VUODEN 2014 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7 25.10.2013 VUODEN 2014 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA)"

Transkriptio

1 TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSTOIMIKUNTA VUODEN 2014 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA) 536/13/01/00/2013 TETU 7 Perusteet Valtion rahoituksesta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen säädetään terveydenhuoltolain 61 :ssä (esityslistan liite 1). Vuosien ylimenokauden ajan valtion rahoituksen jako ervalle perustuu aikaisempiin tutkimusansioihin eli vuosien julkaisupisteiden perusteella määräytyneeseen kiinteään jakokulmaan. HYKS:n ervan osuus on 36,4 % valtion talousarvioon kulloinkin varatusta tutkimusmäärärahasta. Vuoden 2014 valtion talousarviossa varaus on 30 M, mikä on 1 M vähemmän kuin vuoden 2013 määräraha (31 M ). HYKS:n ervan ennustettu valtion tutkimusrahoitus vuonna 2014 on siten ( vuonna 2013). Tutkimuksen painoalueita tarkentava asetus ei ole ollut voimassa vielä vuoden 2014 määrärahan hakuprosessin aikana. Tutkimuksen painoalueita ei siten voida vielä käyttää ohjaamaan määrärahan jakoa. Hakuohjeistus ja organisaation hakemuksessa vaadittavat asiat Tutkimustoimikunta julisti vuoden 2014 tutkimusmäärärahan haettavaksi huhtikuussa Hausta ilmoitettiin HUS:n internet-sivuilla (http://www.hus.fi/tutkijalle/ervan-tutkimustoimikunta/hakuohje/siv ut/default.aspx) ja kirjeitse määrärahan hakuun oikeutetuille (terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja). Hakuaika päättyi Hakuohjeen mukaan hakemusten tulee muodostua kunkin organisaation priorisoimista tutkimusryhmien hanke-esityksistä ja hakemusten tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot (hakuohje esityslistan liitteenä 2): Organisaation tutkimustoiminnan tavoitteet ja kehittämissuunnitelma ja selvitys siitä, kuinka hyvin rahoitettavaksi ehdotetut hankkeet ovat sopusoinnussa organisaation omien tutkimustavoitteiden kanssa.

2 Organisaation kolmen aikaisemman vuoden valtion tutkimusmäärärahan määrä (erityisvaltionosuuden tutkimusmääräraha ja terveyden tutkimuksen määräraha). Priorisoitu lista rahoitettavaksi esitetyistä hankehakemuksista ja tieto siitä, kuinka suuri osa organisaation tutkijoiden kaikkiaan esittämistä hankkeista (hankkeiden lukumäärä ja kokonaisrahamäärä) sisältyy rahoitettavaksi esitetylle listalle. Priorisoidussa listassa kustakin hankkeesta tulee ilmoittaa tutkimushankkeen nimi kyseisen organisaation palveluksessa olevan päätutkijan nimi hankkeen muiden tutkijoiden nimet hankkeen yhteistyötahot hankkeen suunniteltu kesto ja hankkeelle esitettävä kokonaisrahoitus. Organisaatio voi hakea rahoitusta 1-4-vuotisille hankkeille, mutta organisaation on selvitettävä hakemuksessaan minkä pituiselle hankekaudelle rahoitusta haetaan. Raportointia käynnissä olevasta tutkimustoiminnasta ei edellytetä hankehakemusten yhteydessä. Hankkeiden etenemisestä on velvollisuus raportoida vuosittain, mutta raportointi kohdistuu päätutkijan omaan organisaatioon eikä erityisvastuualueen tutkimustoimikuntaan. Hakemusten arvioinnista Erva-toimikunta on aikaisemmissa keskusteluissaan hakemusten arvioinnissa ottanut huomioon, että organisaatioilla on toisistaan vaihteleva kyky tehdä hakemuksia. organisaatiot ovat hakeneet rahoitusta eri kriteerein. Toisilla ohjaavana tekijänä on ollut historiatietoon perustuva summa, kun taas toiset ovat moninkertaistaneet hakemuksensa. rahoituksen jaon tulee perustua kokonaisarvioon eri kriteerit ja terveydenhuoltolain tavoitteet huomioon ottaen. Erva-tutkimustoimikunnalla on käytettävissä soveltuvasti tieto hakevan yksikön vuosina saamasta valtion tutkimusrahoituksesta ja valtion vuoden 2014 tulo- ja menoarvioehdotukseen perustuva laskelma siitä, kuinka suuri kyseisen yksikön määräraha olisi, mikäli se vuonna 2014 saisi saman suhteellisen osuuden, minkä se sai vuonna Tutkimustoimikunnan ei määrärahaa jakaessaan tarvitse, mutta se voi ottaa tämän ansaintaperiaatteen huomioon. Historiatietoon perustuva tutkimuksen volyymi kertoo organisaation tutkimustoiminnan perusedellytyksistä. Suuret vaihtelut tutkimustyön rahoituksessa voivat olla hyvin haitallisia.

3 Organisaatio Erva-tutkimustoimikunnalla on käytettävissä soveltuvasti ervasta saadut raportit vuoden 2012 määrärahan käytöstä. Erva-tutkimustoimikunta on toimittanut raportit myös STM:lle. Erva-alueen tutkimustoimikunta linjasi kokouksissaan ja , että tutkimustoimikunta ei puutu hakijaorganisaatioiden omiin priorisointeihin, vaan siinäkin tapauksessa, että saatu määräraha on pienempi kuin haettu, reduktio hankehakemuksessa esitettyjen hankkeiden välillä jätetään hakijaorganisaation päätettäväksi. Erva-alueen tutkimustoimikunta on kerännyt vuosittain epävirallisesti julkaisutietoa ervan niiltä terveydenhuollon toimintayksiköiltä, jotka ovat oikeutettuja hakemaan yliopistotasoista terveyden tutkimuksen määrärahaa. Saadut hakemukset Hakuajan loppuun mennessä kymmenen terveydenhuollon toimintayksikköä jätti hakemuksensa. Alla on esitetty luettelo hakemuksista ja niiden kokonaissummat. Organisaatioiden hakemukset on jaettu kokoukseen osallistuvalle jäsenistölle sähköpostitse oheismateriaalina. Taulukko 1. Vuosien määrärahan myöntö hakijaorganisaatioille, vuoden 2014 arvioidun määrärahan jako vuonna 2013 myönnetyn määrärahan %-osuudella sekä vuodeksi 2014 haettu määräraha Vuosi 2011, Vuosi 2012, Vuosi 2013, Vuosi 2014, valtion budjettiehdotukse sta laskettuna samalla %-osuudella kuin 2013 Haettu vuodeksi 2014, Carea Eksote Espoon kaupunki HUS Helsingin kaupunki Hyvinkään kaupunki Invalidisäätiö ORTON Kouvolan kaupunki SPR Veripalvelu Vantaan kaupunki Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea) Careassa on asetettu tutkimuksen painopistealueiksi 1. Väestön ikääntymisen tutkimus 2. Väestön ikääntymisestä selviytymistä edistävä tutkimus

4 Carean hakemus on kahdesta priorisoidusta hankkeesta muodostuva kokonaisuus. Molemmat tutkimukset ovat tohtorin tutkintoon tarkoitettuja akateemisia opinnäytteitä. Hakemuksessa on nimenomaan perusteltu tutkimuksen tausta ja tarve. Hankkeet liittyvät olennaisesti Carean asettamiin painopistealueisiin. Haettu summa on vuodelle 2014 (vuonna 2013 hakemus oli ). Carea raportoi vuodelta 2012 yhteensä euron tutkimusrahoituksen käytöstä kliiniseen tutkimukseen. Tutkimustoiminta on jatkunut tällä tasolla usean vuoden ajan. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) Eksoten tutkimustoiminnan tavoitteita, painopistealueita ja kehittämissuunnitelmia määritellään parhaillaan paikallisessa tutkimustoimikunnassa. Painopistealueena on historiallisesti ajatellen ollut raskausdiabetestutkimus ja diabetestutkimus sekä lähinnä tutkijaryhmien omista intresseistä johtuen naisten virtsaamisongelmien tutkimus, kirurginen hoito ja epidemiologiset selvittelyt sekä myös reumatologinen ja reuman hoidon vaikuttavuustutkimus. Eksoten organisaatiouudistukseen liittyen myös terveydenhuollon hoitojärjestelmien tutkimus on nousemassa esiin. Eksoten hakemus on seitsemästä priorisoidusta hankkeesta muodostuva kokonaisuus. Hakemuksessa hankkeet on selkeästi esitetty. Hankkeiden vastaavat tutkijat ovat yleensä tohtorin tutkinnon suorittaneita henkilöitä ja tutkimusryhmissä on mukana akateemisia tutkijoita ja myös joissakin tapauksissa ulkomaisia yhteistyötahoja. Hakemuksessa ei tarkasti selosteta kuinka monelle vuodelle tutkimusrahoitus on tarkoitus kohdentaa. Vuoden 2014 valtion tutkimusrahaa haetaan (vuoden 2013 hakemus oli ). Eksote raportoi vuodelta 2012 yhteensä määrärahan käytöstä, joka kohdistui puoleksi kliiniseen ja puoleksi palvelujärjestelmän toimivuuteen ja vaikuttavuuteen kohdistuvaan tutkimukseen. Yliopistotasoista terveystieteellistä tutkimusta on tehty useiden vuosien ajan. Espoon kaupunki Espoon sosiaali- ja terveystoimen terveystutkimustoiminnan painoalueet ovat: 1. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen 2. Palvelujärjestelmän toimivuuden, asiakaslähtöisten toimintakäytäntöjen kehittämiseen ja menetelmien vaikutusten parantamiseen liittyvä tutkimus 3. Perusterveydenhuollon kliininen tutkimus Espoon kaupunki hakee rahoitusta yhdelle painoalueidensa mukaiselle hankkeelle. Espoon hakemus tulee organisaation

5 kehittämisen tulosalueelta. Hanke kuuluu järjestelmätutkimuksen kenttään ja sen relevanssi perustuu suoraan implementoitavuuteen Espoon järjestämisvastuulla olevaan terveydenhuoltoon. Hankkeen vastaava tutkija ei ole tohtori, mutta tutkimustyön on tarkoitus olla opinnäytetyö Helsingin yliopistolle ja mukana on yhteistyötahoina tohtoritutkijoita. Haettu summa on euroa vuosille ( / vuosi). Espoon kaupungilla ei ollut hakemusta vuonna 2013, mutta aikaisempina vuosina Espoo on saanut valtion tutkimusrahoitusta käyttöönsä noin euroa. Espoon kaupunki raportoi vuodelta 2012 yhteensä käytön palvelujärjestelmän toimivuuteen ja vaikuttavuuteen kohdistuvaan tutkimukseen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n tutkimusstrategian tavoitteena on ohjelmallinen, kokonaisuuksiin kohdistuva ja kansainvälisesti arvostettu tutkimus, joka onnistuessaan johtaa perustavaa laatua olevaan uuteen tietoon ja sen avulla sairauksien parantuneeseen diagnostiikkaan ja hoitoon. Tavoitteena on, että tutkimustyön eri alueet ovat tasapainossa niin, että vahvojen alueiden lisäksi tutkimus kehittyy myös muilla tärkeillä alueilla ja tutkimuksen pitkän tähtäyksen tarpeet tunnistetaan. HUS:n sisäisessä hakemusten arvioinnissa otettiin huomioon, että ehdotetut hankkeet ovat sopusoinnussa HUS:n omien tutkimustavoitteiden kanssa. HUS:n hakemus on 95 priorisoidusta 1-4 vuotta kestävästä ja vuonna 2014 alkavasta hankkeesta muodostuva kokonaisuus. Hankkeista 17 on asetettu varasijoille. Hankkeet on valittu tutkijoiden esittämistä 134 hankkeesta (näihin alun perin haettu kokonaisrahoitus ). Haettu summa on vuosille (vuoden 2013 hakemus oli vuosille ). Vuoden 2014 hakukierrokselle on ollut tyypillistä suuret akateemisesti korkeatasoiset ja erikoissairaanhoitoa kehittävät hankkeet. Mukana on myös hyvin organisoituja järjestelmätutkimuksen kenttään kuuluvia tutkimushankkeita. HUS raportoi vuodelta 2012 yhteensä euron käytöstä valtaosin kliiniseen tutkimukseen niin, että sen kumppanina oli myös biolääketieteen alan perustutkimusta. Lisäksi palvelujärjestelmän toimivuuteen ja vaikuttavuuteen kohdistuvaa tutkimusta oli 1,2 M. Helsingin kaupunki Helsingin sosiaali- ja terveysviraston strategiasuunnitelman mukaan sosiaali- ja terveysviraston perustehtävä on tarjota hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta helsinkiläisille. Viraston strategiset tavoitteet ovat:

6 1. Palvelukulttuuri uudistuu 2. Väestön terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat 3. Integroidut palvelut ja hoito 4. Palvelurakenne kevenee 5. Palvelujen saatavuus ja tuottavuus paranevat 6. Työyhteisöt ovat vetovoimaisia Helsingin sosiaali- ja terveysviraston tutkimusstrategian mukaan virasto tukee sellaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka edistävät strategisten tavoitteiden saavuttamista. Esitettyjen hankkeiden priorisointi on tehty asettamalla etusijalle väestön terveyseroihin vaikuttaminen, perusterveydenhuollon toiminnan ja uusien hoitomuotojen kehittäminen sekä tutkimuksen valtakunnallinen merkittävyys. Helsingin sosiaali- ja terveysviraston hakemus on 13 priorisoidusta hankkeesta muodostuva kokonaisuus. Hankkeet on valittu tutkijoiden esittämistä 19 hankkeesta (näihin alun perin haettu kokonaisrahoitus ). Haettu summa on vuodelle 2014 (vuoden 2013 hakemus oli ). Monet vuoden 2014 hakemuksen tutkimushankkeista kuvataan monivuotisina, mutta rahoitusta haetaan vain vuodelle 2014 samalla tavalla kuin vuoden 2013 hakemuksessa. Hakemuksessa mainitaan ainakin 7 tohtorin tutkintoon tähtäävää hanketta ja useimmissa on mukana Helsingin yliopiston akateemisia tutkijoita ja alan professoreita. Useimmissa tutkimuksissa on kliininen kysymyksenasettelu, mutta samalla niissä etsitään palvelujärjestelmän kehittämiseen implementoitavaa tulosta. Helsingin kaupungin terveystieteellinen tutkimustoiminta on usean vuoden ajan saanut valtion tutkimusrahoitusta euroa. Vuodelta 2012 Helsinki raportoi noin tutkimustoiminnan, josta n. 2/3 oli kliinistä tutkimusta ja n. 1/3 oli palvelujärjestelmän toimivuuteen ja vaikuttavuuteen kohdistuvaa tutkimusta. Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hakemus sisältää yhden moniammatillisen palvelujärjestelmätutkimukseen kohdistuvan hankkeen. Kyseessä on jatkohakemus hankkeelle, joka sai rahoitusta vuodeksi 2013 yhteensä Hakemuksessa todetaan, että tutkimus on käynnistynyt keväällä 2013 ja tutkimushenkilöt on rekrytoitu ja randomisoitu interventioja kontrolliryhmiin. Protokollan mukaiset taustatiedot tutkimushenkilöistä on kartoitettu. Hyvinvointia edistävien kotikäyntien on tarkoitus alkaa interventioryhmässä lokakuussa Hanke on akateemisesti johdettu ja hankkeella on THL:n ja HY:n ja muidenkin yliopistojen tutkijoista muodostettu ohjausryhmä. Hankkeessa useat tutkijat saavat ammatillista ja tieteellistä koulutusta ja tällä hetkellä mukana on ainakin yksi tohtorikoulutettava henkilö. Nyt haetaan rahoitusta toiselle ja

7 kolmannelle hankevuodelle ( ) yhteensä (vuoden 2013 hakemus oli vuosille ). Hakemus muodostaa siten loogisen kokonaisuuden, mikä voi merkitä hankkeen hyvää integraatiota Hyvinkään perusturvaorganisaatioon. Hyvinkäälle ei ollut vielä vuonna 2012 käytössä raportoitavaa valtion tutkimusmäärärahaa. Invalidisäätiö ORTON ORTONin painopistealueet ovat: 1. kliiniset ja RCT (randomised clinical trials) -tutkimukset sekä pitkäaikaisseurantatutkimukset 2. uuden teknologian kehittäminen, kriittinen arviointi ja innovatiiviset tutkimukset 3. lastenreumaan liittyvät tutkimukset 4. hoitotieteelliset tutkimukset Hankkeiden priorisoinnissa huomioitiin ORTONin tutkimuspoliittiset linjaukset ja samalla kiinnitettiin huomiota tutkimusryhmien aikaisempiin saavutuksiin. Esitetyt hankkeet on jaoteltu ORTONin painopistealueiden ja käsittelyjärjestyksen mukaisesti. Invalidisäätiö ORTONin hakemus on 15 usein kaksivuotisesta mutta myös pidempikestoisesta hankkeesta muodostuva kokonaisuus (tutkijoiden alun perin hakema kokonaissumma oli ,73 ). Haettu summa on ,73 vuodelle 2014 (vuodelle 2013 hakemus oli ). Invalidisäätiö Orton raportoi vuodelta 2012 yhteensä :n määrärahan käytöstä valtaosin kliiniseen tutkimukseen ja :n osalta palvelujärjestelmän toimivuuteen ja vaikuttavuuteen kohdistuvaan tutkimukseen. Kouvolan kaupunki Kouvolan terveyspalveluiden tutkimustoiminnan tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita terveyspalveluita. Kouvolan suurin terveydenhuollon kehittämishanke, Ratamo, tähtää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä sosiaalipalvelujen yhdistämiseen yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Hakemuksessa esitetyt hankkeet ovat hyvin sopusoinnussa organisaation kehittämishankkeen kanssa. Hankkeet ovat pitkälti STM:n suunnittelemien painoaluesuunnitelman mukaisia keskittyen merkittävien kansanterveysongelmien ja sairauksien diagnostiikan ja hoidon tutkimiseen, menetelmien tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioimiseen ja diagnostiikka- ja hoitomenetelmien käyttöönottomahdollisuuksien levittämiseen terveydenhuollossa. Kouvolan terveyspalveluiden (Pohjois-Kymen sairaalan) hakemus sisältää kolme kliinisiin tutkimuksiin kohdistuvaa hoitoon

8 implementoitavaa tietoa selvittävää tutkimushanketta. Tutkimusta johtaa kaikissa tapauksissa tohtorikoulutettu tutkija. Yhteistyötahoina ovat mm. HYKS, Kuopion aivotutkimuskeskus, KYS, OYS, Mikkelin keskussairaala. Haettu summa on vuosille Kouvolan terveyspalveluilla ei ole aikaisempaa hakemusta erva-tutkimustoimikunnalle, ei valtion tutkimusmäärärahan käyttöä lähivuosilta eikä raportoitua käyttöä vuodelta Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu SPR Veripalvelun tutkimusohjelman tavoitteena on selvittää ja tarkentaa vertamuodostavien kantasolujen, kiinteiden elinten, uusien soluhoitojen sekä verivalmisteiden siirtojen aiheuttamia immunologisia mekanismeja sekä tarkentaa siirteen ominaisuuksia, jotka tulisi ottaa huomioon siirrettä valittaessa, mikä lisää potilasturvallisuutta. SPR Veripalvelu tähtää ensi sijassa suurenriskin hoitojen turvallisuuden lisäämiseen; keskeinen tavoite on luovuttajan ja siirteen saajan valintakriteerien parantaminen ( yksilöllistetty lääketiede ) ja nykyistä parempi riskien arviointi. Esitetyt hankkeet kohdistuvat SPR Veripalvelun strategian kolmeen painopistealueeseen: 1. veripalvelutoiminnan vaikuttavuus 2. elin- ja kudossiirtojen vaikuttavuus ja turvallisuus 3. turvalliset ja tehokkaat soluterapiavalmisteet SPR Veripalvelun hakemus muodostuu hyvin strategiasta johdetusta neljästä akateemisesta dosenttitutkijoiden johtamasta priorisoidusta hankkeesta, joilla on kansainvälisiä kumppaneita. Haettu summa on vuodelle 2014, kun kokonaisrahoitustarve on vuosille Hakemus vuodelle 2013 oli suuruudeltaan vuodelle 2013, kun kokonaisrahoitustarve oli vuosille SPR Veripalvelu raportoi vuodelta 2012 yhteensä :n määrärahan käytön kliiniseen ja siihen liittyvään perustutkimukseen. Vantaan kaupunki Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan hakemus sisältää yhden hankkeen. Kyseessä on terveydenhuollon ammattilaisten toteuttama THL:n ja HY:n akateemisten tutkijoiden ohjauksessa ja kumppanuudessa tehtävä jatkohakemus moniammatilliselle hankkeelle, joka sai rahoitusta vuodeksi 2013 yhteensä Nyt haetaan rahoitusta vuosille yhteensä (vuonna 2013 hakemus oli vuosille ). Vantaa raportoi vuodelta 2012 yhteensä määrärahan käytöstä. Vantaa on jo useamman vuoden ajan saanut käyttöönsä n valtion tutkimusrahoitusta.

9 Muuta Vuoden 2013 rahoituksen saajista Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen eivät ole nyt haussa mukana. Määrärahan riittävyyttä laskettaessa on muistettava, että monivuotisten hankkeiden koko rahavaraus tehdään vuoden 2014 valtionrahoituksesta. Määrärahan myöntämistä valmistellut työryhmä HYKS:n ervan tutkimustoimikunta on kokouksessaan 3/ sopinut, että valmisteleva työryhmä käsittelee organisaatioiden hankehakemukset ja valmistelee tutkimustoimikunnalle ehdotuksen vuoden 2014 terveyden tutkimuksen määrärahan myönnöstä. HYKS:n ervan tutkimustoimikunnan valmistelevaan työryhmään kuuluivat Lasse Viinikka (puheenjohtaja, HUS), Ari Lindqvist (esittelijä, HUS), Ilkka Ojanperä (HY lääketieteellinen tiedekunta), Martti Syrjälä (SPR Veripalvelu), Kaarina Torppa (HUS) ja Pälvi Vento (Carea) sekä Lauri Ihari (sihteeri, HUS). Työryhmän kokous pidettiin Esittelijä valmisteli työryhmälle pohjaehdotuksen määrärahan myönnöstä vuodelle Pohjaehdotuksessa: arvioidaan, että valtion budjetissa vahvistetaan 30 M tutkimusmäärärahoitus vuodelle HYKS:n ervan osuus tästä rahoituksesta on 36,4 % eli sekä HUS:lle että muille erva-organisaatioille myönnetään määrärahaa keskimäärin noin 43 %:sti verrattuna kaikkiin tutkijoilta saatuihin rahoitusehdotuksiin. HUS:n rahoitusosuus pienenee, jotta rahoitus muualla ervassa voi suurentua lähes 10 % lisääntyneen tutkimusaktiviteetin myötä valtion rahoituksen laskevasta trendistä huolimatta. Espoon kaupungin ja Kouvolan kaupungin hakemuksia ei ole aikaisemmin saatu erva-tutkimustoimikuntaan. Sekä Espoon että Kouvolan hankkeille varataan pohjaehdotuksessa rahoitus terveystieteellisen tutkimustoiminnan käynnistämiseen vuoden 2014 osalta. Todettiin mm., ettei aiempia evo-pisteitä ole suoraan käytetty jakokriteerinä, koska niiden käyttö jakoperusteena loppui, kun terveydenhuoltolaki astui voimaan. STM:n hyväksymä (vuoteen 2010 asti) julkaisutuotannon laskelma on otettu huomioon taustatietona, mutta ensisijaisena ohjaavana jakokriteerinä on ollut organisaatioiden aiemmin saama rahoitus. Todettiin, että toimikunnassa on aiemmin keskusteltu patenttihakemusten huomioinnista jakokriteerinä. Tällaista tilastoa ei ole käytettävissä.

10 Keskustelun jälkeen valmisteleva työryhmä tasapainotti esittelijän pohjaehdotusta määrärahan myöntöpäätökseksi taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 2. Valmistelevan työryhmän ehdotus vuoden 2014 määrärahan myönnöstä HYKS:n ervan hakijaorganisaatioille: Carea Eksote Espoon kaupunki Helsingin kaupunki HUS Hyvinkään kaupunki Invalidisäätiö Orton Kouvolan kaupunki SPR Veripalvelu Vantaan kaupunki Yhteensä Päätösesitys Tutkimustoimikunta käy keskustelun valmistelevassa työryhmässä tehdystä ehdotuksesta määrärahan myönnöstä. toteaa, että kaikki hakemuksissa esitetyt hankkeet täyttävät valtion rahoituksen edellytyksiksi esitetyt kriteerit ja terveydenhuoltolain määräykset. päättää myöntää HYKS:n erityisvastuualueen vuodeksi 2014 valtiolta saatavan yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen tarkoitetun määrärahan organisaatioille seuraavasti: Carea Eksote Espoon kaupunki Helsingin kaupunki HUS Hyvinkään kaupunki Invalidisäätiö Orton Kouvolan kaupunki SPR Veripalvelu Vantaan kaupunki Yhteensä toteaa, että myöntöpäätös on ehdollinen ja organisaatioiden saamat rahoitussummat muuttuvat vastaavassa suhteessa, jos valtion lopulliseen talousarvioon tuleva tutkimusmääräraha on muu kuin 30 M. päättää, että organisaatiot voivat käyttää saamansa rahoituksen hakemuksessa esitettyjen tutkimushankkeiden rahoitukseen. Organisaatiot saavat itse päättää hankkeiden rahoituksen lopullisesta määrästä siinä tapauksessa, että

11 heille myönnetty rahamäärä poikkeaa siitä, mitä he ovat hakeneet. päättää, että rahoitusta saaneet organisaatiot ovat velvollisia pitämään kirjaa ja raportoimaan tutkimustoimikunnalle määrärahan käytöstä vuoden 2015 toukokuun loppuun mennessä. Asian käsittely Päätös Pöytäkirjanote Esittelijä Ari Lindqvist esitteli määrärahan myöntöehdotuksen tutkimustoimikunnalle. Tutkimustoimikunta kävi asiasta yleiskeskustelun. Päätösesityksen mukaisesti. Rahoitusta hakeneet organisaatiot Lisätietoja Tutkimusjohtaja Lasse Viinikka puh. (09) Ylilääkäri Ari Lindqvist puh. (09)

8 24.10.2014 VUODEN 2015 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA)

8 24.10.2014 VUODEN 2015 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSTOIMIKUNTA 8 24.10.2014 VUODEN 2015 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA) 512/13/01/00/2014 TETU 8 Perusteet Valtion

Lisätiedot

HUS:n hallintokeskus, iso kabinetti, 1. krs (Stenbäckinkatu 9, 00290 Helsinki)

HUS:n hallintokeskus, iso kabinetti, 1. krs (Stenbäckinkatu 9, 00290 Helsinki) PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (19) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 24.10.2014 klo 10:00-11:00 PAIKKA HUS:n hallintokeskus, iso kabinetti, 1. krs (Stenbäckinkatu 9, 00290 Helsinki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo

Lisätiedot

8 17.09.2015 VUODEN 2016 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA

8 17.09.2015 VUODEN 2016 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSTOIMIKUNTA 8 17.09.2015 VUODEN 2016 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA 461/13/01/00/2015 TETU 8 Perusteet Valtion

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN OHJE 1 (6) SAIRAANHOITOPIIRI Terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta 9.4.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN OHJE 1 (6) SAIRAANHOITOPIIRI Terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta 9.4.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN OHJE 1 (6) VUODEN 2016 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN HANKEHAKEMUKSEN TEKEMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEEN TUTKIMUSTOIMIKUNNALLE 1 Valtion rahoitusjärjestelmä yliopistotasoisessa

Lisätiedot

MUU Ihari Lauri sihteeri 14:00-15:45

MUU Ihari Lauri sihteeri 14:00-15:45 PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (26) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 17.09.2015 klo 14:00-15:45 PAIKKA Biomedicum, kokoushuone 3, P-kerros OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot LÄSNÄ Mäkijärvi Markku puheenjohtaja

Lisätiedot

VUODEN 2017 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA

VUODEN 2017 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSTOIMIKUNTA 8 15.09.2016 VUODEN 2017 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA 154/13/01/2016 TETU 8 Perusteet Valtion rahoituksesta

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2015 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) erityisvastuualueella

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2015 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) erityisvastuualueella VTR-hakuohjeet 2015 1 (6) Hakuaika päättyy: tutkimusryhmille 30.5.2014 klo 15.45 organisaatioille 22.8.2014 klo 15.45 Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2015

Lisätiedot

https://e-lomake.fi/lomakkeet/4028/lomake.html?esikatselu=true

https://e-lomake.fi/lomakkeet/4028/lomake.html?esikatselu=true Sivu /5 Valtion tutkimusrahan haku hankekaudelle 06 ---------------------------------------------------------------- --------------------------- T Ä M Ä O N M A L L I -Ä L Ä T Ä Y T Ä!!!!!!! Lomake on

Lisätiedot

Tutkimusrahoitus ja hankkeiden arviointi

Tutkimusrahoitus ja hankkeiden arviointi NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Tutkimusrahoitus ja hankkeiden arviointi Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri, dos., emba Esityksen sisältö Tutkimusrahoituksen ja tutkimustoiminnan kehitys Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Johtajaylilääkäri Turkka Tunturi 26.4.2012 1 VSSHP:n strategia vuosille 2007-2015 Vahva yliopistollinen yhteistyö Vahvistetaan tutkimustoiminnan edellytyksiä Vaikutetaan

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2015 1 (8) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 31.3.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2015 1 (8) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 31.3.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2015 1 (8) VUODEN 2016 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN RAHOITUKSEN HANKE-EHDOTUSTEN VALMISTELU HUS-KUNTAYHTYMÄSSÄ 1 Valtion 1.1.2012 voimaan tullut rahoitusjärjestelmä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012

Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012 Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, dos. Stm/STO/tepa Sidonnaisuudet: PVK:n sivutoiminen asiantuntijalääkäri Terveydenhuoltolaki: 61 Yliopistotasoisen terveyden

Lisätiedot

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 13.00-15.58 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2003 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden

Lisätiedot

ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN. Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti

ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN. Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti Jakelussa mainituille ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Valtuutussäännökset Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti Kohderyhmät Sairaanhoitopiirit Sairaalat Terveyskeskukset

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta PETUR 30.09.2014 66 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali-

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Kuka voi hakea? Turun kaupunki myöntää tässä haussa vuoden (12 kk) apurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöksen jälkeiseen (post- doc)

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

KYSin tieteellinen tutkimus 2014

KYSin tieteellinen tutkimus 2014 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 1(8) Tiedepalvelukeskus / kl 29.1.2015 KYSin tieteellinen tutkimus 2014 Yhteenveto tutkimuksen toiminnan ja talouden mittareista Vuonna

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta

Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta Tutkimus sote-palvelujen uudistamisen tukena -seminaari 27.3.2015 Rauno Ihalainen sairaanhoitopiirin johtaja

Lisätiedot

Mikä on sosiaalihuollon kehittämisen paikka tulevaisuudessa?

Mikä on sosiaalihuollon kehittämisen paikka tulevaisuudessa? Mikä on sosiaalihuollon kehittämisen paikka tulevaisuudessa? johtaja Pirjo Marjamäki Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus www.socca.fi 1 Esimerkkinä pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki

TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki Aino-Liisa Oukka Dos., johtajaylilääkäri Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Jorma Penttinen, puheenjohtaja Juhana Hakumäki Heikki Kröger Reetta Kälviäinen

Jorma Penttinen, puheenjohtaja Juhana Hakumäki Heikki Kröger Reetta Kälviäinen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1 (17) Erva-tutkimustoimikunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-14:40 Paikka Läsnä KYS hallituksen kokoushuone, rak. 10 1. krs Jorma Penttinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009 Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen Rovaniemi 27.11.2009 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Osaamisen lisääminen Asiantuntijuuden välittäminen Kehittämis-, kokeilu ja tutkimustoiminta Valtakunnallista

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Ismo Linnosmaa, THL/CHESS, ismo.linnosmaa@thl.fi Jutta Järvelin THL/CHESS, jutta.jarvelin@thl.fi Unto Häkkinen THL/CHESS, unto.hakkinen@thl.fi 1 Teemat I. CHESS:n

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tutkimuksen lähestymistavat, sisällöt ja haasteet

Sosiaalihuollon tutkimuksen lähestymistavat, sisällöt ja haasteet Sosiaalihuollon tutkimuksen lähestymistavat, sisällöt ja haasteet Anu Muuri, VTT, dosentti ja yksikön päällikkö/thl 12.3.2013 Anu Muuri 1 12.3.2013 THL 12.3.2013 THL THL:n strategiset linjaukset 1. Väestön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Anne Koskela Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Harry Ekestam harry.ekestam@tem.fi Hankkeiden kansallinen rahoitus Itämeren alueen ohjelmassa 25 % suomalaisten

Lisätiedot

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 KLIINIKKO, TUTKIJA VAI KLIINIKKOTUTKIJA? Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 Tero Kivelä Säätiöstä Suomen Lääketieteen Säätiö Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin perustama

Lisätiedot

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ?

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? - Haasteista - Muutoksen tarpeesta 1 MISTÄ ASIANTUNTIJAT YHTÄ MIELTÄ?

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 169/00.04.00/2014 KH 22.09.2014 211 Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja, gsm 044 743 2217 Sosiaali-

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vihdin kunta Vastauksen kirjanneen henkilön

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet OHJE 1 (5) 4.8.2009 Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet Suomen Akatemia ja Tekes avaavat omia FiDiPro-hakuja säännöllisin väliajoin ja noudattavat omia hakukäytäntöjään. Hakuprosessi on kaksivaiheinen.

Lisätiedot

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015 Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta Heikki Ruskoaho hallituksen pj 1 Akatemian tehtävänä on lain mukaan edistää tieteellistä

Lisätiedot

Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden näkymiä

Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden näkymiä Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden näkymiä Hyvinvointi- ja terveyspäivät 22.9.2014 Laura Räty sosiaali- ja terveysministeri 2 indeksi 80 Talous haastaa sopeutumaan indeksi 80 70 70 lasta ja vanhusta

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Savonlinna Kommenttipuheenvuoro Itä-Suomen terveydenhuoltojärjestelmästä

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Savonlinna Kommenttipuheenvuoro Itä-Suomen terveydenhuoltojärjestelmästä Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Savonlinna Kommenttipuheenvuoro Itä-Suomen terveydenhuoltojärjestelmästä Kimmo Mikander kaupunginjohtaja Etelä-Savossa käsitellyt rakennevaihtoehdot Tohtori Kari Puron

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TUTKIMUSSTRATEGIA VUOSILLE 2014-2016. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 12.5.2014

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TUTKIMUSSTRATEGIA VUOSILLE 2014-2016. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 12.5.2014 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TUTKIMUSSTRATEGIA VUOSILLE 2014-2016 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 12.5.2014 2 TUTKIMUSSTRATEGIAN TAUSTA HUS:n strategia 2012-2016 määrittelee sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus 24.4.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on vahvoihin kuntiin perustuva, pääsääntöisesti kaksitasoinen integroitu sosiaali-

Lisätiedot

KYS, Hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs

KYS, Hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/2015 1 (18) Erva-tutkimustoimikunta Kokoustiedot Aika torstai klo 13:05-15:30 Paikka Läsnä KYS, Hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs Jorma Penttinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ihmistiede, hoitotiede, lääketiede; rajanvetoa tutkimusasetelmien välillä lääketieteellistä tutkimusta koskeneen

Ihmistiede, hoitotiede, lääketiede; rajanvetoa tutkimusasetelmien välillä lääketieteellistä tutkimusta koskeneen Ihmistiede, hoitotiede, lääketiede; rajanvetoa tutkimusasetelmien välillä lääketieteellistä tutkimusta koskeneen lainsäädäntöuudistuksen valossa TENK:n kevätseminaari 17.5.2011 Ylitarkastaja Outi Konttinen

Lisätiedot

TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA

TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA Sosiaali- ja terveysministeriön johdon, Huoltajasäätiön ja Sosiaalijohto ry:n tapaaminen 14-08-2014 Helsinki Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilöstön tarve ja koulutustavoitteet HUS:ssa ja Hyksin erityisvastuualueella 2025

Terveydenhuollon ammattihenkilöstön tarve ja koulutustavoitteet HUS:ssa ja Hyksin erityisvastuualueella 2025 Terveydenhuollon ammattihenkilöstön tarve ja koulutustavoitteet HUS:ssa ja Hyksin erityisvastuualueella 2025 HUS opettaa ja tutkii 23.4.2013 Kaarina Torppa, hallintoylihoitaja, TtT Terveydenhuollon ammattihenkilöstön

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta

Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta HYKS-Operatiivinen tulosyksikkö Vesa Perhoniemi 11.9.2014 11.9.2014 Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta Vesa Perhoniemi hallinnollinen

Lisätiedot

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Suomen Akatemian kautta jaettava tohtoriohjelmarahoitus (aiemmin tutkijakoulurahoitus) rahoitus tutkimusprojektilta

Lisätiedot

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Kirsi Varhila ylijohtaja, STM Tuottavuuden peruskaava Management of resources TARGET INPUT resources PROCESS methods OUTPUT PRODUCTIVITY INPUT/

Lisätiedot

PIA YLI-KANKAHILA, FT YAMK HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS APUVÄLINEKESKUS. Reumatologian alueellinen koulutus 1.10.2015 Pia Yli-Kankahila

PIA YLI-KANKAHILA, FT YAMK HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS APUVÄLINEKESKUS. Reumatologian alueellinen koulutus 1.10.2015 Pia Yli-Kankahila PIA YLI-KANKAHILA, FT YAMK HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS APUVÄLINEKESKUS 1 HUS-ERVA ALUEEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEIDEN LUOVUTUSPERUSTEET Helsingin ja Uudenmaansairaanhoitopiiri, Kymenlaakson

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Biopankki: ideasta käytäntöön

Biopankki: ideasta käytäntöön Biopankki: ideasta käytäntöön Kimmo Pitkänen Kehittämispäällikkö Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM European Biotech Week, Biomedicum 2.10.2013 FIMM - Institute for Molecular Medicine Finland

Lisätiedot

Tutkimuslain keskeiset muutokset

Tutkimuslain keskeiset muutokset Tutkimuslain keskeiset muutokset Outi Konttinen 19.10.2010 Valtakunnallinen eettisten toimikuntien seminaari 28.9.2010 Säätytalo Muutosten perusteluja Tutkimuslain alkuperäinen sovellusalue koettu ongelmallisena

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma. Leena Syrjälä 21.02.2011

Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma. Leena Syrjälä 21.02.2011 Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma Leena Syrjälä 21.02.2011 Tutkimusrahoituksen hakemisen taidot - kurssi Tavoitteena on jakaa tutkimusrahoituksesta kertyneitä hyviä käytäntöjä 21.2.

Lisätiedot

30.11.2009 Dnro 90/123/09

30.11.2009 Dnro 90/123/09 1 (6) Niuvanniemen sairaalan johtosääntö 1.1.2010 1. Luku Sairaalan toiminta, ohjaus ja valvonta 1 Sairaalan toiminta Johtokunta on 30.11.2009 hyväksynyt johtosäännön valtion mielisairaaloista annetun

Lisätiedot

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Sosiaali- ja terveystoimi on mukana monessa hankkeessa ja kehittää samalla jatkuvasti

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Riitta Pöllänen Ylilääkäri Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Valvontaosasto 7.3.2014 Riitta Pöllänen@valvira.fi

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut - Kohti näyttöön perustuvaa toimintaa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus, Helsinki 23.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi APURAHAHAKEMUS YKSITYISYRITTÄJÄIN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE APURAHAN HAKIJA TAI HAKIJARYHMÄ Sukunimi (myös entinen) Etunimi (puhuttelunimi alleviivataan) Osoite: Hanikka 19 A, 02360 Espoo Puh. 040 514 2552

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi 09.06.2015 Sivu 1 / 1 2688/02.05.01/2015 63 Espoon sosiaali- ja terveystoimen avustusperiaatteet vuodelle 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.13 TERVEYSTIETEELLINEN TUTKIMUSTYÖ Hallituksen 4.5.2004/67 hyväksymä 1. Terveystieteellinen tutkimustyö Satakunnan sairaanhoitopiirissä 1.1.

Lisätiedot

KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE

KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE ydintiedot sähköisessä potilaskertomuksessa KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE VSSHP, Tietojenkäsittelypalvelut Projektijohtaja Kaarina Tanttu, HTL, TtM kaarina.tanttu@tyks.fi puh. 040 7406613 www.vsshp.fi ->

Lisätiedot

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Sairaalapäivät 20. 21.11.2012 Sibeliustalo, Lahti Rauno Ihalainen FT, sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoidon erityisvastuualueet

Lisätiedot

Tekesin tutkimushaut 2012

Tekesin tutkimushaut 2012 Tekesin tutkimushaut 2012 Marko Heikkinen, Tekes 01-2012 Sisältö Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu Tutkimusrahoituksen projektityypit 2012 lukien Rahoituksen hakeminen 2012 Linkit lisätietoihin Julkisen

Lisätiedot

Oheistusta selkeyttävä prosessikuvaus on liitteessä 2.

Oheistusta selkeyttävä prosessikuvaus on liitteessä 2. HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 1/2010 1 (5) OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSLUPA 1 Ohjeen sovellusala 2 Tutkimusluvan hakeminen opinnäytetyölle Opinnäytetyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva Palvelujen järjestämissopimus OYS erva järjestämissopimus Valtuustot käsittelevät marras-joulukuussa 2013 Voimassa vuoden 2016 loppuun saakka Päivitetään tarvittaessa, vastuu johtajaylilääkäreillä Luottamushenkilöitä

Lisätiedot

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ L 0-09- 2016 se~ lc?~i. 6b ~( 6 Kyläsaarenkuja 2 00580 Helsinki Kirjaamo Sosiaali- ja terveysministeriö Pl33 00023 Valtioneuvosto Hei, ohessa käyttöönne n lausunto Jausuntopyyntöönne

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 2/2015 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 26.1.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 2/2015 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 26.1.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 2/2015 1 (5) OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSLUPA 1 Ohjeen sovellusala 2 Tutkimusluvan hakeminen opinnäytetyölle Opinnäytetyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Oulun yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Auli Saukkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Kuntauudistuksen ja sote-uudistuksen eteneminen Kuntien ilmoitukset selvitysalueista 30.11.2013 mennessä Poikkeusten ja erityisten kuntajakoselvitysten

Lisätiedot

Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma. Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014

Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma. Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014 Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014 Tutkimustyön merkitys potilashoidon kannalta parantaa asiantuntijuutta korkeatasoinen tutkija on alansa

Lisätiedot

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS Uudenmaan sosiaali- ja terveystiimin pj., apulaiskaupunginjohtaja Pia Panhelainen 3.11.2016 SOTE-muutosjohtajan maakuntakierros Uusimaa 3.11.2016 Soten maakunnallinen

Lisätiedot