S- J L u...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S- J L u..."

Transkriptio

1 Pantone 300

2

3 Or PL 35 O JÄ K S LII Lii Lii Lii rive L OR ÄT KÄ SIS P Y T K L T ITTE ite 1 ite 2 ite 3 eden 1 O RIV TE ÄYT SÄ PER YLE TUL KÄS LIET TUL EET 1. T 2. K 3. P w n ka Orive VE EV TT ÄLT RUS EIST LOK SITT Sa Yh Ve TE.. LOS T: Tulo Käyt Puh www aup esi ED VE TÖ TÖ STIE TÄ... KUO TELY aavu hdy esis STEN osta ttöt dist w.kv pun DE ED ÖT Ö EDO ORM YTU ute ysku stök N T aulu tark tam vvy. nki EN DEN TA OT.. MIT ULO ettu unta kuo TARK uko kkai mon.fi N K NP AR TUS OS J u tul ajät orm KAS ot ilun n to et KA PU RK JA V los teve mitus STE n yh oimi tuni AU UH KKA VESI suh esia s... ELU htee inta imi. UP HD AI ISTÖ htee aset JA env akuv.suk PU DI ILU ÖKU ess tuk TOI veto vat kun UN IS U UOR a lu ksen IME o nimi NG STA UN RM upae n m ENP GIN AM N V MITU eht muka PIDE kvvy N M VU US... toih aine ESU y.fi E MO UO hin. en t UOS 0 ( ER ON OS tark SITU 03) RÄJ N K SIY kast UKS 24 ) JÄ KU YH telu SET. 461 ÄR UO HT u RV OR TE 1 VE RM EEN PL EN MI NV 265 N IT VE 5, 3 TU ET 3310 US TO 01 T S- J O 2 Tam JA 20 Kirj mpe A 01 Ve enu ere 15 esios ume 5 sast 1. ero 7 to/h HKO / O 6 6

4 2 1. PERUSTIEDOT Tarkkailun tilaaja: Oriveden kaupunki Puhdistamonhoitaja: Markku Jutila puh: Tarkkailuvelvoite: ympäristölupapäätös (1900Y ) päätös lupamääräysten tarkistamisesta (LSSAVI/189/04.08/2013) Tarkkailuohjelma: - Taulukko 1. Puhdistamotiedot ERÄJÄRVEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tyyppi Biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos Valmistusvuosi 1991 Ilmastus V = 2 x 20 m 3 = 40 m 3 Selkeytys Kuormitus A väliselkeytys = 2 x 6,25m 2 = 12,5 m 2 A jälkiselkeytys = 2 x 6,25m 2 = 12,5 m 2 Mitoitus Keskivirtaama MQ 100 m 3 /d Mitoitusvirtaama q mit 10 m 3 /h AVL 350 BOD 7-ATU 20 kg/d Pirkanmaan ympäristökeskus on puhdistamolle myöntämässään ympäristöluvassa asettanut seuraavan taulukon mukaiset vaatimukset poistuvan veden laadulle ja käsittelytehoille. Lisäksi tuloksia tarkastellaan yhdyskuntajätevesiasetuksen 888/2006 mukaan. Taulukko 2. Käsittelyvaatimukset, laskentajaksot ja tarkkailukerrat BOD 7-ATU Fosfori COD Cr Kiintoaine luparajat 15 mg/l 90 % 0,5 mg/l 90 % 125 mg/l tai 75 % 35 mg/l tai 90 % Tarkkailukertoja puhdistamolla neljä (4) vuodessa. asetus yhdyskunta- jätevesistä (888/2006) 30 mg/l tai 70 % 3,0 mg/l tai 80 % 125 mg/l tai 75 % 35 mg/l tai 90 % laskentajaksoja / vuosi lupa 2, asetus 1 lupa 2, asetus 1 lupa 2, asetus 1 lupa 2, asetus 1

5 3 2. YLEISTÄ Pirkanmaan ympäristökeskus myönsi Oriveden kaupungin Eräjärven taajaman jätevedenpuhdistamolle ympäristöluvan puhdistettujen jätevesien johtamiseksi Eräjärveen. Lupamääräykset olivat voimassa vuoden 2013 loppuun ja Oriveden kaupunki jätti ympäristöluvan vaatimusten mukaisesti hakemuksen lupamääräysten tarkistamisesta vuoden 2013 loppuun mennessä, koska vesien käsittelyä Eräjärvellä jatketaan toistaiseksi. Päätös lupamääräysten tarkistamisesta annettiin (LSSAVI/189/04.08/2013). Puhdistusvaatimukset säilyivät päätöksellä ennallaan. Luvassa on edellytetty kuormitustarkkailua. Jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkkailtiin vuoden 2015 aikana neljä kertaa. Näytteet otettiin vuorokauden kokoomanäytteinä automaattiottimilla. Tämä yhteenveto on laadittu tarkkailutulosten ja hoitopäiväkirjan merkintöjen perusteella. Eräjärven jätevedenpuhdistamo on biologinen rinnakkaissaostuslaitos täydennettynä jälkisaostuksella. Rinnakkaissaostuksessa ferrosulfaattia käytettiin keskimäärin 4,7 kg/d. Puhdistamoa kuormittavat vesihuoltotilaston mukaan noin 165 asukkaan jätevedet. Puhdistamon linjoista vain toinen oli käytössä. Prosessiin annostellaan soodaa tai kalkkia tarpeen mukaan alkaliteetin säilyttämiseksi nitrifioinnista huolimatta. Ohituksia ei jouduttu vuoden 2015 aikana tekemään. 3. TULOKUORMITUS Taulukossa 3 on esitetty Eräjärven jätevedenpuhdistamon tulevan jäteveden laatu ja tulokuormitus vuosina Taulukko 3. Eräjärven puhdistamolle tulevan jäteveden laatu ja tulokuormitus vuosina VUOSI Virt. Virt. Q m3/d Q m3/d BOD7-ATU BOD7-ATU Fosfori Fosfori Typpi Typpi Tarkk. Vuosi mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d ,3 17, ,0 8,6 0, , ,0 24, ,7 6,3 0, , ,0 21, ,5 6,2 0, , ,0 24, ,6 17,0 0, , ,2 14, ,4 7,8 0, , ,5 17, ,7 8,5 0, , ,5 13, ,0 7,7 0, , ,0 23, ,2 6,8 0, , ,0 19, ,1 9,3 0, , ,8 17, ,3 9,5 0, , ,0 20, ,2 9,4 0, ,6 Puhdistamon kuormitustaso on vähäinen, mutta siinä on havaittavissa jonkinasteista nousua kahden edellisen tarkkailuvuoden aikana verrattuna vuosiin Biologisen tulokuorman mukaan laskettuna puhdistamon yhdyskuntajätevesiasetukseen perustuva asukasvastineluku (AVL) on 60. Korkeimman tarkkailuajankohtina mitatun päivittäisen kuormituksen mukaan laskettuna puhdistamon AVL max oli 86. Luvut poikkeavat selvästi liittyjämäärästä (165). Asukasvastineen laskenta perus-

6 4 tuu yhdyskuntajätevesiasetuksessa määriteltyyn yhden ihmisen vuorokauden biokemialliseen hapenkulutukseen (70 g O 2 /d). Typpi ja fosforikuormitukseen perustuva asukasvastine oli noin 110, eli kuormitus on silloinkin liittyjämäärään nähden vähäinen. Keskimääräinen tilakuorma oli 0,21 kg BOD 7 -ATU/m 3 *d ja lietekuorma 0,05 kg BOD 7 -ATU/kg MLSS*d. Keskimäärin lietepitoisuus ilmastuksessa oli 4,0 kg/m 3. Kuormitustaso oli siis matala ja tehokas orgaanisen aineen poisto mahdollista. Kuormitustaso mahdollistaa myös nitrifioivan ajotavan ainakin lämpimän veden aikaan. Keskimääräisellä virtaamalla (20 m 3 /d) jälkiselkeytyksen pintakuorma oli 0,13 m/h. Puhdistamon mitoitus on suhteessa tulovirtaamiin väljä, mikä mahdollistaa jätevesien tehokkaan käsittelyn ainoastaan yhtä linjaa käyttäen myös huippuvirtaamilla. Virtaaman sietokyky on noin 100 m 3 /d linjaa kohti. Keskimääräisen virtaaman, pienimmän 4 viikon virtaaman ja suurimman 8 viikon virtaamien suhteista lasketut vuotovesikertoimet olivat vuonna 2015 seuraavat: Vuotovesikerroin N v = 1,6 Maksimivuotovesikerroin N max = 2,4 Maksimivuotovesikertoimen perusteella Eräjärven puhdistamon verkosto on kohtalaisessa kunnossa, mutta aiempien vuosien vuotovesikerroin tarkasteluissa luokittelu on vaihdellut laidasta laitaan. Verkoston ollessa pieni vuotovesikertoimien vaihtelu voi johtua myös vuotovesistä riippumattomista syistä, kuten käyttäjämäärän vaihtelusta. 4. KÄSITTELYTULOS JA VESISTÖKUORMITUS Kappaleessa 4.1 saavutettua tulosta on verrattu puhdistamon ympäristöluvassa asetettuihin käsittelyehtoihin. Yhdyskuntajätevesiasetuksen määräyksiä ja saavutettua tulosta on käsitelty kappaleessa 4.2. Vesistökuormituksen muutokset on esitetty kappaleessa Saavutettu tulos suhteessa lupaehtoihin Taulukossa 4 on esitetty Eräjärven jätevedenpuhdistamon ympäristölupaehtoihin verrattavat puolivuosittaiset käsittelytulokset vuonna Tuloksia verrataan taulukossa 2 esitettyihin ympäristöluvan raja-arvoihin.

7 5 Taulukko 4. Eräjärven jätevedenpuhdistamon käsittelytulos vuonna 2015 puolivuosikeskiarvoina tarkasteltuna Laskentajakso BOD7-ATU Fosfori COD Cr Kiintoaine mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % I-vuosipuolisko 5,3 97 0, II-vuosipuolisko 10,0 96 0, Vuoden 2015 käsittelytulos täytti lupaehdot molemmilla vuosipuoliskoilla. Myös yksittäiset tulokset olivat lupavaatimusten mukaisia vuoden ensimmäisen näytteenottokerran (2015) lievää fosforin jäännöspitoisuuden jaksorajan ylitystä (tulos 0,63 mg/l, jaksoraja 0,5 mg/l) lukuun ottamatta. 4.2 Yhdyskuntajätevesiasetuksen mukainen tarkastelu Yhdyskuntajätevesiasetuksen 888/2006 vaatimukset perustuvat puhdistamon asukasvastinelukuun. Raportin etusivun taulukkoon 1 on koottu asetuksen käsittelyvaatimukset laitoksille, joiden asukasvastineluku on enintään 499. Taulukkoon 5 on koottu näihin vaatimuksiin verrattavat vuositulokset. Taulukko 5. Eräjärven puhdistamon yhdyskuntajätevesiasetukseen verrattavat vuosikeskiarvot 2015 BOD7-ATU Fosfori CODCr Kiintoaine mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % Vuosi 7,9 97 0, Rajat tulee saavuttaa vaihtoehtoisesti joko jäännöspitoisuuden tai vähenemän vuosikeskiarvona. Eräjärven puhdistamon käsittelytulos vuonna 2015 täytti molemmat kriteerit vuosikeskiarvoina. Asetuksen vaatimustaso saavutettiin myös kaikilla yksittäisillä tarkkailukerroilla. Yhdyskuntajätevesiasetuksessa asetettu hyväksyttyjen kuormitustarkkailunäytteiden vähimmäismäärä (2 kappaletta) täyttyi niin ikään. 4.3 Vesistökuormitus Taulukossa 6 on esitetty Eräjärven jätevedenpuhdistamolta vesistöön johdettavan veden keskimääräinen laatu ja vesistökuormitus, sekä keskimääräiset puhdistustehot vuosina

8 6 Taulukko 6. Eräjärven puhdistamolta vesistöön johdettavan veden keskimääräinen laatu ja vesistökuormitus, sekä keskimääräiset puhdistustehot vuosina VUOSI BOD7-ATU BOD7-ATU BOD7-ATU Fosfori Fosfori Fosfori Typpi Typpi Typpi mg/l kg/d % mg/l kg/d % mg/l kg/d % ,7 0, ,22 0, , ,1 0, ,28 0, , ,7 0, ,18 0, , ,0 0, ,52 0, , ,2 0, ,30 0, , ,9 0, ,24 0, , ,6 0, ,27 0, , ,5 0, ,19 0, , ,8 0, ,33 0, , ,9 0, ,30 0, , ,9 0, ,38 0, ,4 16 Puhdistamolta poistuvan veden vesistökuormitus on ollut vähäinen ja vakaa. Vesistökuormitus vastaa orgaanisen aineen sekä fosforin osalta noin 2-4 henkilön käsittelemättömiä jätevesiä. Typpikuormitus (1,2 kg/d) on suhteessa suurempi vastaten 86 henkilön jätevesiä. Vesistöön päätyvästä typestä hieman yli puolet oli happea kuluttavassa ammonium-muodossa nitrifiointitehon ollessa keskimäärin 48 %. 5. LIETE Puhdistamolla muodostunut liete on viety tiivistyksen jälkeen Tähtiniemen puhdistamolle kuivattavaksi ja edelleen hyötykäyttöön. Vuonna 2015 tiivistettyä lietettä kuljetettiin pois puhdistamolta 85 m 3. Lietteen laatua ei tutkittu vuoden aikana. 6. TULOSTEN TARKASTELU JA TOIMENPIDESUOSITUKSET Oriveden kaupungin Eräjärven kylätaajaman jätevedenkäsittely toimi kaikki ympäristöluvassa ja yhdyskuntajätevesiasetuksessa asetetut vaateet täyttäen. Puhdistamon kuormitustaso on mitoitukseen nähden vähäistä, mikä mahdollistaa pitkän lieteiän käyttämisen ja siten tehokkaan orgaanisen aineen poiston. Orgaanisen aineen jäännöspitoisuus oli keskimäärin 7,9 mg/l ja ylitti 10 mg/l tason ainoastaan marraskuun näytteenottokerralla (tulos 13 mg/l). Fosforinpoisto onnistui hyvin. Vuosikeskiarvona kokonaisfosforin jäännöspitoisuus poistuvassa vedessä oli 0,38 mg/l. Liukoinen fosfori saostui kohtuullisen hyvin ja vuositasolla sen jäännös oli keskimäärin 0,08 mg/l. Saostustulos oli melko tasainen ja keskimäärin hieman puhdistamoiden yleisen tavoitetasoa parempi (< 0,1 mg/l) eli saostuskemikaalin tasasyöttömäärä oli sopiva.

9 7 Nitrifiointi oli aikaisempien vuosien tavoin noin puolittaista (nitrifiointiaste 48 %). Nitrifiointi on hyvin lämpötilariippuvaista ja on käynnistynyt usein puhdistamolla vasta loppuvuodesta. Sama sykli jatkui myös vuonna 2015 nitrifioinnin ollessa melko voimakasta toisen vuosipuoliskon molemmilla näytekerralla. Eräjärven jätevedet on tarkoitus johtaa vuoden 2017 aikana Oriveden keskustaan Tähtiniemen puhdistamolle. Eräjärven laitos on väljä ja rakenteet kunnossa, joten hyvän käsittelyn ylläpitämiselle ei ole esteitä jatkossakaan, vaikka siirtoviemäröinti Tähtiniemeen viivästyisikin. Puhdistamon hoito on tunnollista ja käyttötarkkailutoimenpiteet säännöllisiä, mutta puhdistamon etähoito työllistää puhdistamonhoitajia ja vie resursseja muilta töiltä. KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY Laatinut: Tutkimusinsinööri Henri Koponen Hyväksynyt: Vesiosaston johtaja Jukka Lammentausta TIEDOKSI: Pirkanmaan ELY-keskus Oriveden kaupunki/ympäristötoimi Puhdistamonhoitaja

10

11 LIITE 1. TULOSTAULUKOT

12

13 VUOSIRAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 s. 1 (2) - 1/1 - PUHDISTAMO: ORIVEDEN KAUPUNKI, ERÄJÄRVEN JVP LAITOSTUNNUS: 664 TARKKAILUJAKSOT: J1 = J2 = Tulokset/jaksot J1 J2 Vuosi Raja Tavoite Virtaama Käsitelty m³/d 20,7 19,9 20,3 Ohitus m³/d 0,0 0,0 0,0 Vesistöön m³/d 20,7 19,9 20,3 CODCr Tuleva vl kg/d 8, Käsitelty kg/d 0,95 1,2 1,1 Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 Vesistöön kg/d 0,95 1,2 1,1 Tuleva vl mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l 0,0 0,0 Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % BOD7ATU Tuleva vl kg/d 3,6 4,8 4,2 Käsitelty kg/d 0,11 0,20 0,16 Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 Vesistöön kg/d 0,11 0,20 0,16 Tuleva vl mg/l Käsitelty mg/l 5,3 10 7,9 15 Ohitus mg/l 0,0 0,0 Vesistöön mg/l 5,3 10 7,9 15 Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok. P Tuleva vl kg/d 0,17 0,21 0,19 Käsitelty kg/d 0,0099 0,0054 0,0077 Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 Vesistöön kg/d 0,0099 0,0054 0,0077 Tuleva vl mg/l 8,2 11 9,4 Käsitelty mg/l 0,48 0,27 0,38 0,5 Ohitus mg/l 0,0 0,0 Vesistöön mg/l 0,48 0,27 0,38 0,5 Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.n Tuleva vl kg/d 1,5 1,7 1,6 Käsitelty kg/d 1,3 1,4 1,4 Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 Vesistöön kg/d 1,3 1,4 1,4 Tuleva vl mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l 0,0 0,0 Vesistöön mg/l

14 VUOSIRAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 s. 2 (2) - 2/1 - PUHDISTAMO: ORIVEDEN KAUPUNKI, ERÄJÄRVEN JVP LAITOSTUNNUS: 664 TARKKAILUJAKSOT: J1 = J2 = Tulokset/jaksot J1 J2 Vuosi Raja Tavoite kok.n Käsittelyteho % Kokonaisteho % NH4-N Tuleva vl kg/d Käsitelty kg/d 1,1 0,54 0,82 Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 Vesistöön kg/d 1,1 0,54 0,82 Tuleva vl mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l 0,0 0,0 Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % Ka Tuleva vl kg/d 4,4 6,0 5,2 Käsitelty kg/d 0,25 0,32 0,29 Ohitus kg/d 0,0 0,0 0,0 Vesistöön kg/d 0,25 0,32 0,29 Tuleva vl mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l 0,0 0,0 Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % Nitrif.aste Käsittelyteho % Kokonaisteho %

15 JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 s. 1 (2) - 1/1 - PUHDISTAMO: ORIVEDEN KAUPUNKI, ERÄJÄRVEN JVP LAITOSTUNNUS: 664 TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite Virtaama Puhd.tuleva m³/d 14,0 23,0 20,0 15,0 20,3 Käsitelty m³/d 14,0 23,0 20,0 15,0 20,3 Ohitus m³/d ,0 Vesistöön m³/d 14,0 23,0 20,0 15,0 20,3 CODCr Tuleva (vl) kg/d 7,8 9,4 15 8,7 10 Käsitelty kg/d 0,77 0,92 1,1 0,92 1,0 Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d 0,77 0,92 1,1 0,92 1,0 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l 0,0 Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % BOD7ATU Tuleva (vl) kg/d 3,1 4,1 6,0 3,6 4,2 Käsitelty kg/d 0,098 0,097 0,17 0,20 0,16 Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d 0,098 0,097 0,17 0,20 0,16 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l 7,0 4,2 8,6 13 7,8 15 Ohitus mg/l 0,0 Vesistöön mg/l 7,0 4,2 8,6 13 7,9 15 Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok. P Tuleva (vl) kg/d 0,14 0,20 0,22 0,20 0,19 Käsitelty kg/d 0,0088 0,0090 0,0058 0,0038 0,0077 Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d 0,0088 0,0090 0,0058 0,0038 0,0077 Tuleva (vl) mg/l 10 8, ,4 Käsitelty mg/l 0,63 0,39 0,29 0,25 0,38 0,5 Ohitus mg/l 0,0 Vesistöön mg/l 0,63 0,39 0,29 0,25 0,38 0,5 Käsittelyteho % Kokonaisteho % kok.n Tuleva (vl) kg/d 1,4 1,5 2,0 1,4 1,6 Käsitelty kg/d 1,1 1,2 1,3 1,2 1,4 Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d 1,1 1,2 1,3 1,2 1,4 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l 0,0 Vesistöön mg/l

16 JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko #1 s. 2 (2) - 2/1 - PUHDISTAMO: ORIVEDEN KAUPUNKI, ERÄJÄRVEN JVP LAITOSTUNNUS: 664 TARKKAILUJAKSO: Tulokset/tarkk.kerrat Jakso Raja Tavoite kok.n Käsittelyteho % Kokonaisteho % NH4-N Tuleva (vl) kg/d Käsitelty kg/d 0,91 1,1 0,44 0,50 0,83 Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d 0,91 1,1 0,44 0,50 0,83 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l Ohitus mg/l 0,0 Vesistöön mg/l Käsittelyteho % Kokonaisteho % Ka Tuleva (vl) kg/d 4,1 4,6 8,4 3,6 5,2 Käsitelty kg/d 0,22 0,20 0,42 0,15 0,28 Ohitus kg/d 0,0 Vesistöön kg/d 0,22 0,20 0,42 0,15 0,28 Tuleva (vl) mg/l Käsitelty mg/l 16 8, Ohitus mg/l 0,0 Vesistöön mg/l 16 8, Käsittelyteho % Kokonaisteho % lä Tuleva (vl) C Käsitelty C 6,9 7,5 13,3 11,2 9,8 Ohitus C Vesistöön C 6,9 7,5 13,3 11,2 Nitrif.aste Käsittelyteho % Kokonaisteho %

17 LIITE 2. KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETO

18

19

20

21 LIITE 3. PUHDISTAMON TOIMINTAKUVAT

22

23 Oriveden kaupungin Eräjärven jätevedenpuhdistamon tulokset vuosina BOD7-ATU TULEVA BOD7-ATU kg/d BOD7-ATU mg/l BOD7-ATU LÄHTEVÄ BOD7-ATU kg/d BOD7-ATU mg/l kg/d 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, mg/l kg/d 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 lupaehto 15 mg/l mg/l BOD7-ATU REDUKTIO lupaehto väh 90 % COD CR COD Cr reduktio lupaehto väh 75 % 100 COD Cr lähtevä mg/l lupaehto 125 mg/l % % mg/l

24 Oriveden kaupungin Eräjärven jätevedenpuhdistamon tulokset vuosina FOSFORI TULEVA P kg/d P mg/l FOSFORI LÄHTEVÄ P kg/d P mg/l lupaehto 0,5 mg/l kg/d 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, mg/l kg/d 0,010 0,009 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0,000 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 mg/l 100 KOKONAISFOSFORIN REDUKTIO lupaehto väh 90 % 0,8 LÄHTEVÄN KOKONAISFOSFORIN JAKAUMA Fosfori mg/l L.fosfori mg/l lupaehto 0,5 mg/l ,6 % mg/l 0, ,2 84 0,0

25 Oriveden kaupungin Eräjärven jätevedenpuhdistamon tulokset vuosina kg/d 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 TYPPI TULEVA N kg/d N mg/l mg/l kg/d 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 TYPPI LÄHTEVÄ N kg/d N mg/l mg/l KOKONAISTYPEN REDUKTIO Ei typenpoistovaatimusta LÄHTEVÄN KOKONAISTYPEN JAKAUMA Typpi mg/l Ammonium mg/l % mg/l

26 Oriveden kaupungin Eräjärven jätevedenpuhdistamon tulokset vuosina KIINTOAINEREDUKTIO lupaehto väh 90 % LÄHTEVÄN VEDEN KIINTOAINE- JA BOD7- PITOISUUDET BOD7-ATU mg/l Kiintoaine mg/l 100 lupaehto 35 mg/l % mg/l mg/l

S- J L u

S- J L u Pantone 300 Or PL 35 O JÄ K 2 S 1. 2. 3. 4. 5. 6. LII Lii Lii Lii rive L 7 5301 OR ÄT KÄ 201 SIS P Y T K 4.1 4.2 4.3 L T ITTE ite 1 ite 2 ite 3 eden 1 O RIV TE ÄYT 17 SÄ PER YLE TUL KÄS 1 2 3 LIET TUL

Lisätiedot

Pantone 3 Vir Ve PL 34 V T V S 1. 2. 3. 4. 5. 6. LII Lii Lii Lii Lii rtai esih L 85 481 VIR TA VU SIS P Y T K 4.1 4.2 4.3 L T ITTE ite 1 ite 2 ite 3 ite 4 in k huo 5 1 V RT AM UO SÄ PER YLE TUL KÄS 1

Lisätiedot

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 Johanna Kaarlampi tutkija SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Enon taajaman jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Enon taajaman jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Hammaslahden jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Hammaslahden jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 SISÄLTÖ

LEMPÄÄLÄN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 SISÄLTÖ Pantone 3 Vesiosasto/ET 28.4.217 Kirjenumero 55/17 Lempäälän kunta Tekninen toimisto PL 36 3751 LEMPÄÄLÄ LEMPÄÄLÄN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 216 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Pantone 3 Vir Ve PL 34 V T V S 1. 2. 3. 4. 5. 6. LII Lii Lii Lii Lii rtai esih L 85 481 VIR TA VU SIS P Y T K 4.1 4.2 4.3 L T ITTE ite 1 ite 2 ite 3 ite 4 in k huo 5 1 V RT AM UO SÄ PER YLE TUL KÄS 1

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 11/2016, 23.11.2016 (5kanka). Kankaanpään jvp:lle tulevan jäteveden tulovirtaama oli kasvanut lokakuun tarkkailukertaan (27.10.2016) verrattuna 90%, mutta oli

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015 NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO VUOSIYHTEENVETO 29.1.2016 HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015 1 YLEISTÄ Heinolan jätevedenpuhdistamo on kaksilinjainen

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ

VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ Vesiosasto/HKO 11.8.2014 Kirjenumero 615/14 Virtain kaupunki Vesihuoltolaitos PL 85 34801 VIRRAT VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ

Lisätiedot

JANAKKALAN KESKUSJÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2015

JANAKKALAN KESKUSJÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2015 Vesiosasto/ET 14.3.216 Kirjenumero 326/16 Janakkalan Vesi Harvialantie 7 B, 2.krs 142 Turenki JANAKKALAN KESKUSJÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 215 SISÄLTÖ 1. PERUSTIEDOT...

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 3/2017, 22.3.2017 (5KANKA). Kankaanpään jvp:n prosessi toimi tarkkailuajankohtana lumien sulamisesta johtuvista hule/vuotovesistä huolimatta kohtuullisen vakaasti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2014

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2014 Pantone 3 Vesiosasto/HKO 11.5.214 Kirjenumero 46/15 Kankaanpään kaupunki Tekniset palvelut 387 Kankaanpää KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 214

Lisätiedot

JANAKKALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016

JANAKKALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 Pantone 3 Vesiosasto/ET 18.5.217 Kirjenumero 62/17 Janakkalan Vesi Harvialantie 7 B, 2.krs 142 Turenki JANAKKALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 216 SISÄLTÖ 1. PERUSTIEDOT...

Lisätiedot

No 284/17 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016

No 284/17 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016 No 284/17 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016 Lappeenrannassa 14. päivänä helmikuuta 2017 Johanna Kaarlampi

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015.

Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015. Raportti 15/2016 Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari Männynsalo Raportti 15/2016 Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 3/2017, 7.3.2017 (5jatur). Puhdistamolle tuleva kuormitus oli orgaanisen aineen osalta keskimääräisellä tasollaan (noin 2000 kg/d), mutta ravinnekuormitukset

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 2.10.2015

KERTARAPORTTI 2.10.2015 s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan

Lisätiedot

Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015

Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Raportti 20/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari Männynsalo Raportti 20/2016 Espoon

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 16.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN YLIJÄÄMÄVEDET

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 4/2016, 20.4.2016 (5kanka). Kankaanpään jätevedenpuhdistamolle tuli tarkkailuajankohtana lähes yhtä suuri jätevesivirtaama kuin maaliskuun tarkkailun (31.3.2016)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 Vastaanottaja Mäntsälän Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti Päivämäärä 18.10.2016 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 Päivämäärä

Lisätiedot

Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvona laskettuna). Nitrifikaatio oli voimakasta.

Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvona laskettuna). Nitrifikaatio oli voimakasta. TAIVASSALON UNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 2/2017, 3.5.2017 (taiva8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana hyvin. Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) EURUUN AUPUNI, JAAONSUON JVP Tutkimus: 2/2017, 15.2.2017 (5EU). Puhdistamolle tuli maltillinen virtaama (1722 m³/d) ja tuleva kuormitus oli hieman keskimääräistä pienempää. Vuoden 2016 keskimääräiseen

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet otettiin 17.-18.7.

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU HYVINKÄÄ, KALTEVAN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Kaltevan puhdistamo on mekaanis-kemiallis-biologisesti

Lisätiedot

Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten

Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten Raportti 14/2016 Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten tarkkailu 2015 Jari Männynsalo Raportti 14/2016 Kartanokylpylä Kaisankodin

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 10/2016, 10.10.2016 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 212 Laura Lehtniemi 4.2.213 Nro 29-13-613 2 (13) LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI TAIVASSALON UNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 3/2017, 30.8.2017 (taiva8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana hyvin. Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2016

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2016 Vastaanottaja Nivos Vesi Oy (ent. Mäntsälän Vesi Oy) Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti 4/2016 ja vuosiyhteenveto Päivämäärä 22.2.2017 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017 Vastaanottaja Nivos Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti Päivämäärä 1.8.2017 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017 OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017 Päivämäärä 1.8.2017

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 29 Mirva Levomäki 17.6.21 Nro 22-1-2848 2 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (29) Sisällys

Lisätiedot

TERVON KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILUN JAKSOYHTEENVETO TAMMI-KESÄKUULTA 2015

TERVON KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILUN JAKSOYHTEENVETO TAMMI-KESÄKUULTA 2015 1 / 3 Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen 72210 TERVO C 776 4.9.2015 Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka Puranen, Esko Tossavainen Tervon ympäristölautakunta/ilkka Pursiainen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 15 Vantaanjoen jätevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2015 HEL 2016-009468 T 11 00 02 Päätösehdotus Tiivistelmä Riihimäen puhdistamo päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 29 Heidi Ilmanen 6.7.21 Nro 238-1-3443 2 (14) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (29) Sisällys

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Varkauden kaupunki C 704.5 Vesi- ja viemärilaitos Vesihuoltopäällikkö Heikki Hirvonen (email) Käsityökatu 42-44 4.3.2008 78201 VARKAUS Tiedoksi

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) EURUUN AUPUNI, JAAONSUON JVP Tutkimus: 9/2016, 22.9.2016 (5keukk). euruun Jaakonsuon jvp:n prosessi toimi tarkkailuajankohtana kaikilta osin huomattavasti paremmin kuin edeltävillä tarkkailukerroilla.

Lisätiedot

Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa.

Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa. s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 7/2016, 26.7.2016 (5JATUR). Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa.

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 21 Heidi Ilmanen 25.2.211 Nro 238-11-73 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) Sisällys

Lisätiedot

Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015

Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Raportti 11/216 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 215 Jari Männynsalo Raportti 11/216 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen (email) 72210 TERVO C 776 16.8.2012 Tiedoksi (email): Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 1/2017, 17.1.2017 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Liite 1: Mitoitusperusteet Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Mitoitusperusteet Sisältö Liite 1 - Mitoitusperusteet 1 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖTIEDOT 2

Lisätiedot

Raportti 19/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo

Raportti 19/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo Raportti 19/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Oittaan ulkoilukeskuksen jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun sekä vesistövaikutusten tarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari

Lisätiedot

ÕÊÊÇ. Õ»«««² µ ««²µ Õ»«««² Ê» µ» ± ÕÛËÎËËÒ ÖßßÕÑÒÍËÑÒ Ö\ÌÛÊÛÜÛÒÐËØÜ ÍÌßÓÑÒ ÕËÑÎÓ ÌËÍó Öß Õ\ÇÌÌJÌßÎÕÕß ÔËÒ ÊËÑÍ ÇØÌÛÛÒÊÛÌÑ îðïë. Õ Ê µ±²»² ïïòèòîðïê

ÕÊÊÇ. Õ»«««² µ ««²µ Õ»«««² Ê» µ» ± ÕÛËÎËËÒ ÖßßÕÑÒÍËÑÒ Ö\ÌÛÊÛÜÛÒÐËØÜ ÍÌßÓÑÒ ÕËÑÎÓ ÌËÍó Öß Õ\ÇÌÌJÌßÎÕÕß ÔËÒ ÊËÑÍ ÇØÌÛÛÒÊÛÌÑ îðïë. Õ Ê µ±²»² ïïòèòîðïê ÕÑÕÛÓ\ÛÒÖÑÛÒ ÊÛÍ ÍÌJÒ ÊÛÍ ÛÒÍËÑÖÛÔËÇØÜ ÍÌÇÍ ÕÊÊÇ Pantone 3 Õ»«««² µ ««²µ Õ»«««² Ê» µ» ± ÕÛËÎËËÒ ÖßßÕÑÒÍËÑÒ Ö\ÌÛÊÛÜÛÒÐËØÜ ÍÌßÓÑÒ ÕËÑÎÓ ÌËÍó Öß Õ\ÇÌÌJÌßÎÕÕß ÔËÒ ÊËÑÍ ÇØÌÛÛÒÊÛÌÑ îðïë Õ Ê µ±²»² ïïòèòîðïê Õ»²

Lisätiedot

TYSKAHOLMENIN, KEMIÖN JA LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN TOIMINTA 2010, JÄTEVESIKUORMITUS 2009-2010 JA ARVIOITU VESISTÖKUORMITUS TULEVAISUUDESSA

TYSKAHOLMENIN, KEMIÖN JA LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN TOIMINTA 2010, JÄTEVESIKUORMITUS 2009-2010 JA ARVIOITU VESISTÖKUORMITUS TULEVAISUUDESSA TYSKAHOLMENIN, KEMIÖN JA LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN TOIMINTA 21, JÄTEVESIKUORMITUS 29-21 JA ARVIOITU VESISTÖKUORMITUS TULEVAISUUDESSA Mirva Levomäki prosessi-insinööri, DI Lounais-Suomen vesi- ja

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Nurmijärven kirkonkylän puhdistamo

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017 Vastaanottaja Nivos Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti 1/2017 Päivämäärä 19.4.2017 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017 OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017 Päivämäärä

Lisätiedot

Saukkolan jätevedenpuhdistamon elinkaaritarkastelu

Saukkolan jätevedenpuhdistamon elinkaaritarkastelu Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Nummi-Pusulan kunta Saukkolan jätevedenpuhdistamon elinkaaritarkastelu Luonnos 82125149 12.5.2009 Nummi-Pusulan kunta Saukkolan jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2013.

Lähetämme oheisena Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2013. 1 / 16 Oravin vesiosuuskuntac 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie 776 58130 Oravi 30.1.2014 Tiedoksi (email): Jyri Rautiainen Etelä-Savon ELY-keskus Savonlinnan kaupungin ympäristölautakunta/ Matti Rautiainen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (5) 9 Vantaanjoen jätevesipuhdistamoiden toiminta vuonna 2013 HEL 2014-010498 T 11 00 02 Päätösehdotus Esittelijä Riihimäen puhdistamo päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 214 Laura Lehtniemi 25.3.215 Nro 29-15-1658 2 (14) LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 211 Nina Leino 26.3.212 Nro 238-12-1412 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (211)

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KLAUKKALAN PUHDISTAMO

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KLAUKKALAN PUHDISTAMO JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KLAUKKALAN PUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2011 JA JAKSORAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) Puhdistettu jätevesi johdetaan ojaa pitkin Luhtajokeen. 1. Yleistä

Lisätiedot

Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014

Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014 Raportti 8/215 Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 214 Jari Männynsalo Raportti 8/215 Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie Oravi

KERTARAPORTTI Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie Oravi ORAVIN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 2.7.2017 (4484). Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie 776 58130 Oravi ORAVIN VESIOSUUSKUNNAN PANOSPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU 2.7.2017 OLOSUHTEET

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO s. 1 (1) TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 28.12.2016 (776c). Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO C776 TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) EURUUN AUPUNI, JAAONSUON JVP Tutkimus: 10/2015, 8.10.2015 (5keukk). euruun jvp:lle tuli tarkkailuajankohtana 1550 m³/d jätevesivirtaama, mikä on selvästi vuosikeskiarvoa vähäisempi (v. 2014 keskiarvo

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 1 / 3 YLEISTÄ Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella annettiin 11.6.2003

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 21 Mirva Levomäki 18.1.211 Nro 22-11-174 2 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) Sisällys

Lisätiedot

Iijoen alaosan yhteistarkkailu v Jätevedenpuhdistamot ja kalankasvatuslaitokset. Osa 1: Käyttö- ja kuormitustarkkailu. Osa 2: Vesistötarkkailu

Iijoen alaosan yhteistarkkailu v Jätevedenpuhdistamot ja kalankasvatuslaitokset. Osa 1: Käyttö- ja kuormitustarkkailu. Osa 2: Vesistötarkkailu 16WWE075 4.5.011 Iijoen alaosan yhteistarkkailu v. 010 Jätevedenpuhdistamot ja kalankasvatuslaitokset Osa 1: Käyttö- ja kuormitustarkkailu Osa : Vesistötarkkailu 16WWE075 7.4.011 Iijoen alaosan yhteistarkkailu

Lisätiedot

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Laura Lehtniemi 16.9.214 Nro 29-14-675 2 (14) LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU RIIHIMÄEN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU RIIHIMÄEN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 ( JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU RIIHIMÄEN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Riihimäen kaupungin jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

IIJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU V. 2012

IIJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU V. 2012 IIJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU 2012 16UEC0057 25.4.2013 IIJOEN ALAOSAN YHTEISTARKKAILU V. 2012 JÄTEVEDENPUHDISTAMOT JA KALANKASVATUSLAITOKSET OSA 1: KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILU OSA 2: VESISTÖTARKKAILU

Lisätiedot

Asia KALAJOEN KUORMITUSTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016

Asia KALAJOEN KUORMITUSTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 Pöyry Finland Oy Elektroniikkatie 13 FI-90590 Oulu Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8 Puh. +358 10 3311 www.poyry.fi Päiväys 31.3.2017 Sivu 1 (1) Asia KALAJOEN KUORMITUSTARKKAILUN

Lisätiedot

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Kuhasalon jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Jätevesien käsittely toteutetaan jälkiselkeytystä

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M6090005 24.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 21 Mirva Levomäki 25.2.211 Nro 325-11-7 2 (22) KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Tervon kunnan jätevedenpuhdistamon

Lähetämme oheisena Tervon kunnan jätevedenpuhdistamon 1 / 16 Tervon kunta C 776 Tekninen toimisto Jukka Korhonen 72210 TERVO 9.2.2015 Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka Puranen, Esko Tossavainen Tervon ympäristölautakunta/ilkka Pursiainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 44/2009/1 Dnro LSY-2009-Y-17 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 44/2009/1 Dnro LSY-2009-Y-17 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 44/2009/1 Dnro LSY-2009-Y-17 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2009 ASIA Kokemäen kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätösten nrot 6/2008/1

Lisätiedot

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Vesihuoltopäivät 19.3.2015 Kouvola Jussi Lindholm jussi.lindholm@fcg.fi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 3.3.2015 Page 1 Mäkikylän jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 versio 2 Heidi Ilmanen 24.3.214 Nro 325-14-134 2 (23) KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 versio 2 Heidi Ilmanen 21.3.214 Nro 22-14-1128 2 (19) KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Heidi Ilmanen 6.3.214 Nro 238-14-1217 2 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213)

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO s. 1 (1) TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8.9.2014 (776c). Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO C776 TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 212 Laura Lehtniemi 5.3.213 Nro 22-13-1238 2 (16) KEMIÖNSAAREN VEDEN KEMIÖN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (212) Sisällys

Lisätiedot

IMATRAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILU: YHTEENVETO 2015

IMATRAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILU: YHTEENVETO 2015 IMATRAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILU: YHTEENVETO 2015 Jakelu: Kaakkois-Suomen ELY-keskus / Riitta-Sisko Wirkkala Kaakkois-Suomen ELY-keskus / kirjaamo Imatran seudun ympäristötoimi / Anna-Maija

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

VIITASAAREN VESI OY MUSTASUON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITE- TARKKAILU 2013

VIITASAAREN VESI OY MUSTASUON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITE- TARKKAILU 2013 VELVOITETARKKAILU 2013 16X155102 21.2.2014 VIITASAAREN VESI OY MUSTASUON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITE- TARKKAILU 2013 Viitasaaren Vesi Oy Mustasuon jätevedenpuhdistamoiden velvoitetarkkailun vuosiraportti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 6/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 349

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 6/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 349 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 6/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 349 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2008 ASIA Kokemäen kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa jäteveden käsittelyn

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 212 Laura Lehtniemi 2.3.213 Nro 325-13-1244 2 (22) KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY MUSTASUON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILU 2015

WIITASEUDUN ENERGIA OY MUSTASUON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILU 2015 VELVOITETARKKAILU 2015 16X270570 12.4.2016 WIITASEUDUN ENERGIA OY MUSTASUON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILU 2015 Viitasaaren Vesi Oy Mustasuon jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun vuosiraportti

Lisätiedot

Raportti 4/2016. Nurmijärven Vesi, Klaukkalan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015.

Raportti 4/2016. Nurmijärven Vesi, Klaukkalan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015. Raportti 4/216 Nurmijärven Vesi, Klaukkalan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 215 Jari Männynsalo Raportti 4/216 Nurmijärven Vesi, Klaukkalan jätevedenpuhdistamon käyttö-

Lisätiedot

KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2006

KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2006 4.4.27 proj.nro: 512a KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 26 LAPIN VESITUTKIMUS OY KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 26 Aki Nurkkala, ins. Miia Savolainen, FM Jyrki Salo, FM SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä nro 5/2007/1 typen poiston tehostamiselle asetetun määräajan jatkaminen, Jokioinen

Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä nro 5/2007/1 typen poiston tehostamiselle asetetun määräajan jatkaminen, Jokioinen Etelä-Suomi Päätös Nro 18/2010/2 Dnro ESAVI/28/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2010 ASIA Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä nro 5/2007/1 typen poiston tehostamiselle

Lisätiedot

H- SEN o U... t

H- SEN o U... t Jät Ale 33 V D K 2 S 1. 2. 3. LII Lii Lii Lii Lii Lii tev eks 3100 VE DIS KU 27. SIS P Y T 3.1 3.2 ITTE ite 1 ite 2 ite 3 ite 4 ite 5 vesil sant 0 Ta EST ST UIV.1 SÄ PER YLE TUL 1 2 EET 1. P 2. P 3. K

Lisätiedot

LASKUTTAMATTOMAN JÄTEVEDEN OSUUS VIEMÄRIVERKOSTON KOKONAISVIRTAAMASTA % 80 70 60 50 40 30 Kymen Vesi Oy 20 Kotka Anjalankoski Pyhtää 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 Jätevesiyksikkö Jätevesiyksikössä huolehditaan

Lisätiedot