Ilomantsin kunta Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015 Liite Asia: Kalliokiven louhinnan ja louheen murskauksen ympäristölupa Hakija: Metsähallitus, Vernissakatu 4, 01300 Vantaa. Yhteyshenkilö: Tienrakennusesimies

Lisätiedot

Destia Oy hakee myös ympäristönsuojelulain 101 :n nojalla lupaa aloittaa toiminta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Destia Oy hakee myös ympäristönsuojelulain 101 :n nojalla lupaa aloittaa toiminta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 135 12.09.2012 Destia Oy:n ympäristölupa soran murskaukselle ja seulonnalle 116/5/543/2012 YMPTEKLT 135 Ympäristötarkastaja ASIA Destia Oy hakee Sotkamon kunnan ympäristö-

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä Ympäristölautakunta/valvontajaosto 24 16.06.2011 Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä 138/10.03.00/2011 Ympvalv 24 1.ASIA Ympäristölupa asfaltti- ja murskausasemalle,

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1 576/67/675/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA; Lujatalo Oy, Kiveläntie 4, Lohja. Ilmoitus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun 27 :n 1 momentin liitteen 1 taulukon 1 kohdan 7 e perusteella.

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun 27 :n 1 momentin liitteen 1 taulukon 1 kohdan 7 e perusteella. JUUAN KUNTA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Poikolantie 1 Pvm 15.07.2015 83900 Juuka Puh. 040 104 2000 Dnro ASIA HAKIJA SIJAINTI Päätös ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisessa lupa-asiassa,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Alatalot Oy:n siirrettävän kivenmurskaamon ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Alatalot Oy:n siirrettävän kivenmurskaamon ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Ympäristö- ja terveyslautakunta 17 30.03.2017 Alatalot Oy:n siirrettävän kivenmurskaamon ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 30.03.2017 17 Valmistelija:

Lisätiedot