TALVIVAARA SOTKAMO OY YHTEENVETO TOIMINNASTA, PÄÄSTÖISTÄ, VAIKUTUKSISTA, MUUTOKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALVIVAARA SOTKAMO OY YHTEENVETO TOIMINNASTA, PÄÄSTÖISTÄ, VAIKUTUKSISTA, MUUTOKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ"

Transkriptio

1 TALVIVAARA SOTKAMO OY YHTEENVETO TOIMINNASTA, PÄÄSTÖISTÄ, VAIKUTUKSISTA, MUUTOKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ LAPIN VESITUTKIMUS OY

2 1 Talvivaara Sotkamo Oy TALVIVAARA SOTKAMO OY YHTEENVETO TOIMINNASTA, PÄÄSTÖISTÄ, VAIKUTUKSISTA, MUUTOKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ Tiina Härmä, DI, ympäristötekniikka Jari Hietala, DI, ympäristötekniikka SISÄLLYS SIVU 1 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA PÄÄSTÖISTÄ SEKÄ NIIDEN MUUTOKSISTA YMPÄRISTÖLUVAN MYÖNTÄMISEN JÄLKEEN TOIMINNAN KUVAUS JA MUUTOKSET YMPÄRISTÖLUVAN MYÖNTÄMISEN JÄLKEEN PÄÄSTÖT JA JÄTTEET SEKÄ MUUTOKSET YMPÄRISTÖLUVAN MYÖNTÄMISEN JÄLKEEN VAIKUTUKSET JA VAIKUTUSALUE SEKÄ MUUTOKSET YMPÄRISTÖLUVAN MYÖNTÄMISEN JÄLKEEN YHTEENVETO TOIMENPITEISTÄ PÄÄSTÖJEN PIENENTÄMISEKSI HAETTAVAT YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOKSET... 9

3 2 Talvivaara Sotkamo Oy 1 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA PÄÄSTÖISTÄ SEKÄ NIIDEN MUUTOKSISTA YMPÄRISTÖLUVAN MYÖNTÄMISEN JÄLKEEN 1.1 Toiminnan kuvaus ja muutokset ympäristöluvan myöntämisen jälkeen Talvivaaran kaivoksen toiminta on aloitettu keväällä 2008 ja sen tarkoituksena on hyödyntää Kuusilammen ja Kolmisopen mustaliuskepohjaiset monimetalliesiintymät. Kaivoksen lopputuotteina syntyy nikkeliä, sinkkiä, kuparia sekä kobolttia sisältäviä metallirikasteita, joita käytetään perusmetalliteollisuuden raaka-aineina. Perusmetallien tuotannon lisäksi Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee aloittavansa muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin talteenoton nykyisten kaivostoimintojen yhteydessä. Uusi uraanin talteenottolaitos rakennetaan kiinteäksi osaksi nykyistä metallien saostusprosessia Talvivaarassa. Uraanin talteenoton ympäristölupamenettely toteutetaan omana prosessinaan. Talvivaara Sotkamo Oy selvittää myös mangaanin talteenottoa. Talvivaaran kaivoksen toimintaan kuuluu kaksi avolouhosta, joista tuotannossa on tällä hetkellä Kuusilammen louhos. Kolmisopen alueen hyödyntäminen aloitetaan aikaisintaan v Louhinta tullaan toteuttamaan avolouhintana koko toiminnan ajan. Tuotantoprosessi koostuu louhinnan lisäksi murskauksesta, agglomeroinnista eli murskatun malmin rakeistuksesta, malmin kasauksesta liuotusalueille, biokasaliuotuksesta ja metallien talteenotosta. Kaivoksen tuotanto tapahtuu oleellisilta osiltaan liuosten käsittelyn avulla, joten vesienhallinta on tärkeä osa toimintaa. Lisäksi kaivoksen toimintoihin kuuluvat kemikaalien valmistus, räjähdysaineiden varastointi ja räjähdysaineen valmistus, polttoainevarastot ja jakelupisteet, alueet sivukivien ja pintamaiden läjitystä varten, toimisto-, huoltoja sosiaalitilat sekä raakavesiputki ja jätevesien purkuputket erikseen teollisuusjätevedelle ja talousjätevedelle. Tällä hetkellä talteenottolaitokselle johdetaan liuosta 1200 m 3 /h. Ympäristöluvan mukainen kaivoksen kokonaislouhintamäärä on 45 miljoonaa t/v, sivukiven louhintamäärä 30 milj. t/v ja louhittavan malmin määrä 15 milj. t/v. Luvan mukainen vuosittain tuotettavan nikkelin määrä on t. Vuoden 2011 tuotantosuunnitelman mukaiset volyymit vastasivat ympäristöluvan mukaisia määriä. Nikkeliä vuonna 2011 tuotettiin t. Talvivaaran kaivoksen toiminta on toteutunut pääpiirteissään ympäristöluvan mukaisena ja ympäristöluvassa esitetyillä alueilla. Prosessin osalta toiminnan aikana on suoritettu lähinnä tuotantokapasiteetin tehostamiseen liittyviä muutoksia, kuten murskaukseen liittyviä laitemuutoksia sekä liuotusprosessin optimointiin liittyviä erilaisia teknisiä ratkaisuja (väli-ilmastusputkien lisääminen ja sekundäärikasan toteuttaminen primäärikasaa vastaavaksi). Prosessissa tapahtuneet merkittävimmät muutokset ympäristölupaan verrattuna ovat olleet päästöjen vähentämiseen liittyvät toimet. Metallien talteenottolaitoksella muodostuvien rikkivetypäästöjen vähentämiseksi on alkuperäisen suunnitelman mukaiset vesipesurit muutettu lipeäpesureiksi. Lisäksi pölypäästöjen vähentämiseksi on tehty erilaisia muutoksia pölynpoistojärjestelmiin. Ympäristöluvasta poikkeavin vesipäästöjen estämiseksi on kaivoksen vesienhallintaan liittyen tehty ja on kehitteillä erilaisia teknisiä ratkaisuja. Toimenpiteet on kuvattu tarkemmin taulukossa 3. Ympäristölupaan verrattuna kemikaalien käyttömäärät ovat tarkentuneet ja osa luvassa mainituista kemikaaleista on jäänyt pois. Merkittävimmät muutokset kemikaaleissa on lipeän käytön lisääntyminen lipeäpesurien myötä sekä vetyperoksidin käyttö uutena kemikaalina rikkivedyn hapetukseen. Voimassa olevasta ympäristöluvasta poiketen kalkinpolttoa ei ole tähän saakka tehty kaivoksella. Poltettu kalkki on tuotu kaivokselle valmiina, koska se on ollut taloudellisesti edullisempi ratkaisu. Tulevaisuudessa on kuitenkin mahdollista, että kalkinpoltto tullaan toteuttamaan kaivoksella. Alkuperäiseen lupaan verrattuna kaivosalueelle on rakennettu ilmakaasutehdas, jossa valmistetaan happea metallitehtaan tarpeisiin. Lisäksi tehdasalueelle on rakennettu lämpölaitos ja kaivosvarikolle kuumavesikattila sekä kaivosalueelle kaksi kaivoksen sisäisessä käytössä olevaa polttoaineen jakeluasemaa. Ilmakaasutehtaalle, kattilalaitoksille ja polttoaineen jakelupisteille on myönnetty omat ympäristöluvat.

4 3 Talvivaara Sotkamo Oy Muita ympäristöluvasta poikkeavia muutoksia ovat olleet toiminta-alueilla tehdyt rakenteiden parannustoimenpiteet. Kipsisakka-altaan rakenteisiin on ympäristöluvasta poiketen lisätty bentoniittimatto altaan tiiveyden parantamiseksi. Lisäksi 1. vaiheen liuotuskasan rakenteisiin on lisätty salaojamatto. Näistä toimenpiteistä on Kainuun ELY-keskus antanut hyväksymispäätökset. Lisäksi kipsisakka-altaan vuodon seurauksena kaivosalueelle on rakennettu vuonna 2010 uutena rakenteena Lumelantien pato Martikanvaaraan menevän Lumelantien kohdalle. Pato on pysyvä ja padon muodostama allas toimii kipsisakka-altaiden varoaltaana. 1.2 Päästöt ja jätteet sekä muutokset ympäristöluvan myöntämisen jälkeen Taulukossa 1 on esitetty kaivoksen toiminnasta aiheutuvat päästöt ja niiden muutokset sekä muutoksiin johtaneet syyt. Olennaiset toiminnasta aiheutuvat päästöt ovat vesipäästöt, pölypäästöt sekä hajuhaittoja aiheuttavat rikkivetypäästöt.

5 4 Talvivaara Sotkamo Oy Taulukko 1. Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja niiden muutokset ympäristölupaan verrattuna Päästöt Muutokset ympäristölupaan verrattuna Syy muutokseen Päästöt vesiin - tuotemetallit, Ni, Co, Cu, Zn ympäristöluvan raja-arvojen mukainen - - kiintoaine - ph - sulfaatti, natrium ympäristöluvassa määrätty raja-arvo ylittynyt ympäristöluvassa määrätty yläraja (9,5) ylittynyt natriumsulfaatin muodostuminen liuokseen, pitoisuusarviot ylittyneet loppuneutraloinnin kiintoainetta (sisältää pääasiassa raudan ja mangaanin yhdisteitä) mangaanin poiston edellyttämä ph:n nosto saostuskemikaalin muuttaminen sammutetusta kalkista lipeäksi, hönkien pesu lipeällä, lipeäpesureiden lisääminen - mangaani pitoisuusarviot ylittyneet alhainen ph:n yläraja Päästöt ilmaan - hengitettävät hiukkaset, PM10 ohje- ja raja-arvojen mukaiset - - pöly, louhinta - pöly, malmin käsittely alkuvaiheessa pölyn leviäminen arvioitua laajempaa seulahallin ja hienomurska 1 ylittäneet rajaarvot, pölypäästöt pienentyneet, mutta seulahallissa edelleen ylityksiä - pöly, liikenne ympäristöluvan mukainen - - metallipäästöt, MTO ympäristöluvan raja-arvojen mukainen - - savukaasut, energiantuotanto NO x -pitoisuudet jonkin verran ylittäneet raja-arvon, hiukkas-pitoisuudet alittaneet - raja-arvon Päästöt maaperään ympäristöluvan mukainen - Päästöt pohjaveteen Melu kohonneita NO 3 -pitoisuuksia tehdasalueen havaintoputkessa P1 mm. natriumpitoisuudet koholla vuosina yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta raja-arvojen mukaiset Tärinä raja-arvojen mukainen - Haju, rikkivety Jätteet v raja-arvot pääasiassa ylittyneet, v. 2011aikana ylityksiä selvästi vähemmän - esineutralointisakka (MTO) ympäristöluvan mukainen - - loppusakka (MTO) ympäristöluvan mukainen - - mineraalijätteet (MTO) ei ongelmajäteallasta, sijoitettu primäärikasalle - loppuun liuotettu malmi ympäristöluvan mukainen - - sivukivi ympäristöluvan mukainen - - pintamaat ja maanpeitteet ympäristöluvan mukainen - - tavanomainen jäte ei merkittäviä muutoksia - - riittämätön pölynpoisto, laitteita uusittu/uusitaan 2012 rakentamisen kiviaineksen nitraattijäämiä (räjähdysaine) tehdasalueen hulevedet, putki rikkoutunut talvella Kaivostoiminnan keskeiset melulähteet räjäytyksen, kasan ilmapuhaltimien ja liikenteen aiheuttamia hönkien käsittelyn liian pieni pesukapasiteetti mineraalijätteen metallisisällön talteenotto

6 5 Talvivaara Sotkamo Oy 1.3 Vaikutukset ja vaikutusalue sekä muutokset ympäristöluvan myöntämisen jälkeen Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto kaivoksen toiminnan vaikutuksista ja vaikutusalueesta sekä niiden muutoksista ympäristölupaan verrattuna. Taulukko 2. Toiminnan vaikutukset ja vaikutusalue sekä muutokset ympäristölupaan verrattuna Vesistöt - vedenlaatu - vedenoton ja säännöstelyn vaikutukset Ilman laatu - hengitettävät hiukkaset, PM10 - pöly Vaikutukset ja vaikutusalue veden laatumuutokset kaivoksen lähivesistössä ei vaikutuksia ympäristöön tai muihin vesistöihin Myllyniemen mittauspisteessä vaikutukset vähäisiä kaivosalueella sekä jossain määrin kaivosalueen ulkopuolella, nykyisen toiminnan aikana vähäisempää, yksittäisiä valituksia Muutokset ympäristölupaan verrattuna vaikutukset ja vaikutusalue laajempia ympäristölupaan verrattuna ympäristöluvan mukainen ympäristöluvan mukainen rakentamisvaiheessa ennakoitua voimakkaampaa ja vaikutusalue ennakoitua suurempi - savukaasut, energiantuotanto ei merkittäviä vaikutuksia ympäristöluvan mukainen - räjäytyskaasut ei merkittäviä vaikutuksia ympäristöluvan mukainen - kaasupäästöt, MTO ei merkittäviä vaikutuksia ympäristöluvan mukainen Maaperä maanrakentamistöiden vaikutukset ympäristöluvan mukainen Pohjavesi - laatu toimintavaiheessa ei vaikutuksia, tehdasalueen havaintoputkessa muutoksia (havaintoputki rikkoutunut talvella , joten tulos epävarma) kohonneita NO 3 -pitoisuuksia, tehdasalueella mm. Napitoisuudet koholla - pinnankorkeus vesipintojen vaihtelua, syy normaaleissa vuodenaikaisvaihteluissa ja vedenotoissa ympäristöluvan mukainen Melu ei haittaa kaivospiirin ulkopuolella ympäristöluvan mukainen Tärinä Haju Luonto, luonnonsuojeluarvot, rakennettu ympäristö ei viihtyvyyshaittaa kaivospiirin ulkopuolella hajuhaittoja kaivospiirin läheisyydessä, ilmoituksia myös kauempaa kaivoksen toiminta toteutunut suunnitelluilla alueilla ympäristöluvan mukainen hajuhaittoja ei huomioitu ympäristöluvassa ympäristöluvan mukainen

7 6 Talvivaara Sotkamo Oy 2 YHTEENVETO TOIMENPITEISTÄ PÄÄSTÖJEN PIENENTÄMISEKSI Taulukoissa 3-5 on esitetty yhteenveto päästöjen pienentämiseksi ja haitallisten vaikutusten lieventämiseksi tehdyistä tai suunnitteilla olevista toimenpiteistä sekä toimenpiteiden merkityksestä. Taulukko 3. Toimenpiteet vesipäästöjen pienentämiseksi ja haitallisten vaikutusten lieventämiseksi Vesipäästöt, toimenpiteet Toteutetut toimenpiteet Merkitys putkistomuutokset MTO:n kaasunpesuliuoksille - liuoksen Na 2 SO 4 -pitoisuuden pienentyminen - jälkikäsittely-yksiköille takaisinpumppaus ja ph-säätö - lone-ylitteen käyttö kalkinlietossa ja MTO:lla käyttövetenä - ph:n säätöä saatu parannettua ja saostumista tehostettua - järviveden käytön väheneminen - lone-ylitteen kierrätys raffinaatin mukana liuotukseen - järviveden käytön väheneminen - jatkuvatoimisten virtaamamittausten lisääminen MTO:lle - parantunut vedenkulutuksen seuranta - NaOH käytön seurannan tehostaminen ja optimointi - liuoksen Na 2 SO 4 -pitoisuuden pienentyminen - selvitetty lone-ylitteen ja avolouhosveden soveltuvuutta raakavedeksi - uusi raakavesiallas täysimittaiseen käyttöön - järviveden käytön väheneminen - lone-ylitteen, louhosveden, järvi- ja porakaivovesien kierrätys, kulutusvaihteluiden tasaaminen - selvitys sulfaatinpoiston teollisen mittakaavan toteutustavoista Lyhyen aikavälin toimenpiteet - vedenkulutuksen seuranta - raakavesimäärän optimointi putkistomuutokset, lone-ylite - kiintoainepitoisuuden pienentäminen, veden johtaminen raakavesialtaalle - putkistomuutokset, louhosvedet - vesien johtaminen raakavedeksi porakaivovesien käyttö raakavetenä - avolouhokseen kertyvän veden väheneminen sekoitusreaktoreiden vaihteiden jäähdytysveden kytkeminen suljettuun jäähdytysvesikiertoon (tammikuu - raakavesimäärän väheneminen 2012 lopussa) uusi raakavesiallas ja vesienkierrätys otettu käyttöön tammikuun 2012 lopussa - järviveden käytön väheneminen teollisen mittakaavansulfaatinpoiston pilot-ajot - laitoksen suunnitteluperusteet Pidemmän aikavälin toimenpiteet natriumin ja sulfaatin poistomenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto - prosessiliuoksen puhdistaminen prosessin raakavetenä käytettäväksi, järviveden ottomäärän vähentäminen, hakemuksessa esitettyjen rajaarvojen saavuttaminen

8 7 Talvivaara Sotkamo Oy Taulukko 4. Toimenpiteet pölypäästöjen pienentämiseksi ja haitallisten vaikutusten lieventämiseksi Pölypäästöt, toimenpiteet Toteutetut toimenpiteet Merkitys panostustekniikan kehittäminen - räjäytyspölyn määrän vähentäminen porauskaluston pölynpoistolaitteiden kunnossapito - pölyn muodostumisen ehkäisy kastelu, kuljetushihna - murskauksen pölyhaittojen vähentäminen hienomurskaamon ja agglomerointihallin pölynpoiston parantaminen(kiinteä vesilinja, koteloinnit) karkeamurskaamon ja välivaraston kippausaukkojen kumiverhoussuojat hihnaa puhdistavien kaavareiden asennus kuljettimiin ja toiminnan kehittäminen - pölyämisen estäminen - pölyämisen estäminen - pölyävän hienoaineksen määrää ja siten pölyämistä saadaan edelleen vähennettyä. automaattinen kastelujärjestelmä, kiviautojen kuljetusreitit - pölynsidonta työmaateiden tehostettu kastelu kesästä 2011 lähtien - pölynsidonta Lyhyen aikavälin toimenpiteet seulahallin pölynpoistoa varten asennetaan uusi puhdistuslaitteisto kesällä pölyämisen estäminen

9 8 Talvivaara Sotkamo Oy Taulukko 5. Toimenpiteet hajuhaittojen vähentämiseksi Hajuhaitat, toimenpiteet Merkitys Toteutetut toimenpiteet rikkivedyn annostelun optimointi, hapetuspelkistysolosuhteiden sekä metallipitoisuuksien jatkuva seuranta - vähentää rikkivedyn päätymistä hönkiin uusi lipeäpesuri, nauhasuodin, lokakuu pesutuloksen parantaminen lipeän avulla rikin ulospuskualtaan hönkäpesurin huuhtelutoimintojen ja näytteenottoketjun parantaminen, kesä 2011 Rikkivetytehtaan ulospuskun yhteydessä sularikistä vapautuva rikkivety kerätään hönkäimureilla kaskadipesureille (lipeä) rikkivetysaostusreaktoreiden höngät neutraloidaan adsorptioreaktoreissa ja täytekappalepesureissa esineutraloinnin höngät neutraloidaan vaakaejektoriventuripesureissa (lipeä) sakeuttimien höngät neutraloidaan pystyejektoriventuripesureissa (lipeä), kevät 2010 Raudansaostuksen höngät neutraloidaan vaakaejektoriventuripesurien (lipeä), syksy 2010 biologisen pesun testaus rikkivedyn poistaminen käyttämällä vetyperoksidia Lyhyen aikavälin toimenpiteet - pesurin putkien tukkeutumisen estäminen - neutralointi lipeän avulla vesiliuokseen natriumsulfidiksi - neutralointi lipeän avulla vesiliuokseen natriumsulfidiksi - pesutuloksen parantaminen lipeän avulla - pesutuloksen parantaminen lipeän avulla - pesutuloksen parantaminen lipeän avulla - rikkivetyä hapetetaan pois liuoksesta ennen hajun muodostumisen kannalta kriittisiä prosessivaiheita. hönkien käsittelyä polttamalla, kesä lipeän käytön ja siitä aiheutuvien vesistövaikutusten väheneminen - rikkivetypäästöjen seurannan kehittäminen - mahdollinen jatkuvatoimisten mittalaitteiden käyttöönotto

10 9 Talvivaara Sotkamo Oy 3 HAETTAVAT YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOKSET Seuraaviin kappaleisiin on koottu hakijan esittämät muutokset voimassa olevaan ympäristölupaan. Hakijan esittämä muutos vesitalousluvassa tarkoitettujen rakennustöiden aloittamiselle: Lupamääräyksen 80 mukaisesti Vesitalousluvassa tarkoitettuihin rakennustöihin on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja rakennustyöt on tehtävä kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman uhalla, että lupa on muutoin katsottava rauenneeksi. Määräyksen mukainen rakennustöiden aloittamisajankohta päättyy Vesitalousluvassa tarkoitetutuista rakentamistöistä ei ole aloitettu Kolmisopen Hovinlahden sulkupadon ja Nuasjärven raakavedenoton ja vedenjohtamisen edellyttämiä rakentamistöitä. Kolmiospen Hovinlahden sulkupatoa ei ole vielä rakennettu, koska louhinta on keskittynyt toiminnan alkuvaiheessa Kuusilammen louhokselle ja Kolmisopen alueella on jatkettu malmiesiintymän tarkentavia tutkimuksia. Nuasjärven vedenottamoa ei ole vielä rakennettu, koska Kolmisopesta otettava raakavesi on riittänyt kattamaan kaivoksen vedenkulutustarpeen toiminnan alkuvaiheessa. Lisäksi Jormasjärven pohjapadon rakentamista ei ole aloitettu, koska hakija on katsonut, ettei pohjapadon tai muun vaihtoehtoisen rakennelman rakentamiseen ole tällä hetkellä tarvetta. Talvivaara Sotkamo Oy hakee jatkoaikaa edellä esitettyjen, Talvivaaran kaivoksen vesitalousluvassa tarkoitettujen rakennustöiden aloittamiselle saakka. Työt ja rakenteet toteutetaan voimassa olevan vesitalousluvan määräykset sekä 88. huomioiden Hakijan esittämä vaihtoehtoinen rakenne (2. vaiheen liuotusalue): Tällä hetkellä luvanmukaisten rakennevaihtoehtojen lisäksi kaivosyhtiö hakee lupaa bentoniittimaton käytölle HDPE-kalvon alapuolisena eristeenä sivukivikasan pohjarakenteessa, jolloin suojakerroksen voidaan käyttää raekoon 0 16 mm materiaalia. Hakijan esittämä uusi vaihtoehtoinen rakenne: VE3: Louhe 0 500mm, 500mm Suojakerros sivukivestä 0 200, 500mm Suojakerros 0 12mm, Primary Heap:n purkumalmista seulottu murske Suodatinkangas, geotekstiili 400g/m 2 B24 HDPE-kalvo 1.5mm Bentoniittimatto Suojakerros KaM 0 16mm, 100mm Hakijan esittämä muutos malmin kasaukseen: Louhokselta kuljetettava malmi läjitetään normaalitilanteessa 1. vaiheen kasalle. Poikkeustilanteissa (primäärikasan laitteiston kunnossapito, kuljettimien siirto tai muu seisokki), voidaan kuljetinta kääntämällä malmi läjittää myös suoraan 2. vaiheen liuotusalueelle. Tällä voidaan mahdollistaa louhoksen ja malminkäsittelyn tuotannon käynnissäpysyminen, vaikka 1. vaiheen kasaus olisi tilapäisesti pysähdyksissä. Kyseessä on poikkeustilanne (yksittäisiä päiviä), joten vuosittaista liuotusalueelle suoraan vietävän malmin määrää ei pystytä arvioimaan.

11 10 Talvivaara Sotkamo Oy Malmin kasaaminen suoraan 2.vaiheen liotusalueelle ei aiheuta ympäristövaikutuksia enempää kuin malmin kierrättäminen 1. vaiheen liuotusalueen kautta. Malmissa ei tapahdu sellaisia rakenteellisia muutoksia, jotka estäisivät kasauksen suoraan 2. vaiheen liuotukseen. 2 vaiheen liotusalueella on toteutettu liuoksen kastelu ja keräys sekä ilmastus vastaavasti kuin 1.vaiheen liuotusalueella. Kun malmi kasataan suoraan 2. vaiheen liuotukseen, jää sen koko liuotusprosessissa 1 ja 2 vaiheen välinen murskaus ja uudelleen kasaus pois. Tämä tarkoittaa jossakin määrin heikompaa metallien kokonaissaantia. Metallien liukenevuuden kannalta oikealla kastelulla ja ilmastuksella on kuitenkin suurempi merkitys kuin uudelleen kasauksella. Ympäristövaikutusten kannalta ei ole merkitystä, vaikka 2. vaiheen kasan sisällä on alueita, joissa metallien jäännöspitoisuus jää hieman tavoiteltua korkeammaksi. Koska suoraan 2. vaiheen liuotukseen kasattavan malmin määrä on pieni, ei sillä ole käytännössä vaikutuksia kemikaalien käyttöön eikä energian kulutukseen. Hakijan esittämä vaihtoehtoinen rakenne (liuosaltaat): Hakija esittää, että kaksikerrosaltaissa kalvojen välissä oleva kivituhka voidaan korvata vaihtoehtoisesti joko bentoniittimatolla tai salaojamatolla. Hakijan käsityksen mukaan salaojamatolla tai bentoniittimatolla saadaan kaikissa olosuhteissa toimiva rakenne, jonka asentaminen voidaan tehdä luotettavammin kuin kivituhkan. Kivituhka on herkkä mm. sateen aiheuttamille kerrospaksuusmuutoksille rakentamisvaiheessa. Hakijan esittämä muutos kattilalaitosten kapasiteettiin: Talvivaaran tuotannon ylösajo ja toiminnan laajentaminen (mm. uraanilaitos) edellyttää lämpölaitoksen kapasiteetin kasvattamista uudella 10 MW kuumavesikattilalla. Uusi kattila voidaan rakentaa nykyisen kattilalaitoksen yhteyteen. Merkittävä osa laitoksen tehosta on varakapasiteettia, jota tarvitaan ainoastaan talvikuukausina. Lisäkapasiteetin arvioidaan lisäävän raskaan polttoöljyn kulutusta noin 500 t/a. Hakijan esittämä muutos jätteiden käsittelyyn ja loppusijoittamiseen: Jälkikäsittely-yksiköille kertyvä kiintoaines Jälkikäsittely-yksiköille kertyy kiintoainetta, jota on tarpeen poistaa määräajoin altaiden huoltamisen yhteydessä. Tähän mennessä kiintoainetta ei ole vielä ollut tarvetta poistaa, mutta tämän hetkisen arvion mukaan tarve tulee eteen lähivuosina. Hakija esittää, että jälkikäsittely-yksiköiltä poistettava kiintoaine voidaan sijoittaa joko kipsisakka-altaalle tai sivukivialueille. Bioliuotuksen letkujäte Bioliotuksessa syntyy käytetyistä letkuista letkujätettä, joka on tähän saakka varastoitu tuotantoalueille. Letkujätettä syntyy vuosittain noin 300 t/a. Talvivaara hakee lupapäivityksen yhteydessä lupaa sijoittaa letkujäte murskattuna sivukivialueille tai 2. vaiheen liotusalueiden pohjarakenteisiin. Sivukivialueilta kerätään vedet talteen ja hyödynnetään prosessissa, joten letkujätteen sijoittamisesta ei aiheudu haittavaikutuksia ympäristölle. Letkujäte murskataan ja levitetään sivukivialueelle ohuena kerroksena, joten sillä ei ole vaikutuksia rakenteiden toimivuuteen. Rikkipöly ja rikkivetyreaktoreiden likaantunut rikki Talvivaara Sotkamo Oy käyttää vuodessa n t/a elementtirikkiä rikkivedyn valmistukseen. Rikkivety (H 2 S) on metallien talteenottoprosessin tärkein kaasumainen kemikaali. Osa rikkivedyn valmistukseen tarvittavasta rikistä tulee sulana Neste Oilin Porvoon jalostamolta ja

12 11 Talvivaara Sotkamo Oy valtaosa bulkkina Puolasta ja/tai Venäjältä. Lisäksi tuomme rautateitse granulirikkiä big bageissä Venäjältä. Bulkkirikki toimitetaan laivoilla Kokkolan satamaan jossa se varastoidaan juna ja/tai autokuljetuksia varten Talvivaaraan. Tässä Kokkolan sataman käsittelyssä ja Talvivaaran oman rikkivaraston lattian siivouksen yhteydessä syntyy rikkipölyä jota ei rikkipölyn ja ilman seoksen räjähdysvaaran takia pystytä käsittelemään normaalissa rikin sulatuksessa Talvivaarassa. Vuosittain syntyvän hienon likaantuneen rikin määräarvio on n t/a. Tälle pölymäiselle rikille ei löydy käsittelijää tai vastaanottajaa Suomessa Ekokemiä lukuunottamatta. Vaihtoehtoinen tapa on syöttää tämä pölymäinen rikkijäte Talvivaaran primääri- tai sekundäärimalmin joukkoon jolloin se hitaasti hapettuu rikkihapoksi ja voidaan käyttää bioliuotusprosessissa hyödyksi. Rikkivedyn valmistuksessa joudutaan ajoittain tyhjentämään rikkivetyreaktoreista likaantunutta sulaa rikkiä jonka annetaan jähmettyä. Tämän rikin vuosittainen määrän arvioidaan olevan n tonnia riippuen käytettävän rikin puhtaudesta. Tämä likaantunut rikki voidaan käsitellä samalla tavalla kuin edellä kuvattu pölymäinen rikki eli syöttää primääri- tai sekundäärikasalle menevän malmin joukkoon.

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Annetun lausunnon täydentäminen, ympteknltk 12.9.2012 138 Lausunto Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TOIMINNAN KUVAUS

TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TOIMINNAN KUVAUS TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TOIMINNAN KUVAUS LAPIN VESITUTKIMUS OY i Talvivaara Sotkamo Oy TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TOIMINNAN KUVAUS 28.2.2012 Jari Hietala, DI, ympäristötekniikka

Lisätiedot

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET 30.9.2014 1. H1 2014 lyhyesti 2. Tuotantopäivitys 3. Vesien hallinta 4. Luvitus ja oikeudelliset prosessit 5. Toiminnalliset ja markkinanäkymät

Lisätiedot

Talvivaara alusta alkaen. Kuva: Vihreät, De Gröna

Talvivaara alusta alkaen. Kuva: Vihreät, De Gröna Talvivaara alusta alkaen Kuva: Vihreät, De Gröna Talvivaaran lupaukset Ympäristöystävällinen uusi bioliuotus, jossa Kainuulaiset bakteerit toimivat veden kanssa Ei tule mitään päästöjä kaivospiirin ulkopuolelle

Lisätiedot

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Document name: METALLITASE, Version: 1 KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Creation time: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. Date: Virhe.

Lisätiedot

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Uraani talteen Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Talvivaaran alueella esiintyy luonnonuraania pieninä pitoisuuksina Luonnonuraani ei säteile merkittävästi - alueen taustasäteily ei poikkea

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 24.11.2016 KLO 18-20 SOTKAMO HANKKEEN TAUSTA Tämä YVA-menettely koskee Terrafame Oy:n kaivostoiminnan

Lisätiedot

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04.

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04. LAUSUNTO 7.8.2014 5431/36/2014 Pohjois-Suomen AVI PL 293 (Linnankatu 1-3) 90101 OULU Lausuntopyyntö 11.7.2014, PSAVI/55/04.08/2014 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n vesienkäsittelystä Tukes on vastaanottanut

Lisätiedot

Tuotantopäivitys 07.4.2011

Tuotantopäivitys 07.4.2011 Tuotantopäivitys 07.4.2011 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995).

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 197 10.09.2012 Lausunto Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamisesta sekä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupahakemuksesta 113/5/543/2012 KHALL

Lisätiedot

Kunnanhallitus 113 02.04.2013

Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemuksesta: Ympäristöluvan muuttaminen koskien kaivosalueella olevien ylimääräisten prosessi-, kuivatus- ja valumavesien tilapäistä varastointia,

Lisätiedot

KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN

KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ 25.4.2012 TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN 1 TALVIVAARA LYHYESTI Maailmanluokan nikkelikaivoksen ylösajo käynnissä Sotkamossa Kansainvälisesti merkittävä

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M609005 18.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa II Käyttötarkkailu ja rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu 9M609005 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa II

Lisätiedot

Yksityiskohtaisesti lupamääräyksiin esitetyt muutokset on esitetty hakemuksen liitteessä 12. Liite 12 on esityslistan erillisenä liitteenä.

Yksityiskohtaisesti lupamääräyksiin esitetyt muutokset on esitetty hakemuksen liitteessä 12. Liite 12 on esityslistan erillisenä liitteenä. Kunnanhallitus 197 10.09.2012 Kunnanhallitus 114 02.04.2013 Lausunto Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamisesta sekä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupahakemuksesta

Lisätiedot

Kaivoksen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Kaivoksen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Kaivoksen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Vastaanottaja: Asiakirjatyyppi: Päivämäärä: Viite: Laatijat: Kuvaus: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj YVA-ohjelma

Lisätiedot

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Kehotus Dnro KAIELY/1/07.00/2013 3.1.2014 Julkinen Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Talvivaara on ilmoittanut

Lisätiedot

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 21-211 - Tarkkailutulosten mukaan 4.1.211 1 Pintavesien tarkkailukohteet, Talvivaara Jormasjärvi Kolmisoppi Tuhkajoki Kalliojärvi Salminen Ylälumijärvi

Lisätiedot

4.2 Rakentamisvaiheen aikainen kiintoaine- ja nikkelipitoisuuden tarkkailu

4.2 Rakentamisvaiheen aikainen kiintoaine- ja nikkelipitoisuuden tarkkailu Otteita Talvivaaran ympäristötarkkailu suunnitelmasta: 4.2 Rakentamisvaiheen aikainen kiintoaine- ja nikkelipitoisuuden tarkkailu Lupamääräyksen 5 mukaisesti rakentamisvaiheessa yli 10 ha:n suuruisten

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Tiedote 12.2.2013 Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Talvivaaran kaivoksella marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon seurauksena merkittävä osa kaivospiirin

Lisätiedot

Luvan mukainen toiminta ei tarkoita sitä, ettei vaikutuksia olisi lainkaan. Luparajojen ylityksillä vaikutukset voivat olla hyvinkin haitallisia.

Luvan mukainen toiminta ei tarkoita sitä, ettei vaikutuksia olisi lainkaan. Luparajojen ylityksillä vaikutukset voivat olla hyvinkin haitallisia. Arvio Terrafamen tilasta Ympäristövaikutukset Ympäristölupa on tavallaan lupa pilata ympäristöä, mutta vain sellaisissa määrin, mitä luonto kestää sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Luparajat asetetaan

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012 TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Klo 16 18 Vapaamuotoinen tutustuminen suunnitelmiin Klo 18

Lisätiedot

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi (lupamääräykset 1-4)

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi (lupamääräykset 1-4) Talvivaara Sotkamo Oy, ympäristölupahakemus Liite 12. Hakijan esitys lupamääräyksiksi Tähän liitteeseen on koottu hakijan esitys muutoksista Talvivaaran ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksen Nro 33/07/1

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Lausunto Kainuun ELY-keskukselle;Talvivaara Sotkamo Oy:n YSL 62 :n mukaiset hakemukset

Lausunto Kainuun ELY-keskukselle;Talvivaara Sotkamo Oy:n YSL 62 :n mukaiset hakemukset Ympäristö- ja tekninen lautakunta 76 18.04.2013 Lausunto Kainuun ELY-keskukselle;Talvivaara Sotkamo Oy:n YSL 62 :n mukaiset hakemukset 105/11.01/2013 YMPTEKLT 76 Ympäristötarkastaja Kainuun ELY-keskus

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA SEKÄ VESISTÖPÄÄSTÖT JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA SEKÄ VESISTÖPÄÄSTÖT JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA SEKÄ VESISTÖPÄÄSTÖT JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET LAPIN VESITUTKIMUS OY i Talvivaara Sotkamo Oy TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 27 26.02.2014 Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27 Ympäristötarkastaja Mondo Minerals B.V.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 29/10/1 Dnro PSAVI/161/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 29/10/1 Dnro PSAVI/161/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 29/10/1 Dnro PSAVI/161/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Koetoimintakasaa koskevan päätöksen määrääminen raukeamaan Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie

Lisätiedot

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja »Osavuosikatsaus Q2 217 Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja 28.7.217 Nikkeli Koboltti Sinkki Jatkojalostajat Valmistajat »Q2 pähkinänkuoressa Avainkohdat Primääriliuotusalueen pinta-ala kokonaan tuotantokäyttöön.

Lisätiedot

Kaivoksen toiminnan optimointi (VE 0+)

Kaivoksen toiminnan optimointi (VE 0+) 2.3 Kaivoksen toiminnan optimointi (VE 0+) Kaivoksen toiminnan optimoinnilla tarkoitetaan vuosittaisen tuotantomäärän kasvattamista nykyisen prosessin sallimaan maksimimäärään, mikä vastaa 50 000 tonnia

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/07/1 Dnro PSY-2006-Y-47 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2007

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/07/1 Dnro PSY-2006-Y-47 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2007 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 33/07/1 Dnro PSY-2006-Y-47 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa, Sotkamo ja Kajaani Talvivaara Projekti Oy Ahventie

Lisätiedot

Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen täydennys

Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen täydennys Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen täydennys 30.8.2011 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-03-15 2 / 12 Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt ylitarkastaja Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskus, Sari Myllyoja 4.4.2012 1 Lupatilanne Ympäristöluvan lupaehtojen päivityshakemus jätetty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014

Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014 Katsaus 17.12.2014 Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014 Vuosi 2014 on ollut Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnassa vaiherikas ja työntäyteinen. ELY-keskus käytti valvonnassaan

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy. 12.3.2014 Annika Hämäläinen. Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: 2584153-5 puh. +358 40 7234008 info@teollisuustaito.

Teollisuustaito Oy. 12.3.2014 Annika Hämäläinen. Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: 2584153-5 puh. +358 40 7234008 info@teollisuustaito. Teollisuustaito Oy 12.3.2014 Annika Hämäläinen Teollisuustaidon toimialat Kaivosteollisuus ja metallinjalostus Malminkäsittely Murskaus, jauhatus ja materiaalin käsittely Hydrometallurgia - Metallien talteenotto

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 19.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa II Käyttötarkkailu ja rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa II Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivoksen laajennushanke. Kuvaus hankkeesta ja ympäristövaikutusten arviontimenetelmistä

Talvivaaran Kaivoksen laajennushanke. Kuvaus hankkeesta ja ympäristövaikutusten arviontimenetelmistä Talvivaaran Kaivoksen laajennushanke 2012 Kuvaus hankkeesta ja ympäristövaikutusten arviontimenetelmistä Talvivaaran kaivos sijaitsee Sotkamossa, Kainuussa. Esiintymä on yksi Euroopan suurimmista tunnetuista

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TAUSTATIEDOT 211 16WWE993 14.3.212 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 211 Osa I Tarkkailun taustatiedot Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 211 Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Sisältö

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT

KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT Suomen teollisen ekologian foorumi Ekotehokkuus teollisuudessa KAIVOSTEOLLISUUDEN MATERIAALIVIRRAT tiina.harma@oulu.fi Esitys sisältää Tutkimuksen taustaa Yleistä kaivostoiminnasta Kaivostoiminnan historia

Lisätiedot

Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen. Kaivososakeyhtiö Oyj

Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen. Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaaran Hallintojohtaja Tapio Ikonen Kaivososakeyhtiö Oyj Kaivosteollisuudesta elinvoimaa Kainuuseen Toukokuu 2009 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Katsaus Julkaistavissa 9.6.2015 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on johtanut vuoden 2015 alusta toukokuun loppuun mennessä yhteensä n. 3,7 miljoonaa

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 24.2.2011 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2010 Osa II Käyttötarkkailu ja rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2010 Osa II Käyttötarkkailu ja

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä 2.5.2016 Viite 1510016678 ja 1510021110 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET TERRAFAME OY TERRAFAMEN

Lisätiedot

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä

ASIA. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä 1 PÄÄTÖS Nro 54/11/1 Dnro PSAVI/81/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.6.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 61 :n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee uraanin talteenoton laboratoriomittakaavaisia

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 9M608035 27.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa IV f Pölylaskeuman tarkkailu 9M608035 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa IV f Pölylaskeuman tarkkailu 1 Sisältö

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TAUSTATIEDOT 212 16UEC5 25.3.213 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 212 Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 212 Osa I Tarkkailun taustatiedot Sisältö

Lisätiedot

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (1/2) VE1 VE2 VE3 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (2/2) 0-Vaihtoehto Tekniset alavaihtoehdot Kultapitoinen

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LAPIN VESITUTKIMUS OY i Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma TALVIVAARA

Lisätiedot

Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamisesta, PSAVI/58/04.08/2011

Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamisesta, PSAVI/58/04.08/2011 Kaupunginhallitus 247 20.08.2012 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamisesta, PSAVI/58/04.08/2011 222/11.03.04/2012 Khall 247 Taustaa Talvivaara

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskuksen 3.1.2014 antamassa kehotuksessa tarkoitettu riskienhallintasuunnitelma

Kainuun ELY-keskuksen 3.1.2014 antamassa kehotuksessa tarkoitettu riskienhallintasuunnitelma Kainuun ELY-keskuksen 3.1.2014 antamassa kehotuksessa tarkoitettu riskienhallintasuunnitelma Yleistä vesienhallintaan liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta Talvivaaran vesienhallintatilanne on erittäin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111 K A I N U U N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111 ASIA Malmin kasaliuotuksen koetoimintaa koskevan tarkkailuohjelman hyväksyminen Kuusilammen kaivospiirin

Lisätiedot

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja

Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja Terrafame Oy Osavuosikatsaus Q4 2016 Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja nikkeli sinkki koboltti Jatkojalostajat Valmistajat 2 »Pääkohdat Q4:llä LOKA MARRAS JOULU Primäärialueen 3. lohkon kasaaminen valmistuu

Lisätiedot

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja SUUNNITELMASELOSTUS 1 / 5 Suunnitelmaselostus 10.4.2012 Infrasuunnittelu Oy Versio. 1.0 SUUNNITELMASELOSTUS 2 / 5 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 3 2 ORGANISAATIO 3 2.1 Rakennuttaja 3 2.2 Konsultti 3 3 RAKENTAMINEN

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 84 :n mukaisessa hallintopakkoasiassa

Päätös ympäristönsuojelulain 84 :n mukaisessa hallintopakkoasiassa PÄÄTÖS Dnro KAIELY/1/07.00/2013 5.3.2014 ASIA ASIANOSAINEN Päätös ympäristönsuojelulain 84 :n mukaisessa hallintopakkoasiassa Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Sotkamo TOIMINTAA KOSKEVA

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9.

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9. VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 11/0436/3 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9.2011 01220/11/5139

Lisätiedot

HAKEMUKSEN TÄYDENNYSPYYNTÖ Terrafame Oy Talvivaarantie Tuhkakylä PSAVI/702/2016. Terrafame Oy

HAKEMUKSEN TÄYDENNYSPYYNTÖ Terrafame Oy Talvivaarantie Tuhkakylä PSAVI/702/2016. Terrafame Oy HAKEMUKSEN TÄYDENNYSPYYNTÖ 2.6.2016 Terrafame Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Dnro Hakija Asia PSAVI/702/2016 Terrafame Oy Talvivaaran kaivoksen keskitetyn vedenpuhdistamon ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa,

Lisätiedot

ASIA Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräyksen 33 muuttaminen, Sotkamo LUVAN HAKIJA

ASIA Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräyksen 33 muuttaminen, Sotkamo LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 32/10/1 Dnro PSAVI/28/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2010 ASIA Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräyksen 33 muuttaminen, Sotkamo LUVAN HAKIJA Talvivaara

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 2011 28.4. 2011

Varsinainen yhtiökokous 2011 28.4. 2011 Varsinainen yhtiökokous 2011 28.4. 2011 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform

Lisätiedot

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA Alustus perustuu Kainuun ELY-keskuksen Kainuun maakunnalle tehtyyn kaivoshankeselvitykseen Lahnaslammen talkkikaivos Mondo Minerals B.V. Branch Finland Talvivaaran nikkelikaivos

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY PÄÄSTÖTARKKAILU 2012 16UEC0005 28.3.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2012 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2012 Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1

Lisätiedot

4 Yleiskuvaus toiminnasta

4 Yleiskuvaus toiminnasta 4 Yleiskuvaus toiminnasta Borealis Polymers Oy:n tuotantolaitokset sijaitsevat Porvoon kaupungin Kilpilahden alueella. Petrokemian tuotantolaitokset muodostuvat Olefiinituotannosta sekä Fenoli ja aromaatit

Lisätiedot

Vesivarastojen kehittyminen vuosina 2014-2019. Dokumentin nimi: Versio: Luontipäivä: Muokkauspäivä: Luokitus:

Vesivarastojen kehittyminen vuosina 2014-2019. Dokumentin nimi: Versio: Luontipäivä: Muokkauspäivä: Luokitus: LUONNOS 22.9.2014 Vesivarastojen kehittyminen vuosina 2014-2019 Dokumentin nimi: Versio: Luontipäivä: Muokkauspäivä: Luokitus: Copyright 2014 by Talvivaara Mining Company Plc All rights reserved. No part

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS TALVIVAARAN VASTUULLISEN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT MARRASKUU 2011

KESTÄVÄ KEHITYS TALVIVAARAN VASTUULLISEN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT MARRASKUU 2011 KESTÄVÄ KEHITYS TALVIVAARAN VASTUULLISEN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT MARRASKUU 2011 TALVIVAARA JA KESTÄVÄ KEHITYS 2 TALVIVAARA JA KESTÄVÄ KEHITYS Kestävä kehitys on keskeinen osa Talvivaaran strategiaa Talvivaara

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN YMPÄRISTÖRISKINARVIOINTI

TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN YMPÄRISTÖRISKINARVIOINTI TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN YMPÄRISTÖRISKINARVIOINTI LAPIN VESITUTKIMUS OY i Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen ympäristöriskinarviointi TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 16WWE242 28.1.211 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 21 Osa I Tarkkailun taustatiedot 16WWE242 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 21 Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Sisältö 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 16.3.9 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 8 Osa I Tarkkailun taustatiedot Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 8, Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 VOIMASSA OLEVAT

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen täydennys

Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen täydennys Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen täydennys 18.11.2011 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2011-11-18 2 / 7 Uraanin talteenottolaitos, ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Porvoon jalostamon ympäristötulos

Porvoon jalostamon ympäristötulos Porvoon jalostamon ympäristötulos 2015 Sisältö Syötöt ja tuotanto Käytetyt polttoaineet Päästöt ilmaan Päästöt veteen Jäähdytysvesi Jätteet Energiatehokkuus Ympäristöinvestoinnit Vaikutukset ympäristöön

Lisätiedot

LUOTTAMUKSELLINEN. Tilannekatsaus. Helmikuu 2016

LUOTTAMUKSELLINEN. Tilannekatsaus. Helmikuu 2016 LUOTTAMUKSELLINEN Tilannekatsaus »Yhteenveto Terrafamen kaivoksen ylösajon etenemisestä Kaivoksen ylösajo käynnistyi syksyllä 2015 Kaivostoiminnan käynnistämisen ensisijainen peruste ja tavoite oli ympäristötilanteen

Lisätiedot

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen toimitusjohtaja

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen toimitusjohtaja »Osavuosikatsaus Q3 2017 Joni Lukkaroinen toimitusjohtaja 25.10.2017 Nikkeli Koboltti Sinkki Jatkojalostajat Valmistajat »Metallien kysyntä kasvaa modernissa yhteiskunnassa Energian tuotanto ja varastointi

Lisätiedot

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio 1 Terveysriskin näkökulmasta tilanne ei ole oleellisesti muuttunut Tilanne

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 9.5.2017 Taltionumero 2159 Diaarinumero 1730/1/16 1 (6) Asia Valittaja Ympäristölupa-asiaa koskeva valitus Terrafame Oy Päätös, jota valitus koskee 1. Aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kaivosseminaari Kokkola 4. Kesäkuuta 2010/Leif Rosenback

Kaivosseminaari Kokkola 4. Kesäkuuta 2010/Leif Rosenback Kaivosseminaari Kokkola 4. Kesäkuuta 2010/Leif Rosenback DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy Kunnanhallitus 142 23.06.2014 Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy 124/00.04/2014 KHALL 142 Ympäristötarkastaja Talvivaara Sotkamo Oy (myöhemmin Talvivaara)

Lisätiedot

» Käyttötarkkailun tulokset 2015

» Käyttötarkkailun tulokset 2015 » Käyttötarkkailun tulokset 2015 Terrafame Oy, +358 20 7130 800 Talvivaarantie 66, 88120 Tuhkakylä, Finland Käyttötarkkailun tulokset 2015 Tässä raportissa on kuvattu käyttötarkkailun tulokset vuodelta

Lisätiedot

LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011

LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011 LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011 1 TALVIVAARAN TOIMINTA VESISTÖPÄÄSTÖJEN MINIMOIMISEKSI Vesien kierrätyksen lisääminen entisestään Vesien kierrätyksen lisääminen ja kemikaalikulutuksen optimointi Vedenlaatuvaikutusten

Lisätiedot

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Lähde: Ympäristöministeriön muistio 3.7.2015 14.11.2016 Maa-ainesten jäteluonteen arvioinnin yleiset periaatteet Kaivetun maa-aineksen jäteluonnetta arvioitaessa

Lisätiedot

Tuotanto YVA:n yleisötilaisuus. Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy

Tuotanto YVA:n yleisötilaisuus. Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy Tuotanto YVA:n yleisötilaisuus Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, Terrafame Oy »Markkinat ja myynti 2 25.11.2016 Dokumentin nimi 2 »Terrafamen tuotantoketju tavallista lyhyempi Energiatehokkaan prosessin

Lisätiedot

» TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q4 2017

» TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q4 2017 » TERRAFAME OY OSAVUOSIKATSAUS Q4 2017 Terrafame Oy, +358 20 7130 800 Talvivaarantie 66, 88120 Tuhkakylä, Finland Domicile: Sotkamo, Reg. No 2695013-5 2 (6) Terrafamen liikevaihto yli kaksinkertaistui

Lisätiedot

ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ. PÄÄTÖS Nro 82/12/1 Dnro PSAVI/65/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012

ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ. PÄÄTÖS Nro 82/12/1 Dnro PSAVI/65/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 1 PÄÄTÖS Nro 82/12/1 Dnro PSAVI/65/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Koetoimintailmoitus Pahtavaaran kaivoksen Länsimalmin rikastettavuuden selvittämisestä, Sodankylä ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Rautuvaaran suljettu kaivos, Kolari KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Marja Liisa Räisänen Geologian tutkimuskeskus Itä-Suomen yksikkö, Kuopio M. L. Räisänen 1 Ympäristövaikutukset Malmin louhinta kuljetus

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy TALVIVAARAN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Talvivaara Projekti Oy TALVIVAARAN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS TALVIVAARAN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS LAPIN VESITUTKIMUS OY i Talvivaaran kaivoshankkeen YVA-selostus TALVIVAARAN KAIVOSHANKKEEN YVA-SELOSTUS LAPIN VESITUTKIMUS OY Elokuu 2005

Lisätiedot

Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013

Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013 Talvivaaran merkintäoikeusanti 18. 3. 5. 4. 2013 www.talvivaara.com /anti2013 Toimintaohjeet Yleiskuvaus Merkintäoikeusannissa yhdellä (1) vanhalla Talvivaaran osakkeella saa merkitä kuusi (6) uutta Talvivaaran

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TAUSTATIEDOT 2013 16X154566 16X170605 16X170583 6.5.2014 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2013 Osa I Tarkkailun taustatiedot Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2013 1 Osa I Tarkkailun

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M609005 23.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa IV d Pölylaskeuman tarkkailu 9M609005 1 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa IV d Pölylaskeuman tarkkailu Sisältö

Lisätiedot