Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Makausmaan kallioalueen ympäristölupa Teknltk 5 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta. LUVAN HAKIJA Destia Oy Moreenitie Oulu Yhteyshenkilö: Jenni Koitila p LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI Lupahakemus koskee kallion louhintaa ja murskausta sekä päällysteen valmistusta. Lupaa haetaan myös puretun päällysteen, louheen välivarastointiin ja hyödyntämiseen. Kyseessä on olemassa oleva toiminta louhinnan ja murskauksen osalta. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassaolevaksi. Koirakuoppa, Rno 4:42. LUPAVELVOLLISUUS Kivenlouhimolla tai -murskaamolla, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, on oltava ympäristölupa ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohdan 7 c) ja e) mukaan. Asfalttiasemalla on oltava ympäristölupa ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohdan 7 f) mukaan. Ympäristönsuojelulain 28 :n kohdan 4) mukaan jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn on oltava lupa. LUPAVIRANOMAINEN Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee kivenlouhimon ja -murskaamon sekä asfalttiaseman ympäristölupahakemuksen ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 7 a), b) ja c) mukaan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee jätteen ammattimaisen tai laitosmaisen hyödyntämisen ja käsittelyn lupahakemuksen, jos jätteen määrä on alle t vuodessa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 13 c) mukaan. HAKEMUS Hakemus on saapunut Alavieskan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle elokuussa Lupatilanne Toiminnalla on maa-aineslain mukainen Alavieskan ympäristölautakunnan myöntämä maa-ainestenottolupa. Sijaintipaikka ja sen ympäristö

2 Makausmaan kallioalue sijaitsee Alavieskan Taluskylässä Mt 7480 ja tien 787 (Alavieska - Merijärvi) risteyksestä 4,4 km. Alueelle kuljetaan Merijärven tieltä erkautuvan liittymän kautta. Alueen pinta-ala on n. 3,812 ha. Alue on kaavoittamaton. Alueen ympäristö on metsätalouskäytössä Suunnitelma-alueella maanpinnan korkeimmat kohdat sijaitsevat alueen keskiosassa tasossa +59,00. Ympäristön maanpinta laskee tasoon + 50,00 54,00. Alueen valittömässä läheisyydessä ei ole suojelualueita, eikä sieltä ole löydetty uhanalaisia tai harvinaisia lajeja. Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä sen lähistöllä ole vesistöjä. Alueen louhoksessa on vedenpinta mitattu tasossa +51,26. Ottoalueen läheisyydessä ei ole asuinrakennuksia, lähimmät sijaitsevat n. 650 m:n päässä. Toiminnan kuvaus Toiminta-alueella louhitaan ja murskataan kalliota ja valmistetaan päällystettä arviolta 1 3 vuoden välein. Toiminta-aika on kerrallaan 2 6 viikkoa. Louhintaa ja murskausta on markkinoiden mu kaan ympäri vuoden. Toiminta koostuu useasta lyhyemmästä toimintajaksosta. Murskaus- ja asfaltti asemat tuodaan alueelle jokaista toimintakertaa varten ja viedään pois kunkin urakan päätyttyä. Louhinta ja murskaustyön vaiheita ovat poraus, panostus, räjäytys, ylisuurten lohkareiden rikotus ja louheen murskaus haluttuun raekokoon. Päällysteen valmistus tapahtuu siirrettävällä asfalttiasemalla ja alueella valmistetaan tarpeen mukaan asfalttibetonia (AB kuumamassa), pehmeää asfalttibetonia (PAB) tai uusioasfalttia (AB-mas saa, jonka raaka-aineena on asfalttirouhetta). Puretun päällysteen kappaleet ja niistä jalostettu murske välivarastoidaan varastoalueella. Välivarastointiaika on alle 3 vuotta. Päällystekappaleet jalostetaan alueella murskeeksi ja hyödynnetään asfalttimassan raaka-aineena. Laitteistot ovat samoja kuin kiviaineksen murskauksessa. Alueella on lisäksi tarvittaessa toimisto- ja taukotiloja, varastokoppeja ja konttivaunu jätteiden varastointia ja lajittelua varten. Alueella liikkuu lisäksi tarvittava murskeen ja päällysteen käsittely- sekä ajokalusto. Murskauslaitoksen toiminta-aika on arkisin ma-pe klo 6:00-22:00. Louhintaräjäytykset tehdään ma-pe klo 7:00-18:00 välillä. Liikennettä on murskausurakoiden aikana arkisin ma-pe klo 6:00 22:00. Päällysteurakoissa tehdään töitä ma-to 6:00 22:00. Tuotteet ja tuotantomäärät Kalliomurske t/a maksimi t/a Päällysteet (AB, PAB) t/a t/a Päällystemurske <5 000t/a < t/a Tuotannossa käytettävät raaka-aineet ja polttoaineet sekä muut aineet, niiden varas tointi ja kulutus - Keskimääräinen kulutus Maksimi kulutus Va rastopaikka Tuotettava kiviaines t/a t/a Ottamisalue Polttoaine kevyt pö. 20,0t/a 141t/a * Polttoaine raskas pö. 65,0t/a 450,0t/a * Bitumi 750t/a 5400t/a Täyteaine 390t/a 2700t/a ** Voiteluaineet max 400kg Varastokontti Vesi 10m3/d Säiliöauto Räjäytysaineet 2600kg 18000kg Ei alueella Louhinta ja murskaus

3 Louhintatyön vaiheita ovat poraus, panostus, räjäytys ja ylisuurten lohkareiden rikotus. Porauksessa käytetään tela-alustaisia poravaunuja, joissa on pölynpoistolaitteisto. Ylisuuret lohkareet rikotetaan tarvittaessa ennen murskausta hydraulisella, kaivinkoneeseen tai esimurskaimeen liitetyllä iskuvasaral la. Murskauksessa louheen raekokoa pienennetään vaiheittain haluttuun raekokoon. Laitos koostuu esi-, väli- ja jälkimurskaimista, hihnakuljettimista ja seuloista. Päällystemassojen valmistus Alueella valmistetaan siirrettävällä asemalla tarpeen mukaan asfalttibetonia (AB, kuumamassa), pehmeää asfalttibetonia (PAB) tai uusioasfalttia (AB-massaa, jonka raaka-aineena asfalttirouhetta yleensä p-%). Kuumamassaa valmistavan päällysteaseman rakenteita ovat kylmäsyöttösiilot, kuljettimet, kuivausrumpu, tekstiilisuodatin, elevaattori, sekoitintorni, bitumisäiliöt, varastosiilot ja ohjaamo. Energia tuotetaan itse aggregaatilla. Asfalttiasemalla kiviaines lämmitetään aina öljyllä. Asemaan kuuluvat kevyen ja raskaan polttoöljyn säiliöt. Kiviaines siirretään kuljettimilla kuivausrumpuun, kuumennetaan asteiseksi, minkä jälkeen se syötetään koteloituja kuljettimia pitkin sekoitintorniin, seulotaan sekä sekoitetaan sideaineeseen. Savukaasut ja kivipöly johdetaan sekoittimesta takaisin kuivausrumpuun. Tuotantoa ohjataan tietokoneella ohjaamovaunusta. Valmis massa ajetaan suoraan käyttökohteelle. PAB-asemalla kiviaines lämmitetään n asteiseksi käyttäen höyrylämmitystä. Höyryn valmistamiseen käytetään kevyttä polttoöljyä ja savukaasut johdetaan höyryn mukana kiviainekseen. Tällä tavoin saadaan savukaasujen partikkelit sidottua kiviaineksen hienoainekseen. Bitumi kuumennetaan sähkökäyttöisessä säiliössä. Lämmitetty kiviaines, bitumi ja täyteaine sekoitetaan sekoittimessa. Sekoitettu massa pudotetaan sekoittimesta alla olevan kuorma-auton lavalle ja kuljetetaan levityskohteeseen. Puretun päällysteen välivarastointi ja hyötykäyttö Puretun päällysteen kappaleet ja niistä jalostettu murske välivarastoidaan niille varatulla varastoalueella. Välivarastointiaika on alle 3 vuotta. Päällysteen kappaleet murskataan ja käytetään asfalttimassan raaka-aineena. Muut toiminnot Työn aikana alueella on lisäksi tarvittaessa toimisto- ja taukotilat, varastokoppeja ja konttivaunu jätteiden varastointia ja lajittelua varten. Louheen, murskeen ja maa-aineksen käsittelyyn ja kuljetuksiin käytetään kaivinkoneita, kuorma-autoja ja pyöräkuormaajia. Valmiit tuotteet kuljetetaan kuorma-autoil la. Tuotteiden varastointi Makausmaan kallioaluetta tullaan käyttämään murskeiden ja päällystemassojen valmistuspaikkana ja puhtaan maa- ja kiviaineksen välivarastointipaikkana toistaiseksi. Louhintaa, murskausta ja päällysteen valmistusta tulee olemaan urakkaluonteisesti 1 3 vuoden välein. Puretun päällysteen välivarastot ovat alueella ympäri vuoden. Välivarastoinnin maksimiaika on 3 vuotta. Liikenne Kiviainesta ja päällystemassaa kuljettavaa raskasta liikennettä on keskimäärin 0 20 autoa/päivä. Liikenteen määrä vaihtelee kuljetettavan aineksen menekin mukaan. On myös kausia, jolloin alueella ei ole toimintaa eikä liikennettä. Kulku alueelle tapahtuu Merijärventieltä erkanevan liittymän kautta.

4 Merijärventieltä johtavan päällystämättömän tien pöly sidotaan tarvittaessa vedellä tai kalsiumkloridilla. Ajonopeudet pidetään alhaisina, mikä osaltaan vähentää pölyämistä. Ottoalueen työmaatiet ovat sorapintaisia. Energian käyttö Arvio energiankulutuksesta on murskauksen ja kuormauksen osalta 5,5kWh/t. Energia tuotetaan agregaatilla. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Laitoksella on ISO :2004 mukainen sertifioitu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Päästöt ja niiden vähentäminen sekä arvio ympäristövaikutuksista Päästöt ilmaan Hiukkaset (sis. pöly) Typen oksidit Rikkidioksidi Hiilidioksidi 0,010t/a 1,0t/a 1,0/a 268,0t/a Kaasumaisia päästöjä syntyy koneiden polttomoottoreista. Päästöt minimoidaan huoltamalla koneet säännöllisesti ja pitämällä laitteet hyvässä kunnossa. Hiukkaspäästöjen lähteitä ovat polttomoottorit ja murskauslaitteiston pölyävät kohdat. Melu ja tärinä Melua aiheutuu ainoastaan silloin, kun alueella on toimintaa. Louhinnassa syntyy melua porauksissa, räjäytyksissä sekä ylisuurten lohkareiden rikotuksessa ja louheen lastauksessa. Louheen irtiottorajäytyksiä on urakan aikana yleensä kerran kahdessa viikossa. Murskausasemalla syntyy melua kuljetuksissa, murskauksessa sekä seulonnassa. Murskaamo toimii urakan aikana kahdessa vuorossa. Arvio melulähteiden A-painotetuista kokonaisäänitehotasoista: murskaus, liikkuva kalusto LWA (db) kauhakuormaaja LWA (db) kaivinkone LWA (db) Murskauksessa syntyvä melu on tasaista ja ei impulssimaista. Murskauslaitos sijoitetaan aina alueen pohjalle, jolloin meluvaikutus asutuksen suuntaan vaimenee. Toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi Alueella noudatetaan erityistä varovaisuutta, jotta pohjavettä likaavia aineita ei pääse maaperään. Polttoaineiden varastointi ja koneiden työaikainen pysäköinti sallitaan vain murskeiden varastoalueella, joka sijaitsee huomattavasti pohjavesipinnan yläpuolella. Öljytuotteiden läheisyyteen varataan aina imeytysturvetta. Pienet säiliöt esim. jäteöljy säilytetään niitä varten rakennetussa, työkoneiden mukana kulkevassa varastokontissa. Kontin pohja on tiivis, reunoiltaan korotettu ja estää vuotojen pääsyn maaperään. Polttoainetta varastoidaan alueella vain koneiden ja laitteiden tarvetta vastaava määrä silloin, kun alueella toimitaan. Säiliöt ovat kaksoisvaippaisia tai valuma-altaallisia ja niissä on ylitäytön estävä sulkuventtiili. Tankkauslaitteiston kunto tarkastetaan säännöllisesti ja ne lukitaan luvattoman käytön estämiseksi. Mahdolliset pienet läikät kerätään talteen heti ja likaantunut maa kuljetetaan sille tarkoitettuun välivarastoon tai vastaanottopisteeseen. Vahinkotapauksia varten Destialla on yhtenäiset toimintaohjeet ja välineistö, joiden avulla öljyn leviäminen voidaan estää. Työkoneita ei pestä eikä huolleta alueella. Ennen louhinnan aloittamista nykyiseen louhokseen kertynyt vesi pumpataan alueen kaakkoispuolella kulkeviin ojiin. Tarvittaessa pumppaus suoritetaan selkeytysaltaan kautta.

5 Toiminnassa ei synny jätevesiä. Työmaakopin WC-vedet johdetaan umpisäiliöön ja viedään jätevedenpuhdistamolle tai käytetään kuivakäymälää. Tiedot syntyvistä jätteistä Jätenimike Määrä Käsittelytapa Toimituspaikka Sekäjätettä 1 500l/a Keräysastia Toimitetaan jätteenk. WC-jäte <1m3/a Umpisäiliö Puhdistamo Ongelmajätteet l/a Hyväksytty käsittely Kaikki jätteet varastoidaan sitä varten tehdyssä katetussa, tiivispohjaisessa ja lukitussa varastokontissa. Ongelmajäte kerätään erilleen suljettuihin astioihin ja merkitään asianmukaisesti. Ongelmajätteet kerätään varastokonttiin tai kuljetetaan suoraan hyväksyttyyn ongelmajätteiden varastopaikkaan tai käsittelylaitokseen. Ongelmajätteiden kuljetuksista laaditaan siirtokirja, josta ilmenevät mm. jätteen laji, ominaisuudet, määrä, jätetunnus, jätteen luovuttaja ja vastaanottaja. Ongelmajätteiden määristä ja kuljetuksista pidetään kirjaa ja kirjanpito on pyydettäessä viranomaisen nähtävillä. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Pölyn määrään ja leviämiseen vaikuttavat uset tekijät, kuten valmistettavan murskeen raekoko, raaka-aineen ominaisuudet, ilman suhteellinen kosteus ja tuuliolosuhteet. Pölyn leviämistä estetään olosuhteiden mukaan kastelemalla murskattava materiaali ja koteloimalla laitoksen kuljettimet ja seulat. Pölyämistä vähennetään myös pitämällä putoamiskorkeudet mahdollisimman pieninä. Työmaateiden pölyämistä estetään tarvittaessa vedellä ja/tai natriumkloridilla. Murskaus tapahtuu aina ottoalueen pohjatasolla. Pohja on ympäröivää maastoa huomattavasti matalammalla, minkä ansiosta melun leviäminen ympäristöön on vähäistä. Laitos pyritään sijoittamaan lisäksi niin, että varastokasat vähentävät melun leviämistä asutuksen suuntaan. Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön Toiminta voi tilapäisesti vähentää viihtyisyyttä lähimpien talojen piha-alueilla työn aikana. Murskauksen ääni on kuultavissa lähimpien asuntojen piha-alueilla ja sääolosuhteista riippuen toiminta-alueen lähialueella. Etäämmällä melu vaimenee etäisyyden ansiosta. Murskauksen melu on tasaista ja ei impulssimaista. Vieressä kulkeva Merijärventie nostaa alueen taustamelutasoa. Vuosittainen työaika on kausittain ja toiminta ei ole jatkuvaa. Louhinta ja murskaus ei aiheuta melun raja-arvojen ylityksiä lähimmän asutuksen kohdalla eikä kohtuutonta haittaa ympäristölle. Alue on vuosia toiminnassa ollut kiviainesten ottoalue. Alue ei ole luonnontilainen. Aluetta ei ole luokiteltu maisemallisesti arvokkaaksi, eikä sen vaikutusalueella ole havaittu luontoarvoja, joihin toiminnalla olisi haitallisia vaikutuksia. Toiminnalla ei ole vaikutuksia luontoon tai luonnonsuojeluarvoihin tai rakennetuun ympäristöön. Toiminnan päätyttyä alus maisemoidaan ja metsitetään maa-ainesluvan mukaisesti ja alue palautuu aikanaan kaavan mukaiseen käyttöön. Toiminnan vaikutusalueella ei ole vesistöjä. Pölyäminen ei aiheuta murskauksen aikana haittaa lähimpiin taloihin. Tarvittaessa pölyämistä estetään olosuhteiden mukaan kastelemalla murskattava kiviaines sekä koteloimalla kuljettimet ja seulastot. Murskaus ja siihen liittyvät toiminnot järjestetään siten, että niistä ei voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Ympäristöriskeihin on varauduttu. Toiminnalla ei ole vaikutuksia maaperään tai vesistöön. Riskit ja poikkeukselliset tilanteet Toiminnasta aiheutuva merkittävin ympäristöriski on öljyvahinko esim. työkoneiden tai varastosäiliöiden vuodon tai tulipalon yhteydessä. Toiminnan ympäristövaikutuksia ja riskejä estetään ja rajoitetaan asianmukaisella suunnittelulla ja tek niikalla. Toiminnassa huomioitavia asioita ovat mm. toimintajaksojen ajoittaminen, ottotasojen val-

6 von ta, varastokasojen ja laitosten sijoittelu, polttoaineiden varastopaikkojen sijoittelu ja suojaus, ympäris tövaikutusten jatkuva seuranta ja alueen mahdollisimman nopea jälkihoito. Ennen jokaisen urakan aloittamista tehdään laatusuunnitelma, johon sisältyvät mm. ympäristölle aiheutuvien riskien kartoitus ja riskialttiiden työvaiheiden suunnittelu. Kaikki alueella työskentelevät hakijan ja sen urakoitsijoiden työntekijät ovat tietoisia maa-aines- ja ympäristölupien ehdoista ja toimintaan liittyvistä riskeistä siinä laajuudessa kuin se heidän työtänsä koskee ja velvoitettuja toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Asiattomien pääsy alueelle on kielletty. Tarkkailu ja raportointi Laitosten toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan mm. päivittäinen työaika, tuotantomäärä, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja poikkeavat tilanteet. Käyttöpäiväkirjat toimitetaan pyydettäessä valvontaviranomaisen nähtäville. Toiminta suunnitellaan siten, että asetetut raja-arvot eivät ylity. Syntyvää melua ja pölyä arvioidaan tuotannon aikana jatkuvasti aistinvaraisesti, ja päästöt pidetään hakemuksen mukaisena tarkkailemalla ja huoltamalla laitteita päivittäin. Mittauksia tehdään, mikäli annettujen ohjearvojen oletetaan ylittyvän. Toiminnan oleellisista muutoksista ilmoitetaan lupaviranomaiselle. Ympäristöluvan mukainen raportti toimitetaan tarvittaessa Alavieskan kunnan ympäristölupaviranomaiselle tiedoksi. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Alavieskan kunnan ilmoitustaululla Hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Alavieskan kunnan teknisessä toimistossa- Hakemuksesta on lähetetty tieto kirjeellä naapureille. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Lausunnot Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja. Päätös Toiminnan tulee tapahtua hakemuksen ja seuraavien lupamääräysten mukaisesti. Lupamääräykset 1. Hakemuksessa esitetyllä alueella saa louhia kalliota ja murskata louhetta yhteensä enintään t/a ja tehdä niihin liittyviä oheistoimintoja sekä valmistaa asfalttimassaa enintään t/a. (YsL 42 ja 43 ) 2. Purettua päällystettä voidaan välivarastoida alueella hakemuksen mukaisesti alle t/a. Samaa päällystekappale-erää ei saa säilyttää alueella kolmea vuotta kauempaa. Alueella voidaan lisäksi varastoida muualta tuotua puhdasta louhetta sekä alueelta syntyviä puhtaita leikkausmaita. Muualta tuodun puhtaan maa-aineksen käyttämisen alueen jälkihoitoon tai hyödyntämiseen tulee pyytää hyväksyntä etukäteen lupaviranomaiselta. Kierrätysmateriaalin laatu on tarkistettava vastaanotettaessa. (VNp 861/1997, YsL 42 ja 43, YsA 7 )

7 Melu ja tärinä 3. Toiminnassa tulee noudattaa hakemuksessa esitettyjä toiminta-aikoja. (YsL 42 ja 43, VnA 800/2010 ja VnA 448/2010 ) 4. Toiminta ei saa aiheuttaa tärinähaittaa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Räjäytystyössä tulee noudattaa siitä säädettyä lainsäädäntöä. (YsL 42, 43 ) 5. Melua on torjuttava sijoittamalla laitokset toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Raaka-aine-, tuote- ja pintamaakasat on pidettävä riittävän korkeina ja sijoitettava siten, että melun leviäminen estyy. Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava ja toiminta-alueen siirtokuljetukset on suunniteltava mahdollisimman lyhyiksi. (VnA 800/2010 ja VnA 448/2010 ) 6. Toiminta ei saa lähimmässä häiriintyvässä asuinkohteessa ylittää melutason ohjearvoja 55 db (LAeq) klo ja 50 db (LAeq) klo (VNp 993/1992, VNa 800/2010, VNa 448/2010). Päästöt maaperään ja pohjaveteen 7. Toiminnasta ei saa aiheutua pohjaveden ja maaperän pilaantumisen vaaraa. Työkoneissa käytettävät polttoaineet on varastoitava ja työkoneiden tankkaukset suoritettava niin, että vuodot maaperään voidaan estää. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksivaippaisia tai valuma-altaalla varustettuja ja ne on varustettava ylitäytönestimillä ja laponestolaitteilla. Tankkauslaitteistot lukittavalla sulkuventtiilillä. Polttoneste- ja bitumisäiliöiden on oltava tiiviitä ja kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Pölynsidonta- ja liukkaudentorjunta-aineita sekä räjähteitä ei saa käyttää siten, että niistä voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. (YsL 7, 8, 42, 43, VNa 800/2010 ja VNa 448/2010) 8. Koneiden huoltotoimenpiteet tulee pääsääntöisesti tehdä muualla kuin toiminta-alueella. Mikäli alueella on tarpeen tehdä koneiden huoltoja, tulee käyttää imeytysmattoja tai vastaavia alustoja, jotka estävät polttonesteiden pääsyn maaperään. Alueella ei saa tarpeettomasti säilyttää koneita tai laitteita. Imeytysainetta on oltava saatavilla urakan aikana. (YsL 7, 8, 42 ja 43, VNa 800/2010 ja VNa 448/2010) Jäte- ja hulevedet 9. Toiminnasta ei saa aiheutua pintavesien pilaantumista. Ympäristöön päätyvät vedet on tarvittaessa johdettava selkeytysaltaan kautta kiintoaineen erottamiseksi. (YsL 7, 8, 42 ja 43, VNa 800/2010, VNa 448/2010) Jätteet 10. Alueella syntyvät jätteet tulee lajitella ja varastoida laitosalueella niin, ettei niistä aiheudu roskaantumista, maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. Jätteiden syntyä tulee ehkäistä. Kaikki alueella syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin säännöllisesti. (YsL 7, 8, 42, 43 ja 45 )

8 11. Ongelmajätteet tulee säilyttää niille varatussa tiivispohjaisessa, katetussa ja reunakorokkeella varustetussa tilassa omissa astioissaan. Ongelmajätteissä tulee olla merkinnät astian sisällöstä ja muut varoitusmerkinnät. Ongelmajätteiden siirrosta on laadittava siirtoasiakirja. (YsL 7, 8, 42, 43 ja 45, VNp 659/1996) 12. Toiminnanharjoittajan on noudatettava kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa ja arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava se vähintään viiden vuoden välein. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman tarkistamisesta tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (VNa 800/2010 ja YsL 45 a ) Päästöt ilmaan 13. Porauksessa syntyvän pölyn leviämistä on estettävä laitoksen sijoittelulla ja pölynkeräyslaitteilla. Murskaamon pölyämistä on ehkäistävä kastelemalla tai koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Kuormattavan ja kuljettimelta putoavan kiviaineksen pölyämistä on estettävä säätämällä putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi ja esim. kiinnittämällä murskauslaitoksen kuljettimien päähän suojat. Toiminnasta aiheutuvat pölypäästöt ja ilmanlaatuarvot eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksessa 711/2001 säädettyjä ohjearvoja. (YsL 42 ja 43, VNa 800/2010) Asfalttiaseman pölyämistä on estettävä laitoksen sijoittelulla, tekstiilisuodattimella, koteloinnilla ja tehostamalla palamisprosesseja. Asfaltin valmistuksessa käytettävät pölyävät aineet on varastoitava niin, ettei pölyä joudu ympäristöön. Kuljetukset, lastaaminen ja lastin purkaminen sekä alueiden kunnossapito on toteutettava siten, että haitallinen pölyäminen voidaan estää. Hajuhaittoja on estettävä peittämällä asfalttimassa välittömästi lastauksen jälkeen. Tarvittaessa on käytettävä kotelointeja ja muuta hajuntorjunnan kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. (YsL 42 ja 43, VNa 448/2010) Häiriötilanteet 14. Toiminnanharjoittajan on varauduttava häiriötilanteisiin ja perehdytettävä alueella työskentelevät häiriötilanteen varalta. Häiriö- ja onnettomuustilanteita varten toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on ilmoitettava valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. (YsL 4, 42, 43 ja 46, VNa 800/2010 ja VNa 448/2010) 15. Laitteistojen ja rakenteiden kunnosta sekä huolloista on huolehdittava. Alueelle on varattava imeytysainetta sekä alkusammutuskalustoa. Laitteiden läheisyydessä tulee olla hätäkytkimet sekä ohjeet menettelystä vuoto- ja tulipalotapauksissa. Asfalttiaseman pölynerottimen rikkoutuessa tai muun päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa päästöjä aiheuttava toiminta on välittömästi keskeytettävä, kunnes häiriö on korjattu. Alueelle tulevat tiet on suunniteltava ja rakennettava pelastusajoneuvoille soveltuviksi. Ulkopuolisten pääsy alueelle on estettävä. (YsL 4, 7, 8, 42, 43 ja 46, VNa 800/2010, VNa 448/2010) 16. Onnettomuuden tai häiriön sattuessa toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä pelastusviranomaiselle ja ryhdyttävä toi-

9 menpiteisiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten ympäristövaikutuksien vähentämiseksi. Korjaavat toimenpiteet on tehtävä vastaavien tapausten toistumisen estämiseksi. (YsL 42, 43, 62 ja 76, YsA 30, VNa 800/2010, VNa 448/2010) Paras käyttökelpoinen tekniikka 17. Toiminnanharjoittajan tulee seurata toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varautua sen käyttöönottoon. (YsL 4, 5 ja 43, Ysa 37 ) Tarkkailu ja raportointi 18. Murskauslaitoksen toimintaa ja sen ympäristövaikutuksia on tarkkailtava päivittäin toiminnan aikana aistinvaraisesti sekä tarkistettava koneiden kunto säännöllisesti. Tarvittaessa päästöjä on mitattava mittauksin tai näytteenotoin, mikäli epäillään ympäristöhaittaa. (YsL 43 ja 46, VNa 800/2010) Toiminnanharjoittajan on järjestettävä asfalttiaseman käyttötarkkailu, päästötarkkailu ja ympäristövaikutusten tarkkailu. Pölynerottimen kuntoa ja toimintaa on tarkkailtava päivittäin. (YsL 43 ja 46, VNa 448/2010) 19. Laitosten toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa jossa on mainittava ainakin: -laitosten toiminta-ajankohta ja tuotantomäärä -varastoitavan purkuasfaltin ja betonin määrä -polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot -toiminnassa muodostuneet jätteet jätelajeittain ja niiden toimituspaikat ja poikkeukselliset tilanteet. Asfalttiaseman osalta lisäksi: -laskennalliset tai mitatut rikkidioksidin, typenoksidin, hiilidioksidin ja hiukkasten vuosipäästöt ilmaan. Yhteenveto toiminnasta on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. (YsL 43, 46, JL 51 ja 52, JA 22, VNa 448/2010 ja VNa 800/2010) Toiminnan muutos tai lopettaminen 20. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle ja esitettävä suunnitelma mahdollisten rakenteiden poistamisesta sekä maaperän ja pohjaveden mahdollisen pilaantumisen selvittämisestä sekä suunnitelluista puhdistustoimenpiteistä. Toiminta-alue on saatettava toiminnan loputtua sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta-alue on siistittävä ja alueelle varastoidut jätteet ja ongelmajätteet on toimitettava hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi. (YsL 43, 46 ja 90, VNa 448/2010) 21. Toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta muutoksesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on hyvissä ajoin ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YsL 81 ja YsA 30, VNa 448/2010)

10 RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Hakemuksen ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti to teutettuna toiminnan voidaan katsoa täyttävän ympäristönsuojelulain 42 :ssä esitetyt vaatimukset lu van myöntämiselle sekä parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. Toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan terveydellistä haittaa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolojen huononemista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantu mista toiminnan vaikutusalueella, eikä kohtuutonta haittaa naapurustolle. Lupamääräysten perustelut Lupamääräyksessä 1 esitetty enimmäismurskausmäärä sekä asfaltti massan valmistusmäärä ovat samat kuin hakemuksessa on esitetty. Lupamääräys 2 estää mahdollisen roskaantumisen ja pilaantumisen alueella ja varmistaa, ettei jätteeksi luokiteltavaa materiaalia käsitellä enempää kuin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupatoimivaltaan kuuluu. Lupamääräyksessä 3 sallittu hakemuksessa esitetyt toiminta-ajat. Toiminta-aikoja ei ole syytä rajata, koska lähin häiriintyvä kohde on n. 650 m päässä ja melun etenemistä rajoitetaan asemien sijoittelulla sekä varastokasoilla. Lupamääräyksien 4, 5 ja 6 toimenpiteillä ehkäistään melu- ja tärinähaittaa. Lupamääräyksessä 6 on annettu raja-arvot melutasolle, joka toiminnasta saa aiheutua ilman, että se aiheuttaisi terveyshaittaa lähimmissä häiriintyvissä asuinkohteissa. Melutasorajat perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista. Toiminnan suunnittelulla ja sijoittumisella voidaan vähentää siitä aiheutuvia melu-, pöly- ja tärinähaittoja. Lupamääräyksien 7 ja 8 mukaisesti toimimalla voidaan estää maaperän ja pohjaveden pilaantuminen. Lupamääräyksessä 9 esitetyn selkeytysaltaan rakentaminen voi olla tarpeen, jos havaitaan vesien samentumista tai muuta ympäristöhaittaa. Lupamääräyksillä 10, 11 ja 12 estetään jätteistä aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat. Määräyksellä 11 myös varmistetaan, että ongelmajätteiden varastointi sekä ongelmajätepakkausten merkinnät toimitettaessa ongelmajätettä käsittelypaikalleen ovat asianmukaisia. Lupamääräyksellä 13 estetään pölyhaittojen syntymistä ja ilmanlaadun heikkenemistä. Lupamääräysten häiriötilanteiden ennakointi ja niihin varautuminen on olennainen osa toimintaa. Suunnitelma häiriötilanteiden varalle ja henkilökunnan perehdytys ovat tarpeen, jotta osataan ennalta varautua mahdollisiin ympäristöhaittoja aiheuttaviin tilanteisiin ja jo etukäteen estää niiden tapahtuminen. Ulkopuoliset voivat tahallisesti tai tahattomasti toiminta-alueelle päästessään aiheuttaa ympäristölle tai terveydelle vaaraa aiheuttavan tilanteen. Tiedottaminen määräyksen 16 mukaisesti on tarpeen, jotta poikkeuksellisissa tilanteissa voidaan arvioida mahdolliset ympäristö- ja terveysriskit se kä tarvittavat toimenpiteet. Toiminnanharjoittajan on lupamääräyksen 17 mukaisesti oltava selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja siinä mielessä seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. Jos ympäristöhaittoja voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia, voidaan lupapäätöstä vaatia muutettavaksi.

11 Lupamääräykset 18 ja 19 ovat tarpeen laitoksen toiminnan ja ympäristöluvan valvomisen sekä ympäristövaikutusten seurannan kannalta. Ympäristönsuojeluviranomainen päättää mittauksista tarvittaessa. Toiminnan olennainen muuttuminen voi edellyttää luvan tarkistamista. Toiminnan lopettaminen edellyttää mm. sitä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit on poistettu, mahdollinen pilaantunut maaperä puhdistettu ja varastoidut jätteet poistettu toiminta-alueelta. Tämän vuoksi toiminnan muuttamisesta tai lopettamisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle lupamääräysten 20 ja 21 mukaisesti. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997) Jätelaki (1072/1993) Jäteasetus (1390/1993) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008) Valtioneuvoston asetus (800/2010) kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ym päristönsuojelusta Valtioneuvoston asetus (448/2010) asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Tämä ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennessä. Mikäli laitoksen toiminta olennaisesti muuttuu ennen määräaikaa, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. (YsL 55 ) Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai tästä luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tämän luvan estämättä noudatettava. (YsL 56 ) TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Toiminnanharjoittaja on hakenut YSL 101 :n tarkoittamaa päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta. Alavieskan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toiminta voidaan aloittaa tätä lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. (YSL 101 ) Perustelut: Alueella on harjoitettu louhintaa ja murskausta jo aiemmin, eikä alue siten ole luonnontilainen. Myös siirrettävän asfaltti- ja murskausaseman sijoituspaikka voidaan suhteellisen nopeasti saattaa ennalleen, jolloin välitön täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Lupamääräysten mukaisesta toiminnasta aiheutuvilla päästöillä ei ole sellaisia vaikutuksia, ettei oloja voitaisi olennaisilta osin palauttaa entiselleen. Lisäksi alueella ei käsitellä sellaisia jätteitä, joista olisi välitöntä vaaraa ympäristölle tai sen ennallistamiselle. Toiminnanharjoittajan on asetettava euron suuruinen vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota päätöksen noudattaa ympäristölupapäätöstä muutoksenhausta huolimatta tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lupapäätöksen toimeenpanon. (YSL 101 a ) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

12 Kivenlouhimolle, murskaamolle ja asfalttiasemalle asetettu ympäristölupamaksu on kullekin toiminnolle 1015 ja ammattimaiselle jätteenkäsittelylle Tässä tapauksessa maksun suuruudeksi tulee PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös kirjallisena Destia Oy Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Ilmoitus päätöksestä kirjallisena Toiminnan sijoituspaikan naapurit, joille on lähetetty tieto lupahakemuksen vireille tulosta. Ilmoittaminen ilmoitustaululla ja lehdessä Päätöksestä kuulutetaan Alavieskan kunnan ilmoitustaululla sekä Alavieska-lehdessä. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus on toimitettava Alavieskan kunnan tekniselle lautakunnalle. Valitusosoitus on liitteenä. Yhdyskuntains: Tekninen lautakunta päättää myöntää ympäristönsuojelulain 28 :n mu kai sen ympä ristöluvan Destia Oy:lle kallion louhintaan ja murskaukseen, as falttiaseman toimintaan sekä puretun päällysteen ym. välivarastointiin Ala vieskan kun nan Taluskyläs sä Makaus maan kallioalueella esityk sen mu kai sesti. Lupa myönnetään myös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesti toimin nan aloittami selle muutok senhausta huolimatta vakuutta vastaan lupamää räyksiä nou dat taen. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivämäärä on

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (24) Tekninen lautakunta 26.03.2012 AIKA 26.03.2012 klo 19:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12 Tekninen lautakunta 6 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Kuljetuspolar Oy:lle Teknltk 6 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija Kuljetuspolar

Lisätiedot

Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym

Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym Tekninen lautakunta 90 18.05.2011 Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym TEKNLK 90 Valmistelija: ympäristösihteeri Jussi Muilu, p. 0400 519 572, jussi.muilu@haukipudas.fi

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 26.11.2010 Diaarinro Karp 3749/2010

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 26.11.2010 Diaarinro Karp 3749/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 26.11.2010 Diaarinro Karp 3749/2010 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle.

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle. Ympäristölautakunta 73 30.10.2014 Ympäristölupa, Suomussalmen KTK Oy, kivenmurskaus YMP 73 Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle,

Lisätiedot

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristölautakunta 36 27.11.2014 Kauhavanseudun Autoilijat / ympäristölupa Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaista ympäristölupaa haetaan

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 398/11.01.00.00/2017 28 Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristösihteeri Katja Holttinen 12.4.2017:

Lisätiedot

Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) 58901 Rantasalmi 27.6.2012. Ympäristöluvan tarkistaminen, Helakiven kallioalue RN:o 20:14, Lahnalahti, Joroinen

Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) 58901 Rantasalmi 27.6.2012. Ympäristöluvan tarkistaminen, Helakiven kallioalue RN:o 20:14, Lahnalahti, Joroinen RANTASALMEN KUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Annettu julkipanon PL 5 jälkeen 58901 Rantasalmi 27.6.2012 1. ASIA Ympäristöluvan tarkistaminen, Helakiven kallioalue RN:o 20:14, Lahnalahti,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ympäristölautakunta 26 26.08.2014 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ymp 26 Valmistelija vs.rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040 848 8243 HAKEMUS Koneurakointi ja Kuljetus

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy

Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 71 24.11.2016 Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy OULYMP 71 LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 9. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 9. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 9 KOKOUSAIKA 26.4.2012 klo 19.00 20.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 38 22.05.2014 Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy OULYMP 38 ASIA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Repovaara KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Maanrakennus Vääräniemi Oy. Taivalkoski. (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä

Repovaara KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Maanrakennus Vääräniemi Oy. Taivalkoski. (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Repovaara Maanrakennus Vääräniemi Oy Taivalkoski 1 Sisällys Yleistä...

Lisätiedot

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukainen muutos kalliokiven louhintaa

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa koskeva ympäristölupapäätös.

Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa koskeva ympäristölupapäätös. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 2 / 2015 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2015 ASIA HAKIJA Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA KFS Finland Oy Kellokukantie 4 01300 Vantaa Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Kiviaineksen louhinta ja murskaus, asfalttiasema ja kierrätysasfaltin murskaus. Päivärinne 504 405 23 4, Myrskylä

ILMANLAATUSELVITYS. Kiviaineksen louhinta ja murskaus, asfalttiasema ja kierrätysasfaltin murskaus. Päivärinne 504 405 23 4, Myrskylä Ilmanlaatu Raportti PR Y1036 1 Sivu 1 (7) Markku Kantola Niemijärventie 92 07600 Myrskylä Turku 19.11.2013 ILMANLAATUSELVITYS Päivärinne 504 405 23 4, Myrskylä Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 146, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä Ympäristölautakunta/valvontajaosto 24 16.06.2011 Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä 138/10.03.00/2011 Ympvalv 24 1.ASIA Ympäristölupa asfaltti- ja murskausasemalle,

Lisätiedot

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon. ympäristölupahakemus, Tausvaaran kallioalue, Metsähallitus Metsätalous Oy

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon. ympäristölupahakemus, Tausvaaran kallioalue, Metsähallitus Metsätalous Oy Ympäristölautakunta 45 25.08.2016 Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Tausvaaran kallioalue, Metsähallitus Metsätalous Oy 1805/77.772/2016 YMPLA 45 Asia Ympäristölupa

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 15.9.2003 Kokouspvm 11.9.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun 27 :n 1 momentin liitteen 1 taulukon 1 kohdan 7 e perusteella.

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun 27 :n 1 momentin liitteen 1 taulukon 1 kohdan 7 e perusteella. JUUAN KUNTA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Poikolantie 1 Pvm 15.07.2015 83900 Juuka Puh. 040 104 2000 Dnro ASIA HAKIJA SIJAINTI Päätös ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisessa lupa-asiassa,

Lisätiedot

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Lähde: Ympäristöministeriön muistio 3.7.2015 14.11.2016 Maa-ainesten jäteluonteen arvioinnin yleiset periaatteet Kaivetun maa-aineksen jäteluonnetta arvioitaessa

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy

Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy Rakennus- ja ympäristölautakunta 76 22.04.2015 Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy 46/58/585/2015

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 24 31.03.2015. Ympäristölupa, Morenia Oy

Ympäristölautakunta 24 31.03.2015. Ympäristölupa, Morenia Oy Ympäristölautakunta 24 31.03.2015 Ympäristölupa, Morenia Oy YMP 24 Morenia Oy, Automaatiotie 1, 90310 OULUNSALO, hakee ympäristölupaa soran murskaukseen ja tuotteiden lastaamiseen varastointiin ja kuljetuksiin

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoman ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaamiseen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoman ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaamiseen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Ympäristö- ja terveyslautakunta 25 09.10.2014 Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoman ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaamiseen Ympäristö- ja terveyslautakunta 25 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen PL 7. Päivämäärä Numero Diaarinumero Orivesi / /66/662.01/2016

Annettu julkipanon jälkeen PL 7. Päivämäärä Numero Diaarinumero Orivesi / /66/662.01/2016 1 ORIVEDEN KAUPUNKI LUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 31.10.2016 3/2016 92/66/662.01/2016 MAA-AINESLUPA JA YMPÄRISTÖLUPA TILALLE

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.3.2014

Ympäristölautakunta Päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.3.2014 Ymp.ltk. 18.3.2014 Liite 10 Ympäristölautakunta Päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.3.2014 DESTIA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVIAINEKSEN MURSKAUKSEEN SEKÄ MURSKEEN VARASTOINTIIN PYHÄJÄRVEN KOHISEVAN

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 71/2013/1 Dnro PSAVI/53/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Ruokamullan valmistus, Oulu

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 71/2013/1 Dnro PSAVI/53/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Ruokamullan valmistus, Oulu 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 71/2013/1 Dnro PSAVI/53/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.6.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Ruokamullan valmistus, Oulu Oulun Autokuljetus Oy Poikkimaantie 18 90400 Oulu 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee soran murskausta. Kyseessä on uusi ympäristölupa.

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee soran murskausta. Kyseessä on uusi ympäristölupa. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 17/2012 Antopäivä 24.1.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 3777/2016 11.01.00 Ympäristölautakunta 89 6.10.2016 5 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös koskien NCC Industry Oy:n asfalttiaseman toimintaa,

Lisätiedot

sessa lupa-asiassa. 58901 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2014 Ympäristölupa kalliokivilouhinnalle ja murskaamiselle/juva.

sessa lupa-asiassa. 58901 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2014 Ympäristölupa kalliokivilouhinnalle ja murskaamiselle/juva. RANTASALMEN KUNTA PÄÄTÖS Y X/2014/Juva Ympäristölautakunta ympäristösuojelulain mukai- PL 5 sessa lupa-asiassa. 58901 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2014 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kalliokivilouhinnalle

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 29.04.2014 27 Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti D/1603/11.01.00.01/2012

Lisätiedot

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan tarve Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

Ympäristötarkastaja PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA, TORNION RALLIHARRASTAJAT RY

Ympäristötarkastaja PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA, TORNION RALLIHARRASTAJAT RY MERI-LAPIN YMPÄRISTÖ- PALVELUT VIRANHALTIJAPÄÄTÖS dnro 793/11.03.01/2017 Ympäristötarkastaja 15.1.2018 1 Päätöksentekijä Ympäristötarkastaja Asia PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA,

Lisätiedot

PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 16.11.2015 6/2015 107/66.662.01/2015

PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 16.11.2015 6/2015 107/66.662.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 16.11.2015 6/2015 107/66.662.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; DESTIA OY Asia

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot