HELSINGIN JA UUDENMAAN OHJE 1 (6) SAIRAANHOITOPIIRI Terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN OHJE 1 (6) SAIRAANHOITOPIIRI Terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta 9.4.2015"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN OHJE 1 (6) VUODEN 2016 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN HANKEHAKEMUKSEN TEKEMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEEN TUTKIMUSTOIMIKUNNALLE 1 Valtion rahoitusjärjestelmä yliopistotasoisessa terveyden tutkimuksessa Terveydenhuoltolain mukaan erityisvastuualueen (erva) sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on perustettava alueelleen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on monitieteinen edustus erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköistä. HUS:n hallitus on nimittänyt erva-tutkimustoimikunnan päättyväksi toimikaudeksi. HYKS:n erityisvastuualueen osuus määrärahasta on ollut 36,4 % vuosina Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) terveyden tutkimuksen laatua, määrää ja tuloksellisuutta sekä painoalueiden ja tavoitteiden saavuttamista vuosina selvittävä arviointiryhmä tekee STM:lle ehdotuksen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksen jakamisesta erityisvastuualueille seuraavana nelivuotiskautena STM tekee sen jälkeen päätöksen asiasta todennäköisesti aivan vuoden 2015 lopulla. STM määrittelee yhteistyössä erva-tutkimustoimikuntien kanssa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteet ja painoalueet nelivuotiskausittain. Vuosien tavoitteiden ja painoalueiden määrääminen viipynee pitkälle vuoden 2015 loppupuolelle, joten vuoden 2016 haku on toteutettava aikaisemmin määriteltyjen painoalueiden perusteella. Koska nämä tavoitteet ja painoalueet ovat olleet voimassa vain parisen vuotta, niihin ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Tällä päättyvällä nelivuotiskaudella STM:n asetuksella 718/2013 säädetyt tavoitteet ovat seuraavat: 1) edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tehtävän korkeatasoisen ja vaikuttavan tutkimuksen kautta; 2) edistää terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta; 3) tuottaa uutta tietoa sekä huolehtia sen leviämisestä ja hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja muualla yhteiskunnassa. STM:n asetuksella 718/2013 säädetyt painoalueet ovat seuraavat: 1) merkittävien kansanterveysongelmien ja sairauksien ehkäisyn, syntymekanismien, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen perustavaa laatua oleva kliininen ja translationaalinen tutkimus 2) yksilöllistetyn lääketieteen käyttöönottoon ja biopankkitoimintaan liittyvä tutkimus 3) erityisen vaikeasti hoidettaviin tai harvinaisiin sairauksiin ja terveysongelmiin liittyvä tutkimus 4) väestökohorttien kliinis-epidemiologiset seurantatutkimukset 5) terveyden edistämisen, väestön neuvonnan ja terveyserojen kaventamisen vaikuttavuustutkimus 6) terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja menetelmien tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen, toimintakäytäntöjen muuttamiseen ja osaamisen johtamiseen sekä potilasturvallisuuteen ja laadunhallintaan kohdistuva tutkimus

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN OHJE 2 (6) 7) potilaan ja asiakkaan oikeuksien ja valinnanvapauden toteutumisen terveystieteellinen interventio- ja vaikuttavuustutkimus 8) valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin liittyvä yliopistotasoinen terveydenhuoltotutkimus Asetuksen mukaan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan tulee ohjata kohdissa 1-3 tarkoitetuille painoalueille vähintään 25 % ja kohdissa 4-8 tarkoitetuille painoalueille vähintään 15 % kunakin vuonna sen käytettävissä olevasta yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta. Erva-tutkimustoimikunta voi myöntää rahoitusta myös tavoitteiden ja painoalueiden ulkopuolisiin tutkimushankkeisiin. 2 Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta päättäminen erityisvastuualueella Erva-tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen jakamisesta hankkeille hakemusten perusteella. Hakijana voi olla terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaalija terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja. Edellä mainittujen organisaatioiden hakemusten tulee perustua tutkimushankkeisiin ja hankkeita toteuttavien tutkimusryhmien jäsenistä ainakin yhden on oltava virka- tai työsuhteessa hakijana toimivaan organisaatioon. Yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä ei voi hakea rahoitusta erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalta. Erva-tutkimustoimikunnan päätös määrärahan myöntämisestä on ehdollinen niin kauan kuin valtion budjetti ao. määrärahan jakovuodelle on vahvistettu. Valtion budjetin vahvistamisen jälkeen saadaan STM:n päätös kalenterivuoden määrärahan suuruudesta kullakin erityisvastuualueella. Sen perusteella aluehallintovirasto maksaa kuukausierinä koko HYKS-erityisvastuualueen terveyden tutkimuksen määrärahan HUS:n tilille, josta se siirretään kuukausittain edelleen rahoitukseen oikeutetuille organisaatioille. Korvauksen maksamiseen ja muuhun menettelyyn sekä muutoksenhakuun liittyvissä asioissa noudatetaan soveltuvin osin valtionavustuslain (688/2001) säännöksiä. Kyseeseen tulisivat valtionavustuslain 20 :n 1 momentin säännös valtionavustuksen palauttamisesta, 21 valtionavustuksen takaisinperinnästä, 24 ja 25 korosta ja viivästyskorosta, 26 kohtuullistamisesta, 28 takaisinperinnän määräajasta, 29 :n 2 momentti palautusvelvollisuuden raukeamisesta, 30 kuittauksesta ja 34 oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhausta. Erva-tutkimustoimikunnan on annettava STM:lle vuosittain seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä selvitys siitä, mille tutkimushankkeille ja painoalueille rahoitusta on osoitettu. Rahoitusta saaneiden organisaatioiden on pidettävä rahoituksen käytöstä kirjaa ja raportoitava käyttö ervatutkimustoimikunnalle niin, että tutkimustoimikunta voi puolestaan laatia ministeriön vaatiman raportin.

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN OHJE 3 (6) 3 Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen hankehakemuksen laatiminen 3.1 Organisaatioiden hakemus erva-tutkimustoimikunnalle Valtion tutkimusrahoitukseen oikeutetut organisaatiot hakevat rahoitusta priorisoiduille tutkimushankkeilleen kerran vuodessa. Hakuaikataulusta päättää erva-tutkimustoimikunta. Priorisoitu hanke tarkoittaa sellaista tutkimushanketta, jonka organisaatio valitsee mukaan erva-tutkimustoimikunnalle lähetettävään hankehakemukseen. Yhdellä rahoituspäätöksellä rahoitettavat hankkeet voivat olla korkeintaan neljä vuotta kestäviä. Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää ainakin 1. Organisaation tutkimustoiminnan selostus: organisaation omat tavoitteet terveyden tutkimuksessa. 2. Organisaation kautena saama valtion tutkimusrahoituksen määrä. 3. Organisaation perustelut priorisoimilleen hankkeille: mm. hankkeiden tieteellinen sisältö ja tutkimustulosten merkitys hakevan organisaation kannalta ja terveyden- tai sairaanhoidon valtakunnallisen kehittämisen kannalta. Selostus siitä, kuinka suuresta joukosta ehdotuksia priorisointi on tehty. 4. Hankehakemuksen jokaisesta priorisoidusta hankkeesta tulee ilmoittaa: a. tutkimushankkeen/tutkimussuunnitelman nimi julkisessa muodossa; b. kyseisen organisaation palveluksessa olevan päätutkijan nimi (voidaan esitellä myös koko muu tutkimusryhmä); c. hankkeen yhteistyötahot; d. hankkeen suunniteltu kesto (hankekausi vuosien välillä); e. hankkeelle esitettävä kokonaisrahoitus; f. kustakin priorisoidusta hankkeesta on ilmoitettava, kuinka suuri osuus (euroina) hankkeesta kohdistuu STM:n asetuksella 718/2013 säädetyille painoalueille 1-3 tai painoalueille 4-8. Organisaatioiden tutkimustoiminnan uusille avauksille varataan erillisrahoitus (korkeintaan 10 % jaettavasta määrärahasta). Tätä rahoitusta voidaan myöntää korkeintaan viidelle hankkeelle koko erityisvastuualueella. Uudella avauksella tarkoitetaan yliopistotasoista tutkimusta, joka edustaa hakijaorganisaatiossa uutta, innovatiivista, kokeilevaa tai muuten rohkeaa tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta. Hakijaorganisaation tulee sisällyttää nämä tutkimukset priorisoidulle listalleen ja perustella erikseen niiden uutuusarvo ja merkityksellisyys.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN OHJE 4 (6) Jos organisaation hankehakemuksen suuruus (priorisoidut hankkeet yhteensä) on yli euroa, hakijaorganisaation on lisäksi huolehdittava siitä, että sen priorisoinnissa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen määrärahasta vähintään 25 % haetusta rahoituksesta kohdistuu painoalueille 1-3 ja vähintään 15 % haetusta rahoituksesta kohdistuu painoalueille 4-8. Hakemuksen liitteenä toimitetaan - hakijaorganisaation priorisoimien hankkeiden lista (kts liite lista priorisoiduista hankkeista - hakijaorganisaation JUFO-pisteytettyjen julkaisujen lista vuosilta Julkaisujen JUFO-pisteet ovat löydettävissä linkistä: (kts. liite organisaation julkaisulista vuodelta 201X ). Vapaamuotoisen hakemuksen pituus ilman liitteitä voi vaihdella hakemuksen laajuuden mukaan seuraavasti: - jos organisaation hakema yhteissumma on korkeintaan , hakemus saa olla korkeintaan kolme sivua pitkä; - jos organisaation hakema yhteissumma on korkeintaan , hakemus saa olla korkeintaan viisi sivua pitkä; - jos organisaation hakema yhteissumma on yli , hakemus saa olla korkeintaan seitsemän sivua pitkä. Hakemuksen allekirjoittaa henkilö, jolla on ao. organisaation nimenkirjoitusoikeus. Hakemuslomake ja liiteasiakirjat toimitetaan sähköisen linkin kautta HYKS:n erva-tutkimustoimikunnalle (kappale 5). 3.2 Suositus organisaation sisäisten hanke-ehdotusten laatimiseksi Hakijaorganisaatioilla on kohtalaisen suuri vapaus päättää, miten sisäinen haku järjestetään. On kuitenkin muistettava, että valtion tutkimusrahoitusta myönnetään vain yliopistotasoisille terveyden tutkimuksen hankkeille. Hakijaorganisaatioissa voidaan määritellä omana toimintana ja organisaatiokohtaisella sisäisellä ohjeistuksella yksittäisten hankkeiden / tutkimusaiheiden euromääräinen yläraja ja hankkeen / tutkimuksen elinkaari (vrt. määrärahan käyttö 1-4 vuodeksi suunniteltuun tutkimustoimintaan, kappaleet 2 ja 4). Hanke-ehdotuksia priorisoitaessa huomioon otettavia seikkoja: - perustelu tutkimuksen yliopistotasoiselle tieteelliselle laadulle; - tutkimuksen merkitys hakevan organisaation kannalta ja terveyden- tai sairaanhoidon valtakunnallisen kehittämisen kannalta (esim. miten tutkimus liittyy hakevan organisaation toimintaan ja toteuttaa sen tutkimusstrategiaa); - tutkimussuunnitelman tiivistelmään liitetään kuvaus tutkimuksen tavoitteesta sekä kysymyksenasettelusta niin, että se kertoo, miten tutkimus toteuttaa STM:n asetuksessa 718/2013 määriteltyjä tavoitteita ja mihin asetuksessa mainittuun painoalueeseen tutkimus mahdollisesti kuuluu; - innovatiivisuus;

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN OHJE 5 (6) - toteuttamiskelpoisuus; - tutkimukseen liittyvä tutkijakoulutus; - tutkimusta tukeva kansainvälinen yhteistyö; - tutkimukseen liittyvä julkaisutoiminta; - tutkimuksen potentiaalisesti tuottamat kaupalliset innovaatiot. Eduksi arvioinnissa voidaan katsoa se, että ehdotukset sisältävät tutkimusryhmien välistä, monitieteistä, organisaatioiden välistä ja alueellista, erityisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä. Rahoitustarpeen arvioimiseksi tutkijaa/tutkimusryhmää pyydetään ilmoittamaan myös, onko tutkimus saanut muuta kilpailtua rahoitusta. Tutkimusryhmä Tutkimushankkeella tulee olla tutkimusryhmä, jonka jäsenistä ainakin yksi toimii tutkimuksessa hakevan organisaation palveluksessa. Tutkimushanke-ehdotuksessa tulee esitellä sekä organisaatiossa toimiva tutkimusryhmä että mahdolliset organisaation ulkopuoliset yhteistyökumppanit. Organisaation palveluksessa olevaa hankkeen johtajaa kutsutaan päätutkijaksi. Päätutkijan apurahat, muu ulkopuolinen täydentävä rahoitus ja julkaisutuotanto muutamalta aiemmalta vuodelta tulee tuntea jo hakijaorganisaatiossa hankkeiden priorisoimista ja kilpailukykyisen hankehakemuksen laatimista varten. 4 Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksen käyttö ja seuranta Määrärahasta tehtävässä päätöksenteossa noudatetaan lakiin perustuvia esteellisyyssäännöksiä. Erva-tutkimustoimikunnan valtion budjettimäärärahasta myöntämä tutkimusrahoitus maksetaan hakevalle organisaatiolle ao. budjettivuoden aikana riippumatta siitä, onko määrärahaa haettu yksivuotiseen tutkimustoimintaan vai 1-4 vuodeksi suunniteltuun tutkimustoimintaan. Hakemuksen perusteella myönnetty tutkimusmääräraha on rahoituksen saavan organisaation budjettimäärärahaa, johon hankkeen tutkimusryhmälle myönnetään käyttöoikeus, mutta johon ei synny apurahan kaltaista subjektiivista oikeutta. Tutkimuksen määrärahojen käyttö on rahoituksen saaneen organisaation nimissä tapahtuvaa toimintaa ja siihen sovelletaan organisaation sääntöjä ja ohjeita. Määrärahoille suositellaan laadittavaksi erillinen tulo- ja menoarvio. Monivuotisesta hankkeesta tutkimusrahoituksen saaja on velvollinen tekemään vuosittain selvityksen tutkimuksen edistymisestä. Huonosti edistynyt tutkimus voidaan keskeyttää. Määrärahoja koskevien tili-, kirjanpito- ja seurantajärjestelmien tulee olla määrärahaa saavissa yksiköissä sellaiset, että tutkimusmäärärahan kohdentamista ja käyttöä voidaan seurata ja että siitä voidaan raportoida. Määrärahaa saavien organisaatioiden on annettava käyttövuotta seuraa-

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN OHJE 6 (6) van vuoden kesäkuun alkuun mennessä erva-tutkimustoimikunnalle selvitys siitä, miten ne ovat käyttäneet yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen saamansa rahoituksen. Raportoinnista voidaan antaa lisäohjeita hankekauden aikana mm. STM:n asettamien vaatimusten mukaisesti. 5 Hakemusten jättäminen erva-tutkimustoimikunnalle Hakemukset toimitetaan sähköisen linkin kautta: https://e-lomake.fi/lomakkeet/3766/lomake.html Hakemus koostuu e-lomakkeena toimitettavasta hakemussivusta ja hakemuksen liitteenä toimitettavista asiakirjoista. Yhtenä liitteenä on oltava organisaation vapaamuotoinen hakemus, jossa on ao. organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus. Täydellisten hakemusten on oltava perillä tiistaihin klo mennessä. Hakemuksia ei palauteta. 6 Lisätietoja Ylilääkäri Ari Lindqvist, erva-tutkimustoimikunta, HUS yhtymähallinto, PL 705, HUS, puh. (09) tai sähköpostitse Sähköisen e-lomakkeen täyttöön liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Terttu Kovanen, puh , sähköposti: Risto Renkonen varapuheenjohtaja erva-tutkimustoimikunta LIITTEET JAKELU Lista priorisoiduista hankkeista (Excel-tiedostopohja) Organisaation julkaisulista vuodelta 201X (Excel-tiedostopohja) HUS:n internet erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävät kunnat ja kuntayhtymät Invalidiliiton Kuntoutus Oy Sairaala Orton Oy SPR Veripalvelu

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2015 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) erityisvastuualueella

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2015 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) erityisvastuualueella VTR-hakuohjeet 2015 1 (6) Hakuaika päättyy: tutkimusryhmille 30.5.2014 klo 15.45 organisaatioille 22.8.2014 klo 15.45 Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2015

Lisätiedot

8 24.10.2014 VUODEN 2015 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA)

8 24.10.2014 VUODEN 2015 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSTOIMIKUNTA 8 24.10.2014 VUODEN 2015 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA) 512/13/01/00/2014 TETU 8 Perusteet Valtion

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

KYS, Hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs

KYS, Hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/2015 1 (18) Erva-tutkimustoimikunta Kokoustiedot Aika torstai klo 13:05-15:30 Paikka Läsnä KYS, Hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs Jorma Penttinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TUTKIMUSSTRATEGIA VUOSILLE 2014-2016. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 12.5.2014

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TUTKIMUSSTRATEGIA VUOSILLE 2014-2016. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 12.5.2014 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TUTKIMUSSTRATEGIA VUOSILLE 2014-2016 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 12.5.2014 2 TUTKIMUSSTRATEGIAN TAUSTA HUS:n strategia 2012-2016 määrittelee sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun

HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun Liikuntatieteelliset tutkimusprojektit Liikuntatieteelliset- ja tiedonvälitysyhteisöt Annettu opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016 Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 2 (19) SUOMEN AKATEMIA HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 RAHOITUSPERIAATTEIDEN

Lisätiedot

OHJEET EETTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENILLE LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSEETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ versio 18.6.2013

OHJEET EETTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENILLE LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSEETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ versio 18.6.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ OHJEET EETTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENILLE LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSEETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ versio 18.6.2013 Sisällysluettelo: 1. LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Valtuusto 13.6.2012 Luonnos HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 17.4.2012 2 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sisällys Valtuuston

Lisätiedot

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Konsernihallinto Tutkimus- ja opetusryhmä Tutkimuseettiset toimikunnat TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN

Lisätiedot

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 SUOMEN AKATEMIA RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 Päätös 19.3.2015 Näitä Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleisiä ehtoja sovelletaan 1.9.2014 31.8.2015 toteutettavissa hauissa ja niiden perusteella

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET: SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. YLIOPISTOJEN TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS 3 1.1. Säädösperusta, määrittely ja lähteet 3 1.2. Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa 4 1.2.1. Täydentävän rahoituksen muodot 4 1.2.2.

Lisätiedot

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA 1 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA Tähän oppaaseen on koottu terveyden edistämisen määrärahan hakemiseen, käyttämiseen, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyviä asioita. Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 SUOMEN AKATEMIA RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 Päätös 1.12.2014 Näitä Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleisiä ehtoja sovelletaan 1.9.2014 31.8.2015 toteutettavissa hauissa ja niiden perusteella

Lisätiedot

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2015 2016

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2015 2016 SUOMEN AKATEMIA RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2015 2016 Päätös 31.8.2015 Näitä Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleisiä ehtoja sovelletaan 1.9.2015 31.8.2016 toteutettavissa hauissa ja niiden perusteella

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE

OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE Työsuhdekeksintöjä koskevan ohjesäännön laatimiseksi (Kesäkuu 2000) Rev. Tammikuu 2001 Lukijalle Keksintötoiminta on osa yrityksen innovaatiopolitiikkaa

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Nuorisoyksikkö 25.9.2012 VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 1. YLEISTÄ Nuorisolain 13 mukaan määräraha etsivään nuorisotyöhön varataan valtion budjettiin

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sisäasioiden rahastoista annetun lain ( /201 ) nojalla:

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sisäasioiden rahastoista annetun lain ( /201 ) nojalla: LUONNOS 7.10.2014 Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 201 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sisäasioiden rahastoista annetun lain ( /201 ) nojalla:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty 15.12.2014 TRE:1736/00.01.01/2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2014 24.9.2014 Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet

HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2014 24.9.2014 Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet Hakuopas vuoden 2015 liikuntatieteellisten valtionavustusten hakuun 2.9 24.9.2014 HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2014 24.9.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1702/625/2014

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 75/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 197/1999 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Hallintoylihoitajat ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Johanna Aitamurto 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

EVO-tutkimusrahoituksen

EVO-tutkimusrahoituksen Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:34 EVO-tutkimusrahoituksen jakoperusteiden uudistaminen. Työryhmän raportti. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot