Helsinki Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinki 23.9.2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi vakalainmuutos@minedu.fi"

Transkriptio

1 Helsinki Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausunto HE eduskunnalle varhaiskasvatuslain (36/1973) 11 a ja 11 b :n muuttamisesta muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi lasten päivähoidosta annetun asetuksen (239/1973) 6 :n 1 momentin muuttamisesta (varhaiskasvatusoikeuden ja henkilöstömitoituksen muuttaminen) Kiitämme lausuntopyynnöstä ja esitämme kunnioittaen seuraavaa: Oikeus varhaiskasvatukseen ja ryhmäkoon suurentaminen Kokonaisuutenaan kannatamme varhaiskasvatuslain (11 a ja b pykälien) muutosta ja varhaiskasvatusoikeuden rajaamista esitetyllä tavalla. Samoin kannatamme valtioneuvoston päivähoidosta annetun asetuksen 6 :n 1 momentin muuttamista (ns. ryhmäkoon suurentaminen). Esitetyillä muutoksella on vaikutusta varsinkin kuntien talouteen, sillä varhaiskasvatuspalveluista tuotetaan julkisena toimintana noin 90 prosenttia ja varhaiskasvatusmenot ovat merkittävä osa kuntien kustannuksia. Käsityksemme mukaan varhaiskasvatusmenoissa on olemassa säästöpotentiaalia. Esitämme jäljempänä yksityiskohtaisempia kommentteja muutosten toteuttamiseen liittyen. Henkilöstövaikutukset Päiväkotien ryhmäkoon suurentaminen ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen tulevat jossakin määrin vähentämään alan työpaikkoja. Vähennystä tullee tapahtumaan varsinkin lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien kohdalla. Alalla on jonkin verran puutetta osaavasta työvoimasta ja käsityksemme mukaan nämä leikkaukset eivät tule kuitenkaan aiheuttamaan alan osaajien työttömyyttä. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen saattaa lisätä jossakin määrin osaaikaisen työvoiman tarvetta. Tämä saattaa vaikeuttaa uusien työntekijöiden rekrytoitumista alalle, sillä varsinkin nuorilla työntekijöillä on useimmiten tavoitteena

2 kokopäiväinen työ. Tämän vuoksi on tärkeää, että lakiesitys toteutetaan joustavan työvoiman käytön mahdollistavalla tavalla. Kaikkiaan pidämme tärkeänä päivähoidon henkilöstön käytön joustavoittamista sekä määrien että henkilöstörakenteen osalta. Tämä voidaan saavuttaa vähentämällä normistoa ja siirtämällä varhaiskasvatuksen toimeenpanoon ja arkeen liittyvää päätöksentekoa lähemmäksi perheitä, palveluntuottajia ja kuntia. Lapsivaikutukset Monet yksityiset päiväkodit järjestävät pedagogiseen näkemykseen, kieleen tai esimerkiksi harrastukseen painottuvaa varhaiskasvatusta. Perheet pitävät tätä myönteisenä vaihtoehtona ja voivat näin valita omaan tilanteeseensa parhaiten sopivan ratkaisun. Nyt tehtävissä lakimuutoksissa tulee tämä mahdollisuus turvata myös jatkossa eduskunnan sivistysvaliokunnan mietinnön 29/2014 vp mukaisesti. Pidämme vanhempien oikeutta valita haluamansa päivähoito erityisen tärkeänä perheiden hyvinvointia edistävä asiana. Yritysvaikutukset Yksityisen päivähoidon tuen tason kokonaisuus vaikuttaa perheiden mahdollisuuteen valita varhaiskasvatuspalvelut yksityisestä päiväkodista Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen toteuttamistapaa (osapäiviä, kokonaisia päiviä, hoitojaksojen pituus jne.) ei tule lainsäätäjän toimesta rajata vaan päätösvalta toteuttamisesta tulee jättää perheille, kunnille ja palveluntuottajille. Tämä on osa perheiden valinnanvapautta, jota peräänkuulutettiin myös eduskunnan sivistysvaliokunnan lausuntoon 29/2014 vp annetussa vastalauseessa. Helsingin yksityiset päiväkodit ry:n vuoden 2015 tekemän selvityksen mukaan lähes joka viidennellä lapsella oli kotona hoidettava pikkusisarus (vrt. HE:ssä mainittu 10,2 prosenttia). Varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b pykälien muutosehdotuksiin liittyvät kirjaukset eivät suoraan vaikuta epätasapuolistavasti yksityisen ja julkisen väliseen kilpailuneutraliteettiin mutta lakimuutoksilla voi olla välillisiä negatiivisia vaikutuksia yritysten mahdollisuuteen tarjota jatkossa osa-aikaisia varhaiskasvatuspalveluja. Asia liittyy kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettujen lakien varhaiskasvatuslakia vastaaviin muutoksiin ja tasoon. Lisäksi julkisen sektorin päiväkodit ovat lapsimäärältään usein suurempia kuin yksityiset yksiköt ja jos lainsäädännöstä tehdään hyvin joustamaton on seurauksena pienten lähellä asiakasperheitä olevien päiväkotien toiminnan hankaloituminen.

3 Kotihoidon tukea saavien perheiden lapsia on käsiteltävän hallituksen esityksen mukaan ikäryhmässä 9 kk 2 v noin eli lähes puolet ikäryhmästä ja 9 kk 6 v lapsista noin neljännes. Yksityisen hoidon tukea saavien lasten osuus oli pienempi eli 3,3 4,6 % ikäryhmästä. Eli muutokset koskettavat suurta joukkoa. Yksityisen hoidon ja kotihoidon tuen Kela osuus on tällä hetkellä verrattain pieni suhteessa päivähoidon kokonaiskustannuksiin. Monet kunnat ovat tukeneet perheiden valinnan mahdollisuutta myöntämällä ns. kuntalisää, joka vaihtelee hyvinkin paljon kunnasta toiseen. Esimerkiksi Espoossa perheen nuorimman lapsen ollessa alle 3 vuotta maksetaan kuntalisää 218,64, Helsingissä 264,00 134,55 (lapsen iästä riippuen) ja Vantaalla 600,00 (sekä yli 3 vuotiaasta 350,00 ). On oletettavaa, että ainakin osa kunnista ottaa käyttöön osapäivähoidon kuntalisän, jolloin tilanne säilyisi ennallaan. Mutta on myös mahdollista, että kunnat luopuvat säästösyistä kuntalisistä ja tekevät näin toimien perheille mahdottomaksi valita yksityinen vaihtoehto. Tästä puolestaan seuraa entistä enemmän painetta kustannuksiltaan kalliimpaa julkista varhaiskasvatusta kohtaan. Jotta päivähoito-oikeuden rajaamiseen liittyvällä lainsäädännöllä ei ole kilpailuneutraaliteettiin liittyviä haitallisia vaikutuksia, on yksityisen päivähoidon tukien taso oltava kokonaisuutenaan vähintään nykyisen suuruinen suhteessa palvelujen määrään sekä osa-aikahoidossa että vastaavasti kokopäivähoidossa. Kuntalisiin liittyvät käytännöt ovat tällä hetkellä kirjavia, josta syystä perheet eivät ole yhdenvertaisessa asemassa tarkasteltaessa kuntia keskenään. Monituottajamallin varmistaminen ja palvelusetelin hyödyntäminen Varhaiskasvatuspalvelut ovat kunnan järjestämisvastuulla olevia palveluita mutta kunta ei välttämättä ole palveluiden ensisijainen tuottaja. Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa on toimintamalli muotoutunut toisenlaiseksi kuin Suomessa. Perheet ovat lastensa asioiden osalta parhaita asiantuntijoita ja siltä osin pidämme toimintamalleja, joissa raha seuraa asiakasta kokonaisuuden kannalta parhaimpina. Ajat, jolloin kunta ikään kuin holhoavasti päättäisi perheiden arkeen liittyvistä merkittävistä asioita, eivät vastaa kansalaisten ajattelutapaa tänä päivänä. Kunnat eivät voi ottaa huolehtiakseen kaikkia perheiden asioita ja lainsäädännöllä ei ole tarkoitus säädellä kansalaisten arkipäivän valintoja. Kuntaliiton tuoreen selvityksen (2015) mukaan päivähoidon palveluseteli on käytössä 33 kunnassa (vuonna 2012 palveluseteliä käytti 25 kuntaa). Kunnat myöntävät palveluseteleitä päiväkoti-, perhepäivähoito- ja kerhotoimintaan.

4 Terveen taloudellisen ajattelun mukaista on, että palvelusetelin arvo asetettaisiin palvelusetelilain mukaisesti kunnan omien päivähoidon tuotantoon liittyvien todellisten kokonaiskustannusten tai keskimääräisten ostopalveluhintojen tasolle. Tätä tavoitetta tulisi tukea myös varhaiskasvatuslailla esimerkiksi sisällyttämällä asiaan liittyviä kirjauksia (kuten velvollisuus laskea ja ilmoittaa päivähoidon kunnan oman tuotannon kustannukset) lain perusteluihin. Käsityksemme mukaan olisi sekä asiakkaiden että kuntien etu jos varhaiskasvatuksessa siirryttäisiin merkittävässä määrin tai jopa pääosin palveluasetelipohjaiseen palvelutuotantoon kuten eräät kunnat ovat jo tehneet tai tekemässä. Näin taattaisiin palvelun asiakaslähtöisyys ja laadun jatkuva kehittyminen. Kaikki palvelusetelijärjestelmän käyttöön ottaneet kunnat ovat saavuttaneet merkittäviä kustannussäästöjä. Pidemmällä tähtäimellä tämä edesauttaa päiväkotien sijoittumista perheiden kannalta tarkoituksenmukaisiin paikkoihin, tukee laadukkaimpien päiväkotien toimintaa ja keventää varhaiskasvatuspalveluiden hallinnon kustannuksia. Muita kommentteja Varhaiskasvatuksen suunnittelussa tulee huomioida kuntarajojen ylittämisen mahdollisuus. Lisäksi tulee muistaa, että samassa (yksityisessä) päiväkodissa voi olla eri järjestelmien kautta tulleita asiakkaita kuten ostopalvelusopimusasiakkaita, palveluseteliasiakkaita ja kotihoidon tuen kautta tulevia asiakkaita. Lakiesityksen 11 a :n mukainen oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan tulee kirjata tavoitteeksi, ei velvoitteeksi. Tiukka sääntely asiassa olisi käytännössä hankala ja osin mahdoton toteuttaa ainakin pienissä yksityisissä ja julkisissa yksiköissä. Lisätietoja johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki, tai toimitusjohtaja Tuomas Mänttäri, Helsingissä 23. päivänä syyskuuta 2015 Sosiaalialan Työnantajat ry Sosiaalialan Työnantajat ry on yksityisen sosiaalialan etujärjestö toimiala- ja työsuhdeasioissa. Liitto valvoo alan työnantajien yhteisiä etuja, neuvottelee työehtosopimukset ja antaa työoikeudellista sekä elinkeinopoliittista asiantuntija-apua. Liittoon kuuluu noin yritystä ja järjestöä, joiden palveluksessa on yli työntekijää.

5 Lausunnon keskeinen sisältö Sosiaalialan Työnantajat kannattaa varhaiskasvatuslain (11 a ja b pykälien) muutosta ja varhaiskasvatusoikeuden rajaamista esitetyllä tavalla. Samoin kannatamme valtioneuvoston päivähoidosta annetun asetuksen 6 :n 1 momentin muuttamista (ns. ryhmäkoon suurentaminen). Muutosten toteuttamisessa tulee kuitenkin ottaa huomioon eri kokoisten ja pedagogisesti erityisesti suuntautuneiden päiväkotien toiminnan varmistaminen ja kehittyminen. Käsityksemme mukaan perheillä tulee olla vapaus valita haluamansa päiväkoti. Pidämme tärkeänä henkilöstön joustavaa käyttöä sekä määrien että henkilöstörakenteen osalta. Tämä voidaan saavuttaa vähentämällä normistoa ja siirtämällä varhaiskasvatuksen toimeenpanoon ja arkeen liittyvää päätöksentekoa lähemmäksi perheitä, palveluntuottajia ja kuntia. Päivähoitoa rahoittavat perheet, kunnat ja Kela. Varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen yhteydessä on tärkeää varmistaa, että esitetyt muutokset eivät suhteessa alenna yksityisen hoidon tuen tasoa ja sitä kautta vaikeuta perheiden valinnanmahdollisuutta. Varhaiskasvatuspalveluiden järjestämistä on mahdollista tehostaa palvelusetelin avulla kuten monien kuntien esimerkki osoittaa. Palvelusetelijärjestelmän toimivuuden kriittinen tekijä on palvelusetelin arvo. Sitä määritettäessä tulee lähtökohdaksi asettaa kunnan oman tuotannon kokonaiskustannuksista laskettu keskimääräinen hinta tai ostopalvelujen keskimääräinen hinta. Jos palvelusetelin arvo asetetaan liian alhaiseksi ei perheillä ole mahdollisuutta valita tätä vaihtoehtoa. Toimivaa järjestelmää ei synny ja kunnalta jää saavuttamatta tavoitellut hyödyt kuten toiminnan tehostuminen, kilpailun synnyttämä laadun parantuminen ja hallinnon keventyminen. Suomen varhaiskasvatus- ja päivähoitojärjestelmä on varsin julkissektoripainoitteinen esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna. Toiminnan tuottavuuden ja sisällön kehittämisen kannalta pidämme keskeisenä tuotantorakenteen monipuolistamista pikaisesti. Maamme kuntarakenne muuttuu. Päivähoidon osalta on virinnyt monin paikoin kuntarajat ylittävää yhteistyötä ja perheiden kannalta on tärkeää löytää päivähoitopaikka esimerkiksi työmatkojen kannalta sopivista paikoista. Pidämme palveluiden kuntarajoista riippumatonta järjestämistä jatkossa vielä nykyistäkin tärkeämpänä ja osana perheille kuuluvaa valinnanvapautta.

LAUSUNTO. Sosiaalialan Työnantajat ry. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lausunto varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamisesta

LAUSUNTO. Sosiaalialan Työnantajat ry. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lausunto varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamisesta LAUSUNTO Sosiaalialan Työnantajat ry Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausunto varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamisesta Näkemyksemme mukaan Suomen nykyinen päivähoitojärjestelmä on kansainvälisestikin

Lisätiedot

Palveluseteli päivähoidossa

Palveluseteli päivähoidossa Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 17 Palveluseteli päivähoidossa Kim Siren, Suomen Tenava päiväkodit Oy Minna Tuominen-Thuesen, KPMG Sitran selvityksiä 17 2 Sisällysluettelo Suomen itsenäisyyden

Lisätiedot

Lausunnon keskeinen sisältö:

Lausunnon keskeinen sisältö: Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry. 1 Asia: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi: Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT

Lisätiedot

Esitys liittyy vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Esitys liittyy vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 1 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a :n muuttamisesta ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 3 :n muuttamisesta LUONNOS 14.4.2014 ESITYKSEN

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista 1 Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Suomen Yrittäjät 27.3.2015 2 Esimerkkilaskelma palvelusetelin

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Lausuntopyyntö STM Vastausaika 14.10.2014 9:16:19 Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Suomen Yrittäjät ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Susanna Kallama 3. Vastauksen

Lisätiedot

Oikein mitoitetut tehtävät, tehokkuutta ja kustannustietoisuutta

Oikein mitoitetut tehtävät, tehokkuutta ja kustannustietoisuutta Oikein mitoitetut tehtävät, 0 Oikein mitoitetut tehtävät, Kymmenen esitystä kuntien tuottavuuden ja yritysten toimintaedellytyksien parantamiseksi 1 Oikein mitoitetut tehtävät, Suomen Yrittäjät: Oikein

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

MUUTTUVA PÄIVÄHOITO. Lastentarhan- ja luokanopettajien näkemyksiä päivähoidon ja opetustoimen hallinnon yhdistämisestä.

MUUTTUVA PÄIVÄHOITO. Lastentarhan- ja luokanopettajien näkemyksiä päivähoidon ja opetustoimen hallinnon yhdistämisestä. MUUTTUVA PÄIVÄHOITO Lastentarhan- ja luokanopettajien näkemyksiä päivähoidon ja opetustoimen hallinnon yhdistämisestä Jenni Tirronen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän Yliopisto Kasvatustieteiden laitos/

Lisätiedot

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Ratamestarinkatu 12 STM 061/00/2014 00520 Helsinki

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Ratamestarinkatu 12 STM 061/00/2014 00520 Helsinki Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry LAUSUNTO Ratamestarinkatu 12 STM 061/00/2014 00520 Helsinki Sosiaali- ja terveysministeriö Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n lausunto eduskunnalle

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Katja Pohjola, Anita Haataja ja Vesa-Pekka Juutilainen Lasten yksityisen hoidon tuki osana päivähoitoa

Katja Pohjola, Anita Haataja ja Vesa-Pekka Juutilainen Lasten yksityisen hoidon tuki osana päivähoitoa Työpapereita 47/2013 Katja Pohjola, Anita Haataja ja Vesa-Pekka Juutilainen Lasten yksityisen hoidon tuki osana päivähoitoa Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Katja Pohjola, FM, VTK etunimi.sukunimi@utu.fi

Lisätiedot

1. Varhaiskasvatuksen käsitteitä ja valtakunnalliset reunaehdot

1. Varhaiskasvatuksen käsitteitä ja valtakunnalliset reunaehdot 1. Varhaiskasvatuksen käsitteitä ja valtakunnalliset reunaehdot 1.1 Varhaiskasvatus ja päivähoito Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämän piireissä tapahtuvaa

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen vaikutuksia

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen vaikutuksia Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen vaikutuksia Anna Kontula ja Sanna Kyllönen Anna Kontula ja Sanna Kyllönen 2013. Julkaisija Vasemmistofoorumi ry. Kannen kuva Aila Kuhanen Sisällys Tiivistelmä...4

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2006-2015

ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2006-2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2006-2015 Sosiaalilautakunta 16.11.2006 Sivistyslautakunta 21.11.2006 Kaupunginhallitus 22.1.2007 Kaupunginvaltuusto 19.3.2007

Lisätiedot

Jokilaakson kaupunki

Jokilaakson kaupunki Jokilaakson kaupunki Harjavallan, Nakkilan, Kokemäen ja Ulvilan kuntaliitosselvitys Loppuraportti 28.11.2008 Selvitysmies Jarkko Majava, FCG Efeko Oy Sisältö Yhteenveto... 3 1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat...

Lisätiedot

LAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ ERÄÄT SIIHEN LIITTYVÄT LAIT

LAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ ERÄÄT SIIHEN LIITTYVÄT LAIT 1 (6) varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Suomen Yrittäjät Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta stv@eduskunta.fi HE 324/2014 vp LAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ ERÄÄT SIIHEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ajankohtaiset kuulumiset ja perhepäivähoidon asema Perhepäivähoidon valtakunnallinen juhlaseminaari 24.9.2014

Varhaiskasvatuksen ajankohtaiset kuulumiset ja perhepäivähoidon asema Perhepäivähoidon valtakunnallinen juhlaseminaari 24.9.2014 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiset kuulumiset ja perhepäivähoidon asema Perhepäivähoidon valtakunnallinen juhlaseminaari 24.9.2014 Neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto Ajankohtaista valtakunnallisesti

Lisätiedot

Varhaiskasvatusverkkoselvitys

Varhaiskasvatusverkkoselvitys Salon kaupunki Varhaiskasvatusverkkoselvitys Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue 03.06.2014 1 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 3 2. Työryhmän tavoitteet työskentelylle... 3 3. Varhaiskasvatus...

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

OAJ & varhaiskasvatus

OAJ & varhaiskasvatus OAJ & varhaiskasvatus 2015 Arki täynnä pedagogiikkaa 2 Varhaiskasvatuslaki tuli mikä muuttuu? 5 Oikeus hyvään johtamiseen 6 Puheenjohtaja 1.9.2015 TEIJA SOINI Minna Hakonen, Susanna Haapsamo ja Marianne

Lisätiedot

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti Selvitys- ja strategiahanke Klaara Projektin loppuraportti Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT PROJEKTILLE... 1 1.1 PROJEKTIN SYNTY... 1 1.2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN VAIKUTUKSET VAIKEAVAMMAISTEN ASEMAAN...

Lisätiedot

Onko säännös tarkoituksenmukainen?

Onko säännös tarkoituksenmukainen? Keski-Suomen kuntien lausunnot SOTE-järjestämislaista 8. 5 :ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä

Lisätiedot

Palvelusetelit ja palvelusetelityyppiset järjestelmät julkisella alalla

Palvelusetelit ja palvelusetelityyppiset järjestelmät julkisella alalla Palvelusetelit ja palvelusetelityyppiset järjestelmät julkisella alalla Helsinki 25.4.2015 Lith Conslting Group 2 1 Alkusanat Oheisen raportin tarkoituksen on tarjota Helsingin seudun kauppakamarille

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

STM Toimenpide: Eläkejärjestelmän uudistus

STM Toimenpide: Eläkejärjestelmän uudistus MUISTIO 744718 v. 41 1(36) 15.11.2013 STM/3544/2013 RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA TALOUDEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI JA JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYSVAJEEN UMPEEN KUROMISEKSI STM Toimenpide: Eläkejärjestelmän

Lisätiedot

[Tiedoston otsikko] VARHAISKASVATUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

[Tiedoston otsikko] VARHAISKASVATUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Paimion kaupunki [Tiedoston otsikko] VARHAISKASVATUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Varhaiskasvatuspalvelut 2015 1 1. Johdanto Varhaiskasvatuspalvelujen edelleen kasvaneen kysynnän vuoksi on taloussuunnitelmassa

Lisätiedot

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio 0 Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Kuopio 2011 Pohjois-Savon liiton julkaisu

Lisätiedot