ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014"

Transkriptio

1 Ympäristöjaosto Ympäristölupa, soran murskaus, Morenia Oy 887/ /2014 YMPJAOST 49 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus soran murskaukselle siirrettävällä murskaamolla. HAKIJA Morenia Oy PL 81 Automaatiotie Oulu Oulunsalo Yhteyshenkilö Sakari Järvi puh sakari.jarvi(at)morenia.fi TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Soran otto ja murskaus. Kyseessä on toiminnan jatkaminen uudella luvalla tilalla Hyynilänkangas, kiinteistötunnus , Sastamalan kaupungin Selkeen kylässä. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 :n ja siinä mainitun liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7. e perusteella. Kyseessä on toiminnan jatkaminen. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevana ja toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Toimivaltainen viranomainen on ympäristönsuojelulain 34 2 momentin ja valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 :n 6. b. kohdan perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona toimii Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto. ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE SEKÄ MUUT MAANKÄYTTÖRAJOITUKSET Ottamisalueella ei ole voimassa yleis- eikä asemakaavaa. Alueella on voimassa Pirkanmaan 1.maakuntakaava. Ottamisalue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä Hyyhilänkankaan I-luokan pohjavesialueella ja Länsi-Suomen vesioikeuden määrittämällä ( ) pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä n. 1,7 km:n etäisyydellä vedenottamosta. Etäisyys ottoalueelta Hyynilänkankaan vedenottamon lähimmille

2 kaivoille 4 ja 5 on m. Hyynilänkangas ja Suodenniemi kk pohjavesialueiden suojelusuunnitelman mukaan pohjaveden virtaus on näille kaivoille päin ja maaperä hyvin vettä johtavaa. Alueella voimasssa ollut maa-aineslain mukainen I vaiheen ottamislupa päättyi , samoin ympäristölupa murskaukselle. Uusi maa-aineslain mukainen lupa on myönnetty (rak.ltk 78) kiinteistöille Hyynilänkangas RNo 1:28 ja Soini RNo 1:126, lupa on voimassa saakka. Kiinteistöt omistaa nykyinen Morenia Oy (y-tunnus ), jonka nimiin myös maa-aineslupa on siirretty. Luvan mukaan alueelta otettavan soran kokonaismäärä on m 3 ja vuosittainen otto keskimäärin m 3. SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminta-alue sijaitsee haja-asutusalueella, lähistöllä on useita maa-ainesten ottoalueita, ympäröivä maasto on pääosin tuoretta kangasmetsää, osin karukkokangasta, maaperä on soraa ja hiekkaa. Lähin asuinrakennus sijaitsee pohjoisessa noin 400 metrin etäisyydellä ottoalueen reunasta, kahteen seuraavaan on matkaa yli 700 metriä. Alueen eteläpuolitse kulkee seututie 259 ( Mouhijärvi- Lavia). YLEISKUVAUS TOIMINNASTA JA SEN LAAJUUDESTA Toiminta koostuu soran murskauksesta, varastoinnista, kuormauksesta ja kuljetuksista. Murskaukseen käytetään siirrettävää murskauslaitosta. Vuosittain käsiteltävän soran määrä on keskimäärin tn/vuosi. Kiviaineksen kuljetus murskaamoon ja varastointialueelle suoritetaan kuorma-autoilla ja pyöräkuormaajalla. Murskeita säilytetään alueella varastokasoissa ja ne kuljetetaan käyttökohteisiin kuorma-autoilla. Toiminta-aika on arkisin maanantai-perjantai murskaukselle klo 7-22 ja kuormaamiselle ja kuljetuksille klo 6-22, kuljetuksia voidaan tehdä joskus viikonloppuisinkin. Murskausta suoritetaan jaksoissa 1-3 kertaa vuodessa ja noin 2-4 kuukautta/vuosi. Kuljetuksia tehdään ympäri vuoden. Toiminnan loputtua alue maisemoidaan metsätalouden käyttöön. Soran ottaminen on suunniteltu toteutettavaksi vaiheittain.tällä hetkellä vaiheen I maa-ainekset on hyödynnetty ja maisemointi osin tehty. Vaiheen I pohjaa tarvitaan vielä murskattujen ainesten varastointiin koko toiminnan ajaksi.varastointiaika päättyy ottotoiminnan päättymisestä noin vuoden kuluttua. Ottamisalueen pinta-ala on 2,238 ha, II vaiheen soranottoalueen maan pinta on noin tasolla + 124, ottamisen pohjan taso on ja pohjavesi tasolla Suojakerrospaksuus pohjaveteen on kuusi metriä. Toiminnalle aiemmin myönnetty ympäristölupa koski vaihetta I, nyt haetaan ympäristölupaa vaiheelle II.

3 Murskaus tapahtuu siirrettävällä C-luokan murskauslaitoksella, jonka alle tehdään suojarakenne niin, että pohjamaan päälle asetetaan polttoaineita läpäisemätön kalvo (esim. HPDE-muovikalvo, paksuus vähintään 1 mm), jonka päälle tiivistetään huolellisesti 30 cm:n vahvuinen kerros hienoa maa-ainesta (silttiä, hienoa hiekkaa tai vastaavaa). Tuotannossa käytetään soraa keskimäärin t vuodessa ja enintään t vuodessa. Kevyttä polttoöljyä kuluu toiminnan aikana keskimäärin 10 t viikossa ja enintään 25 t viikossa. Tukitoiminta-alueelle sijoitetaan autojen ja työkoneiden pysäköintialueet sekä työkoneiden polttoainevarasto ja työn aikaiset sosiaalitilat. Alueelle ei sijoiteta huolto- eikä pesupaikkoja. Sosiaalitilojen käsienpesuvedet sekä pölyämisen estämiseen tarvittaessa käytettävä vesi tuodaan ulkopuolelta säiliössä. Pölyämisen estämiseksi käytetään vain puhdasta vettä, joka imeytyy maahan henkilön käsienpesuvedet ja vastaavat johdetaan umpisäiliöihin, joista ne kuljetetaan kunnallisen jätevesihuollon käsiteltäväksi. Kuivakäymäläjäte toimitetaan kunnallisen jätehuollon tai urakoitsijan välityksellä kaatopaikalle. Talviaikana tarvittava energia valaistukseen ja sosiaalitilojen lämmitykseen tuotetaan aggregaatilla. PÄÄSTÖT ILMAAN Aine Vuosipäästö (t/a) CO2 100 SO2 0,003 NOx 0,28 Hiukkaset (sis.pöly) 0,30 Murskaus- ja kuljetuspölyä sidotaan vesikastelulla. Oksidipäästöt minimoidaan käyttämällä parasta saatavilla olevaa tekniikkaa työkoneissa ja murskaimessa. Laitteiden kuntoa tarkkaillaan jatkuvasti ja ne pidetään huollettuina. MAAPERÄN, PINTA- JA POHJAVESIEN SUOJELU Alueella noudatetaan erityistä varovaisuutta, jotta öljyjä tai muita pilaantumisvaaraa aiheuttavia aineita ei pääse maaperään eikä pohjaveteen. Polttoaineiden jakelu- ja varastointipaikka sekä työkoneiden ja autojen säilytyspaikka sijoitetaan erilliselle ns. tukitoimintojen alueelle, jonka alle rakennetaan suojaus kuten murskauslaitoksenkin alle. Tukitoimintojen alue sijoitetaan kaivualueen ulkopuolelle, jolla suojakerroksen vahvuus on n. 18 m. Alueella ei suoriteta ajoneuvojen pesua eikä huoltoa. Polttoaineet säilytetään kaksoisvaippasäiliöissä. Mahdollisiin vahinkotapauksiin on varattu imeytysturvetta paali/kone. Alueella sattuvat öljyvahingot ilmoitetaan välittömästi alueelliselle pelastuslaitokselle ja ryhdytään toimenpiteisiin mahdollisen öljyvahingon leviämisen estämiseksi.

4 Soranottotoiminnan vaikutuksia pohjaveteen tarkkaillaan voimassaolevan maa-ainesluvan lupaehtojen mukaisesti. Seurantasuunnitelman mukaan pohjaveden pinnan korkeutta seurataan neljännesvuosittain ja pohjaveden laatua (haju, väri, sameus, happi, ph, sähkönjohtavuus, kovuus, CODMn/TOC, sulfaatti, nitraatti, kloridi, rauta, mangaani, polttoainehiilivedyt ja mineraaliöljyt) kerran vuodessa. Soranottoalueelle on kahden aiemman pohjavesiputken lisäksi asennettu joulukuussa 2012 kolmas seurantaputki. ARVIO TOIMINNAN MUISTA VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN Murskauksesta aiheutuu melu- ja pölyhaittoja ympäristölle. Näiden syntymistä ja leviämistä voidaan estää suunnitelmallisella toiminnalla. MELU Melua aiheutuu etenkin soran murskauksesta ja soran kuljetuksesta ja syötöstä, murskeiden kuljetuksesta varastokasoihin sekä lajikkeiden kuormauksesta ja kuljetuksesta. Meluhaitat ovat paikallisia ja jaksottaisia, koska murskausta tehdään kahtena-neljänä kuukautena vuodessa. Asuinalueella melun päiväohjearvo on 55 db. Murskauslaitoksen melu vaimenee alle 55 db:n noin 400 metrin etäisyydellä melulähteestä. Melua vaimennetaan tarvittaessa koteloinnein ja meluestein. Suunniteltu varastokasojen sijoittelu vaimentaa myös melua. Toiminta-alueen lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 500 metrin etäisyydellä murskauslaitoksesta eikä lähistöllä ole muita helposti häiriintyviä kohteita. PÖLY Pölyn lähteitä ovat mm. liikenne, murskauslaitoksen kuljettimet ja varastokasat. Pölylaskeuma on merkittävä yleensä vain toiminta-alueella, sallittu leijuma alitetaan 300 metrin etäisyydellä. Tarvittaessa pölyämistä ehkäistään laitteiston koteloinneilla ja tuulisuojilla sekä kastelemalla ja vesisuuttimillla. Myös kuljetuksista syntyvä pöly voidaan kuivilla sääjaksoilla sitoa kastelemalla sekä ajonopeuksia rajoittamalla. Näin pölyhaitat jäävät vähäisiksi. Sijoittamalla toiminnot soramonttuun varastokasojen keskelle voidaan tehokkaasti estää melun ja pölyn leviämistä ympäristöön. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Riskit liittyvät lähinnä koneiden ja laitteiden sekä murskaamon öljy- ja polttoainevuotoihin tai tankkausten yhteydessä tapahtuviin ylivuotoihin. Vuotojen varalta murskauslaitos, koneiden polttoainesäiliö ja tankkasupaikat sekä paikoitusalue sijoitetaan alustalle, joka estää öljyn tai polttoaineen pääsyn maaperään, kuten

5 edellä kohdassa yleiskuvaus toiminnasta ja sen laajuudesta ja maaperän, pinta- ja pohjavesien suojelu on kerrottu. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA Murskauslaitoksessa käytetään viimeisimpiä teknisiä ja taloudellisia ratkaisuja päästöjen ja riskien minimoimiseksi. LIIKENNE Liikennöinti alueelle kulkee päällystetyn seututien (mt 259) kautta, yhdystie alueelle on soratie. Kiviainesta kuljettavaa raskasta liikennettä on toiminnan aikana vilkkaimmillaan käyntiä päivässä, muulloin se on vähäistä. Tarvittaessa pölyyntymistä ehkäistään kastelemalla puhtaalla vedellä. TOIMINNAN KÄYTTÖTARKKAILU Laitoksen käyttäjä tarkkailee laitoksen toimintaa ja tarvittaessa keskeyttää tuotannon, kunnes häiriö on poistettu. Toiminnasta pidetään käyttö- ja/tai työmaapäiväkirjaa mm. ympäristöasioista kuten poikkeavista melu- ja pölypäästöistä, maaperän likaantumisesta tai likaantumista aiheuttavista vuodoista ja roskien tai muun ulkopuolisen materiaalin ilmaantumisesta alueelle. Vaikutuksia pohjaveteen tarkkaillaan voimassa olevan maa-ainesluvan lupaehtojen ja vesien seurantasuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa suoritetaan melu- ja/tai pölymittauksia. Merkittävistä ympäristövahingoista ilmoitetaan välittömästi palokunnalle, ympäristöviranomaiselle ja maa-ainesten ottoa valvovalle viranomaiselle. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta on tiedotettu ympäristönsuojelulain 44 :n mukaisesti kuuluttamalla Sastamalan kaupungin ilmoitustaululla ja Sotesin internetsivuilla. Asiakirjat ovat olleet julkisesti nähtävillä kuulutusajan ympäristöterveydenhuollon Sastamalan toimipisteessä. Kuulutusta koskeva ilmoitus on julkaistu Tyrvään Sanomissa Lisäksi hakemuksesta on erikseen tiedotettu tiedossa oleville asianosaisille. Hakemuksen johdosta ei ole järjestetty kuulemistilaisuutta tai katselmusta. Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Lupahakemuksen johdosta ympäristöterveystarkastaja on tehnyt paikan päällä tarkastuksen Lupahakemuksesta on pyydetty Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Sastamalan veden lausunto.

6 Pirkanmaan ELY-keskus (PIRELY/2852/ ) esittää lausunnossaan mm. että murskauslaitoksen energia on otettava ensisijaisesti sähköverkosta ja että tämä vaihtoehto tulee selvittää lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä. Lausunnossa otetaan kantaa myös murskauslaitoksen alapuolisen maaperän tiivistämiseen, tankkaus- ja tukitoiminta-alueen sade- ja sulamisvesien käsittelyyn, tankkaus- ja tukitoiminta-alueen sijoittamiseen ja koneiden, laitteiden ja säiliöiden turvallisuuteen ympäristöturvallisuuden kannalta. Lausunto kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Morenia OY ( Ympäristönsuunnittelu Oy / Morenia ) on antanut lausuntoon vastineen (Elyn lausunnon kohdat kursiivilla ): Murskauslaitoksen energia on otettava ensisijaisesti sähköverkosta ja tämä vaihtoehto tulee selvittää lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä. Selvitys tulee toimittaa ELY-keskukselle mahdollista lausuntoa varten. Kohteen tämänhetkinen, murskauskelpoinen kiviainesvaranto on n t. Tämä määrä saadaan myytyä markkinoille n. 3 vuodessa. Sähköverkon rakentamiskustannukset murskausenergian ottamiseksi sähköverkosta ovat n ,-. Tämä aiheuttaisi tuotteille n. 1,-/tonni (n. 20%) lisäkustannuksen, jolloin tuotteen myynti olisi mahdotonta. Toiminta olisi ajettava alas ja aliurakoitsijat irtisanottava. Sähköverkosta otettavalla energialla voidaan vaikuttaa ainoastaan n. 33%:iin toimintakokonaisuuden polttoaineen (kevyt polttoöljy) kulutuksesta. Valtaosa n. 67% kuluu kiviaineksen syöttöön ja varastointiin käytettävissä työkoneissa. Kyseisessä kohteessa nykyisillä volyymeilla voitaisiin sähköverkosta otettavalla murskausenergialla vähentää polttoaineen kulutusta vain n l/v. Mikäli ajatellaan poltto- tai voiteluaineista ympäristölle aiheutuvaa riskiä ovat kiviaineksen syöttöön ja varastointiin käytettävät kauhakuormaajat merkittävästi suurempi riski, kuin tiivistetyn ja nesteitä läpäisemättömän kerrosrakenteen päällä toimiva murskain. Markkinoilla olevat, sähköverkosta otettavalle energialle suunnitellut murskauslaitokset ovat kapasiteetiltaan suuria ja tämäntyyppiseen toimintaan täysin soveltumattomia. Vuosittain murskattavan kiviaineksen määrä tulisi olla 3-4 kertainen, jotta toiminta voisi olla taloudellisesti mahdollista. Tällöinkin erittäin haasteelliseksi jäisi sähköverkon rakentamiskustannusten kattaminen. Ympäristön kannalta sähköverkosta otettavalla energialla toimivalla murskaimella saavutetaan vain marginaalisia parannuksia riskien hallintaan ja polttoaineen kulutukseen. Kun kyseessä on vielä elinkaarensa lopussa oleva toiminta on edellytys kyseisestä tekniikasta kohtuuton. Olennaisinta on, että vaatimus sen käyttämisestä lopettaisi toiminnan. Murskauslaitoksen alapuolinen maaperä on tiivistettävä siten, että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden (mm. voiteluaineet ja jäätymisen estoaineet ym.) pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty.

7 Ympäristölupahakemuksen (kohta 21.) mukaisesti murskauslaitoksen alapuoliseen maaperään asennetaan poltto- ja voiteluaineita läpäisemätön kalvo (esim. HPDE-muovikalvo, paksuus vähintään 1 mm). Kalvon päälle tiivistetään huolellisesti 30 cm:n vahvuinen kerros maa-ainesta (silttiä, hienoa hiekkaa tai vastaavaa). Tankkaus- ja tukitoiminta-alueen sade- ja sulamisvesien imeytyminen pohjavesialueelle on estettävä. Alueella on oltava tiivisrakenteinen alusta, jonka rakenne on varmistettava paksulla ja kestävällä HDPE-kalvolla. Kalvo on asennettava siten, että se ei pääse käytössä rikkoontumaan. Ympäristölupahakemuksen (kohta 21.) mukaisesti tankkaus- ja tukitoiminta-alueen maapohjaan asennetaan poltto- ja voiteluaineita läpäisemätön kalvo (esim. HPDE-muovikalvo, paksuus vähintään 1 mm). Kalvon päälle tiivistetään huolellisesti 30 cm:n vahvuinen kerros maa-ainesta (silttiä, hienoa hiekkaa tai vastaavaa). Poltto- tai voiteluainevahinkojen varalta niiden pääsy maaperään estetään varustamalla alue öljynerotuskaivolla, johon muotoiltu maanpinta ja nesteitä läpäisemätön kalvo viettävät. Tankkaus- ja tukitoiminta-alue on ensisijaisesti sijoitettava varsinaisen soranottoalueen ulkopuolelle paikalle, jolla on kaivualuetta vähintään 2 metriä paksumpi suojakerros ja jolta sade- ja sulamisvedet voidaan painovoimaisesti johtaa pois siten, etteivät sade- ja sulamisvedet pääse imeytymään pohjavesialueelle. Tankkaus- ja tukitoiminta-alue on hakemuksen mukaan sijoitettu kaivualueen ulkopuolelle, jolla suojakerroksen vahvuus on n. 18 m. Sadeja sulamisvedet --> vrt. edellinen kohta. Koneiden ja laitteiden tankkausta varten varastoitavan polttoaineen säiliöiden on oltava kaksoisvaipallinen tai ne on sijoitettava katolliseen tilaan, joka on varustettu vähintään säiliön tilavuutta vastaavalla valuma-altaalla. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot laponestolla. Käytettävät polttoainesäiliöt ovat rakenteeltaan, sijoittelultaan ja varustukseltaan ELY:n lausunnon mukaisia. Lausunto kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Koska Elyn lausunnossa edellytettiin, että murskauslaitoksen energia olisi otettava ensisijaisesti sähköverkosta ja tämä vaihtoehto tulee selvittää lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä, toimitettiin Morenia OY:n selvitys ELY-keskukselle lausuntoa varten. Lausunnossaan (PIRELY/2852/ ) Pirkanmaan ELY-keskus toteaa vastineesta mm. seuraavaa: Morenia Oy on vastineessaan arvioinut, että kyseessä on elinkaarensa lopussa oleva toiminta ja kohteen murskauskelpoinen kiviainesvaranto saadaan myytyä markkinoille noin kolmessa vuodessa. Ottaen huomioon jäljellä oleva toiminta-aika Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että Morenia

8 Oy:n selvitys murskauslaitoksella käytettävästä energiasta on tässä tapauksessa hyväksyttävissä. Lausunnossa totesimme, että tankkaus- ja tukitoiminta-alue on ensisijaisesti sijoitettava varsinaisen soranottoalueen ulkopuolelle ja paikalle, jolta sade- ja sulamisvedet voidaan painovoimaisesti johtaa pois siten, etteivät sade- ja sulamisvedet pääse imeytymään pohjavesialueelle. Morenia Oy:n suunnitelmissa tankkaus- ja tukitoiminta-alue on esitetty sijoitettavaksi toiminta-alueen pohjois-osaan alueelle, joka on harjun ydinosaa. Esitetyllä paikalla maa-aineksen vedenjohtavuus on hyvä ja pohjaveden virtaussuunta kohti vedenottamoa. Karttatarkastelun perusteella Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että tankkaus- ja tukitoiminta-alue olisi sijoitettavissa toiminta-alueelle lausunnossa edellytetyllä tavalla. Kun otetaan huomioon toiminnan sijainti suhteessa Hyynilänkankaan vedenottamoon ja pohjavesien virtaussuunta sekä toiminnan pohjavesille aiheuttama pilaantumisen riski Pirkanmaan ELy-keskus katsoo, että vaihtoehtoiset sijoituspaikat tuki- ja toiminta-alueelle tulee vielä tämän lupakäsittelyn yhteydessä selvittää. ELY-keskus toteaa myös, että lähes koko toiminta-alue sijaitsee Hyynilänkankaan pohjavedenottamolle määrätyn suoja-aluepäätöksen mukaisella kaukosuojavyöhykkeellä, jolle mm. ei saa perustaa nestemäisten polttoaineiden varastoa. Lausunto kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Koska Elyn lausunnossa edellytettiin, että vaihtoehtoiset sijoituspaikat tuki- ja toiminta-alueelle tulee vielä tämän lupakäsittelyn yhteydessä selvittää, on Morenia Oy:lle varattu tilaisuus antaa asiasta selvitys. Morenia Oy (Ympäristönsuunnittelu Oy / Morenia ) on vastineessaan todennut seuraava: Tankkaus- ja tukitoiminta-alueet on esitetty Pirkanmaa ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti kaivualueen ulkopuolelle, jossa maakerroksen suojaetäisyys pohjaveteen on 18 m. Lisäksi tankkaus- ja tukitoiminta-alueen pohja on varustettu nesteitä läpäisemättömällä kalvolla ja öljynerotuskaivolla. Luvan hakija on myös selvittänyt vaihtoehtoiset ratkaisut tukitoiminta-alueen sijoittamiselle. Niitä ei löytynyt. Esitetty ratkaisu on paras, kun sijoittelu otetaan huomioon sekä ympäristön että toiminnan kannalta. Suunnitelman mukaisella ottotoiminnalla ei aiheuteta vakavaa riskiä pohjaveden pilaantumiselle. Lausunto kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Hakemuksesta on pyydetty myös Sastamalan veden lausunto ja käyttöpäällikkö toteaa seuraavaa: Hakemuksen mukainen alue sijaitsee I-luokan pohjavesialueen sisällä olevalla vedenottamon pohjaveden muodostumisalueella (Pohjavesialueen suojelusuunnitelma 2010). Alueen pohjaveden virtaussuunta on kohti vedenottokaivoja. Vedenottokaivot K4 ja K5 sijaitsevat n. 500 m luoteeseen kyseisestä alueesta.

9 Pohjavesialueelle ei tulisi myöntää uusia lupia maa-ainesten ottamiselle tai muulle pohjaveden pilaantumisriskiä aiheuttavalle toiminnalle. Mikäli myönnetään, on varmistuttava, että toiminta ei missään olosuhteissa vaaranna pohjavesiä. Morenia Oy (Ympäristönsuunnittelu Oy / Morenia) on sähköpostilla ilmoittanut ottaneensa vastineessaan huomioon myös Sastamalan veden lausunnon. Valmisteluvastuu: ympäristöterveystarkastaja Kaija Ekonen Ehdotus terv valvj: Ympäristöjaosto myöntää ympäristöluvan Morenia Oy:lle soran murskaukselle tilalla Hyynilänkangas, kiinteistötunnus , Sastamalan kaupungin Selkeen kylässä. Tämä lupa sisältää ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 :n ja siinä mainitun liitteen 1 taulukon 2. kohdan 7. e mukaisen ympäristöluvan. Lausunnot, vastineet ja lisäselvitykset on otettu huomioon päätöksessä ja perusteluissa ilmenevällä tavalla. Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksessa esitetyllä tavalla sekä noudattaa lisäksi seuraavia lupamääräyksiä: Lupamääräykset: Tuotanto ja toiminta-aika 1. Tuotannossa käytettävän soran määrä on keskimäärin t vuodessa ja enintään t vuodessa. (YSL 52 ) 2. Soran murskausta voi tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin pois lukien arkipyhät klo Kuormaamista ja kuljetusta saa harjoittaa arkipäivisin maanantaista perjantaihin arkipyhät pois lukien klo 6-22 sekä satunnaisesti viikonloppuisin. (YSL 49 ja 52 ) Päästöt ilmaan 3. Pölyämisestä ei saa aiheutua haittaa toiminta-aluetta ympäröivissä häiriintyvissä kohteissa. Pölyämistä on pyrittävä mahdollisimman tehokkaasti estämään toimintojen sijoittelulla. Tarvittaessa on käytettävä pölynsidontaan kastelua. (YSL 49 ja 52 sekä Vna 800/ ) 4. Murskaustyön aiheuttamaa pölyämistä on tarkkailtava ja tarvittaessa selvitettävä mittauksilla lähimmässä häiriintyvässä kohteessa. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin haitan poistamiseksi koteloimalla murskaimia, kastelemalla, rajaamalla työaikaa tai muulla vastaavalla tavalla. (YSL 6, 7, 49, 52 ja 62 sekä VnA 800/ ja Vna 38/ ) Melu ja tärinä

10 5. Melu häiriintyvien kohteiden piha-alueilla ei saa ylittää päivällä klo db(a) eikä yöllä klo db(a). Yöohjearvo koskee aamuisin klo 6-7 harjoitettavaa kuormausta ja kuljetusta. Toiminnan aiheuttama melu on tarvittaessa selvitettävä mittauksin ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Mittaukset tulee suorittaa murskaustoiminnan aikana. (YSL 6, 52 ja 46 ja Vnp 993/1992) Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 6. Kaikki jätteet tulee kerätä ja varastoida asiallisesti ennen eteenpäin toimittamista. Vaaralliset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa vaarallisten jätteiden käsittelyyn. Vaarallista jätettä luovutettaessa jätteiden siirrosta on laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston asetuksen 24 (179/2012) mukaiset tiedot jätteistä. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä kolmen vuoden ajan. (YSL 52 ja 58, YSA 15, JäteL 15, 29 ja 121 sekä Vna 179/ ) 7. Jätteen määrää on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä vähentämään. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on eroteltava ja toimitettava höytykäyttöön. Jätteen saa luovuttaa vain jätelain mukaan hyväksytylle toimijalle. (YSL 16, 17, 52 ja 58, JäteL 8, 12, 15, 28, 29, 30 ja 72 ) Varastointi 8. Murskauslaitoksen alapuolinen maaperä on tiivistettävä siten, että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden (mm. voiteluaineet ja jäätymisen estoaineet ym.) pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. Tankkaus- ja tukitoiminta-alueen sade- ja sulamisvesien imeytyminen pohjavesialueelle on estettävä. Alueella on oltava tiivisrakenteinen alusta, jonka rakenne on varmistettava paksulla ja kestävällä HDPE-kalvolla. Kalvo on asennettava siten, että se ei pääse käytössä rikkoontumaan. Koneiden ja laitteiden tankkausta varten varastoitavien polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia tai ne on sijoitettava katolliseen tilaan, joka on varustettu vähintään säiliön tilavuutta vastaavalla valuma-altaalla. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot laponestolla. Jakelulaitteiston täyttöpistooli on oltava lukittuna aina kun alueella ei työskennellä. Paikalla tulee olla varattuna riittävä määrä imeytysainetta mahdollisten vuotojen varalle. Toiminta-ajan ulkopuolella ei tankkaus- ja tukitoiminta-alueella saa varastoida nestemäisiä polttoaineita tai muita kemikaaleja. (YSL 16, 17, 52 ja 58 ) 9. Raaka-aineet, tuotteet, polttoaineet sekä jätteet on varastoitava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa taikka pilaantumisvaaraa pinta- tai pohjavesille tai maaperälle. (YSL 16, 17, 52 ja 58, JäteL 8 ja 72, NaapL 17 )

11 Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 10. Häiriöistä, joista saattaa aiheutua merkittävää ympäristöhaittaa on välittömästi ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mahdollisista öljyvahingoista on välittömästi ilmoitettava alueelliselle pelastuslaitokselle ja ryhdyttävä välittömiin rajoitustoimiin vahingon leviämisen estämiseksi. Toimintaohjeet mahdollisten ympäristövahinkojen varalta on oltava nähtävillä työmaalla. (YSL 52, 123 ja 134, YSA 15) Tarkkailu ja raportointimääräykset 11. Hakemuksen mukaan pohjaveden laatua seurataan kerran vuodessa ja vedestä tutkitaan haju, väri, sameus, happi, ph, sähkönjohtavuus, kovuus, CODMn/TOC, sulfaatti, nitraatti, kloridi, rauta, mangaani, polttoainehiilivedyt ja mineraaliöljyt. Vedenlaatuseurannassa tulee edellisten lisäksi tehdä seuraavat määritykset: ammonium, nitraatti ja nitriittityppi, kalium, kalsium, magnesium, natrium, alkaliniteetti, lämpötila ja hiilidioksidi. ( YSL 52 ja 62 ) 12. Alueen toiminnoista ja siellä syntyneistä jätteistä on pidettävä kirjaa. Yhteenveto edellisen vuoden kirjanpidosta on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaostolle. Yhteenvedossa on esitettävä seuraavat asiat: - pohjavesiseurannan tulokset ( pinnan korkeudet ja veden laatu) - murskatun kiviaineksen määrä - polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot - murskauksen toiminta-ajat - laskennalliset ja/tai mitatut vuosipäästöt - tiedot poikkeuksellisista tilanteista ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet - jätehuoltoa koskevat tiedot: syntyneet jätteet, vaaralliset jätteet ja niiden toimituspaikat - tiedot toiminnanharjoittajan oma-aloitteisesti tekemien melumittausten tuloksista -tiedot hiukkasten pitoisuuksien tarkkailusta (tarkkailu esim. työmaapäiväkirja). (YSL 62, JäteL 8, 28, 29 ) Ympäristönsuojelun yhteenvedon perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään viimeiseltä kolmelta vuodelta viranomaisten nähtäväksi. (YSL 62, JäteL 8, 28, 29 ja 30 ) Muut määräykset 13. Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelu- tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 ) 14. Toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, kun luvan saaja on toimittanut euron vakuuden ja sitä koskevat asiakirjat ympäristöjaostolle. (YSL 199 )

12 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Lupamääräysten perustelut: Tuotannon ja toiminta-aikojen rajoituksilla varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristölle ja asutukselle. (Lupamääräys 1 ja 2) Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toiminnan aiheuttamista haitoista ja tarvittaessa rajoitettava tai poistettava niitä. (Lupamääräys 3 ja 4) Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta melua. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toiminnan aiheuttamasta melusta. (Lupamääräys 5) Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava laitokseen, jolla on lupa käsitellä vaarallista jätettä. Siirtoasiakirjan avulla voidaan valvoa vaarallisten jätteiden kulkua tuottajalta asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Jätelain mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava etusijajärjestystä. Jätelaissa määritellään millä edellytyksillä jätettä voidaan luovuttaa. (Lupamääräykset 6 ja 7) Haitalliset ympäristövaikutukset on ehkäistävä ennakolta, mikä edellyttää toiminnanharjoittajalta huolellisuutta ja varovaisuutta raaka-aineiden, tuotteiden, polttoaineiden sekä jätteiden varastoinnissa ja käsittelyssä. (Lupamääräys 8 ja 9) Haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisyyn liittyy myös varautuminen häiriö- tai onnettomuustilanteisiin sekä riittävä tiedottaminen. (Lupamääräys 10) Seuranta ja raportointi vaaditaan valvonnan toteuttamiseksi. (Lupamääräys 11 ja 12) Toiminnanharjoittajan on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. (Lupamääräys 13) Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen. Toiminnan aloittamisesta välittömästi päätöksenteon jälkeen ei ole merkittävää haittaa ympäristölle. (Lupamääräys 14) PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi kuitenkin enintään maa-ainesluvan voimassaoloajan eli saakka. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta lupaa.

13 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6-8, 15-17, 20, 27, 39, 40, 42-44, 48, 49, 52, 53, 58,62, 70, 123,134, 190, 199, 205, 226, 227 :t Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, :t Jätelaki (646/2011) 8, 12, 15, 28, 29, 30, 72 ja 121 :t. Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17. Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (38/2011) Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) YMPÄRISTÖLUPAMAKSU JA SEN PERUSTELU Tämän ympäristöluvan käsittelymaksu on 1320 euroa Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti ( tullut vireille ennen uuden taksan voimaantuloa). Maksu sisältää ympäristöluvan käsittelymaksun 1100 euroa ja toiminnan aloittamisen mukaisen vakuuden hyväksymistä koskevan lisämaksun 220 euroa, joka on 20 prosenttia kyseistä toimintaa koskevasta maksusta. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 :n mukaisesti Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Pöytäkirjanote: Luvan hakija Sastamalan kaupunki Sastamalan Vesi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ilmoitus päätöksestä: Ilmoitus niille, joille on ympäristönsuojelulain 44 :n 1 momentin mukaisesti annettu lupahakemuksesta erikseen tieto. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Sastamalan kaupungin ilmoitustaululla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Lisätietoja: ympäristöterveystarkastaja Kaija Ekonen, puh

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta Tekninen lautakunta 5 26.03.2012 Makausmaan kallioalueen ympäristölupa Teknltk 5 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä

Lisätiedot

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka Ympäristölautakunta 21 29.04.2015 Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka 1660/77.773/2015 YMPLA 21 Asia Luvan

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE TOIVAKAN KUNTA YMPÄRISTÖJAOSTO PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 30.6.2014 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ympäristöjaosto Aika 27.01.2015 klo 10:00-11:35 Paikka Tampereentie 7 A Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa 25.9.2012.

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa 25.9.2012. VESILAHDEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Antopäivä 16.10.2013 1 ASIA Kallion louhintaa ja murskausta koskeva ympäristölupa olemassa olevan toiminnan olennaiseen muuttamiseen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Teknisten palveluiden lautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Asia: Valmistelija: Lupaviranomainen: Päätöspäivä: Päätös T. Isokungas Ky:n ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Sälpätien asfalttiaseman ympäristöluvan olennainen muuttaminen ja lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot