ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014"

Transkriptio

1 Ympäristöjaosto Ympäristölupa, soran murskaus, Morenia Oy 887/ /2014 YMPJAOST 49 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus soran murskaukselle siirrettävällä murskaamolla. HAKIJA Morenia Oy PL 81 Automaatiotie Oulu Oulunsalo Yhteyshenkilö Sakari Järvi puh sakari.jarvi(at)morenia.fi TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Soran otto ja murskaus. Kyseessä on toiminnan jatkaminen uudella luvalla tilalla Hyynilänkangas, kiinteistötunnus , Sastamalan kaupungin Selkeen kylässä. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 :n ja siinä mainitun liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7. e perusteella. Kyseessä on toiminnan jatkaminen. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevana ja toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Toimivaltainen viranomainen on ympäristönsuojelulain 34 2 momentin ja valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 :n 6. b. kohdan perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona toimii Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto. ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE SEKÄ MUUT MAANKÄYTTÖRAJOITUKSET Ottamisalueella ei ole voimassa yleis- eikä asemakaavaa. Alueella on voimassa Pirkanmaan 1.maakuntakaava. Ottamisalue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä Hyyhilänkankaan I-luokan pohjavesialueella ja Länsi-Suomen vesioikeuden määrittämällä ( ) pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä n. 1,7 km:n etäisyydellä vedenottamosta. Etäisyys ottoalueelta Hyynilänkankaan vedenottamon lähimmille

2 kaivoille 4 ja 5 on m. Hyynilänkangas ja Suodenniemi kk pohjavesialueiden suojelusuunnitelman mukaan pohjaveden virtaus on näille kaivoille päin ja maaperä hyvin vettä johtavaa. Alueella voimasssa ollut maa-aineslain mukainen I vaiheen ottamislupa päättyi , samoin ympäristölupa murskaukselle. Uusi maa-aineslain mukainen lupa on myönnetty (rak.ltk 78) kiinteistöille Hyynilänkangas RNo 1:28 ja Soini RNo 1:126, lupa on voimassa saakka. Kiinteistöt omistaa nykyinen Morenia Oy (y-tunnus ), jonka nimiin myös maa-aineslupa on siirretty. Luvan mukaan alueelta otettavan soran kokonaismäärä on m 3 ja vuosittainen otto keskimäärin m 3. SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminta-alue sijaitsee haja-asutusalueella, lähistöllä on useita maa-ainesten ottoalueita, ympäröivä maasto on pääosin tuoretta kangasmetsää, osin karukkokangasta, maaperä on soraa ja hiekkaa. Lähin asuinrakennus sijaitsee pohjoisessa noin 400 metrin etäisyydellä ottoalueen reunasta, kahteen seuraavaan on matkaa yli 700 metriä. Alueen eteläpuolitse kulkee seututie 259 ( Mouhijärvi- Lavia). YLEISKUVAUS TOIMINNASTA JA SEN LAAJUUDESTA Toiminta koostuu soran murskauksesta, varastoinnista, kuormauksesta ja kuljetuksista. Murskaukseen käytetään siirrettävää murskauslaitosta. Vuosittain käsiteltävän soran määrä on keskimäärin tn/vuosi. Kiviaineksen kuljetus murskaamoon ja varastointialueelle suoritetaan kuorma-autoilla ja pyöräkuormaajalla. Murskeita säilytetään alueella varastokasoissa ja ne kuljetetaan käyttökohteisiin kuorma-autoilla. Toiminta-aika on arkisin maanantai-perjantai murskaukselle klo 7-22 ja kuormaamiselle ja kuljetuksille klo 6-22, kuljetuksia voidaan tehdä joskus viikonloppuisinkin. Murskausta suoritetaan jaksoissa 1-3 kertaa vuodessa ja noin 2-4 kuukautta/vuosi. Kuljetuksia tehdään ympäri vuoden. Toiminnan loputtua alue maisemoidaan metsätalouden käyttöön. Soran ottaminen on suunniteltu toteutettavaksi vaiheittain.tällä hetkellä vaiheen I maa-ainekset on hyödynnetty ja maisemointi osin tehty. Vaiheen I pohjaa tarvitaan vielä murskattujen ainesten varastointiin koko toiminnan ajaksi.varastointiaika päättyy ottotoiminnan päättymisestä noin vuoden kuluttua. Ottamisalueen pinta-ala on 2,238 ha, II vaiheen soranottoalueen maan pinta on noin tasolla + 124, ottamisen pohjan taso on ja pohjavesi tasolla Suojakerrospaksuus pohjaveteen on kuusi metriä. Toiminnalle aiemmin myönnetty ympäristölupa koski vaihetta I, nyt haetaan ympäristölupaa vaiheelle II.

3 Murskaus tapahtuu siirrettävällä C-luokan murskauslaitoksella, jonka alle tehdään suojarakenne niin, että pohjamaan päälle asetetaan polttoaineita läpäisemätön kalvo (esim. HPDE-muovikalvo, paksuus vähintään 1 mm), jonka päälle tiivistetään huolellisesti 30 cm:n vahvuinen kerros hienoa maa-ainesta (silttiä, hienoa hiekkaa tai vastaavaa). Tuotannossa käytetään soraa keskimäärin t vuodessa ja enintään t vuodessa. Kevyttä polttoöljyä kuluu toiminnan aikana keskimäärin 10 t viikossa ja enintään 25 t viikossa. Tukitoiminta-alueelle sijoitetaan autojen ja työkoneiden pysäköintialueet sekä työkoneiden polttoainevarasto ja työn aikaiset sosiaalitilat. Alueelle ei sijoiteta huolto- eikä pesupaikkoja. Sosiaalitilojen käsienpesuvedet sekä pölyämisen estämiseen tarvittaessa käytettävä vesi tuodaan ulkopuolelta säiliössä. Pölyämisen estämiseksi käytetään vain puhdasta vettä, joka imeytyy maahan henkilön käsienpesuvedet ja vastaavat johdetaan umpisäiliöihin, joista ne kuljetetaan kunnallisen jätevesihuollon käsiteltäväksi. Kuivakäymäläjäte toimitetaan kunnallisen jätehuollon tai urakoitsijan välityksellä kaatopaikalle. Talviaikana tarvittava energia valaistukseen ja sosiaalitilojen lämmitykseen tuotetaan aggregaatilla. PÄÄSTÖT ILMAAN Aine Vuosipäästö (t/a) CO2 100 SO2 0,003 NOx 0,28 Hiukkaset (sis.pöly) 0,30 Murskaus- ja kuljetuspölyä sidotaan vesikastelulla. Oksidipäästöt minimoidaan käyttämällä parasta saatavilla olevaa tekniikkaa työkoneissa ja murskaimessa. Laitteiden kuntoa tarkkaillaan jatkuvasti ja ne pidetään huollettuina. MAAPERÄN, PINTA- JA POHJAVESIEN SUOJELU Alueella noudatetaan erityistä varovaisuutta, jotta öljyjä tai muita pilaantumisvaaraa aiheuttavia aineita ei pääse maaperään eikä pohjaveteen. Polttoaineiden jakelu- ja varastointipaikka sekä työkoneiden ja autojen säilytyspaikka sijoitetaan erilliselle ns. tukitoimintojen alueelle, jonka alle rakennetaan suojaus kuten murskauslaitoksenkin alle. Tukitoimintojen alue sijoitetaan kaivualueen ulkopuolelle, jolla suojakerroksen vahvuus on n. 18 m. Alueella ei suoriteta ajoneuvojen pesua eikä huoltoa. Polttoaineet säilytetään kaksoisvaippasäiliöissä. Mahdollisiin vahinkotapauksiin on varattu imeytysturvetta paali/kone. Alueella sattuvat öljyvahingot ilmoitetaan välittömästi alueelliselle pelastuslaitokselle ja ryhdytään toimenpiteisiin mahdollisen öljyvahingon leviämisen estämiseksi.

4 Soranottotoiminnan vaikutuksia pohjaveteen tarkkaillaan voimassaolevan maa-ainesluvan lupaehtojen mukaisesti. Seurantasuunnitelman mukaan pohjaveden pinnan korkeutta seurataan neljännesvuosittain ja pohjaveden laatua (haju, väri, sameus, happi, ph, sähkönjohtavuus, kovuus, CODMn/TOC, sulfaatti, nitraatti, kloridi, rauta, mangaani, polttoainehiilivedyt ja mineraaliöljyt) kerran vuodessa. Soranottoalueelle on kahden aiemman pohjavesiputken lisäksi asennettu joulukuussa 2012 kolmas seurantaputki. ARVIO TOIMINNAN MUISTA VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN Murskauksesta aiheutuu melu- ja pölyhaittoja ympäristölle. Näiden syntymistä ja leviämistä voidaan estää suunnitelmallisella toiminnalla. MELU Melua aiheutuu etenkin soran murskauksesta ja soran kuljetuksesta ja syötöstä, murskeiden kuljetuksesta varastokasoihin sekä lajikkeiden kuormauksesta ja kuljetuksesta. Meluhaitat ovat paikallisia ja jaksottaisia, koska murskausta tehdään kahtena-neljänä kuukautena vuodessa. Asuinalueella melun päiväohjearvo on 55 db. Murskauslaitoksen melu vaimenee alle 55 db:n noin 400 metrin etäisyydellä melulähteestä. Melua vaimennetaan tarvittaessa koteloinnein ja meluestein. Suunniteltu varastokasojen sijoittelu vaimentaa myös melua. Toiminta-alueen lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 500 metrin etäisyydellä murskauslaitoksesta eikä lähistöllä ole muita helposti häiriintyviä kohteita. PÖLY Pölyn lähteitä ovat mm. liikenne, murskauslaitoksen kuljettimet ja varastokasat. Pölylaskeuma on merkittävä yleensä vain toiminta-alueella, sallittu leijuma alitetaan 300 metrin etäisyydellä. Tarvittaessa pölyämistä ehkäistään laitteiston koteloinneilla ja tuulisuojilla sekä kastelemalla ja vesisuuttimillla. Myös kuljetuksista syntyvä pöly voidaan kuivilla sääjaksoilla sitoa kastelemalla sekä ajonopeuksia rajoittamalla. Näin pölyhaitat jäävät vähäisiksi. Sijoittamalla toiminnot soramonttuun varastokasojen keskelle voidaan tehokkaasti estää melun ja pölyn leviämistä ympäristöön. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Riskit liittyvät lähinnä koneiden ja laitteiden sekä murskaamon öljy- ja polttoainevuotoihin tai tankkausten yhteydessä tapahtuviin ylivuotoihin. Vuotojen varalta murskauslaitos, koneiden polttoainesäiliö ja tankkasupaikat sekä paikoitusalue sijoitetaan alustalle, joka estää öljyn tai polttoaineen pääsyn maaperään, kuten

5 edellä kohdassa yleiskuvaus toiminnasta ja sen laajuudesta ja maaperän, pinta- ja pohjavesien suojelu on kerrottu. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA Murskauslaitoksessa käytetään viimeisimpiä teknisiä ja taloudellisia ratkaisuja päästöjen ja riskien minimoimiseksi. LIIKENNE Liikennöinti alueelle kulkee päällystetyn seututien (mt 259) kautta, yhdystie alueelle on soratie. Kiviainesta kuljettavaa raskasta liikennettä on toiminnan aikana vilkkaimmillaan käyntiä päivässä, muulloin se on vähäistä. Tarvittaessa pölyyntymistä ehkäistään kastelemalla puhtaalla vedellä. TOIMINNAN KÄYTTÖTARKKAILU Laitoksen käyttäjä tarkkailee laitoksen toimintaa ja tarvittaessa keskeyttää tuotannon, kunnes häiriö on poistettu. Toiminnasta pidetään käyttö- ja/tai työmaapäiväkirjaa mm. ympäristöasioista kuten poikkeavista melu- ja pölypäästöistä, maaperän likaantumisesta tai likaantumista aiheuttavista vuodoista ja roskien tai muun ulkopuolisen materiaalin ilmaantumisesta alueelle. Vaikutuksia pohjaveteen tarkkaillaan voimassa olevan maa-ainesluvan lupaehtojen ja vesien seurantasuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa suoritetaan melu- ja/tai pölymittauksia. Merkittävistä ympäristövahingoista ilmoitetaan välittömästi palokunnalle, ympäristöviranomaiselle ja maa-ainesten ottoa valvovalle viranomaiselle. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta on tiedotettu ympäristönsuojelulain 44 :n mukaisesti kuuluttamalla Sastamalan kaupungin ilmoitustaululla ja Sotesin internetsivuilla. Asiakirjat ovat olleet julkisesti nähtävillä kuulutusajan ympäristöterveydenhuollon Sastamalan toimipisteessä. Kuulutusta koskeva ilmoitus on julkaistu Tyrvään Sanomissa Lisäksi hakemuksesta on erikseen tiedotettu tiedossa oleville asianosaisille. Hakemuksen johdosta ei ole järjestetty kuulemistilaisuutta tai katselmusta. Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Lupahakemuksen johdosta ympäristöterveystarkastaja on tehnyt paikan päällä tarkastuksen Lupahakemuksesta on pyydetty Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Sastamalan veden lausunto.

6 Pirkanmaan ELY-keskus (PIRELY/2852/ ) esittää lausunnossaan mm. että murskauslaitoksen energia on otettava ensisijaisesti sähköverkosta ja että tämä vaihtoehto tulee selvittää lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä. Lausunnossa otetaan kantaa myös murskauslaitoksen alapuolisen maaperän tiivistämiseen, tankkaus- ja tukitoiminta-alueen sade- ja sulamisvesien käsittelyyn, tankkaus- ja tukitoiminta-alueen sijoittamiseen ja koneiden, laitteiden ja säiliöiden turvallisuuteen ympäristöturvallisuuden kannalta. Lausunto kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Morenia OY ( Ympäristönsuunnittelu Oy / Morenia ) on antanut lausuntoon vastineen (Elyn lausunnon kohdat kursiivilla ): Murskauslaitoksen energia on otettava ensisijaisesti sähköverkosta ja tämä vaihtoehto tulee selvittää lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä. Selvitys tulee toimittaa ELY-keskukselle mahdollista lausuntoa varten. Kohteen tämänhetkinen, murskauskelpoinen kiviainesvaranto on n t. Tämä määrä saadaan myytyä markkinoille n. 3 vuodessa. Sähköverkon rakentamiskustannukset murskausenergian ottamiseksi sähköverkosta ovat n ,-. Tämä aiheuttaisi tuotteille n. 1,-/tonni (n. 20%) lisäkustannuksen, jolloin tuotteen myynti olisi mahdotonta. Toiminta olisi ajettava alas ja aliurakoitsijat irtisanottava. Sähköverkosta otettavalla energialla voidaan vaikuttaa ainoastaan n. 33%:iin toimintakokonaisuuden polttoaineen (kevyt polttoöljy) kulutuksesta. Valtaosa n. 67% kuluu kiviaineksen syöttöön ja varastointiin käytettävissä työkoneissa. Kyseisessä kohteessa nykyisillä volyymeilla voitaisiin sähköverkosta otettavalla murskausenergialla vähentää polttoaineen kulutusta vain n l/v. Mikäli ajatellaan poltto- tai voiteluaineista ympäristölle aiheutuvaa riskiä ovat kiviaineksen syöttöön ja varastointiin käytettävät kauhakuormaajat merkittävästi suurempi riski, kuin tiivistetyn ja nesteitä läpäisemättömän kerrosrakenteen päällä toimiva murskain. Markkinoilla olevat, sähköverkosta otettavalle energialle suunnitellut murskauslaitokset ovat kapasiteetiltaan suuria ja tämäntyyppiseen toimintaan täysin soveltumattomia. Vuosittain murskattavan kiviaineksen määrä tulisi olla 3-4 kertainen, jotta toiminta voisi olla taloudellisesti mahdollista. Tällöinkin erittäin haasteelliseksi jäisi sähköverkon rakentamiskustannusten kattaminen. Ympäristön kannalta sähköverkosta otettavalla energialla toimivalla murskaimella saavutetaan vain marginaalisia parannuksia riskien hallintaan ja polttoaineen kulutukseen. Kun kyseessä on vielä elinkaarensa lopussa oleva toiminta on edellytys kyseisestä tekniikasta kohtuuton. Olennaisinta on, että vaatimus sen käyttämisestä lopettaisi toiminnan. Murskauslaitoksen alapuolinen maaperä on tiivistettävä siten, että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden (mm. voiteluaineet ja jäätymisen estoaineet ym.) pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty.

7 Ympäristölupahakemuksen (kohta 21.) mukaisesti murskauslaitoksen alapuoliseen maaperään asennetaan poltto- ja voiteluaineita läpäisemätön kalvo (esim. HPDE-muovikalvo, paksuus vähintään 1 mm). Kalvon päälle tiivistetään huolellisesti 30 cm:n vahvuinen kerros maa-ainesta (silttiä, hienoa hiekkaa tai vastaavaa). Tankkaus- ja tukitoiminta-alueen sade- ja sulamisvesien imeytyminen pohjavesialueelle on estettävä. Alueella on oltava tiivisrakenteinen alusta, jonka rakenne on varmistettava paksulla ja kestävällä HDPE-kalvolla. Kalvo on asennettava siten, että se ei pääse käytössä rikkoontumaan. Ympäristölupahakemuksen (kohta 21.) mukaisesti tankkaus- ja tukitoiminta-alueen maapohjaan asennetaan poltto- ja voiteluaineita läpäisemätön kalvo (esim. HPDE-muovikalvo, paksuus vähintään 1 mm). Kalvon päälle tiivistetään huolellisesti 30 cm:n vahvuinen kerros maa-ainesta (silttiä, hienoa hiekkaa tai vastaavaa). Poltto- tai voiteluainevahinkojen varalta niiden pääsy maaperään estetään varustamalla alue öljynerotuskaivolla, johon muotoiltu maanpinta ja nesteitä läpäisemätön kalvo viettävät. Tankkaus- ja tukitoiminta-alue on ensisijaisesti sijoitettava varsinaisen soranottoalueen ulkopuolelle paikalle, jolla on kaivualuetta vähintään 2 metriä paksumpi suojakerros ja jolta sade- ja sulamisvedet voidaan painovoimaisesti johtaa pois siten, etteivät sade- ja sulamisvedet pääse imeytymään pohjavesialueelle. Tankkaus- ja tukitoiminta-alue on hakemuksen mukaan sijoitettu kaivualueen ulkopuolelle, jolla suojakerroksen vahvuus on n. 18 m. Sadeja sulamisvedet --> vrt. edellinen kohta. Koneiden ja laitteiden tankkausta varten varastoitavan polttoaineen säiliöiden on oltava kaksoisvaipallinen tai ne on sijoitettava katolliseen tilaan, joka on varustettu vähintään säiliön tilavuutta vastaavalla valuma-altaalla. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot laponestolla. Käytettävät polttoainesäiliöt ovat rakenteeltaan, sijoittelultaan ja varustukseltaan ELY:n lausunnon mukaisia. Lausunto kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Koska Elyn lausunnossa edellytettiin, että murskauslaitoksen energia olisi otettava ensisijaisesti sähköverkosta ja tämä vaihtoehto tulee selvittää lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä, toimitettiin Morenia OY:n selvitys ELY-keskukselle lausuntoa varten. Lausunnossaan (PIRELY/2852/ ) Pirkanmaan ELY-keskus toteaa vastineesta mm. seuraavaa: Morenia Oy on vastineessaan arvioinut, että kyseessä on elinkaarensa lopussa oleva toiminta ja kohteen murskauskelpoinen kiviainesvaranto saadaan myytyä markkinoille noin kolmessa vuodessa. Ottaen huomioon jäljellä oleva toiminta-aika Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että Morenia

8 Oy:n selvitys murskauslaitoksella käytettävästä energiasta on tässä tapauksessa hyväksyttävissä. Lausunnossa totesimme, että tankkaus- ja tukitoiminta-alue on ensisijaisesti sijoitettava varsinaisen soranottoalueen ulkopuolelle ja paikalle, jolta sade- ja sulamisvedet voidaan painovoimaisesti johtaa pois siten, etteivät sade- ja sulamisvedet pääse imeytymään pohjavesialueelle. Morenia Oy:n suunnitelmissa tankkaus- ja tukitoiminta-alue on esitetty sijoitettavaksi toiminta-alueen pohjois-osaan alueelle, joka on harjun ydinosaa. Esitetyllä paikalla maa-aineksen vedenjohtavuus on hyvä ja pohjaveden virtaussuunta kohti vedenottamoa. Karttatarkastelun perusteella Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että tankkaus- ja tukitoiminta-alue olisi sijoitettavissa toiminta-alueelle lausunnossa edellytetyllä tavalla. Kun otetaan huomioon toiminnan sijainti suhteessa Hyynilänkankaan vedenottamoon ja pohjavesien virtaussuunta sekä toiminnan pohjavesille aiheuttama pilaantumisen riski Pirkanmaan ELy-keskus katsoo, että vaihtoehtoiset sijoituspaikat tuki- ja toiminta-alueelle tulee vielä tämän lupakäsittelyn yhteydessä selvittää. ELY-keskus toteaa myös, että lähes koko toiminta-alue sijaitsee Hyynilänkankaan pohjavedenottamolle määrätyn suoja-aluepäätöksen mukaisella kaukosuojavyöhykkeellä, jolle mm. ei saa perustaa nestemäisten polttoaineiden varastoa. Lausunto kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Koska Elyn lausunnossa edellytettiin, että vaihtoehtoiset sijoituspaikat tuki- ja toiminta-alueelle tulee vielä tämän lupakäsittelyn yhteydessä selvittää, on Morenia Oy:lle varattu tilaisuus antaa asiasta selvitys. Morenia Oy (Ympäristönsuunnittelu Oy / Morenia ) on vastineessaan todennut seuraava: Tankkaus- ja tukitoiminta-alueet on esitetty Pirkanmaa ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti kaivualueen ulkopuolelle, jossa maakerroksen suojaetäisyys pohjaveteen on 18 m. Lisäksi tankkaus- ja tukitoiminta-alueen pohja on varustettu nesteitä läpäisemättömällä kalvolla ja öljynerotuskaivolla. Luvan hakija on myös selvittänyt vaihtoehtoiset ratkaisut tukitoiminta-alueen sijoittamiselle. Niitä ei löytynyt. Esitetty ratkaisu on paras, kun sijoittelu otetaan huomioon sekä ympäristön että toiminnan kannalta. Suunnitelman mukaisella ottotoiminnalla ei aiheuteta vakavaa riskiä pohjaveden pilaantumiselle. Lausunto kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Hakemuksesta on pyydetty myös Sastamalan veden lausunto ja käyttöpäällikkö toteaa seuraavaa: Hakemuksen mukainen alue sijaitsee I-luokan pohjavesialueen sisällä olevalla vedenottamon pohjaveden muodostumisalueella (Pohjavesialueen suojelusuunnitelma 2010). Alueen pohjaveden virtaussuunta on kohti vedenottokaivoja. Vedenottokaivot K4 ja K5 sijaitsevat n. 500 m luoteeseen kyseisestä alueesta.

9 Pohjavesialueelle ei tulisi myöntää uusia lupia maa-ainesten ottamiselle tai muulle pohjaveden pilaantumisriskiä aiheuttavalle toiminnalle. Mikäli myönnetään, on varmistuttava, että toiminta ei missään olosuhteissa vaaranna pohjavesiä. Morenia Oy (Ympäristönsuunnittelu Oy / Morenia) on sähköpostilla ilmoittanut ottaneensa vastineessaan huomioon myös Sastamalan veden lausunnon. Valmisteluvastuu: ympäristöterveystarkastaja Kaija Ekonen Ehdotus terv valvj: Ympäristöjaosto myöntää ympäristöluvan Morenia Oy:lle soran murskaukselle tilalla Hyynilänkangas, kiinteistötunnus , Sastamalan kaupungin Selkeen kylässä. Tämä lupa sisältää ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 :n ja siinä mainitun liitteen 1 taulukon 2. kohdan 7. e mukaisen ympäristöluvan. Lausunnot, vastineet ja lisäselvitykset on otettu huomioon päätöksessä ja perusteluissa ilmenevällä tavalla. Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksessa esitetyllä tavalla sekä noudattaa lisäksi seuraavia lupamääräyksiä: Lupamääräykset: Tuotanto ja toiminta-aika 1. Tuotannossa käytettävän soran määrä on keskimäärin t vuodessa ja enintään t vuodessa. (YSL 52 ) 2. Soran murskausta voi tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin pois lukien arkipyhät klo Kuormaamista ja kuljetusta saa harjoittaa arkipäivisin maanantaista perjantaihin arkipyhät pois lukien klo 6-22 sekä satunnaisesti viikonloppuisin. (YSL 49 ja 52 ) Päästöt ilmaan 3. Pölyämisestä ei saa aiheutua haittaa toiminta-aluetta ympäröivissä häiriintyvissä kohteissa. Pölyämistä on pyrittävä mahdollisimman tehokkaasti estämään toimintojen sijoittelulla. Tarvittaessa on käytettävä pölynsidontaan kastelua. (YSL 49 ja 52 sekä Vna 800/ ) 4. Murskaustyön aiheuttamaa pölyämistä on tarkkailtava ja tarvittaessa selvitettävä mittauksilla lähimmässä häiriintyvässä kohteessa. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin haitan poistamiseksi koteloimalla murskaimia, kastelemalla, rajaamalla työaikaa tai muulla vastaavalla tavalla. (YSL 6, 7, 49, 52 ja 62 sekä VnA 800/ ja Vna 38/ ) Melu ja tärinä

10 5. Melu häiriintyvien kohteiden piha-alueilla ei saa ylittää päivällä klo db(a) eikä yöllä klo db(a). Yöohjearvo koskee aamuisin klo 6-7 harjoitettavaa kuormausta ja kuljetusta. Toiminnan aiheuttama melu on tarvittaessa selvitettävä mittauksin ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Mittaukset tulee suorittaa murskaustoiminnan aikana. (YSL 6, 52 ja 46 ja Vnp 993/1992) Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 6. Kaikki jätteet tulee kerätä ja varastoida asiallisesti ennen eteenpäin toimittamista. Vaaralliset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa vaarallisten jätteiden käsittelyyn. Vaarallista jätettä luovutettaessa jätteiden siirrosta on laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston asetuksen 24 (179/2012) mukaiset tiedot jätteistä. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä kolmen vuoden ajan. (YSL 52 ja 58, YSA 15, JäteL 15, 29 ja 121 sekä Vna 179/ ) 7. Jätteen määrää on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä vähentämään. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on eroteltava ja toimitettava höytykäyttöön. Jätteen saa luovuttaa vain jätelain mukaan hyväksytylle toimijalle. (YSL 16, 17, 52 ja 58, JäteL 8, 12, 15, 28, 29, 30 ja 72 ) Varastointi 8. Murskauslaitoksen alapuolinen maaperä on tiivistettävä siten, että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden (mm. voiteluaineet ja jäätymisen estoaineet ym.) pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. Tankkaus- ja tukitoiminta-alueen sade- ja sulamisvesien imeytyminen pohjavesialueelle on estettävä. Alueella on oltava tiivisrakenteinen alusta, jonka rakenne on varmistettava paksulla ja kestävällä HDPE-kalvolla. Kalvo on asennettava siten, että se ei pääse käytössä rikkoontumaan. Koneiden ja laitteiden tankkausta varten varastoitavien polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia tai ne on sijoitettava katolliseen tilaan, joka on varustettu vähintään säiliön tilavuutta vastaavalla valuma-altaalla. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot laponestolla. Jakelulaitteiston täyttöpistooli on oltava lukittuna aina kun alueella ei työskennellä. Paikalla tulee olla varattuna riittävä määrä imeytysainetta mahdollisten vuotojen varalle. Toiminta-ajan ulkopuolella ei tankkaus- ja tukitoiminta-alueella saa varastoida nestemäisiä polttoaineita tai muita kemikaaleja. (YSL 16, 17, 52 ja 58 ) 9. Raaka-aineet, tuotteet, polttoaineet sekä jätteet on varastoitava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa taikka pilaantumisvaaraa pinta- tai pohjavesille tai maaperälle. (YSL 16, 17, 52 ja 58, JäteL 8 ja 72, NaapL 17 )

11 Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 10. Häiriöistä, joista saattaa aiheutua merkittävää ympäristöhaittaa on välittömästi ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mahdollisista öljyvahingoista on välittömästi ilmoitettava alueelliselle pelastuslaitokselle ja ryhdyttävä välittömiin rajoitustoimiin vahingon leviämisen estämiseksi. Toimintaohjeet mahdollisten ympäristövahinkojen varalta on oltava nähtävillä työmaalla. (YSL 52, 123 ja 134, YSA 15) Tarkkailu ja raportointimääräykset 11. Hakemuksen mukaan pohjaveden laatua seurataan kerran vuodessa ja vedestä tutkitaan haju, väri, sameus, happi, ph, sähkönjohtavuus, kovuus, CODMn/TOC, sulfaatti, nitraatti, kloridi, rauta, mangaani, polttoainehiilivedyt ja mineraaliöljyt. Vedenlaatuseurannassa tulee edellisten lisäksi tehdä seuraavat määritykset: ammonium, nitraatti ja nitriittityppi, kalium, kalsium, magnesium, natrium, alkaliniteetti, lämpötila ja hiilidioksidi. ( YSL 52 ja 62 ) 12. Alueen toiminnoista ja siellä syntyneistä jätteistä on pidettävä kirjaa. Yhteenveto edellisen vuoden kirjanpidosta on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaostolle. Yhteenvedossa on esitettävä seuraavat asiat: - pohjavesiseurannan tulokset ( pinnan korkeudet ja veden laatu) - murskatun kiviaineksen määrä - polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot - murskauksen toiminta-ajat - laskennalliset ja/tai mitatut vuosipäästöt - tiedot poikkeuksellisista tilanteista ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet - jätehuoltoa koskevat tiedot: syntyneet jätteet, vaaralliset jätteet ja niiden toimituspaikat - tiedot toiminnanharjoittajan oma-aloitteisesti tekemien melumittausten tuloksista -tiedot hiukkasten pitoisuuksien tarkkailusta (tarkkailu esim. työmaapäiväkirja). (YSL 62, JäteL 8, 28, 29 ) Ympäristönsuojelun yhteenvedon perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään viimeiseltä kolmelta vuodelta viranomaisten nähtäväksi. (YSL 62, JäteL 8, 28, 29 ja 30 ) Muut määräykset 13. Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelu- tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 ) 14. Toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, kun luvan saaja on toimittanut euron vakuuden ja sitä koskevat asiakirjat ympäristöjaostolle. (YSL 199 )

12 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Lupamääräysten perustelut: Tuotannon ja toiminta-aikojen rajoituksilla varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristölle ja asutukselle. (Lupamääräys 1 ja 2) Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toiminnan aiheuttamista haitoista ja tarvittaessa rajoitettava tai poistettava niitä. (Lupamääräys 3 ja 4) Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta melua. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toiminnan aiheuttamasta melusta. (Lupamääräys 5) Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava laitokseen, jolla on lupa käsitellä vaarallista jätettä. Siirtoasiakirjan avulla voidaan valvoa vaarallisten jätteiden kulkua tuottajalta asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Jätelain mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava etusijajärjestystä. Jätelaissa määritellään millä edellytyksillä jätettä voidaan luovuttaa. (Lupamääräykset 6 ja 7) Haitalliset ympäristövaikutukset on ehkäistävä ennakolta, mikä edellyttää toiminnanharjoittajalta huolellisuutta ja varovaisuutta raaka-aineiden, tuotteiden, polttoaineiden sekä jätteiden varastoinnissa ja käsittelyssä. (Lupamääräys 8 ja 9) Haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisyyn liittyy myös varautuminen häiriö- tai onnettomuustilanteisiin sekä riittävä tiedottaminen. (Lupamääräys 10) Seuranta ja raportointi vaaditaan valvonnan toteuttamiseksi. (Lupamääräys 11 ja 12) Toiminnanharjoittajan on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. (Lupamääräys 13) Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen. Toiminnan aloittamisesta välittömästi päätöksenteon jälkeen ei ole merkittävää haittaa ympäristölle. (Lupamääräys 14) PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi kuitenkin enintään maa-ainesluvan voimassaoloajan eli saakka. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta lupaa.

13 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6-8, 15-17, 20, 27, 39, 40, 42-44, 48, 49, 52, 53, 58,62, 70, 123,134, 190, 199, 205, 226, 227 :t Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, :t Jätelaki (646/2011) 8, 12, 15, 28, 29, 30, 72 ja 121 :t. Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17. Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (38/2011) Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) YMPÄRISTÖLUPAMAKSU JA SEN PERUSTELU Tämän ympäristöluvan käsittelymaksu on 1320 euroa Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti ( tullut vireille ennen uuden taksan voimaantuloa). Maksu sisältää ympäristöluvan käsittelymaksun 1100 euroa ja toiminnan aloittamisen mukaisen vakuuden hyväksymistä koskevan lisämaksun 220 euroa, joka on 20 prosenttia kyseistä toimintaa koskevasta maksusta. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 :n mukaisesti Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Pöytäkirjanote: Luvan hakija Sastamalan kaupunki Sastamalan Vesi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ilmoitus päätöksestä: Ilmoitus niille, joille on ympäristönsuojelulain 44 :n 1 momentin mukaisesti annettu lupahakemuksesta erikseen tieto. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Sastamalan kaupungin ilmoitustaululla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Lisätietoja: ympäristöterveystarkastaja Kaija Ekonen, puh

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa koskeva ympäristölupapäätös.

Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa koskeva ympäristölupapäätös. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 2 / 2015 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2015 ASIA HAKIJA Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12 Tekninen lautakunta 6 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Kuljetuspolar Oy:lle Teknltk 6 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija Kuljetuspolar

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukainen muutos kalliokiven louhintaa

Lisätiedot

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 38 22.05.2014 Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy OULYMP 38 ASIA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ympäristölautakunta 26 26.08.2014 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ymp 26 Valmistelija vs.rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040 848 8243 HAKEMUS Koneurakointi ja Kuljetus

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee soran murskausta. Kyseessä on uusi ympäristölupa.

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee soran murskausta. Kyseessä on uusi ympäristölupa. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 17/2012 Antopäivä 24.1.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Läänin Kuljetus Oy:n harjoittamalle kallion louhinnalle ja murskaukselle Sastamalan kaupungin Mielaanniemen kylässä

Ympäristöluvan myöntäminen Läänin Kuljetus Oy:n harjoittamalle kallion louhinnalle ja murskaukselle Sastamalan kaupungin Mielaanniemen kylässä Ympäristöjaosto 4 21.01.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Läänin Kuljetus Oy:n harjoittamalle kallion louhinnalle ja murskaukselle Sastamalan kaupungin Mielaanniemen kylässä 67/11.01.00/2014 YMPJAOST 4 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy

Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy Rakennus- ja ympäristölautakunta 76 22.04.2015 Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy 46/58/585/2015

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristölautakunta 36 27.11.2014 Kauhavanseudun Autoilijat / ympäristölupa Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaista ympäristölupaa haetaan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä Ympäristölautakunta/valvontajaosto 24 16.06.2011 Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä 138/10.03.00/2011 Ympvalv 24 1.ASIA Ympäristölupa asfaltti- ja murskausasemalle,

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa.

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa. 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Rakennuslautakunta / Ympäristönsuojelu Rak.ltk 26.11.2014 73 LIITE 3 Vapaudenkatu 8 B 98100 KEMIJÄRVI Puh. 0400-217931 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 15.9.2003 Kokouspvm 11.9.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Diaarinumero: 302/1/12 Antopäivä: 27.6.2013 Taltio: 2165

Diaarinumero: 302/1/12 Antopäivä: 27.6.2013 Taltio: 2165 27.6.2013/2165 KHO:2013:116 Ympäristölupa - Louhinta - Murskaus - Lupamääräys - Lupaedellytykset - I luokan pohjavesialue - Pohjaveden pilaamiskielto - Sähköverkko - Aggregaatti Diaarinumero: 302/1/12

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen Rakennus- ja ympäristölautakunta 29.4.2015

Annettu julkipanon jälkeen Rakennus- ja ympäristölautakunta 29.4.2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Rakennus- ja ympäristölautakunta 29.4.2015 ASIA: Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten. 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten. 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2. 1 / 17 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 302/Pohjolankatu 14 tarkistamisesta 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2016 I LUPAPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta DN:o 6893/11.01.00/2011 Päätöksen antopäivä 28.5.2013

Ympäristölautakunta DN:o 6893/11.01.00/2011 Päätöksen antopäivä 28.5.2013 ESPOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta DN:o 6893/11.01.00/2011 Päätöksen antopäivä 28.5.2013 Asia Päätös Maanrakennus Oy Laatutyön esittämästä ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle.

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle. Ympäristölautakunta 73 30.10.2014 Ympäristölupa, Suomussalmen KTK Oy, kivenmurskaus YMP 73 Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 24.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 24.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) 143 Skanska Infra Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö, Kruunuvuorenranta HEL 2015-007962 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Kokouspvm 18.3.2015 Mötesdatum SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN

Kokouspvm 18.3.2015 Mötesdatum SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN 1 YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOS / SIPOON MOOTTORIKERHO RY, MOOTTORIURHEILUKESKUS ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 :n mukaisen muutoslupahakemuksen johdosta, jonka Sipoon Moottorikerho ry on jättänyt

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 9. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 9. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 9 KOKOUSAIKA 26.4.2012 klo 19.00 20.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy

Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 73 01.02.2005 3 Ymp 15106-2004 (235) Ympäristölupahakemus / NCC Rakennus Oy Ympkaalk 73 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 24.1.2005

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 806 30.11.2004 2 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 825 07.12.2004 3 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 846 14.12.2004 4 Ymp 9201-2004

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoman ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaamiseen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoman ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaamiseen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Ympäristö- ja terveyslautakunta 25 09.10.2014 Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoman ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaamiseen Ympäristö- ja terveyslautakunta 25 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVAA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Haminan kaupunki / Hamina Bastioni Raatihuoneentori

Lisätiedot

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4892/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4892/11.01.00/2014 1(7) JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta 18.2.2015 22 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4892/11.01.00/2014

Lisätiedot

Nummi-Pusulan kunta, Karisjärven kylä Tilat Jokiniemi 540-420-5-40 ja Korkia 540-420-1-25. Kiinteistöt ovat yksityishenkilöiden omistuksessa.

Nummi-Pusulan kunta, Karisjärven kylä Tilat Jokiniemi 540-420-5-40 ja Korkia 540-420-1-25. Kiinteistöt ovat yksityishenkilöiden omistuksessa. 1 (33) Nummi-Pusulan kunnan ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta 18.12.2012 101 liite 33 Dnro 28/24/247/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.1.2013 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohtien 7 c ja e mukaan toiminnat ovat ympäristöluvanvaraisia.

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohtien 7 c ja e mukaan toiminnat ovat ympäristöluvanvaraisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 8.10.2013 Diaarinro 966/2013 Lupanro 2013-2 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 128 Lammin Sahti Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava tapahtuma, Rautatientori HEL 2015-007507 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä on tehnyt ympäristönsuojelulain

Lisätiedot