TALVIVAARA SOTKAMO OY YHTEENVETO TOIMINNASTA, PÄÄSTÖISTÄ, VAIKUTUKSISTA, MUUTOKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALVIVAARA SOTKAMO OY YHTEENVETO TOIMINNASTA, PÄÄSTÖISTÄ, VAIKUTUKSISTA, MUUTOKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ"

Transkriptio

1 TALVIVAARA SOTKAMO OY YHTEENVETO TOIMINNASTA, PÄÄSTÖISTÄ, VAIKUTUKSISTA, MUUTOKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ LAPIN VESITUTKIMUS OY

2 1 Talvivaara Sotkamo Oy TALVIVAARA SOTKAMO OY YHTEENVETO TOIMINNASTA, PÄÄSTÖISTÄ, VAIKUTUKSISTA, MUUTOKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ Tiina Härmä, DI, ympäristötekniikka Jari Hietala, DI, ympäristötekniikka SISÄLLYS SIVU 1 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA PÄÄSTÖISTÄ SEKÄ NIIDEN MUUTOKSISTA YMPÄRISTÖLUVAN MYÖNTÄMISEN JÄLKEEN TOIMINNAN KUVAUS JA MUUTOKSET YMPÄRISTÖLUVAN MYÖNTÄMISEN JÄLKEEN PÄÄSTÖT JA JÄTTEET SEKÄ MUUTOKSET YMPÄRISTÖLUVAN MYÖNTÄMISEN JÄLKEEN VAIKUTUKSET JA VAIKUTUSALUE SEKÄ MUUTOKSET YMPÄRISTÖLUVAN MYÖNTÄMISEN JÄLKEEN YHTEENVETO TOIMENPITEISTÄ PÄÄSTÖJEN PIENENTÄMISEKSI HAETTAVAT YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOKSET... 9

3 2 Talvivaara Sotkamo Oy 1 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA PÄÄSTÖISTÄ SEKÄ NIIDEN MUUTOKSISTA YMPÄRISTÖLUVAN MYÖNTÄMISEN JÄLKEEN 1.1 Toiminnan kuvaus ja muutokset ympäristöluvan myöntämisen jälkeen Talvivaaran kaivoksen toiminta on aloitettu keväällä 2008 ja sen tarkoituksena on hyödyntää Kuusilammen ja Kolmisopen mustaliuskepohjaiset monimetalliesiintymät. Kaivoksen lopputuotteina syntyy nikkeliä, sinkkiä, kuparia sekä kobolttia sisältäviä metallirikasteita, joita käytetään perusmetalliteollisuuden raaka-aineina. Perusmetallien tuotannon lisäksi Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee aloittavansa muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin talteenoton nykyisten kaivostoimintojen yhteydessä. Uusi uraanin talteenottolaitos rakennetaan kiinteäksi osaksi nykyistä metallien saostusprosessia Talvivaarassa. Uraanin talteenoton ympäristölupamenettely toteutetaan omana prosessinaan. Talvivaara Sotkamo Oy selvittää myös mangaanin talteenottoa. Talvivaaran kaivoksen toimintaan kuuluu kaksi avolouhosta, joista tuotannossa on tällä hetkellä Kuusilammen louhos. Kolmisopen alueen hyödyntäminen aloitetaan aikaisintaan v Louhinta tullaan toteuttamaan avolouhintana koko toiminnan ajan. Tuotantoprosessi koostuu louhinnan lisäksi murskauksesta, agglomeroinnista eli murskatun malmin rakeistuksesta, malmin kasauksesta liuotusalueille, biokasaliuotuksesta ja metallien talteenotosta. Kaivoksen tuotanto tapahtuu oleellisilta osiltaan liuosten käsittelyn avulla, joten vesienhallinta on tärkeä osa toimintaa. Lisäksi kaivoksen toimintoihin kuuluvat kemikaalien valmistus, räjähdysaineiden varastointi ja räjähdysaineen valmistus, polttoainevarastot ja jakelupisteet, alueet sivukivien ja pintamaiden läjitystä varten, toimisto-, huoltoja sosiaalitilat sekä raakavesiputki ja jätevesien purkuputket erikseen teollisuusjätevedelle ja talousjätevedelle. Tällä hetkellä talteenottolaitokselle johdetaan liuosta 1200 m 3 /h. Ympäristöluvan mukainen kaivoksen kokonaislouhintamäärä on 45 miljoonaa t/v, sivukiven louhintamäärä 30 milj. t/v ja louhittavan malmin määrä 15 milj. t/v. Luvan mukainen vuosittain tuotettavan nikkelin määrä on t. Vuoden 2011 tuotantosuunnitelman mukaiset volyymit vastasivat ympäristöluvan mukaisia määriä. Nikkeliä vuonna 2011 tuotettiin t. Talvivaaran kaivoksen toiminta on toteutunut pääpiirteissään ympäristöluvan mukaisena ja ympäristöluvassa esitetyillä alueilla. Prosessin osalta toiminnan aikana on suoritettu lähinnä tuotantokapasiteetin tehostamiseen liittyviä muutoksia, kuten murskaukseen liittyviä laitemuutoksia sekä liuotusprosessin optimointiin liittyviä erilaisia teknisiä ratkaisuja (väli-ilmastusputkien lisääminen ja sekundäärikasan toteuttaminen primäärikasaa vastaavaksi). Prosessissa tapahtuneet merkittävimmät muutokset ympäristölupaan verrattuna ovat olleet päästöjen vähentämiseen liittyvät toimet. Metallien talteenottolaitoksella muodostuvien rikkivetypäästöjen vähentämiseksi on alkuperäisen suunnitelman mukaiset vesipesurit muutettu lipeäpesureiksi. Lisäksi pölypäästöjen vähentämiseksi on tehty erilaisia muutoksia pölynpoistojärjestelmiin. Ympäristöluvasta poikkeavin vesipäästöjen estämiseksi on kaivoksen vesienhallintaan liittyen tehty ja on kehitteillä erilaisia teknisiä ratkaisuja. Toimenpiteet on kuvattu tarkemmin taulukossa 3. Ympäristölupaan verrattuna kemikaalien käyttömäärät ovat tarkentuneet ja osa luvassa mainituista kemikaaleista on jäänyt pois. Merkittävimmät muutokset kemikaaleissa on lipeän käytön lisääntyminen lipeäpesurien myötä sekä vetyperoksidin käyttö uutena kemikaalina rikkivedyn hapetukseen. Voimassa olevasta ympäristöluvasta poiketen kalkinpolttoa ei ole tähän saakka tehty kaivoksella. Poltettu kalkki on tuotu kaivokselle valmiina, koska se on ollut taloudellisesti edullisempi ratkaisu. Tulevaisuudessa on kuitenkin mahdollista, että kalkinpoltto tullaan toteuttamaan kaivoksella. Alkuperäiseen lupaan verrattuna kaivosalueelle on rakennettu ilmakaasutehdas, jossa valmistetaan happea metallitehtaan tarpeisiin. Lisäksi tehdasalueelle on rakennettu lämpölaitos ja kaivosvarikolle kuumavesikattila sekä kaivosalueelle kaksi kaivoksen sisäisessä käytössä olevaa polttoaineen jakeluasemaa. Ilmakaasutehtaalle, kattilalaitoksille ja polttoaineen jakelupisteille on myönnetty omat ympäristöluvat.

4 3 Talvivaara Sotkamo Oy Muita ympäristöluvasta poikkeavia muutoksia ovat olleet toiminta-alueilla tehdyt rakenteiden parannustoimenpiteet. Kipsisakka-altaan rakenteisiin on ympäristöluvasta poiketen lisätty bentoniittimatto altaan tiiveyden parantamiseksi. Lisäksi 1. vaiheen liuotuskasan rakenteisiin on lisätty salaojamatto. Näistä toimenpiteistä on Kainuun ELY-keskus antanut hyväksymispäätökset. Lisäksi kipsisakka-altaan vuodon seurauksena kaivosalueelle on rakennettu vuonna 2010 uutena rakenteena Lumelantien pato Martikanvaaraan menevän Lumelantien kohdalle. Pato on pysyvä ja padon muodostama allas toimii kipsisakka-altaiden varoaltaana. 1.2 Päästöt ja jätteet sekä muutokset ympäristöluvan myöntämisen jälkeen Taulukossa 1 on esitetty kaivoksen toiminnasta aiheutuvat päästöt ja niiden muutokset sekä muutoksiin johtaneet syyt. Olennaiset toiminnasta aiheutuvat päästöt ovat vesipäästöt, pölypäästöt sekä hajuhaittoja aiheuttavat rikkivetypäästöt.

5 4 Talvivaara Sotkamo Oy Taulukko 1. Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja niiden muutokset ympäristölupaan verrattuna Päästöt Muutokset ympäristölupaan verrattuna Syy muutokseen Päästöt vesiin - tuotemetallit, Ni, Co, Cu, Zn ympäristöluvan raja-arvojen mukainen - - kiintoaine - ph - sulfaatti, natrium ympäristöluvassa määrätty raja-arvo ylittynyt ympäristöluvassa määrätty yläraja (9,5) ylittynyt natriumsulfaatin muodostuminen liuokseen, pitoisuusarviot ylittyneet loppuneutraloinnin kiintoainetta (sisältää pääasiassa raudan ja mangaanin yhdisteitä) mangaanin poiston edellyttämä ph:n nosto saostuskemikaalin muuttaminen sammutetusta kalkista lipeäksi, hönkien pesu lipeällä, lipeäpesureiden lisääminen - mangaani pitoisuusarviot ylittyneet alhainen ph:n yläraja Päästöt ilmaan - hengitettävät hiukkaset, PM10 ohje- ja raja-arvojen mukaiset - - pöly, louhinta - pöly, malmin käsittely alkuvaiheessa pölyn leviäminen arvioitua laajempaa seulahallin ja hienomurska 1 ylittäneet rajaarvot, pölypäästöt pienentyneet, mutta seulahallissa edelleen ylityksiä - pöly, liikenne ympäristöluvan mukainen - - metallipäästöt, MTO ympäristöluvan raja-arvojen mukainen - - savukaasut, energiantuotanto NO x -pitoisuudet jonkin verran ylittäneet raja-arvon, hiukkas-pitoisuudet alittaneet - raja-arvon Päästöt maaperään ympäristöluvan mukainen - Päästöt pohjaveteen Melu kohonneita NO 3 -pitoisuuksia tehdasalueen havaintoputkessa P1 mm. natriumpitoisuudet koholla vuosina yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta raja-arvojen mukaiset Tärinä raja-arvojen mukainen - Haju, rikkivety Jätteet v raja-arvot pääasiassa ylittyneet, v. 2011aikana ylityksiä selvästi vähemmän - esineutralointisakka (MTO) ympäristöluvan mukainen - - loppusakka (MTO) ympäristöluvan mukainen - - mineraalijätteet (MTO) ei ongelmajäteallasta, sijoitettu primäärikasalle - loppuun liuotettu malmi ympäristöluvan mukainen - - sivukivi ympäristöluvan mukainen - - pintamaat ja maanpeitteet ympäristöluvan mukainen - - tavanomainen jäte ei merkittäviä muutoksia - - riittämätön pölynpoisto, laitteita uusittu/uusitaan 2012 rakentamisen kiviaineksen nitraattijäämiä (räjähdysaine) tehdasalueen hulevedet, putki rikkoutunut talvella Kaivostoiminnan keskeiset melulähteet räjäytyksen, kasan ilmapuhaltimien ja liikenteen aiheuttamia hönkien käsittelyn liian pieni pesukapasiteetti mineraalijätteen metallisisällön talteenotto

6 5 Talvivaara Sotkamo Oy 1.3 Vaikutukset ja vaikutusalue sekä muutokset ympäristöluvan myöntämisen jälkeen Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto kaivoksen toiminnan vaikutuksista ja vaikutusalueesta sekä niiden muutoksista ympäristölupaan verrattuna. Taulukko 2. Toiminnan vaikutukset ja vaikutusalue sekä muutokset ympäristölupaan verrattuna Vesistöt - vedenlaatu - vedenoton ja säännöstelyn vaikutukset Ilman laatu - hengitettävät hiukkaset, PM10 - pöly Vaikutukset ja vaikutusalue veden laatumuutokset kaivoksen lähivesistössä ei vaikutuksia ympäristöön tai muihin vesistöihin Myllyniemen mittauspisteessä vaikutukset vähäisiä kaivosalueella sekä jossain määrin kaivosalueen ulkopuolella, nykyisen toiminnan aikana vähäisempää, yksittäisiä valituksia Muutokset ympäristölupaan verrattuna vaikutukset ja vaikutusalue laajempia ympäristölupaan verrattuna ympäristöluvan mukainen ympäristöluvan mukainen rakentamisvaiheessa ennakoitua voimakkaampaa ja vaikutusalue ennakoitua suurempi - savukaasut, energiantuotanto ei merkittäviä vaikutuksia ympäristöluvan mukainen - räjäytyskaasut ei merkittäviä vaikutuksia ympäristöluvan mukainen - kaasupäästöt, MTO ei merkittäviä vaikutuksia ympäristöluvan mukainen Maaperä maanrakentamistöiden vaikutukset ympäristöluvan mukainen Pohjavesi - laatu toimintavaiheessa ei vaikutuksia, tehdasalueen havaintoputkessa muutoksia (havaintoputki rikkoutunut talvella , joten tulos epävarma) kohonneita NO 3 -pitoisuuksia, tehdasalueella mm. Napitoisuudet koholla - pinnankorkeus vesipintojen vaihtelua, syy normaaleissa vuodenaikaisvaihteluissa ja vedenotoissa ympäristöluvan mukainen Melu ei haittaa kaivospiirin ulkopuolella ympäristöluvan mukainen Tärinä Haju Luonto, luonnonsuojeluarvot, rakennettu ympäristö ei viihtyvyyshaittaa kaivospiirin ulkopuolella hajuhaittoja kaivospiirin läheisyydessä, ilmoituksia myös kauempaa kaivoksen toiminta toteutunut suunnitelluilla alueilla ympäristöluvan mukainen hajuhaittoja ei huomioitu ympäristöluvassa ympäristöluvan mukainen

7 6 Talvivaara Sotkamo Oy 2 YHTEENVETO TOIMENPITEISTÄ PÄÄSTÖJEN PIENENTÄMISEKSI Taulukoissa 3-5 on esitetty yhteenveto päästöjen pienentämiseksi ja haitallisten vaikutusten lieventämiseksi tehdyistä tai suunnitteilla olevista toimenpiteistä sekä toimenpiteiden merkityksestä. Taulukko 3. Toimenpiteet vesipäästöjen pienentämiseksi ja haitallisten vaikutusten lieventämiseksi Vesipäästöt, toimenpiteet Toteutetut toimenpiteet Merkitys putkistomuutokset MTO:n kaasunpesuliuoksille - liuoksen Na 2 SO 4 -pitoisuuden pienentyminen - jälkikäsittely-yksiköille takaisinpumppaus ja ph-säätö - lone-ylitteen käyttö kalkinlietossa ja MTO:lla käyttövetenä - ph:n säätöä saatu parannettua ja saostumista tehostettua - järviveden käytön väheneminen - lone-ylitteen kierrätys raffinaatin mukana liuotukseen - järviveden käytön väheneminen - jatkuvatoimisten virtaamamittausten lisääminen MTO:lle - parantunut vedenkulutuksen seuranta - NaOH käytön seurannan tehostaminen ja optimointi - liuoksen Na 2 SO 4 -pitoisuuden pienentyminen - selvitetty lone-ylitteen ja avolouhosveden soveltuvuutta raakavedeksi - uusi raakavesiallas täysimittaiseen käyttöön - järviveden käytön väheneminen - lone-ylitteen, louhosveden, järvi- ja porakaivovesien kierrätys, kulutusvaihteluiden tasaaminen - selvitys sulfaatinpoiston teollisen mittakaavan toteutustavoista Lyhyen aikavälin toimenpiteet - vedenkulutuksen seuranta - raakavesimäärän optimointi putkistomuutokset, lone-ylite - kiintoainepitoisuuden pienentäminen, veden johtaminen raakavesialtaalle - putkistomuutokset, louhosvedet - vesien johtaminen raakavedeksi porakaivovesien käyttö raakavetenä - avolouhokseen kertyvän veden väheneminen sekoitusreaktoreiden vaihteiden jäähdytysveden kytkeminen suljettuun jäähdytysvesikiertoon (tammikuu - raakavesimäärän väheneminen 2012 lopussa) uusi raakavesiallas ja vesienkierrätys otettu käyttöön tammikuun 2012 lopussa - järviveden käytön väheneminen teollisen mittakaavansulfaatinpoiston pilot-ajot - laitoksen suunnitteluperusteet Pidemmän aikavälin toimenpiteet natriumin ja sulfaatin poistomenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto - prosessiliuoksen puhdistaminen prosessin raakavetenä käytettäväksi, järviveden ottomäärän vähentäminen, hakemuksessa esitettyjen rajaarvojen saavuttaminen

8 7 Talvivaara Sotkamo Oy Taulukko 4. Toimenpiteet pölypäästöjen pienentämiseksi ja haitallisten vaikutusten lieventämiseksi Pölypäästöt, toimenpiteet Toteutetut toimenpiteet Merkitys panostustekniikan kehittäminen - räjäytyspölyn määrän vähentäminen porauskaluston pölynpoistolaitteiden kunnossapito - pölyn muodostumisen ehkäisy kastelu, kuljetushihna - murskauksen pölyhaittojen vähentäminen hienomurskaamon ja agglomerointihallin pölynpoiston parantaminen(kiinteä vesilinja, koteloinnit) karkeamurskaamon ja välivaraston kippausaukkojen kumiverhoussuojat hihnaa puhdistavien kaavareiden asennus kuljettimiin ja toiminnan kehittäminen - pölyämisen estäminen - pölyämisen estäminen - pölyävän hienoaineksen määrää ja siten pölyämistä saadaan edelleen vähennettyä. automaattinen kastelujärjestelmä, kiviautojen kuljetusreitit - pölynsidonta työmaateiden tehostettu kastelu kesästä 2011 lähtien - pölynsidonta Lyhyen aikavälin toimenpiteet seulahallin pölynpoistoa varten asennetaan uusi puhdistuslaitteisto kesällä pölyämisen estäminen

9 8 Talvivaara Sotkamo Oy Taulukko 5. Toimenpiteet hajuhaittojen vähentämiseksi Hajuhaitat, toimenpiteet Merkitys Toteutetut toimenpiteet rikkivedyn annostelun optimointi, hapetuspelkistysolosuhteiden sekä metallipitoisuuksien jatkuva seuranta - vähentää rikkivedyn päätymistä hönkiin uusi lipeäpesuri, nauhasuodin, lokakuu pesutuloksen parantaminen lipeän avulla rikin ulospuskualtaan hönkäpesurin huuhtelutoimintojen ja näytteenottoketjun parantaminen, kesä 2011 Rikkivetytehtaan ulospuskun yhteydessä sularikistä vapautuva rikkivety kerätään hönkäimureilla kaskadipesureille (lipeä) rikkivetysaostusreaktoreiden höngät neutraloidaan adsorptioreaktoreissa ja täytekappalepesureissa esineutraloinnin höngät neutraloidaan vaakaejektoriventuripesureissa (lipeä) sakeuttimien höngät neutraloidaan pystyejektoriventuripesureissa (lipeä), kevät 2010 Raudansaostuksen höngät neutraloidaan vaakaejektoriventuripesurien (lipeä), syksy 2010 biologisen pesun testaus rikkivedyn poistaminen käyttämällä vetyperoksidia Lyhyen aikavälin toimenpiteet - pesurin putkien tukkeutumisen estäminen - neutralointi lipeän avulla vesiliuokseen natriumsulfidiksi - neutralointi lipeän avulla vesiliuokseen natriumsulfidiksi - pesutuloksen parantaminen lipeän avulla - pesutuloksen parantaminen lipeän avulla - pesutuloksen parantaminen lipeän avulla - rikkivetyä hapetetaan pois liuoksesta ennen hajun muodostumisen kannalta kriittisiä prosessivaiheita. hönkien käsittelyä polttamalla, kesä lipeän käytön ja siitä aiheutuvien vesistövaikutusten väheneminen - rikkivetypäästöjen seurannan kehittäminen - mahdollinen jatkuvatoimisten mittalaitteiden käyttöönotto

10 9 Talvivaara Sotkamo Oy 3 HAETTAVAT YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOKSET Seuraaviin kappaleisiin on koottu hakijan esittämät muutokset voimassa olevaan ympäristölupaan. Hakijan esittämä muutos vesitalousluvassa tarkoitettujen rakennustöiden aloittamiselle: Lupamääräyksen 80 mukaisesti Vesitalousluvassa tarkoitettuihin rakennustöihin on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja rakennustyöt on tehtävä kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman uhalla, että lupa on muutoin katsottava rauenneeksi. Määräyksen mukainen rakennustöiden aloittamisajankohta päättyy Vesitalousluvassa tarkoitetutuista rakentamistöistä ei ole aloitettu Kolmisopen Hovinlahden sulkupadon ja Nuasjärven raakavedenoton ja vedenjohtamisen edellyttämiä rakentamistöitä. Kolmiospen Hovinlahden sulkupatoa ei ole vielä rakennettu, koska louhinta on keskittynyt toiminnan alkuvaiheessa Kuusilammen louhokselle ja Kolmisopen alueella on jatkettu malmiesiintymän tarkentavia tutkimuksia. Nuasjärven vedenottamoa ei ole vielä rakennettu, koska Kolmisopesta otettava raakavesi on riittänyt kattamaan kaivoksen vedenkulutustarpeen toiminnan alkuvaiheessa. Lisäksi Jormasjärven pohjapadon rakentamista ei ole aloitettu, koska hakija on katsonut, ettei pohjapadon tai muun vaihtoehtoisen rakennelman rakentamiseen ole tällä hetkellä tarvetta. Talvivaara Sotkamo Oy hakee jatkoaikaa edellä esitettyjen, Talvivaaran kaivoksen vesitalousluvassa tarkoitettujen rakennustöiden aloittamiselle saakka. Työt ja rakenteet toteutetaan voimassa olevan vesitalousluvan määräykset sekä 88. huomioiden Hakijan esittämä vaihtoehtoinen rakenne (2. vaiheen liuotusalue): Tällä hetkellä luvanmukaisten rakennevaihtoehtojen lisäksi kaivosyhtiö hakee lupaa bentoniittimaton käytölle HDPE-kalvon alapuolisena eristeenä sivukivikasan pohjarakenteessa, jolloin suojakerroksen voidaan käyttää raekoon 0 16 mm materiaalia. Hakijan esittämä uusi vaihtoehtoinen rakenne: VE3: Louhe 0 500mm, 500mm Suojakerros sivukivestä 0 200, 500mm Suojakerros 0 12mm, Primary Heap:n purkumalmista seulottu murske Suodatinkangas, geotekstiili 400g/m 2 B24 HDPE-kalvo 1.5mm Bentoniittimatto Suojakerros KaM 0 16mm, 100mm Hakijan esittämä muutos malmin kasaukseen: Louhokselta kuljetettava malmi läjitetään normaalitilanteessa 1. vaiheen kasalle. Poikkeustilanteissa (primäärikasan laitteiston kunnossapito, kuljettimien siirto tai muu seisokki), voidaan kuljetinta kääntämällä malmi läjittää myös suoraan 2. vaiheen liuotusalueelle. Tällä voidaan mahdollistaa louhoksen ja malminkäsittelyn tuotannon käynnissäpysyminen, vaikka 1. vaiheen kasaus olisi tilapäisesti pysähdyksissä. Kyseessä on poikkeustilanne (yksittäisiä päiviä), joten vuosittaista liuotusalueelle suoraan vietävän malmin määrää ei pystytä arvioimaan.

11 10 Talvivaara Sotkamo Oy Malmin kasaaminen suoraan 2.vaiheen liotusalueelle ei aiheuta ympäristövaikutuksia enempää kuin malmin kierrättäminen 1. vaiheen liuotusalueen kautta. Malmissa ei tapahdu sellaisia rakenteellisia muutoksia, jotka estäisivät kasauksen suoraan 2. vaiheen liuotukseen. 2 vaiheen liotusalueella on toteutettu liuoksen kastelu ja keräys sekä ilmastus vastaavasti kuin 1.vaiheen liuotusalueella. Kun malmi kasataan suoraan 2. vaiheen liuotukseen, jää sen koko liuotusprosessissa 1 ja 2 vaiheen välinen murskaus ja uudelleen kasaus pois. Tämä tarkoittaa jossakin määrin heikompaa metallien kokonaissaantia. Metallien liukenevuuden kannalta oikealla kastelulla ja ilmastuksella on kuitenkin suurempi merkitys kuin uudelleen kasauksella. Ympäristövaikutusten kannalta ei ole merkitystä, vaikka 2. vaiheen kasan sisällä on alueita, joissa metallien jäännöspitoisuus jää hieman tavoiteltua korkeammaksi. Koska suoraan 2. vaiheen liuotukseen kasattavan malmin määrä on pieni, ei sillä ole käytännössä vaikutuksia kemikaalien käyttöön eikä energian kulutukseen. Hakijan esittämä vaihtoehtoinen rakenne (liuosaltaat): Hakija esittää, että kaksikerrosaltaissa kalvojen välissä oleva kivituhka voidaan korvata vaihtoehtoisesti joko bentoniittimatolla tai salaojamatolla. Hakijan käsityksen mukaan salaojamatolla tai bentoniittimatolla saadaan kaikissa olosuhteissa toimiva rakenne, jonka asentaminen voidaan tehdä luotettavammin kuin kivituhkan. Kivituhka on herkkä mm. sateen aiheuttamille kerrospaksuusmuutoksille rakentamisvaiheessa. Hakijan esittämä muutos kattilalaitosten kapasiteettiin: Talvivaaran tuotannon ylösajo ja toiminnan laajentaminen (mm. uraanilaitos) edellyttää lämpölaitoksen kapasiteetin kasvattamista uudella 10 MW kuumavesikattilalla. Uusi kattila voidaan rakentaa nykyisen kattilalaitoksen yhteyteen. Merkittävä osa laitoksen tehosta on varakapasiteettia, jota tarvitaan ainoastaan talvikuukausina. Lisäkapasiteetin arvioidaan lisäävän raskaan polttoöljyn kulutusta noin 500 t/a. Hakijan esittämä muutos jätteiden käsittelyyn ja loppusijoittamiseen: Jälkikäsittely-yksiköille kertyvä kiintoaines Jälkikäsittely-yksiköille kertyy kiintoainetta, jota on tarpeen poistaa määräajoin altaiden huoltamisen yhteydessä. Tähän mennessä kiintoainetta ei ole vielä ollut tarvetta poistaa, mutta tämän hetkisen arvion mukaan tarve tulee eteen lähivuosina. Hakija esittää, että jälkikäsittely-yksiköiltä poistettava kiintoaine voidaan sijoittaa joko kipsisakka-altaalle tai sivukivialueille. Bioliuotuksen letkujäte Bioliotuksessa syntyy käytetyistä letkuista letkujätettä, joka on tähän saakka varastoitu tuotantoalueille. Letkujätettä syntyy vuosittain noin 300 t/a. Talvivaara hakee lupapäivityksen yhteydessä lupaa sijoittaa letkujäte murskattuna sivukivialueille tai 2. vaiheen liotusalueiden pohjarakenteisiin. Sivukivialueilta kerätään vedet talteen ja hyödynnetään prosessissa, joten letkujätteen sijoittamisesta ei aiheudu haittavaikutuksia ympäristölle. Letkujäte murskataan ja levitetään sivukivialueelle ohuena kerroksena, joten sillä ei ole vaikutuksia rakenteiden toimivuuteen. Rikkipöly ja rikkivetyreaktoreiden likaantunut rikki Talvivaara Sotkamo Oy käyttää vuodessa n t/a elementtirikkiä rikkivedyn valmistukseen. Rikkivety (H 2 S) on metallien talteenottoprosessin tärkein kaasumainen kemikaali. Osa rikkivedyn valmistukseen tarvittavasta rikistä tulee sulana Neste Oilin Porvoon jalostamolta ja

12 11 Talvivaara Sotkamo Oy valtaosa bulkkina Puolasta ja/tai Venäjältä. Lisäksi tuomme rautateitse granulirikkiä big bageissä Venäjältä. Bulkkirikki toimitetaan laivoilla Kokkolan satamaan jossa se varastoidaan juna ja/tai autokuljetuksia varten Talvivaaraan. Tässä Kokkolan sataman käsittelyssä ja Talvivaaran oman rikkivaraston lattian siivouksen yhteydessä syntyy rikkipölyä jota ei rikkipölyn ja ilman seoksen räjähdysvaaran takia pystytä käsittelemään normaalissa rikin sulatuksessa Talvivaarassa. Vuosittain syntyvän hienon likaantuneen rikin määräarvio on n t/a. Tälle pölymäiselle rikille ei löydy käsittelijää tai vastaanottajaa Suomessa Ekokemiä lukuunottamatta. Vaihtoehtoinen tapa on syöttää tämä pölymäinen rikkijäte Talvivaaran primääri- tai sekundäärimalmin joukkoon jolloin se hitaasti hapettuu rikkihapoksi ja voidaan käyttää bioliuotusprosessissa hyödyksi. Rikkivedyn valmistuksessa joudutaan ajoittain tyhjentämään rikkivetyreaktoreista likaantunutta sulaa rikkiä jonka annetaan jähmettyä. Tämän rikin vuosittainen määrän arvioidaan olevan n tonnia riippuen käytettävän rikin puhtaudesta. Tämä likaantunut rikki voidaan käsitellä samalla tavalla kuin edellä kuvattu pölymäinen rikki eli syöttää primääri- tai sekundäärikasalle menevän malmin joukkoon.

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN BAT-ARVIOINTI LAPIN VESITUTKIMUS OY i Talvivaara Sotkamo Oy TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN BAT-ARVIOINTI 29.2.2012 Tiina Härmä, DI, ympäristötekniikka

Lisätiedot

Luonnonympäristön nykytila

Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3.1 Hankealueen sijainti Kaivospiirin nykyinen laajuus on noin 65 neliökilometriä ja kaivospiirin laajennusalueen pinta-ala on noin 71 neliökilometriä.

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Ympäristölupahakemus Päivämäärä 16.3.2011 Viite 82132932 TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN YMPÄRISTÖRISKINARVIOINTI

TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN YMPÄRISTÖRISKINARVIOINTI TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN YMPÄRISTÖRISKINARVIOINTI LAPIN VESITUTKIMUS OY i Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen ympäristöriskinarviointi TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN

Lisätiedot

Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua

Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Tutkija Mika Flöjt 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaaran lupamenettelyjen tarkastelua Näkökulmat: Talvivaaran uraani on aina tiedetty Ympäristölupa 2007 puutteellisin

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja Selvitys DnroKAI ELY/5/07.00/2010 ympäristökeskus

Elinkeino-, liikenne- ja Selvitys DnroKAI ELY/5/07.00/2010 ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja Selvitys DnroKAI ELY/5/07.00/2010 ympäristökeskus 2.1 2.201 1 Julkinen Ympäristöministeriö PL 35 00023 Valtioneuvosto. Viite YM6/033/2011 Pyydetty selvitys Talvivaara Sotkamo Oy:n

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0109/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

Lupamenettelyjen tarkastelua. 14.9.2011 Mika Flöjt 1

Lupamenettelyjen tarkastelua. 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Tutkija Mika Flöjt 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaaran lupamenettelyjen tarkastelua Näkökulmat: Talvivaaran uraani on aina tiedetty Ympäristölupa 2007 puutteellisin

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY VEDEN VARASTOINTI AVOLOUHOKSESSA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

TALVIVAARA SOTKAMO OY VEDEN VARASTOINTI AVOLOUHOKSESSA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS TALVIVAARA SOTKAMO OY VEDEN VARASTOINTI AVOLOUHOKSESSA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Document name: Date: 23.4.2014 0000-VO-111-T00015855 Copyright 2014 by Talvivaara Mining Company Plc All rights reserved. No

Lisätiedot

4.2 Rakentamisvaiheen aikainen kiintoaine- ja nikkelipitoisuuden tarkkailu

4.2 Rakentamisvaiheen aikainen kiintoaine- ja nikkelipitoisuuden tarkkailu Otteita Talvivaaran ympäristötarkkailu suunnitelmasta: 4.2 Rakentamisvaiheen aikainen kiintoaine- ja nikkelipitoisuuden tarkkailu Lupamääräyksen 5 mukaisesti rakentamisvaiheessa yli 10 ha:n suuruisten

Lisätiedot

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Kehittyvä kaivos Tiivistelmä Johdanto Arvioidussa hankkeessa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee

Lisätiedot

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Kehittyvä kaivos Tiivistelmä Johdanto Arvioidussa hankkeessa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut

Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut Tiedote 31.8.2010 Kainuun ELY-keskus Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut Kainuun ELY-keskuksen ympäristö-

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiohjelma KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN Polar Mining Oy Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiohjelma KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN Polar Mining Oy Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus Polar Mining Oy KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YVA-konsultti Ramboll Finland Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus Hankkeesta vastaava Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 17.8.07 täydennys 8.4.08 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelma Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelma 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 HANKKEEN KUVAUS JA AIKATAULU 1 3 TARKKAILUALUE

Lisätiedot

Nro 92/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/315/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.8.2011

Nro 92/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/315/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.8.2011 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 92/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/315/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.8.2011 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Kaapelinkulman kultakaivoksen

Lisätiedot

Nordkalk Oy Ab:n Paraisten kaivoksen ympäristölupahakemus, Parainen.

Nordkalk Oy Ab:n Paraisten kaivoksen ympäristölupahakemus, Parainen. Etelä-Suomi Päätös Nro 174/2012/1 Dnro ESAVI/696/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2012 ASIA Nordkalk Oy Ab:n Paraisten kaivoksen ympäristölupahakemus, Parainen. HAKIJA Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie

Lisätiedot

Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012. sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus... 71

Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012. sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus... 71 Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012 sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus... 71 Konsernitase... 83 Konsernin tuloslaskelma... 84 Konsernin laaja tuloslaskelma... 85

Lisätiedot

Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010

Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 ASIA Ekoport Turku Oy:n pilssivesien ja -öljyjen käsittelyä sekä kierrätysöljyn ja dieselpolttoaineen valmistusta

Lisätiedot

2013 /VUOSIKATSAUS. 2013 /KESTÄVÄ KEHITYS www.talvivaara.com/files/ar2013/talvivaara_kk_2013.pdf

2013 /VUOSIKATSAUS. 2013 /KESTÄVÄ KEHITYS www.talvivaara.com/files/ar2013/talvivaara_kk_2013.pdf 2013 /VUOSIKATSAUS VUOSIKATSAUS Talvivaara lyhyesti... 1 Talvivaaran vuosi 2013... 2 Hallituksen puheen johtajan katsaus.... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Markkinakatsaus... 6 Strategia.... 7 Kestävä

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy, Jätevoimala Långmosseninkuja 1 01200 Vantaa. Kiinteistötunnus: 092-92-201-1 Toimialatunnus: 35113

Vantaan Energia Oy, Jätevoimala Långmosseninkuja 1 01200 Vantaa. Kiinteistötunnus: 092-92-201-1 Toimialatunnus: 35113 ASIA Etelä-Suomi LIITE 1 t e l ä - S u Päätös Nro 51/2013/1 Dnro ESAVI/90/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.3.2013 Päätös ympäristönsuojelulain o mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Vantaan Energia

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TAUSTATIEDOT 211 16WWE993 14.3.212 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 211 Osa I Tarkkailun taustatiedot Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 211 Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Sisältö

Lisätiedot

Päätös, jota lupamääräysten tarkistaminen koskee:

Päätös, jota lupamääräysten tarkistaminen koskee: 1(31) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta ympäristölupamääräysten tarkistamisesta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2013 I PÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Hallitusti uuteen nousuun.

Hallitusti uuteen nousuun. Hallitusti uuteen nousuun. vuosikertomus 2012 sisältö Liiketoimintakatsaus... 2 Talvivaara lyhyesti... 4 Vuosi 2012 lyhyesti... 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 8 Toimitusjohtajan katsaus... 10

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2014

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2014 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Velvoitetarkkailun vuosiraportti Päivämäärä 31.3.2015 Viite 1510010636 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija:

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija: Talvivaara Projekti Oy Turvallisuusselvitys Päiväys: 25.1.2008 Laatija: SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 1. JOHDANTO... 5 1.1. Tavoite ja tarkoitus... 5 1.2. Selvityksen tekemiseen osallistuneet

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja. Etelä-Suomi Päätös Nro 205/2012/1 Dnro ESAVI/270/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

72 NCC ROADS OY, YMPÄRISTÖLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLION LOUHINTA JA MURSKAUS SEKÄ MAANKAATOPAIKKATOIMINTA, MÄNTSÄLÄ, OHKOLAN TOIMINTA-ALUE

72 NCC ROADS OY, YMPÄRISTÖLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLION LOUHINTA JA MURSKAUS SEKÄ MAANKAATOPAIKKATOIMINTA, MÄNTSÄLÄ, OHKOLAN TOIMINTA-ALUE Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2013 407 Dno KYK:8 /2013 72 NCC ROADS OY, YMPÄRISTÖLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLION LOUHINTA JA MURSKAUS SEKÄ MAANKAATOPAIKKATOIMINTA, MÄNTSÄLÄ, OHKOLAN TOIMINTA-ALUE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 31/2006/2 Dnro LSY 2005 Y 123

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 31/2006/2 Dnro LSY 2005 Y 123 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 31/2006/2 Dnro LSY 2005 Y 123 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2006 ASIA Keliber Resources Ltd Oy:n Ullavan Läntän litiumkaivoksen toimintaa koskeva

Lisätiedot