YHTEENVETO 1 (10) KALUSTOSTRATEGIA. 1. Lähtökohdat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETO 1 (10) KALUSTOSTRATEGIA. 1. Lähtökohdat"

Transkriptio

1 YHTEENVETO 1 (10) KALUSTOSTRATEGIA 1. Lähtökohdat Yleistä Alueen pelastustoimen kalustostrategian tarkoituksena on systematisoida pelastustoiminnassa eli hälytys- ja avunantotoiminnassa ja valmistautumisessa tähän käytettävä kalustovalmius ja -järjestelyt. Palokunnan toimivuuden perustekijät ovat kalusto, henkilöstö ja johtaminen. Aiempi kuntakohtaisin perustein ja tavoittein toteutettu hälytysja avunantotoiminta on alueellisen pelastustoimen myötä muuttumassa maakunnan kattavaksi järjestelmäksi, jossa eri paloasemien toiminnat täydentävät toisiaan. Pelastuskaluston toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus on kokonaisuuden keskeinen osatekijä ja oikea kalusto tulee saada oikeaan paikkaan, kun sitä tarvitaan. Järjestelmän tulee olla aiempaa tehokkaampi ja siinä otetaan aiempaa laajemmin huomioon kaluston käyttötehokkuus ja tarve riskeihin nähden, mahdollisuudet erityisyksiköihin, yhteiskäyttö- ja kierrätysmahdollisuudet sekä hankintatoimen tehostaminen. Alueen pelastustoimen toiminnan perusperiaatteita ovat hajautettu paloasemaverkko sekä riskeihin ja resursseihin nähden tarkoituksenmukaiset järjestelyt. Kalustostrategiaan sovellettuina nämä perusperiaatteet tarkoittavat, että: - Kalusto hajautetaan eri paloasemille mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. - Riskianalyysi on tärkein kaluston sijoittelua ohjaava lähtökohta, jolloin suurimpia riskejä torjumaan asetetaan käyttökelpoisin kalusto. - Kierrättämällä kalustoa, erityisesti kalliimpia ajoneuvoyksiköitä, hyödynnetään tehtyjä investointeja mahdollisimman täyspainoisesti. - Erityisyksiköt toteutetaan yleensä konttitekniikalla ja ne sijoitetaan yleensä päätoimisesti miehitetyille asemille ammattiosaamisen ja nopean toimintavalmiuden vuoksi. - Sammutusveden saanti turvataan riittävillä säiliöyksiköillä. Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Faksi Internet-osoite Sähköposti Kehittämis- ja hallintoyksikkö Antinkatu PORI Satakunnankatu PORI vaihde (02) (02)

2 Satakunnan pelastuslaitos 2 (10) Sopimuspohja Satakunnan maakunnan alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntien omistama kalusto on siirtynyt tai siirtymässä Porin kaupungin omistukseen. Sopimuksen mukaan nykyinen pelastuskalusto jää entisille paikoilleen, ellei pelastustoimen neuvottelukunta toisin määrää. Sopimuksen mukaan uuden kaluston hankkii alueen pelastustoimi ja aiheutuvat kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken sopimuksessa mainituin perustein. Nykyisin sopimuspalokunnat omistavat osan pelastustoimen käyttämästä kalustosta. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa sopimuspalokunnille ei sälytetä operatiivisen raskaan kaluston hankinta- ja ylläpitovelvoitetta, vaan alueen pelastustoimi hankkii tarvittavat pelastustoimen "työkalut". Tilastotietoa Sammutusauto kalustoineen on keskeinen palokunnan perusyksikkö. Käytettävissä olevien tietojen perusteella voidaan arvioida, että Suomessa on noin sammutusautoa. Säiliöautoja on yli 300 ja muita ajoneuvoja yli 1.000, joista noin puolet on miehistöautoja. Seuraavassa taulukossa on esitetty ajoneuvomääriä valtakunnallisesti ja verrattu niitä asukasluvun perusteella Satakuntaan. Autotyyppi Suomessa on (noin) Suomessa kpl/1.000as. Satakunnassa olisi tilastollisesti Satakunnassa on 2004 Sammutus- ja pelastusautoja , Säiliöautoja 350 0, Miehistöautoja 500 0, Muita 500 0, Satakunnan keskiarvoa suuremmat luvut selittyvät sopimuspalokuntien suurella määrällä ja niiden aktiivisella kalustonhankinnalla. Vahvan sopimuspalokuntatoiminnan jatkuminen tulee jatkossakin turvata osoittamalla sille toimintakuntoinen ja motivaatiota tukeva ajoneuvokalusto. Kaluston ikääntyminen on valtakunnallinen ongelma. Autokalustosta noin puolet on tehtäviinsä nähden liian vanhaa ja huonokuntoista, sillä sen uusimiseen ei ole ollut käytettävissä riittävästi varoja. Käytössä ollut valtionosuusjärjestelmä on toisaalta todellisuudessa usein siirtänyt kuntien kalustohankintoja, kun valtionosuuden saantia on pidetty hankintatarpeen mittarina. Toisaalta valtionosuusjärjestelmä on joissakin kuntien yhteisissä erikoiskalustohankinnoissa nopeuttanut hanketta. Kalustomäärän kehitys Satakunnan hajautetun alueellisen pelastustoimihankkeen suunnitelman mukaan ajoneuvojen kokonaismäärä oli 214 vuonna 2001 ja selvityksen mukaan se laskisi vuoteen 2010 mennessä 187:ään. Tämän

3 Satakunnan pelastuslaitos 3 (10) hetkisen arvion mukaan voidaan vähentyneelläkin kalustolla turvata kohtuullinen peruskalusto kaikille toimiville asemille. Suunniteltu kalustomäärä on riittävä suuronnettomuuksienkin varalta, minkä lisäksi suunnitellut panostukset erityiskalustoon parantavat valmiuksia suur- ja erityisonnettomuuksien varalta. Seuraavassa kaaviokuvassa on Satakunnan pelastustoimen selvityksessä esitetty arvio kalustokehityksestä ARVIO ALUEPEALASTUSLAITOKSEN KALUSTOKEHITYKSESTÄ (214 kpl ->187 kpl) 50 45, Määrä , Kalusto nykyisin (2001) Kalusto arvion mukaan tulevaisuudessa (2010) Tarkastusauto (johto) Johtoauto Sammutusauto 1L Sammutusauto 2L Säiliöauto Raivausauto Puomitikas Ajoneuvotyypit Nostolava Kalustoauto Miehistöauto Muu Elinikä Seuraavassa taulukossa on arvioitu eri ajoneuvotyyppien keskimääräistä elinikää. Ajoneuvotyyppi Elinikä Sammutusautot 21 Säiliöautot 21 Puomitikas- ja nostolava-auto 21 Kalustoautot (vaihtokorilaitteisto) 14 Kontit ja peräkärryt 30 Johtoautot (johtotilallinen) 10 Miehistöautot (autoverovapaus) 4 Tarkastusautot (autoverovapaus) 4 Mönkijät Veneet (sisävesi/meri) Alukset (meri) 24-30

4 Satakunnan pelastuslaitos 4 (10) 2. Kaluston sijoittelu Yleistä Toimivien paloasemien peruskalustoksi pyritään osoittamaan sammutusauto ja pienempi auto, kuten ambulanssi, johto-, miehistö-, huoltotai tarkastusauto. Tämä peruskalusto takaa paloaseman toimivuuden ja hälytysvalmiuden ylläpitokyvyn erilaisissa olosuhteissa ja tapahtumissa. Kaiken kaluston, myös sammutus- ja säiliöautojen, sijoittelussa otetaan aseman toiminta-alueen riskien ja muiden tarpeiden lisäksi huomioon muiden paloasemien resurssit ja alueellinen valmius. Riskien edellyttämä kalusto Pelastusajoneuvot jaetaan toimintakyvyn mukaan liitteen Pelastusajoneuvot (liite 1) mukaan. Alueen pelastustoimen tulee lain mukaan pystyä aloittamaan sammutus- ja pelastustoiminta viivytyksettä ja tehokkaasti. Aloittamiselle asetettu maksimiaika vaihtelee välillä 6-30 minuuttia riskiarvion perusteella. Alueen pelastustoimi tekee maakuntaa kattavan riskiarvion ja tähän perustuvan pelastustoimen palvelutasopäätöksen, kuntia kuultuaan. Alueen pelastustoimi arvioi riskien hallintaan ja palvelutason ylläpitämiseen tarvittavan kaluston. Nämä ovat määräävinä tekijöinä kaikille alueen pelastustoimen kalustotekijöille ja -järjestelyille. Pelastustoiminta pitää sisällään hyvin monimuotoisia sammutus-, pelastus-, raivaus-, vahingontorjunta- ja ensihoitotehtäviä erilaisissa, vaativissakin oloissa. Tehtävissä tarvitaan hyvin monipuolista ja osin kallista erikoiskalustoa. Ensiminuuttien käytetyin ja tärkeimpien pelastussuoritteiden vaatima, "elintärkeä" kalusto tulisi saada jokaisen palokunnan peruskalustoksi. Harvemmin tarvittava kalusto sen sijaan on tarkoituksenmukaista sijoittaa tuki- ja erityisyksiköihin. Nämä yksiköt sijoitetaan riskien mukaan siten, että valmius eri tilanteiden varalta on mahdollisimman hyvä. Lisäksi kalusto pyritään sijoittamaan siten, että se palvelee mahdollisimman laajaa aluetta ja useaa palokuntaa, jotta sen käyttö olisi mahdollisimman tehokasta. Erityiskalusto Käytettävissä oleva kalusto pyritään sijoittamaan siten, että jokaisella paloasemalla on käytössään riskienhallintaa vastaava kalusto. Kalusto sijoitetaan eri asemille mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti mm. siten, että maakuntien palokuntien resurssit ovat täyspainoisessa ja tasapuolisessa käytössä. Kaluston sijoittelussa otetaan huomioon lisäksi käyttäjien ammattitaito, jota pyritään kohottamaan vaihtamalla erityiskaluston sijoittelua ja antamalla tehtävissä tarvittavaa koulutusta eri paloasemille määräajoin. Erityiskalustoyksikkö hälytetään tehtävään ja sitä käytetään muutoin (esimerkiksi koulutukseen) kunta- tai muista hallintorajoista riippumatta. Ajoneuvojen käytön perusperiaate on, että paloaseman perusautokalustoa täydennetään tuki- ja erityisyksiköillä tarpeen mukaan. Yleensä

5 Satakunnan pelastuslaitos 5 (10) tuki- ja erityisyksiköt ovat toiminnallisesti itsenäisiä, mutta niiden miehitys on rajoittunut kuljettajaan. Sammutustoiminta perustuu yleensä sammutusauton tuomaan veteen ja muihin sammutusaineisiin. Onnistunut sammuttaminen eli vähäiset vahingot edellyttävät ensimmäisen sammutusauton nopeaa ensi-iskua. Satakunnan tiheä, asutuksen ja riskien mukaan sijoittunut paloasemaverkko antaa tähän nopeaan ensi-iskuun hyvät mahdollisuudet sammutustehtävien lisäksi muissakin hälytystehtävissä. Iso osa tapahtuvista onnettomuuksista edellyttää yhtä yksikköä enemmän voimia, erikoiskalustoa tai esimerkiksi sammutusvettä. Ollakseen tehokasta pelastustoiminnan täytyy edetä keskeytymättä, jolloin lisäyksiköiden tulisi saapua kohteeseen minuutin kuluttua toiminnan alkamisesta. Ajoneuvojen sijoittelu Riskianalyysin ja palokuntien toiminnan perusteella tehty paloasemakohtainen ajoneuvokaluston tavoitesijoittelu on esitetty liitteessä Ajoneuvokalusto (liite 2). Poikkeusolojen vaikutus kalustoon Erikoiskalusto sijoitetaan pääosin kontteihin tai peräkärryihin ja niiden karkea ensivaiheen sijoitus määritellään liitteessä Konttikaluston sijoitussuunnitelma (liite 3). Paloasemalle ei eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta (esimerkiksi varakalusto) sijoiteta enempää kalustoa kuin mitä riskianalyysi ja palvelutason ylläpito edellyttävät. Mikäli kuitenkin samalla paloasemalla toimii useampia palokuntia tai palokunta ylläpitää useamman yksikön valmiutta, pyritään kalustomäärä sovittamaan tarpeita vastaavaksi. Alueen pelastustoimen poikkeusolojen kalusto muodostuu täydentämällä normaalioloissa käytettävää kalustoa erillisen suunnitelman mukaan, joka valmistellaan yksityiskohtaisesti myöhemmin. Karkeasti yksinkertaistaen voidaan kuitenkin todeta, että normaaliaikojen pelastuskalustoa kyetään varsin hyvin täydentämään muiden organisaatioiden käyttämillä ajoneuvoilla, työkoneilla ja -välineillä. Tällöin poikkeusolojen kalustotäydennystä varten tarvittava pelastustoimen erityiskalusto jää melko vähäiseksi. Sekä alueellisen pelastustoimen että muun yhteiskunnan poikkeusolojen kalusto on kuitenkin hankittava pääosin jo normaalioloissa, sillä erityiskaluston pitkien toimitusaikojen vuoksi sitä ei uhkakuvan muuttuessa kyetä enää hankkimaan. Yhteiskunnalla ei kuitenkaan ole varaa hankkia ja ylläpitää pelastuskalustoa vain poikkeusolojen tarpeita varten, vaan kalustoa on kyettävä hyödyntämään normaalioloissakin. Ottaen poikkeusolojenkin tarpeet huomioon on siis vähimmillään välttämätöntä, että kalustossa ei normaaliaikoina ole merkittäviä puutteita.

6 Satakunnan pelastuslaitos 6 (10) 3. Ajoneuvojen ominaisuudet Sammutusautot Sammutusautot jaetaan ikänsä perusteella kolmeen luokkaan: I-luokka (alle 7 vuotta), II-luokka (7-14 vuotta) ja III-luokka (yli 14 vuotta). Sammutusauton varustetaso määräytyy toimintakyvyn mukaan: A-luokan varusteet B-luokan varusteet C-luokan varusteet - sammutus - pelastus - raivaus - kemikaalitorjunta - ensihoito - sammutus - pelastus - raivaus - ensiapu - sammutus - pelastus - ensiapu Johto- ja tarkastusautot Päivystävien pelastusviranomaisten käyttöön osoitetaan tarkoituksenmukaisin johtotiloin ja -varustein varustetut hälytysajoneuvot. Pelastustoimen muita viranomais- ja päällystötehtäviä varten ylläpidetään tarkoituksenmukaista tarkastusautomäärää. Näissä autoissa pyritään hyödyntämään autoverottomuuden suomia etuja. Ajoneuvokannan rationalisoimiseksi tulee selvittää tarkastusautojen, miehistöautojen ja ensivasteautojen toimintojen yhdistämismahdollisuus soveltuvin osin. Varakalusto Pelastustoiminnan menetyksellinen hoitaminen edellyttää, että kalusto on sekä määrältään että toimivuudeltaan riittävää. Tällöin vika- ja huoltotapahtumien aikana merkittävä osa kalustosta tulee voida korvata, yleensä varakaluston avulla. Toimialueille pyritään varaamaan B- luokan varasammutusautot ja lisäksi maakunnan yhteiskäyttöön tulisi osoittaa jollekin paloasemalle A-luokan sammutusauto, joka voidaan siirtää väliaikaiseen käyttöön muulle paloasemalle tarvittaessa pidempiaikaisestikin. Lisäksi tulisi osoittaa varakalusto puomitikas- ja johtoautolle, säiliöajoneuvolle ja keskeiselle pelastuskalustolle. Onnettomuuksien ehkäisy Hälytyskäyttöön kelvoton kalusto korvataan pienimmän riskin periaatteella. Tällöin esimerkiksi Keskuspaloaseman puomitikasauto korvataan sillä tikasyksiköllä, jonka poissaolo heikentää valmiutta riskien varalta vähiten eli esimerkiksi Meri-Porin tikasyksiköllä. Siirroista huolimatta tulee säilyttää kaikkien paloasemien perusvalmius tavanomaisten hälytys- ja avunantotehtävien varalta. Vara-auto otetaan käyttöön, jos on ilmeistä, että varsinainen auto ei ole toimintakuntoinen kolmen tunnin kuluessa.

7 Satakunnan pelastuslaitos 7 (10) 4. Kierrätys Onnettomuuksien ehkäisytyöhön käytettävät ajoneuvot - autot, kontit ja peräkärryt - ovat hankinnoissa ja ylläpidossa tasavertaisessa asemassa pelastustoiminnan ajoneuvojen kanssa. Tavoitteena on, että onnettomuuksien ehkäisytyöhön on käytettävissä riittävästi tarkoituksenmukaisia ajoneuvoja. Ajoneuvot tehdään mahdollisuuksien mukaan samankaltaisiksi, yhteensopiviksi ja "vaihtokelpoisiksi" pelastustoiminnan ajoneuvojen kanssa. Aiemmin kuntakohtaisessa pelastustoimessa vanhentuva kalusto korvautui yksittäisillä, toisistaan riippumattomilla hankinnoilla. Alueellisen pelastustoimen myötä kalustotekijöiden tulee perustua riskeihin, eri yksiköiden tehokkaaseen hyödyntämiseen ja kaluston kierrätykseen yli kuntarajojen. Erityisesti kalliimmat ajoneuvoyksiköt tulee sijoittaa ominaisuuksien mukaan tarkoituksenmukaisesti. Alueen pelastustoimen kalustossa pyritään yhdenmukaisuuteen käytettävyyden, vaihtokelpoisuuden ja kierrätyksen helpottamiseksi. Uusi ajoneuvokalusto sijoitetaan tarkoituksenmukaiselle paloasemalle ottaen huomioon riskit ja tehtävien vaativuus, aseman väestöpohja, hälytysmäärä ja henkilöstön osaaminen. Keskeisten ammattipaloasemien sammutusautot pyritään siirtämään viimeistään seitsemän vuoden kuluttua vähemmän vaativaan käyttöön. Tällä pyritään hyödyntämään tehty investointi mahdollisimman pitkäikäisesti. Yleensä asemasiirron yhteydessä ajoneuvo peruskunnostetaan, jolla pyritään pidentämään auton toimintavarmuutta, toimivuutta ja käyttöikää. Seuraavassa taulukossa sammutusautojen kierrätystä ohjaavat ikä ja varusteluokka. Sammutusauton ikä < 7 vuotta 7-14 vuotta >14 vuotta Varustetaso A Varustetaso A/B Varustetaso B/C Paloasemat, joilla on enemmän hälytyksiä ja joiden alueilla on suurimmat riskit Paloasemat, joilla on edellistä vähemmän hälytyksiä ja joilla on pienemmät riskit Paloasemat, joilla on vähän hälytyksiä ja joilla ei ole merkittäviä riskejä 5. Omistaminen ja hankinnat Rahoitus Kaluston investointihankintoihin käytetään kunnilta kerättävää investointi- ja poistorahoitukseen. Näiden varojen tulisi olla riittävät kaikkiin pelastustoimen investointeihin, joita ovat mm. ajoneuvohankinnat,

8 Satakunnan pelastuslaitos 8 (10) Hankinnat ja ylläpito 6. Strategian ylläpito merkittävät irtokaluston ja suojavarusteiden uus- ja korvaushankinnat, johtamisvälineet ja -laitteet, onnettomuuksien ehkäisytyön ja väestönsuojelun investoinnit, paloasemien varusteet ja kalusteet sekä koulutusvälineet ja -laitteet. Alueen pelastustoimi pyrkii hyödyntämään myös muita rahoituslähteitä toiminnassaan ja investointien toteuttamisessa. Näitä ovat mm. Paloja Öljysuojarahasto sekä valtionavustukset. Periaatteessa alueen pelastustoimi voi hyödyntää myös ulkopuolisia rahoittajia erilaisin leasing- ja vuokrasopimusjärjestelyin, esimerkiksi maakunnan alueella toimivilta palokunnilta. Mahdolliset rahoitusjärjestelyt eivät kuitenkaan saa vaikuttaa kaluston tarveharkintaan, vaan hankintojen tulee perustua riskeihin ja pelastustoimen tarpeisiin. Maakunnassa toimivien palokuntien omistaman kaluston käytöstä pelastustoimintaan tehdään erilliset sopimukset. Periaatteessa sopimuspalokunnalla voi olla myös "sopimuksettomia", pelastustoimen ulkopuolisessa toiminnassa käytettäviä miehistöautoja, mutta näistä tulisi pidättäytyä epäselvyyksien välttämiseksi. Alueen pelastustoimen kalustohankinnat tehdään perusteellisen tarveharkinnan ja usean vuoden hankintasuunnitelmien perusteella. Hankinnat tehdään mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti noudattaen Julkisten hankintojen normeja ja periaatteita. Kaikissa hankinnoissa pyritään hyödyntämään hankintavolyymejä ja hankintaosaamisen suomia mahdollisuuksia. Alueen pelastustoimeen nimetään kalustoasioiden vastuuhenkilö (kalustomestari) ja toimialueille kalustoasioiden yhdyshenkilöt. Nämä henkilöt muodostavat kalustoasioiden ohjaukseen keskittyvän työryhmän rungon. Kalustoon liittyvät tekijät muuttuvat lyhyenkin ajan kuluessa, mutta strategia pyrkii luomaan kalustotekijöihin jatkuvuutta. Tämän strategian liitteessä esitetyt yhteenvetotaulukot ajoneuvojen sijoituksista ovat viitteellisiä, ja niitä tarkistetaan tarvittaessa. Sopimuspalokuntia kuullaan tarkistustyössä ja muissa kalustohankkeissa. Kalustostrategiaa tarkistetaan tarvittaessa, esimerkiksi pelastustoimen palvelutasopäätöksen muutosprosessien yhteydessä. Tämä kalustostrategia on vahvistettu neuvottelukunnan kokouksessa 2/05 ( , 26).

9 Satakunnan pelastuslaitos 9 (10) PELASTUSAJONEUVOT Raskas ajoneuvokalusto jaetaan toimintakyvyn perusteella seuraaviin tyyppeihin: Liite 1 Tunnus Yksikkö Tehtävät 11 "Perusauto" Sammutustehtävät Pelastustehtävät Raivaustehtävät Vahingontorjuntatehtävät Ensihoitotehtävät 12 Sammutusauto Sammutustehtävät Pelastustehtävät Raivaustehtävät Ensiapu 13 Säiliöauto tai -kontti Sammutustehtävät (itsenäisesti) Lisävesihuolto Säiliöpaloauto Sammutustehtävät (itsenäisesti) Pelastustehtävät Raivaustehtävät Ensiapu Lisävesihuolto 14 Vaahtoauto tai -kontti Erityissammutustehtävät Jauheauto tai -kontti Erityissammutustehtävät 15 Raivausauto tai kontti Järeää toimintakykyä edellyttävät pelastus- ja raivaustehtävät 16 Puomitikasauto Pelastaminen korkealta Sammutustyö korkealta Nostolava-auto Tikasauto Pelastaminen korkealta Sammutustyö korkealta Henkilöpelastaminen korkealta 17 Kalustoauto Tuki- ja erityiskalustokonttien kuljetus Kontit - johto - huolto - letku / lisävesi

10 Satakunnan pelastuslaitos 10 (10) - kalustokontit Miehistöauto Huoltoauto Pelastushenkilöstön kuljettaminen Tuki- ja erityiskaluston kuljetus, paloasemien välinen huoltoliikenne 18 Pelastussukellusauto Vesi- ja kemikaalisukellus Vahingontorjunta-auto tai -kontti - kemikaalitorjunta - imusäiliö - vesivahingontorjunta - jälkivahinkojentorjunta - torjunta-aineet - öljyntorjunta - öljypuomi Vahingontorjunta- ja kemikaalitorjuntatehtävät 19 Ambulanssit Perävaunut Kaluston kuljettaminen Mönkijät Liikkuminen erityisolosuhteissa Moottorikelkat - - Ilmatyynyalukset - - Hydrokopterit - - Moottorikelkat - -

LIITE 6 KALUSTOSTRATEGIA

LIITE 6 KALUSTOSTRATEGIA LIITE 6 KALUSTOSTRATEGIA Liite palvelutasopäätökseen 03-06 SISÄLTÖ. KALUSTOSTRATEGIAN PERUSTEET 3. Pelastuslainsäädäntö 3. Yhteistoimintasopimus 3.3 Palvelutasopäätös 3. AJONEUVOKALUSTO 4. Käsitteet 4..

Lisätiedot

SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO

SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO SISÄLLYSLUETTELO 1. VPK:NA TOIMIVIEN SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO... 3 2. KYSELYLOMAKE:... 4 3. KUNNAN TAUSTATIEDOT... 7 4. VPK:NA

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Asukkaita 165 673 Pinta-ala 21 584

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle

pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle 1 KIRJE 25.11.2014 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle 2015 Rakennushankehaku ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi Noljakantie

Lisätiedot

ALUEEN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

ALUEEN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET SISÄASIAINMINISTERIÖ 31.3.2004 SM-2004-01205/Tu-311 Lääninhallitukset Alueiden pelastustoimet Julkinen ALUEEN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 1 Yleistä Velvoite pelastustoimen palvelutasoa

Lisätiedot

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta.

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. V-S aluepelastuslaitos lyhyesti Toimintavalmiudessa

Lisätiedot

Lisätiedot / Perustelut / Päätös

Lisätiedot / Perustelut / Päätös KALUSTOHANKEAVUSTUSPÄÄTÖKSET 26.5.2016 Hakemuksia yhteensä 80 kpl, joista 17 kpl on sopimuspalokuntien hankkeita Hankkeet ovat listattuina aluehallintovirastoittain ja heidän asettamassaan tärkeysjärjestyksessä.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 1 23.9.2013 Varsinais-Suomen pelastuslaitos Visio Varsinais-Suomen pelastuslaitos on kehittyvä alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden pelastusturvallisuus-

Lisätiedot

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit SPEKin Perehdytys öljyntorjuntaan ja työturvallisuuteen -kurssi10.10.2015 Heli Haapasaari, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Viranomaisten

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat

Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat Mika Mäkelä Palomestari Insinööri (YAMK), NTM, AmO 1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (LUP) Asukkaita alueella 443

Lisätiedot

Palosuojelurahaston kalustokysely 2014

Palosuojelurahaston kalustokysely 2014 PALOSUOJELURAHASTO Palosuojelurahaston kalustokysely 2014 Herrala Johanna Rahaston kalustokysely lähetettiin kaikkiin pelastuslaitoksiin 3.6.2014. Vastaus kyselyyn saatiin jokaisesta pelastuslaitoksesta.

Lisätiedot

KAUPUNGINVALTUUTETTUJEN KOULUTUS OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS

KAUPUNGINVALTUUTETTUJEN KOULUTUS OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS Petteri Helisten Pelastusjohtaja 24.1.2013 KAUPUNGINVALTUUTETTUJEN KOULUTUS OULU--KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS OULU OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Pelastustoimen organisointi

Lisätiedot

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 1(10) PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 2(10) SISÄLLYS 1 Ohje ja sen tarkoitus...3 2 Satakunnan pelastustoimen operatiivinen johtamisjärjestelmä...3 2.1 Johtovastuun ottaminen ja siirtäminen...4

Lisätiedot

Hyväksytyt kustannukset sis. alv. Avustus euroa. Nostolava-auto SMDno/2014/343 806 000 190 000 76 000 v+h12aihtoomaisuuden

Hyväksytyt kustannukset sis. alv. Avustus euroa. Nostolava-auto SMDno/2014/343 806 000 190 000 76 000 v+h12aihtoomaisuuden KALUSTOHANKKEET 2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto KALUSTOHANKKEET Sija AVI:n Hakija Kohde Kokonaiskustannukset sija sis. alv 1 1 2 2 3 3 Keski-Uudenmaan Länsi-Uudenmaan Itä-Uudenmaan Hyväksytyt kustannukset

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAPUOLET Alajärven, Alavuden, Kauhajoen, Kauhavan, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin

Lisätiedot

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS johtokunta 29.10.2008/60 liite 1 TOTEUTUMA/ ENNUSTE/ TALOUSARVIO 9/2008 PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA Syys 2007 Syys 2008 ero 2007/2008 ero % Ennuste ta 2008 tot. % Myyntituotot

Lisätiedot

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos 10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos Kuntien valmiussuunnittelun ja toiminnan tukeminen Etelä-Savon valmius ja turvallisuustyöryhmä

Lisätiedot

Avustus euroa. Vaihtoomaisuus/ takaisinperintä. 992 000 180 000 72 000 Ei vaihtoomaisuutta. 533 200 180 000 72 000 Ei vaihtoomaisuutta

Avustus euroa. Vaihtoomaisuus/ takaisinperintä. 992 000 180 000 72 000 Ei vaihtoomaisuutta. 533 200 180 000 72 000 Ei vaihtoomaisuutta KALUSTOHANKKEET 2015 Etelä-Suomen aluehallintovirasto KALUSTOHANKKEET Sija AVI:n Hakija Kohde Kokonaiskustannukset sija sis. alv 1 1 Itä-Uudenmaan 2 2 Etelä-Karjalan 3 3 Kymenlaakson Nostolava-auto (Loviisan

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos- liikelaitoksen TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Lisätiedot

KALUSTOHANKEAVUTUSPÄÄTÖKSET Hakemuksia yhteensä 80 kpl, joista 17 kpl sopimuspalokuntien hankkeita.

KALUSTOHANKEAVUTUSPÄÄTÖKSET Hakemuksia yhteensä 80 kpl, joista 17 kpl sopimuspalokuntien hankkeita. KALUSTOHANKEAVUTUSPÄÄTÖKSET 26.5.2016 Hakemuksia yhteensä 80 kpl, joista 17 kpl sopimuspalokuntien hankkeita. Etelä-Suomen aluehallintoviraston hankkeet Hakija Kohde Kokonais % 1 Helsingin SMDno 2016-681

Lisätiedot

Tervetuloa Pelastusopistolle

Tervetuloa Pelastusopistolle Tervetuloa Pelastusopistolle Toiminta-ajatus ja visio 2020 Toiminta-ajatus Pelastusopisto tuottaa laadukasta koulutusta ja tutkimusta sekä tarvittavat siviilikriisinhallinnan valmiudet. Visio 2020 Pelastusopisto

Lisätiedot

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS SUURTEN VESIMÄÄRIEN SIIRTÄMINEN LETKUKALUSTOLLA Pelastuspäällikkö Ilpo Tolonen 16.9.2014 VEDENKULJETUKSEN HISTORIAA KOTKASSA 1979 Palokunnalla 100 metriä 6 letkua ja 450 m 110

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2015 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2014 Ta 2015 Tot 9/2015 % ta:sta muutos 14-15 Muutos 14-15 % Ennuste 31.12.2015 Toimintatulot 17 049 23 698 17 297 73,0

Lisätiedot

Vaaratilanteiden hallintaa ja pelastusalan erikoisosaamista Uusi, monipuolinen pelastusharjoituskeskus nousee Poriin

Vaaratilanteiden hallintaa ja pelastusalan erikoisosaamista Uusi, monipuolinen pelastusharjoituskeskus nousee Poriin Vaaratilanteiden hallintaa ja p Uusi, monip pelastusharj nousee Pori elastusalan erikoisosaamista uolinen oituskeskus in Laajat käyttömahdollisuudet Porin lentokentän välittömään läheisyyteen rakennetaan

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009. I YLEISET PERUSTEET 1 Tehtävä Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjota Kainuun pelastuslaitoksen alueen kunnille pelastuslaissa

Lisätiedot

Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta

Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta Yhdyskuntalautakunta 133 15.10.2013 Kaupunginhallitus 278 23.10.2013 Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta 2014-2017 235/991/2013 YLK 133 Pelastuslain 29 mukaan alueen pelastustoimi

Lisätiedot

Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus

Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus 29.0.205 Simo Tarvainen pelastusjohtaja .Helsinki 2.Länsi-Uusimaa 3.Keski-Uusimaa 4.Itä-Uusimaa 5.Varsinais-Suomi 6.Kanta-Häme 7.Päijät-Häme 8.Kymenlaakso

Lisätiedot

Pelastustoimi. Maantieteen laitos, Helsingin yliopisto: Geoinformatiikka elämässä luentosarja, :

Pelastustoimi. Maantieteen laitos, Helsingin yliopisto: Geoinformatiikka elämässä luentosarja, : Maantieteen laitos, Helsingin yliopisto: Geoinformatiikka työel elämässä luentosarja, 20.9.2005: Pelastustoimi Veli-Pekka Ihamäki Aluepalopäällikkö (Espoon toimialue) Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos veli-pekka.ihamaki@espoo.fi

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Sopimuspalokunta 2020 strategia - Sopimuspalokuntajärjestelmän kehittämisalueet ja yksittäisen palokunnan menestystekijät

Sopimuspalokunta 2020 strategia - Sopimuspalokuntajärjestelmän kehittämisalueet ja yksittäisen palokunnan menestystekijät 1 Sopimuspalokunta 2020 strategia - Sopimuspalokuntajärjestelmän kehittämisalueet ja yksittäisen palokunnan menestystekijät Sopimuspalokuntajärjestelmä tuottaa pelastustoimen palveluita joustavasti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien kalustohankeavustukset 2014

Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien kalustohankeavustukset 2014 PÄÄTÖS 22.4.2014 Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien kalustohankeavustukset 2014 Palosuojelurahastolain (306/2003, muutettu 1057/2006/1.12.2006) 14 :n mukaan rahastosta voidaan myöntää

Lisätiedot

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen MAAKUNNALLINEN PALVELUTOIMINTA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa pelastustoimen rakenneuudistus

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2012 Vahvistetaan otettavaksi käyttöön 1.1.2012 Pelastuslautakunta 5.10.2011 Pelastuslautakunnan toimintasäännön muuttaminen, luku 10, Pelastuslautakunta

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012

Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Pelastuslaitos 2020 1 26.11.2012 Strateginen kenttä Johdon forum Ministeriövalmistelu - läänit Yhteistoiminnallinen valmistelu Pelastusaluevalmistelu (pelastusjohtajien kokous) Palvalutasopäätökset Kuntastrategiat

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Päätösesitys, 17.4.2 0 1 2

PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Päätösesitys, 17.4.2 0 1 2 PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Päätösesitys, 17.4.2 0 1 2 PAIy`ASTUSTOIMEN ELUTASOPÄÄTps 2013.2016 OulwKoiltisMaan pelastusliikelaitos PALVLASTOSi01MEN ELUTASOG4 05 ioi31201s Liite 1 PERUSTELUMUISTtO PELASTUSLAKI379

Lisätiedot

Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki

Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki Koulutussuunnittelija Markku Savolainen Vastausmäärän kehittyminen 1. Mikä rooli vastaajalla on palokunnassa?

Lisätiedot

KEMPPILÄNKATU 1 17.3.2014 VSP2, Päivystävän päällikön toiminta

KEMPPILÄNKATU 1 17.3.2014 VSP2, Päivystävän päällikön toiminta KEMPPILÄNKATU 1 17.3.2014 VSP2, Päivystävän päällikön toiminta 1 12.2.2015 PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMISMALLI P2 Koko maakunta LänsiP30 Joki P3 Länsi P3 ItäP30 Itä P3 Toimintamallin pääperiaatteet maakunnan

Lisätiedot

Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit

Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit KIRKKONUMMEN KUNTA Perusturva LIITE 3, tarjouspyyntö ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUT Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit Tämä dokumentti kuvaa hankittavalle ensihoito-

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Sopimuspalokunnat keskeinen osa Suomen pelastustointa. Suomen Sopimuspalokuntien Liiton tiedotusmateriaalia 2012

Sopimuspalokunnat keskeinen osa Suomen pelastustointa. Suomen Sopimuspalokuntien Liiton tiedotusmateriaalia 2012 Sopimuspalokunnat keskeinen osa Suomen pelastustointa Suomen Sopimuspalokuntien Liiton tiedotusmateriaalia 2012 Esityksen sisältö Historiaa Sopimuspalokuntalaiset Tunnuslukuja Palokuntien hälytystehtävät

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 PELASTUSTOIMEN TULOSALUE www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi

Lisätiedot

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Varautumisen kehittyminen Jatkuvuussuunnittelu Valmiussuunnittelu Väestönsuojelu Käsitteistä

Lisätiedot

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA SUOMEN MERIPELASTUSSEURA Valmiuspäällikkö Jori Nordström 26.9.2012 Esitys 1 SUOMEN MERIPELASTUSSEURA 65 meri- ja järvipelastusasemaa 58 jäsenyhdistystä 1780 aktiivista vapaaehtoista meripelastajaa 153

Lisätiedot

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 43 17.10.2014 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 JOHTOK 43 Liite 12/2014: Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2009 2013

PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2009 2013 PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2009-2013 PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2009 2013 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA RESURSSIT 2 3 ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 8 4 HÄLYTYSTEHTÄVÄT 10 5 ONNETTOMUUSVAHINGOT

Lisätiedot

Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat. Faktatietoa kansalaisille ja päätöksentekijöille. 2. painos

Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat. Faktatietoa kansalaisille ja päätöksentekijöille. 2. painos Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat Suomessa Faktatietoa kansalaisille ja päätöksentekijöille 2. painos 1 Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat suomessa Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat Suomessa Suomen Sopimuspalokuntien

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen uudistus Pelastustoimen uudistus Maakuntauudistuksen organisointi 26.9.2016 2 SOTE-uudistuksen organisointi 26.9.2016 3 26.9.2016 4 Maakuntauudistuksen laajuus 26.9.2016 5 26.9.2016 6 Hankkeen organisointi 26.9.2016

Lisätiedot

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 1 Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 Etelä-Savossa pelastustoimen hälytystehtävämäärät nousivat hieman edellisvuoden tasosta. Vuonna 2015

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Pelastusyksikön ensitoimenpiteitä täydentävät sammutusmenetelmät. Marko Hassinen, FT, tutkija

Pelastusyksikön ensitoimenpiteitä täydentävät sammutusmenetelmät. Marko Hassinen, FT, tutkija Pelastusyksikön ensitoimenpiteitä täydentävät sammutusmenetelmät Marko Hassinen, FT, tutkija Hankkeen motivaatio Perinteisiä letkuselvityksiä kevyempiä sammutusmenetelmiä voidaan hyödyntää esimerkiksi

Lisätiedot

Pelastustoimen vuosikirja 2007. Esa Kokki, Tiina Heinonen

Pelastustoimen vuosikirja 2007. Esa Kokki, Tiina Heinonen Pelastustoimen vuosikirja 27 Esa Kokki, Tiina Heinonen Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/28 ISBN 978-952-5515-47-3 (nid.) ISBN 978-952-5515-48- (pdf) ISSN 1795-9187 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 8 2 PELASTUSTOIMEN

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2010 2014

PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2010 2014 PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2010-2014 PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2010 2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA RESURSSIT 2 3 ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 8 4 HÄLYTYSTEHTÄVÄT 10 5 ONNETTOMUUSVAHINGOT

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 28 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Elf, puh. 09 816 26874 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Koulutusten järjestäminen pelastuslaitoksessa. Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Vantaa Tommi Luhtaniemi

Koulutusten järjestäminen pelastuslaitoksessa. Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Vantaa Tommi Luhtaniemi Koulutusten järjestäminen pelastuslaitoksessa Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Vantaa Tommi Luhtaniemi Kiinnostukseni osaamisen kehittämiseen Alipäällystökurssin

Lisätiedot

LUUMÄEN PALOKUNNAN HISTORIAA

LUUMÄEN PALOKUNNAN HISTORIAA LUUMÄEN PALOKUNNAN HISTORIAA Palopäälliköt Apulaispalopäälliköt 2008 - Esa Viiru, Länsi-Saimaa 1997-2003 Lasse Vallentin 1993 Jukka Ekholm 1996-1997 Ari Korström 1992 Harri Hakala (ma.) 1992-1995 Ensio

Lisätiedot

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014 Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta Varautumisseminaari 19.3.2014 Taustaa Väestönsuojelujaoston johtokunnan seminaari 14. 15.1.2014 Kyselyt pelastuslaitoksille 13.2. 16 laitosta vastasi

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS 12.9.2012, Kirkkotorin koulutuskeskus, Oulu 12.9.2012 1 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS VUODESTA 2004 ALKAEN - 16 kuntaa - 273 000 asukasta

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistushanke

Pelastustoimen uudistushanke Pelastustoimen uudistushanke - Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa -työryhmä - Poikkeusolojen riskianalyysi -alatyöryhmä Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 13.10.2016, Jyväskylä

Lisätiedot

Suomen meripelastusseuran strategia

Suomen meripelastusseuran strategia Suomen meripelastusseuran strategia 2008-2014 Esitys 1 Seuran historian 3. strategiakierros a e Voimassa oleva 2004 2010 strategia vahvistettiin yleiskokouksessa 27.2.2004 Kierros oli laaja ja lähtökohtaisesti

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET Joensuu 17.2.2011 AIHEET Hallituksen linjaukset toimintakykyhankkeen osalta Pelastustoimen kehittäminen 2 HALLITUKSEN ILTAKOULU Iltakoulukäsittely 19.5.2010 Hallituksen

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

7:30 Aamuvuoro alkaa yhteisellä palaverilla yövuoron kanssa. Tällöin käydään läpi yön keikat ja jaetaan muuta tärkeää tietoa. 8:30 Tarkistetaan ja huolletaan autot. Täydennetään hoitotarvikkeet, kuten

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2011 2015

PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2011 2015 PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2011-2015 PELASTUSTOIMEN TASKUTILASTO 2011 2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA RESURSSIT 2 3 ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 8 4 HÄLYTYSTEHTÄVÄT 10 5 ONNETTOMUUSVAHINGOT

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

PELASTUSLAITOKSEN PALVELUMAKSUT

PELASTUSLAITOKSEN PALVELUMAKSUT PELASTUSLAITOKSEN PALVELUMAKSUT Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan päätös 17.12.2015, 39. 2 PELASTUSLAITOKSEN LASKUTUSTAKSAT 1. HENKILÖSTÖN TUNTIVELOITUS - päällystö - alipäällystö - miehistö - sopimuspalokuntalainen

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistus Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistaminen Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta edelleen tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa asiakkaan turvallisuustaso

Lisätiedot

E-S PELASTUSLAITOKSEN TOIMIALUEEN KUNTIEN, LAITOSTEN JA YKSIKÖIDEN LASKUTUS. vesi m 3 vesilaitoksen taksan mukaan ALV:ineen

E-S PELASTUSLAITOKSEN TOIMIALUEEN KUNTIEN, LAITOSTEN JA YKSIKÖIDEN LASKUTUS. vesi m 3 vesilaitoksen taksan mukaan ALV:ineen ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN AVUNANTOTEHTÄVIEN-, TYÖTEHTÄVIEN- JA LAINAUSTEN EHDOT JA TAKSAT VUONNA 2014 E-S PELASTUSLAITOKSEN TOIMIALUEEN PELASTUSAUTON KÄYTTÖ( sammutus-, pelastus-, säiliö- ja puomitikasautot)

Lisätiedot

Vuoden 2006 hälytystehtävät

Vuoden 2006 hälytystehtävät Vuoden 2006 hälytystehtävät Nro Pvm Tehtävä Kellonaika 1 6.1.2006 Automaattinen paloilmoitin 6:28 2 6.1.2006 Automaattinen paloilmoitin 11:59 3 7.1.2006 Rakennuspalo / yhteistoimintatehtävä 2:46 4 9.1.2006

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Jani Aaltonen aluepalopäällikkö Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) 119 Pelastuslaitos, talousarvion toteutumisennuste III-2013 ja ylitysesitys HEL 2013-012527 T 02 02 01 Päätös Käyttötalousennuste Investoinnit Lautakunta päätti

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 30 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Elf, puh. 09 816 26874 Olli Pietikäinen,

Lisätiedot

PALVELUTASO PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 2014 -

PALVELUTASO PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 2014 - PALVELUTASO PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 2014 - Lahdessa 13.09.2013 Jari Hyvärinen Sivu 2 / 42 PALVELUTASOPÄÄTÖS 2014 2017 TAUSTAMATERIAALIA Palvelutasopäätöksen 2014 2017 valmistelu on aloitettu tehtävää varten perustetun

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto KALUSTO- JA JÄRJESTELMÄHANKKEET

Etelä-Suomen aluehallintovirasto KALUSTO- JA JÄRJESTELMÄHANKKEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Sija AVI:n sija Hakija Kohde Kokonaiskustannuksenukset kustan- 1 1 Tammisalon VPK Konetikasauto 180 000 180 000 72 000 2 2 Tirilän VPK Säiliöauto (ei miehistötilaa) 183

Lisätiedot

Vastuutahot/laki Pelastuslaitos omalla alueellaan maalla ja merellä Syke tai heidän määräämänsä taho aavalla selällä tapahtuvissa onnettomuuksissa Elykeskus avustaa ja ohjaa Kunnat osallistuvat tarvittaessa

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos

Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos PALOASEMAT 3 27.11.2015 Varsinais-Suomen pelastuslaitos Kuntia 27 Asukkaita 472 000 Päätoimista

Lisätiedot

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue Kuntainfo 26.2.2014 eija.vaula@satshp.fi Käynnit 1-12kk v.2012/2013 Potilasvirta Esh YLE = Esh lasku -11%, Yle nousu +8% 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS PALVELUTASOPÄÄTÖS 2015 2018 Luonnos Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos... 3

Lisätiedot

Palosuojelurahaston myöntämien kalustohankeavustusten vaikuttavuusarviointi

Palosuojelurahaston myöntämien kalustohankeavustusten vaikuttavuusarviointi 2015 Palosuojelurahaston myöntämien kalustohankeavustusten vaikuttavuusarviointi Pivotal Consulting Oy Asko Hentunen Timo Savaspuro S i v u 1 Tiivistelmä Palosuojelurahaston (PSR) kalustohankkeiden avustustoiminta

Lisätiedot

Millaisen sopimuspalokuntien päällikkökurssin rakentaisit?

Millaisen sopimuspalokuntien päällikkökurssin rakentaisit? 8.9.2014 Millaisen sopimuspalokuntien päällikkökurssin rakentaisit? SPPL Sivutoimisen ja vapaaehtoispäällystön opintopäivä 6.9.2014 Sokos Hotel Alexandra Markku Savolainen Koulutuspäällikkö Taustaa Pelastustoimintaan

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu

Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu Kuntien varautumisseminaari 19.3.2013 Pasi Vainio riskienhallintapäällikkö Porin kaupunki Pitkä Uhkat sähkökatko Arvio, miten uhka vaikuttaa

Lisätiedot

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 30.8.2011. Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 2.

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 30.8.2011. Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 2. Päätöstiedote 30.8.2011 Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 30.8.2011 Hallinnolliset päätökset: Hallitus avasi erityisavustusten vuoden 2012 ensimmäisen hakukierroksen.

Lisätiedot

Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluetta rakennetaan luovalla otteella

Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluetta rakennetaan luovalla otteella Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluetta rakennetaan luovalla otteella Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö Porin kaupungin 2.11.2009 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on Yleishyödyllisen pelastusharjoitustoiminnan

Lisätiedot