Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg"

Transkriptio

1 2/ Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00 Paikka/Plats Kuntala KH 1 - Sockengården KST 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-20:14 Puh.joht./Ordf. Hursti Jari 17:00-20:14 Varapuh.joht./Viceordf. Jalas Jyri 17:00-20:14 Jäsen/Medlem Sandström Stefan 17:00-20:14 Jäsen/Medlem Holmberg Gunilla 17:00-20:14 Jäsen/Medlem Backström Hannele 17:00-20:14 Jäsen/Medlem Viita Mari 17:00-20:14 Jäsen/Medlem Björn Jani 17:00-20:14 Jäsen/Medlem Hämäläinen Monika 17:00-20:14 Jäsen/Medlem Muu/Övriga Lari Sirén 17:00-20:14 Pöytäkirjanpitäjä / förare Myllyvirta Ilari 17:00-20:14 Esitt./Föredr. Pohjonen Juha 17:00-20:14 Tilapalvelup. / Lokalservicechef Risto Hautsalo 17:00-20:14 Kuntatek.pääll./Komm untek.chef Matti Huttunen 17:00-20:14 Vesihuoltop./ Vattenförsörjningsche f Junkkarinen Kaisa 17:00-20:14 Controller Poissa/Frånvarande Olli Seppälä Nuor.valt.ed/Ungdom sfullm. Rolf Björkell Kh edust./kst repr. Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden Päivämäärä Datum Pöytäkirjan tarkastus justering Pöytäkirja nähtävänä et framlagt Puheenjohtaja/Ordförande Pöytäkirjantarkastaja/juste rare Pöytäkirjanpitäjä/förare Pöytäkirjantarkastaja/justera re

2 2/ Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 13 Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare 4 14 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan 5 15 Tekniikka- ja ympäristöosaston toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 / Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 för avdelningen för teknik och miljö 16 Vuoden 2015 peruskorjausinvestointien määrittely, Toimitilat, 1.vaihe / Fastställande av investeringar i grundlig renovering år 2015, Lokalitetsförvaltning, första skedet 17 Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman ulkoseinän rajoitettu kuntotutkimus / Begränsad granskning av ytterväggen på Nickby social- och hälsovårdsstation 18 Lausunto Östersundom-toimikunnalle Östersundomin yleiskaavaehdotuksesta / Utlåtande för Östersundom- gällande förslaget till generalplan för Östersundom 19 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärenden Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut Ilmoitusasiat / Delgivningar Muut asiat / Övriga ärenden 20

3 2/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet TEKVLK 12 Tekninen valiokunta / Tekniska Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.

4 2/ Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare TEKVLK 13 Tekninen valiokunta / Tekniska Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin / Till protokolljusterare valdes Stefan Sandström & Gunilla Holmberg (Jari Hursti & Jani Björn)

5 2/ Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan TEKVLK 14 Tekninen valiokunta / Tekniska Esityslista hyväksyttiin. Föredragningslistan godkändes.

6 2/ Tekniikka- ja ympäristöosaston toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 / Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 för avdelningen för teknik och miljö TEKVLK 15 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija/Beredare: Controller Kaisa Junkkarinen, kaisa.junkkarinen(at)sipoo.fi Tekniikka- ja ympäristöosaston toimintakertomus vuodelta 2014 on osa kunnan tilinpäätöstä. Toimintakertomus (liite 1) koostuu käyttötalousosasta ja investointiosasta. Kunnanvaltuuston vahvistama tekniikka- ja ympäristöosaston vuoden 2014 käyttötalouden nettomääräraha on Alustavan tilinpäätöksen mukaan vastaava toteuma on Määräraha alittui 1,4 milj. eurolla. Toimintatulot ylittyivät 0,57 milj. eurolla ja toimintamenot alittuivat 0,83 milj. eurolla. Toimintatulojen lisääntyminen johtui pääosin satunnaisista ja kertaluonteisista SOK:n logistiikkakeskuksen rakennuslupamaksuista ja vesihuollon 0,1 milj. euroa arvioitua suuremmista tuotoista. Teknisen valiokunnan alaisten yksiköiden (Hallinto-, Katu- ja viheralueet-, Vesihuolto- ja Toimitilat-yksiköt) osalta tilinpäätöksen toimintakate alitti talousarvion eurolla ja toteutui euron suuruisena. Toimintatulot ylittivät talousarvion eurolla ja toteutuivat euron suuruisena. Toimintamenot alittivat talousarvion eurolla ja toteutuivat euron suuruisena. Liitteessä 2 ovat yksikkökohtaiset käyttötalouden toteumat. Investointimäärärahaa yhdyskuntarakentamiseen ja TEKY irtaimeen omaisuuteen oli vuonna 2014 käytettävissä yhteensä 14,51 milj. euroa, josta laajennus- ja uudelleeninvestointeihin 11,37 milj. euroa, perusparannuksiin 3 milj. euroa ja tekniikka- ja ympäristöosaston irtaimistoon 0,1 milj. euroa. Vuonna 2014 alustavan tilinpäätöksen mukaan nettomäärärahaa kului yhteensä 8,47 milj. euroa, josta 6,38 milj. euroa laajennus- ja uudelleeninvestointeihin, 2,1 milj. euroa perusparannuksiin sekä euroa valiokunnan irtaimistoon. Investointimäärärahat alittuivat kaikkien eri määrärahojen osalta. Liitteenä 3 on alustava investointitoteuma, josta käyvät ilmi investointiryhmittäin varatut määrärahat sekä toteutuneet tuotot ja kulut sekä nettototeuma. Toimintakertomuksen euromääräiset tiedot ovat alustavia, koska

7 2/ kunnan tilinpäätös vuodelta 2014 ei ole vielä valmistunut. Liitteet: Liite 1/ 15 tekvlk: Tilinpäätös Liite 2/ 15 tekvlk: Käyttötalouden toteuma Liite 3/ 15 tekvlk: Investointitoteuma Liite 4/ 15 tekvlk: Tilinpäätöksen investointiosa Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää merkitä Tekniikka- ja ympäristöosaston vuoden 2014 toimintakertomuksen sekä alustavat tilinpäätösluvut tiedoksi liitteiden 1, 2, 3 ja 4 mukaisesti. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar anteckna för kännedom verksamhetsberättelsen för Avdelningen för teknik och miljö för år 2014 samt de preliminära bokslutstalen i enlighet med bilagorna 1, 2, 3 och 4. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.

8 2/ Vuoden 2015 peruskorjausinvestointien määrittely, Toimitilat, 1.vaihe / Fastställande av investeringar i grundlig renovering år 2015, Lokalitetsförvaltning, första skedet TEKVLK 16 Tekninen valiokunta/ Tekniska Valmistelija / Beredare: Rakennusinsinööri / Byggnadsingenjör Rainer Långsjö, rainer.langsjo(at)sipoo.fi Investoinnit rakennuksiin Rakennuksiin kohdistuvat investoinnit jakautuvat rakennusten laajennus-, uudelleen- ja peruskorjausinvestointeihin. Peruskorjausinvestointien avulla ylläpidetään rakennuksia. Vastaavasti uudelleeninvestoinneissa rakennetaan nykyisten rakennusten tilalle uudet rakennukset, joissa on vastaavat tilat, toiminnat ja kapasiteetti. Laajennusinvestointien avulla lisätään rakennusten määrää ja nostetaan palvelun kapasiteettia. Rakennusten peruskorjaus Peruskorjaushankkeiden kohdentamisperiaatteena on ensisijaisesti kiinteistöjen rakenteellisen ja rakennusfysikaalisen kunnon ylläpitäminen siten, että kiinteistön arvo ja käytettävyys säilyvät. Mikäli peruskorjaukseen suunnattuja varoja jää tämän jälkeen jäljelle, voidaan peruskorjauksia kohdentaa enemmän myös pintakorjaukseen. Talousarvion peruskorjauksen määräraha on määritelty niin pieneksi, että pintaremontteihin käytettävissä oleva vara on vähäinen. Peruskorjauskohteet valitsee tekninen valiokunta, ellei niitä ole osoitettu talousarviossa. Kiinteistöjen peruskorjauksiin ja rakennusten terveellisyyteen ja turvallisuuteen on varattu kokonaisuudessaan euroa vuodelle Tämä vara on talousarviossa jaettu kolmeen osaan seuraavasti: kohdennettuihin hankkeisiin, yhteensä euroa teknisen valiokunnan erikseen määrittämiin korjaushankkeisiin, yhteensä euroa rakennusten terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviin hankkeisiin, yhteensä euroa Kohdennettuja hankkeita ovat Talman koulun peruskorjaus ja Sipoon pääkirjaston peruskorjaus. Lisäksi Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman peruskorjausurakan takuuaikaiset maksuerät on kohdennettu peruskorjausmäärärahasta. Loput määrärahat tekninen valiokunta kohdentaa peruskorjauksen kohdentamisperiaatteiden mukaan vuoden aikana.

9 2/ Vuoden 2015 saneerauskohteiden määrittely, teknisen valiokunnan erikseen määrittämät hankkeet Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittelystä on tehty projektisuunnitelma. Projektisuunnitelman kohteet on tarkoitus esittää kolmessa vaiheessa. Projektisuunnitelmassa on esitetty kohteiden määrittely, aikataulut, kustannusarvio ja resursointi. Tällä perusteella esitetään 1. vaiheessa hyväksyttäväksi seuraavat peruskorjauskohteet: Gumbostrand skola, vesikatteen uusiminen ja julkisivun maalaus Lukkarin koulu, vesikatteen uusiminen Juhlatalo Rak29, vuoden 2014 loput korjaustoimenpiteet Jussaksentie 3, Svedjeland liikehuoneisto Edellä mainittuihin kohteisiin esitetään varattavaksi euron peruskorjausmääräraha. 2. vaiheen peruskorjauskohteet esitetään hyväksyttäväksi kesäkuussa. 3. vaiheen (sisäilmakorjaukset) korjauskohteet esitetään hyväksyttäväksi huhtikuussa. Katso tarkemmin liite 1. Liitteet: Liite 1/ 16 tekvlk: Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittel Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää että vuoden 2015 peruskorjausmääräraha jaetaan 1.vaiheessa liitteen 1 mukaisesti seuraaviin kohteisiin: - Gumbostrand skola, vesikatteen uusiminen ja julkisivun maalaus - Lukkarin koulu, vesikatteen uusiminen - Juhlatalo Rak29, vuoden 2014 loput korjaustoimenpiteet - Jussaksentie 3, Svedjeland liikehuoneisto, käyttötarkoituksen muutostyöt Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar att grundrenoveringsanslaget för år 2015 utdelas i första skedet till följande projekt i enlighet med bilaga 1: - Gumbostrand skola, förnyande av vattentaket och fasadmålning - Lukkarin koulu, förnyande av vattentaket - Juhlatalo Rak29, slutförande av årets 2014 renoveringar - Jussasvägen 3, Svedjeland affärslokal, förändringsabeten gällande lokalens användningsändamål

10 2/ Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.

11 2/ Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman ulkoseinän rajoitettu kuntotutkimus / Begränsad granskning av ytterväggen på Nickby social- och hälsovårdsstation TEKVLK 17 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija/Beredare: tilapalvelupäällikkö/ lokalservicechef Juha Pohjonen, juha.pohjonen(at)sipoo.fi Tekninen valiokunta on esittänyt kysymyksen mahdollisista kosteusvaurioista Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman rakenteissa rakentamisen aikana. Nikkilän sosiaali- ja terveysasema (Jussaksentie 14, Sipoo) rakennettiin Ja sen rakennuttaja toimi Sipoon kunta ja rakennusurakoitsijana toimi Lujatalo Oy. Nikkilän Sosiaali- ja terveysaseman ulkoseinästä suoritettiin rajattu kuntotutkimus syksyllä 2014, jotta voitaisiin varmistaa ettei kosteusrasitetta ollut päässyt syntymään viivästyneiden rakennusvaiheiden aikana. Kuntotutkimuksen tilasi Sipoon Kunta Indoor Quality Service Oy:ltä (IQS). Rakennuskohdetta varten oli tehty valvontasuunnitelma, joka on lisättynä raportiin. Rakennusvalvojana toimi Sipoon kunta, joka vastasi suunnitelman toteuttamisesta. Rakentamisen aikana on tehty neljä huomautusta eristeiden suojauksien ja julkisivun sääsuojauksien puutteista: ; ; sekä Indoor Quality Service Oy suoritti kuntotutkimuksen syksyllä 2014, ja se valmistui Tutkimuksissa terveysaseman ulkoseinän eristetilassa todettiin tavanomaiset kosteusolosuhteet. Myös eristemateriaalin mikrobipitoisuudet olivat tutkituissa kohdissa tavanomaisia. Jatkotoimia tutkimuksen perusteella ei esitetä.

12 2/ Liitteet: Liite 1/ 17 tekvlk: Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman ulkoseinän rajattu kuntotutkimus, sisältäen Nikkilän Terveysaseman rakentamisen valvontasuunnitelman Liite 2/ 17 tekvlk: Raportti 14263, ulkoseinän rajattu kuntotutkimus, Nikkilän terveysasema. Liite 3/ 17 tekvlk: Testausseloste, MetropoliLab Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta merkitsee raportin tiedoksi. Tekniska direktörens förslag Tekniska utkottet antecknar rapporten för kännedom. Teknisen johtajan muutettu ehdotus Tekninen valiokunta merkitsee raportin tiedoksi ja edellyttää, että mittaus toistetaan vuoden kuluttua, siten, että raportti mittausten tuloksista tuodaan valiokunnalle tiedoksi. Tekniska direktörens ändrade förslag Tekniska beslutar anteckna rapporten för kännedom och förutsätter att mätningen upprepas om ett år, så att en rapport om rapportens mätningar ges för kännedom. Päätös Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Det ändrade förslaget godkändes enhälligt.

13 2/ Lausunto Östersundom-toimikunnalle Östersundomin yleiskaavaehdotuksesta / Utlåtande för Östersundom- gällande förslaget till generalplan för Östersundom TEKVLK 18 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija/Beredare: Vesihuoltopäällikkö / Vattenförsörjningschef Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi ja Kuntatekniikan päällikkö / Kommunteknisk chef Risto Hautsalo, risto.hautsalo(at)sipoo.fi Asia Helsingin, Sipoon ja Vantaan valtuustot päättivät vuoden 2010 lopulla, että Östersundomin alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen kuntien yhteinen yleiskaava. Yleiskaava määrittää karkealla tasolla: joukkoliikenteen perusratkaisut asukas- ja työpaikkamäärän rakentamisalueiden rajaukset Tarkempi rakenne päätetään myöhemmissä suunnitteluvaiheissa eli osayleiskaava- ja asemakaavatasolla. Kuulutus ja lausuntopyyntö Östersundomin kuntien yhteisen yleiskaavan ehdotus on nähtävillä Ehdotukseen voi tutustua helmikuun tilaisuuksissa, verkossa sekä kaavanäyttelyissä Helsingissä, Sipoossa ja Vantaalla. Östersundom-toimikunta pyytää Sipoon kunnalta lausuntoa yleiskaavaehdotuksesta. Lausunto tulee antaa mennessä. Sipoon teknisen valiokunnan lausunto Sipoon tekninen valiokunta kiittää otsikossa mainitusta lausuntopyynnöstä ja toteaa, ettei teknisellä valiokunnalla ole yleiskaavaehdotuksesta huomautettavaa, lukuun ottamatta seuraavia huomioita: Vesihuolto Helsingin maankäytön siirtyessä Sipoon vesihuoltolaitoksen verkostojen alueelle, tulee verkosto-omaisuuden ja liiketoiminnan siirtämisestä HSY:lle tehdä omaisuus- ja liiketoimintakauppa. Tämän kaupan taloudellisia tai teknisiä vaikutuksia ei yleiskaavaehdotuksessa ole huomioitu. Yleiskaavaehdotuksen teknistaloudellisen selvityksen kappaleessa

14 2/ todetaan, että kuntien tulee ryhtyä toimenpiteisiin vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentamiseksi Östersundomin alueella. Sipoon tekninen valiokunta esittää, että ko. toiminta-alueen laajennus Helsingin ja Vantaan alueiden osalta koskee Helsingin Seudun Ympäristöpalvelun vesihuoltotoimintaa ja lisäksi HSY:n tulee ryhtyä neuvottelemaan Sipoon kunnan ja sen vesihuoltolaitoksen kanssa liiketoimintakaupasta koskien Sipoon kunnan ja vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta ja vesihuolto-omaisuutta. Yleiskaavaehdotuksessa ei ole myöskään esitetty riittävän selkeästi tullaanko nykyiset vesihuoltojärjestelmät kytkemään uusiin linjoihin vai jäävätkö jo rakennetut järjestelmät käyttöön sellaisenaan. Toisin sanoen, yleiskaavaehdotuksessa ei ole riittävän selvästi esitetty, sisältyykö uuden jätevesijärjestelmän Sipoon kapasiteettivarausosuuteen ( asukasta) jo nykyinen jätevesimäärä vai ei. Yleiskaavaehdotuksessa ei ole myöskään esitetty, mitä talousvesiyhteydelle Sipoon puolelta Östersundomiin on tarkoitus tehdä omaisuus- ja liiketoimintakaupan jälkeen. Katu- ja viheralueet Katu- ja viheralueet yksikkö toteaa, ettei yleiskaavaehdotuksesta ole huomautettavaa. Liitteet: Liite 1/ 18 tekvlk: Lausuntopyyntö, Östersundom-toimikunta, Östersundomin yleiskaavaehdotus Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta antaa asiassa valmistelun mukaisen lausunnon Östersundom-toimikunnalle. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Tekniska direktörens förslag Tekniska ger utlåtande åt Östersundom- i enlighet med beredningen. Paragrafen justeras omedelbart. Vastaehdotus Gunilla Holmberg: Asia jätetään pöydälle. Lausuntoa syytä tarkentaa katu- ja viheralueet -yksikön osalta. Ehdotusta ei kannatettu.

15 2/ Motförslag Gunilla Holmberg: Ärendet bordläggs. Utlåtandet bör preciseras för Enheten för gatu- och grönområdens del. Förslaget understöddes inte. Päätös Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Gunilla Holmberg jätti päätöksestä eriävän mielipiteen Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Beslut Tekniska direktörens förslag godkändes. Gunilla Holmberg reserverade sig mot beslutet. Paragrafen justerades på mötet.

16 2/ Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärenden TEKVLK 19 Tekninen valiokunta / Tekniska Valmistelija / Beredare: Tekninen johtaja / Teknisk direktör Ilari Myllyvirta, Tekninen johtaja antaa ajankohtaiskatsauksen. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. Tekniska direktörens förslag Tekniska antecknar översikten för kännedom. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.

17 2/ Viranhaltijapäätökset / Tjänstemannabeslut TEKVLK 20 Tekninen valiokunta / Tekniska Tekninen johtaja / Teknisk direktör - Hankintapäätös 1, Sipoo-talo/kiinteistönhuolto -rajapinnan toimivuus, valmennusohjelman hankinta Valmennusohjelma hankitaa Wiltrain Oy:ltä kattohintaan 4640 euroa. - Henkilöstöpäätös 1, Siivoustyönjohtajan valinta Sipoon siivoustoiminnassa hakemusaikana tapahtuneiden henkilömuutosten ja niitä seuranneiden toiminnan uudelleen järjestelyiden takia tehtävään ei haastateltu tai valittu ketään. - Henkilöstöpäätös 2, Rakennustarkastajan valinta Rakennustarkastajaksi valitaan DI Staffan Mickos. - Henkilöstöpäätös 3, Investointipäällikön valinta Investointipäälliköksi valitaan Ermo Mattila. - Henkilöstöpäätös 4, Putkimestarin valinta Putkimestariksi valitaan Jarmo Kyytsönen. Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef - Hankintapäätös 1, Määräaikaisen 1-5 ulkopuolisen siivoustyönjohtajan hankinta Saatujen tarjousten, tehtävä vaatimusten sekä käytyjen keskustelujen perusteella valitaan ISS:n tarjous ja tehtävään valitaan Saara Peuraniemi. - Hankintapäätös 2, Sipoon kunnan kiinteistöjen arvonmäärittelijän valinta Tilataan kiinteistöjen Hindsbyn koulu ja siihen liittyvä kyläyhteisön tontin, Gesterbyn koulun, Runebergin päiväkodin, Savijärven vapaa-ajanrakennuksen, Ruorikujan sekä Albackan arvonmääritys Newsec Valuation Oy:ltä - Hankintapäätös 3, Sipoon kunnan kiinteistöjen toisen arvonmäärittelijän valinta Tilataan kiinteistöjen Hindsbyn koulu ja siihen liittyvä kyläyhteisön tontti, Gesterbyn koulu, Runebergin päiväkoti, Savijärven vapaa-ajanrakennus, Ruorikuja sekä Albacka arvonmääritys Realia Management Oy:ltä.

18 2/ Hankintapäätös 4, Rakennusautomaation toimivuuden ja käyttöliittymän kehittämishankkeen konsultin valinta Valitaan rakennusautomaation toimivuuden ja käyttöliittymän kehittämishankkeeseen konsultti Jarmo Antikainen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä. Vesihuoltopäällikkö / Vattenförsörjningschef - Muu päätös 1, Anomus osittaisesta jätevesimaksun vapautuksesta / Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab Oy Sipoo Jäähalli -Sibbo Ishall Ab:lle myönnetään vapautus jätevesimaksusta välisenä aikana 1560 m3 osalta. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se käytä kuntalain 51 mukaista otto-oikeutta. Tekniska direktörens förslag Tekniska antecknar besluten för kännedom och beslutar att inte använda sin upptagningsrätt i enlighet med 51 i kommunallagen. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.

19 2/ Ilmoitusasiat / Delgivningar TEKVLK 21 Tekninen valiokunta / Tekniska Ei ilmoitusasioita.

20 2/ Muut asiat / Övriga ärenden TEKVLK 22 Tekninen valiokunta / Tekniska Tiedusteltiin löytyisikö Porvoon musiikkiopiston alaiselle Porvoon taidekoululle korvaavia tiloja Söderkullasta nykyisten tilojen poistuessa käytöstä. Tilapalvelupäällikkö Juha Pohjonen selvittää asiaa. Seuraava valiokunnan kokous maanantaina alkaa klo

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 4/2017 1 Aika/Tid 19.04.2017, Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 6/2017 1 Aika/Tid 25.04.2017, Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 3/2016 1 Aika/Tid 14.03.2016, Klo/Kl. 17:16-18:49 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala KH1 / Sockengården KST1 Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:16-18:49 Puh.joht./Ordf.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 3/2017 1 Sipoon Vesi - Sibbo Vatten -liikelaitoksen johtokunta Aika/Tid 04.04.2017, Klo/Kl. 17:00-17:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 11/2015 1 Aika/Tid 07.12.2015, Klo/Kl. 17:00-19:50 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Gumbontalo, Gumbontie 222, Sipoo Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-19:50 Puh.joht./Ordf.

Lisätiedot

Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2

Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2 1/2017 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 29.08.2017, Klo/Kl. 17:00-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2 Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum 4/2017 1 Aika/Tid 23.05.2017, Klo/Kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh- mötesrum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundbäck Janica 17:30-18:15

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 3/2017 1 Aika/Tid 07.02.2017, Klo/Kl. 17:15-18:35 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:15-18:35 Puh.joht./Ordf. Hursti

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 8/2016 1 Aika/Tid 13.09.2016, Klo/Kl. 17:30-23:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kokoushuone (KEKE) Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:30-23:00 Puh.joht./Ordf. Hursti

Lisätiedot

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Saneerauskohteiden valinta, 1. vaihe 02.02.2015 Projektiryhmä 1 Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Projektin vetäjä: Rainer Långsjö Projektiryhmä:

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 9/2016 1 Aika/Tid, Klo/Kl. 17:00-17:45 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Kankfelt Tim 17:00-17:45 pj./ordf.

Lisätiedot

Willa Söder, Taasjärventie 1, SÖDERKULLA

Willa Söder, Taasjärventie 1, SÖDERKULLA 5/2017 1 Aika/Tid 29.05.2017, Klo/Kl. 17:00-17:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Willa Söder, Taasjärventie 1, 01150 SÖDERKULLA Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-17:30

Lisätiedot

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1

2/ Pöytäkirja Protokoll. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 2/2015 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 09.03.2015, Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Rope Maarit

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 4/2015 1 Aika/Tid 20.04.2015, Klo/Kl. 17:00-19:00 Paikka/Plats Kuntala KH 1 - Sockengården KST 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-19:00 Puh.joht./Ordf.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 3/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 3/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 3/2016 1 Aika/Tid 25.04.2016, klo/kl. 17:00-18:35 Paikka/Plats Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 2 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan väistötila, Iso kylätie 31 / Byggnadstillsyns tillfällig lokal, Stora byvägen 31

Rakennusvalvonnan väistötila, Iso kylätie 31 / Byggnadstillsyns tillfällig lokal, Stora byvägen 31 2/2015 1 Aika/Tid 11.02.2015, Klo/Kl. 17:00-18:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Rakennusvalvonnan väistötila, Iso kylätie 31 / Byggnadstillsyns tillfällig lokal, Stora byvägen 31 Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 7/2015 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:0 Paikka Plats Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum Sipoossa Sibbo 18.11.2015 Pöytäkirja nähtävänä

Lisätiedot

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh-mötes rum

Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh-mötes rum 3/2017 1 Aika/Tid 26.04.2017, Klo/Kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala Kh- kokoushuone / Sockengården Kh-mötes rum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundbäck Janica 17:30-18:15

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 7/2016 1 Aika/Tid 24.08.2016, Klo/Kl. 17:00-17:50 Paikka/Plats Ent. Kungsvägen skola -Iso kylätie 8 / Stora byvägen 8 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Kankfelt Tim 17:00-17:50

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 1/2017 1 Aika/Tid 23.01.2017, Klo/Kl. 17:30-19:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Söderkullan kartano Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Suuronen Juha 17:30-19:20 puh.joht./ordf. Sundman Richard

Lisätiedot

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Saneerauskohteiden valinta, 2. vaihe 08.06.2015 Projektiryhmä 1 Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Projektin vetäjä: Rainer Långsjö Projektiryhmä:

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot 7/2015 1 Aika/Tid 17.08.2015, klo/kl. 17:00-19:30 Paikka/Plats Kuntala KH 1 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Boman Rainer 17:00-19:30 Puh.joht./Ordf. Hursti

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot 10/2012 1 Aika/Tid 26.11.2012, klo/kl. 18:00-20:25 Paikka/Plats Kunnanhallituksen kokoushuone 2 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Wikström Anders 18:00-20:25

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 6/2015 1 Aika/Tid 08.06.2015, Klo/Kl. 18:00-19:05 Paikka/Plats Kuntala KH 1 - Sockengården KST 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 18:00-19:05 Puh.joht./Ordf.

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 9/2016 1 Aika/Tid 26.09.2016, Klo/Kl. 17:30-22:16 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-2 kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundman Richard 17:30-22:16 vara puh.joht/viceordf.

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-19:20 Paikka/Plats Sisco Oyj, Linnanpajantie 26, Helsinki / Borgsmedjevägen 26, Helsingfors

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-19:20 Paikka/Plats Sisco Oyj, Linnanpajantie 26, Helsinki / Borgsmedjevägen 26, Helsingfors 7/2016 1 Aika/Tid 16.08.2016, Klo/Kl. 17:00-19:20 Paikka/Plats Sisco Oyj, Linnanpajantie 26, Helsinki / Borgsmedjevägen 26, Helsingfors Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/social- och hälsovårdsutsk 3/2016 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:30 Paikka Plats Kuntala, kokoushuone 2 (KEKE) / Sockengården, mötesrum 2 (KEKE) Sipoossa Sibbo 21.4.2016 Pöytäkirja nähtävänä Protokollet

Lisätiedot

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark.

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark. Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 107 17.12.2012 Laskujen hyväksyminen 2013 / Godkännande av räkningar 2013 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 107 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta/utskottet för

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 10/2014 1 Aika/Tid 17.11.2014, Klo/Kl. 17:00-19:30 Paikka/Plats Kuntala KH 1 - Sockengården KST 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-19:30 Puh.joht./Ordf.

Lisätiedot

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo.

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo. Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 66 09.06.2010 Leppätien koulun uudisrakennuksen luonnospiirustukset 198/05.06.02/2009 KOULJAOS

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-18:30 Paikka/Plats Kuntalan kokoushuone 2 (KEKE) / Sockengården mötesrum 2 (KEKE)

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-18:30 Paikka/Plats Kuntalan kokoushuone 2 (KEKE) / Sockengården mötesrum 2 (KEKE) 10/2015 1 Aika/Tid 08.12.2015, Klo/Kl. 17:30-18:30 Paikka/Plats Kuntalan kokoushuone 2 (KEKE) / Sockengården mötesrum 2 (KEKE) Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Suuronen

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot 8/2012 1 Aika/Tid 12.09.2012, klo/kl. 18:25-20:15 Paikka/Plats OSALLISTUJAT/DELTAGARE Kotkan hyötyvoimala - Kotka nyttokraftverk Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Björkell Rolf 18:25-20:15

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 10/2015 1 Aika/Tid 10.11.2015, Klo/Kl. 17:00 Paikka/Plats Kuntala KH 1 - Sockengården KST 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-18:54 Puh.joht./Ordf. Hursti

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot. Keski-Oja Mervi 18:00-20:10 esittelijä/föredragand e Iijalainen Anne 18:00-19:00 asiantuntija

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot. Keski-Oja Mervi 18:00-20:10 esittelijä/föredragand e Iijalainen Anne 18:00-19:00 asiantuntija 8/2012 1 Aika/Tid 17.09.2012, klo/kl. 18:00-20:10 Paikka/Plats Kuntala, kokoushuone 2 (KEKE, toinen kerros) OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Wikström Anders

Lisätiedot

Tekninen valiokunta/tekniska utskottet

Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Tekninen valiokunta/tekniska utskottet 112 11.10.2016 Teknisen valiokunnan talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019/Investointiosa / Tekniska utskottets budget 2016 och ekonomiplan 2017-2019/Investeringsdel

Lisätiedot

Söderkullan kartano, Söderkullantie 701, Söderkulla

Söderkullan kartano, Söderkullantie 701, Söderkulla 11/2016 1 Tekninen valiokunta/tekniska Aika/Tid 07.12.2016, Klo/Kl. 17:00-20:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Söderkullan kartano, Söderkullantie 701, 01150 Söderkulla Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Investointiosa

Tilinpäätös 2015 Investointiosa Investointiosa Kunnan toteutuneet bruttoinvestoinnit olivat 16,7 m talousarvion ollessa 18,5 m. Infran ja rakennusten bruttoinvestointibudjetti alittui 3,2 m :lla ja maanostossa talousarvio ylittyi 1,7

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 126 07.10.2013 Tekninen valiokunta/tekniska 29 17.03.2014 utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 126 22.04.2014 Aloite kunnan tilojen käytöstä kolmannen sektorin tarpeisiin/sosialidemokraattinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 6/2017 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 10.10.2017, Klo/Kl. 17:30-19:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-2 kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Alaterä Mandi 17:30-19:15

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-20:00 Paikka/Plats Kuntala kh 2-kokoushuone / Sockengården mötesrum kh 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-20:00 Paikka/Plats Kuntala kh 2-kokoushuone / Sockengården mötesrum kh 2 5/2017 1 Aika/Tid 21.08.2017, Klo/Kl. 17:30-20:00 Paikka/Plats Kuntala kh 2-kokoushuone / Sockengården mötesrum kh 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Röman Micaela 17:30-20:00

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 8/2015 1 Aika/Tid 14.09.2015, Klo/Kl. 17:00-21:16 Paikka/Plats Kuntala KH 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:00-21:16 Puh.joht./Ordf. Hursti Jari 17:00-21:16

Lisätiedot

Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 2 / Sockengården, Kommunstyrelsens mötesrum 2

Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 2 / Sockengården, Kommunstyrelsens mötesrum 2 8/2012 1 Aika/Tid 21.11.2012, klo/kl. 16:00-17:10 Paikka/Plats OSALLISTUJAT/DELTAGARE Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 2 / Sockengården, Kommunstyrelsens mötesrum 2 Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum

Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum 5/2015 1 Aika/Tid 31.08.2015, Klo/Kl. 17:30-19:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 64 23.09.2015

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet

Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 9/2017 1 Kokouskutsu Möteskallelse Päivämäärä Datum Klo Kl. 17:30 Paikka Plats Kuntalan kh-2 kokoushuone Sipoossa Sibbo 22.11.2017 Antti Skogster sivistysvaliokunnan puheenjohtaja ordförande för bildningsutskottet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 4/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 4/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto 4/2016 1 Aika/Tid 31.05.2016, klo/kl. 17:30-18:15 Paikka/Plats Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 1 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

KH:n kokoushuone, Kuntala / KST:s mötesrum, Sockengården

KH:n kokoushuone, Kuntala / KST:s mötesrum, Sockengården 2/2016 1 Aika/Tid 01.02.2016, Klo/Kl. 17:30-19:45 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare KH:n kokoushuone, Kuntala / KST:s mötesrum, Sockengården Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Suuronen Juha

Lisätiedot

Ravintola Bistro Puisto, Kauppakuja 3 A, Sipoo

Ravintola Bistro Puisto, Kauppakuja 3 A, Sipoo 5/2017 1 Aika/Tid 24.05.2017, Klo/Kl. 17:00-19:32 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Ravintola Bistro Puisto, Kauppakuja 3 A, 04130 Sipoo Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Kankfelt Tim 17:00-19:32

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Mandi Alaterä ja Heikki Vestman sekä 19 muuta valtuutettua jättivät aloitteen, jossa he vaativat, että

Mandi Alaterä ja Heikki Vestman sekä 19 muuta valtuutettua jättivät aloitteen, jossa he vaativat, että Valtuusto 121 13.06.2016 Tekninen valiokunta/tekniska 128 07.12.2016 utskottet Aloite sisäilmaoireita aiheuttavien tilojen nopeaksi korvaamiseksi, Mandi Alaterä ja Heikki Vestman / Motion om att snabbt

Lisätiedot

Huom! Sosiaali- ja terveysaseman 3 kerros / OBS! Social- och hälsostationen, 3 vån

Huom! Sosiaali- ja terveysaseman 3 kerros / OBS! Social- och hälsostationen, 3 vån 3/2017 1 Vammaisneuvosto/Handikapprådet Aika/Tid 30.03.2017, Klo/Kl. 18:00-19:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Huom! Sosiaali- ja terveysaseman 3 kerros / OBS! Social- och hälsostationen, 3 vån Nimi/Namn

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 7/2017 1 Aika/Tid 18.09.2017, Klo/Kl. 17:30-21:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-2 kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Skogster Antti 17:30-21:30 puh.joht./ordf. Långsjö

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 8/2017 1 Aika/Tid 15.08.2017, Klo/Kl. 17:30-21:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:30-21:30 Puh.joht./Ordf. Engblom

Lisätiedot

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ 96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Pähkinälehdon

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 9 29.01.2014 43 11.02.2014 72 27.08.2014 6 09.09.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 15 06.03.2017 63 14.03.2017 Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi / Utlåtande

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 108 09.09.2013 Tekninen valiokunta/tekniska 16 24.02.2014 utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 77 11.03.2014 Aloite kaksoisviemäröintijärjestelmään siirtymisestä/sami Virpiö / Motion angående

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:00-16:35 Paikka/Plats Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8/Stora Byvägen 8. Luokkahuone/Klassrum H 109

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:00-16:35 Paikka/Plats Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8/Stora Byvägen 8. Luokkahuone/Klassrum H 109 18/2015 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 14.12.2015, Klo/Kl. 16:00-16:35 Paikka/Plats Kungsvägens skola, Iso Kylätie 8/Stora Byvägen 8. Luokkahuone/Klassrum H 109 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn

Lisätiedot

Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg 11/2012 1 Aika/Tid 17.12.2012, klo/kl. 17:00-18:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Savijärven kartano - Savijärvi gård Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Björkell Rolf 17:00-18:10 pj/ordf.

Lisätiedot

Juhlatalo Rak 29:n korjaus- ja muutostyöt, urakoitsijoiden valinta/ Juhlatalo Rak 29:s reparations-och ändringsarbeten, val av entreprenörer

Juhlatalo Rak 29:n korjaus- ja muutostyöt, urakoitsijoiden valinta/ Juhlatalo Rak 29:s reparations-och ändringsarbeten, val av entreprenörer Tekninen valiokunta/tekniska utskottet 63 04.06.2014 Juhlatalo Rak 29:n korjaus- ja muutostyöt, urakoitsijoiden valinta/ Juhlatalo Rak 29:s reparations-och ändringsarbeten, val av entreprenörer 571/10.03/2014

Lisätiedot

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2014 / Utvecklingsplan för vattentjänster 2014

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2014 / Utvecklingsplan för vattentjänster 2014 Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 67 04.06.2014 182 17.06.2014 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2014 / Utvecklingsplan för vattentjänster 2014 660/10.03.01/2014 TEKVLK

Lisätiedot

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 66 08.06.2016 265 21.06.2016 Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret 1600/10.00.00/2016

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 5/2017 1 Aika/Tid 04.04.2017, Klo/Kl. 17:10-18:20 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:10-18:20 Puh.joht./Ordf. Hursti

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 106 09.12.2015 265 15.12.2015 43 20.04.2016 214 26.04.2016

Lisätiedot

Kerava-Nikkilä radan henkilöraideliikenteen tarveselvitys / Behovsutredning över persontrafik på Kervo-Nickby-banan

Kerava-Nikkilä radan henkilöraideliikenteen tarveselvitys / Behovsutredning över persontrafik på Kervo-Nickby-banan Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 101 09.12.2015 5 12.01.2016 Kerava-Nikkilä radan henkilöraideliikenteen tarveselvitys / Behovsutredning över persontrafik på Kervo-Nickby-banan

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot Suomenkielinen koulutusjaosto 5/2015 1 Aika/Tid 26.08.2015, klo/kl. 18:00-19:00 Paikka/Plats Kuntala, Kunnanhallituksen kokoushuone 2 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

8 Sipoon kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman hyväksyminen / Godkännande av utvecklingsplanen för vattentjänster i Sibbo kommun

8 Sipoon kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman hyväksyminen / Godkännande av utvecklingsplanen för vattentjänster i Sibbo kommun Tekninen valiokunta/tekniska 107 13.10.2014 utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 8 11.11.2014 8 Sipoon kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman hyväksyminen / Godkännande av utvecklingsplanen för

Lisätiedot

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Takauspäätös/Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab/Lausunto valituksen johdosta / Borgensbeslut/Oy

Lisätiedot

Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg 2/2013 1 Tekninen valiokunta/tekniska Aika/Tid 18.03.2013, klo/kl. 17:00-20:00 Paikka/Plats Kuntala kh1 - Sockengården kst 1 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 42 Kokousaika 24.5.2016 klo 17.00 18.20 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kallio Reino Leino Jukka Leino Outi Lindgren Hilkka

Lisätiedot

Aika/Tid 20.10.2014 Klo/Kl. 9:15-18:45 / 21.10.2014, Klo/Kl. 9:00-14:00 Paikka/Plats Hotelli Korpilampi, Espoo / Esbo 20.-21.10.

Aika/Tid 20.10.2014 Klo/Kl. 9:15-18:45 / 21.10.2014, Klo/Kl. 9:00-14:00 Paikka/Plats Hotelli Korpilampi, Espoo / Esbo 20.-21.10. 17/2014 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 20.10.2014 Klo/Kl. 9:15-18:45 / 21.10.2014, Klo/Kl. 9:00-14:00 Paikka/Plats Hotelli Korpilampi, Espoo / Esbo 20.-21.10.2014 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 11/2016 1 Aika/Tid 21.11.2016, Klo/Kl. 17:30-18:55 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, kh-2 kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Suuronen Juha 17:30-18:55 puh.joht./ordf. Sundman

Lisätiedot

Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman ulkoseinän rajattu kuntotutkimus. Juha Pohjonen

Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman ulkoseinän rajattu kuntotutkimus. Juha Pohjonen Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman ulkoseinän rajattu kuntotutkimus Juha Pohjonen 26.1.2015 Sisällys 1 Nikkilän terveysaseman rajatun kuntotutkimuksen lähtötilanne... 1 2 Nikkilän terveysaseman rakentamisen

Lisätiedot

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad Valtuusto 95 16.05.2016 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 250 07.06.2016 sen Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad 1293/10.00.02/2015

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Söderkullan osayleiskaavan 2015 kumoaminen, ehdotus / Planeförslag för upphävande av Söderkulla delgeneralplan 2015 310/10.02.02/2013 MAAJAOS 70 Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 28.8.2013 Valmistelija/Beredare:

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 8/2015 1 Aika/Tid 18.11.2015, Klo/Kl. 17:00-18:56 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat:

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat: Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 01.12.2011 4 Leppätien koulun tilaohjelman muutos 198/05.06.02/2009 KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto

Lisätiedot

Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum

Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum 6/2015 1 Aika/Tid 28.09.2015, Klo/Kl. 17:30-19:35 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone / Sockengården, kommunstyrelsens mötesrum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 7/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , klo/kl. 17:00-18:30

PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL 7/ SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. Suomenkielinen koulutusjaosto. Aika/Tid , klo/kl. 17:00-18:30 Suomenkielinen koulutusjaosto 7/2015 1 Aika/Tid 07.12.2015, klo/kl. 17:00-18:30 Paikka/Plats OSALLISTUJAT/DELTAGARE Kuntala, Keken kokoushuone Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Rope

Lisätiedot

Artturi - Pohjoinen koulutie 1 C / Norra skolvägen 1 C

Artturi - Pohjoinen koulutie 1 C / Norra skolvägen 1 C 10/2016 1 Aika/Tid, Klo/Kl. 17:00-18:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Artturi - Pohjoinen koulutie 1 C / Norra skolvägen 1 C Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Kankfelt Tim 17:00-18:30 pj./ordf.

Lisätiedot

Nikkilän sosiaali- ja terveysasema, III krs / Nickby social- och hälsostation, III vån, Jussasvägen

Nikkilän sosiaali- ja terveysasema, III krs / Nickby social- och hälsostation, III vån, Jussasvägen 8/2015 1 Aika/Tid 16.09.2015, Klo/Kl. 17:00-19:25 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Nikkilän sosiaali- ja terveysasema, III krs / Nickby social- och hälsostation, III vån, Jussasvägen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen RAKENNUSKIELLON JA TOIMENPIDERAJOITUKSEN JATKAMINEN/BOX JA VÄSTERSKOG / FÖRLÄNGNING AV BYGGNADSFÖRBUD OCH ÅTGÄRDSBEGRÄNSNING/BOX OCH VÄSTERSKOG TEYMPLTK 95 Tekniikka- ja ympäristölautakunta / Nämnden för

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/2015 11 Kokousaika 31.3.2015 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa

Lisätiedot

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan Valtuusto 119 13.11.2017 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 5 28.11.2017 sen 5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020 322/02.02.00/2017 KH 267 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone / Kommunstyrelsens mötesrum

Kunnanhallituksen kokoushuone / Kommunstyrelsens mötesrum 6/2016 1 Aika/Tid 14.06.2016, Klo/Kl. 19:00-22:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone / Kommunstyrelsens mötesrum Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan väistötila, Iso kylätie 31 / Byggnadstillsyns tillfällig lokal, Stora byvägen 31

Rakennusvalvonnan väistötila, Iso kylätie 31 / Byggnadstillsyns tillfällig lokal, Stora byvägen 31 4/2015 1 Aika/Tid 22.04.2015, Klo/Kl. 17:00-19:30 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Rakennusvalvonnan väistötila, Iso kylätie 31 / Byggnadstillsyns tillfällig lokal, Stora byvägen 31 Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Topelius-sali/Nikkilän kirjasto / Topelius-salen/Nickby bibliotek

Topelius-sali/Nikkilän kirjasto / Topelius-salen/Nickby bibliotek 1/2015 1 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Aika/Tid 03.02.2015, Klo/Kl. 18:00-21:10 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Topelius-sali/Nikkilän kirjasto / Topelius-salen/Nickby bibliotek Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Nikkilän Sydämen päiväkoti, hankesuunnitelman hyväksyminen / Nickby Hjärtas daghem, godkännande av projektplanen

Nikkilän Sydämen päiväkoti, hankesuunnitelman hyväksyminen / Nickby Hjärtas daghem, godkännande av projektplanen Tekninen valiokunta/tekniska utskottet 109 11.10.2016 Nikkilän Sydämen päiväkoti, hankesuunnitelman hyväksyminen / Nickby Hjärtas daghem, godkännande av projektplanen 1656/10.03.02/2016 TEKVLK 109 Tekninen

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist,

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, Valtuusto 102 01.11.2010 Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelma 1191/02.01.00/2010 KH 293 Kunnanhallitus 4.10.2010 Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, sture.lindqvist@sipoo.fi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot