Asiakkaaseen viittaaminen kotihoidon hoitokertomuksissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakkaaseen viittaaminen kotihoidon hoitokertomuksissa"

Transkriptio

1 Asiakkaaseen viittaaminen ktihidn hitkertmuksissa Miten asiakkaaseen viitataan hitkertmusten kirjausteksteissä? Miten hänet nimetään? Millaisissa rleissa asiakas teksteissä esiintyy? Miten ja miksi asiakkaan ääni nstetaan teksteissä esille? (Näkyykö kirjaamisessa eri ammattiryhmien välisiä erja?)

2 Lakien vaatimukset Ptilasasiakirjihin tulee merkitä ptilaan hyvän hidn järjestämisen, suunnittelun, tteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset sekä laajuudeltaan riittävät tiedt. Merkintöjen tulee lla selkeitä ja ymmärrettäviä ja niitä tehtäessä saa käyttää vain yleisesti tunnettuja ja hyväksyttyjä käsitteitä ja lyhenteitä. Ptilasasiakirjaan tulee merkitä tietjen lähde, js tiet ei perustu ammattihenkilön miin tutkimushavaintihin (STM 99/2001) Viranmaisen n käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä (Hallintlaki 434/2003, 9. ).

3 Kirjaamishjeistukset kuvailua, mutta myös arviintia ja perustelua hiljainen tiet esiin ptilaan mat käsitykset esiin yksilölähtöisyys

4 Hittyön tekstien kielentutkimus tutkimus vähäistä keskittyy ptilaan ja lääkärin suhteeseen hittieteessä kielen analyysi yleisellä taslla

5 Aineistni Helsingin ktihidsta 2 tiimiä, jilla yhteinen hjaaja 21 asiakkaalta 41 sivua, 8465 sanaa 26 kirjittajaa, jista lähi- ja perushitajia 18.

6 Ktihidn hitkertmus tekstinä Osa teksteistä n kertmusmaisesti rakentuneita: Ruva li syönyt aamiaisen ja ttanut lääkkeet, vasemman jalan ihrikn hit hjeen mukaan. Vinti khtalainen. Osa n kuvailevia ja nminatiivipaintteisia: Ruan lämmitys, lääkkeet p.. Kuvailevuus ja kertmusmaisuus vaihtelevat ja limittyvät. Esim. tennimisubstantiivit vivat lla ajallisesti timintaa kuvaavassa järjestyksessä: Suihkuavut, jalkjen rasvaus, hiusten laitt, vinti khtalainen.

7 Aineistssa myös eri tavin arviivia ja perustelevia tekstejä esim. Vasen jalkapöytä turvksissa enempi kuin ikea., ei rintakipua eikä hengenahdistusta. Vinti n entisenlainen. Edellisiin käyntiteksteihin verrattuna tilanne n sama.. esim. Tukisidkset ja tukisukat jätetty pis kska tänään jalkahit kl Tukisukat vi laittaa sunnuntaina. Turvtuksia ei nyt le. Reiden ih siisti, mutta ihpimussaihrikk. Laitettu duderm kska niin kipeä ja kirvelevä. Vinti khtuullinen.mieliala hieman masentunut.

8 Raprttimainen kerrnta Usein tekstit vat raprttimaisia, bjektiivisuuden vaikutelmaan pyrkiviä: runsaasti passiivikuvailua, nminaalistuksia ja ilmipanemattmia asiakasviittauksia. VS 7.4 aamupalan jälkeen. Jalat rasvattu, ei turvtusta. San yskivänsä ja limaa nusee ylös. Muuten vinnissa ei erityistä.

9 Osa teksteistä tyyliltään melk teknisiä ja luettelmaisia Esim. INR pikalaitteella 2.1, seur. kntrlli 4 vk. XX-sairaalan url.pkl 11.12, pe 1.12 lab.kkeet ktna, myös PLV. Lääkeasiat k. Jtkin työtehtävät, esim. mittaukset, hjaavat helpmmin tekniseen kirjaamistyyliin.

10 Epämudllisia ilmauksia yhdistyvät jskus hyvin khteliaisiin sanavalintihin Herra söi hyvin. Wc:n lattia taas pissanen. Pesty.

11 Kahden eri rganisaatin kirjittamistapjen erja? erja nähtävissä jnkin verran, esim. kertvuus vs. kuvailevuus entisen ktipalvelun työntekijät lleet kirjaajina tietynlaisessa nviisiasemassa

12 Nimeäminen ruva ja rva yleisimpiä nimeämistapja (yhteensä 139 esiintymää, 42, 2 % ilmipannuista viittauksista) myös herra yleinen asiakas-nimitys paljn harvinaisempi etunimiviittaus myös harvinainen, vain asiakaskunnan nurimmista asiakkaista

13 Ketaank ruva ja herra sävyltään khteliaammiksi kuin asiakas? kenties tiimien sisäinen, knventinaalistunut kirjaamistapa? varsinkin haastavissa tilanteissa runsaasti ruvittelua, tsin kuvaukset näissä muutenkin yksityiskhtaisempia.lääkkeet p., paitsi lääke XX:ää ruva ei sustunut ttamaan edelleenkään. Unilääke esille.

14 Yleisin viittaustapa kuitenkin ilmipanematn eli elliptinen viittaus! Ilmipanematn viittaaminen n tunnusmerkittömämpää kuin määräkhteeseen viittaaminen. Ilmipanematn viittaus ei painta viittauksen khdetta samalla tavin kuin jatkuva eksplisiittinen viittaaminen. Tekstilajille elliptisyys n tyypillistä (kherenttiuden tuntu?)

15 Semanttinen rlianalyysi Nimeämisen lisäksi tarkastelin asiakasviittausten saamia rleja. Kielitieteellinen rlianalyysi mahdllistaa asiakasviittausten mnipulisen tarkastelun. Pelkkä lauseenjäsenanalyysi ei riitä. Asiakas vi esim. lausepillisesta bjektiasemastaan hulimatta lla melk aktiiviseksi ajateltavassa kkijarlissa.

16 Rlianalyysin phjana tiettyihin prttyyppipiirteisiin njautuva jattelu Rlit eivät le selkeärajaisia ja tarkkja, vaan pikemminkin liukuvia ja sumearajaisia. Keskeisimmät vat timinnallinen prtagentti ja timinnan khde prtpatientti.

17 Agenttirli Ilmipannuista viittauksista agentteja n 41,4 %. Rva valittaa kipujaan. Aamupala maistui. Lääkkeet annettu. Silmätipat. Ilmipanemattmista viittauksista agentteja n 49,7 %..Söi lämpimän aterian. Iltalääkkeet tti.

18 Agenttiviittauksista pulet puheaktiverbin yhteydessä esim. sana-, valittaa- ja kkea-verbit tavallisia varsinkin tiettyjen asiakkaiden kertmuksissa Suihkussa avustettu ja iha rasvattu. Ruva valitteli väsymystä, kerti ettei le nukkunut kahteen yöhön.. Muuten vinti entisenlainen.

19 Puheaktiverbeillä vi sittaa tiedn evidentiaalisuuden Huminarvista n, että runsas referinti pikkeaa laknisemmista humiista (esim. vinti hyvä) -> tilanteiden haastavuus lisää usein referintia epäsura referinti tyypillistä, surat lainaukset harvinaisempia

20 Patienttirli yllättävän harvinainen vi lla muutakin kuin perinteinen bjekti Nrmaalit aamutimet väsyneelle ruvalle. Lääkkeet annettu. Käytetään, kun asiakas tilanteensa takia tdella n avustettava tai kehtettava sapuli Ruva kaatunut njatulin kanssa iltapäivällä, turvapalvelu auttanut, ei llut sattunut. Iltaavut, iltapala ja lääkkeet. Saateltu vuteeseen.

21 Teemarli yleinen, kun kuvaillaan asiakkaan tilaa tai minaisuutta esim..lääkkeet tti. Tukisukat jalkaan. [asiakkaan nimi] väsyneen linen ilmipanemattmista viittauksista vastaanttaja agentin jälkeen yleisin (vaiht- ja antamistilanteista kirjitettaessa) esim. Ruka maistui. Lääkkeet annettu. Väsynyt.

22 Verbilausetta krvaavat nminaalistukset yleisiä esim. rasvaukset, suihkuavut, pesut, pukeutuminen, lääkejak tai lj esim. dtuksenmukaisesti sujuneita tai usein tistuvia rutiinitimintja kuvattaessa

23 Hitajan ma timinta yleensä passiivissa Aktiivimudilla krstetaan maa timintaa, perustellaan ja vahvistetaan sanmaa..puhutaan tilanteesta ensi vklla lääkärille. Js [asiakkaan etunimi] sustuu kysyn seurakunnasta keskustelu apua.. Ruva ei le viime aikina ttanut lääke XX:ää, san sen pissattavan häntä. Yritin selittää mihin tarkitukseen lääke n määrätty, mutta en tiedä ymmärsikö hän.

24 Teksteille tyypillisiä piirteitä passiivit tennimisubstantiivit mudllisesti epätäydelliset lauseet yksityiskhtainen kuvailu, runsas (epäsura) referinti ja hitajan man timinnan aktiivikuvailu erttuvat!

25 Tutkimani tekstit yksilölähtöisiä Asiakkaan yksilöllisiä elämisen tapja ja tilannetta kuvattiin melk hyvin. Vain muutama asiakas jäi ikään kuin (fyysiseen) terveyteen liittyvän ngelmansa taustaksi.

26 Kielelliset valinnat hiljaisen tiedn välittäjinä Teksteissä tehdyt kielelliset valinnat timivat strategisina tekstintuttamisen välineinä (esim. suppean ja yksityiskhtaisen kuvauksen vaihtelu). Pienten kielellisten valintjen avulla vi antaa hienvaraista tieta esimerkiksi asiakastilanteiden ngelmallisuudesta ja perustella tehtyjä valintja.

27 Tekstintuttamisen haasteita Asiakkaalla n ptilaslain (785/92) mukaan ikeus saada tieta hidstaan (5. ). Hitkertmukset timivat tdisteina tehdystä hittyöstä. Kirjaamistekstien tulisi lla mahdllisimman ymmärrettäviä myös tekstintuttajayhteisön ulkpulisille. Asiakkaasta tai maisesta tekstit saattavat tuntua vaikeasti tulkittavilta. Ktihidn työtekstien tuttaminen n haastavaa välineet, aika, kulutus? Kiire saattaa hjata hyvin tiiviiseen ilmaisuun.

28 Tekstitaidt kehittyvät tekstejä kirjittamalla Kska vajaat rakenteet ja passiivin käyttö vivat hämärtää ilmaisua, edellyttää selkeiden ja timivien tekstien tuttaminen hyviä kirjittamisen taitja tulisi saada j alalle kuluttautuessa. Strategisesti timivien tekstien tuttaminen vaatii kuitenkin lisäksi tekstintuttajayhteisöön ssiaalistumista ja kirjaamiskkemusta.

29 Hyvät käytännöt Ktihidn tekstintuttamistavat palvelevat käytännön työtä. Kielenhulln ihanteet eivät välttämättä aina timi tällaisissa teksteissä (esim. susitukset passiivin välttämisestä tai täydellisten virkerakenteiden käyttämisestä). Esim. passiivi-aktiivi-vaihtelu välittää hienvaraisesti hitajien näkökulmia. Ilmipanemattmat eli elliptiset ilmaukset timivat tunnusmerkittöminä valintina. Myös ajan ja tilan säästäjiä!

30 Sveltamismahdllisuudet kielitietisuus tärkeää: kielellisten valintjen merkitysten ja tehtävien tunnistaminen esim. passiivi vi hämärtää tulkintaa, js asiakkaan hidssa mukana esim. maisia tavitteena kielellisten valintjen riskien tiedstaminen ja tunnistaminen sekä selkeiden ja tiednvälityksessä timivien tekstien tuttaminen. Hyvät käytännöt näkyviksi!

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Kaija Rensujeff. "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!"* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Kaija Rensujeff. Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Kaija Rensujeff "Uusia mahdllisuuksia ja pieniä läpimurtja!"* - taitelijat vuden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Työpapereita - Wrking Papers 42 Taiteen keskustimikunta - Arts Cuncil f Finland

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen Mä n nyt nline! Lasten mediaympäristö muutksessa Elina Nppari, Niina Uusital, Reij Kupiainen, Heikki Lustarinen Tampereen ylipist Tiedtuspin laits Julkaisuja / Publicatins Sarja / Series A 104/2008 SARJA

Lisätiedot

TEKNISEN SEKTORIN KEHITTÄMISHAASTEITA KUPERA-hankkeen alkukartoitusvaiheen haastattelujen tuloksia

TEKNISEN SEKTORIN KEHITTÄMISHAASTEITA KUPERA-hankkeen alkukartoitusvaiheen haastattelujen tuloksia TEKNISEN SEKTORIN KEHITTÄMISHAASTEITA KUPERA-hankkeen alkukartitusvaiheen haastattelujen tulksia Olavi Kalli & Ari-Veikk Anttirik & Ter Haahtela & Pekka Malinen Tampere 2010 2 1 Jhdant Kaupunkien perusrakennepalvelujen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPISKELUUN JA OHJAUKSEEN LÄHIHOITAJAN PERUSOPINNOT Kasvun tukeminen ja hjaus Hit ja hulenpit Kuntutumisen tukeminen OPISKELIJAN NIMI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄ LASTENNEUVOLATYÖN TOIMINTAOHJELMA

KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄ LASTENNEUVOLATYÖN TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄ LASTENNEUVOLATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2011 JOHDANTO Yhall 15.12.2011 80 Liite 6 Tämän timintahjelman työstämiseen vat sallistuneet kaikki nykyisen kuntayhtymän (Alavus, Kurtane,

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketaluden kulutushjelma Talushallint 2013 Svitlana Strelets ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalus

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä Raprtti 24.2.2015 Väkivaltainen ekstremismi Sumessa tilannekatsaus 1/2015 Tiivistelmä Väkivaltaista ääriajattelua ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan sumalaisissa lukiissa ja ammattikuluissa. Varsinaisia

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN?

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? Saija Hpea Opinnäytetyö Tukkuu 2015 Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi (ylempi AMK) TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikrkeakulu Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic)

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic) JALOSTUSNEUVOJIEN JATKOKURSSI 10.-11.4.2010 Jyväskylä Yhdistelty seuraavista luennista: KÄYTTÄYTYMISEN GENEETTINEN POHJA Riitta Liimatainen (Jalstusagrnmi, MMM, Opaskirakulun jhtaja, Kennelliitn MH-kuvaaja

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA 2014-2015 1 LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OPETUSSUUNNITELMA 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke 25.4.2012 kl 18.00 20.00 Paikka Steinerpäiväkti Pikku-Otava, Krppumäentie 1 A, Palkka Läsnä Lampinen Taru Malinen Maarit

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot

13.2.2014. Poissa. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas

13.2.2014. Poissa. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas MUISTIO/MA 13.2.2014 KVANK / Työn ja päivätiminnan valikunta Aika: Maanantai 10.2.2014 kl 10.00-16.00 Paikka: Kehitysvammaliitt, luentsali, 4. kerrs Läsnä-/pissalijat: Varsinainen jäsen Organisaati Sukunimi

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Versi 3.01 SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite B11 Arkkitehtuurivaatimukset Versi 3.01 VERSIOHISTORIA Päivä Versi Kuvaus Tekijä 12.03.2015 3.0 Tarjuspyynnön liite Hanketimist/ 3.01 Lpullisen

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA Lunt- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luntalan saamisala LUONTO-OHJAAJA Tämä petussuunnitelma n vimassa Salpauksessa 1.8.2015 jälkeen alkavassa petuksessa.

Lisätiedot