VUODEN 2014 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7 25.10.2013 VUODEN 2014 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA)"

Transkriptio

1 TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSTOIMIKUNTA VUODEN 2014 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA) 536/13/01/00/2013 TETU 7 Perusteet Valtion rahoituksesta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen säädetään terveydenhuoltolain 61 :ssä (esityslistan liite 1). Vuosien ylimenokauden ajan valtion rahoituksen jako ervalle perustuu aikaisempiin tutkimusansioihin eli vuosien julkaisupisteiden perusteella määräytyneeseen kiinteään jakokulmaan. HYKS:n ervan osuus on 36,4 % valtion talousarvioon kulloinkin varatusta tutkimusmäärärahasta. Vuoden 2014 valtion talousarviossa varaus on 30 M, mikä on 1 M vähemmän kuin vuoden 2013 määräraha (31 M ). HYKS:n ervan ennustettu valtion tutkimusrahoitus vuonna 2014 on siten ( vuonna 2013). Tutkimuksen painoalueita tarkentava asetus ei ole ollut voimassa vielä vuoden 2014 määrärahan hakuprosessin aikana. Tutkimuksen painoalueita ei siten voida vielä käyttää ohjaamaan määrärahan jakoa. Hakuohjeistus ja organisaation hakemuksessa vaadittavat asiat Tutkimustoimikunta julisti vuoden 2014 tutkimusmäärärahan haettavaksi huhtikuussa Hausta ilmoitettiin HUS:n internet-sivuilla (http://www.hus.fi/tutkijalle/ervan-tutkimustoimikunta/hakuohje/siv ut/default.aspx) ja kirjeitse määrärahan hakuun oikeutetuille (terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja). Hakuaika päättyi Hakuohjeen mukaan hakemusten tulee muodostua kunkin organisaation priorisoimista tutkimusryhmien hanke-esityksistä ja hakemusten tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot (hakuohje esityslistan liitteenä 2): Organisaation tutkimustoiminnan tavoitteet ja kehittämissuunnitelma ja selvitys siitä, kuinka hyvin rahoitettavaksi ehdotetut hankkeet ovat sopusoinnussa organisaation omien tutkimustavoitteiden kanssa.

2 Organisaation kolmen aikaisemman vuoden valtion tutkimusmäärärahan määrä (erityisvaltionosuuden tutkimusmääräraha ja terveyden tutkimuksen määräraha). Priorisoitu lista rahoitettavaksi esitetyistä hankehakemuksista ja tieto siitä, kuinka suuri osa organisaation tutkijoiden kaikkiaan esittämistä hankkeista (hankkeiden lukumäärä ja kokonaisrahamäärä) sisältyy rahoitettavaksi esitetylle listalle. Priorisoidussa listassa kustakin hankkeesta tulee ilmoittaa tutkimushankkeen nimi kyseisen organisaation palveluksessa olevan päätutkijan nimi hankkeen muiden tutkijoiden nimet hankkeen yhteistyötahot hankkeen suunniteltu kesto ja hankkeelle esitettävä kokonaisrahoitus. Organisaatio voi hakea rahoitusta 1-4-vuotisille hankkeille, mutta organisaation on selvitettävä hakemuksessaan minkä pituiselle hankekaudelle rahoitusta haetaan. Raportointia käynnissä olevasta tutkimustoiminnasta ei edellytetä hankehakemusten yhteydessä. Hankkeiden etenemisestä on velvollisuus raportoida vuosittain, mutta raportointi kohdistuu päätutkijan omaan organisaatioon eikä erityisvastuualueen tutkimustoimikuntaan. Hakemusten arvioinnista Erva-toimikunta on aikaisemmissa keskusteluissaan hakemusten arvioinnissa ottanut huomioon, että organisaatioilla on toisistaan vaihteleva kyky tehdä hakemuksia. organisaatiot ovat hakeneet rahoitusta eri kriteerein. Toisilla ohjaavana tekijänä on ollut historiatietoon perustuva summa, kun taas toiset ovat moninkertaistaneet hakemuksensa. rahoituksen jaon tulee perustua kokonaisarvioon eri kriteerit ja terveydenhuoltolain tavoitteet huomioon ottaen. Erva-tutkimustoimikunnalla on käytettävissä soveltuvasti tieto hakevan yksikön vuosina saamasta valtion tutkimusrahoituksesta ja valtion vuoden 2014 tulo- ja menoarvioehdotukseen perustuva laskelma siitä, kuinka suuri kyseisen yksikön määräraha olisi, mikäli se vuonna 2014 saisi saman suhteellisen osuuden, minkä se sai vuonna Tutkimustoimikunnan ei määrärahaa jakaessaan tarvitse, mutta se voi ottaa tämän ansaintaperiaatteen huomioon. Historiatietoon perustuva tutkimuksen volyymi kertoo organisaation tutkimustoiminnan perusedellytyksistä. Suuret vaihtelut tutkimustyön rahoituksessa voivat olla hyvin haitallisia.

3 Organisaatio Erva-tutkimustoimikunnalla on käytettävissä soveltuvasti ervasta saadut raportit vuoden 2012 määrärahan käytöstä. Erva-tutkimustoimikunta on toimittanut raportit myös STM:lle. Erva-alueen tutkimustoimikunta linjasi kokouksissaan ja , että tutkimustoimikunta ei puutu hakijaorganisaatioiden omiin priorisointeihin, vaan siinäkin tapauksessa, että saatu määräraha on pienempi kuin haettu, reduktio hankehakemuksessa esitettyjen hankkeiden välillä jätetään hakijaorganisaation päätettäväksi. Erva-alueen tutkimustoimikunta on kerännyt vuosittain epävirallisesti julkaisutietoa ervan niiltä terveydenhuollon toimintayksiköiltä, jotka ovat oikeutettuja hakemaan yliopistotasoista terveyden tutkimuksen määrärahaa. Saadut hakemukset Hakuajan loppuun mennessä kymmenen terveydenhuollon toimintayksikköä jätti hakemuksensa. Alla on esitetty luettelo hakemuksista ja niiden kokonaissummat. Organisaatioiden hakemukset on jaettu kokoukseen osallistuvalle jäsenistölle sähköpostitse oheismateriaalina. Taulukko 1. Vuosien määrärahan myöntö hakijaorganisaatioille, vuoden 2014 arvioidun määrärahan jako vuonna 2013 myönnetyn määrärahan %-osuudella sekä vuodeksi 2014 haettu määräraha Vuosi 2011, Vuosi 2012, Vuosi 2013, Vuosi 2014, valtion budjettiehdotukse sta laskettuna samalla %-osuudella kuin 2013 Haettu vuodeksi 2014, Carea Eksote Espoon kaupunki HUS Helsingin kaupunki Hyvinkään kaupunki Invalidisäätiö ORTON Kouvolan kaupunki SPR Veripalvelu Vantaan kaupunki Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea) Careassa on asetettu tutkimuksen painopistealueiksi 1. Väestön ikääntymisen tutkimus 2. Väestön ikääntymisestä selviytymistä edistävä tutkimus

4 Carean hakemus on kahdesta priorisoidusta hankkeesta muodostuva kokonaisuus. Molemmat tutkimukset ovat tohtorin tutkintoon tarkoitettuja akateemisia opinnäytteitä. Hakemuksessa on nimenomaan perusteltu tutkimuksen tausta ja tarve. Hankkeet liittyvät olennaisesti Carean asettamiin painopistealueisiin. Haettu summa on vuodelle 2014 (vuonna 2013 hakemus oli ). Carea raportoi vuodelta 2012 yhteensä euron tutkimusrahoituksen käytöstä kliiniseen tutkimukseen. Tutkimustoiminta on jatkunut tällä tasolla usean vuoden ajan. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) Eksoten tutkimustoiminnan tavoitteita, painopistealueita ja kehittämissuunnitelmia määritellään parhaillaan paikallisessa tutkimustoimikunnassa. Painopistealueena on historiallisesti ajatellen ollut raskausdiabetestutkimus ja diabetestutkimus sekä lähinnä tutkijaryhmien omista intresseistä johtuen naisten virtsaamisongelmien tutkimus, kirurginen hoito ja epidemiologiset selvittelyt sekä myös reumatologinen ja reuman hoidon vaikuttavuustutkimus. Eksoten organisaatiouudistukseen liittyen myös terveydenhuollon hoitojärjestelmien tutkimus on nousemassa esiin. Eksoten hakemus on seitsemästä priorisoidusta hankkeesta muodostuva kokonaisuus. Hakemuksessa hankkeet on selkeästi esitetty. Hankkeiden vastaavat tutkijat ovat yleensä tohtorin tutkinnon suorittaneita henkilöitä ja tutkimusryhmissä on mukana akateemisia tutkijoita ja myös joissakin tapauksissa ulkomaisia yhteistyötahoja. Hakemuksessa ei tarkasti selosteta kuinka monelle vuodelle tutkimusrahoitus on tarkoitus kohdentaa. Vuoden 2014 valtion tutkimusrahaa haetaan (vuoden 2013 hakemus oli ). Eksote raportoi vuodelta 2012 yhteensä määrärahan käytöstä, joka kohdistui puoleksi kliiniseen ja puoleksi palvelujärjestelmän toimivuuteen ja vaikuttavuuteen kohdistuvaan tutkimukseen. Yliopistotasoista terveystieteellistä tutkimusta on tehty useiden vuosien ajan. Espoon kaupunki Espoon sosiaali- ja terveystoimen terveystutkimustoiminnan painoalueet ovat: 1. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen 2. Palvelujärjestelmän toimivuuden, asiakaslähtöisten toimintakäytäntöjen kehittämiseen ja menetelmien vaikutusten parantamiseen liittyvä tutkimus 3. Perusterveydenhuollon kliininen tutkimus Espoon kaupunki hakee rahoitusta yhdelle painoalueidensa mukaiselle hankkeelle. Espoon hakemus tulee organisaation

5 kehittämisen tulosalueelta. Hanke kuuluu järjestelmätutkimuksen kenttään ja sen relevanssi perustuu suoraan implementoitavuuteen Espoon järjestämisvastuulla olevaan terveydenhuoltoon. Hankkeen vastaava tutkija ei ole tohtori, mutta tutkimustyön on tarkoitus olla opinnäytetyö Helsingin yliopistolle ja mukana on yhteistyötahoina tohtoritutkijoita. Haettu summa on euroa vuosille ( / vuosi). Espoon kaupungilla ei ollut hakemusta vuonna 2013, mutta aikaisempina vuosina Espoo on saanut valtion tutkimusrahoitusta käyttöönsä noin euroa. Espoon kaupunki raportoi vuodelta 2012 yhteensä käytön palvelujärjestelmän toimivuuteen ja vaikuttavuuteen kohdistuvaan tutkimukseen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n tutkimusstrategian tavoitteena on ohjelmallinen, kokonaisuuksiin kohdistuva ja kansainvälisesti arvostettu tutkimus, joka onnistuessaan johtaa perustavaa laatua olevaan uuteen tietoon ja sen avulla sairauksien parantuneeseen diagnostiikkaan ja hoitoon. Tavoitteena on, että tutkimustyön eri alueet ovat tasapainossa niin, että vahvojen alueiden lisäksi tutkimus kehittyy myös muilla tärkeillä alueilla ja tutkimuksen pitkän tähtäyksen tarpeet tunnistetaan. HUS:n sisäisessä hakemusten arvioinnissa otettiin huomioon, että ehdotetut hankkeet ovat sopusoinnussa HUS:n omien tutkimustavoitteiden kanssa. HUS:n hakemus on 95 priorisoidusta 1-4 vuotta kestävästä ja vuonna 2014 alkavasta hankkeesta muodostuva kokonaisuus. Hankkeista 17 on asetettu varasijoille. Hankkeet on valittu tutkijoiden esittämistä 134 hankkeesta (näihin alun perin haettu kokonaisrahoitus ). Haettu summa on vuosille (vuoden 2013 hakemus oli vuosille ). Vuoden 2014 hakukierrokselle on ollut tyypillistä suuret akateemisesti korkeatasoiset ja erikoissairaanhoitoa kehittävät hankkeet. Mukana on myös hyvin organisoituja järjestelmätutkimuksen kenttään kuuluvia tutkimushankkeita. HUS raportoi vuodelta 2012 yhteensä euron käytöstä valtaosin kliiniseen tutkimukseen niin, että sen kumppanina oli myös biolääketieteen alan perustutkimusta. Lisäksi palvelujärjestelmän toimivuuteen ja vaikuttavuuteen kohdistuvaa tutkimusta oli 1,2 M. Helsingin kaupunki Helsingin sosiaali- ja terveysviraston strategiasuunnitelman mukaan sosiaali- ja terveysviraston perustehtävä on tarjota hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta helsinkiläisille. Viraston strategiset tavoitteet ovat:

6 1. Palvelukulttuuri uudistuu 2. Väestön terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat 3. Integroidut palvelut ja hoito 4. Palvelurakenne kevenee 5. Palvelujen saatavuus ja tuottavuus paranevat 6. Työyhteisöt ovat vetovoimaisia Helsingin sosiaali- ja terveysviraston tutkimusstrategian mukaan virasto tukee sellaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka edistävät strategisten tavoitteiden saavuttamista. Esitettyjen hankkeiden priorisointi on tehty asettamalla etusijalle väestön terveyseroihin vaikuttaminen, perusterveydenhuollon toiminnan ja uusien hoitomuotojen kehittäminen sekä tutkimuksen valtakunnallinen merkittävyys. Helsingin sosiaali- ja terveysviraston hakemus on 13 priorisoidusta hankkeesta muodostuva kokonaisuus. Hankkeet on valittu tutkijoiden esittämistä 19 hankkeesta (näihin alun perin haettu kokonaisrahoitus ). Haettu summa on vuodelle 2014 (vuoden 2013 hakemus oli ). Monet vuoden 2014 hakemuksen tutkimushankkeista kuvataan monivuotisina, mutta rahoitusta haetaan vain vuodelle 2014 samalla tavalla kuin vuoden 2013 hakemuksessa. Hakemuksessa mainitaan ainakin 7 tohtorin tutkintoon tähtäävää hanketta ja useimmissa on mukana Helsingin yliopiston akateemisia tutkijoita ja alan professoreita. Useimmissa tutkimuksissa on kliininen kysymyksenasettelu, mutta samalla niissä etsitään palvelujärjestelmän kehittämiseen implementoitavaa tulosta. Helsingin kaupungin terveystieteellinen tutkimustoiminta on usean vuoden ajan saanut valtion tutkimusrahoitusta euroa. Vuodelta 2012 Helsinki raportoi noin tutkimustoiminnan, josta n. 2/3 oli kliinistä tutkimusta ja n. 1/3 oli palvelujärjestelmän toimivuuteen ja vaikuttavuuteen kohdistuvaa tutkimusta. Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hakemus sisältää yhden moniammatillisen palvelujärjestelmätutkimukseen kohdistuvan hankkeen. Kyseessä on jatkohakemus hankkeelle, joka sai rahoitusta vuodeksi 2013 yhteensä Hakemuksessa todetaan, että tutkimus on käynnistynyt keväällä 2013 ja tutkimushenkilöt on rekrytoitu ja randomisoitu interventioja kontrolliryhmiin. Protokollan mukaiset taustatiedot tutkimushenkilöistä on kartoitettu. Hyvinvointia edistävien kotikäyntien on tarkoitus alkaa interventioryhmässä lokakuussa Hanke on akateemisesti johdettu ja hankkeella on THL:n ja HY:n ja muidenkin yliopistojen tutkijoista muodostettu ohjausryhmä. Hankkeessa useat tutkijat saavat ammatillista ja tieteellistä koulutusta ja tällä hetkellä mukana on ainakin yksi tohtorikoulutettava henkilö. Nyt haetaan rahoitusta toiselle ja

7 kolmannelle hankevuodelle ( ) yhteensä (vuoden 2013 hakemus oli vuosille ). Hakemus muodostaa siten loogisen kokonaisuuden, mikä voi merkitä hankkeen hyvää integraatiota Hyvinkään perusturvaorganisaatioon. Hyvinkäälle ei ollut vielä vuonna 2012 käytössä raportoitavaa valtion tutkimusmäärärahaa. Invalidisäätiö ORTON ORTONin painopistealueet ovat: 1. kliiniset ja RCT (randomised clinical trials) -tutkimukset sekä pitkäaikaisseurantatutkimukset 2. uuden teknologian kehittäminen, kriittinen arviointi ja innovatiiviset tutkimukset 3. lastenreumaan liittyvät tutkimukset 4. hoitotieteelliset tutkimukset Hankkeiden priorisoinnissa huomioitiin ORTONin tutkimuspoliittiset linjaukset ja samalla kiinnitettiin huomiota tutkimusryhmien aikaisempiin saavutuksiin. Esitetyt hankkeet on jaoteltu ORTONin painopistealueiden ja käsittelyjärjestyksen mukaisesti. Invalidisäätiö ORTONin hakemus on 15 usein kaksivuotisesta mutta myös pidempikestoisesta hankkeesta muodostuva kokonaisuus (tutkijoiden alun perin hakema kokonaissumma oli ,73 ). Haettu summa on ,73 vuodelle 2014 (vuodelle 2013 hakemus oli ). Invalidisäätiö Orton raportoi vuodelta 2012 yhteensä :n määrärahan käytöstä valtaosin kliiniseen tutkimukseen ja :n osalta palvelujärjestelmän toimivuuteen ja vaikuttavuuteen kohdistuvaan tutkimukseen. Kouvolan kaupunki Kouvolan terveyspalveluiden tutkimustoiminnan tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita terveyspalveluita. Kouvolan suurin terveydenhuollon kehittämishanke, Ratamo, tähtää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä sosiaalipalvelujen yhdistämiseen yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Hakemuksessa esitetyt hankkeet ovat hyvin sopusoinnussa organisaation kehittämishankkeen kanssa. Hankkeet ovat pitkälti STM:n suunnittelemien painoaluesuunnitelman mukaisia keskittyen merkittävien kansanterveysongelmien ja sairauksien diagnostiikan ja hoidon tutkimiseen, menetelmien tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioimiseen ja diagnostiikka- ja hoitomenetelmien käyttöönottomahdollisuuksien levittämiseen terveydenhuollossa. Kouvolan terveyspalveluiden (Pohjois-Kymen sairaalan) hakemus sisältää kolme kliinisiin tutkimuksiin kohdistuvaa hoitoon

8 implementoitavaa tietoa selvittävää tutkimushanketta. Tutkimusta johtaa kaikissa tapauksissa tohtorikoulutettu tutkija. Yhteistyötahoina ovat mm. HYKS, Kuopion aivotutkimuskeskus, KYS, OYS, Mikkelin keskussairaala. Haettu summa on vuosille Kouvolan terveyspalveluilla ei ole aikaisempaa hakemusta erva-tutkimustoimikunnalle, ei valtion tutkimusmäärärahan käyttöä lähivuosilta eikä raportoitua käyttöä vuodelta Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu SPR Veripalvelun tutkimusohjelman tavoitteena on selvittää ja tarkentaa vertamuodostavien kantasolujen, kiinteiden elinten, uusien soluhoitojen sekä verivalmisteiden siirtojen aiheuttamia immunologisia mekanismeja sekä tarkentaa siirteen ominaisuuksia, jotka tulisi ottaa huomioon siirrettä valittaessa, mikä lisää potilasturvallisuutta. SPR Veripalvelu tähtää ensi sijassa suurenriskin hoitojen turvallisuuden lisäämiseen; keskeinen tavoite on luovuttajan ja siirteen saajan valintakriteerien parantaminen ( yksilöllistetty lääketiede ) ja nykyistä parempi riskien arviointi. Esitetyt hankkeet kohdistuvat SPR Veripalvelun strategian kolmeen painopistealueeseen: 1. veripalvelutoiminnan vaikuttavuus 2. elin- ja kudossiirtojen vaikuttavuus ja turvallisuus 3. turvalliset ja tehokkaat soluterapiavalmisteet SPR Veripalvelun hakemus muodostuu hyvin strategiasta johdetusta neljästä akateemisesta dosenttitutkijoiden johtamasta priorisoidusta hankkeesta, joilla on kansainvälisiä kumppaneita. Haettu summa on vuodelle 2014, kun kokonaisrahoitustarve on vuosille Hakemus vuodelle 2013 oli suuruudeltaan vuodelle 2013, kun kokonaisrahoitustarve oli vuosille SPR Veripalvelu raportoi vuodelta 2012 yhteensä :n määrärahan käytön kliiniseen ja siihen liittyvään perustutkimukseen. Vantaan kaupunki Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan hakemus sisältää yhden hankkeen. Kyseessä on terveydenhuollon ammattilaisten toteuttama THL:n ja HY:n akateemisten tutkijoiden ohjauksessa ja kumppanuudessa tehtävä jatkohakemus moniammatilliselle hankkeelle, joka sai rahoitusta vuodeksi 2013 yhteensä Nyt haetaan rahoitusta vuosille yhteensä (vuonna 2013 hakemus oli vuosille ). Vantaa raportoi vuodelta 2012 yhteensä määrärahan käytöstä. Vantaa on jo useamman vuoden ajan saanut käyttöönsä n valtion tutkimusrahoitusta.

9 Muuta Vuoden 2013 rahoituksen saajista Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen eivät ole nyt haussa mukana. Määrärahan riittävyyttä laskettaessa on muistettava, että monivuotisten hankkeiden koko rahavaraus tehdään vuoden 2014 valtionrahoituksesta. Määrärahan myöntämistä valmistellut työryhmä HYKS:n ervan tutkimustoimikunta on kokouksessaan 3/ sopinut, että valmisteleva työryhmä käsittelee organisaatioiden hankehakemukset ja valmistelee tutkimustoimikunnalle ehdotuksen vuoden 2014 terveyden tutkimuksen määrärahan myönnöstä. HYKS:n ervan tutkimustoimikunnan valmistelevaan työryhmään kuuluivat Lasse Viinikka (puheenjohtaja, HUS), Ari Lindqvist (esittelijä, HUS), Ilkka Ojanperä (HY lääketieteellinen tiedekunta), Martti Syrjälä (SPR Veripalvelu), Kaarina Torppa (HUS) ja Pälvi Vento (Carea) sekä Lauri Ihari (sihteeri, HUS). Työryhmän kokous pidettiin Esittelijä valmisteli työryhmälle pohjaehdotuksen määrärahan myönnöstä vuodelle Pohjaehdotuksessa: arvioidaan, että valtion budjetissa vahvistetaan 30 M tutkimusmäärärahoitus vuodelle HYKS:n ervan osuus tästä rahoituksesta on 36,4 % eli sekä HUS:lle että muille erva-organisaatioille myönnetään määrärahaa keskimäärin noin 43 %:sti verrattuna kaikkiin tutkijoilta saatuihin rahoitusehdotuksiin. HUS:n rahoitusosuus pienenee, jotta rahoitus muualla ervassa voi suurentua lähes 10 % lisääntyneen tutkimusaktiviteetin myötä valtion rahoituksen laskevasta trendistä huolimatta. Espoon kaupungin ja Kouvolan kaupungin hakemuksia ei ole aikaisemmin saatu erva-tutkimustoimikuntaan. Sekä Espoon että Kouvolan hankkeille varataan pohjaehdotuksessa rahoitus terveystieteellisen tutkimustoiminnan käynnistämiseen vuoden 2014 osalta. Todettiin mm., ettei aiempia evo-pisteitä ole suoraan käytetty jakokriteerinä, koska niiden käyttö jakoperusteena loppui, kun terveydenhuoltolaki astui voimaan. STM:n hyväksymä (vuoteen 2010 asti) julkaisutuotannon laskelma on otettu huomioon taustatietona, mutta ensisijaisena ohjaavana jakokriteerinä on ollut organisaatioiden aiemmin saama rahoitus. Todettiin, että toimikunnassa on aiemmin keskusteltu patenttihakemusten huomioinnista jakokriteerinä. Tällaista tilastoa ei ole käytettävissä.

10 Keskustelun jälkeen valmisteleva työryhmä tasapainotti esittelijän pohjaehdotusta määrärahan myöntöpäätökseksi taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 2. Valmistelevan työryhmän ehdotus vuoden 2014 määrärahan myönnöstä HYKS:n ervan hakijaorganisaatioille: Carea Eksote Espoon kaupunki Helsingin kaupunki HUS Hyvinkään kaupunki Invalidisäätiö Orton Kouvolan kaupunki SPR Veripalvelu Vantaan kaupunki Yhteensä Päätösesitys Tutkimustoimikunta käy keskustelun valmistelevassa työryhmässä tehdystä ehdotuksesta määrärahan myönnöstä. toteaa, että kaikki hakemuksissa esitetyt hankkeet täyttävät valtion rahoituksen edellytyksiksi esitetyt kriteerit ja terveydenhuoltolain määräykset. päättää myöntää HYKS:n erityisvastuualueen vuodeksi 2014 valtiolta saatavan yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen tarkoitetun määrärahan organisaatioille seuraavasti: Carea Eksote Espoon kaupunki Helsingin kaupunki HUS Hyvinkään kaupunki Invalidisäätiö Orton Kouvolan kaupunki SPR Veripalvelu Vantaan kaupunki Yhteensä toteaa, että myöntöpäätös on ehdollinen ja organisaatioiden saamat rahoitussummat muuttuvat vastaavassa suhteessa, jos valtion lopulliseen talousarvioon tuleva tutkimusmääräraha on muu kuin 30 M. päättää, että organisaatiot voivat käyttää saamansa rahoituksen hakemuksessa esitettyjen tutkimushankkeiden rahoitukseen. Organisaatiot saavat itse päättää hankkeiden rahoituksen lopullisesta määrästä siinä tapauksessa, että

11 heille myönnetty rahamäärä poikkeaa siitä, mitä he ovat hakeneet. päättää, että rahoitusta saaneet organisaatiot ovat velvollisia pitämään kirjaa ja raportoimaan tutkimustoimikunnalle määrärahan käytöstä vuoden 2015 toukokuun loppuun mennessä. Asian käsittely Päätös Pöytäkirjanote Esittelijä Ari Lindqvist esitteli määrärahan myöntöehdotuksen tutkimustoimikunnalle. Tutkimustoimikunta kävi asiasta yleiskeskustelun. Päätösesityksen mukaisesti. Rahoitusta hakeneet organisaatiot Lisätietoja Tutkimusjohtaja Lasse Viinikka puh. (09) Ylilääkäri Ari Lindqvist puh. (09)

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoitus haku. Minna Mäkiniemi Tutkimuspalvelupäällikkö VTR Infotilaisuus 14.5.

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoitus haku. Minna Mäkiniemi Tutkimuspalvelupäällikkö VTR Infotilaisuus 14.5. Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoitus - 2015 haku Minna Mäkiniemi Tutkimuspalvelupäällikkö VTR Infotilaisuus 14.5.2014 Paljonko jaetaan? Valtion rahoitus terveyden tutkimukseen n. 31

Lisätiedot

VUODEN 2017 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA

VUODEN 2017 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSTOIMIKUNTA 8 15.09.2016 VUODEN 2017 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA 154/13/01/2016 TETU 8 Perusteet Valtion rahoituksesta

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

STM:n arviointiryhmän linjauksia tutkimuksen arvioinnista. Seppo Nikkari, varajohtaja Lääketieteen yksikkö, TaY

STM:n arviointiryhmän linjauksia tutkimuksen arvioinnista. Seppo Nikkari, varajohtaja Lääketieteen yksikkö, TaY STM:n arviointiryhmän linjauksia tutkimuksen arvioinnista Seppo Nikkari, varajohtaja Lääketieteen yksikkö, TaY Valtakunnallinen terveyden tutkimuksen arviointiryhmä aloitti työnsä Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2015 1 (8) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 31.3.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2015 1 (8) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 31.3.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2015 1 (8) VUODEN 2016 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN RAHOITUKSEN HANKE-EHDOTUSTEN VALMISTELU HUS-KUNTAYHTYMÄSSÄ 1 Valtion 1.1.2012 voimaan tullut rahoitusjärjestelmä

Lisätiedot

Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012: tilanne 26.4.

Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012: tilanne 26.4. Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012: tilanne 26.4. Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, dos. Stm/STO/tepa Sidonnaisuudet: PVK:n sivutoiminen asiantuntijalääkäri Näkökohtia sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Tutkimus-EVO. Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri Info

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Tutkimus-EVO. Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri Info NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Tutkimus-EVO Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri Info 10.9.2012 Esityksen sisältö Kuka päättää? Paljonko jaetaan? Kuka voi hakea? Mihin rahoitusta voi käyttää? Miten

Lisätiedot

Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012

Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012 Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, dos. Stm/STO/tepa Sidonnaisuudet: PVK:n sivutoiminen asiantuntijalääkäri Terveydenhuoltolaki: 61 Yliopistotasoisen terveyden

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 3/2017 1(6) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 3/2017 1(6) SAIRAANHOITOPIIRI VUODEN 2018 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN RAHOITUKSEN HANKE-EHDOTUSTEN VALMISTELU HUS-KUNTAYHTYMÄSSÄ 1. Valtion rahoitusjärjestelmä yliopistotasoisessa terveyden tutkimuksessa Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Kirsi Luoto, tutkimuspäällikkö, FT PSSHP:n TETMK KYS /Tutkimusyksikkö 21.3.2011 Sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2017 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) erityisvastuualueella

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2017 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) erityisvastuualueella VTR-hakuohjeet 2017 1 (6) Hakuaika päättyy: tutkimusryhmille 10.5.2016 klo 15.45 organisaatioille 1.9.2016 klo 15.45 Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2017

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Kauppinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä. Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa

Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä. Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa 29.8.2014 Akateeminen terveyskeskus Tieteestä toiminnaksi Akateeminen terveyskeskus Ensimmäinen perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta

Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta Tutkimus sote-palvelujen uudistamisen tukena -seminaari 27.3.2015 Rauno Ihalainen sairaanhoitopiirin johtaja

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki

TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki Aino-Liisa Oukka Dos., johtajaylilääkäri Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

klo Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 14.00 15.40 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tutkimuksen lähestymistavat, sisällöt ja haasteet

Sosiaalihuollon tutkimuksen lähestymistavat, sisällöt ja haasteet Sosiaalihuollon tutkimuksen lähestymistavat, sisällöt ja haasteet Anu Muuri, VTT, dosentti ja yksikön päällikkö/thl 12.3.2013 Anu Muuri 1 12.3.2013 THL 12.3.2013 THL THL:n strategiset linjaukset 1. Väestön

Lisätiedot

KYSin tieteellinen tutkimus 2014

KYSin tieteellinen tutkimus 2014 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 1(8) Tiedepalvelukeskus / kl 29.1.2015 KYSin tieteellinen tutkimus 2014 Yhteenveto tutkimuksen toiminnan ja talouden mittareista Vuonna

Lisätiedot

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Ismo Linnosmaa, THL/CHESS, ismo.linnosmaa@thl.fi Jutta Järvelin THL/CHESS, jutta.jarvelin@thl.fi Unto Häkkinen THL/CHESS, unto.hakkinen@thl.fi 1 Teemat I. CHESS:n

Lisätiedot

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009 Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen Rovaniemi 27.11.2009 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Osaamisen lisääminen Asiantuntijuuden välittäminen Kehittämis-, kokeilu ja tutkimustoiminta Valtakunnallista

Lisätiedot

Eettiset toimikunnat tähän asti järjestelmä edut ja haasteet. Tapani Keränen

Eettiset toimikunnat tähän asti järjestelmä edut ja haasteet. Tapani Keränen Eettiset toimikunnat tähän asti järjestelmä edut ja haasteet Tapani Keränen Eettisten toimikuntien toimivallan perusta on tutkimuslaki Ennen lääketieteelliseen tutkimukseen ryhtymistä on tutkimussuunnitelmasta

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Jorma Penttinen, puheenjohtaja Juhana Hakumäki Heikki Kröger Reetta Kälviäinen

Jorma Penttinen, puheenjohtaja Juhana Hakumäki Heikki Kröger Reetta Kälviäinen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1 (17) Erva-tutkimustoimikunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-14:40 Paikka Läsnä KYS hallituksen kokoushuone, rak. 10 1. krs Jorma Penttinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Kirsi Varhila ylijohtaja, STM Tuottavuuden peruskaava Management of resources TARGET INPUT resources PROCESS methods OUTPUT PRODUCTIVITY INPUT/

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomukset ja strategiat elämään! Työkokous, Rovaniemi 22.3.2011 Terveempi Pohjois-Suomi Suvi Helanen, hankesuunnittelija Mitä laeissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden näkymiä

Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden näkymiä Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden näkymiä Hyvinvointi- ja terveyspäivät 22.9.2014 Laura Räty sosiaali- ja terveysministeri 2 indeksi 80 Talous haastaa sopeutumaan indeksi 80 70 70 lasta ja vanhusta

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus 24.4.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on vahvoihin kuntiin perustuva, pääsääntöisesti kaksitasoinen integroitu sosiaali-

Lisätiedot

Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 ja 42 :ssa.

Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 ja 42 :ssa. PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 ja 42 :ssa. Kokousaika on ilmoitettu

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

klo Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 12.00 13.30 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh 17.02.2016 Sivu 1 / 1 551/2016 02.05.01 24 terveyslautakunnan kohdeavustukset 1.1.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh. 050 359 9504 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa DRG-käyttäjäpäivät 2015 Lahti 4.12.2015 toimitusjohtaja Kuntaliitto Sote palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Luoda

Lisätiedot

SOTE rakenneuudistus

SOTE rakenneuudistus SOTE rakenneuudistus 29.5.2013 Esimerkki perustason alueesta ja sote alueesta Kunta C: 15 000 as. SOTE-ALUE (laaja perustaso) PERUSTASON ALUE Kunta E: 3000 as. Kunta A: 50 000 as. SOTE ALUEEN VASTUUKUNTA

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS Uudenmaan sosiaali- ja terveystiimin pj., apulaiskaupunginjohtaja Pia Panhelainen 3.11.2016 SOTE-muutosjohtajan maakuntakierros Uusimaa 3.11.2016 Soten maakunnallinen

Lisätiedot

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään.

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään. 1/4 OHJEET DOSENTIN ARVOA HAKEVILLE 1. Kelpoisuusvaatimukset Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan,

Lisätiedot

Tutkimuslain keskeiset muutokset

Tutkimuslain keskeiset muutokset Tutkimuslain keskeiset muutokset Outi Konttinen 19.10.2010 Valtakunnallinen eettisten toimikuntien seminaari 28.9.2010 Säätytalo Muutosten perusteluja Tutkimuslain alkuperäinen sovellusalue koettu ongelmallisena

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä?

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Asiantuntijalääkäri Markku Puro Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote

Lisätiedot

Terveydenhuollon laadun turvaaminen riittävällä täydennyskoulutuksella uudessa sotessa. 6.4.2016 Teppo Heikkilä, ylilääkäri

Terveydenhuollon laadun turvaaminen riittävällä täydennyskoulutuksella uudessa sotessa. 6.4.2016 Teppo Heikkilä, ylilääkäri Terveydenhuollon laadun turvaaminen riittävällä täydennyskoulutuksella uudessa sotessa 6.4.2016 Teppo Heikkilä, ylilääkäri Sidonnaisuudet Ylilääkäri, STM työsuhteessa 1.2.2013 -> virassa 1.10.2014 -> Tutkijalääkäri,

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus

Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus Työterveyslaitos, Jorma Mäkitalo Lähi-Tapiolan ja Elon työyhteisöjen työhyvinvointi seminaari 12.5.2016 12.5.2016 2 Sisältö Työterveyshuollon

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Oulun yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Auli Saukkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Kuntauudistuksen ja sote-uudistuksen eteneminen Kuntien ilmoitukset selvitysalueista 30.11.2013 mennessä Poikkeusten ja erityisten kuntajakoselvitysten

Lisätiedot

Tulevaisuuden palvelujärjestelmä. Kansliapäällikkö Kari Välimäki 20.5.2010

Tulevaisuuden palvelujärjestelmä. Kansliapäällikkö Kari Välimäki 20.5.2010 Tulevaisuuden palvelujärjestelmä Kansliapäällikkö Kari Välimäki 20.5.2010 Strategisia vaihtoehtoja Kunnallinen järjestämisvastuu kansallinen järjestelmä Julkisia palveluja yksityisiä palveluja Verorahoitus

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Hankeprosessi ajankohtaiset asiat. Kirjastojen hankepäivä , Kuopio

Hankeprosessi ajankohtaiset asiat. Kirjastojen hankepäivä , Kuopio Hankeprosessi ajankohtaiset asiat Kirjastojen hankepäivä 7.10.2016, Kuopio 1 Valtionavustukset, hanke ja hankerekisteri Valtionavustukset: hakeminen ja käytettävissä olevat määrärahat Rahoitustoiminnan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen ESITTELYLISTA A 5/2012 Kokous n:o 2 tiistaina 23.10.2012 klo 15.00-16.20 dekaani Peppi Karppinen akatemiatutk. Jouni Jaakkola I Raija Lähdesmäki tutkijatoht. Juha Risteli prof. Suvi Rahja 1. Kokouksen

Lisätiedot

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ L 0-09- 2016 se~ lc?~i. 6b ~( 6 Kyläsaarenkuja 2 00580 Helsinki Kirjaamo Sosiaali- ja terveysministeriö Pl33 00023 Valtioneuvosto Hei, ohessa käyttöönne n lausunto Jausuntopyyntöönne

Lisätiedot

TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA

TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA Lapin ja Länsi-Pohjan sote-johdon seminaari Pohtimolammella 27.5.2016 JUHANI HEIKKA OULUN KAUPUNKI / KOORDINAATIORYHMÄN PJ. ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Lakivalmistelun

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Ajankohtaiskatsaus 23.11.2012 Sinikka Näätsaari Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat linjaukset 15.11.2012 Lähtökohdat Palvelutavoite

Lisätiedot

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö Asta Saario Terveydenhuollon palvelujohtaja Asta Saario 1 Uuden Kouvolan

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 20.08.2014 Sivu 1 / 1 2468/00.01.01/2014 65 Espoon sosiaali- ja terveystoimen avustusperiaatteet vuodelle 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 Maria Rysti, puh. 050 541

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Khall. 18.01.2016 13 liite nro 2. TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi. Padasjoen kunta

Lausuntopyyntökysely. Khall. 18.01.2016 13 liite nro 2. TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi. Padasjoen kunta Lausuntopyyntökysely TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Padasjoen kunta Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Kristiina Laakso Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot kristiina.laakso@padasjoki.fi

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 956/00.04.01/2016 404 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille 2017-2018 Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

PIA YLI-KANKAHILA, FT YAMK HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS APUVÄLINEKESKUS. Reumatologian alueellinen koulutus 1.10.2015 Pia Yli-Kankahila

PIA YLI-KANKAHILA, FT YAMK HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS APUVÄLINEKESKUS. Reumatologian alueellinen koulutus 1.10.2015 Pia Yli-Kankahila PIA YLI-KANKAHILA, FT YAMK HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS APUVÄLINEKESKUS 1 HUS-ERVA ALUEEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEIDEN LUOVUTUSPERUSTEET Helsingin ja Uudenmaansairaanhoitopiiri, Kymenlaakson

Lisätiedot

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Itsehallintoalueet EPL seminaari 22.2.2016 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Soten vaiheet Kehittämisohjelmat Kansallinen terveyshanke

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center

TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center Päivi Rautava Tutkimusylilääkäri, VSSHP/Hallintokeskus/Tutkimuspalvelut Ehkäisevän terveydenhuollon professori Turun yliopisto paivi.rautava@tyks.fi

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot