Mitä opetus on? Erilaiset oppimisnäkemykset. Opetuksen sisältö. Opetus. Oppimisprosessi. Opetuksella kaksi pääaspektia: sisältö ja oppimisprosessi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä opetus on? Erilaiset oppimisnäkemykset. Opetuksen sisältö. Opetus. Oppimisprosessi. Opetuksella kaksi pääaspektia: sisältö ja oppimisprosessi"

Transkriptio

1 Opetuksen sisältö Oppimisnäkemykset Opettajan osaaminen Opetus Oppimisstrategiat Opetusmenetelmät Opiskelu Oppimisprosessi Oppimisympäristö Oppiminen Mitä opetus on? Miten opetus eroaa opiskelusta? Oppimateriaali, havainnollistaminen Oppimisorientaatiot Oppimistyylit Kuvio 2. Luennoilla käsiteltävät opetukseen ja opiskeluun vaikuttavat tekijät. Opetus Opetuksella kaksi pääaspektia: sisältö ja oppimisprosessi toimintaa, jolla on pedagoginen tarkoitus: oppisisältöön kohdistuva oppimisprosessin edistäminen, oppiminen suunnitelmallista ja tietoista organisoitua, institutionalisoitunutta ja ammatillista eroaa opiskelusta opetus: opettajan intentio kohdistuu toisen henkilön eli oppijan oppimisprosessiin opiskelu: oppijan intentio omaan oppimisprosessiinsa pedagoginen tarkoitus sama, oppiminen Opetuksen sisältö opsista sitä opitaan, mitä opetetaan Opettajan tehtävänä edistää oppimisprosessia opsin mukaisesti Oppijan ja sisällön välillä tarkoituksena tapahtua oppimisprosessi Opetus-käsitteen rakenne (Kansanen 2004, Siljander 2005). Oppimisprosessi polku, jossa oppiminen tapahtuu etenee erilaisten vaiheiden kautta jokainen vaihe edellyttää oppijalta määrätynlaisia tekoja opittavan työstämiseksi Erilaiset oppimisnäkemykset Opetuksen ja opiskelun perustana se, miten oppiminen käsitetään

2 Oppimisnäkemykset tarkoitetaan selitystä tai teoriaa siitä, mitä oppiminen on millaisia periaatteita oppimiseen sisältyy koskien tiedon luonnetta teorian ja käytännön suhdetta oppijan ja opettajan roolia oppimisprosessissa Oppimisnäkemys vs. oppimiskäsitys Oppimisnäkemys tieteelliseen oppimista selittävään teoriaan perustuva tiettyyn ajanjaksoon sidottu näkemys opetuksesta, oppimisesta, oppijoista, oppimisympäristöistä kehittyminen liittyy ihmiskäsitykseen ja tiedonkäsitykseen suora soveltaminen käytäntöön hankalaa Oppimiskäsitys Opettajan/opiskelijan oma käsitys oppimisesta sisältää monia tekijöitä (mm. kokemus, tiedonkäsitys) monet tekijät vaikuttavat (mm. yht.kun.normit, odotukset) Ihmiskäsitys Mm. Fysikaalinen, mekaaninen Biologinen, naturalistinen Sosiologinen, kulttuurinen Holistinen Tajunnallisuus (psyykkis-henkinen), kehollisuus (orgaaninen), situationaalisuus (elämäntilanne) (Rauhala 1989) Tiedonkäsitys: objektivistinen - relativistinen Tiedonkäsitys Tiedon varmuus Tiedon yksinkertaisuus Tietoa voidaan Tiedon lähde siirtää Objektivistinen -tieto voidaan opettaa ja oppia absoluuttisena -yksinkertaisuus ja konkreettisuus -auktoriteetit Relativistinen -tieto suhteessa johonkin, kontekstisidonnaisuus -kompleksisuus, suhteellisuus -yksilön itsensä konstruoima Opisk. aktiivinen tiedonetsimisessä, muokkaamisessa, ymmärtämisessä Tiedonkäsitys ja konstruktivismi tieto omakohtaisen ajattelun tulosta (yksilöllisyys) uusi tieto liitetään aikaisempiin tietorakenteisiin (rakentuvuus) tieto ymmärretään ja muistetaan osana kokonaisuutta (kokonaisvaltaisuus) tietoa käytetään toiminnassa (sovellettavuus) faktat muuttuvia, keskeiset periaatteet pysyvämpiä (muuttuvuus) tieto ajattelun ja toiminnan väline, joka mahdollistaa uuden oppimisen (välineellisyys) Tiedonkäsitys vaikuttaa Opiskelijan oppimiseen, motivaatioon, kognitiivisten strategioiden käyttöön Opettajan oppimiseen ja opetukseen liittyviin käsityksiin ja opetustapaan

3 Oppimisen käsite Oppimisesta useita teorioita ja tulkintoja Behavioristinen Kognitiivinen Humanistinen Konstruktivistinen Behaviorismi empiristinen näkemys oppimisesta oppiminen tiedon toistamista oppiminen voi heikentyä rankaisemalla/huomiotta jättämisellä oppiminen etenee osista kohti kokonaisuutta opetusprosessin systemaattinen ennakkosuunnittelu opetustavoitteiden tarkka määrittely oppimistulosten tarkka arviointi suhteessa tavoitteisiin Behavioristinen oppimisprosessi - Opettaminen tiedon siirtämistä -Oppiminen tiedon toistamista Asetetaan käyttäytymistavoitteet Jaetaan oppiaines osiin Ärsyke Käyttäytymisen säätely oppijan ulkopuolelta Määritetään käyttäytymisen vahvistajat Reaktio Vahvistaminen Heikentäminen Arvioidaan lopputulos suhteessa tavoitteisiin Pysyvä käyttäytyminen Oppiminen Behaviorismin ongelmana ei edistä monimutkaisten taitojen kehittymistä ongelmanratkaisutaitoja ei voi jakaa selkeiksi osatehtäviksi opiskelijan rooli passiivinen korostaa ulkoapäin tapahtuvaa toiminnan motivointia arviointimenetelmillä varmistetaan, että oppija osaa toistaa oikein asiat (tieto pitää muistaa) Behaviorismi Kognitivismi oppiminen tiedonkäsittelyä oppija aktiivinen tiedon hankkija, prosessoija, tuottaja painottaa kognitiivisia prosesseja (havaintoja, muistia, ajattelua, tarkkaavaisuutta) oppimisprosessissa uuden ja aikaisempien kokemusten integrointi (ks. yksilökonstruktivismi) Ennakkokäsitykset, skeemat, orientaatioperusta opetuksen tavoitteena ns. korkeamman tason taidot (mm. ajattelun ja ongelmanratkaisun taidot) opettaja konstruoinnin mahdollistaja

4 Kognitivismi Pitkäaikaismuistin edistäminen ja mieleenpainamisvaiheen tehostaminen Oppiaines sopiviin osiin, kertaaminen uutta tietoa jäsennellään kokonaisuutena Käsitekartat, hierarkiat, orientaatioperusta Opittavan asian esittäminen usealla tavalla ja useissa eri yhteyksissä Mitä opitusta muistetaan? Luento 5 % Lukeminen 10 % Audiovisuaalinen esitys 20 % Demonstraatio 30 % Keskusteluryhmä 50 % Tekemällä oppiminen 75 % Oppiminen opettamalla muita 80 % Pitkäkestoisen muistin %-osuus opitusta sisällöstä (National training laboratories, Bethel, Maine, USA). Kognitiivinen oppimisprosessi Motivoituminen Orientoituminen Sisäistäminen Ulkoistaminen Arviointi ja kontrollointi Täydellisen oppimisen malli (Engeström 1992). tietoisen sisällöllisen mielenkiinnon herääminen ennakkokuvan, orientaatioperustan muodostuminen oppisisällöstä aikaisemman ajattelu- ja toimintamallin muokkaamista soveltaminen todelliseen toimintaympäristöön uuden toimintamallin toimivuuden kriittinen tarkastelu, oppimisprosessin arviointi ja kehittäminen Täydellisen oppimisen malli (Engeström 1992) Oppija muodostaa opittavasta asiasta jo alussa selkeän kokonaiskuvan pyrkii ymmärtämään opittavaan asiaan sisältyvän periaatteen itsenäisyys kasvaa, tietoisuus ja vastuu omasta opiskelusta lisääntyvät Opettaja pyrkii tekemään oppimisen suunnitelmalliseksi (orientoitunut, tietoinen ja syvällinen oppiminen) luo tietoiseen, sisällölliseen motivaatioon johtavan ristiriidan valitsee ja jäsentää opittavan asiasisällön, nostaa esille keskeiset periaatteet ja muovaa sen toimivaksi kokonaisuudeksi varmistaa, että opiskelu etenee suunnitellulla tavalla ja että siitä tulee täydellinen, kaikki osatekijät kattava oppimisprosessi Kognitivismin ongelmana oppimisen kontekstuaaliset ja kulttuuriset näkökulmat jäävät vähälle huomiolle Kognitivismi

5 Humanismi Perustana oppijan ainutlaatuisuus Korostaa oppijan itsensä toteuttamista Oppiminen aktiivista, kokeilevaa, kehittävää, vuorovaikutteista Oppija Vastuussa tavoitteista, teoista ja ratkaisusta Itseohjautuva, sisäisesti motivoitunut Opettaja Ohjaava, kannustava, tukija huomioi yksilölliset tavoitteet opiskelussa Organisoi vaihtoehtoisiin osiin Autenttisten oppimistilanteiden luoja, käytännössä oppiminen Oppimisprosessi tärkeä, ei loppuarvosana Kokemuksellisen oppimisen kehä (Kolb 1984) -Oppiminen perustuu ihmisen vapaaseen tahtoon ja sisäisiin motiiveihin Käytännön toiminta, uusien käsitysten testaaminen ja soveltaminen Mallia ei empiirisesti testattu? Teoreettinen perusta heikko? Henkilökohtaiset kokemukset (aidot ja simuloidut tilanteet) Systemaattinen ajattelu ja ongelmanratkaisu Kokemusten ja tilanteiden monipuolinen reflektointi Humanismin ongelmana Oppijalla suuri vastuu oppimisesta Opettajalle vaativa, ohjaava merkitys tärkeä Ristiriita: opiskelijan omat tavoitteet vs. teoreettiset tavoitteet Autenttisten oppimistilanteiden luominen hankalaa Harjoittelu, työssä oppiminen, case-tehtävät Ohjaus- ja arviointikeskustelut Simulaatiot Humanismi Edellisten oppimisnäkemysten ongelmana eivät vastaa siihen, miten uusi tieto siirtyy oppimistilanteessa oppijan mieleen käsittelyä ja rakentamista varten -> Sosio-kulttuurinen tulkinta oppimisesta rinnastettu (sosio)konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen Miten yhteisestä, julkisesta asiasta tulee oppijan oma, sisäinen asia? Sosio-kulttuurinen tulkinta oppimisesta: asiat ensin oppijan ulkopuolella, josta siirtyvät hänen sisälleen prosessoitavaksi sosiaalisen tilanteen ja kulttuuristen välineiden (yhteistoiminta, puhe, kieli, visuaaliset esittämistavat) avulla tieto oppijan konstruoimaa ja suhteessa johonkin

6 ei yksi yhtenäinen teoria, sen sisällä useita erilaisia suuntauksia eri suuntauksia yhdistää käsitys tiedosta tieto yksilön itsensä rakentamaa Tieto suhteellista eri suuntauksilla erilaisia pedagogisia seurauksia miten opetus tulisi järjestää, että se edistäisi oppijoiden tiedon konstruointia eli oppimista Mielenkiinnon kohteena yksilöllinen vai sosiaalinen tiedon konstruointi? Yksilökonstruktivismi painottaa yksilön kognitiivisia rakenteita ja mentaalisia malleja pedagogiset keinot kohdistuvat esim. oppimateriaaleihin, opiskelustrategioihin ja motivaatioon radikaali konstruktivismi eli kognitiivinen konstruktivismi Sosiaalinen konstruktivismi painottaa tiedon sosiaalista konstruointia kiinnostunut oppimisesta sosiaalisena vuorovaikutuksena eri suuntauksia: sosiokulttuuriset lähestymistavat, symbolinen interaktionismi, sosiaalinen konstruktivismi oppiminen aktiivista tiedon konstruointia opettaminen oppimisprosessin ohjaamista alussa ulkoinen tuki ja kontrolli, oppimaan oppimisen myötä lisätään oppimisen itsesäätelyä ymmärtäminen merkityksellistä faktojen oppiminen liitetään aikaisempaan tietoon ja laajempiin kokonaisuuksiin (oppijan tuntemus) Teorian ja käytännön integrointi Oppiminen sidoksissa kontekstiinsa ei helppo soveltaa toisessa tilanteessa (oppimisen transferi, siirtovaikutus heikko) ratkaisuksi kognitiivinen oppipoikakoulutus (oppijoita ohjataan käyttämään samanlaisia ongelmanratkaisustrategioita kuin ekspertit) Tiedon kytkeminen monenlaisiin konteksteihin, eri näkökulmiin ja erilaisiin esitystapoihin ja oppimistehtäviin edistää opitun käyttämistä uusissa tilanteissa Yhteistoiminnalliset opiskelumuodot hyödyntävät oppimisen sosiaalisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta oppimisympäristössä mahdollisuus tiedon jakamiseen, keskusteluun, neuvotteluun, erilaisten tulkintojen esittämiseen ja perustelemiseen Arviointi osaksi oppimisprosessia, ei vaan loppuarviointi Oppisisältöjen lisäksi käsitellään tiedonmuodostusta (miten nykyiseen tietämykseen päästy) ja korostetaan tiedon muuttuvuutta Opsiin pääsisällöt, elinikäisen oppimisen ja tiedonkäsittelyn taidot Ongelmaperustainen oppimisprosessi 2h - avaus 3vrk - 2vkoa 2h - purku (seven-jump process, seven jump step-model) 1.Virike, käsitteiden selventäminen 2. Ongelman/ilmiön määrittely 3. Aivoriihi 4. Ilmiötä kuvaavan selitysmallin rakentaminen 5.Oppimistavoitteiden muotoilu 6. Itsenäinen työskentely Esim. luentoja, seminaareja, harjoituksia, opintokäyntejä ARVIOINTI 7. Opitun tiedon analysointi ja arviointi Oppija: oppii ottamaan huomioon muiden käsityksiä toimimaan vastuullisesti tuomaan esille omia kannanottoja Opettaja: ympäristön luoja Ohjaaja, alan asiantuntija

7 Yhteistoiminnallinen oppimisprosessi 1. Oppimisympäristön luominen 2. Lämmittely ja kokemusten kartoittaminen 3. Tavoitteiden määrittäminen 4. Yhteistoiminnallinen opiskeluvaihe 5. Oppimiskokemusten jakaminen 6. Tavoitteiden arviointi 7. Johtopäätösten tekeminen ja jatkon suunnittelu Oppimisnäkemyksen ja käsityksen vaikutus opetukseen OPETUS Oppimiskäsitys Omat kokemukset, arkitieto Oppimisnäkemykset OPPIMINEN Lähteet (esim.) Bastable, SB Nurse as educator. Jones and Bartlett Publishers. Jyrhämä, R. 2002: Ei kysyvä tieltä eksy. Pedagogisen ajattelun kehitysvaiheita. Teoksessa: Luovuutta, motivaatiota, tunteita. Opetuksen tutkimuksen uusia suuntia. Jyväskylä: PS-kustannus, Kansanen, P Opetuksen käsitemaailma. Juva: PS-kustannus. Kember A reconsceptualisation of the research into university academics conceptions of teaching. Learning and instruction 7, Kotila, H Oppimiskäsitykset ammattikorkeakoulussa. Teoksessa Ammattikorkeakoulupedagogiikka. Ajankohtaisia puheenvuoroja. Toim. H. Kotila. Helsinki: Edita, Laakkonen, R Muuttuva opettajuus. Teoksessa Ammattikorkeakoulupedagogiikka. Ajankohtaisia puheenvuoroja. Toim. H. Kotila. Helsinki: Edita, Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A (toim.) Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Helsinki: WSOY. Luukkainen, O Opettajuus Ajassa elämistä vai suunnan näyttämistä? Acta Universitatis Tamperensis 986. Lähteet (esim.) Patrikainen, R Opettajuuden laatu. Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys opettajan pedagogisessa ajattelussa ja toiminnassa. Opetus Jyväskylä: Gummerus. Puolimatka, T Opetuksen teoria. sta realismiin. Helsinki: Tammi. Rauste-von Wright, M., von Wright J. & Soini T Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY. Siljander, P Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Helsinki: Otava. Säljö, R. & Grönholm, B Oppimiskäytännöt: sosiokulttuurinen näkökulma. Helsinki: WSOY. Tynjälä, P Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Helsinki: Tammi. Uusikylä, K. & Atjonen, P Didaktiikan perusteet. Helsinki: WSOY.

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Syksy 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelijat: Paula Heikkilä, Eero Kukko, Vuokko

Lisätiedot

TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU

TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU Pro gradu Kadettiylikersantti Minna Nopanen Kadettikurssi 89 Ilmavoimalinja Helmikuu 26 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Kurssi

Lisätiedot

Ammattikasvatuksen aikakauskirja 11 (3), 67 76/ISBN 1456-7989/ OKKA-säätiö 2009/www.okka-saatio.com. edistäminen

Ammattikasvatuksen aikakauskirja 11 (3), 67 76/ISBN 1456-7989/ OKKA-säätiö 2009/www.okka-saatio.com. edistäminen Tutkivan oppimisen malli ja yhteistoiminnallisen oppimisen edistäminen Kaarina Ranne Yliopettaja, työnohjaaja, KT Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu kaarina.ranne@tamk.fi Pekka Kalli Yliopettaja,

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI

OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun Opetuksen ja opiskelun tuen julkaisuja 4/2009 Espoo 2009 OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI Olli Hyppönen ja Satu Lindén TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Lisätiedot

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE.

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle. KeVät

Lisätiedot

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA Opetussuunnitelman odotuksia, opettajien käsityksiä ja käytännön todellisuutta luonnontieteiden opetuksen kontekstissa Miia Vuorma Kasvatustieteen pro gradu

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO 1 Seppo Helakorpi MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO Tausta-artikkeli mentorin asiantuntijuuteen ja sen arviointiin 2 Seppo Helakorpi Mentorointi ja hiljainen tieto Työn muutos kohti oppivaa organisaatiota

Lisätiedot

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö Eija Kalliala Joulukuu 2003 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Ammattikorkeakoulut Suomessa... 2 2.1 Ammattikorkeakouluopiskelun luonteesta... 3 2.2 Tietie-yhteistyö...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Lahden Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, julkaisu, sarja sarja C, Artikkelikokoelmat, C, raportit raportit

Lisätiedot

Naakka Ari ja Niemi Petri

Naakka Ari ja Niemi Petri Ihminen, ympäristö ja oppiminen Naakka Ari ja Niemi Petri Lapin yliopisto Kasvatustieteen tiedekunta 1991 2 Sisällys 1. Ihmisen ja ympäristön kasvatuksellinen suhde 2. Ympäristön merkitys oppimisessa 2.1.

Lisätiedot

SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA

SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä

Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus

Lisätiedot

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJAN TYÖN MUUTOS 1992 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 10 vuotisjuhlaseminaari 18.1.2006, Kotka Pekka Auvinen (pekka.auvinen@ncp.fi) Ammattikorkeakoulun opettajat muodostavat

Lisätiedot

OPPIMAAN OPPIMINEN ALA-ASTEELLA 2 Tilanne vuonna 2003 ja muutokset vuodesta 1996

OPPIMAAN OPPIMINEN ALA-ASTEELLA 2 Tilanne vuonna 2003 ja muutokset vuodesta 1996 Jarkko Hautamäki, Sirkku Kupiainen, Pekka Arinen, Airi Hautamäki, Markku Niemivirta, Pekka Rantanen, Mari Ruuth ja Patrik Scheinin OPPIMAAN OPPIMINEN ALA-ASTEELLA 2 Tilanne vuonna 2003 ja muutokset vuodesta

Lisätiedot

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009 Lea Jokinen DYSLEKSIA - Osana aikuisopiskelijan arkea humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lea Jokinen Dysleksia - osana aikuisopiskelijan arkea HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SYNNYT/ORIGINS 3 2010

SYNNYT/ORIGINS 3 2010 48 Marjo Räsänen TAIDE, TAITAMINEN JA TIETÄMINEN KOKONAISVALTAISEN OPETUKSEN LÄHTÖKOHTIA 1 Kokonaisvaltaiseen tiedonkäsitykseen sisältyy näkemys erilaisten tietämisen tapojen samanarvoisuudesta. Taide-

Lisätiedot

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a Jutta Kapp Silta yli digitaalis en kuilun S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a M e t ro p o l i a A m m at t i ko r ke a ko u l u n julk a isus a r j a Jutta Kapp Silta yli digitaalis

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

OPETTAJIEN IHMIS- JA KASVATUSIHANNE IHMISKÄSITYSAJATTELUSSA. Sari Kalijärvi Tanja Muranen

OPETTAJIEN IHMIS- JA KASVATUSIHANNE IHMISKÄSITYSAJATTELUSSA. Sari Kalijärvi Tanja Muranen OPETTAJIEN IHMIS- JA KASVATUSIHANNE IHMISKÄSITYSAJATTELUSSA Sari Kalijärvi Tanja Muranen Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma Kevät 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYS 1 IHMISYYTEEN

Lisätiedot

Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994

Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994 Työsuojelurahaston tutkimusohjelma Hyvä suunnittelukäytäntö työpaikkasuunnittelun kehittämiseen Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994 Matti Vuori

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA

ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA 1.8.2011 SISÄLLYSLETTELO JOHDANTO... 4 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatimisen perusteet...5 1.2 Opetussuunnitelman lähtökohdat...5

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot