Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Makausmaan kallioalueen ympäristölupa Teknltk 5 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta. LUVAN HAKIJA Destia Oy Moreenitie Oulu Yhteyshenkilö: Jenni Koitila p LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI Lupahakemus koskee kallion louhintaa ja murskausta sekä päällysteen valmistusta. Lupaa haetaan myös puretun päällysteen, louheen välivarastointiin ja hyödyntämiseen. Kyseessä on olemassa oleva toiminta louhinnan ja murskauksen osalta. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassaolevaksi. Koirakuoppa, Rno 4:42. LUPAVELVOLLISUUS Kivenlouhimolla tai -murskaamolla, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, on oltava ympäristölupa ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohdan 7 c) ja e) mukaan. Asfalttiasemalla on oltava ympäristölupa ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohdan 7 f) mukaan. Ympäristönsuojelulain 28 :n kohdan 4) mukaan jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn on oltava lupa. LUPAVIRANOMAINEN Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee kivenlouhimon ja -murskaamon sekä asfalttiaseman ympäristölupahakemuksen ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 7 a), b) ja c) mukaan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee jätteen ammattimaisen tai laitosmaisen hyödyntämisen ja käsittelyn lupahakemuksen, jos jätteen määrä on alle t vuodessa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 13 c) mukaan. HAKEMUS Hakemus on saapunut Alavieskan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle elokuussa Lupatilanne Toiminnalla on maa-aineslain mukainen Alavieskan ympäristölautakunnan myöntämä maa-ainestenottolupa. Sijaintipaikka ja sen ympäristö

2 Makausmaan kallioalue sijaitsee Alavieskan Taluskylässä Mt 7480 ja tien 787 (Alavieska - Merijärvi) risteyksestä 4,4 km. Alueelle kuljetaan Merijärven tieltä erkautuvan liittymän kautta. Alueen pinta-ala on n. 3,812 ha. Alue on kaavoittamaton. Alueen ympäristö on metsätalouskäytössä Suunnitelma-alueella maanpinnan korkeimmat kohdat sijaitsevat alueen keskiosassa tasossa +59,00. Ympäristön maanpinta laskee tasoon + 50,00 54,00. Alueen valittömässä läheisyydessä ei ole suojelualueita, eikä sieltä ole löydetty uhanalaisia tai harvinaisia lajeja. Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä sen lähistöllä ole vesistöjä. Alueen louhoksessa on vedenpinta mitattu tasossa +51,26. Ottoalueen läheisyydessä ei ole asuinrakennuksia, lähimmät sijaitsevat n. 650 m:n päässä. Toiminnan kuvaus Toiminta-alueella louhitaan ja murskataan kalliota ja valmistetaan päällystettä arviolta 1 3 vuoden välein. Toiminta-aika on kerrallaan 2 6 viikkoa. Louhintaa ja murskausta on markkinoiden mu kaan ympäri vuoden. Toiminta koostuu useasta lyhyemmästä toimintajaksosta. Murskaus- ja asfaltti asemat tuodaan alueelle jokaista toimintakertaa varten ja viedään pois kunkin urakan päätyttyä. Louhinta ja murskaustyön vaiheita ovat poraus, panostus, räjäytys, ylisuurten lohkareiden rikotus ja louheen murskaus haluttuun raekokoon. Päällysteen valmistus tapahtuu siirrettävällä asfalttiasemalla ja alueella valmistetaan tarpeen mukaan asfalttibetonia (AB kuumamassa), pehmeää asfalttibetonia (PAB) tai uusioasfalttia (AB-mas saa, jonka raaka-aineena on asfalttirouhetta). Puretun päällysteen kappaleet ja niistä jalostettu murske välivarastoidaan varastoalueella. Välivarastointiaika on alle 3 vuotta. Päällystekappaleet jalostetaan alueella murskeeksi ja hyödynnetään asfalttimassan raaka-aineena. Laitteistot ovat samoja kuin kiviaineksen murskauksessa. Alueella on lisäksi tarvittaessa toimisto- ja taukotiloja, varastokoppeja ja konttivaunu jätteiden varastointia ja lajittelua varten. Alueella liikkuu lisäksi tarvittava murskeen ja päällysteen käsittely- sekä ajokalusto. Murskauslaitoksen toiminta-aika on arkisin ma-pe klo 6:00-22:00. Louhintaräjäytykset tehdään ma-pe klo 7:00-18:00 välillä. Liikennettä on murskausurakoiden aikana arkisin ma-pe klo 6:00 22:00. Päällysteurakoissa tehdään töitä ma-to 6:00 22:00. Tuotteet ja tuotantomäärät Kalliomurske t/a maksimi t/a Päällysteet (AB, PAB) t/a t/a Päällystemurske <5 000t/a < t/a Tuotannossa käytettävät raaka-aineet ja polttoaineet sekä muut aineet, niiden varas tointi ja kulutus - Keskimääräinen kulutus Maksimi kulutus Va rastopaikka Tuotettava kiviaines t/a t/a Ottamisalue Polttoaine kevyt pö. 20,0t/a 141t/a * Polttoaine raskas pö. 65,0t/a 450,0t/a * Bitumi 750t/a 5400t/a Täyteaine 390t/a 2700t/a ** Voiteluaineet max 400kg Varastokontti Vesi 10m3/d Säiliöauto Räjäytysaineet 2600kg 18000kg Ei alueella Louhinta ja murskaus

3 Louhintatyön vaiheita ovat poraus, panostus, räjäytys ja ylisuurten lohkareiden rikotus. Porauksessa käytetään tela-alustaisia poravaunuja, joissa on pölynpoistolaitteisto. Ylisuuret lohkareet rikotetaan tarvittaessa ennen murskausta hydraulisella, kaivinkoneeseen tai esimurskaimeen liitetyllä iskuvasaral la. Murskauksessa louheen raekokoa pienennetään vaiheittain haluttuun raekokoon. Laitos koostuu esi-, väli- ja jälkimurskaimista, hihnakuljettimista ja seuloista. Päällystemassojen valmistus Alueella valmistetaan siirrettävällä asemalla tarpeen mukaan asfalttibetonia (AB, kuumamassa), pehmeää asfalttibetonia (PAB) tai uusioasfalttia (AB-massaa, jonka raaka-aineena asfalttirouhetta yleensä p-%). Kuumamassaa valmistavan päällysteaseman rakenteita ovat kylmäsyöttösiilot, kuljettimet, kuivausrumpu, tekstiilisuodatin, elevaattori, sekoitintorni, bitumisäiliöt, varastosiilot ja ohjaamo. Energia tuotetaan itse aggregaatilla. Asfalttiasemalla kiviaines lämmitetään aina öljyllä. Asemaan kuuluvat kevyen ja raskaan polttoöljyn säiliöt. Kiviaines siirretään kuljettimilla kuivausrumpuun, kuumennetaan asteiseksi, minkä jälkeen se syötetään koteloituja kuljettimia pitkin sekoitintorniin, seulotaan sekä sekoitetaan sideaineeseen. Savukaasut ja kivipöly johdetaan sekoittimesta takaisin kuivausrumpuun. Tuotantoa ohjataan tietokoneella ohjaamovaunusta. Valmis massa ajetaan suoraan käyttökohteelle. PAB-asemalla kiviaines lämmitetään n asteiseksi käyttäen höyrylämmitystä. Höyryn valmistamiseen käytetään kevyttä polttoöljyä ja savukaasut johdetaan höyryn mukana kiviainekseen. Tällä tavoin saadaan savukaasujen partikkelit sidottua kiviaineksen hienoainekseen. Bitumi kuumennetaan sähkökäyttöisessä säiliössä. Lämmitetty kiviaines, bitumi ja täyteaine sekoitetaan sekoittimessa. Sekoitettu massa pudotetaan sekoittimesta alla olevan kuorma-auton lavalle ja kuljetetaan levityskohteeseen. Puretun päällysteen välivarastointi ja hyötykäyttö Puretun päällysteen kappaleet ja niistä jalostettu murske välivarastoidaan niille varatulla varastoalueella. Välivarastointiaika on alle 3 vuotta. Päällysteen kappaleet murskataan ja käytetään asfalttimassan raaka-aineena. Muut toiminnot Työn aikana alueella on lisäksi tarvittaessa toimisto- ja taukotilat, varastokoppeja ja konttivaunu jätteiden varastointia ja lajittelua varten. Louheen, murskeen ja maa-aineksen käsittelyyn ja kuljetuksiin käytetään kaivinkoneita, kuorma-autoja ja pyöräkuormaajia. Valmiit tuotteet kuljetetaan kuorma-autoil la. Tuotteiden varastointi Makausmaan kallioaluetta tullaan käyttämään murskeiden ja päällystemassojen valmistuspaikkana ja puhtaan maa- ja kiviaineksen välivarastointipaikkana toistaiseksi. Louhintaa, murskausta ja päällysteen valmistusta tulee olemaan urakkaluonteisesti 1 3 vuoden välein. Puretun päällysteen välivarastot ovat alueella ympäri vuoden. Välivarastoinnin maksimiaika on 3 vuotta. Liikenne Kiviainesta ja päällystemassaa kuljettavaa raskasta liikennettä on keskimäärin 0 20 autoa/päivä. Liikenteen määrä vaihtelee kuljetettavan aineksen menekin mukaan. On myös kausia, jolloin alueella ei ole toimintaa eikä liikennettä. Kulku alueelle tapahtuu Merijärventieltä erkanevan liittymän kautta.

4 Merijärventieltä johtavan päällystämättömän tien pöly sidotaan tarvittaessa vedellä tai kalsiumkloridilla. Ajonopeudet pidetään alhaisina, mikä osaltaan vähentää pölyämistä. Ottoalueen työmaatiet ovat sorapintaisia. Energian käyttö Arvio energiankulutuksesta on murskauksen ja kuormauksen osalta 5,5kWh/t. Energia tuotetaan agregaatilla. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Laitoksella on ISO :2004 mukainen sertifioitu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Päästöt ja niiden vähentäminen sekä arvio ympäristövaikutuksista Päästöt ilmaan Hiukkaset (sis. pöly) Typen oksidit Rikkidioksidi Hiilidioksidi 0,010t/a 1,0t/a 1,0/a 268,0t/a Kaasumaisia päästöjä syntyy koneiden polttomoottoreista. Päästöt minimoidaan huoltamalla koneet säännöllisesti ja pitämällä laitteet hyvässä kunnossa. Hiukkaspäästöjen lähteitä ovat polttomoottorit ja murskauslaitteiston pölyävät kohdat. Melu ja tärinä Melua aiheutuu ainoastaan silloin, kun alueella on toimintaa. Louhinnassa syntyy melua porauksissa, räjäytyksissä sekä ylisuurten lohkareiden rikotuksessa ja louheen lastauksessa. Louheen irtiottorajäytyksiä on urakan aikana yleensä kerran kahdessa viikossa. Murskausasemalla syntyy melua kuljetuksissa, murskauksessa sekä seulonnassa. Murskaamo toimii urakan aikana kahdessa vuorossa. Arvio melulähteiden A-painotetuista kokonaisäänitehotasoista: murskaus, liikkuva kalusto LWA (db) kauhakuormaaja LWA (db) kaivinkone LWA (db) Murskauksessa syntyvä melu on tasaista ja ei impulssimaista. Murskauslaitos sijoitetaan aina alueen pohjalle, jolloin meluvaikutus asutuksen suuntaan vaimenee. Toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi Alueella noudatetaan erityistä varovaisuutta, jotta pohjavettä likaavia aineita ei pääse maaperään. Polttoaineiden varastointi ja koneiden työaikainen pysäköinti sallitaan vain murskeiden varastoalueella, joka sijaitsee huomattavasti pohjavesipinnan yläpuolella. Öljytuotteiden läheisyyteen varataan aina imeytysturvetta. Pienet säiliöt esim. jäteöljy säilytetään niitä varten rakennetussa, työkoneiden mukana kulkevassa varastokontissa. Kontin pohja on tiivis, reunoiltaan korotettu ja estää vuotojen pääsyn maaperään. Polttoainetta varastoidaan alueella vain koneiden ja laitteiden tarvetta vastaava määrä silloin, kun alueella toimitaan. Säiliöt ovat kaksoisvaippaisia tai valuma-altaallisia ja niissä on ylitäytön estävä sulkuventtiili. Tankkauslaitteiston kunto tarkastetaan säännöllisesti ja ne lukitaan luvattoman käytön estämiseksi. Mahdolliset pienet läikät kerätään talteen heti ja likaantunut maa kuljetetaan sille tarkoitettuun välivarastoon tai vastaanottopisteeseen. Vahinkotapauksia varten Destialla on yhtenäiset toimintaohjeet ja välineistö, joiden avulla öljyn leviäminen voidaan estää. Työkoneita ei pestä eikä huolleta alueella. Ennen louhinnan aloittamista nykyiseen louhokseen kertynyt vesi pumpataan alueen kaakkoispuolella kulkeviin ojiin. Tarvittaessa pumppaus suoritetaan selkeytysaltaan kautta.

5 Toiminnassa ei synny jätevesiä. Työmaakopin WC-vedet johdetaan umpisäiliöön ja viedään jätevedenpuhdistamolle tai käytetään kuivakäymälää. Tiedot syntyvistä jätteistä Jätenimike Määrä Käsittelytapa Toimituspaikka Sekäjätettä 1 500l/a Keräysastia Toimitetaan jätteenk. WC-jäte <1m3/a Umpisäiliö Puhdistamo Ongelmajätteet l/a Hyväksytty käsittely Kaikki jätteet varastoidaan sitä varten tehdyssä katetussa, tiivispohjaisessa ja lukitussa varastokontissa. Ongelmajäte kerätään erilleen suljettuihin astioihin ja merkitään asianmukaisesti. Ongelmajätteet kerätään varastokonttiin tai kuljetetaan suoraan hyväksyttyyn ongelmajätteiden varastopaikkaan tai käsittelylaitokseen. Ongelmajätteiden kuljetuksista laaditaan siirtokirja, josta ilmenevät mm. jätteen laji, ominaisuudet, määrä, jätetunnus, jätteen luovuttaja ja vastaanottaja. Ongelmajätteiden määristä ja kuljetuksista pidetään kirjaa ja kirjanpito on pyydettäessä viranomaisen nähtävillä. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Pölyn määrään ja leviämiseen vaikuttavat uset tekijät, kuten valmistettavan murskeen raekoko, raaka-aineen ominaisuudet, ilman suhteellinen kosteus ja tuuliolosuhteet. Pölyn leviämistä estetään olosuhteiden mukaan kastelemalla murskattava materiaali ja koteloimalla laitoksen kuljettimet ja seulat. Pölyämistä vähennetään myös pitämällä putoamiskorkeudet mahdollisimman pieninä. Työmaateiden pölyämistä estetään tarvittaessa vedellä ja/tai natriumkloridilla. Murskaus tapahtuu aina ottoalueen pohjatasolla. Pohja on ympäröivää maastoa huomattavasti matalammalla, minkä ansiosta melun leviäminen ympäristöön on vähäistä. Laitos pyritään sijoittamaan lisäksi niin, että varastokasat vähentävät melun leviämistä asutuksen suuntaan. Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön Toiminta voi tilapäisesti vähentää viihtyisyyttä lähimpien talojen piha-alueilla työn aikana. Murskauksen ääni on kuultavissa lähimpien asuntojen piha-alueilla ja sääolosuhteista riippuen toiminta-alueen lähialueella. Etäämmällä melu vaimenee etäisyyden ansiosta. Murskauksen melu on tasaista ja ei impulssimaista. Vieressä kulkeva Merijärventie nostaa alueen taustamelutasoa. Vuosittainen työaika on kausittain ja toiminta ei ole jatkuvaa. Louhinta ja murskaus ei aiheuta melun raja-arvojen ylityksiä lähimmän asutuksen kohdalla eikä kohtuutonta haittaa ympäristölle. Alue on vuosia toiminnassa ollut kiviainesten ottoalue. Alue ei ole luonnontilainen. Aluetta ei ole luokiteltu maisemallisesti arvokkaaksi, eikä sen vaikutusalueella ole havaittu luontoarvoja, joihin toiminnalla olisi haitallisia vaikutuksia. Toiminnalla ei ole vaikutuksia luontoon tai luonnonsuojeluarvoihin tai rakennetuun ympäristöön. Toiminnan päätyttyä alus maisemoidaan ja metsitetään maa-ainesluvan mukaisesti ja alue palautuu aikanaan kaavan mukaiseen käyttöön. Toiminnan vaikutusalueella ei ole vesistöjä. Pölyäminen ei aiheuta murskauksen aikana haittaa lähimpiin taloihin. Tarvittaessa pölyämistä estetään olosuhteiden mukaan kastelemalla murskattava kiviaines sekä koteloimalla kuljettimet ja seulastot. Murskaus ja siihen liittyvät toiminnot järjestetään siten, että niistä ei voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Ympäristöriskeihin on varauduttu. Toiminnalla ei ole vaikutuksia maaperään tai vesistöön. Riskit ja poikkeukselliset tilanteet Toiminnasta aiheutuva merkittävin ympäristöriski on öljyvahinko esim. työkoneiden tai varastosäiliöiden vuodon tai tulipalon yhteydessä. Toiminnan ympäristövaikutuksia ja riskejä estetään ja rajoitetaan asianmukaisella suunnittelulla ja tek niikalla. Toiminnassa huomioitavia asioita ovat mm. toimintajaksojen ajoittaminen, ottotasojen val-

6 von ta, varastokasojen ja laitosten sijoittelu, polttoaineiden varastopaikkojen sijoittelu ja suojaus, ympäris tövaikutusten jatkuva seuranta ja alueen mahdollisimman nopea jälkihoito. Ennen jokaisen urakan aloittamista tehdään laatusuunnitelma, johon sisältyvät mm. ympäristölle aiheutuvien riskien kartoitus ja riskialttiiden työvaiheiden suunnittelu. Kaikki alueella työskentelevät hakijan ja sen urakoitsijoiden työntekijät ovat tietoisia maa-aines- ja ympäristölupien ehdoista ja toimintaan liittyvistä riskeistä siinä laajuudessa kuin se heidän työtänsä koskee ja velvoitettuja toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Asiattomien pääsy alueelle on kielletty. Tarkkailu ja raportointi Laitosten toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan mm. päivittäinen työaika, tuotantomäärä, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja poikkeavat tilanteet. Käyttöpäiväkirjat toimitetaan pyydettäessä valvontaviranomaisen nähtäville. Toiminta suunnitellaan siten, että asetetut raja-arvot eivät ylity. Syntyvää melua ja pölyä arvioidaan tuotannon aikana jatkuvasti aistinvaraisesti, ja päästöt pidetään hakemuksen mukaisena tarkkailemalla ja huoltamalla laitteita päivittäin. Mittauksia tehdään, mikäli annettujen ohjearvojen oletetaan ylittyvän. Toiminnan oleellisista muutoksista ilmoitetaan lupaviranomaiselle. Ympäristöluvan mukainen raportti toimitetaan tarvittaessa Alavieskan kunnan ympäristölupaviranomaiselle tiedoksi. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Alavieskan kunnan ilmoitustaululla Hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Alavieskan kunnan teknisessä toimistossa- Hakemuksesta on lähetetty tieto kirjeellä naapureille. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Lausunnot Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja. Päätös Toiminnan tulee tapahtua hakemuksen ja seuraavien lupamääräysten mukaisesti. Lupamääräykset 1. Hakemuksessa esitetyllä alueella saa louhia kalliota ja murskata louhetta yhteensä enintään t/a ja tehdä niihin liittyviä oheistoimintoja sekä valmistaa asfalttimassaa enintään t/a. (YsL 42 ja 43 ) 2. Purettua päällystettä voidaan välivarastoida alueella hakemuksen mukaisesti alle t/a. Samaa päällystekappale-erää ei saa säilyttää alueella kolmea vuotta kauempaa. Alueella voidaan lisäksi varastoida muualta tuotua puhdasta louhetta sekä alueelta syntyviä puhtaita leikkausmaita. Muualta tuodun puhtaan maa-aineksen käyttämisen alueen jälkihoitoon tai hyödyntämiseen tulee pyytää hyväksyntä etukäteen lupaviranomaiselta. Kierrätysmateriaalin laatu on tarkistettava vastaanotettaessa. (VNp 861/1997, YsL 42 ja 43, YsA 7 )

7 Melu ja tärinä 3. Toiminnassa tulee noudattaa hakemuksessa esitettyjä toiminta-aikoja. (YsL 42 ja 43, VnA 800/2010 ja VnA 448/2010 ) 4. Toiminta ei saa aiheuttaa tärinähaittaa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Räjäytystyössä tulee noudattaa siitä säädettyä lainsäädäntöä. (YsL 42, 43 ) 5. Melua on torjuttava sijoittamalla laitokset toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Raaka-aine-, tuote- ja pintamaakasat on pidettävä riittävän korkeina ja sijoitettava siten, että melun leviäminen estyy. Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava ja toiminta-alueen siirtokuljetukset on suunniteltava mahdollisimman lyhyiksi. (VnA 800/2010 ja VnA 448/2010 ) 6. Toiminta ei saa lähimmässä häiriintyvässä asuinkohteessa ylittää melutason ohjearvoja 55 db (LAeq) klo ja 50 db (LAeq) klo (VNp 993/1992, VNa 800/2010, VNa 448/2010). Päästöt maaperään ja pohjaveteen 7. Toiminnasta ei saa aiheutua pohjaveden ja maaperän pilaantumisen vaaraa. Työkoneissa käytettävät polttoaineet on varastoitava ja työkoneiden tankkaukset suoritettava niin, että vuodot maaperään voidaan estää. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksivaippaisia tai valuma-altaalla varustettuja ja ne on varustettava ylitäytönestimillä ja laponestolaitteilla. Tankkauslaitteistot lukittavalla sulkuventtiilillä. Polttoneste- ja bitumisäiliöiden on oltava tiiviitä ja kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Pölynsidonta- ja liukkaudentorjunta-aineita sekä räjähteitä ei saa käyttää siten, että niistä voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. (YsL 7, 8, 42, 43, VNa 800/2010 ja VNa 448/2010) 8. Koneiden huoltotoimenpiteet tulee pääsääntöisesti tehdä muualla kuin toiminta-alueella. Mikäli alueella on tarpeen tehdä koneiden huoltoja, tulee käyttää imeytysmattoja tai vastaavia alustoja, jotka estävät polttonesteiden pääsyn maaperään. Alueella ei saa tarpeettomasti säilyttää koneita tai laitteita. Imeytysainetta on oltava saatavilla urakan aikana. (YsL 7, 8, 42 ja 43, VNa 800/2010 ja VNa 448/2010) Jäte- ja hulevedet 9. Toiminnasta ei saa aiheutua pintavesien pilaantumista. Ympäristöön päätyvät vedet on tarvittaessa johdettava selkeytysaltaan kautta kiintoaineen erottamiseksi. (YsL 7, 8, 42 ja 43, VNa 800/2010, VNa 448/2010) Jätteet 10. Alueella syntyvät jätteet tulee lajitella ja varastoida laitosalueella niin, ettei niistä aiheudu roskaantumista, maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. Jätteiden syntyä tulee ehkäistä. Kaikki alueella syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin säännöllisesti. (YsL 7, 8, 42, 43 ja 45 )

8 11. Ongelmajätteet tulee säilyttää niille varatussa tiivispohjaisessa, katetussa ja reunakorokkeella varustetussa tilassa omissa astioissaan. Ongelmajätteissä tulee olla merkinnät astian sisällöstä ja muut varoitusmerkinnät. Ongelmajätteiden siirrosta on laadittava siirtoasiakirja. (YsL 7, 8, 42, 43 ja 45, VNp 659/1996) 12. Toiminnanharjoittajan on noudatettava kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa ja arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava se vähintään viiden vuoden välein. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman tarkistamisesta tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (VNa 800/2010 ja YsL 45 a ) Päästöt ilmaan 13. Porauksessa syntyvän pölyn leviämistä on estettävä laitoksen sijoittelulla ja pölynkeräyslaitteilla. Murskaamon pölyämistä on ehkäistävä kastelemalla tai koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Kuormattavan ja kuljettimelta putoavan kiviaineksen pölyämistä on estettävä säätämällä putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi ja esim. kiinnittämällä murskauslaitoksen kuljettimien päähän suojat. Toiminnasta aiheutuvat pölypäästöt ja ilmanlaatuarvot eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksessa 711/2001 säädettyjä ohjearvoja. (YsL 42 ja 43, VNa 800/2010) Asfalttiaseman pölyämistä on estettävä laitoksen sijoittelulla, tekstiilisuodattimella, koteloinnilla ja tehostamalla palamisprosesseja. Asfaltin valmistuksessa käytettävät pölyävät aineet on varastoitava niin, ettei pölyä joudu ympäristöön. Kuljetukset, lastaaminen ja lastin purkaminen sekä alueiden kunnossapito on toteutettava siten, että haitallinen pölyäminen voidaan estää. Hajuhaittoja on estettävä peittämällä asfalttimassa välittömästi lastauksen jälkeen. Tarvittaessa on käytettävä kotelointeja ja muuta hajuntorjunnan kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. (YsL 42 ja 43, VNa 448/2010) Häiriötilanteet 14. Toiminnanharjoittajan on varauduttava häiriötilanteisiin ja perehdytettävä alueella työskentelevät häiriötilanteen varalta. Häiriö- ja onnettomuustilanteita varten toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on ilmoitettava valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. (YsL 4, 42, 43 ja 46, VNa 800/2010 ja VNa 448/2010) 15. Laitteistojen ja rakenteiden kunnosta sekä huolloista on huolehdittava. Alueelle on varattava imeytysainetta sekä alkusammutuskalustoa. Laitteiden läheisyydessä tulee olla hätäkytkimet sekä ohjeet menettelystä vuoto- ja tulipalotapauksissa. Asfalttiaseman pölynerottimen rikkoutuessa tai muun päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa päästöjä aiheuttava toiminta on välittömästi keskeytettävä, kunnes häiriö on korjattu. Alueelle tulevat tiet on suunniteltava ja rakennettava pelastusajoneuvoille soveltuviksi. Ulkopuolisten pääsy alueelle on estettävä. (YsL 4, 7, 8, 42, 43 ja 46, VNa 800/2010, VNa 448/2010) 16. Onnettomuuden tai häiriön sattuessa toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä pelastusviranomaiselle ja ryhdyttävä toi-

9 menpiteisiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten ympäristövaikutuksien vähentämiseksi. Korjaavat toimenpiteet on tehtävä vastaavien tapausten toistumisen estämiseksi. (YsL 42, 43, 62 ja 76, YsA 30, VNa 800/2010, VNa 448/2010) Paras käyttökelpoinen tekniikka 17. Toiminnanharjoittajan tulee seurata toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varautua sen käyttöönottoon. (YsL 4, 5 ja 43, Ysa 37 ) Tarkkailu ja raportointi 18. Murskauslaitoksen toimintaa ja sen ympäristövaikutuksia on tarkkailtava päivittäin toiminnan aikana aistinvaraisesti sekä tarkistettava koneiden kunto säännöllisesti. Tarvittaessa päästöjä on mitattava mittauksin tai näytteenotoin, mikäli epäillään ympäristöhaittaa. (YsL 43 ja 46, VNa 800/2010) Toiminnanharjoittajan on järjestettävä asfalttiaseman käyttötarkkailu, päästötarkkailu ja ympäristövaikutusten tarkkailu. Pölynerottimen kuntoa ja toimintaa on tarkkailtava päivittäin. (YsL 43 ja 46, VNa 448/2010) 19. Laitosten toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa jossa on mainittava ainakin: -laitosten toiminta-ajankohta ja tuotantomäärä -varastoitavan purkuasfaltin ja betonin määrä -polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot -toiminnassa muodostuneet jätteet jätelajeittain ja niiden toimituspaikat ja poikkeukselliset tilanteet. Asfalttiaseman osalta lisäksi: -laskennalliset tai mitatut rikkidioksidin, typenoksidin, hiilidioksidin ja hiukkasten vuosipäästöt ilmaan. Yhteenveto toiminnasta on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. (YsL 43, 46, JL 51 ja 52, JA 22, VNa 448/2010 ja VNa 800/2010) Toiminnan muutos tai lopettaminen 20. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle ja esitettävä suunnitelma mahdollisten rakenteiden poistamisesta sekä maaperän ja pohjaveden mahdollisen pilaantumisen selvittämisestä sekä suunnitelluista puhdistustoimenpiteistä. Toiminta-alue on saatettava toiminnan loputtua sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta-alue on siistittävä ja alueelle varastoidut jätteet ja ongelmajätteet on toimitettava hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi. (YsL 43, 46 ja 90, VNa 448/2010) 21. Toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta muutoksesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on hyvissä ajoin ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YsL 81 ja YsA 30, VNa 448/2010)

10 RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Hakemuksen ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti to teutettuna toiminnan voidaan katsoa täyttävän ympäristönsuojelulain 42 :ssä esitetyt vaatimukset lu van myöntämiselle sekä parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. Toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan terveydellistä haittaa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolojen huononemista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantu mista toiminnan vaikutusalueella, eikä kohtuutonta haittaa naapurustolle. Lupamääräysten perustelut Lupamääräyksessä 1 esitetty enimmäismurskausmäärä sekä asfaltti massan valmistusmäärä ovat samat kuin hakemuksessa on esitetty. Lupamääräys 2 estää mahdollisen roskaantumisen ja pilaantumisen alueella ja varmistaa, ettei jätteeksi luokiteltavaa materiaalia käsitellä enempää kuin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupatoimivaltaan kuuluu. Lupamääräyksessä 3 sallittu hakemuksessa esitetyt toiminta-ajat. Toiminta-aikoja ei ole syytä rajata, koska lähin häiriintyvä kohde on n. 650 m päässä ja melun etenemistä rajoitetaan asemien sijoittelulla sekä varastokasoilla. Lupamääräyksien 4, 5 ja 6 toimenpiteillä ehkäistään melu- ja tärinähaittaa. Lupamääräyksessä 6 on annettu raja-arvot melutasolle, joka toiminnasta saa aiheutua ilman, että se aiheuttaisi terveyshaittaa lähimmissä häiriintyvissä asuinkohteissa. Melutasorajat perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista. Toiminnan suunnittelulla ja sijoittumisella voidaan vähentää siitä aiheutuvia melu-, pöly- ja tärinähaittoja. Lupamääräyksien 7 ja 8 mukaisesti toimimalla voidaan estää maaperän ja pohjaveden pilaantuminen. Lupamääräyksessä 9 esitetyn selkeytysaltaan rakentaminen voi olla tarpeen, jos havaitaan vesien samentumista tai muuta ympäristöhaittaa. Lupamääräyksillä 10, 11 ja 12 estetään jätteistä aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat. Määräyksellä 11 myös varmistetaan, että ongelmajätteiden varastointi sekä ongelmajätepakkausten merkinnät toimitettaessa ongelmajätettä käsittelypaikalleen ovat asianmukaisia. Lupamääräyksellä 13 estetään pölyhaittojen syntymistä ja ilmanlaadun heikkenemistä. Lupamääräysten häiriötilanteiden ennakointi ja niihin varautuminen on olennainen osa toimintaa. Suunnitelma häiriötilanteiden varalle ja henkilökunnan perehdytys ovat tarpeen, jotta osataan ennalta varautua mahdollisiin ympäristöhaittoja aiheuttaviin tilanteisiin ja jo etukäteen estää niiden tapahtuminen. Ulkopuoliset voivat tahallisesti tai tahattomasti toiminta-alueelle päästessään aiheuttaa ympäristölle tai terveydelle vaaraa aiheuttavan tilanteen. Tiedottaminen määräyksen 16 mukaisesti on tarpeen, jotta poikkeuksellisissa tilanteissa voidaan arvioida mahdolliset ympäristö- ja terveysriskit se kä tarvittavat toimenpiteet. Toiminnanharjoittajan on lupamääräyksen 17 mukaisesti oltava selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja siinä mielessä seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. Jos ympäristöhaittoja voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia, voidaan lupapäätöstä vaatia muutettavaksi.

11 Lupamääräykset 18 ja 19 ovat tarpeen laitoksen toiminnan ja ympäristöluvan valvomisen sekä ympäristövaikutusten seurannan kannalta. Ympäristönsuojeluviranomainen päättää mittauksista tarvittaessa. Toiminnan olennainen muuttuminen voi edellyttää luvan tarkistamista. Toiminnan lopettaminen edellyttää mm. sitä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit on poistettu, mahdollinen pilaantunut maaperä puhdistettu ja varastoidut jätteet poistettu toiminta-alueelta. Tämän vuoksi toiminnan muuttamisesta tai lopettamisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle lupamääräysten 20 ja 21 mukaisesti. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997) Jätelaki (1072/1993) Jäteasetus (1390/1993) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008) Valtioneuvoston asetus (800/2010) kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ym päristönsuojelusta Valtioneuvoston asetus (448/2010) asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Tämä ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennessä. Mikäli laitoksen toiminta olennaisesti muuttuu ennen määräaikaa, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. (YsL 55 ) Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai tästä luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tämän luvan estämättä noudatettava. (YsL 56 ) TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Toiminnanharjoittaja on hakenut YSL 101 :n tarkoittamaa päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta. Alavieskan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toiminta voidaan aloittaa tätä lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. (YSL 101 ) Perustelut: Alueella on harjoitettu louhintaa ja murskausta jo aiemmin, eikä alue siten ole luonnontilainen. Myös siirrettävän asfaltti- ja murskausaseman sijoituspaikka voidaan suhteellisen nopeasti saattaa ennalleen, jolloin välitön täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Lupamääräysten mukaisesta toiminnasta aiheutuvilla päästöillä ei ole sellaisia vaikutuksia, ettei oloja voitaisi olennaisilta osin palauttaa entiselleen. Lisäksi alueella ei käsitellä sellaisia jätteitä, joista olisi välitöntä vaaraa ympäristölle tai sen ennallistamiselle. Toiminnanharjoittajan on asetettava euron suuruinen vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota päätöksen noudattaa ympäristölupapäätöstä muutoksenhausta huolimatta tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lupapäätöksen toimeenpanon. (YSL 101 a ) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka Ympäristölautakunta 21 29.04.2015 Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka 1660/77.773/2015 YMPLA 21 Asia Luvan

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haapaveden

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä Ympäristölautakunta/valvontajaosto 24 16.06.2011 Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä 138/10.03.00/2011 Ympvalv 24 1.ASIA Ympäristölupa asfaltti- ja murskausasemalle,

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot