VUODEN 2015 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8 24.10.2014 VUODEN 2015 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA)"

Transkriptio

1 TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSTOIMIKUNTA VUODEN 2015 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA) 512/13/01/00/2014 TETU 8 Perusteet Valtion rahoituksesta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen säädetään terveydenhuoltolain 1326/ :ssä. Tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteella. Määrärahaa voidaan myöntää vain hakukelpoiselle organisaatiolle: terveydenhuoltolain 60,2 nojalla yliopistollinen sairaala, kunta, kuntayhtymä ja valtion mielisairaala sekä asetuksella 1125/2013 määritellyt organisaatiot. Vuosien ylimenokauden ajan valtion jako ervalle perustuu aikaisempiin tutkimusansioihin eli vuosien erityisvaltionosuuden jakoperusteena olleiden julkaisupisteiden perusteella määräytyneeseen kiinteään jakokulmaan. Hyksin ervan osuus on 36,4 % valtion talousarvioon kunakin vuonna varatusta tutkimusmäärärahasta. Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteita ja tutkimuksen painoalueita tarkentava asetus 718/2013 tuli voimaan Ervan tutkimustoimikunnan tulisi tutkimusrahoituksen myöntämisessä ottaa huomioon sosiaali- ja terveysministeriön tällä asetuksella vahvistamat tutkimuksen painoalueet ja tavoitteet, mutta tutkimustoimikunta voi myöntää rahoitusta myös painoalueiden ja tavoitteiden ulkopuolisiin tutkimushankkeisiin. Tutkimustoimikunnan tulee kuitenkin ohjata asetuksen 2 :n 1-3 kohdissa tarkoitetuille painoalueille vähintään 25 prosenttia sekä kohdissa 4-8 tarkoitetuille painoalueille vähintään 15 prosenttia kunakin vuonna sen käytettävissä olevasta yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta. Vuoden 2015 terveyden tutkimuksen määrärahasta valtioneuvosto on tehnyt eduskunnalle 20 M :n ehdotuksen. Summa on pienentynyt 11,3 M eli 36,1 % vuoden 2014 määrärahasta (31,3 M ). Tästä HYKS:n ervan ennustettu valtion tutkimusrahoitus vuonna 2015 on ( vuonna 2014). Kahtena edellisenä vuotena 2013 ja 2014 eduskunta on korottanut valtioneuvoston ehdotusta budjettikäsittelyssään. Ervan tutkimustoimikunnan lienee hyvä valmistelussaan ottaa huomioon, että määräraha voi vielä muuttua eduskuntakäsittelyssä. Hakuohjeistus ja organisaation hakemuksen tietosisältö Tutkimustoimikunta julisti vuoden 2015 tutkimusmäärärahan haettavaksi huhtikuussa Hausta ilmoitettiin HUS:n

2 internet-sivuilla ja kirjeitse määrärahan hakuun oikeutetuille. Hakuaika päättyi Hakuohje on julkaistu HUS:n internetissä: suomeksi: ut/default.aspx ja ruotsiksi: kningskommitte/sidor/default.aspx. Organisaation tulee hakea määrärahaa 1-4 -vuotisina hankkeina, jotka se priorisoi eli valitsee mukaan erva-tutkimustoimikunnalle lähettämäänsä hankehakemukseen. Hakuohjeessa pyydettiin vähintään seuraavat tiedot: sekä rahoitettaviksi ehdotettujen että priorisoitujen tutkimushankkeiden lukumäärä ja rahasumma; selostusta siitä, millä perusteella priorisointi on tehty; yhteenveto siitä, kuinka rahoitettavaksi ehdotetut hankkeet vastaavat organisaation omia ja STM:n asetuksessa 718/2013 määriteltyjä yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteita; priorisoitujen hankkeiden esittely; organisaation vuosina saamaa valtion terveyden tutkimuksen rahoitus; organisaation palveluksessa olevan päätutkijan julkaisutuotanto vuosilta : päätutkijan julkaisutuotannon perusteella laskettiin viran puolesta toimikunnassa julkaisufoorumiluokituksen mukainen JUFO-pisteytys, jota käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla tutkimustoiminnan määrän ja laadun arviontiin; organisaation palveluksessa olevan päätutkijan ilmoitus apurahoistaan ja muusta ulkopuolisesta täydentävästä tutkimusmäärärahastaan vuosilta : rahoituksen määrällä oli tarkoitus kartoittaa organisaation tutkimustoiminnan edellytyksiä. Mikäli organisaation hakemuksen rahasumma oli yli euroa, organisaatiolta pyydettiin ilmoitus siitä, kuinka suuri osuus hankkeesta kohdistuu STM:n asetuksessa 718/2013 säädetyille painoalueille 1-3 tai. Tällöin hakijaorganisaation oli lisäksi huolehdittava siitä, että sen priorisoinnissa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen määrärahasta vähintään 25 % haetusta rahoituksesta kohdistuu painoalueille 1-3 ja vähintään 15 % haetusta rahoituksesta kohdistuu painoalueille 4-8. Saadut hakemukset Hakuajan loppuun mennessä yksitoista terveydenhuollon toimintayksikköä jätti hakemuksensa. Organisaatioiden hakemukset jaetaan kokoukseen osallistuvalle jäsenistölle

3 sähköpostitse oheismateriaalina. Kaikkien hakijoiden todetaan olevan hakuun oikeutettuja. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea) Carean hakemus on kolmesta priorisoidusta hankkeesta muodostuva kokonaisuus. Kaksi tutkimuksista tähtää tohtorintutkintoon lääketieteen alalla ja yksi tähtää lisensiaatin tutkintoon psykologian alalla. Kaikissa hankkeissa kumppanina on korkeakoulu. Hankkeita perustellaan niiden yhteyksillä organisaation omiin ja STM:n painoalueisiin. Careassa on asetettu tutkimuksen painoalueiksi väestön ikääntymisen tutkimus ja väestön ikääntymisestä selviytymistä edistävä tutkimus. Vuodelle 2015 haettu summa on tutkimustoimintaan, josta 60 % on painoalueilla 1-3 ja 40 % on asetuksen painoalueilla 4-8. Vuosina 2012, 2013 ja 2014 Carea sai , ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. Carean priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 23 (0,7 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 0-21). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) Eksoten hakemus on seitsemästä priorisoidusta hankkeesta muodostuva kokonaisuus. Eksote painottaa kliinisen potilastutkimuksen rinnalla palvelujärjestelmän toimintaan ja vaikuttavuuteen kohdistuvaa tutkimusta. Eksoten tutkimustoiminnan tavoitteiden, painoalueiden ja kehittämissuunnitelmien määrittäminen jatkuu. Nykyiset hakemukset tukevat viime vuosina käynnistettyjen tutkimushankkeiden jatkamista ja loppuun saattamista sekä nuorten tutkijoiden tukemista. Kaikissa hankkeissa on kumppanina yliopistollinen sairaanhoitopiiri tai korkeakoulu. Vuoden 2015 hakusumma on ,58 osin 1-4 vuotisille hankkeille, joista 71 % kohdistuu painoalueille 1-3 ja 26 %. Vuosina 2012, 2013 ja 2014 Eksote sai , ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. Eksoten priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 0 (0,0 %). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Espoon kaupunki Espoon sosiaali- ja terveystoimen hakemus kohdistuu terveenä kohti keski-ikää -nimiseen tohtorintutkintoon tähtäävään

4 pilottitutkimukseen, jonka on tarkoitus laajentua kaikkiin espoolaisiin kohdistuvaksi selvitykseksi terveydenhoidon tarpeesta ja nykyisen kunnallisen terveydenhuollon vaikuttavuudesta espoolaisissa. Haettu summa on euroa vuodelle 2015 ja se kohdistuu 100 %. Vuosina 2012 ja 2014 Espoo sai ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. Vuoden 2013 rahoitukseen Espoolta ei tullut hakemusta. Espoon priorisoimien hankkeiden päätutkijan julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 6 (0,2 %, yksi tutkija). Päätutkija ilmoitti muuta rahoitusta vuosilta yhteensä 0 euroa. Helsingin kaupunki Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa saatiin kaikkiaan 17 hakemusta vuonna 2015 alkaen rahoitettaviksi terveyden tutkimuksen hankkeiksi. Priorisoitu hakemus yhteensä euroa koostuu kuudesta enimmillään kolmevuotisesta tutkimuksesta, joista 4 tähtää tohtorintutkintoon. Yhteistyötahona on kaikissa tapauksissa korkeakoulu tai yliopistollinen sairaala. Hakemus noudattaa Helsingin sosiaali- ja terveysviraston strategiasuunnitelmaa vuosille ja STM:n painoalueista korostuneimmin väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Hakemuksen kärkihankkeena (73 % priorisoidusta hankehakemuksesta) on jälkihuollon nuorten tuen tarpeet, asiakkuusprofiilit ja osallisuus - kohti itsenäistä asumista tukevaa moniammatillista toimintamallia, joka kohdistuu STM:n painoalueille 4-5. Vuosina 2012, 2013 ja 2014 Helsinki sai , ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. Helsingin priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 16 (0,5 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 0-9). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n priorisoitu hakemus koostuu 94 akateemisesti korkeatasoista ja erikoissairaanhoitoa kehittävästä hankkeesta. Mukana on myös perusterveydenhuollon yksikön johdolla avoterveydenhuollossa toteutettavia tutkimushankkeita ja hyvin organisoituja järjestelmätutkimuksen kenttään kuuluvia tutkimushankkeita. Hankkeet on priorisoitu HUS:n tutkimustoimikunnassa siten, että hakemuksessa mainituille hankkeille ehdotetaan euron rahoitusta 1-4 vuoden mittaiselle hankekaudelle. Haettu summa vuosille on varasijoillekin sijoitetut hankkeet huomioon ottaen 8 858

5 500, josta 77 % kohdistuu painoalueille 1-3 ja 23 %. Kärkihankkeiden osalta jakauma painottui enemmän painoalueille 1-3. Vuosina 2012, 2013 ja 2014 HUS sai , ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. HUS:n hakemuksessa esitetyt hankkeet toteuttavat organisaation tutkimusstrategiaa, STM:n määrittelemiä tutkimuksen tavoitteita ja täyttävät asetuksessa säädetyt painoaluetavoitteet. Arvioinnissa otettiin huomioon hakuilmoituksen vaatimusten lisäksi hankkeiden mahdollinen aiempi ja muu rahoitus. Naisten osuus priorisoitujen hankkeiden organisaation palveluksessa olevista päätutkijoista on 31 %. HUS:n priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli (89,4 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 0-206). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hakemus sisältää yhden moniammatillisen palvelujärjestelmätutkimuksen, jossa arvioidaan vanhusten luo tehtäviä hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä (100 % ). Kyseessä on euron jatkohakemus vuodelle 2015 hankkeen loppuun saattamiseksi. Hanke sai rahoitusta vuodeksi 2013 yhteensä ja 2014 yhteensä Vuodelle 2012 Hyvinkäällä ei ole ollut rahoitusta. Hanke on akateemisesti johdettu ja hankkeella on THL:n ja HY:n ja muidenkin yliopistojen tutkijoista muodostettu ohjausryhmä. Hankkeessa useat tutkijat saavat ammatillista ja tieteellistä koulutusta ja tällä hetkellä mukana on ainakin yksi tohtorikoulutettava henkilö. Hakemus muodostaa loogisen kokonaisuuden, mikä voi merkitä hankkeen hyvää integraatiota Hyvinkään perusturvaorganisaatioon. Hyvinkään hankkeen päätutkijan julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 3 (0,1 %, yksi tutkija). Päätutkija ilmoitti muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Invalidiliiton Kuntoutus Oy Invalidiliiton Kuntoutus Oy hakee rahoitusta kuudelle kuntoutushankkeelle, jotka edustavat kliinistä tutkimusta painoalueella 1 ja 3 sekä terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja menetelmien tuloksellisuuden arviointia painoalueella 6. Hakusumma vuosille on yhteensä euroa, josta 75 % kohdistuu painoalueille 1-3 ja 25 % painoalueelle 6.

6 Invalidiliitolla on ollut valtion tutkimusrahoitusta vuonna 2012 yhteensä euroa ja euroa vuonna Invalidiliitto ei jättänyt hakemusta vuodelle Vuoden 2015 hakusumma on organisaation aikaisempaan valtion ja muun tutkimusrahoituksen määrän ja päätutkijoiden julkaisupisteiden perusteella arvioituun tutkimustoimintaan nähden huomattavan suuri. Invalidiliiton priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 14 (0,4 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 0-7). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Invalidisäätiö ORTON Invalidisäätiö ORTON:n hakemus koostuu yhdentoista hanke-ehdotuksen joukosta priorisoiduista yhdeksästä 1-3 -vuotisesta hankkeesta. Hakusumma on yhteensä , josta 83 % kohdistuu painoalueille 1-3 ja 14 %. Hankkeiden priorisoinnissa on otettu huomioon ORTON:n tutkimuspoliittiset linjaukset ja painoalueet ja samalla kiinnitetty huomiota tutkimusryhmien aikaisempiin saavutuksiin. Esitetyt hankkeet on jaoteltu ORTON:n painoalueiden mukaisesti. Vuosina 2012, 2013 ja 2014 ORTON sai , ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. Invalidisäätiön priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 152 (4,6 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 0-96). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Kouvolan kaupunki Kouvolan Kaupungin (terveyspalvelut ja Pohjois-Kymen sairaalan) hakemus sisältää 2 asiakirjatutkimushanketta, jotka kohdistuvat merkittävien kansanterveysongelmien, terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja menetelmien tuloksellisuuden, vaikuttavuuden ja toimintakäytäntöjen muuttamisen tutkimukseen. Tutkimusta johtaa kaikissa tapauksissa tohtorikoulutettu tutkija. Hakusumma on euroa kolmivuotiseen palvelujärjestelmätutkimukseen ja yksivuotiseen lonkkamurtumatutkimukseen (25 % painoalueille 1-3 ja 75 % ). Vuosina 2012 ja 2014 Kouvolan kaupunki sai ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. Vuodelle 2013 Kouvolalla ei ole valtion tutkimusrahoitusta. Kouvolan priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 15 (0,5 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 3-12). Päätutkijat

7 ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu SPR Veripalvelun tutkimusohjelman tavoitteena on selvittää ja tarkentaa vertamuodostavien kantasolujen, kiinteiden elinten, uusien soluhoitojen sekä verivalmisteiden siirtojen aiheuttamia immunologisia mekanismeja sekä tarkentaa siirteen ominaisuuksia, jotka tulisi ottaa huomioon siirrettä valittaessa. SPR Veripalvelu tähtää ensi sijassa suuririskisten hoitojen turvallisuuden lisäämiseen; keskeinen tavoite on luovuttajan ja siirteen saajan valintakriteerien parantaminen ( yksilöllistetty lääketiede ) ja nykyistä parempi riskien arviointi. SPR Veripalvelun hakemus muodostuu neljästä akateemisesta dosenttitutkijoiden johtamasta priorisoidusta hankkeesta, joille haetaan yhden vuoden 2015 rahoituksena euroa. Tutkimuksen yhteistyötahoina on korkeakoulujen ja yliopistollisten sairaaloiden alan tutkijoita. Hakemukseen priorisoidusta tutkimustoiminnasta kohdistuu 100 % STM:n painoalueelle 1-3, mutta tutkimustulosten on tarkoitus implementoitua lisäämään potilasturvallisuutta. Vuosina 2012, 2013 ja 2014 SPR Veripalvelu sai , ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. SPR:n priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 119 (3,6 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 0-27). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Vantaan kaupunki Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan priorisoitu hakemus sisältää kaksi hanketta. Toinen kielellistä erityisvaikeutta selvittävä Helsingin yliopiston, THL:n ja HUS:n kanssa toteutettava hanke on saanut rahoitusta jo aikaisempina vuosina ja on nyt loppuun saatettavana. Toinen priorisoiduista hankkeista on uusi. Se tehdään yhdessä HY:n ja HUS:n perusterveydenhuollon yksikköjen ja THL:n kanssa. Haettu summa on euroa (57 % painoalueelle 1 ja 43 % painoalueille 5) kohdistuen vuodelle Vuosina 2012, 2013 ja 2014 Vantaan kaupunki sai , ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. Vantaan priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 3 (0,7 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 0-3). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa.

8 Hakemusten arviointi ervan tutkimustoimikunnassa HYKS-erityisvastuualueen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta on kokouksessaan 2/ sopinut, että perustetaan valmisteleva työryhmä, joka käsittelee organisaatioiden hankehakemukset ja tekee tutkimustoimikunnalle ehdotuksen vuoden 2015 hankerahoituksen jaosta. HYKS:n ervan tutkimustoimikunnan valmistelevaan työryhmään kuuluivat puheenjohtajan kutsumina Lasse Viinikka (puheenjohtaja, HUS), Ari Lindqvist (esittelijä, HUS), Pasi Pöllänen (Carea), Risto Renkonen ja Hannu Sariola (HY lääketieteellinen tiedekunta), Martti Syrjälä (SPR Veripalvelu) sekä Lauri Ihari (sihteeri, HUS). Työryhmän kokous pidettiin Työryhmän tehtävänä oli tehdä erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle esitys siitä, kuinka HYKSerityisvastuualueen saama valtion tutkimusrahoitus jaetaan. Rahoituksen jaon tulee perustua esitettyjen hakemusten kokonaisarvioon, jota tehtäessä otetaan huomioon terveydenhuoltolain 61 :n määrittelemällä tavalla suunnitellun tutkimuksen laadun, määrän ja tuloksellisuuden lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemät painoalueet. Asetuksen 718/2013 mukaan painoalueille 1-3 tulee suuntautua vähintään 25 % myönnettävästä tutkimusrahoituksesta ja vähintään 15 % tutkimusrahoituksesta. Kokonaisarviossa otettiin huomioon myös ehdotetun tutkimuksen toteutumistodennäköisyys, jonka arvioinnissa käytettiin mm. päätutkijoiden julkaisupisteisiin perustuvaa tutkijapätevyyden arviota. Hakemuksiin oli pyydetty myös tieto päätutkijan saamasta ulkopuolisesta rahoituksesta, mutta ilmoitettujen summien lähtökohdat poikkesivat eri hakemuksissa toisistaan niin paljon, että tätä tietoa voitiin käyttää korkeintaan suuntaa antavana. Yli 70 % haetusta rahoituksesta sijoittui painoalueille 1-3, joten vaatimus suunnata vähintään 25 % näihin hankkeisiin täyttyy ilman erillisiä toimenpiteitä. Asetuksen toisen vaatimuksen, vähintään 15 % suuntaamiseen, toteuttaminen edellyttää, että rahoituksen saajia tulee velvoittaa suuntaamaan osa rahoituksesta 4-8 painoalueiden mukaisiin hankkeisiin. Valmisteleva työryhmä hyväksyi esittelijän tekemän jakoehdotuksen niin, että esittelijä velvoitettiin vielä tarkistamaan, täyttyykö vaatimus vähintään 15 %:n suuruisen summan osoittamisesta, ja tarvittaessa muokkaamaan esitystä. Edellä olevan perusteella esittelijä totesi, että kaikki esitetyt hakemukset täyttivät valtion tutkimusrahoituksen edellytykset ja päätyi alla olevan taulukon mukaiseen jakoesitykseen. Esitys perustuu hakemusten kokonaisarvioon, jossa on otettu huomioon

9 terveydenhuoltolain (1326/2010) ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta annetun asetuksen (718/2013) määräykset ja tavoitteet. Esitystä tehtäessä on myös otettu huomioon tutkimuksen arvioitu toteutumistodennäköisyys, tutkimuksen soveltuvuus hakevan organisaation kannalta ja muut hakujulistuksen kohdassa 3.2. mainitut näkökohdat. Taulukko. Ehdotus vuoden 2015 määrärahan myönnöstä HYKS:n ervassa euroa, josta vähintään euroa Carea euroa, josta vähintään euroa Eksote Espoon kaupunki euroa euroa, josta vähintään euroa Helsingin kaupunki euroa, josta vähintään HUS euroa Hyvinkään kaupunki euroa euroa, josta vähintään euroa Invalidiliiton Kuntoutus Oy euroa, josta vähintään euroa Invalidisäätiö Orton euroa, josta vähintään euroa Kouvolan kaupunki SPR Veripalvelu euroa euroa, josta vähintään euroa Vantaan kaupunki , euroa, josta vähintään Yhteensä euroa Hakemusten perusteella arvioituna edellä olevan taulukon mukaisista määrärahoista yli euroa (75,5 %) kohdistuu painoalueille 1-3 ja 15,1 %. Erva-alueen tutkimustoimikunta ei puutu hakijaorganisaatioiden omiin priorisointeihin lukuun ottamatta rahoituksen suuntaamista. Organisaatioiden saamat ja kohdennettavat rahoitussummat muuttuvat myöntöpäätöstä vastaavassa suhteessa, jos valtion lopulliseen talousarvioon tuleva tutkimusmääräraha on muu kuin 20 milj. euroa. Siinä tapauksessa, että saatu määräraha on pienempi kuin haettu, reduktio hankehakemuksessa esitettyjen hankkeiden välillä jätetään hakijaorganisaation päätettäväksi. Päätösesitys Tutkimustoimikunta toteaa, että kaikki hakemuksissa esitetyt hankkeet täyttävät valtion rahoituksen edellytyksiksi esitetyt kriteerit ja terveydenhuoltolain määräykset. päättää myöntää HYKS:n erityisvastuualueen vuodeksi 2015 valtiolta saatavan yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen tarkoitetun määrärahan organisaatioille seuraavasti:

10 Organisaatio euroa Carea Eksote Espoon kaupunki Helsingin kaupunki HUS Hyvinkään kaupunki Invalidiliiton Kuntoutus Oy Invalidisäätiö Orton Kouvolan kaupunki SPR Veripalvelu Vantaan kaupunki Yhteensä päättää, että organisaatiot saavat itse kohdentaa saamansa rahoituksen hakemuksessa priorisoitujen tutkimushankkeiden rahoitukseen kuitenkin niin, että organisaatioiden on suunnattava rahoituksesta painoalueiden 4-8 tutkimukseen vähintään euroa seuraavan jaon mukaisesti: Organisaatio euroa Carea vähintään Eksote vähintään Espoon kaupunki Helsingin kaupunki vähintään HUS vähintään Hyvinkään kaupunki Invalidiliiton Kuntoutus Oy vähintään Invalidisäätiö Orton vähintään Kouvolan kaupunki vähintään Vantaan kaupunki vähintään Yhteensä vähintään toteaa, että myöntöpäätös on ehdollinen. päättää, että organisaatioiden saamat ja kohdennettavat rahoitussummat muuttuvat myöntöpäätöstä vastaavassa suhteessa, jos valtion lopulliseen talousarvioon tuleva tutkimusmääräraha on muu kuin 20 milj. euroa. Organisaation saama rahoitus ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin organisaation priorisoimilleen hankkeille hakema rahasumma. päättää, että rahoitusta saaneet organisaatiot ovat velvollisia pitämään kirjaa ja raportoimaan tutkimustoimikunnalle määrärahan käytöstä vuoden 2016 toukokuun loppuun mennessä. Raportin tulee sisältää tieto siitä, kuinka suuri osa rahoituksesta on mennyt painoalueille 1-3 ja kuinka suuri osa. Asian käsittely Puheenjohtaja Lasse Viinikka totesi, että HUS:n hakemuksen ensimmäisen sivun kolmannessa kappaleessa HUS:n

11 tutkimustoimikunnan jäseneksi on mainittu dosentti Nina Lindfors, kun kyseessä on dosentti Nina Lindberg. Asia merkittiin tiedoksi teknisenä virheenä. Puheenjohtaja totesi lisäksi, että Eksote on täydentänyt hakemustaan hakuajan päättymisen jälkeen liitteellä 3 kuuden päätutkijan tietojen osalta. Todettiin Eksoten hakemuksen olevan hakukelpoinen, koska se on jätetty ajoissa ja laintulkinnan mukaan ajoissa jätettyä hakemusta voi täydentää myöhemmin. Esittelijä Ari Lindqvist esitti hankemäärärahan jakoehdotuksen toimikunnalle ja tutkimustoimikunta kävi asiasta yleiskeskustelun. Rahoituksen jaon todettiin perustuvan hakemusten kokonaisarvioon, jossa on otettu huomioon terveydenhuoltolaki ja STM:n asetuksen painoalueet. Päätutkijoiden julkaisujen JUFO-pisteytystä on käytetty ohjaavana tekijänä kokonaisarviossa. Todettiin, että organisaatiot joutuvat muuttamaan omaa hankepriorisointiaan hankkeille myönnettävien rahasummien osalta niin, että edellytys rahoituksen suuntaamisesta täyttyy yllä kuvatun mukaisesti. (SPR Veripalvelu on hakemuksessaan ilmoittanut, että sen ehdottamat hankkeet sijoittuvat täysin painoalueille 1-3.) Päätös Pöytäkirjanote Päätösesityksen mukaisesti. Rahoitusta hakeneet organisaatiot Lisätietoja Tutkimusjohtaja Lasse Viinikka puh. (09) Ylilääkäri Ari Lindqvist puh. (09)

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

VUODEN 2017 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA

VUODEN 2017 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSTOIMIKUNTA 8 15.09.2016 VUODEN 2017 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA 154/13/01/2016 TETU 8 Perusteet Valtion rahoituksesta

Lisätiedot

STM:n arviointiryhmän linjauksia tutkimuksen arvioinnista. Seppo Nikkari, varajohtaja Lääketieteen yksikkö, TaY

STM:n arviointiryhmän linjauksia tutkimuksen arvioinnista. Seppo Nikkari, varajohtaja Lääketieteen yksikkö, TaY STM:n arviointiryhmän linjauksia tutkimuksen arvioinnista Seppo Nikkari, varajohtaja Lääketieteen yksikkö, TaY Valtakunnallinen terveyden tutkimuksen arviointiryhmä aloitti työnsä Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Tutkimus-EVO. Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri Info

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Tutkimus-EVO. Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri Info NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Tutkimus-EVO Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri Info 10.9.2012 Esityksen sisältö Kuka päättää? Paljonko jaetaan? Kuka voi hakea? Mihin rahoitusta voi käyttää? Miten

Lisätiedot

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoitus haku. Minna Mäkiniemi Tutkimuspalvelupäällikkö VTR Infotilaisuus 14.5.

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoitus haku. Minna Mäkiniemi Tutkimuspalvelupäällikkö VTR Infotilaisuus 14.5. Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoitus - 2015 haku Minna Mäkiniemi Tutkimuspalvelupäällikkö VTR Infotilaisuus 14.5.2014 Paljonko jaetaan? Valtion rahoitus terveyden tutkimukseen n. 31

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012: tilanne 26.4.

Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012: tilanne 26.4. Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012: tilanne 26.4. Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, dos. Stm/STO/tepa Sidonnaisuudet: PVK:n sivutoiminen asiantuntijalääkäri Näkökohtia sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2015 1 (8) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 31.3.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2015 1 (8) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 31.3.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2015 1 (8) VUODEN 2016 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN RAHOITUKSEN HANKE-EHDOTUSTEN VALMISTELU HUS-KUNTAYHTYMÄSSÄ 1 Valtion 1.1.2012 voimaan tullut rahoitusjärjestelmä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 ja 42 :ssa.

Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 ja 42 :ssa. PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 ja 42 :ssa. Kokousaika on ilmoitettu

Lisätiedot

klo Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 14.00 15.40 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2017 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) erityisvastuualueella

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2017 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) erityisvastuualueella VTR-hakuohjeet 2017 1 (6) Hakuaika päättyy: tutkimusryhmille 10.5.2016 klo 15.45 organisaatioille 1.9.2016 klo 15.45 Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2017

Lisätiedot

Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012

Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012 Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, dos. Stm/STO/tepa Sidonnaisuudet: PVK:n sivutoiminen asiantuntijalääkäri Terveydenhuoltolaki: 61 Yliopistotasoisen terveyden

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Kauppinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely Sivistyslautakunta 7 25.01.2017 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely 966/02.05.01.01/2016 Sivistyslautakunta 25.01.2017

Lisätiedot

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät SOTE-LINJAUKSET 23.3.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät 27.3.2014 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen 2013 Kunnat yhteensä, Manner-Suomi

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

(Valmistelija/lisätietoja: päivähoidon päällikkö Erja Sihlman puh. 040 314 5734)

(Valmistelija/lisätietoja: päivähoidon päällikkö Erja Sihlman puh. 040 314 5734) Perusturvalautakunta 53 21.05.2014 Perusturvalautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 57 02.03.2015 Kunnanhallitus 68 09.03.2015 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä / Kuntalaisaloite 52/02.05.01/2014 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ L 0-09- 2016 se~ lc?~i. 6b ~( 6 Kyläsaarenkuja 2 00580 Helsinki Kirjaamo Sosiaali- ja terveysministeriö Pl33 00023 Valtioneuvosto Hei, ohessa käyttöönne n lausunto Jausuntopyyntöönne

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 205. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 205. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 205 207 SISÄLLYS N:o Sivu 205 Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatristen

Lisätiedot

klo Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 12.00 13.30 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset HAKUTIEDOTE 7.2.2013 22/2013 Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset Taustaa Säädösperusta Valtionavustuslaki (688/2001)

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 Esityslistan kansilehti... 1 1 Vahtimestarin työsuhteen täyttäminen... 2 2 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen... 4 3 Kappalaisen

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Mikä on sosiaalihuollon kehittämisen paikka tulevaisuudessa?

Mikä on sosiaalihuollon kehittämisen paikka tulevaisuudessa? Mikä on sosiaalihuollon kehittämisen paikka tulevaisuudessa? johtaja Pirjo Marjamäki Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus www.socca.fi 1 Esimerkkinä pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009 Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen Rovaniemi 27.11.2009 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Osaamisen lisääminen Asiantuntijuuden välittäminen Kehittämis-, kokeilu ja tutkimustoiminta Valtakunnallista

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 11812000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysavustuslakia siten, että äitiysavustukseen

Lisätiedot

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki HE 136/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtionavusta Urho

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta

Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta Tutkimus sote-palvelujen uudistamisen tukena -seminaari 27.3.2015 Rauno Ihalainen sairaanhoitopiirin johtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi 30.10.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 104 Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2016, sosiaali- ja terveystoimi Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. (09) 816 23013 Aulis Majuri,

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 240/00.00.01/2015 46 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2015-2016 Valmistelijat / lisätiedot: Sirpa Immonen, puh. 046 877 2628 Niina Savikko, puh. 043 825

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

SOTE rakenneuudistus

SOTE rakenneuudistus SOTE rakenneuudistus 29.5.2013 Esimerkki perustason alueesta ja sote alueesta Kunta C: 15 000 as. SOTE-ALUE (laaja perustaso) PERUSTASON ALUE Kunta E: 3000 as. Kunta A: 50 000 as. SOTE ALUEEN VASTUUKUNTA

Lisätiedot

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Ismo Linnosmaa, THL/CHESS, ismo.linnosmaa@thl.fi Jutta Järvelin THL/CHESS, jutta.jarvelin@thl.fi Unto Häkkinen THL/CHESS, unto.hakkinen@thl.fi 1 Teemat I. CHESS:n

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä. Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa

Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä. Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa 29.8.2014 Akateeminen terveyskeskus Tieteestä toiminnaksi Akateeminen terveyskeskus Ensimmäinen perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden näkymiä

Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden näkymiä Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden näkymiä Hyvinvointi- ja terveyspäivät 22.9.2014 Laura Räty sosiaali- ja terveysministeri 2 indeksi 80 Talous haastaa sopeutumaan indeksi 80 70 70 lasta ja vanhusta

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 4.2.2015 Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy Tekesin Innovation Scout rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille kansainvälisen innovaatio-osaamisen kehittämiseksi korkeakouluissa ja tutkimusorganisaatioissa (ent. KINO) 1 Hakuaika Haku aukeaa 15.8.2016

Lisätiedot

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Kirsi Luoto, tutkimuspäällikkö, FT PSSHP:n TETMK KYS /Tutkimusyksikkö 21.3.2011 Sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

2015 Toimintakertomus Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta

2015 Toimintakertomus Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta 2015 Toimintakertomus Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta Sisällys Tutkimustoimikunnan tehtävät 1 Tutkimustoimikunnan kokoonpano 1 Kokoukset 2 Lisämäärärahan (VTR

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18 20.30 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija Lehtonen

Lisätiedot

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto MUISTIO 12.10.2015 1. Johdanto Strateginen tutkimus on pitkäjänteistä, horisontaalista, ratkaisuhakuista ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 20.09.2016 Sivu 1 / 1 2751/2016 01.01.01 107 Pitkäaikaishoitopäällikön tehtävän (vakanssinumero 333739) vakinainen täyttäminen Vanhusten palvelujen tulosyksikössä, työavain 2-298-16 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta

Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta Suomen Kuntaliitto ry / 24.9.2015 Yleistä Kuntaliitto toteaa, että Eduskunnan kirjelmä

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 45/2010 4.5.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Oppilaanohjauksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion taiteilija-apurahoista annettua

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Jorma Penttinen, puheenjohtaja Juhana Hakumäki Heikki Kröger Reetta Kälviäinen

Jorma Penttinen, puheenjohtaja Juhana Hakumäki Heikki Kröger Reetta Kälviäinen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1 (17) Erva-tutkimustoimikunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-14:40 Paikka Läsnä KYS hallituksen kokoushuone, rak. 10 1. krs Jorma Penttinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 390/2015 Liikuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 390/2015 Liikuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 390/2015 Liikuntalaki Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua 29.10.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 9.3.2016 1767/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Lapinlahti (104) - hankealueen tukikelpoisuudesta 1

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 956/00.04.01/2016 404 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille 2017-2018 Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

Ihanteista todellisuuteen selvitysmiesten työ

Ihanteista todellisuuteen selvitysmiesten työ Ihanteista todellisuuteen selvitysmiesten työ Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen Palvelurakenneuudistus opittiinko menneestä, miten ohjata tulevaa? Seminaari 22.8.2013, STAS ja Lääkäriliitto, Helsinki

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Oulun yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Auli Saukkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Eettiset toimikunnat tähän asti järjestelmä edut ja haasteet. Tapani Keränen

Eettiset toimikunnat tähän asti järjestelmä edut ja haasteet. Tapani Keränen Eettiset toimikunnat tähän asti järjestelmä edut ja haasteet Tapani Keränen Eettisten toimikuntien toimivallan perusta on tutkimuslaki Ennen lääketieteelliseen tutkimukseen ryhtymistä on tutkimussuunnitelmasta

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot