YHTEENVETO 1 (10) KALUSTOSTRATEGIA. 1. Lähtökohdat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETO 1 (10) KALUSTOSTRATEGIA. 1. Lähtökohdat"

Transkriptio

1 YHTEENVETO 1 (10) KALUSTOSTRATEGIA 1. Lähtökohdat Yleistä Alueen pelastustoimen kalustostrategian tarkoituksena on systematisoida pelastustoiminnassa eli hälytys- ja avunantotoiminnassa ja valmistautumisessa tähän käytettävä kalustovalmius ja -järjestelyt. Palokunnan toimivuuden perustekijät ovat kalusto, henkilöstö ja johtaminen. Aiempi kuntakohtaisin perustein ja tavoittein toteutettu hälytysja avunantotoiminta on alueellisen pelastustoimen myötä muuttumassa maakunnan kattavaksi järjestelmäksi, jossa eri paloasemien toiminnat täydentävät toisiaan. Pelastuskaluston toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus on kokonaisuuden keskeinen osatekijä ja oikea kalusto tulee saada oikeaan paikkaan, kun sitä tarvitaan. Järjestelmän tulee olla aiempaa tehokkaampi ja siinä otetaan aiempaa laajemmin huomioon kaluston käyttötehokkuus ja tarve riskeihin nähden, mahdollisuudet erityisyksiköihin, yhteiskäyttö- ja kierrätysmahdollisuudet sekä hankintatoimen tehostaminen. Alueen pelastustoimen toiminnan perusperiaatteita ovat hajautettu paloasemaverkko sekä riskeihin ja resursseihin nähden tarkoituksenmukaiset järjestelyt. Kalustostrategiaan sovellettuina nämä perusperiaatteet tarkoittavat, että: - Kalusto hajautetaan eri paloasemille mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. - Riskianalyysi on tärkein kaluston sijoittelua ohjaava lähtökohta, jolloin suurimpia riskejä torjumaan asetetaan käyttökelpoisin kalusto. - Kierrättämällä kalustoa, erityisesti kalliimpia ajoneuvoyksiköitä, hyödynnetään tehtyjä investointeja mahdollisimman täyspainoisesti. - Erityisyksiköt toteutetaan yleensä konttitekniikalla ja ne sijoitetaan yleensä päätoimisesti miehitetyille asemille ammattiosaamisen ja nopean toimintavalmiuden vuoksi. - Sammutusveden saanti turvataan riittävillä säiliöyksiköillä. Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Faksi Internet-osoite Sähköposti Kehittämis- ja hallintoyksikkö Antinkatu PORI Satakunnankatu PORI vaihde (02) (02)

2 Satakunnan pelastuslaitos 2 (10) Sopimuspohja Satakunnan maakunnan alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntien omistama kalusto on siirtynyt tai siirtymässä Porin kaupungin omistukseen. Sopimuksen mukaan nykyinen pelastuskalusto jää entisille paikoilleen, ellei pelastustoimen neuvottelukunta toisin määrää. Sopimuksen mukaan uuden kaluston hankkii alueen pelastustoimi ja aiheutuvat kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken sopimuksessa mainituin perustein. Nykyisin sopimuspalokunnat omistavat osan pelastustoimen käyttämästä kalustosta. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa sopimuspalokunnille ei sälytetä operatiivisen raskaan kaluston hankinta- ja ylläpitovelvoitetta, vaan alueen pelastustoimi hankkii tarvittavat pelastustoimen "työkalut". Tilastotietoa Sammutusauto kalustoineen on keskeinen palokunnan perusyksikkö. Käytettävissä olevien tietojen perusteella voidaan arvioida, että Suomessa on noin sammutusautoa. Säiliöautoja on yli 300 ja muita ajoneuvoja yli 1.000, joista noin puolet on miehistöautoja. Seuraavassa taulukossa on esitetty ajoneuvomääriä valtakunnallisesti ja verrattu niitä asukasluvun perusteella Satakuntaan. Autotyyppi Suomessa on (noin) Suomessa kpl/1.000as. Satakunnassa olisi tilastollisesti Satakunnassa on 2004 Sammutus- ja pelastusautoja , Säiliöautoja 350 0, Miehistöautoja 500 0, Muita 500 0, Satakunnan keskiarvoa suuremmat luvut selittyvät sopimuspalokuntien suurella määrällä ja niiden aktiivisella kalustonhankinnalla. Vahvan sopimuspalokuntatoiminnan jatkuminen tulee jatkossakin turvata osoittamalla sille toimintakuntoinen ja motivaatiota tukeva ajoneuvokalusto. Kaluston ikääntyminen on valtakunnallinen ongelma. Autokalustosta noin puolet on tehtäviinsä nähden liian vanhaa ja huonokuntoista, sillä sen uusimiseen ei ole ollut käytettävissä riittävästi varoja. Käytössä ollut valtionosuusjärjestelmä on toisaalta todellisuudessa usein siirtänyt kuntien kalustohankintoja, kun valtionosuuden saantia on pidetty hankintatarpeen mittarina. Toisaalta valtionosuusjärjestelmä on joissakin kuntien yhteisissä erikoiskalustohankinnoissa nopeuttanut hanketta. Kalustomäärän kehitys Satakunnan hajautetun alueellisen pelastustoimihankkeen suunnitelman mukaan ajoneuvojen kokonaismäärä oli 214 vuonna 2001 ja selvityksen mukaan se laskisi vuoteen 2010 mennessä 187:ään. Tämän

3 Satakunnan pelastuslaitos 3 (10) hetkisen arvion mukaan voidaan vähentyneelläkin kalustolla turvata kohtuullinen peruskalusto kaikille toimiville asemille. Suunniteltu kalustomäärä on riittävä suuronnettomuuksienkin varalta, minkä lisäksi suunnitellut panostukset erityiskalustoon parantavat valmiuksia suur- ja erityisonnettomuuksien varalta. Seuraavassa kaaviokuvassa on Satakunnan pelastustoimen selvityksessä esitetty arvio kalustokehityksestä ARVIO ALUEPEALASTUSLAITOKSEN KALUSTOKEHITYKSESTÄ (214 kpl ->187 kpl) 50 45, Määrä , Kalusto nykyisin (2001) Kalusto arvion mukaan tulevaisuudessa (2010) Tarkastusauto (johto) Johtoauto Sammutusauto 1L Sammutusauto 2L Säiliöauto Raivausauto Puomitikas Ajoneuvotyypit Nostolava Kalustoauto Miehistöauto Muu Elinikä Seuraavassa taulukossa on arvioitu eri ajoneuvotyyppien keskimääräistä elinikää. Ajoneuvotyyppi Elinikä Sammutusautot 21 Säiliöautot 21 Puomitikas- ja nostolava-auto 21 Kalustoautot (vaihtokorilaitteisto) 14 Kontit ja peräkärryt 30 Johtoautot (johtotilallinen) 10 Miehistöautot (autoverovapaus) 4 Tarkastusautot (autoverovapaus) 4 Mönkijät Veneet (sisävesi/meri) Alukset (meri) 24-30

4 Satakunnan pelastuslaitos 4 (10) 2. Kaluston sijoittelu Yleistä Toimivien paloasemien peruskalustoksi pyritään osoittamaan sammutusauto ja pienempi auto, kuten ambulanssi, johto-, miehistö-, huoltotai tarkastusauto. Tämä peruskalusto takaa paloaseman toimivuuden ja hälytysvalmiuden ylläpitokyvyn erilaisissa olosuhteissa ja tapahtumissa. Kaiken kaluston, myös sammutus- ja säiliöautojen, sijoittelussa otetaan aseman toiminta-alueen riskien ja muiden tarpeiden lisäksi huomioon muiden paloasemien resurssit ja alueellinen valmius. Riskien edellyttämä kalusto Pelastusajoneuvot jaetaan toimintakyvyn mukaan liitteen Pelastusajoneuvot (liite 1) mukaan. Alueen pelastustoimen tulee lain mukaan pystyä aloittamaan sammutus- ja pelastustoiminta viivytyksettä ja tehokkaasti. Aloittamiselle asetettu maksimiaika vaihtelee välillä 6-30 minuuttia riskiarvion perusteella. Alueen pelastustoimi tekee maakuntaa kattavan riskiarvion ja tähän perustuvan pelastustoimen palvelutasopäätöksen, kuntia kuultuaan. Alueen pelastustoimi arvioi riskien hallintaan ja palvelutason ylläpitämiseen tarvittavan kaluston. Nämä ovat määräävinä tekijöinä kaikille alueen pelastustoimen kalustotekijöille ja -järjestelyille. Pelastustoiminta pitää sisällään hyvin monimuotoisia sammutus-, pelastus-, raivaus-, vahingontorjunta- ja ensihoitotehtäviä erilaisissa, vaativissakin oloissa. Tehtävissä tarvitaan hyvin monipuolista ja osin kallista erikoiskalustoa. Ensiminuuttien käytetyin ja tärkeimpien pelastussuoritteiden vaatima, "elintärkeä" kalusto tulisi saada jokaisen palokunnan peruskalustoksi. Harvemmin tarvittava kalusto sen sijaan on tarkoituksenmukaista sijoittaa tuki- ja erityisyksiköihin. Nämä yksiköt sijoitetaan riskien mukaan siten, että valmius eri tilanteiden varalta on mahdollisimman hyvä. Lisäksi kalusto pyritään sijoittamaan siten, että se palvelee mahdollisimman laajaa aluetta ja useaa palokuntaa, jotta sen käyttö olisi mahdollisimman tehokasta. Erityiskalusto Käytettävissä oleva kalusto pyritään sijoittamaan siten, että jokaisella paloasemalla on käytössään riskienhallintaa vastaava kalusto. Kalusto sijoitetaan eri asemille mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti mm. siten, että maakuntien palokuntien resurssit ovat täyspainoisessa ja tasapuolisessa käytössä. Kaluston sijoittelussa otetaan huomioon lisäksi käyttäjien ammattitaito, jota pyritään kohottamaan vaihtamalla erityiskaluston sijoittelua ja antamalla tehtävissä tarvittavaa koulutusta eri paloasemille määräajoin. Erityiskalustoyksikkö hälytetään tehtävään ja sitä käytetään muutoin (esimerkiksi koulutukseen) kunta- tai muista hallintorajoista riippumatta. Ajoneuvojen käytön perusperiaate on, että paloaseman perusautokalustoa täydennetään tuki- ja erityisyksiköillä tarpeen mukaan. Yleensä

5 Satakunnan pelastuslaitos 5 (10) tuki- ja erityisyksiköt ovat toiminnallisesti itsenäisiä, mutta niiden miehitys on rajoittunut kuljettajaan. Sammutustoiminta perustuu yleensä sammutusauton tuomaan veteen ja muihin sammutusaineisiin. Onnistunut sammuttaminen eli vähäiset vahingot edellyttävät ensimmäisen sammutusauton nopeaa ensi-iskua. Satakunnan tiheä, asutuksen ja riskien mukaan sijoittunut paloasemaverkko antaa tähän nopeaan ensi-iskuun hyvät mahdollisuudet sammutustehtävien lisäksi muissakin hälytystehtävissä. Iso osa tapahtuvista onnettomuuksista edellyttää yhtä yksikköä enemmän voimia, erikoiskalustoa tai esimerkiksi sammutusvettä. Ollakseen tehokasta pelastustoiminnan täytyy edetä keskeytymättä, jolloin lisäyksiköiden tulisi saapua kohteeseen minuutin kuluttua toiminnan alkamisesta. Ajoneuvojen sijoittelu Riskianalyysin ja palokuntien toiminnan perusteella tehty paloasemakohtainen ajoneuvokaluston tavoitesijoittelu on esitetty liitteessä Ajoneuvokalusto (liite 2). Poikkeusolojen vaikutus kalustoon Erikoiskalusto sijoitetaan pääosin kontteihin tai peräkärryihin ja niiden karkea ensivaiheen sijoitus määritellään liitteessä Konttikaluston sijoitussuunnitelma (liite 3). Paloasemalle ei eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta (esimerkiksi varakalusto) sijoiteta enempää kalustoa kuin mitä riskianalyysi ja palvelutason ylläpito edellyttävät. Mikäli kuitenkin samalla paloasemalla toimii useampia palokuntia tai palokunta ylläpitää useamman yksikön valmiutta, pyritään kalustomäärä sovittamaan tarpeita vastaavaksi. Alueen pelastustoimen poikkeusolojen kalusto muodostuu täydentämällä normaalioloissa käytettävää kalustoa erillisen suunnitelman mukaan, joka valmistellaan yksityiskohtaisesti myöhemmin. Karkeasti yksinkertaistaen voidaan kuitenkin todeta, että normaaliaikojen pelastuskalustoa kyetään varsin hyvin täydentämään muiden organisaatioiden käyttämillä ajoneuvoilla, työkoneilla ja -välineillä. Tällöin poikkeusolojen kalustotäydennystä varten tarvittava pelastustoimen erityiskalusto jää melko vähäiseksi. Sekä alueellisen pelastustoimen että muun yhteiskunnan poikkeusolojen kalusto on kuitenkin hankittava pääosin jo normaalioloissa, sillä erityiskaluston pitkien toimitusaikojen vuoksi sitä ei uhkakuvan muuttuessa kyetä enää hankkimaan. Yhteiskunnalla ei kuitenkaan ole varaa hankkia ja ylläpitää pelastuskalustoa vain poikkeusolojen tarpeita varten, vaan kalustoa on kyettävä hyödyntämään normaalioloissakin. Ottaen poikkeusolojenkin tarpeet huomioon on siis vähimmillään välttämätöntä, että kalustossa ei normaaliaikoina ole merkittäviä puutteita.

6 Satakunnan pelastuslaitos 6 (10) 3. Ajoneuvojen ominaisuudet Sammutusautot Sammutusautot jaetaan ikänsä perusteella kolmeen luokkaan: I-luokka (alle 7 vuotta), II-luokka (7-14 vuotta) ja III-luokka (yli 14 vuotta). Sammutusauton varustetaso määräytyy toimintakyvyn mukaan: A-luokan varusteet B-luokan varusteet C-luokan varusteet - sammutus - pelastus - raivaus - kemikaalitorjunta - ensihoito - sammutus - pelastus - raivaus - ensiapu - sammutus - pelastus - ensiapu Johto- ja tarkastusautot Päivystävien pelastusviranomaisten käyttöön osoitetaan tarkoituksenmukaisin johtotiloin ja -varustein varustetut hälytysajoneuvot. Pelastustoimen muita viranomais- ja päällystötehtäviä varten ylläpidetään tarkoituksenmukaista tarkastusautomäärää. Näissä autoissa pyritään hyödyntämään autoverottomuuden suomia etuja. Ajoneuvokannan rationalisoimiseksi tulee selvittää tarkastusautojen, miehistöautojen ja ensivasteautojen toimintojen yhdistämismahdollisuus soveltuvin osin. Varakalusto Pelastustoiminnan menetyksellinen hoitaminen edellyttää, että kalusto on sekä määrältään että toimivuudeltaan riittävää. Tällöin vika- ja huoltotapahtumien aikana merkittävä osa kalustosta tulee voida korvata, yleensä varakaluston avulla. Toimialueille pyritään varaamaan B- luokan varasammutusautot ja lisäksi maakunnan yhteiskäyttöön tulisi osoittaa jollekin paloasemalle A-luokan sammutusauto, joka voidaan siirtää väliaikaiseen käyttöön muulle paloasemalle tarvittaessa pidempiaikaisestikin. Lisäksi tulisi osoittaa varakalusto puomitikas- ja johtoautolle, säiliöajoneuvolle ja keskeiselle pelastuskalustolle. Onnettomuuksien ehkäisy Hälytyskäyttöön kelvoton kalusto korvataan pienimmän riskin periaatteella. Tällöin esimerkiksi Keskuspaloaseman puomitikasauto korvataan sillä tikasyksiköllä, jonka poissaolo heikentää valmiutta riskien varalta vähiten eli esimerkiksi Meri-Porin tikasyksiköllä. Siirroista huolimatta tulee säilyttää kaikkien paloasemien perusvalmius tavanomaisten hälytys- ja avunantotehtävien varalta. Vara-auto otetaan käyttöön, jos on ilmeistä, että varsinainen auto ei ole toimintakuntoinen kolmen tunnin kuluessa.

7 Satakunnan pelastuslaitos 7 (10) 4. Kierrätys Onnettomuuksien ehkäisytyöhön käytettävät ajoneuvot - autot, kontit ja peräkärryt - ovat hankinnoissa ja ylläpidossa tasavertaisessa asemassa pelastustoiminnan ajoneuvojen kanssa. Tavoitteena on, että onnettomuuksien ehkäisytyöhön on käytettävissä riittävästi tarkoituksenmukaisia ajoneuvoja. Ajoneuvot tehdään mahdollisuuksien mukaan samankaltaisiksi, yhteensopiviksi ja "vaihtokelpoisiksi" pelastustoiminnan ajoneuvojen kanssa. Aiemmin kuntakohtaisessa pelastustoimessa vanhentuva kalusto korvautui yksittäisillä, toisistaan riippumattomilla hankinnoilla. Alueellisen pelastustoimen myötä kalustotekijöiden tulee perustua riskeihin, eri yksiköiden tehokkaaseen hyödyntämiseen ja kaluston kierrätykseen yli kuntarajojen. Erityisesti kalliimmat ajoneuvoyksiköt tulee sijoittaa ominaisuuksien mukaan tarkoituksenmukaisesti. Alueen pelastustoimen kalustossa pyritään yhdenmukaisuuteen käytettävyyden, vaihtokelpoisuuden ja kierrätyksen helpottamiseksi. Uusi ajoneuvokalusto sijoitetaan tarkoituksenmukaiselle paloasemalle ottaen huomioon riskit ja tehtävien vaativuus, aseman väestöpohja, hälytysmäärä ja henkilöstön osaaminen. Keskeisten ammattipaloasemien sammutusautot pyritään siirtämään viimeistään seitsemän vuoden kuluttua vähemmän vaativaan käyttöön. Tällä pyritään hyödyntämään tehty investointi mahdollisimman pitkäikäisesti. Yleensä asemasiirron yhteydessä ajoneuvo peruskunnostetaan, jolla pyritään pidentämään auton toimintavarmuutta, toimivuutta ja käyttöikää. Seuraavassa taulukossa sammutusautojen kierrätystä ohjaavat ikä ja varusteluokka. Sammutusauton ikä < 7 vuotta 7-14 vuotta >14 vuotta Varustetaso A Varustetaso A/B Varustetaso B/C Paloasemat, joilla on enemmän hälytyksiä ja joiden alueilla on suurimmat riskit Paloasemat, joilla on edellistä vähemmän hälytyksiä ja joilla on pienemmät riskit Paloasemat, joilla on vähän hälytyksiä ja joilla ei ole merkittäviä riskejä 5. Omistaminen ja hankinnat Rahoitus Kaluston investointihankintoihin käytetään kunnilta kerättävää investointi- ja poistorahoitukseen. Näiden varojen tulisi olla riittävät kaikkiin pelastustoimen investointeihin, joita ovat mm. ajoneuvohankinnat,

8 Satakunnan pelastuslaitos 8 (10) Hankinnat ja ylläpito 6. Strategian ylläpito merkittävät irtokaluston ja suojavarusteiden uus- ja korvaushankinnat, johtamisvälineet ja -laitteet, onnettomuuksien ehkäisytyön ja väestönsuojelun investoinnit, paloasemien varusteet ja kalusteet sekä koulutusvälineet ja -laitteet. Alueen pelastustoimi pyrkii hyödyntämään myös muita rahoituslähteitä toiminnassaan ja investointien toteuttamisessa. Näitä ovat mm. Paloja Öljysuojarahasto sekä valtionavustukset. Periaatteessa alueen pelastustoimi voi hyödyntää myös ulkopuolisia rahoittajia erilaisin leasing- ja vuokrasopimusjärjestelyin, esimerkiksi maakunnan alueella toimivilta palokunnilta. Mahdolliset rahoitusjärjestelyt eivät kuitenkaan saa vaikuttaa kaluston tarveharkintaan, vaan hankintojen tulee perustua riskeihin ja pelastustoimen tarpeisiin. Maakunnassa toimivien palokuntien omistaman kaluston käytöstä pelastustoimintaan tehdään erilliset sopimukset. Periaatteessa sopimuspalokunnalla voi olla myös "sopimuksettomia", pelastustoimen ulkopuolisessa toiminnassa käytettäviä miehistöautoja, mutta näistä tulisi pidättäytyä epäselvyyksien välttämiseksi. Alueen pelastustoimen kalustohankinnat tehdään perusteellisen tarveharkinnan ja usean vuoden hankintasuunnitelmien perusteella. Hankinnat tehdään mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti noudattaen Julkisten hankintojen normeja ja periaatteita. Kaikissa hankinnoissa pyritään hyödyntämään hankintavolyymejä ja hankintaosaamisen suomia mahdollisuuksia. Alueen pelastustoimeen nimetään kalustoasioiden vastuuhenkilö (kalustomestari) ja toimialueille kalustoasioiden yhdyshenkilöt. Nämä henkilöt muodostavat kalustoasioiden ohjaukseen keskittyvän työryhmän rungon. Kalustoon liittyvät tekijät muuttuvat lyhyenkin ajan kuluessa, mutta strategia pyrkii luomaan kalustotekijöihin jatkuvuutta. Tämän strategian liitteessä esitetyt yhteenvetotaulukot ajoneuvojen sijoituksista ovat viitteellisiä, ja niitä tarkistetaan tarvittaessa. Sopimuspalokuntia kuullaan tarkistustyössä ja muissa kalustohankkeissa. Kalustostrategiaa tarkistetaan tarvittaessa, esimerkiksi pelastustoimen palvelutasopäätöksen muutosprosessien yhteydessä. Tämä kalustostrategia on vahvistettu neuvottelukunnan kokouksessa 2/05 ( , 26).

9 Satakunnan pelastuslaitos 9 (10) PELASTUSAJONEUVOT Raskas ajoneuvokalusto jaetaan toimintakyvyn perusteella seuraaviin tyyppeihin: Liite 1 Tunnus Yksikkö Tehtävät 11 "Perusauto" Sammutustehtävät Pelastustehtävät Raivaustehtävät Vahingontorjuntatehtävät Ensihoitotehtävät 12 Sammutusauto Sammutustehtävät Pelastustehtävät Raivaustehtävät Ensiapu 13 Säiliöauto tai -kontti Sammutustehtävät (itsenäisesti) Lisävesihuolto Säiliöpaloauto Sammutustehtävät (itsenäisesti) Pelastustehtävät Raivaustehtävät Ensiapu Lisävesihuolto 14 Vaahtoauto tai -kontti Erityissammutustehtävät Jauheauto tai -kontti Erityissammutustehtävät 15 Raivausauto tai kontti Järeää toimintakykyä edellyttävät pelastus- ja raivaustehtävät 16 Puomitikasauto Pelastaminen korkealta Sammutustyö korkealta Nostolava-auto Tikasauto Pelastaminen korkealta Sammutustyö korkealta Henkilöpelastaminen korkealta 17 Kalustoauto Tuki- ja erityiskalustokonttien kuljetus Kontit - johto - huolto - letku / lisävesi

10 Satakunnan pelastuslaitos 10 (10) - kalustokontit Miehistöauto Huoltoauto Pelastushenkilöstön kuljettaminen Tuki- ja erityiskaluston kuljetus, paloasemien välinen huoltoliikenne 18 Pelastussukellusauto Vesi- ja kemikaalisukellus Vahingontorjunta-auto tai -kontti - kemikaalitorjunta - imusäiliö - vesivahingontorjunta - jälkivahinkojentorjunta - torjunta-aineet - öljyntorjunta - öljypuomi Vahingontorjunta- ja kemikaalitorjuntatehtävät 19 Ambulanssit Perävaunut Kaluston kuljettaminen Mönkijät Liikkuminen erityisolosuhteissa Moottorikelkat - - Ilmatyynyalukset - - Hydrokopterit - - Moottorikelkat - -

Avustus euroa. Vaihtoomaisuus/ takaisinperintä. 992 000 180 000 72 000 Ei vaihtoomaisuutta. 533 200 180 000 72 000 Ei vaihtoomaisuutta

Avustus euroa. Vaihtoomaisuus/ takaisinperintä. 992 000 180 000 72 000 Ei vaihtoomaisuutta. 533 200 180 000 72 000 Ei vaihtoomaisuutta KALUSTOHANKKEET 2015 Etelä-Suomen aluehallintovirasto KALUSTOHANKKEET Sija AVI:n Hakija Kohde Kokonaiskustannukset sija sis. alv 1 1 Itä-Uudenmaan 2 2 Etelä-Karjalan 3 3 Kymenlaakson Nostolava-auto (Loviisan

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN VALMISTELU... 7 3 RISKIENHALLINNAN PALVELUT... 11

1 YLEISTÄ... 3 2 PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN VALMISTELU... 7 3 RISKIENHALLINNAN PALVELUT... 11 PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013 2016 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Toimintaympäristön kuvaus... 3 1.2 Varsinais-Suomen pelastuslaitos... 4 1.3 Nykytoiminnan kuvaus... 5 1.4 Pelastuslaitoksen strategia ja

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Sisällys. REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro KUNNANHALLITUS 13/2011

Sisällys. REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro KUNNANHALLITUS 13/2011 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro KUNNANHALLITUS 13/2011 aika: Tiistai 19.10.2011 klo 18.00 18.20 paikka: kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen

Lisätiedot

YHTEENVETO 1(6) Nk 6.3.07 LIITE 6.2 22.10.2009 HENKILÖSTÖSTRATEGIA

YHTEENVETO 1(6) Nk 6.3.07 LIITE 6.2 22.10.2009 HENKILÖSTÖSTRATEGIA YHTEENVETO 1(6) Nk 6.3.07 LIITE 6.2 22.10.2009 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Pelastustoimen yleiskehitys Human resources: Yhteiskunnan ja maakunnallisen pelastustoimen kehitys sekä sen vaikutus henkilöresursseihin.

Lisätiedot

Sivu 1 Oulun kaupunki. Ote pöytäkirjasta 2/2015 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta Päivämäärä 29.04.2015

Sivu 1 Oulun kaupunki. Ote pöytäkirjasta 2/2015 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta Päivämäärä 29.04.2015 Sivu 1 Oulun kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/2015 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta Päivämäärä 29.04.2015 8 Dno Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen säästötavoitteet 2015-2017 ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Turvallinen maakunta jokaiselle

Turvallinen maakunta jokaiselle ESITYS 13.12.2012 Turvallinen maakunta jokaiselle ETELÄ-KARJALAN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013 2016 Voimassa 1.7.2013-30.6.2017 Pelastuslautakunnan päätös xx.xx.2013, xx SISÄLTÖ ETELÄ-KARJALAN

Lisätiedot

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Isto Kujala PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI KIRJOITTAJA Isto Kujala ULKOASU JA TAITTO PieniSuuri Idea Anna Broholm KUVAT Palokuntalainen-lehden kuva-arkisto

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN PELASTUSOPISTO Tutkimus- ja kehittämisyksikkö PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN Julkaisu 26.5.2005 LUKIJALLE Pelastustoimi muodostuu tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisystä, pelastustoiminnasta ja

Lisätiedot

PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN

PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN MEN PALVELUTASO 2014-2017 PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASO 2014-2017 Musta tausta Ei ole osa tunnusta! Sen tarkoitus on vain osoittaa että teksti on valkoista. 1 PIRKANMAAN PELASTUSTOI Pirkanmaa pelastustoimen

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 1 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 2009 Risto Salopuro 2 1.

Lisätiedot

KUNNAN KRIISIJOHTAMINEN. Jussi Korhonen

KUNNAN KRIISIJOHTAMINEN. Jussi Korhonen KUNNAN KRIISIJOHTAMINEN Jussi Korhonen Pelastusopiston julkaisu A-sarja: Oppimateriaalit 1/2010 ISBN 978-952-5515-86-2 ISBN 978-952-5515-87-9 (pdf) ISSN 1795-9152 PELASTUSOPISTO Jussi Korhonen Kunnan kriisijohtaminen

Lisätiedot

Raskaan ilmakuljetuskyvyn tarve ja hankintamahdollisuudet Suomessa Työryhmän loppuraportti

Raskaan ilmakuljetuskyvyn tarve ja hankintamahdollisuudet Suomessa Työryhmän loppuraportti Raskaan ilmakuljetuskyvyn tarve ja hankintamahdollisuudet Suomessa Työryhmän loppuraportti Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 Helsinki www.defmin.fi Kuvalähteet: Puolustusvoimat Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2007 1 2 Sisällysluettelo Sivu Pelastusjohtajan katsaus 4 Riskienhallinta 6 Pelastustoiminta Onnettomuuksien ehkäisy Varautuminen Valvomo Resurssienhallinta

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus ENSIHOITOKESKUS Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

LAIVUE 2000 MUOTOUTUU PELASTUSTOIMI SIVIILISSÄ JA SOTAVÄESSÄ MITÄ ILMATYYNYALUS OIKESTAAN ON?

LAIVUE 2000 MUOTOUTUU PELASTUSTOIMI SIVIILISSÄ JA SOTAVÄESSÄ MITÄ ILMATYYNYALUS OIKESTAAN ON? MERIPUOLUSTUKSEN TIEDOTUS- JA JÄSENLEHTI 4/2002 LAIVUE 2000 MUOTOUTUU PELASTUSTOIMI SIVIILISSÄ JA SOTAVÄESSÄ MITÄ ILMATYYNYALUS OIKESTAAN ON? RANNIKON PUOLUSTAJA I MERIPUOLUSTUKSEN TIEDOTUS- JA JÄSENLEHTI

Lisätiedot

Liite 1 PERUSTELUMUISTIO LUONNOS

Liite 1 PERUSTELUMUISTIO LUONNOS PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Liite 1 PERUSTELUMUISTIO Hyväksytty pelastuslaitoksen johtokunnassa xx.xx.xxxx xx LUONNOS SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 PELASTUSTOIMIALUEEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 1 Loppuraportti 22.9.2014 Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 4 Kuntien ICT henkilöstö ja kustannukset... 4 Tietohallinnon

Lisätiedot

VARAUTUMINEN KUNNASSA. Markku Ström

VARAUTUMINEN KUNNASSA. Markku Ström VARAUTUMINEN KUNNASSA Markku Ström Pelastusopiston julkaisu A-sarja: Oppimateriaalit 3/2007 ISBN 978-952-5515-29-9 (nid.) ISBN 978-952-5515-30-5 (PDF) ISSN 1795-9152 PELASTUSOPISTO Markku Ström Varautuminen

Lisätiedot

Pelastustoimen strategia 2025

Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen strategia 2025 1 Sisäasiainministeriön julkaisu ISSN 1236-2840 Pelastustoimen strategia 2025, 8/2012 ISBN 978-952-491-731-5 (nid.) ISBN 978-952-491-732-2 (PDF) Kannen kuvat: Jyrki Vesa,

Lisätiedot

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Pekka Peura Merja Pakkanen Tuukka Järvinen Alpo Kitinoja BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Biokaasun liikennekäyttö Vaasan seudulla Tiivistelmä 3 1. Tavoitteet ja tarkoitus 5 2. Biokaasun liikennekäytön

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Esko Kulmala Antti Silvennoinen Heikki Seppälä Mikko Särmä. Pelastusajoneuvojen yleisopas

Esko Kulmala Antti Silvennoinen Heikki Seppälä Mikko Särmä. Pelastusajoneuvojen yleisopas Esko Kulmala Antti Silvennoinen Heikki Seppälä Mikko Särmä Pelastusajoneuvojen yleisopas Pelastusajoneuvojen yleisopas 2010 Suomen Palopäällystöliitto ry Toinen, korjattu painos 2011 Paloautotyöryhmä:

Lisätiedot

LENTOASEMAN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

LENTOASEMAN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN Antopäivä: 3.6.202 Voimaantulopäivä: 5.6.203 Voimassa: toistaiseksi Määräys (0) Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (94/2009) 9 luvun nojalla. Se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Pirkanmaan pelastuslaitos

Pirkanmaan pelastuslaitos Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteisarviointi vuonna 2012 Pirkanmaan pelastuslaitos Kangasala/ Isto Kaarne Lempäälä/ Juha Kuisma Nokia/ Kalevi Heinonen Pirkkala/ Hannu Routamaa Tampere/

Lisätiedot

Suurjakelu! Irtonumero 8 31.7.2012. Messuille! Kärkiyritykset Tapaus Eskelinen

Suurjakelu! Irtonumero 8 31.7.2012. Messuille! Kärkiyritykset Tapaus Eskelinen 47 Suurjakelu! Irtonumero 8 31.7.2012 Messuille! Kärkiyritykset Tapaus Eskelinen palokuntalainen Palokuntalainen on seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä pelastusalan ilmiöihin, tapahtumiin, henkilöihin

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (16) Johtokunta 26.11.2014 Nro 6/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (16) Johtokunta 26.11.2014 Nro 6/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (16) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 26.11.2014 Nro 6/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 64 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 65 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot