Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot"

Transkriptio

1 8/ Aika/Tid , klo/kl. 18:25-20:15 Paikka/Plats OSALLISTUJAT/DELTAGARE Kotkan hyötyvoimala - Kotka nyttokraftverk Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Björkell Rolf 18:25-20:15 pj/ordf. Boman Rainer 18:25-20:15 varapj/viceordf. Sjöholm Inger 18:25-20:15 jäsen/ledamot Lindblad Christel 18:25-20:15 jäsen/ledamot Jaatinen Jukka 18:25-20:15 varaj/suppleant MUU/ANNAN Wickström Karl-Johan 18:25-20:15 pöytäkirjanp./protokoll f. Myllyvirta Ilari 18:25-20:15 esitt/föredragande Kyttälä Christel 18:25-20:15 ympsuojpääll/miljövår dschef Stolp Matti 18:25-20:15 Kuntatekn.päällKomm unteknisk chef Huttunen Matti 18:25-20:15 Vesihuoltopääll/Chef för vattentj. Piipponen Kyösti 18:25-20:15 Rakennusvalvontap. / Byggnadstillsynschef Junkkarinen Kaisa 18:25-20:15 Controller POISSA/BOR TA Granqvist Peter Björn Jani Buddas Pirkko Sittnikow Pentti Valtonen Pia Hallikainen Johanna jäsen/ledamot jäsen/ledamot jäsen/ledamot jäsen/ledamot jäsen/ledamot kunnanh. edust./kst. repr. Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden Päivämäärä Datum Pöytäkirjan tarkastus Protokolljustering Pöytäkirja nähtävänä Protokollet framlagt Puheenjohtaja/Ordförande Pöytäkirjantarkastaja/Protokolljuste rare Pöytäkirjanpitäjä/Protokollförare Pöytäkirjantarkastaja/Protokolljustera re

2 8/ LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA/ÄRENDEFÖRTECKNING Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 76 Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare 4 77 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan 5 78 Tekniikka- ja ympäristövaliokunnan talousarvio /Käyttötalous / Utskottets för teknik och miljö budget 2013 och ekonomiplan /Driftsekonomin 79 Tekniikka- ja ympäristövaliokunnan talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma /Investointiosa / Utskottets för teknik och miljö budget 2013 och ekonomiplan /Investeringsdelen 80 Aloite toimenpiteistä liikennemelua vastaan - Lausunto / Motion om åtgärder mot trafikbuller - Utlåtande/Monika Zakowski 81 Tilapalvelupäällikön palkkaaminen Toimitilat-yksikön johtoon / Anställande av lokalservicechef för att leda enheten Lokalitetsförvaltning Ilmoitusasiat / Delgivningar Muut asiat / Övriga ärenden 16

3 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet TEYMPVLK 75 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för teknik och miljö Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.

4 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare TEYMPVLK 76 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för teknik och miljö Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin/till protokolljusterare valdes Inger Sjöholm & Rainer Boman

5 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan TEYMPVLK 77 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för teknik och miljö Todettiin, että esittelyteksti ja liitteet asiassa 5 on muokattu listan lähettämisen jälkeen, jonka jälkeen esityslista hyväksyttiin. Konstaterades att föredragningstexten och bilagorna i ärendet 5 har omformats sedan föredragningslistan skickats ut varefter föredragningslistan godkändes.

6 / Tekniikka- ja ympäristövaliokunnan talousarvio /Käyttötalous / Utskottets för teknik och miljö budget 2013 och ekonomiplan /Driftsekonomin 308/ /2012 TEYMPVLK 78 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för teknik och miljö Valmistelija/Beredare: tekninen johtaja Ilari Myllyvirta, ilari.myllyvirta(at)sipoo.fi Kunnanhallitus vahvisti vuoden 2013 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa koskevat kehykset ja ohjeet. Kunnan kokonaistaloudellisten näkymien vuoksi kunnan kokonaiskehyksissä on huomioitu käyttömenojen noin 4 %:n vuotuinen lisäys. Toimialojen kehysten lähtökohtina ovat olleet vuoden 2011 tilinpäätös sekä kuluvan vuoden alustava toteutumaennuste. Kehys huomioi työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset palkankorotukset sekä inflaatiosta aiheutuvat kustannusten nousupaineet. Maksutulojen sekä muiden myyntitulojen osalta on kehyksissä huomioitu noin 1,5 %:n vuotuinen lisäys, joka käsittää mahdolliset maksujen korotukset sekä väestönkasvun vaikutuksen. Väestönkasvun arvioidaan olevan v noin 2 %. Tekniikka- ja ympäristövaliokunnalle vahvistettu talousarviokehys koostuu 14,011 milj. euron tuotoista ja 17,999 milj. euron menoista jolloin kehyksen nettomenoksi jää 3,988 milj. euroa. Kehyksen tuottoihin on sisällytetty edellisen vuoden Bastukärrin ja Östersundomin satunnaiset tuotot, joita vuonna 2013 enää ole. Näin ollen kehyksen tuotot ovat noin 1,7 milj. euroa suuremmat kuin niiden kuuluisi olla. Kun edellä mainittu osuus poistetaan kehyksestä korjatuksi tuloksi jää 12,311 milj. euroa ja korjatuksi nettomenoksi jää 5,688 milj. euroa. Tekniikka- ja ympäristöosaston tulot ovat euroa ja se ylittää 210,400 eurolla korjatun kehyksen euroa. Vastaavasti menot ovat euroa ja se alittaa eurolla kehyksen euroa. Osaston nettomeno on ja se alittaa eurolla korjatun kehyksen euroa. Osastolla on annettujen ohjeiden ja kehysten perusteella laadittu talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus. Tulosyksikkökohtaiset määrärahat ovat liitteessä 1/ 78 teympvlk, tiedot toiminnoittain liitteessä 2/ 78 teympvlk. Määrärahat sisältävät tekniselle sektorille sisällytetyt tehtävien kustannukset. Osaston budjetissa on mahdollisuus määräaikaisten henkilöiden ja palvelurakenteen muutosten osalta toteuttaa kahden henkilön pysyvä palkkaaminen. Henkilöiden palkkaamisen tarve selvitetään tarkemmin

7 / talousarviovuoden kuluessa. Talousarvion ja taloussuunnitelman tekstiosa (liitteenä 3/ 78 teympvlk) sisältää tulosyksiköiden toiminta-ajatukset, strategiset tavoitteet vuosille , sitovat tavoitteet vuosille 2013 ja tunnusluvut. Teknisen johtajan ehdotus: Tekniikka- ja ympäristövaliokunta hyväksyy laaditun talousarvioehdotuksen niin, että nettomenot ovat Lisäksi valiokunta hyväksyy liitteen 3/ 78 teympvlk mukaisen ehdotuksen talousarvion ja taloussuunnitelman tekstiosaksi. Tekniska direktörens förslag: Utskottet för teknik och miljö godkänner det uppgjorda budgetförslaget så att nettoutgifterna är Dessutom godkänner utskottet förslaget till textdel i budgeten och ekonomiplanen enligt bilaga 3/ 78 temiljuts. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Förslaget godkändes enhälligt. Tämän lisäksi valiokunta toivoo, että talousarviosta kävisi ilmi yksikkökohtaiset henkilöstövahvuudet ja ostopalvelujen laatu sekä määrä. Myös yksikkökohtaista kustannusseurantaa ja raportointia tulisi tehostaa. Därtill önskar utskottet att ur budgeten skulle framgå personlastyrkan per enhet samt köpta tjänsters art och omfattning. Även den enhetsvisa kostnadsuppföljningen och rapporteringen bör effektiveras

8 / Tekniikka- ja ympäristövaliokunnan talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma /Investointiosa / Utskottets för teknik och miljö budget 2013 och ekonomiplan /Investeringsdelen 308/ /2012 TEYMPVLK 79 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för teknik och miljö Valmistelija/Beredare: tekninen johtaja/teknisk direktör Ilari Myllyvirta, ilari.myllyvirta(at)sipoo.fi Kunnanhallitus vahvisti vuoden 2013 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa koskevat kehykset ja ohjeet. Vuoden 2013 talousarviokehyksessä on varauduttu noin 19,9 miljoonan euron bruttoinvestointeihin. Tekniikka- ja ympäristövaliokunta tekee investointiesitykset ja kustannusarviot kuultuaan ao. osastoja/ keskuksia. Vuosien investointiesitysten lisäksi on jätettävä alustava investointisuunnitelma vuosiksi Osastojen ehdotukset on jaettu uusinvestointeihin, perusparannuksiin ja irtaimeen omaisuuteen ja sisältävät sekä käynnissä olevien hankkeiden loppuunsaattamista että uusia hankkeita. Tekniikka- ja ympäristöosastolla on laadittu tekniikka- ja ympäristöosaston alustava investointisuunnitelma, joka sisältää talonrakennushankkeita, katujen, puistojen, vesi- ja viemärilaitoksen infra-hankkeet sekä irtaimen omaisuuden (liite 1/ 79 teympvlk). Sekä sosiaali- ja terveysosastolla että sivistysosastolla on laadittu investointisuunnitelmat ko. osastojen investointitarpeista. Investointisuunnitelman pohjana toimi kesällä kunnan johtoryhmän hyväksymä yhteinen investointisuunnitelmapohja. Sekä sosiaali- ja terveysvaliokunta että sivistysvaliokunta lisäsivät omilta osiltaan investointeja. Päätöksissään sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää tekniikka- ja ympäristövaliokunnalle investointisuunnitelman hyväksymistä ja sivistysvaliokunta päätöksen liitteenä olevia investointeja. Tekniikka- ja ympäristöosasto on arvioinut investointitarpeita ja mahdollisuuksia, ja sen perusteella esittää valiokunnalle liitteissä 2/ 79 teympvlk ja 3/ 79 teympvlk olevien sosiaali- ja terveysosaston ja sivistysosaston muutettuja investointisuunnitelmia. Liitteenä olevissa investointisuunnitelmissa on esitetty myös ne valiokuntien esitykset, joita ei esitetä hyväksyttäväksi.

9 / Investointiesitys vuodelle 2013 ovat osastoittain seuraava: sosiaalija terveysosasto 11,05 M, sivistysosasto 3,63 M ja tekniikka ja ympäristöosasto 7,05 M eli yhteensä 21,73 M. Investointiesitys vuodelle 2013 ylittää asetetun kehyksen 1,83 M. Tekniikka ja ympäristöosaton investoinnit kasvavat. Vuoden 2012 investoinnit noin 3,7 M kasvavat vuonna 2013 noin 7,1 M :oon eli noin 3,4 M. Investointikustannusten kasvu johtuu pääosin uusista kaava-alueista, joita on suunniteltu rakennettavaksi merkittävästi enemmän kuin vuonna Suurimmat infrahankkeet ovat Kartanorinteessä, Pähkinälehdossa ja Taasjärvellä. Infran investoinnit on ajoitettu yhdessä Kehitys-ja kaavoituskeskuksen kanssa siten, että kunnan kasvu on suunniteltua. Lisäksi perusparannusinvestointeja on nostettu jonkin verran vuoteen 2012 verrattuna. Ne ovat kuitenkin vielä matalalla tasolla. Teknisen johtajan ehdotus: Tekniikka- ja ympäristövaliokunta hyväksyy oman toimialansa osalta ehdotuksen talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman investointiosaksi liitteen 1/ 79 teympvlk mukaan. Tekniikka- ja ympäristövaliokunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi liitteen mukaiset sosiaali- ja terveysosaston ja sivistysosaston investoinnit (liitteet 2/ 79 teympvlk ja 3/ 79 teympvlk). Tekniska direktörens förslag: Utskottet för teknik och miljö godkänner förslaget till investeringsdelen i budgeten 2013 och ekonomiplanen för sitt verksamhetsområde enligt bilaga 1/ 79 temiljuts. Utskottet för teknik och miljö föreslår för kommunstyrelsen att socialoch hälsovårdsavdelningens och bildningsavdelningens investeringar godkänns enligt bilagan (bilagorna 2/ 79 temiljuts och 3/ 79 temiljuts). Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Förslaget godkändes enhälligt.

10 / Aloite toimenpiteistä liikennemelua vastaan - Lausunto / Motion om åtgärder mot trafikbuller - Utlåtande/Monika Zakowski 404/ /2012 TEYMPVLK 80 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för teknik och miljö Valmistelija/Beredare: kuntatekniikan päällikkö / kommuntekniska chefen Matti Stolp. matti.stolp(at)sipoo.fi Monika Zakowski on jättänyt Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän puolesta aloitteen koskien Porvoon moottoritien E 18 aiheuttamasta liikennemelusta. Aloitteessa esitetään, että melupäästöt tulee selvittää perusteellisesti ja järjestelmällisesti, jonka jälkeen ryhdytään toimenpiteisiin liikennemelun vähentämiseksi. Yhteistyö Tielaitoksen ja terveystarkastuksen kanssa on tässä yhteydessä tärkeää. Aloite on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä 1/ 80 teympvlk. Tekniikka- ja ympäristövaliokunta esittää asiasta lausuntonaan seuraavaa: Meluntorjuntaan ja meluun liittyviä asioita käsitellään mm. ympäristönsuojelulaissa, maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä terveydensuojelulaissa. Melutason ohjearvot on määritelty valtioneuvoston asetuksissa. Sipoon tieliikenteen meluselvitys on valmistunut lokakuussa 2006, jonka jälkeen liikennemäärät ovat edelleen lisääntyneet. Tehdyn selvityksen mukaan E 18-tien varrella liikennemelun kannalta haitallisia alueita on mm. Boxissa ja Västerskogissa. Meluntorjunnan kannalta tilanne on vaikea, koska liikennemelulle alttiit kohteet ovat hajanaisesti ja näin ollen rakenteellista meluntorjuntaa on vaikea toteuttaa kohtuullisin kustannuksin. Tekniikka- ja ympäristövaliokunta pitää aloitteessa esitettyjä ehdotuksia perusteltuina. Valiokunta toteaa, että E 18-tien meluntorjunta kuuluu Liikennevirastolle. Tekniikka- ja ympäristövaliokunta tulee esittämään Liikennevirastolle, että E 18-tien osalta tulee kartoittaa tämän hetken pahimmat liikennemelualueet ja esittää toimenpiteet niiden vähentämiseksi. Teknisen johtajan ehdotus: Tekniikka- ja ympäristövaliokunta päättää antaa asiasta edellä

11 / olevan mukaisen lausunnon. Tekniska direktörens förslag: Utskottet för teknik och miljö beslutar att i ärendet ge ett utlåtande enligt ovan. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Förslaget godkändes enhälligt.

12 / Tilapalvelupäällikön palkkaaminen Toimitilat-yksikön johtoon / Anställande av lokalservicechef för att leda enheten Lokalitetsförvaltning 18/ /2012 TEYMPVLK 81 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för teknik och miljö Valmistelija/Beredare: tekninen johtaja/teknisk direktör Ilari Myllyvirta, ilari.myllyvirta(at)sipoo.fi Kunnanhallitus päätti talousarviokäsittelyn yhteydessä esittää tilapalvelupäällikön viran perustamista, jonka Valtuusto vahvisti Tekniikka- ja ympäristövaliokunta päätti kokouksessaan perustaa uuden Tilapalvelut tulosyksikön. Kunnanhallitus päätti , että tilapalvelupäällikön virka perustetaan alkaen tekniikka- ja ympäristöosastolla. Kokouksessa kunnanhallitus päätti käyttää asiassa kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan tilapalvelut-yksikön perustamisasiassa ja jätti asian pöydälle. Kokouksessa kunnanhallitus päätti, että tekniikka- ja ympäristöosastolle ei perusteta uutta tulosyksikköä vaan toimitilahallintoa kehitetään nykyisen organisaation puitteissa. Toimitilat-yksikköä johtaa kiinteistöpäällikkö Markku Koskinen, jonka KEVA:n mukainen eläkeikä on täyttynyt marraskuussa Hänen kanssa on käyty yhteistyöneuvotteluja ja , joissa on käsitelty hänen siirtymistä asiantuntijatehtäviin. Käydyissä neuvotteluissa Markku Koskinen on esittänyt omat ehdotuksensa mahdollisista työtehtävistä muutettaessa kiinteistöpäällikön virka asiantuntijatehtäväksi. Toimitilat-yksikön tehtäviä esitetään muutettavaksi siten, että tilapalvelupäällikön viran tehtäväksi määritellään toimitilat-yksikön tehtävien johtaminen ja niistä vastaaminen ja kiinteistöpäällikön viran tehtäväksi määritellään tekniikka- ja ympäristöosastolla asiantuntijatehtävät, jotka tekninen johtaja määrittää tarkemmin. Lisäksi esitetään, että valiokunta päättä käynnistää tilapalvelupäällikön rekrytointiprosessin. Rekrytointiprosessin tavoitteena on, että uusi tilapalvelupäällikkö aloittaa Sipoon kunnan palveluksessa vuoden 2013 alusta. Rekrytointiprosessiin osallistuu tekninen johtaja ja hänen nimeämät virkamiehet sekä tekniikka- ja ympäristövaliokunnan puheenjohtaja. Teknisen johtajan esitys: Tilapalvelupäällikön tehtäväksi määritellään Toimitilat-yksikön johtaminen ja tehtävistä vastaaminen.

13 / Kiinteistöpäällikön viran tehtäväksi määritellään tekniikka- ja ympäristöosaston asiantuntijatehtävät, jotka tekninen johtaja määrittää tarkemmin. Käynnistetään tilapalvelupäällikön rekrytointi, johon osallistuvat tekninen johtaja ja hänen nimeämänsä virkamiehet sekä tekniikkaja ympäristövaliokunnan puheenjohtaja mahdollisuuksiensa mukaan. Tekniska direktörens förslag: Till lokaservicechefens uppgifter fastställs ledandet av och ansvarandet för uppgifter på enheten Lokalitesförvaltning. Till fastighetschefens uppgifter fastslås expertuppgifter på avdelningen för teknik och miljö som definieras noggrannare av tekniska direktören. Rekryteringen av lokalservicechefen påbörjas i vilken deltar tekniska direktören och av honom utsedda tjänstemän samt i mån av möjlighet ordföranden för utskottet för teknik och miljö. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Förslaget godkändes enhälligt.

14 Ilmoitusasiat / Delgivningar / TEYMPVLK 82 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för teknik och miljö Tekniikka- ja ympäristövaliokunta päättää merkitä tiedoksi seuraavat asiakirjat / Utskottet för teknik och miljö besluter anteckna följande dokument för kännedom: NIKKILÄN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA lisärakentaminen ja perusparantaminen P R O J E K T I R A P O R T T I nro Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja pyöräilyn laatukäytävien määrittely, raportti Kuntatekniikan päällikön hankintapäätöksiä / Kommuntekniska chefens anskaffningsbeslut - 8 Nikkilän viemäriverkoston vuotoselvitys tilataan FCG:ltä antaman tarjouksen mukaisesti kokonaishintaan (alv 0%) - 9 Vesihuoltolinjojen sivuhaarojen rakentaminen / Urakoitsijan valinta - Kassvikintien ja Konsulitien vesihuoltolinjojen rakennustyöt tilataan Majatie Ky:ltä maksuperusteina Majatie Ky:n jättämät Kalkkirannan vesihuollon IV-vaiheen yksikköhinnat Päällystystyöt 2012, urakoitsijan valinta - vuoden 2012 päällystysurakoitsijaksi valitaan Skanska Asfaltti Oy hintaan ,00. Valinnan perusteena oli edullisin hinta Mixintien perusparannustöiden välille Svärdfältintie - Isontalontie urakoitsijaksi valitaan Maarakennusliike Raimo T.A. Virtanen hintaan Valinnan perusteena oli edullisin hinta Talman leikkipuiston rakentaminen, urakoitsijan valinta - Talman leikkipuiston urakoitsijaksi valitaan Blekdal Oy hintaan Valinnan perusteena oli edullisin hinta Rudus Oy betoniaseman väliaikaisen tien rakentaminen, urakoitsijan valinta - väliaikaisen tien rakentaminen tilataan Blekdal Oy:ltä hintaan , johon ei sisälly rakennusmateriaaleja. Valinnan perusteena oli edullisin hinta. Kiinteistöpäällikön hankintapäätöksiä / Fastighetschefens anskaffningsbeslut

15 / Söderkullan sosiaali- ja terveysasema, arkkitehtisuunnittelijan valinta - Arkkitehtitoimisto Virta Palaste Leinonen Oy valitaan hintaan (kokonaiskatto-laskutusarvio) Kiinteistöpäällikön henkilöstöpäätöksiä / Fastighetschefens personalsbeslut - 2 Energia-asiantuntijan valinta - Määräaikaista tointa (kesto asti) haki kaksi henkilöä, joista valittiin sähkövoimatekniikan insinööri Jorma Koivula. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Förslaget godkändes enhälligt.

16 Muut asiat / Övriga ärenden / TEYMPVLK 83 Tekniika- ja ympäristövaliokunta/utskottet för teknik och miljö Kohdassa muut asiat nostettiin esille seuraavat asiat: Jukka Jaatinen nosti esille kysymyksen koskien S-ryhmän lupajärjestelyjä Bastukärrin alueella, johon tekninen johtaja vastasi Jukka Jaatinen esitti, että tekniikka- ja ympäristövaliokunnan kokouksessa esitellään Hitån tiehankkeet Rainer Boman kysyi miten maakaatopaikka-asia on edennyt. Under punkten övriga ärenden tog följande ärenden upp: Jukka Jaatinen lyfte upp frågan gällande S-gruppens tillståndsarragenmang på Bastukärrområdet som tekniska direktören besvarade Jukka Jaatinen framförde att vid utskottet för teknik och miljös möte presenteras Hitå vägprojekten Rainer Boman frågade hur ärendet beträffande jordavstjälpningsplatsen har framskridit.

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot 7/2015 1 Aika/Tid 17.08.2015, klo/kl. 17:00-19:30 Paikka/Plats Kuntala KH 1 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Boman Rainer 17:00-19:30 Puh.joht./Ordf. Hursti

Lisätiedot

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo.

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo. Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 66 09.06.2010 Leppätien koulun uudisrakennuksen luonnospiirustukset 198/05.06.02/2009 KOULJAOS

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 27. syyskuuta 2013

Kemiön kunnantoimisto, 27. syyskuuta 2013 9/2013 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 17. syyskuuta 2013 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Johanna Jansson Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat.

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat. Pöytäkirja 6/2013 1 Valtuusto Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25 Paikka Osallistujat Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali Nimi klo Tehtä vä Läsnä Aho Hanne 18:00-19:25 jäsen Alaterä Mandi 18:00-19:25

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 2/2015 1 Aika/Tid 18.03.2015, Klo/Kl. 17:00-20:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä

Lisätiedot

Aika/Tid 18.12.2012, klo/kl. 17:30-19:50 Paikka/Plats Gumbostrand/Konst & Form/ Vainuddintie/Vainuddsvägen 72-28, Söderkulla

Aika/Tid 18.12.2012, klo/kl. 17:30-19:50 Paikka/Plats Gumbostrand/Konst & Form/ Vainuddintie/Vainuddsvägen 72-28, Söderkulla 10/2012 1 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Aika/Tid 18.12.2012, klo/kl. 17:30-19:50 Paikka/Plats Gumbostrand/Konst & Form/ Vainuddintie/Vainuddsvägen 72-28, Söderkulla Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010 Kunnanhallitus 07.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 PAIKKA Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Sisällys 1. TALOUSTILANNE... 1 2. TALOUSARVION TAMMI-HUHTIKUU 2015 TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE 2015... 2 2.1 Tuloslaskelma... 2 2.2 Verotulot ja valtionosuudet

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88. 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88. 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89 5/2014 86 Sivistyslautakunta TID - AIKA 02.09.2014 kl./klo 16:30-19:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

126 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 127 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 4 128 VARAUTUMINEN TYÖTAISTELUTILANTEESEEN 5

126 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 127 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 4 128 VARAUTUMINEN TYÖTAISTELUTILANTEESEEN 5 PÖYTÄKIRJA 10/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika 19.11.2007 klo 09.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 126 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 Valtuusto 18.10.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.10.2010 maanantai kello 18.00-19.00 PAIKKA Euran kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET läsnä poissa Aaltonen Asta

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2 / 2010. AIKA 18.01.2010 maanantai kello 16.00-19.55

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2 / 2010. AIKA 18.01.2010 maanantai kello 16.00-19.55 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2 / 2010 Kunnanhallitus 18.01.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.01.2010 maanantai kello 16.00-19.55 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tarja Anttila Kari Katila, I

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22 Yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2013 22 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 14.3.2013 klo 18.00 19.30 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2010

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2010 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu SISÄLTÖ sivu OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU... 1 1. KUNNAN TALOUDEN KEHITYS... 2 Tuloslaskelma Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Rahoituslaskelma Lainakanta 2.

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016

TALOUSARVIO VUODEKSI 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016 TALOUSARVIO VUODEKSI 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Ulkoisen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 TASEKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 Toimintakertomus...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...1 1.1.2 Sipoon kunnan hallinto...2 1.1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82 Kokoustiedot Aika 26.11.2012 maanantai klo 15:30-16:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 12.5.2015 Sipoon kunnanvaltuustolle Sisällysluettelo 1. Alkusanat... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot