Raportti 19/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti 19/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo"

Transkriptio

1 Raportti 19/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun sekä vesistövaikutusten tarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari Männynsalo

2 Raportti 19/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun sekä vesistövaikutusten tarkkailun vuosiyhteenveto Laatijat: Jari Männynsalo Tarkastaja: Kirsti Lahti Hyväksyjä: Kirsti Lahti Kannen valokuvat: Jari Männynsalo

3 Sisällysluettelo 1 Yleistä Ympäristölupa ja puhdistusvaatimukset Tarkkailututkimukset ja näytteenotto Puhdistamon toiminta vuonna Jätevesimäärät ja tulokuormitus Prosessikemikaalit Puhdistustulos ja vesistökuormitus Jätevesilietteen käsittely, määrä ja sijoitus Yhteenveto Puhdistamon vesistövaikutusten tarkkailu... 9 Liitteet ja jakelu VHVSY Raportti 19/2016

4 1 Yleistä Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo on biologinen suodin (Bioclere BC180). Puhdistamolla käsitellään Oittaan ulkoilukartanon, Oittaan ulkoilukeskuksen sekä Espoon kaupungin metsä- ja liikuntatoimen tukikohdan jätevedet. Puhdistamolle johdetaan myös Oittaan leirintäalueen suihkuvedet. Leirintäalueen WC-vedet johdetaan loka-autolla tyhjennettävään umpisäiliöön. Puhdistamo on mitoitettu asukasvastineluvulle (AVL) 115. Jäteveden puhdistus tapahtuu kierrättämällä saostuskaivoissa esikäsiteltyä jätevettä muovikappaleilla täytetyn säiliön läpi. Muovikappaleiden pinnoille muodostunut mikrobikasvusto käyttää kasvuunsa jäteveden orgaanisia yhdisteitä ja ravinteita. Suodatuksen jälkeiseen selkeytysvaiheeseen syötetään fosforin saostusta varten polyalumiinikloridia (PAX 18). Kemikaalin syöttö tehdään aikaohjattuna. Puhdistettu jätevesi johdetaan Kunnarlantien toiselle puolelle rakennettuun lammikkoon, josta vesi suotautuu Glomsinjoen yläjuoksun (Oittaan joki) suuntaan. 1.1 Ympäristölupa ja puhdistusvaatimukset Puhdistamoa on tarkkailtu Uudenmaan ympäristökeskuksen (nyk. ELY-keskus) antaman ympäristöluvan YS 1654 (DNro UUS-2009-Y-5-111) mukaisesti. Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamon valvonta siirtyi ympäristönsuojelulakimuutoksen myötä pois ympäristöluvan piiristä Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle Uudenmaan ELYkeskuksen ilmoituksella UUDELY/77/07.00/2010. Puhdistamon sääntely perustuu tämän jälkeen hajajätevesiasetuksen vaatimuksiin, YSL 180, VNa (209/2011) 3. Tässä vuosiyhteenvedossa tarkastellaan tuloksia sekä vanhan ympäristöluvan että hajajätevesiasetuksen vaatimusten perusteella (taulukko 1). Ympäristöluvassa edellytettiin myös kahdesti vuodessa tehtävää jätevesien vesistövaikutusten tarkkailua. Vesistötarkkailun havaintopaikat ovat Glomsinjoen yläosassa (Oittaan joki) puhdistamon purkupaikan ylä- ja alapuolella. Yläpuolinen havaintopaikka sijaitsee noin 200 m suotautumisalueesta ylävirtaan pehmeäpohjaisella hitaasti virtaavalla jokiosuudella. Alapuolinen havaintopaikka on noin 50 m suotautumisalueesta alavirtaan kivikkoisella koskialueella ennen jokeen liittyviä sivupuroja Ryssängsbäcken ja Brutubäcken. Espoon kiinteistönhoidon kanssa on sovittu, että tarkkailuja jatketaan toistaiseksi entiseen tapaan. VHVSY Raportti 19/

5 Taulukko 1. Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan puhdistusvaatimukset vuosikeskiarvoina. Suluissa olevat luvut ovat hajajätevesiasetuksen tiukemmat laskennalliset vaatimukset herkille alueille, jotka tulivat voimaan Uudenmaan ELY-keskuksen ilmoituksella alkaen. Pitoisuus (mg/l) Käsittelyteho (%) BOD 7-atu 15 ( 42) 90 ( 90) Kokonaisfosfori 1,0 ( 2,8) 90 ( 85) Kiintoaine 35 (-) 90 (-) Kokonaistyppi - ( 70) - ( 40) 1.2 Tarkkailututkimukset ja näytteenotto Jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkkailtiin vuonna 2015 viisi kertaa. Tarkkailunäytteet otettiin 31.3., 28.5., 5.8., ja Vuoden viimeinen ylimääräinen tarkkailukerta joulukuussa tehtiin elokuun tarkkailukerran heikon puhdistustuloksen takia. Tuolloin biosuotimelle menevä pumppaus oli epäkunnossa ja puhdistamo toimi käytännössä ilman pääprosessia (biosuodatus). Käytössä oli vain esi- ja jälkisaostukset, mikä näkyi normaalia heikompana puhdistustuloksena (liite 1). Puhdistamolle tulevan jäteveden näytteet otettiin kertanäytteenä puhdistamoa ennen olevan saostussäiliön ensimmäisestä osasta. Lähtevän jäteveden näytteet kerättiin puhdistamon jälkiselkeytyksestä purkautuvasta vedestä automaattisilla näytteenottimilla aikaohjattuna vuorokauden kokoomanäytteinä. Lisäksi lähtevästä jätevedestä otettiin kokoomanäytteen hakupäivänä kertanäyte bakteerianalyysiä (E. coli ja fekaaliset enterokokit) varten. Puhdistamon hoidosta vastasi Patrik Röös. 2 Puhdistamon toiminta vuonna Jätevesimäärät ja tulokuormitus Puhdistamolle tuleva jätevesikuormitus (kg/d) on vaihdellut eri vuosina paljon (taulukko 2). Jätevesimäärät ovat kesällä ja talviurheilukaudella suurempia kuin keväisin ja syksyisin. Puhdistamon virtaamanmittaus korjattiin keväällä Epätasaisen virtaaman mittaus on osoittautunut kuitenkin vaikeaksi, minkä takia puhdistamon virtaamatietoina on käytetty puhdistamon piirissä olevien toimijoiden vedenkulutustietoja. Selvästi suurin kuormittaja on Oittaan ulkoilukeskuksen palvelut. Laskennalliseen tulokuormaan (kg/d) vaikuttaa merkittävästi arvioitu vuorokausi- ja vuosivirtaama. Vuosina vuoden keskimääräisenä tulovirtaamana on käytetty arvoa 5 m 3 /d ja vuonna 2010 arvoa 12 m 3 /d. Vuosina keskivirtaamana käytettiin arvoa 6,9 m 3 /d ja vuonna 2014 arvoa 8,8 m 3 /d. Vuoden 2015 keskivirtaama oli 11,2 m 3 /d. Virtaamissa on huomioitu puhdistamon käyttöaste eri vuodenaikoina. VHVSY Raportti 19/

6 Puhdistamolle tulevan jäteveden ainepitoisuudet (mg/l) ovat myös vaihdelleet melko paljon (taulukko 2). Tähän on vaikuttanut puhdistamon käyttöasteen (tulevan jäteveden määrä ja laatu) lisäksi tulevan jäteveden hankala näytteenottopaikka. Näytteet kerättiin aiemmin puhdistamon lähellä sijaitsevasta pumppauskaivosta, jossa ainekset laskeutuvat tehokkaasti, mikä puolestaan laimentaa tulopitoisuuksia erityisesti kiinto- ja orgaanisen aineen osalta. Myös leirintäalueelta johdettavat suihkuvedet laimentavat tulevia pitoisuuksia. Tämän takia tulevan jäteveden näytteitä kerättiin vuonna 2013 myös puhdistamon saostussäiliön ensimmäisestä osasta, joka on edustavampi näytteenottopaikka. Vuosina 2014 ja 2015 kaikki tulevan jäteveden näytteet on kerätty puhdistamon saostussäiliöstä. Taulukko 2. Puhdistamolle tuleva kuormitus vuosina BOD 7 atu Fosfori Typpi Vuosi kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l , ,11 8,7 0, , ,012 2,4 0, , ,05 4,1 0, , ,015 2,2 0, , ,021 3,0 0, , ,031 4,5 0, , ,081 9,2 0, , ,097 8,7 0,33 29 Puhdistamon asukasvastineluku oli 54 AVL. Se laskettiin Ympäristöhallinnon yhdyskuntajätevesien puhdistuslaitosten päästöjen seurantaa ja raportointia koskevan hyvien menettelytapojen kuvauksen mukaisesti puhdistamon viimeisen viiden vuoden näytepäiväkohtaisista BOD 7-atu -tuloksista 90 persentiilinä. 2.2 Prosessikemikaalit Biosuotimelta selkeytykseen tulevaan jäteveteen syötettiin fosforin saostusta varten polyalumiinikloridia (PAX 18) keskimäärin 200 ml/m 3 eli 270 g/m Puhdistustulos ja vesistökuormitus Puhdistamon jätevedenkäsittelytulos oli vanhan ympäristöluvan vuosikeskiarvovaatimusten mukainen kaikista viidestä tarkkailukerrasta laskettuna kokonaisfosforipitoisuuden ja -poistotehon (%) sekä kiintoaineen poistotehon (%) osalta. Orgaanisen aineen (BOD 7 atu ) pitoisuus- ja poistotehovaatimuksiin sekä kiintoaineen pitoisuusvaatimukseen ei ylletty (taulukko 3, liite 1). Kun laskelmista jätetään pois tarkkailukerta, jolloin puhdistamo oli epä- VHVSY Raportti 19/

7 kunnossa, vaatimuksiin yllettiin muuten, paitsi orgaanisen aineen (BOD 7 atu ) pitoisuuden osalta (taulukko 3, liite 2). Hajajätevesiasetuksen tiukemmat raja-arvot herkille alueille saavutettiin vuosikeskiarvoina muuten, paitsi orgaanisen aineen (BOD 7-atu ) osalta viidestä tarkkailukerrasta laskettuna. Puhdistustulos oli kaikilta osin hajajätevesivaatimusten mukainen (BOD 7-atu, fosfori, typpi) vuosikeskiarvoina ja jokaisella yksittäisellä tarkkailukerralla, kun puhdistamo oli teknisesti kunnossa (neljä tarkkailukertaa) (taulukko 3, liite 2). Taulukko 3. Puhdistamon jätevedenkäsittelytulos; puhdistetun jäteveden BOD 7 atu -, kokonaisfosfori- ja kiintoainepitoisuudet (mg/l) ja teho-% vuosina (laskentajakso yksi vuosi) sekä lupavaatimukset. Vuosien 2010 ja 2015 tuloksiin on laskettu 5 näytteenottokertaa, joista yhdellä tarkkailukerralla puhdistamo oli epäkunnossa. Ko. tulosten jälkeen sulkeissa olevat tulokset ovat neljältä tarkkailukerralta, jolloin puhdistamo oli teknisesti kunnossa. Taulukon alimmalla vaatimusrivillä sulkeissa olevat luvut ovat hajajätevesiasetuksen laskennalliset pitoisuusvaatimukset herkille alueille, jotka tulivat voimaan Uudenmaan ELY-keskuksen ilmoituksella alkaen. BOD 7 atu Fosfori Kiintoaine Typpi mg/l teho-% mg/l teho-% mg/l teho-% mg/l , , (9,2) 85 (95) 0,7 (0,3) 84 (93) 31 (28) 62 (66) ,1 94 0, ,2 98 0, ,7 93 0, , (16) 85 (96) 0,89 (0,69) 90 (93) 37 (30) 95 (97) 35 (23) vaatimus 15,0 ( 42) 90 1,0 ( 2,8) ( 70) 2.4 Jätevesilietteen käsittely, määrä ja sijoitus Puhdistamon saostussäiliöt tyhjennettiin vuonna 2015 imuautolla kaksi kertaa, yhteensä 120 m 3 (60 m 3 = 4 imuautollista tyhjennyskertaa kohti). Liete kuljetettiin kaupungin viemäriverkkoon. VHVSY Raportti 19/

8 3 Yhteenveto Puhdistamon toimintaa tarkkailtiin vuonna 2015 yhteensä viisi kertaa. Yksi ylimääräinen tarkkailukerta tehtiin, koska puhdistamo oli epäkunnossa tarkkailun aikana. Puhdistamon ollessa teknisesti kunnossa, sen jätevedenkäsittelytulos oli ympäristöluvan puhdistusvaatimusten mukainen muuten, paitsi orgaanisen aineen (BOD 7-atu ) pitoisuuden osalta, jonka vuosikeskiarvovaatimuksesta jäätiin niukasti. Puhdistamon ympäristölupa raukesi Uudenmaan ELY-keskuksen ilmoituksella Uuden ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvanvaraista toimintaa on "Yhdyskuntajätevesien käsittely ja johtaminen, kun kyse on asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemisestä". Aikaisemmin luvanvaraisuus koski myös puhdistamoja, jotka ovat tarkoitettu asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemiseen. Oittaan puhdistamo on ollut tällainen (mitoitus AVL 115) ja siksi puhdistamo on ollut ympäristölupavelvollinen. Oittaan ulkoilukeskuksen puhdistamon vuoden 2015 asukasvastineluku (AVL) oli 54 (laskettu hyvien menettelytapojen mukaan viimeisen viiden vuoden näytepäiväkohtaisista BOD 7-atu - tuloksista 90 persentiilinä). Puhdistamon sääntely perustuu näin ollen Uudenmaan ELYkeskuksen ilmoituksella haja-asetuksen jätevesienkäsittely-yksiköitä eli kiinteistökohtaisia puhdistamoita koskeviin säädöksiin. Vastuullinen valvontaviranomainen on Espoon kaupunki. Hajajätevesiasetuksen tiukemmat raja-arvot herkille alueille saavutettiin vuosikeskiarvoina muuten, paitsi orgaanisen aineen (BOD 7-atu ) osalta viidestä tarkkailukerrasta laskettuna. Puhdistustulos oli kaikilta osin hajajätevesivaatimusten mukainen (BOD 7-atu, fosfori, typpi) vuosikeskiarvoina ja myös jokaisella yksittäisellä tarkkailukerralla, kun puhdistamo oli teknisesti kunnossa (neljä tarkkailukertaa). Puhdistamoa ennen sijaitsevan saostuskaivon tiheämpää tyhjentämistä suositellaan. Vuonna 2015 tyhjennys tehtiin kahdesti, joista toinen liittyi biosuotimen korjaukseen. Saostuskaivo toimii tärkeässä osassa puhdistusprosessin esikäsittelynä ja jälkiselkeytyksen ylijäämälietteen varastona. On tärkeää, ettei saostuskaivoon pääse kertymään liikaa lietettä. Esim. neljännesvuosittain oikein tehtävillä tyhjennyksillä (imu säiliön pohjalle laskeutuneesta kiinteimmästä lietejakeesta), ei kerralla tarvitsisi tyhjentää koko saostussäiliötä, vaan esim. 30 m 3 tyhjennyskertaa kohti. Näin kokonaistyhjennysmäärä ei kasvaisi vuoden 2015 tyhjennysmäärästä. VHVSY Raportti 19/

9 4 Puhdistamon vesistövaikutusten tarkkailu Puhdistamon purkualueen ylä- ja alapuolinen havaintopaikka sijaitsevat metsäisellä rauhoitusalueella Glomsinjoen latvoilla (Oittaan joki). Ko. jokiosuudella ei ole tiettävästi Oittaan ulkoilukeskuksen puhdistamon lisäksi muita merkittäviä kuormituslähteitä. Lisäkuormitusta tuovat sivupurot (Ryssängsbäcken ja Brutubäcken) yhtyvät jokeen havaintopaikkojen alapuolella. Vuonna 2015 vesistönäytteet otettiin Glomsinjoesta touko- ja lokakuun puhdistamotarkkailukertojen yhteydessä lammikosta suotautuvan veden oletetun purkupaikan ylä- ja alapuolelta. Jokiveden laadussa ei ollut merkittäviä eroja purkupaikan ylä- ja alapuolella kummallakaan tarkkailukerralla. Joen virtaama oli kummallakin tarkkailukerralla pieni. Vesistötarkkailun tulokset on esitetty liitteessä 3. Liitteet 1 Puhdistamotarkkailutulokset 2015, jaksoraportti (viisi tarkkailukertaa) 2 Puhdistamotarkkailutulokset 2015, jaksoraportti (neljä tarkkailukertaa) 3 Vesistötarkkailun tulokset 2015 Jakelu Espoon kiinteistönhoito-liikelaitos, Patrik Röös Espoon kiinteistönhoito-liikelaitos, Timo Vepsäläinen Espoon kaupungin ympäristökeskus, Ilppo Kajaste Espoon seudun ympäristöterveys, Sakari Laine Uudenmaan ELY-keskus VHVSY Raportti 19/

10 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 s. 1 (2) - 1/1 - PUHDISTAMO: Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo LAITOSTUNNUS: TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite Virtaama Puhd.tuleva m³/d 20,0 20,0 20,0 8,00 10,0 11,2 Käsitelty m³/d 20,0 20,0 20,0 8,00 10,0 11,2 Ohitus m³/d ,0 Vesistöön m³/d 20,0 20,0 20,0 8,00 10,0 11,2 BOD7atu Tuleva (vl) kg/d 7,0 7,4 2,0 1,6 0,38 3,7 Käsitelty kg/d 0,50 0,22 2,8 0,096 0,14 0,54 Vesistöön kg/d 0,50 0,22 2,8 0,096 0,14 0,54 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % CODCr Tuleva (vl) kg/d ,6 5,0 1,6 8,8 Käsitelty kg/d 1,5 0,74 3,6 0,34 0,66 0,97 Vesistöön kg/d 1,5 0,74 3,6 0,34 0,66 0,97 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.p Tuleva (vl) kg/d 0,17 0,16 0,060 0,079 0,015 0,097 Käsitelty kg/d 0,011 0,016 0,032 0,0049 0,0076 0,010 Vesistöön kg/d 0,011 0,016 0,032 0,0049 0,0076 0,010 Tuleva (vl) mg/l 8,4 8,2 3,0 9,9 1,5 8,7 Käsitelty mg/l 0,56 0,82 1,6 0,61 0,76 0,92 1 Vesistöön mg/l 0,56 0,82 1,6 0,61 0,76 0,89 1 Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.n Tuleva (vl) kg/d 0,38 0,50 0,34 0,32 0,10 0,33 Käsitelty kg/d 0,46 0,62 1,4 0,15 0,080 0,39 Vesistöön kg/d 0,46 0,62 1,4 0,15 0,080 0,39 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l ,0 35 Vesistöön mg/l ,0 35 Käsittelyteho % Kokonaisteho % NH4-N Tuleva (vl) kg/d 0,076 0,26 0,26 0,17 0,039 0,16 Käsitelty kg/d 0,36 0,62 1,2 0,13 0,029 0,34 Vesistöön kg/d 0,36 0,62 1,2 0,13 0,029 0,34

11 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 s. 2 (2) - 2/1 - PUHDISTAMO: Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo LAITOSTUNNUS: TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite NH4-N Tuleva (vl) mg/l 3, ,9 14 Käsitelty mg/l ,9 30 Vesistöön mg/l ,9 30 Käsittelyteho % Kokonaisteho % SS Tuleva (vl) kg/d ,8 3,9 1,2 8,8 Käsitelty kg/d 0,62 0,30 1,1 0,33 0,52 0,41 Vesistöön kg/d 0,62 0,30 1,1 0,33 0,52 0,41 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % Nitrif.aste Käsittelyteho % 5, ,0 Kokonaisteho % 5, ,0

12 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #2 s. 1 (2) - 1/1 - PUHDISTAMO: Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo LAITOSTUNNUS: TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite Virtaama Puhd.tuleva m³/d 20,0 20,0 8,00 10,0 11,2 Käsitelty m³/d 20,0 20,0 8,00 10,0 11,2 Ohitus m³/d ,0 Vesistöön m³/d 20,0 20,0 8,00 10,0 11,2 BOD7atu Tuleva (vl) kg/d 7,0 7,4 1,6 0,38 4,1 Käsitelty kg/d 0,50 0,22 0,096 0,14 0,18 Vesistöön kg/d 0,50 0,22 0,096 0,14 0,18 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % CODCr Tuleva (vl) kg/d ,0 1,6 9,7 Käsitelty kg/d 1,5 0,74 0,34 0,66 0,63 Vesistöön kg/d 1,5 0,74 0,34 0,66 0,63 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.p Tuleva (vl) kg/d 0,17 0,16 0,079 0,015 0,11 Käsitelty kg/d 0,011 0,016 0,0049 0,0076 0,0077 Vesistöön kg/d 0,011 0,016 0,0049 0,0076 0,0077 Tuleva (vl) mg/l 8,4 8,2 9,9 1,5 9,8 Käsitelty mg/l 0,56 0,82 0,61 0,76 0,69 1 Vesistöön mg/l 0,56 0,82 0,61 0,76 0,69 1 Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.n Tuleva (vl) kg/d 0,38 0,50 0,32 0,10 0,33 Käsitelty kg/d 0,46 0,62 0,15 0,080 0,26 Vesistöön kg/d 0,46 0,62 0,15 0,080 0,26 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l ,0 23 Vesistöön mg/l ,0 23 Käsittelyteho % Kokonaisteho % NH4-N Tuleva (vl) kg/d 0,076 0,26 0,17 0,039 0,14 Käsitelty kg/d 0,36 0,62 0,13 0,029 0,22 Vesistöön kg/d 0,36 0,62 0,13 0,029 0,22

13 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #2 s. 2 (2) - 2/1 - PUHDISTAMO: Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo LAITOSTUNNUS: TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite NH4-N Tuleva (vl) mg/l 3, ,9 13 Käsitelty mg/l ,9 20 Vesistöön mg/l ,9 20 Käsittelyteho % Kokonaisteho % SS Tuleva (vl) kg/d ,9 1,2 10 Käsitelty kg/d 0,62 0,30 0,33 0,52 0,34 Vesistöön kg/d 0,62 0,30 0,33 0,52 0,34 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % Nitrif.aste Käsittelyteho % 5, Kokonaisteho % 5,

14 Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo VESISTÖTARKKAILU VUONNA 2015 Glomsinjoki purkupaikan yläpuoli ja alapuoli LIITE 3 Näytepäivä Lämpötila ºC yläpuoli 13,0 7,9 alapuoli 13,0 7,6 Happi mg/l (%) yläpuoli 9,1 (86,0) 9,9 (83,0) alapuoli 8,9 (85,0) 9,7 (81,0) ph yläpuoli 7,3 7,4 alapuoli 7,3 7,3 Sähkönjohtavuus ms/m yläpuoli 12,5 13,1 alapuoli 12,6 13,2 Sameus FNU yläpuoli 19 7,2 alapuoli 18 6,2 BOD 7 mg/l yläpuoli 1,8 2,8 alapuoli 1,7 2,7 COD Mn mg/l yläpuoli 7,1 6,8 alapuoli 6,8 6,5 KokP µg/l yläpuoli alapuoli PO 4 -P µg/l yläpuoli 9 9 alapuoli KokN µg/l yläpuoli alapuoli NO 3 +NO 2 -N µg/l yläpuoli alapuoli NH 4 -N µg/l yläpuoli alapuoli E.coli mpn/100ml yläpuoli 7 1 alapuoli 16 0 Fek. Enterokokit pmy/100ml yläpuoli 1 1 alapuoli 1 1

15 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun sekä vesistövaikutusten tarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Yhteenvetoraportissa esitetään Oittaan ulkoilukeskuksen käyttö- ja päästötarkkailun tulokset ja puhdistamon toiminta vuodelta Raporttiin sisältyy myös jätevedenpuhdistamon vesistövaikutusten tarkkailun tulokset Glomsinjoesta. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Asemapäällikönkatu 12 B, 7. krs, Helsinki p. (09) ,

Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015

Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Raportti 20/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari Männynsalo Raportti 20/2016 Espoon

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015.

Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015. Raportti 15/2016 Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari Männynsalo Raportti 15/2016 Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen

Lisätiedot

Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten

Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten Raportti 14/2016 Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten tarkkailu 2015 Jari Männynsalo Raportti 14/2016 Kartanokylpylä Kaisankodin

Lisätiedot

Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015

Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Raportti 11/216 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 215 Jari Männynsalo Raportti 11/216 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun

Lisätiedot

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Hammaslahden jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Hammaslahden jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 Johanna Kaarlampi tutkija SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Enon taajaman jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Enon taajaman jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014

Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014 Raportti 8/215 Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 214 Jari Männynsalo Raportti 8/215 Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU HYVINKÄÄ, KALTEVAN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Kaltevan puhdistamo on mekaanis-kemiallis-biologisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (5) 9 Vantaanjoen jätevesipuhdistamoiden toiminta vuonna 2013 HEL 2014-010498 T 11 00 02 Päätösehdotus Esittelijä Riihimäen puhdistamo päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 11/2016, 23.11.2016 (5kanka). Kankaanpään jvp:lle tulevan jäteveden tulovirtaama oli kasvanut lokakuun tarkkailukertaan (27.10.2016) verrattuna 90%, mutta oli

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KLAUKKALAN PUHDISTAMO

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KLAUKKALAN PUHDISTAMO JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KLAUKKALAN PUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2011 JA JAKSORAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) Puhdistettu jätevesi johdetaan ojaa pitkin Luhtajokeen. 1. Yleistä

Lisätiedot

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 212 Laura Lehtniemi 4.2.213 Nro 29-13-613 2 (13) LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Nurmijärven kirkonkylän puhdistamo

Lisätiedot

Raportti 4/2016. Nurmijärven Vesi, Klaukkalan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015.

Raportti 4/2016. Nurmijärven Vesi, Klaukkalan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015. Raportti 4/216 Nurmijärven Vesi, Klaukkalan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 215 Jari Männynsalo Raportti 4/216 Nurmijärven Vesi, Klaukkalan jätevedenpuhdistamon käyttö-

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 2.10.2015

KERTARAPORTTI 2.10.2015 s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015 NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO VUOSIYHTEENVETO 29.1.2016 HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015 1 YLEISTÄ Heinolan jätevedenpuhdistamo on kaksilinjainen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1 77/11.01.03/2013 93 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 10/2016, 10.10.2016 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 15 Vantaanjoen jätevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2015 HEL 2016-009468 T 11 00 02 Päätösehdotus Tiivistelmä Riihimäen puhdistamo päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 08.12.2016 Sivu 1 / 1 77/2013 11.01.03 108 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 21 Heidi Ilmanen 25.2.211 Nro 238-11-73 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) Sisällys

Lisätiedot

Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Kirsti Lahti, VHVSY 1.2.

Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Kirsti Lahti, VHVSY 1.2. Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailut Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailuohjelma

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 29 Heidi Ilmanen 6.7.21 Nro 238-1-3443 2 (14) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (29) Sisällys

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI TAIVASSALON UNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 3/2017, 30.8.2017 (taiva8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana hyvin. Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä

Lisätiedot

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 214 Laura Lehtniemi 25.3.215 Nro 29-15-1658 2 (14) LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie Oravi

KERTARAPORTTI Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie Oravi ORAVIN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 2.7.2017 (4484). Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie 776 58130 Oravi ORAVIN VESIOSUUSKUNNAN PANOSPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU 2.7.2017 OLOSUHTEET

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 1/2017, 17.1.2017 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 Vastaanottaja Mäntsälän Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti Päivämäärä 18.10.2016 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 Päivämäärä

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 16.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN YLIJÄÄMÄVEDET

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet otettiin 17.-18.7.

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU RIIHIMÄEN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU RIIHIMÄEN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 ( JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU RIIHIMÄEN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Riihimäen kaupungin jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

Riihimäen Vesi, Riihimäen jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015

Riihimäen Vesi, Riihimäen jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Raportti 3/215 Riihimäen Vesi, Riihimäen jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 215 Jari Männynsalo Raportti 3/216 Riihimäen Vesi, Riihimäen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvona laskettuna). Nitrifikaatio oli voimakasta.

Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvona laskettuna). Nitrifikaatio oli voimakasta. TAIVASSALON UNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 2/2017, 3.5.2017 (taiva8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana hyvin. Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Varkauden kaupunki C 704.5 Vesi- ja viemärilaitos Vesihuoltopäällikkö Heikki Hirvonen (email) Käsityökatu 42-44 4.3.2008 78201 VARKAUS Tiedoksi

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017 Vastaanottaja Nivos Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti Päivämäärä 1.8.2017 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017 OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017 Päivämäärä 1.8.2017

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 3/2017, 7.3.2017 (5jatur). Puhdistamolle tuleva kuormitus oli orgaanisen aineen osalta keskimääräisellä tasollaan (noin 2000 kg/d), mutta ravinnekuormitukset

Lisätiedot

No 284/17 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016

No 284/17 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016 No 284/17 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016 Lappeenrannassa 14. päivänä helmikuuta 2017 Johanna Kaarlampi

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 4/2016, 20.4.2016 (5kanka). Kankaanpään jätevedenpuhdistamolle tuli tarkkailuajankohtana lähes yhtä suuri jätevesivirtaama kuin maaliskuun tarkkailun (31.3.2016)

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 3/2017, 22.3.2017 (5KANKA). Kankaanpään jvp:n prosessi toimi tarkkailuajankohtana lumien sulamisesta johtuvista hule/vuotovesistä huolimatta kohtuullisen vakaasti

Lisätiedot

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Laura Lehtniemi 16.9.214 Nro 29-14-675 2 (14) LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

S- J L u...

S- J L u... Pantone 300 Or PL 35 O JÄ K S 1. 2. 3. 4. 5. 6. LII Lii Lii Lii rive L 7 5301 OR ÄT KÄ SIS P Y T K 4.1 4.2 4.3 L T ITTE ite 1 ite 2 ite 3 eden 1 O RIV TE ÄYT SÄ PER YLE TUL KÄS 1 2 3 LIET TUL EET 1. T

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 211 Nina Leino 26.3.212 Nro 238-12-1412 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (211)

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2013.

Lähetämme oheisena Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2013. 1 / 16 Oravin vesiosuuskuntac 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie 776 58130 Oravi 30.1.2014 Tiedoksi (email): Jyri Rautiainen Etelä-Savon ELY-keskus Savonlinnan kaupungin ympäristölautakunta/ Matti Rautiainen

Lisätiedot

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Yleistä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry teki toukokuussa 2008 Nurmijärven kunnan ympäristökeskuksen tilauksesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 2735/11.01.03/2012 113 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

TERVON KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILUN JAKSOYHTEENVETO TAMMI-KESÄKUULTA 2015

TERVON KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILUN JAKSOYHTEENVETO TAMMI-KESÄKUULTA 2015 1 / 3 Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen 72210 TERVO C 776 4.9.2015 Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka Puranen, Esko Tossavainen Tervon ympäristölautakunta/ilkka Pursiainen

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M6090005 24.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2016

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2016 Vastaanottaja Nivos Vesi Oy (ent. Mäntsälän Vesi Oy) Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti 4/2016 ja vuosiyhteenveto Päivämäärä 22.2.2017 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO s. 1 (1) TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 28.12.2016 (776c). Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO C776 TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen (email) 72210 TERVO C 776 16.8.2012 Tiedoksi (email): Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka

Lisätiedot

Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa.

Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa. s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 7/2016, 26.7.2016 (5JATUR). Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa.

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ

VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ Vesiosasto/HKO 11.8.2014 Kirjenumero 615/14 Virtain kaupunki Vesihuoltolaitos PL 85 34801 VIRRAT VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ

Lisätiedot

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 1 / 3 YLEISTÄ Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella annettiin 11.6.2003

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO s. 1 (1) TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8.9.2014 (776c). Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO C776 TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1 77/11.01.03/2013 106 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

S- J L u

S- J L u Pantone 300 Or PL 35 O JÄ K 2 S 1. 2. 3. 4. 5. 6. LII Lii Lii Lii rive L 7 5301 OR ÄT KÄ 201 SIS P Y T K 4.1 4.2 4.3 L T ITTE ite 1 ite 2 ite 3 eden 1 O RIV TE ÄYT 17 SÄ PER YLE TUL KÄS 1 2 3 LIET TUL

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2014

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2014 Pantone 3 Vesiosasto/HKO 11.5.214 Kirjenumero 46/15 Kankaanpään kaupunki Tekniset palvelut 387 Kankaanpää KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 214

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017 Vastaanottaja Nivos Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti 1/2017 Päivämäärä 19.4.2017 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017 OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017 Päivämäärä

Lisätiedot

IMATRAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILU: YHTEENVETO 2015

IMATRAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILU: YHTEENVETO 2015 IMATRAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILU: YHTEENVETO 2015 Jakelu: Kaakkois-Suomen ELY-keskus / Riitta-Sisko Wirkkala Kaakkois-Suomen ELY-keskus / kirjaamo Imatran seudun ympäristötoimi / Anna-Maija

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 29 Mirva Levomäki 17.6.21 Nro 22-1-2848 2 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (29) Sisällys

Lisätiedot

Helsinki No YS 1654

Helsinki No YS 1654 PÄÄTÖS LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA 1 (13) Helsinki 22.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-5-111 No YS 1654 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Heidi Ilmanen 6.3.214 Nro 238-14-1217 2 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 44/2009/1 Dnro LSY-2009-Y-17 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 44/2009/1 Dnro LSY-2009-Y-17 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 44/2009/1 Dnro LSY-2009-Y-17 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2009 ASIA Kokemäen kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätösten nrot 6/2008/1

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) EURUUN AUPUNI, JAAONSUON JVP Tutkimus: 9/2016, 22.9.2016 (5keukk). euruun Jaakonsuon jvp:n prosessi toimi tarkkailuajankohtana kaikilta osin huomattavasti paremmin kuin edeltävillä tarkkailukerroilla.

Lisätiedot

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 3.6.2016 Kuva: Erkki Santala Johdanto jätevedenpuhdistukseen 1. jätevesien syntyminen

Lisätiedot

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Kuhasalon jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Jätevesien käsittely toteutetaan jälkiselkeytystä

Lisätiedot

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-7035 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Sybimar Oy:n tilauksesta lokakuussa vesistöjen jatkotarkkailututkimuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 460/11.01.00/2014 16 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö koskien Rinnekoti-säätiön hakemusta Rinnekodin jätevedenpuhdistamon ja jätevesilietteen kompostointialueen

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) EURUUN AUPUNI, JAAONSUON JVP Tutkimus: 2/2017, 15.2.2017 (5EU). Puhdistamolle tuli maltillinen virtaama (1722 m³/d) ja tuleva kuormitus oli hieman keskimääräistä pienempää. Vuoden 2016 keskimääräiseen

Lisätiedot

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Vantaalla kesällä 2008

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Vantaalla kesällä 2008 Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Vantaalla kesällä 2008 Yleistä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry teki kesällä 2008 Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen tilauksesta selvityksen

Lisätiedot

Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010. Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla

Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010. Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010 Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy - Yhtiö perustettu 1971 - Omistajina

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Tervon kunnan jätevedenpuhdistamon

Lähetämme oheisena Tervon kunnan jätevedenpuhdistamon 1 / 16 Tervon kunta C 776 Tekninen toimisto Jukka Korhonen 72210 TERVO 9.2.2015 Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka Puranen, Esko Tossavainen Tervon ympäristölautakunta/ilkka Pursiainen

Lisätiedot

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU 22.8.2017 Ympäristönsuojelu, Vihti VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU 17.7.2017 Vihdin puolelta Vanjokeen laskevasta kahdesta sivu-uomasta Kyrönojasta ja Päivölänojasta otettiin

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

TYSKAHOLMENIN, KEMIÖN JA LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN TOIMINTA 2010, JÄTEVESIKUORMITUS 2009-2010 JA ARVIOITU VESISTÖKUORMITUS TULEVAISUUDESSA

TYSKAHOLMENIN, KEMIÖN JA LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN TOIMINTA 2010, JÄTEVESIKUORMITUS 2009-2010 JA ARVIOITU VESISTÖKUORMITUS TULEVAISUUDESSA TYSKAHOLMENIN, KEMIÖN JA LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN TOIMINTA 21, JÄTEVESIKUORMITUS 29-21 JA ARVIOITU VESISTÖKUORMITUS TULEVAISUUDESSA Mirva Levomäki prosessi-insinööri, DI Lounais-Suomen vesi- ja

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 2016 Väliraportti nro 15-16-5740 Oheisena lähetetään Aurajoesta ja Vähäjoesta 18.7.2016 otettujen vesinäytteiden tutkimustulokset. Aurajoen varrella olevien jätevedenpuhdistamoiden

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

Ohessa lähetämme Teille Karesuvannon jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun tulokset vuodelta 2015.

Ohessa lähetämme Teille Karesuvannon jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun tulokset vuodelta 2015. 23.2.2016 RAPORTTI Ohessa lähetämme Teille velvoitetarkkailun tulokset vuodelta 2015. AHMA YMPÄRISTÖ OY Jakelu: Enontekiön Vesihuolto Oy Karesuvannon jätevedenpuhdistamo / Kalttopää Enontekiön kunta /

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Mäntsälässä syksyllä 2007

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Mäntsälässä syksyllä 2007 Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Mäntsälässä syksyllä 2007 Panospuhdistamon ilmastuslietteen laskeutuskoe ja ph-mittaus. Yleistä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry teki lokakuussa

Lisätiedot

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Liite 1: Mitoitusperusteet Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Mitoitusperusteet Sisältö Liite 1 - Mitoitusperusteet 1 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖTIEDOT 2

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 6/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 349

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 6/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 349 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 6/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 349 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2008 ASIA Kokemäen kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa jäteveden käsittelyn

Lisätiedot

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY E 732 SIILINJÄRVEN KUNTA KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU ESITYS UUDEKSI TARKKAILUSUUNNITELMAKSI KUOPIO 9.6.2010 TÄYDENNETTY

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015 VUOSIYHTEENVETO 1..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot