Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg"

Transkriptio

1 3/ Aika/Tid , Klo/Kl. 17:16-18:49 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala KH1 / Sockengården KST1 Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:16-18:49 Puh.joht./Ordf. Hursti Jari 17:16-18:49 Varapuh.joht./Viceordf Jalas Jyri 17:16-18:49 Jäsen/Medlem Sandström Stefan 17:16-18:49 Jäsen/Medlem Backström Hannele 17:16-18:49 Jäsen/Medlem Viita Mari 17:16-18:49 Jäsen/Medlem Björn Jani 17:16-18:49 Jäsen/Medlem Hämäläinen Monika 17:16-18:49 Jäsen/Medlem Muu/Övriga Tervasmäki Matti 17:16-18:49 Pöytäkirjanpit./Protok ollför. Berndtson Viivi 17:16-18:49 Nuor.valt.ed./Ungdom sfull. Björkell Rolf 17:16-18:49 Kh edust./kst repr. Myllyvirta Ilari 17:16-18:49 Esitt./Föredr. Sirén Lari 17:16-18:49 Hall.siht. / Förv.sekr. Pohjonen Juha 17:16-18:49 Tilapalvelup. / Lokalservicechef Haakana Jukka 17:16-18:49 Rakennuttajains. / Husbyggnadsing. Lallukka Ville-Veikko 17:16-18:49 Kiinteistövast. / Fastighetansv. Poissa/Frånvarande Holmberg Gunilla Jäsen/Medlem Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden Päivämäärä Datum Pöytäkirjan tarkastus justering Pöytäkirja nähtävänä et framlagt Puheenjohtaja/Ordförande.. Rainer Boman Pöytäkirjantarkastaja/juste rare.. Hannele Backström Pöytäkirjanpitäjä/förare.. Matti Tervasmäki Pöytäkirjantarkastaja/justera re.. Mari Viita

2 3/ Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 27 Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare 4 28 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan 5 29 Sipoo-talon toiminta- ja hinnoittelumalli / Sibbohusets prissättningsoch verksamhetsmodell 30 Nikkilän Sydän, vaihe 2, projektisuunnitelman esittely ja kunnanhallituksen nimeämien jäsenten valinta ohjausryhmään / Nickby Hjärta, fas 2, presentation av projektplanen och val av styrgruppsmedlemmar som kommunstyrelsen utsett 31 Vuoden 2016 peruskorjausinvestointien määrittely, Toimitilat / Fastställande av investeringar i grundlig renovering år 2016, Lokalitetsförvaltning 32 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärenden Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut Ilmoitusasiat / Delgivningar Muut asiat / Övriga ärenden 16

3 3/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet TEKVLK 26 Tekninen valiokunta / Tekniska Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.

4 3/ Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare TEKVLK 27 Tekninen valiokunta / Tekniska Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin / Till protokolljusterare valdes Hannele Backström & Mari Viita

5 3/ Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan TEKVLK 28 Tekninen valiokunta / Tekniska Esityslista hyväksyttiin. Föredragningslistan godkändes.

6 3/ Sipoo-talon toiminta- ja hinnoittelumalli / Sibbohusets prissättnings- och verksamhetsmodell TEKVLK 29 Tekninen valiokunta / tekniska Valmistelija / Beredare: Hallintosihteeri / förvaltningssekreterare Lari Sirén, lari.siren(at)sipoo.fi Sipoo-talo on yksi tekniikka- ja ympäristöosaston ns. induktioliesi-projekteista ja siten osa kunnan strategiaa parantaa kuntalaisten palvelukokemusta erityisesti digitaalisten välineiden avulla. Sipoo-talon portaali ja sitä kautta tapahtuva vuokraustoiminta käynnistyy hinnoittelumallin hyväksynnän ja teknisen valmistelun jälkeen kevään 2016 aikana. Kunnan johtoryhmä on päättänyt pyytää mennessä oheisesta Sipoo-talon toiminta- ja hinnoittelumallista lausunnon sivistysvaliokunnalta, sosiaali- ja terveysvaliokunnalta, suomenkieliseltä koulutusjaostolta, ruotsinkieliseltä koulutusjaostolta ja vapaa-ajanjaostolta. Tekninen valiokunta käsittelee asian ja antaa päätösehdotuksen kunnanhallitukselle. Toiminta- ja hinnoittelumallissa kuvataan toiminnan ja hinnoittelun keskeisimmät periaatteet. Vuokraamiseen liittyvät operatiiviset yksityiskohdat käsitellään myöhemmin valmisteltavissa vuokrausehdoissa. Sipoo-talo on valmisteilla oleva sähköinen portaali, jonka kautta kuntalaiset ja muut asiakkaat voivat varata Sipoossa sijaitsevia vuokrattavia tiloja ja tehdä tilavarauksia. Sipoo-talon portaali tulee jatkossa toimimaan kunnan tilojen lyhytaikaisen ulosvuokraamisen kanavana. Sipoo-talo on avoin kaikille toimijoille, joten mukana on kunnan omistamien tilojen lisäksi myös yhdistysten ja yksityisten tiloja. Portaalissa esitetään tiloista mahdollisimman kattava kuvaus, hinnat sekä tilan toimintaperiaatteet. Sipoo-talo on osa tekniikka- ja ympäristöosastoa, joka vastaa myös kunnan kiinteistöistä ja sisäisestä vuokrauksesta. Sipoo-talo-toiminnan keskeisin tavoite on, että asiakas löytää tilan tarpeisiinsa yhdistysten, seurojen ja yksityisten tarjoamista tiloista tai kunnan tiloista. Kunnan tiloissa Sipoo-talon kolmihenkinen tukitiimi tarjoaa muun muassa AV- ja tilajärjestelypalveluita. Sipoo-talo sopii kunkin tilan omistajan/haltijan/päävuokralaisen kanssa siitä, missä laajuudessa ko. tilaa halutaan edelleen vuokrattavaksi Sipoo-talon toimesta. Kunnan tiloissa kunkin tilan käytöstä päättää sen päävuokralainen ja päävuokralaisen toiminta on aina etusijalla. Sipoo-talon kautta vuokrattaessa kunnan tiloissa

7 3/ sovelletaan yhtenäisiä hinnoitteluperiaatteita. Näin taataan asiakkaalle helppo ja selkeä vuokrausmahdollisuus sekä vuokrausten selkeä hallinnoitavuus. Hinnoittelun eräs keskeisimmistä lähtökohdista on sipoolaisten hyväksi toimivien yleishyödyllisten yhdistysten, seurojen ja ryhmien toimintaedellytysten vahvistaminen. Yleishyödyllinen yhdistys tai vastaava yleiseen etuun tähtäävä ryhmittymä on voittoa tavoittelematon yhdistys tai ryhmä, jonka toiminta pyrkii edistämään yhteistä hyvää. Esimerkkeinä ovat järjestöt, yhdistykset ja seurat, poliittiset puolueet, teatteriryhmät, taiteilijaryhmät sekä asukasryhmittymät ja asuinalueyhdistykset. Kokoustilat sekä kaikille avoimia, pääsymaksuttomia tilaisuuksia varten varatut tilat ovat näille toimijoille maksuttomia. Pääsymaksullisissa tilaisuuksissa tilavuokrista peritään 50%. Sipoo-talon roolina on toimia välittäjänä ja käytännön asioiden järjestelijänä tilan tarjoajan ja vuokraajan välillä, jotta asiakaskokemus olisi laadukas ja yhtenäinen ja jotta tilan tarjoajalla ei kuluisi ylimääräistä aikaa ja resursseja vuokrausjärjestelyihin. Sipoo-talo tilittää tilan vuokraamisesta saamansa tulot lyhentämättömänä päävuokralaiselle. Valiokuntien ja jaostojen lausunnot toiminta- ja hinnoittelumallista ja vastaukset lausuntoihin on esitetty liitteessä 3. Liitteet Liite 1/ 29 tekvlk: Sipoo-talon toiminta- ja hinnoittelumalli Liite 2/ 29 tekvlk: Esimerkkejä muiden toimijoiden Sipoossa vuokraamien tilojen hinnoittelusta Liite 3/ 29 tekvlk: Lausunnot Sipoo-talon toiminta- ja hinnoittelumallista ja vastaukset lausuntoihin Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy liitteen 1 mukaisen Sipoo-talon toiminta- ja hinnoittelumallin. Teknisen valiokunnan käytössä on ollut vain vapaa-ajan jaoston lausunto. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna Sibbohusets prissättnings- och verksamhetsmodell enligt bilaga 1. Tekniska har endast haft tillgång till fritidssektionens utlåtande.

8 3/ Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.

9 3/ Nikkilän Sydän, vaihe 2, projektisuunnitelman esittely ja kunnanhallituksen nimeämien jäsenten valinta ohjausryhmään / Nickby Hjärta, fas 2, presentation av projektplanen och val av styrgruppsmedlemmar som kommunstyrelsen utsett TEKVLK Valmistelija / Beredare: rakennuttajainsinööri/husbyggnadsingenjör Jukka Haakana, jukka.haakana(at)sipoo.fi Nikkilän Sydämen vaihe 2 on mukana talousarviossa 2016 sekä talousuunnitelmassa Nikkilän sydämen laajennuksen eli vaiheen 2 toteuttaminen käsittää seuraavat talousarvion investointikohteet: a) Laajennusinvestointi: Nikkilän Sydän, vaihe 2, laajennus, teorialuokat b) Laajennusinvestointi: Nikkilän Sydän, vaihe 2, liikuntasalin luokat c) Uudelleeninvestointi: Nikkilän Sydän, vaihe 2, liikuntasali. Hankkeesta on tehty projektisuunnitelma, pvm (liite 1). Nikkilän Sydämen laajennus käsittää seuraavat vaiheet: tarveselvitys, hankesuunnitelma, toteutussuunnitelmat ja rakentaminen. Hankkeen rakentaminen on aikataulutettu aloitettavaksi vuoden 2018 lopulla ja valmistuvaksi syyslukukauden alkuun vuonna Työskentelyn toimintatapa on sama kuin 1. vaiheessa eli perustetaan projektiryhmä, joka johtaa ja ohjaa suunnittelua sekä tiedottaa hankkeen etenemisestä ja lisäksi ohjausryhmä, joka kommentoi ja ohjaa tehtyjä valintoja. Ohjausryhmään kuuluvat jäsenet luottamusmiesorganisaatiosta sekä sisäisistä organisaatioista. 1. vaiheen kunnanhallituksen nimeämät luottamushenkilöjäsenet olivat: Rolf Björkell, Kjell Grönqvist, Rauno Haapaniemi, Ari Oksanen, Maarit Rope, Antti Skogster ja Ari Tamminen. Kunnanhallituksen tulisi nimetä myös Nikkilän Sydämen vaiheen 2 ohjausryhmään esim. seitsemän luottamusmiesjäsentä. Liitteet Liite 1/ 30 tekvlk: Nikkilän Sydän, vaihe 2, projektisuunnitelma

10 3/ Teknisen johtajan esitys Tekninen valiokunta esittää, että kunnanhallitus valitsee Nikkilän Sydämen vaiheen 2 ohjausryhmään luottamushenkilöjäsenet. Tekniska direktörs förslag Tekniska föreslår, att kommunsyrelsen väljer till Nickby Hjärtas skede 2 styrgrupp förtroendevalda medlemmar. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.

11 3/ Vuoden 2016 peruskorjausinvestointien määrittely, Toimitilat / Fastställande av investeringar i grundlig renovering år 2016, Lokalitetsförvaltning TEKVLK 31 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija / Beredare: Kiinteistövastaava / Fastighetsansvarig Ville-Veikko Lallukka, ville-veikko.lallukka(at)sipoo.fi Rakennusten peruskorjaus Peruskorjaushankkeiden kohdentamisperiaatteena on ensisijaisesti kiinteistöjen rakenteellisen ja rakennusfysikaalisen kunnon ylläpitäminen siten, että kiinteistön arvo ja käytettävyys säilyvät. Peruskorjauskohteet valitsee tekninen valiokunta, ellei niitä ole osoitettu talousarviossa. Kiinteistöjen peruskorjauksiin ja rakennusten terveellisyyteen ja turvallisuuteen on varattu kokonaisuudessaan euroa vuodelle Tämä vara on talousarviossa jaettu kolmeen osaan seuraavasti: liikunta- ja virkistysalueisiin, yhteensä euroa kohdennettuihin peruskorjauskohteisiin, yhteensä euroa valiokunnan määrittämiiin peruskorjauskohteisiin, yhteensä euroa Kohdennettuja hankkeita ovat muun muassa Talman koulun peruskorjaus, Sipoon pääkirjaston peruskorjaus sekä Cook and Chill keittiöt. Loput määrärahat tekninen valiokunta kohdentaa peruskorjauksen kohdentamisperiaatteiden mukaan vuoden aikana.

12 3/ Vuoden 2016 saneerauskohteiden määrittely, teknisen valiokunnan erikseen määrittämät hankkeet Vuodelle 2016 ehdotetuista valiokunnan määrittämistä peruskorjauskohteista on laadittu projektisuunnitelmat. Kaikki ehdotetut peruskorjaukset ovat sisäilmaan liittyviä peruskorjauksia. Tällä perusteella esitetään hyväksyttäväksi seuraavat peruskorjauskohteet: Söderkullan koulukeskuksen päärakennus (Opintie 6), kuntotutkimuksen edellyttämät rakenteelliset sekä LVIA-tekniset korjaukset Kuntala, kuntotutkimuksen edellyttämät rakenteelliset sekä LVIA-tekniset korjaukset Söderkullan terveysasema (Terveystie 1), sisäilmatutkimusten edellyttämät rakenteelliset sekä LVIA-tekniset korjaukset. Söderkullan koulukeskuksen rakenteiden ja rakennusfysiikan kuntotutkimukset ovat kesken. Arvioidut korjaustyöt käsittävät tutkimusten edellyttämät rakenteelliset sekä LVIA-tekniset korjaukset ja niiden kustannusarvio on euroa. Kuntalan rakenteiden ja rakennusfysiikan kuntotutkimukset ovat loppusuoralla. Arvioidut korjaustyöt käsittävät tutkimusten edellyttämät rakenteelliset sekä LVIA-tekniset korjaukset ja niiden kunstannusarvio on euroa. Söderkullan terveysaseman sisäilman tutkimukset on laadittu ja tällä hetkellä suunnitellaan korjaustoimenpiteitä. Arvioidut korjaustyöt käsittävät tutkimusten edellyttämät rakenteelliset sekä LVIA-tekniset korjaukset ja niiden kustannusarvio on euroa. Edellä mainittuihin kohteisiin esitetään varattavaksi euron peruskorjausmääräraha. Lisäksi varataan yhteensä euroa Lukkarin koulun liikuntasalin alakaton korjaukseen sekä Söderkullan kartanon ulkopinnan maalaukseen. Kokonaisuudessaan tämä esitys kattaa valiokunnan määrittelemän euron määrärahan.

13 3/ Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää, että vuoden 2016 valiokunnan määräraha jaetaan seuraaviin kohteisiin: Söderkullan koulukeskuksen päärakennus (Opintie 6), kuntotutkimuksen edellyttämät rakenteelliset sekä LVIA-tekniset korjaukset euroa Kuntala, kuntotutkimuksen edellyttämät rakenteelliset sekä LVIA-tekniset korjaukset euroa Söderkullan terveysasema (Terveystie 1), sisäilmatutkimusten edellyttämät rakenteelliset sekä LVIA-tekniset korjaukset euroa Lukkarinkoulun liikuntasalin alakaton korjaus euroa Söderkullan kartanon ulkopinnan maalaus euroa. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar att s anslag för år 2016 delas till följande objekt: Huvudbyggnaden vid Söderkulla skolcentrum (Lärdomsvägen 6), reparationer av konstruktionen som förutsätts i undersökningen av skolans skick samt VVSA-tekniska reparationer euro Sockengården, reparationer av konstruktionen som förutsätts i undersökningen av byggnadens skick samt VVSA-tekniska reparationer euro Söderkulla hälsostation (Hälsovägen 1), reparationer av konstruktionen som förutsätts i undersökningarna av inomhusluften samt VVSA-tekniska reparationer euro Reparation av undertaket i gymnastiksalen vid Lukkarin koulu euro Målning av de yttre ytorna av Söderkulla gård euro. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.

14 3/ Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärenden TEKVLK 32 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija / Beredare: tekninen johtaja / teknisk direktör Ilari Myllyvirta, ilari.myllyvirta(at)sipoo.fi Tekninen johtaja antaa ajankohtaiskatsauksen. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. Tekniska direktörens förslag Tekniska antecknar översikten för kännedom. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.

15 3/ Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut TEKVLK 33 Tekninen valiokunta / Tekniska Tekninen johtaja / Tekniska direktör Henkilöstöpäätös 1, Talotekniikkainsinöörin valinta (vakanssi ) Talotekniikkainsinöörin toimeen valitaan Pekka Nirhamo. Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef Hankintapäätös 5, Etelä-Sipoon koulukeskuksen keittiön kylmiöiden koneistojen hankinta, toimittajan valinta Etelä-Sipoon koulukeskuksen keittiön kylmiöiden koneistojen vaihdot hankintaan tarjoustensa mukaisesti Huurre Finland Oy:lta hintaan ,00 (alv 0%). Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se käytä kuntalain 51 mukaista otto-oikeutta. Tekniska direktörens förslag Tekniska antecknar besluten för kännedom och beslutar att inte använda sin upptagningsrätt i enlighet med 51 i kommunallagen. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.

16 3/ Ilmoitusasiat / Delgivningar TEKVLK 34 Tekninen valiokunta / Tekniska Ei ilmoitusasioita.

17 3/ Muut asiat / Övriga ärenden TEKVLK 35 Tekninen valiokunta / Tekniska Tekninen valiokunta keskusteli pöytäkirjojen sähköisestä tarkastamisesta. Sovittiin, että jatkossa esityslistoihin mahdollisesti tehtävät tekniset korjaukset tehdään kokouksessa reaaliaikaisesti siten, että valiokunta näkee tehtävät korjaukset. Lisäksi sovittiin, että mikäli asioiden liitteisiin tulee muutoksia, lähetetään korjatut liitteet pöytäkirjantarkastajille sähköisesti samalla kun pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi. Sovittiin myös, että viestiin liitetään kooste mahdollisista teknisistä korjauksista.

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 4/2017 1 Aika/Tid 19.04.2017, Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 6/2017 1 Aika/Tid 25.04.2017, Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 3/2017 1 Sipoon Vesi - Sibbo Vatten -liikelaitoksen johtokunta Aika/Tid 04.04.2017, Klo/Kl. 17:00-17:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 2/2015 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 09.03.2015, Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Rope Maarit

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 2/2015 1 Aika/Tid 16.02.2015, Klo/Kl. 17:00 Paikka/Plats Kuntala KH 1 - Sockengården KST 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-20:14 Puh.joht./Ordf. Hursti

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 8/2016 1 Aika/Tid 13.09.2016, Klo/Kl. 17:30-23:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kokoushuone (KEKE) Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:30-23:00 Puh.joht./Ordf. Hursti

Lisätiedot

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum 4/2017 1 Aika/Tid 23.05.2017, Klo/Kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundbäck Janica 17:30-18:15

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 3/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 3/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 3/2016 1 Aika/Tid 25.04.2016, klo/kl. 17:00-18:35 Paikka/Plats Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 2 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 11/2015 1 Aika/Tid 07.12.2015, Klo/Kl. 17:00-19:50 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Gumbontalo, Gumbontie 222, Sipoo Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-19:50 Puh.joht./Ordf.

Lisätiedot

Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2

Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2 1/2017 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 29.08.2017, Klo/Kl. 17:00-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2 Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 3/2017 1 Aika/Tid 07.02.2017, Klo/Kl. 17:15-18:35 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:15-18:35 Puh.joht./Ordf. Hursti

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 9/2016 1 Aika/Tid, Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Kankfelt Tim 17:00-17:45 pj./ordf.

Lisätiedot

Willa Söder, Taasjärventie 1, SÖDERKULLA

Willa Söder, Taasjärventie 1, SÖDERKULLA 5/2017 1 Aika/Tid 29.05.2017, Klo/Kl. 17:00-17:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Willa Söder, Taasjärventie 1, 01150 SÖDERKULLA Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-17:30

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 1/2017 1 Aika/Tid 23.01.2017, Klo/Kl. 17:30-19:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Söderkullan kartano Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Suuronen Juha 17:30-19:20 puh.joht./ordf. Sundman Richard

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 9/2016 1 Aika/Tid 26.09.2016, Klo/Kl. 17:30-22:16 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-2 kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundman Richard 17:30-22:16 vara puh.joht/viceordf.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 7/2015 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:0 Paikka Plats Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum Sipoossa Sibbo 18.11.2015 Pöytäkirja nähtävänä

Lisätiedot

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh-mötes rum

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh-mötes rum 3/2017 1 Aika/Tid 26.04.2017, Klo/Kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh-mötes rum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundbäck Janica 17:30-18:15

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot 10/2012 1 Aika/Tid 26.11.2012, klo/kl. 18:00-20:25 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 2 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Wikström Anders 18:00-20:25

Lisätiedot

Tekninen valiokunta/tekniska utskottet

Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Tekninen valiokunta/tekniska utskottet 112 11.10.2016 Teknisen valiokunnan talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019/Investointiosa / Tekniska utskottets budget 2016 och ekonomiplan 2017-2019/Investeringsdel

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 4/2015 1 Aika/Tid 20.04.2015, Klo/Kl. 17:00-19:00 Paikka/Plats Kuntala KH 1 - Sockengården KST 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-19:00 Puh.joht./Ordf.

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 126 07.10.2013 Tekninen valiokunta/tekniska 29 17.03.2014 utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 126 22.04.2014 Aloite kunnan tilojen käytöstä kolmannen sektorin tarpeisiin/sosialidemokraattinen

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 7/2016 1 Aika/Tid 24.08.2016, Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Kankfelt Tim 17:00-17:50

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 4/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 4/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 4/2016 1 Aika/Tid 31.05.2016, klo/kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 1 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

Söderkullan kartano, Söderkullantie 701, Söderkulla

Söderkullan kartano, Söderkullantie 701, Söderkulla 11/2016 1 Tekninen valiokunta/tekniska Aika/Tid 07.12.2016, Klo/Kl. 17:00-20:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Söderkullan kartano, Söderkullantie 701, 01150 Söderkulla Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-18:30 Paikka/Plats Kuntalan kokoushuone 2 (KEKE) / Sockengården mötesrum 2 (KEKE)

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-18:30 Paikka/Plats Kuntalan kokoushuone 2 (KEKE) / Sockengården mötesrum 2 (KEKE) 10/2015 1 Aika/Tid 08.12.2015, Klo/Kl. 17:30-18:30 Paikka/Plats Kuntalan kokoushuone 2 (KEKE) / Sockengården mötesrum 2 (KEKE) Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Suuronen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 3/2016 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:30 Paikka Plats Kuntala, kokoushuone 2 (KEKE) / Sockengården, mötesrum 2 (KEKE) Sipoossa Sibbo 21.4.2016 Pöytäkirja nähtävänä Protokollet

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 6/2017 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 10.10.2017, Klo/Kl. 17:30-19:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-2 kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Alaterä Mandi 17:30-19:15

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 10/2015 1 Aika/Tid 10.11.2015, Klo/Kl. 17:00 Paikka/Plats Kuntala KH 1 - Sockengården KST 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-18:54 Puh.joht./Ordf. Hursti

Lisätiedot

Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektio nen Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 15 01.03.2016 32 21.03.2016 Lausuntopyyntö/Sipoo-talon toiminta- ja hinnoittelumalli / Begäran om utlåtande/verksamhets- och prissättningsmodell

Lisätiedot

Mandi Alaterä ja Heikki Vestman sekä 19 muuta valtuutettua jättivät aloitteen, jossa he vaativat, että

Mandi Alaterä ja Heikki Vestman sekä 19 muuta valtuutettua jättivät aloitteen, jossa he vaativat, että Valtuusto 121 13.06.2016 Tekninen valiokunta/tekniska 128 07.12.2016 utskottet Aloite sisäilmaoireita aiheuttavien tilojen nopeaksi korvaamiseksi, Mandi Alaterä ja Heikki Vestman / Motion om att snabbt

Lisätiedot

Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum

Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum 5/2015 1 Aika/Tid 31.08.2015, Klo/Kl. 17:30-19:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Valiokuntien ja jaostojen lausunnot Sipoo-talon toimintaja hinnoittelumallista sekä vastaukset niihin

Valiokuntien ja jaostojen lausunnot Sipoo-talon toimintaja hinnoittelumallista sekä vastaukset niihin 1 (9) Valiokuntien ja jaostojen lausunnot Sipoo-talon toimintaja hinnoittelumallista sekä vastaukset niihin Vapaa-ajanjaoston lausunto: Lausuntopyyntö/Sipoo-talon toiminta- ja hinnoittelumalli / Begäran

Lisätiedot

Kuntala, Kh2-kokoushuone / Sockengården, Kh2-mötesrum

Kuntala, Kh2-kokoushuone / Sockengården, Kh2-mötesrum 2/2016 1 Aika/Tid 21.03.2016, Klo/Kl. 17:30-19:05 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, Kh2-kokoushuone / Sockengården, Kh2-mötesrum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundbäck Janica 17:30-19:05

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan väistötila, Iso kylätie 31 / Byggnadstillsyns tillfällig lokal, Stora byvägen 31

Rakennusvalvonnan väistötila, Iso kylätie 31 / Byggnadstillsyns tillfällig lokal, Stora byvägen 31 2/2015 1 Aika/Tid 11.02.2015, Klo/Kl. 17:00-18:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Rakennusvalvonnan väistötila, Iso kylätie 31 / Byggnadstillsyns tillfällig lokal, Stora byvägen 31 Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo.

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo. Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 66 09.06.2010 Leppätien koulun uudisrakennuksen luonnospiirustukset 198/05.06.02/2009 KOULJAOS

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:00-16:35 Paikka/Plats Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8/Stora Byvägen 8. Luokkahuone/Klassrum H 109

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:00-16:35 Paikka/Plats Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8/Stora Byvägen 8. Luokkahuone/Klassrum H 109 18/2015 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 14.12.2015, Klo/Kl. 16:00-16:35 Paikka/Plats Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8/Stora Byvägen 8. Luokkahuone/Klassrum H 109 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-19:20 Paikka/Plats Sisco Oyj, Linnanpajantie 26, Helsinki / Borgsmedjevägen 26, Helsingfors

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-19:20 Paikka/Plats Sisco Oyj, Linnanpajantie 26, Helsinki / Borgsmedjevägen 26, Helsingfors 7/2016 1 Aika/Tid 16.08.2016, Klo/Kl. 17:00-19:20 Paikka/Plats Sisco Oyj, Linnanpajantie 26, Helsinki / Borgsmedjevägen 26, Helsingfors Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 10/2014 1 Aika/Tid 17.11.2014, Klo/Kl. 17:00-19:30 Paikka/Plats Kuntala KH 1 - Sockengården KST 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-19:30 Puh.joht./Ordf.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot 7/2015 1 Aika/Tid 17.08.2015, klo/kl. 17:00-19:30 Paikka/Plats Kuntala KH 1 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Boman Rainer 17:00-19:30 Puh.joht./Ordf. Hursti

Lisätiedot

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan Valtuusto 119 13.11.2017 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 5 28.11.2017 sen 5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020 322/02.02.00/2017 KH 267 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 64 23.09.2015

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-20:00 Paikka/Plats Kuntala kh 2-kokoushuone / Sockengården mötesrum kh 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-20:00 Paikka/Plats Kuntala kh 2-kokoushuone / Sockengården mötesrum kh 2 5/2017 1 Aika/Tid 21.08.2017, Klo/Kl. 17:30-20:00 Paikka/Plats Kuntala kh 2-kokoushuone / Sockengården mötesrum kh 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Röman Micaela 17:30-20:00

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 15 06.03.2017 63 14.03.2017 Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi / Utlåtande

Lisätiedot

KH:n kokoushuone, Kuntala / KST:s mötesrum, Sockengården

KH:n kokoushuone, Kuntala / KST:s mötesrum, Sockengården 2/2016 1 Aika/Tid 01.02.2016, Klo/Kl. 17:30-19:45 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare KH:n kokoushuone, Kuntala / KST:s mötesrum, Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Suuronen Juha

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot. Keski-Oja Mervi 18:00-20:10 esittelijä/föredragand e Iijalainen Anne 18:00-19:00 asiantuntija

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot. Keski-Oja Mervi 18:00-20:10 esittelijä/föredragand e Iijalainen Anne 18:00-19:00 asiantuntija 8/2012 1 Aika/Tid 17.09.2012, klo/kl. 18:00-20:10 Paikka/Plats Kuntala, kokoushuone 2 (KEKE, toinen kerros) OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Wikström Anders

Lisätiedot

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Saneerauskohteiden valinta, 1. vaihe 02.02.2015 Projektiryhmä 1 Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Projektin vetäjä: Rainer Långsjö Projektiryhmä:

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot 8/2012 1 Aika/Tid 12.09.2012, klo/kl. 18:25-20:15 Paikka/Plats OSALLISTUJAT/DELTAGARE Kotkan hyötyvoimala - Kotka nyttokraftverk Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Björkell Rolf 18:25-20:15

Lisätiedot

Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, hankesuunnitelman hyväksyminen / Utvidgningen av Nickby Hjärta, fas 2, projektplanens godkännande

Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, hankesuunnitelman hyväksyminen / Utvidgningen av Nickby Hjärta, fas 2, projektplanens godkännande Tekninen valiokunta/tekniska utskottet 111 11.10.2016 Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, hankesuunnitelman hyväksyminen / Utvidgningen av Nickby Hjärta, fas 2, projektplanens godkännande 1653/10.03.02/2016

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 6/2015 1 Aika/Tid 08.06.2015, Klo/Kl. 18:00-19:05 Paikka/Plats Kuntala KH 1 - Sockengården KST 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 18:00-19:05 Puh.joht./Ordf.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot Suomenkielinen koulutusjaosto 5/2015 1 Aika/Tid 26.08.2015, klo/kl. 18:00-19:00 Paikka/Plats Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 2 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 7/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , klo/kl. 17:00-18:30

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 7/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , klo/kl. 17:00-18:30 Suomenkielinen koulutusjaosto 7/2015 1 Aika/Tid 07.12.2015, klo/kl. 17:00-18:30 Paikka/Plats OSALLISTUJAT/DELTAGARE Kuntala, Keken kokoushuone Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Rope

Lisätiedot

Ravintola Bistro Puisto, Kauppakuja 3 A, Sipoo

Ravintola Bistro Puisto, Kauppakuja 3 A, Sipoo 5/2017 1 Aika/Tid 24.05.2017, Klo/Kl. 17:00-19:32 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Ravintola Bistro Puisto, Kauppakuja 3 A, 04130 Sipoo Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Kankfelt Tim 17:00-19:32

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 7/2017 1 Aika/Tid 18.09.2017, Klo/Kl. 17:30-21:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-2 kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Skogster Antti 17:30-21:30 puh.joht./ordf. Långsjö

Lisätiedot

Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet

Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 9/2017 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:30 Paikka Plats Kuntalan kh-2 kokoushuone Sipoossa Sibbo 22.11.2017 Antti Skogster sivistysvaliokunnan puheenjohtaja ordförande för bildningsutskottet

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 8/2017 1 Aika/Tid 15.08.2017, Klo/Kl. 17:30-21:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:30-21:30 Puh.joht./Ordf. Engblom

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 9 29.01.2014 43 11.02.2014 72 27.08.2014 6 09.09.2014

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 11/2016 1 Aika/Tid 21.11.2016, Klo/Kl. 17:30-18:55 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, kh-2 kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Suuronen Juha 17:30-18:55 puh.joht./ordf. Sundman

Lisätiedot

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Saneerauskohteiden valinta, 2. vaihe 08.06.2015 Projektiryhmä 1 Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Projektin vetäjä: Rainer Långsjö Projektiryhmä:

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 106 09.12.2015 265 15.12.2015 43 20.04.2016 214 26.04.2016

Lisätiedot

Nikkilän Sydämen päiväkoti, hankesuunnitelman hyväksyminen / Nickby Hjärtas daghem, godkännande av projektplanen

Nikkilän Sydämen päiväkoti, hankesuunnitelman hyväksyminen / Nickby Hjärtas daghem, godkännande av projektplanen Tekninen valiokunta/tekniska utskottet 109 11.10.2016 Nikkilän Sydämen päiväkoti, hankesuunnitelman hyväksyminen / Nickby Hjärtas daghem, godkännande av projektplanen 1656/10.03.02/2016 TEKVLK 109 Tekninen

Lisätiedot

Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektio nen 111 11.10.2016 77 18.10.2016 Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, hankesuunnitelman lausunto / Utvidgningen av Nickby Hjärta,

Lisätiedot

Aika/Tid 20.10.2014 Klo/Kl. 9:15-18:45 / 21.10.2014, Klo/Kl. 9:00-14:00 Paikka/Plats Hotelli Korpilampi, Espoo / Esbo 20.-21.10.

Aika/Tid 20.10.2014 Klo/Kl. 9:15-18:45 / 21.10.2014, Klo/Kl. 9:00-14:00 Paikka/Plats Hotelli Korpilampi, Espoo / Esbo 20.-21.10. 17/2014 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 20.10.2014 Klo/Kl. 9:15-18:45 / 21.10.2014, Klo/Kl. 9:00-14:00 Paikka/Plats Hotelli Korpilampi, Espoo / Esbo 20.-21.10.2014 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn

Lisätiedot

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ 96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Pähkinälehdon

Lisätiedot

Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 2 / Sockengården, Kommunstyrelsens mötesrum 2

Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 2 / Sockengården, Kommunstyrelsens mötesrum 2 8/2012 1 Aika/Tid 21.11.2012, klo/kl. 16:00-17:10 Paikka/Plats OSALLISTUJAT/DELTAGARE Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 2 / Sockengården, Kommunstyrelsens mötesrum 2 Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Huom! Sosiaali- ja terveysaseman 3 kerros / OBS! Social- och hälsostationen, 3 vån

Huom! Sosiaali- ja terveysaseman 3 kerros / OBS! Social- och hälsostationen, 3 vån 3/2017 1 Vammaisneuvosto/Handikapprådet Aika/Tid 30.03.2017, Klo/Kl. 18:00-19:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Huom! Sosiaali- ja terveysaseman 3 kerros / OBS! Social- och hälsostationen, 3 vån Nimi/Namn

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 8/2015 1 Aika/Tid 18.11.2015, Klo/Kl. 17:00-18:56 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark.

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark. Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 107 17.12.2012 Laskujen hyväksyminen 2013 / Godkännande av räkningar 2013 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 107 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta/utskottet för

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 09:00-16:50 Paikka/Plats Mustion Linna / Svartå Slott ( ) kl 9-15:15

Aika/Tid , Klo/Kl. 09:00-16:50 Paikka/Plats Mustion Linna / Svartå Slott ( ) kl 9-15:15 16/2016 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 17.10.2016, Klo/Kl. 09:00-16:50 Paikka/Plats Mustion Linna / Svartå Slott (17-18.10.2016) 18.10.2016 kl Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä

Lisätiedot

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat:

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat: Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 01.12.2011 4 Leppätien koulun tilaohjelman muutos 198/05.06.02/2009 KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto

Lisätiedot

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad Valtuusto 95 16.05.2016 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 250 07.06.2016 sen Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad 1293/10.00.02/2015

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone / Kommunstyrelsens mötesrum

Kunnanhallituksen kokoushuone / Kommunstyrelsens mötesrum 6/2016 1 Aika/Tid 14.06.2016, Klo/Kl. 19:00-22:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone / Kommunstyrelsens mötesrum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer

Lisätiedot

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 66 08.06.2016 265 21.06.2016 Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret 1600/10.00.00/2016

Lisätiedot

Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum

Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum 6/2015 1 Aika/Tid 28.09.2015, Klo/Kl. 17:30-19:35 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist,

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, Valtuusto 102 01.11.2010 Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelma 1191/02.01.00/2010 KH 293 Kunnanhallitus 4.10.2010 Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, sture.lindqvist@sipoo.fi

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 9/2017 1 Aika/Tid 25.09.2017, Klo/Kl. 18:00-22:05 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 18:00-22:05 Puh.joht./Ordf. Engblom

Lisätiedot

Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, hankesuunnitelma, Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto

Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, hankesuunnitelma, Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Suomenkielinen koulutusjaosto 111 11.10.2016 52 18.10.2016 Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, hankesuunnitelma, Suomenkielisen koulutusjaoston lausunto 1653/10.03.02/2016

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 108 09.09.2013 Tekninen valiokunta/tekniska 16 24.02.2014 utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 77 11.03.2014 Aloite kaksoisviemäröintijärjestelmään siirtymisestä/sami Virpiö / Motion angående

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kerava-Nikkilä radan henkilöraideliikenteen tarveselvitys / Behovsutredning över persontrafik på Kervo-Nickby-banan

Kerava-Nikkilä radan henkilöraideliikenteen tarveselvitys / Behovsutredning över persontrafik på Kervo-Nickby-banan Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 101 09.12.2015 5 12.01.2016 Kerava-Nikkilä radan henkilöraideliikenteen tarveselvitys / Behovsutredning över persontrafik på Kervo-Nickby-banan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Sivistyslautakunta 24.03.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 24.03.2009 klo 18.00 18.50 Kunnanviraston kokoushuone Räsänen Jesse Jokioja

Lisätiedot

Topelius-sali/Nikkilän kirjasto / Topelius-salen/Nickby bibliotek

Topelius-sali/Nikkilän kirjasto / Topelius-salen/Nickby bibliotek 1/2015 1 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Aika/Tid 03.02.2015, Klo/Kl. 18:00-21:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Topelius-sali/Nikkilän kirjasto / Topelius-salen/Nickby bibliotek Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Nikkilän Sydämen päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen / Projektplanens godkännande av Nickby Hjärtas daghem

Nikkilän Sydämen päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen / Projektplanens godkännande av Nickby Hjärtas daghem Tekninen valiokunta/tekniska utskottet 109 11.10.2016 Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 84 19.10.2016 Tekninen valiokunta/tekniska 121 26.10.2016 utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 345 01.11.2016

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:45-18:40 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE) Iso Kylätie 18 / Sockengården/Mötesrum. 2 (KEKE) Stora Byvägen 18

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:45-18:40 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE) Iso Kylätie 18 / Sockengården/Mötesrum. 2 (KEKE) Stora Byvägen 18 5/2016 1 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Aika/Tid 22.08.2016, Klo/Kl. 17:45-18:40 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE) Iso Kylätie 18 / Sockengården/Mötesrum. 2 (KEKE) Stora Byvägen 18 Osallistujat/Deltagare

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 9/2016 1 Aika/Tid 11.10.2016, Klo/Kl. 17:10-21:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:10-21:30 Puh.joht./Ordf. Hursti

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan väistötila, Iso kylätie 31 / Byggnadstillsyns tillfällig lokal, Stora byvägen 31

Rakennusvalvonnan väistötila, Iso kylätie 31 / Byggnadstillsyns tillfällig lokal, Stora byvägen 31 4/2015 1 Aika/Tid 22.04.2015, Klo/Kl. 17:00-19:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Rakennusvalvonnan väistötila, Iso kylätie 31 / Byggnadstillsyns tillfällig lokal, Stora byvägen 31 Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

Justus ry/rf PÖYTÄKIRJA/PROTOKOLL 21/2013

Justus ry/rf PÖYTÄKIRJA/PROTOKOLL 21/2013 Justus ry/rf PÖYTÄKIRJA/PROTOKOLL 21/2013 Syyskokous Höstmöte Aika/Tid: 19.11.2013 klo/kl. 18.00 Paikka/Plats: Auditorio 405/ Auditorium 405 Läsna/ Närvarande: Caius Honkanen (puheenjohtaja/ordförande)

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone / Kommunstyrelsens mötesrum

Kunnanhallituksen kokoushuone / Kommunstyrelsens mötesrum 6/2013 1 Aika/Tid 26.08.2013, klo/kl. 17:00-18:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone / Kommunstyrelsens mötesrum Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundbäck Janica

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 1/2009

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 1/2009 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/2009 Kokousaika Keskiviikko klo 19.00 20.02 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet (ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg 2/2013 1 Tekninen valiokunta/tekniska Aika/Tid 18.03.2013, klo/kl. 17:00-20:00 Paikka/Plats Kuntala kh1 - Sockengården kst 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnan ilmoitusten tiedoksisaattaminen vuosina 2011-2012/Selitys Helsingin hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä jätetyn valituksen johdosta / Sättet

Lisätiedot

TEKVLK 109 Tekninen valiokunta Valmistelija: talotekniikkainsinööri Pekka Nirhamo, pekka.nirhamo(at)sipoo.fi

TEKVLK 109 Tekninen valiokunta Valmistelija: talotekniikkainsinööri Pekka Nirhamo, pekka.nirhamo(at)sipoo.fi Valtuusto 142 07.11.2016 Nikkilän Sydämen päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen 1656/10.03.02/2016 TEKVLK 109 Tekninen valiokunta 11.10.2016 Valmistelija: talotekniikkainsinööri Pekka Nirhamo, pekka.nirhamo(at)sipoo.fi

Lisätiedot