VUODEN 2015 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8 24.10.2014 VUODEN 2015 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA)"

Transkriptio

1 TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSTOIMIKUNTA VUODEN 2015 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA) 512/13/01/00/2014 TETU 8 Perusteet Valtion rahoituksesta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen säädetään terveydenhuoltolain 1326/ :ssä. Tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteella. Määrärahaa voidaan myöntää vain hakukelpoiselle organisaatiolle: terveydenhuoltolain 60,2 nojalla yliopistollinen sairaala, kunta, kuntayhtymä ja valtion mielisairaala sekä asetuksella 1125/2013 määritellyt organisaatiot. Vuosien ylimenokauden ajan valtion jako ervalle perustuu aikaisempiin tutkimusansioihin eli vuosien erityisvaltionosuuden jakoperusteena olleiden julkaisupisteiden perusteella määräytyneeseen kiinteään jakokulmaan. Hyksin ervan osuus on 36,4 % valtion talousarvioon kunakin vuonna varatusta tutkimusmäärärahasta. Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteita ja tutkimuksen painoalueita tarkentava asetus 718/2013 tuli voimaan Ervan tutkimustoimikunnan tulisi tutkimusrahoituksen myöntämisessä ottaa huomioon sosiaali- ja terveysministeriön tällä asetuksella vahvistamat tutkimuksen painoalueet ja tavoitteet, mutta tutkimustoimikunta voi myöntää rahoitusta myös painoalueiden ja tavoitteiden ulkopuolisiin tutkimushankkeisiin. Tutkimustoimikunnan tulee kuitenkin ohjata asetuksen 2 :n 1-3 kohdissa tarkoitetuille painoalueille vähintään 25 prosenttia sekä kohdissa 4-8 tarkoitetuille painoalueille vähintään 15 prosenttia kunakin vuonna sen käytettävissä olevasta yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta. Vuoden 2015 terveyden tutkimuksen määrärahasta valtioneuvosto on tehnyt eduskunnalle 20 M :n ehdotuksen. Summa on pienentynyt 11,3 M eli 36,1 % vuoden 2014 määrärahasta (31,3 M ). Tästä HYKS:n ervan ennustettu valtion tutkimusrahoitus vuonna 2015 on ( vuonna 2014). Kahtena edellisenä vuotena 2013 ja 2014 eduskunta on korottanut valtioneuvoston ehdotusta budjettikäsittelyssään. Ervan tutkimustoimikunnan lienee hyvä valmistelussaan ottaa huomioon, että määräraha voi vielä muuttua eduskuntakäsittelyssä. Hakuohjeistus ja organisaation hakemuksen tietosisältö Tutkimustoimikunta julisti vuoden 2015 tutkimusmäärärahan haettavaksi huhtikuussa Hausta ilmoitettiin HUS:n

2 internet-sivuilla ja kirjeitse määrärahan hakuun oikeutetuille. Hakuaika päättyi Hakuohje on julkaistu HUS:n internetissä: suomeksi: ut/default.aspx ja ruotsiksi: kningskommitte/sidor/default.aspx. Organisaation tulee hakea määrärahaa 1-4 -vuotisina hankkeina, jotka se priorisoi eli valitsee mukaan erva-tutkimustoimikunnalle lähettämäänsä hankehakemukseen. Hakuohjeessa pyydettiin vähintään seuraavat tiedot: sekä rahoitettaviksi ehdotettujen että priorisoitujen tutkimushankkeiden lukumäärä ja rahasumma; selostusta siitä, millä perusteella priorisointi on tehty; yhteenveto siitä, kuinka rahoitettavaksi ehdotetut hankkeet vastaavat organisaation omia ja STM:n asetuksessa 718/2013 määriteltyjä yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteita; priorisoitujen hankkeiden esittely; organisaation vuosina saamaa valtion terveyden tutkimuksen rahoitus; organisaation palveluksessa olevan päätutkijan julkaisutuotanto vuosilta : päätutkijan julkaisutuotannon perusteella laskettiin viran puolesta toimikunnassa julkaisufoorumiluokituksen mukainen JUFO-pisteytys, jota käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla tutkimustoiminnan määrän ja laadun arviontiin; organisaation palveluksessa olevan päätutkijan ilmoitus apurahoistaan ja muusta ulkopuolisesta täydentävästä tutkimusmäärärahastaan vuosilta : rahoituksen määrällä oli tarkoitus kartoittaa organisaation tutkimustoiminnan edellytyksiä. Mikäli organisaation hakemuksen rahasumma oli yli euroa, organisaatiolta pyydettiin ilmoitus siitä, kuinka suuri osuus hankkeesta kohdistuu STM:n asetuksessa 718/2013 säädetyille painoalueille 1-3 tai. Tällöin hakijaorganisaation oli lisäksi huolehdittava siitä, että sen priorisoinnissa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen määrärahasta vähintään 25 % haetusta rahoituksesta kohdistuu painoalueille 1-3 ja vähintään 15 % haetusta rahoituksesta kohdistuu painoalueille 4-8. Saadut hakemukset Hakuajan loppuun mennessä yksitoista terveydenhuollon toimintayksikköä jätti hakemuksensa. Organisaatioiden hakemukset jaetaan kokoukseen osallistuvalle jäsenistölle

3 sähköpostitse oheismateriaalina. Kaikkien hakijoiden todetaan olevan hakuun oikeutettuja. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea) Carean hakemus on kolmesta priorisoidusta hankkeesta muodostuva kokonaisuus. Kaksi tutkimuksista tähtää tohtorintutkintoon lääketieteen alalla ja yksi tähtää lisensiaatin tutkintoon psykologian alalla. Kaikissa hankkeissa kumppanina on korkeakoulu. Hankkeita perustellaan niiden yhteyksillä organisaation omiin ja STM:n painoalueisiin. Careassa on asetettu tutkimuksen painoalueiksi väestön ikääntymisen tutkimus ja väestön ikääntymisestä selviytymistä edistävä tutkimus. Vuodelle 2015 haettu summa on tutkimustoimintaan, josta 60 % on painoalueilla 1-3 ja 40 % on asetuksen painoalueilla 4-8. Vuosina 2012, 2013 ja 2014 Carea sai , ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. Carean priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 23 (0,7 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 0-21). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) Eksoten hakemus on seitsemästä priorisoidusta hankkeesta muodostuva kokonaisuus. Eksote painottaa kliinisen potilastutkimuksen rinnalla palvelujärjestelmän toimintaan ja vaikuttavuuteen kohdistuvaa tutkimusta. Eksoten tutkimustoiminnan tavoitteiden, painoalueiden ja kehittämissuunnitelmien määrittäminen jatkuu. Nykyiset hakemukset tukevat viime vuosina käynnistettyjen tutkimushankkeiden jatkamista ja loppuun saattamista sekä nuorten tutkijoiden tukemista. Kaikissa hankkeissa on kumppanina yliopistollinen sairaanhoitopiiri tai korkeakoulu. Vuoden 2015 hakusumma on ,58 osin 1-4 vuotisille hankkeille, joista 71 % kohdistuu painoalueille 1-3 ja 26 %. Vuosina 2012, 2013 ja 2014 Eksote sai , ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. Eksoten priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 0 (0,0 %). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Espoon kaupunki Espoon sosiaali- ja terveystoimen hakemus kohdistuu terveenä kohti keski-ikää -nimiseen tohtorintutkintoon tähtäävään

4 pilottitutkimukseen, jonka on tarkoitus laajentua kaikkiin espoolaisiin kohdistuvaksi selvitykseksi terveydenhoidon tarpeesta ja nykyisen kunnallisen terveydenhuollon vaikuttavuudesta espoolaisissa. Haettu summa on euroa vuodelle 2015 ja se kohdistuu 100 %. Vuosina 2012 ja 2014 Espoo sai ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. Vuoden 2013 rahoitukseen Espoolta ei tullut hakemusta. Espoon priorisoimien hankkeiden päätutkijan julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 6 (0,2 %, yksi tutkija). Päätutkija ilmoitti muuta rahoitusta vuosilta yhteensä 0 euroa. Helsingin kaupunki Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa saatiin kaikkiaan 17 hakemusta vuonna 2015 alkaen rahoitettaviksi terveyden tutkimuksen hankkeiksi. Priorisoitu hakemus yhteensä euroa koostuu kuudesta enimmillään kolmevuotisesta tutkimuksesta, joista 4 tähtää tohtorintutkintoon. Yhteistyötahona on kaikissa tapauksissa korkeakoulu tai yliopistollinen sairaala. Hakemus noudattaa Helsingin sosiaali- ja terveysviraston strategiasuunnitelmaa vuosille ja STM:n painoalueista korostuneimmin väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Hakemuksen kärkihankkeena (73 % priorisoidusta hankehakemuksesta) on jälkihuollon nuorten tuen tarpeet, asiakkuusprofiilit ja osallisuus - kohti itsenäistä asumista tukevaa moniammatillista toimintamallia, joka kohdistuu STM:n painoalueille 4-5. Vuosina 2012, 2013 ja 2014 Helsinki sai , ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. Helsingin priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 16 (0,5 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 0-9). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n priorisoitu hakemus koostuu 94 akateemisesti korkeatasoista ja erikoissairaanhoitoa kehittävästä hankkeesta. Mukana on myös perusterveydenhuollon yksikön johdolla avoterveydenhuollossa toteutettavia tutkimushankkeita ja hyvin organisoituja järjestelmätutkimuksen kenttään kuuluvia tutkimushankkeita. Hankkeet on priorisoitu HUS:n tutkimustoimikunnassa siten, että hakemuksessa mainituille hankkeille ehdotetaan euron rahoitusta 1-4 vuoden mittaiselle hankekaudelle. Haettu summa vuosille on varasijoillekin sijoitetut hankkeet huomioon ottaen 8 858

5 500, josta 77 % kohdistuu painoalueille 1-3 ja 23 %. Kärkihankkeiden osalta jakauma painottui enemmän painoalueille 1-3. Vuosina 2012, 2013 ja 2014 HUS sai , ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. HUS:n hakemuksessa esitetyt hankkeet toteuttavat organisaation tutkimusstrategiaa, STM:n määrittelemiä tutkimuksen tavoitteita ja täyttävät asetuksessa säädetyt painoaluetavoitteet. Arvioinnissa otettiin huomioon hakuilmoituksen vaatimusten lisäksi hankkeiden mahdollinen aiempi ja muu rahoitus. Naisten osuus priorisoitujen hankkeiden organisaation palveluksessa olevista päätutkijoista on 31 %. HUS:n priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli (89,4 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 0-206). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hakemus sisältää yhden moniammatillisen palvelujärjestelmätutkimuksen, jossa arvioidaan vanhusten luo tehtäviä hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä (100 % ). Kyseessä on euron jatkohakemus vuodelle 2015 hankkeen loppuun saattamiseksi. Hanke sai rahoitusta vuodeksi 2013 yhteensä ja 2014 yhteensä Vuodelle 2012 Hyvinkäällä ei ole ollut rahoitusta. Hanke on akateemisesti johdettu ja hankkeella on THL:n ja HY:n ja muidenkin yliopistojen tutkijoista muodostettu ohjausryhmä. Hankkeessa useat tutkijat saavat ammatillista ja tieteellistä koulutusta ja tällä hetkellä mukana on ainakin yksi tohtorikoulutettava henkilö. Hakemus muodostaa loogisen kokonaisuuden, mikä voi merkitä hankkeen hyvää integraatiota Hyvinkään perusturvaorganisaatioon. Hyvinkään hankkeen päätutkijan julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 3 (0,1 %, yksi tutkija). Päätutkija ilmoitti muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Invalidiliiton Kuntoutus Oy Invalidiliiton Kuntoutus Oy hakee rahoitusta kuudelle kuntoutushankkeelle, jotka edustavat kliinistä tutkimusta painoalueella 1 ja 3 sekä terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja menetelmien tuloksellisuuden arviointia painoalueella 6. Hakusumma vuosille on yhteensä euroa, josta 75 % kohdistuu painoalueille 1-3 ja 25 % painoalueelle 6.

6 Invalidiliitolla on ollut valtion tutkimusrahoitusta vuonna 2012 yhteensä euroa ja euroa vuonna Invalidiliitto ei jättänyt hakemusta vuodelle Vuoden 2015 hakusumma on organisaation aikaisempaan valtion ja muun tutkimusrahoituksen määrän ja päätutkijoiden julkaisupisteiden perusteella arvioituun tutkimustoimintaan nähden huomattavan suuri. Invalidiliiton priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 14 (0,4 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 0-7). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Invalidisäätiö ORTON Invalidisäätiö ORTON:n hakemus koostuu yhdentoista hanke-ehdotuksen joukosta priorisoiduista yhdeksästä 1-3 -vuotisesta hankkeesta. Hakusumma on yhteensä , josta 83 % kohdistuu painoalueille 1-3 ja 14 %. Hankkeiden priorisoinnissa on otettu huomioon ORTON:n tutkimuspoliittiset linjaukset ja painoalueet ja samalla kiinnitetty huomiota tutkimusryhmien aikaisempiin saavutuksiin. Esitetyt hankkeet on jaoteltu ORTON:n painoalueiden mukaisesti. Vuosina 2012, 2013 ja 2014 ORTON sai , ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. Invalidisäätiön priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 152 (4,6 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 0-96). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Kouvolan kaupunki Kouvolan Kaupungin (terveyspalvelut ja Pohjois-Kymen sairaalan) hakemus sisältää 2 asiakirjatutkimushanketta, jotka kohdistuvat merkittävien kansanterveysongelmien, terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja menetelmien tuloksellisuuden, vaikuttavuuden ja toimintakäytäntöjen muuttamisen tutkimukseen. Tutkimusta johtaa kaikissa tapauksissa tohtorikoulutettu tutkija. Hakusumma on euroa kolmivuotiseen palvelujärjestelmätutkimukseen ja yksivuotiseen lonkkamurtumatutkimukseen (25 % painoalueille 1-3 ja 75 % ). Vuosina 2012 ja 2014 Kouvolan kaupunki sai ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. Vuodelle 2013 Kouvolalla ei ole valtion tutkimusrahoitusta. Kouvolan priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 15 (0,5 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 3-12). Päätutkijat

7 ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu SPR Veripalvelun tutkimusohjelman tavoitteena on selvittää ja tarkentaa vertamuodostavien kantasolujen, kiinteiden elinten, uusien soluhoitojen sekä verivalmisteiden siirtojen aiheuttamia immunologisia mekanismeja sekä tarkentaa siirteen ominaisuuksia, jotka tulisi ottaa huomioon siirrettä valittaessa. SPR Veripalvelu tähtää ensi sijassa suuririskisten hoitojen turvallisuuden lisäämiseen; keskeinen tavoite on luovuttajan ja siirteen saajan valintakriteerien parantaminen ( yksilöllistetty lääketiede ) ja nykyistä parempi riskien arviointi. SPR Veripalvelun hakemus muodostuu neljästä akateemisesta dosenttitutkijoiden johtamasta priorisoidusta hankkeesta, joille haetaan yhden vuoden 2015 rahoituksena euroa. Tutkimuksen yhteistyötahoina on korkeakoulujen ja yliopistollisten sairaaloiden alan tutkijoita. Hakemukseen priorisoidusta tutkimustoiminnasta kohdistuu 100 % STM:n painoalueelle 1-3, mutta tutkimustulosten on tarkoitus implementoitua lisäämään potilasturvallisuutta. Vuosina 2012, 2013 ja 2014 SPR Veripalvelu sai , ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. SPR:n priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 119 (3,6 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 0-27). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Vantaan kaupunki Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan priorisoitu hakemus sisältää kaksi hanketta. Toinen kielellistä erityisvaikeutta selvittävä Helsingin yliopiston, THL:n ja HUS:n kanssa toteutettava hanke on saanut rahoitusta jo aikaisempina vuosina ja on nyt loppuun saatettavana. Toinen priorisoiduista hankkeista on uusi. Se tehdään yhdessä HY:n ja HUS:n perusterveydenhuollon yksikköjen ja THL:n kanssa. Haettu summa on euroa (57 % painoalueelle 1 ja 43 % painoalueille 5) kohdistuen vuodelle Vuosina 2012, 2013 ja 2014 Vantaan kaupunki sai , ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. Vantaan priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 3 (0,7 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 0-3). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa.

8 Hakemusten arviointi ervan tutkimustoimikunnassa HYKS-erityisvastuualueen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta on kokouksessaan 2/ sopinut, että perustetaan valmisteleva työryhmä, joka käsittelee organisaatioiden hankehakemukset ja tekee tutkimustoimikunnalle ehdotuksen vuoden 2015 hankerahoituksen jaosta. HYKS:n ervan tutkimustoimikunnan valmistelevaan työryhmään kuuluivat puheenjohtajan kutsumina Lasse Viinikka (puheenjohtaja, HUS), Ari Lindqvist (esittelijä, HUS), Pasi Pöllänen (Carea), Risto Renkonen ja Hannu Sariola (HY lääketieteellinen tiedekunta), Martti Syrjälä (SPR Veripalvelu) sekä Lauri Ihari (sihteeri, HUS). Työryhmän kokous pidettiin Työryhmän tehtävänä oli tehdä erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle esitys siitä, kuinka HYKSerityisvastuualueen saama valtion tutkimusrahoitus jaetaan. Rahoituksen jaon tulee perustua esitettyjen hakemusten kokonaisarvioon, jota tehtäessä otetaan huomioon terveydenhuoltolain 61 :n määrittelemällä tavalla suunnitellun tutkimuksen laadun, määrän ja tuloksellisuuden lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemät painoalueet. Asetuksen 718/2013 mukaan painoalueille 1-3 tulee suuntautua vähintään 25 % myönnettävästä tutkimusrahoituksesta ja vähintään 15 % tutkimusrahoituksesta. Kokonaisarviossa otettiin huomioon myös ehdotetun tutkimuksen toteutumistodennäköisyys, jonka arvioinnissa käytettiin mm. päätutkijoiden julkaisupisteisiin perustuvaa tutkijapätevyyden arviota. Hakemuksiin oli pyydetty myös tieto päätutkijan saamasta ulkopuolisesta rahoituksesta, mutta ilmoitettujen summien lähtökohdat poikkesivat eri hakemuksissa toisistaan niin paljon, että tätä tietoa voitiin käyttää korkeintaan suuntaa antavana. Yli 70 % haetusta rahoituksesta sijoittui painoalueille 1-3, joten vaatimus suunnata vähintään 25 % näihin hankkeisiin täyttyy ilman erillisiä toimenpiteitä. Asetuksen toisen vaatimuksen, vähintään 15 % suuntaamiseen, toteuttaminen edellyttää, että rahoituksen saajia tulee velvoittaa suuntaamaan osa rahoituksesta 4-8 painoalueiden mukaisiin hankkeisiin. Valmisteleva työryhmä hyväksyi esittelijän tekemän jakoehdotuksen niin, että esittelijä velvoitettiin vielä tarkistamaan, täyttyykö vaatimus vähintään 15 %:n suuruisen summan osoittamisesta, ja tarvittaessa muokkaamaan esitystä. Edellä olevan perusteella esittelijä totesi, että kaikki esitetyt hakemukset täyttivät valtion tutkimusrahoituksen edellytykset ja päätyi alla olevan taulukon mukaiseen jakoesitykseen. Esitys perustuu hakemusten kokonaisarvioon, jossa on otettu huomioon

9 terveydenhuoltolain (1326/2010) ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta annetun asetuksen (718/2013) määräykset ja tavoitteet. Esitystä tehtäessä on myös otettu huomioon tutkimuksen arvioitu toteutumistodennäköisyys, tutkimuksen soveltuvuus hakevan organisaation kannalta ja muut hakujulistuksen kohdassa 3.2. mainitut näkökohdat. Taulukko. Ehdotus vuoden 2015 määrärahan myönnöstä HYKS:n ervassa euroa, josta vähintään euroa Carea euroa, josta vähintään euroa Eksote Espoon kaupunki euroa euroa, josta vähintään euroa Helsingin kaupunki euroa, josta vähintään HUS euroa Hyvinkään kaupunki euroa euroa, josta vähintään euroa Invalidiliiton Kuntoutus Oy euroa, josta vähintään euroa Invalidisäätiö Orton euroa, josta vähintään euroa Kouvolan kaupunki SPR Veripalvelu euroa euroa, josta vähintään euroa Vantaan kaupunki , euroa, josta vähintään Yhteensä euroa Hakemusten perusteella arvioituna edellä olevan taulukon mukaisista määrärahoista yli euroa (75,5 %) kohdistuu painoalueille 1-3 ja 15,1 %. Erva-alueen tutkimustoimikunta ei puutu hakijaorganisaatioiden omiin priorisointeihin lukuun ottamatta rahoituksen suuntaamista. Organisaatioiden saamat ja kohdennettavat rahoitussummat muuttuvat myöntöpäätöstä vastaavassa suhteessa, jos valtion lopulliseen talousarvioon tuleva tutkimusmääräraha on muu kuin 20 milj. euroa. Siinä tapauksessa, että saatu määräraha on pienempi kuin haettu, reduktio hankehakemuksessa esitettyjen hankkeiden välillä jätetään hakijaorganisaation päätettäväksi. Päätösesitys Tutkimustoimikunta toteaa, että kaikki hakemuksissa esitetyt hankkeet täyttävät valtion rahoituksen edellytyksiksi esitetyt kriteerit ja terveydenhuoltolain määräykset. päättää myöntää HYKS:n erityisvastuualueen vuodeksi 2015 valtiolta saatavan yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen tarkoitetun määrärahan organisaatioille seuraavasti:

10 Organisaatio euroa Carea Eksote Espoon kaupunki Helsingin kaupunki HUS Hyvinkään kaupunki Invalidiliiton Kuntoutus Oy Invalidisäätiö Orton Kouvolan kaupunki SPR Veripalvelu Vantaan kaupunki Yhteensä päättää, että organisaatiot saavat itse kohdentaa saamansa rahoituksen hakemuksessa priorisoitujen tutkimushankkeiden rahoitukseen kuitenkin niin, että organisaatioiden on suunnattava rahoituksesta painoalueiden 4-8 tutkimukseen vähintään euroa seuraavan jaon mukaisesti: Organisaatio euroa Carea vähintään Eksote vähintään Espoon kaupunki Helsingin kaupunki vähintään HUS vähintään Hyvinkään kaupunki Invalidiliiton Kuntoutus Oy vähintään Invalidisäätiö Orton vähintään Kouvolan kaupunki vähintään Vantaan kaupunki vähintään Yhteensä vähintään toteaa, että myöntöpäätös on ehdollinen. päättää, että organisaatioiden saamat ja kohdennettavat rahoitussummat muuttuvat myöntöpäätöstä vastaavassa suhteessa, jos valtion lopulliseen talousarvioon tuleva tutkimusmääräraha on muu kuin 20 milj. euroa. Organisaation saama rahoitus ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin organisaation priorisoimilleen hankkeille hakema rahasumma. päättää, että rahoitusta saaneet organisaatiot ovat velvollisia pitämään kirjaa ja raportoimaan tutkimustoimikunnalle määrärahan käytöstä vuoden 2016 toukokuun loppuun mennessä. Raportin tulee sisältää tieto siitä, kuinka suuri osa rahoituksesta on mennyt painoalueille 1-3 ja kuinka suuri osa. Asian käsittely Puheenjohtaja Lasse Viinikka totesi, että HUS:n hakemuksen ensimmäisen sivun kolmannessa kappaleessa HUS:n

11 tutkimustoimikunnan jäseneksi on mainittu dosentti Nina Lindfors, kun kyseessä on dosentti Nina Lindberg. Asia merkittiin tiedoksi teknisenä virheenä. Puheenjohtaja totesi lisäksi, että Eksote on täydentänyt hakemustaan hakuajan päättymisen jälkeen liitteellä 3 kuuden päätutkijan tietojen osalta. Todettiin Eksoten hakemuksen olevan hakukelpoinen, koska se on jätetty ajoissa ja laintulkinnan mukaan ajoissa jätettyä hakemusta voi täydentää myöhemmin. Esittelijä Ari Lindqvist esitti hankemäärärahan jakoehdotuksen toimikunnalle ja tutkimustoimikunta kävi asiasta yleiskeskustelun. Rahoituksen jaon todettiin perustuvan hakemusten kokonaisarvioon, jossa on otettu huomioon terveydenhuoltolaki ja STM:n asetuksen painoalueet. Päätutkijoiden julkaisujen JUFO-pisteytystä on käytetty ohjaavana tekijänä kokonaisarviossa. Todettiin, että organisaatiot joutuvat muuttamaan omaa hankepriorisointiaan hankkeille myönnettävien rahasummien osalta niin, että edellytys rahoituksen suuntaamisesta täyttyy yllä kuvatun mukaisesti. (SPR Veripalvelu on hakemuksessaan ilmoittanut, että sen ehdottamat hankkeet sijoittuvat täysin painoalueille 1-3.) Päätös Pöytäkirjanote Päätösesityksen mukaisesti. Rahoitusta hakeneet organisaatiot Lisätietoja Tutkimusjohtaja Lasse Viinikka puh. (09) Ylilääkäri Ari Lindqvist puh. (09)

HUS:n hallintokeskus, iso kabinetti, 1. krs (Stenbäckinkatu 9, 00290 Helsinki)

HUS:n hallintokeskus, iso kabinetti, 1. krs (Stenbäckinkatu 9, 00290 Helsinki) PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (19) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 24.10.2014 klo 10:00-11:00 PAIKKA HUS:n hallintokeskus, iso kabinetti, 1. krs (Stenbäckinkatu 9, 00290 Helsinki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo

Lisätiedot

7 25.10.2013 VUODEN 2014 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA)

7 25.10.2013 VUODEN 2014 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSTOIMIKUNTA 7 25.10.2013 VUODEN 2014 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA) 536/13/01/00/2013 TETU 7 Perusteet Valtion

Lisätiedot

8 17.09.2015 VUODEN 2016 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA

8 17.09.2015 VUODEN 2016 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSTOIMIKUNTA 8 17.09.2015 VUODEN 2016 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA 461/13/01/00/2015 TETU 8 Perusteet Valtion

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN OHJE 1 (6) SAIRAANHOITOPIIRI Terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta 9.4.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN OHJE 1 (6) SAIRAANHOITOPIIRI Terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta 9.4.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN OHJE 1 (6) VUODEN 2016 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN HANKEHAKEMUKSEN TEKEMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEEN TUTKIMUSTOIMIKUNNALLE 1 Valtion rahoitusjärjestelmä yliopistotasoisessa

Lisätiedot

MUU Ihari Lauri sihteeri 14:00-15:45

MUU Ihari Lauri sihteeri 14:00-15:45 PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (26) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 17.09.2015 klo 14:00-15:45 PAIKKA Biomedicum, kokoushuone 3, P-kerros OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot LÄSNÄ Mäkijärvi Markku puheenjohtaja

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

https://e-lomake.fi/lomakkeet/4028/lomake.html?esikatselu=true

https://e-lomake.fi/lomakkeet/4028/lomake.html?esikatselu=true Sivu /5 Valtion tutkimusrahan haku hankekaudelle 06 ---------------------------------------------------------------- --------------------------- T Ä M Ä O N M A L L I -Ä L Ä T Ä Y T Ä!!!!!!! Lomake on

Lisätiedot

Tutkimusrahoitus ja hankkeiden arviointi

Tutkimusrahoitus ja hankkeiden arviointi NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Tutkimusrahoitus ja hankkeiden arviointi Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri, dos., emba Esityksen sisältö Tutkimusrahoituksen ja tutkimustoiminnan kehitys Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2015 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) erityisvastuualueella

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2015 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) erityisvastuualueella VTR-hakuohjeet 2015 1 (6) Hakuaika päättyy: tutkimusryhmille 30.5.2014 klo 15.45 organisaatioille 22.8.2014 klo 15.45 Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2015

Lisätiedot

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Johtajaylilääkäri Turkka Tunturi 26.4.2012 1 VSSHP:n strategia vuosille 2007-2015 Vahva yliopistollinen yhteistyö Vahvistetaan tutkimustoiminnan edellytyksiä Vaikutetaan

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2015 1 (8) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 31.3.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2015 1 (8) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 31.3.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2015 1 (8) VUODEN 2016 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN RAHOITUKSEN HANKE-EHDOTUSTEN VALMISTELU HUS-KUNTAYHTYMÄSSÄ 1 Valtion 1.1.2012 voimaan tullut rahoitusjärjestelmä

Lisätiedot

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 13.00-15.58 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Kuka voi hakea? Turun kaupunki myöntää tässä haussa vuoden (12 kk) apurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöksen jälkeiseen (post- doc)

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2003 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden

Lisätiedot

KYS, Hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs

KYS, Hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/2015 1 (18) Erva-tutkimustoimikunta Kokoustiedot Aika torstai klo 13:05-15:30 Paikka Läsnä KYS, Hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs Jorma Penttinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN OHJE 1 (7) SAIRAANHOITOPIIRI Terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta 30.3.2016

HELSINGIN JA UUDENMAAN OHJE 1 (7) SAIRAANHOITOPIIRI Terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta 30.3.2016 HELSINGIN JA UUDENMAAN OHJE 1 (7) VUODEN 2017 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN HANKEHAKEMUKSEN TEKEMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEEN TUTKIMUSTOIMIKUNNALLE 1 Valtion rahoitusjärjestelmä yliopistotasoisessa

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015 Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta Heikki Ruskoaho hallituksen pj 1 Akatemian tehtävänä on lain mukaan edistää tieteellistä

Lisätiedot

(Valmistelija/lisätietoja: päivähoidon päällikkö Erja Sihlman puh. 040 314 5734)

(Valmistelija/lisätietoja: päivähoidon päällikkö Erja Sihlman puh. 040 314 5734) Perusturvalautakunta 53 21.05.2014 Perusturvalautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 57 02.03.2015 Kunnanhallitus 68 09.03.2015 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä / Kuntalaisaloite 52/02.05.01/2014 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen. OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin. Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää OYS, lääl

Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen. OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin. Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää OYS, lääl Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää ääkäri, OYS, lääl ääkinnällinen kuntoutus 18.10.2012 Keskittämisen perusteet

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009 Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen Rovaniemi 27.11.2009 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Osaamisen lisääminen Asiantuntijuuden välittäminen Kehittämis-, kokeilu ja tutkimustoiminta Valtakunnallista

Lisätiedot

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi APURAHAHAKEMUS YKSITYISYRITTÄJÄIN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE APURAHAN HAKIJA TAI HAKIJARYHMÄ Sukunimi (myös entinen) Etunimi (puhuttelunimi alleviivataan) Osoite: Hanikka 19 A, 02360 Espoo Puh. 040 514 2552

Lisätiedot

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä!

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Tiedeasiamies Kalle Korhonen syyskuu 2015 6.9.15 KONEEN SÄÄTIÖ 1 Koneen Säätiö Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton v. 1956 perustettu yleishyödyllinen säätiö

Lisätiedot

Jorma Penttinen, puheenjohtaja Juhana Hakumäki Heikki Kröger Reetta Kälviäinen

Jorma Penttinen, puheenjohtaja Juhana Hakumäki Heikki Kröger Reetta Kälviäinen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1 (17) Erva-tutkimustoimikunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-14:40 Paikka Läsnä KYS hallituksen kokoushuone, rak. 10 1. krs Jorma Penttinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa.

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa. Kunnanhallitus 308 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 60 10.11.2014 Kunnanhallitus 333 01.12.2014 Kunnanhallitus 341 08.12.2014 Kunnanhallitus 348 15.12.2014 Kunnanhallitus 26 26.01.2015 Kunnanhallitus 51 09.02.2015

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN. Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti

ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN. Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti Jakelussa mainituille ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Valtuutussäännökset Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti Kohderyhmät Sairaanhoitopiirit Sairaalat Terveyskeskukset

Lisätiedot

Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta

Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta Kuinka tutkimus voisi paremmin tukea sote-palvelujen uudistumista tiedon hyödyntäjän näkökulmasta Tutkimus sote-palvelujen uudistamisen tukena -seminaari 27.3.2015 Rauno Ihalainen sairaanhoitopiirin johtaja

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Mikä on sosiaalihuollon kehittämisen paikka tulevaisuudessa?

Mikä on sosiaalihuollon kehittämisen paikka tulevaisuudessa? Mikä on sosiaalihuollon kehittämisen paikka tulevaisuudessa? johtaja Pirjo Marjamäki Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus www.socca.fi 1 Esimerkkinä pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 205. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 205. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 205 207 SISÄLLYS N:o Sivu 205 Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatristen

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 Esityslistan kansilehti... 1 1 Vahtimestarin työsuhteen täyttäminen... 2 2 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen... 4 3 Kappalaisen

Lisätiedot

PIA YLI-KANKAHILA, FT YAMK HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS APUVÄLINEKESKUS. Reumatologian alueellinen koulutus 1.10.2015 Pia Yli-Kankahila

PIA YLI-KANKAHILA, FT YAMK HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS APUVÄLINEKESKUS. Reumatologian alueellinen koulutus 1.10.2015 Pia Yli-Kankahila PIA YLI-KANKAHILA, FT YAMK HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS APUVÄLINEKESKUS 1 HUS-ERVA ALUEEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEIDEN LUOVUTUSPERUSTEET Helsingin ja Uudenmaansairaanhoitopiiri, Kymenlaakson

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden näkymiä

Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden näkymiä Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden näkymiä Hyvinvointi- ja terveyspäivät 22.9.2014 Laura Räty sosiaali- ja terveysministeri 2 indeksi 80 Talous haastaa sopeutumaan indeksi 80 70 70 lasta ja vanhusta

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTON JA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ

SOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTON JA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ 1 (9) Hallitus 18.2.2013, LIITE 3 SOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTON JA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen (jäljempänä Sopimus ) sopijapuolina

Lisätiedot

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Ismo Linnosmaa, THL/CHESS, ismo.linnosmaa@thl.fi Jutta Järvelin THL/CHESS, jutta.jarvelin@thl.fi Unto Häkkinen THL/CHESS, unto.hakkinen@thl.fi 1 Teemat I. CHESS:n

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Harry Ekestam harry.ekestam@tem.fi Hankkeiden kansallinen rahoitus Itämeren alueen ohjelmassa 25 % suomalaisten

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto MUISTIO 12.10.2015 1. Johdanto Strateginen tutkimus on pitkäjänteistä, horisontaalista, ratkaisuhakuista ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 240/00.00.01/2015 46 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2015-2016 Valmistelijat / lisätiedot: Sirpa Immonen, puh. 046 877 2628 Niina Savikko, puh. 043 825

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

30.11.2009 Dnro 90/123/09

30.11.2009 Dnro 90/123/09 1 (6) Niuvanniemen sairaalan johtosääntö 1.1.2010 1. Luku Sairaalan toiminta, ohjaus ja valvonta 1 Sairaalan toiminta Johtokunta on 30.11.2009 hyväksynyt johtosäännön valtion mielisairaaloista annetun

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Sairaalapäivät 20. 21.11.2012 Sibeliustalo, Lahti Rauno Ihalainen FT, sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoidon erityisvastuualueet

Lisätiedot

Oheistusta selkeyttävä prosessikuvaus on liitteessä 2.

Oheistusta selkeyttävä prosessikuvaus on liitteessä 2. HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 1/2010 1 (5) OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSLUPA 1 Ohjeen sovellusala 2 Tutkimusluvan hakeminen opinnäytetyölle Opinnäytetyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE henkilöiden yhteystiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE henkilöiden yhteystiedot Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE henkilöiden yhteystiedot SosTer VIRVE pääkäyttäjä Sirpa Forma Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä Meritullinkatu 8 PL 33

Lisätiedot

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2013 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 19.11.2013 klo 09:30-11:00 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Suomen Akatemian kautta jaettava tohtoriohjelmarahoitus (aiemmin tutkijakoulurahoitus) rahoitus tutkimusprojektilta

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien alueelliset eettiset toimikunnat ja niiden tehtävät

Sairaanhoitopiirien alueelliset eettiset toimikunnat ja niiden tehtävät HALLITUS 100 03.06.2013 EETTISET TOIMIKUNNAT 2013-2017 304/13/03/2013 HALL 100 Sairaanhoitopiirien alueelliset eettiset toimikunnat ja niiden tehtävät HUS:n eettisten toimikuntien toiminta Lääketieteellisestä

Lisätiedot

Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen

Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusfoorumi, Jyväskylä 6.5.2015 Taustayhteisöt Suomen Palopäällystöliiton koolle kutsuma Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 8.4.2010

TEUVAN KUNTA Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 8.4.2010 TEUVAN KUNNAN KIRJASTONJOHTAJAN VIRKA, VAKINAINEN TÄYTTÄMINEN TOISTAISEKSI 3.5.2010 ALKAEN Valmistelija/lisätiedot: Kirjastonjohtaja Raija Hakala p. (06) 2413 4321 koulutusltk 9 Teuvan kunnan kirjastonjohtajan

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kilpailutettava tutkimusrahoitus Tutkimusrahoitusta on haettavissa 18.8.- 23.9.2011

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kilpailutettava tutkimusrahoitus Tutkimusrahoitusta on haettavissa 18.8.- 23.9.2011 17.8.2011 1 (6) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kilpailutettava tutkimusrahoitus Tutkimusrahoitusta on haettavissa 18.8.- 23.9.2011 Yleistä tutkimusrahoituksesta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 29 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoittaman 6Aika-strategian Avoin osallisuus -kärkihankeen hakemukseen HEL 2015-004216 T 02 05 02 Päätös

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Riitta Pöllänen Ylilääkäri Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Valvontaosasto 7.3.2014 Riitta Pöllänen@valvira.fi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellinen kehittämisrakenne. Aila-Leena Matthies Keski-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 21.8.2014

Sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellinen kehittämisrakenne. Aila-Leena Matthies Keski-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 21.8.2014 Sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellinen kehittämisrakenne Aila-Leena Matthies Keski-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 21.8.2014 Sisältö Laki Nykyinen ja uudistuva lainsäädäntö Epäsuhta sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitukselle 08.04.2014 LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitus on 31.3.2014 89 pyytänyt lausunnon ja selvityksen perhetyöntekijän

Lisätiedot

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseudun kehittämistukien haut Alustava aikataulun mukaan haut alkavat vaiheittain keväällä Kaikkien tukimuotojen

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti. Aika: 6.10.2015 klo 14.00 15.00 Paikka: Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki Kokoustila 140B Läsnä: läsnäolijat (liite 1) 1. Kokouksen avaus / todetaan läsnäolijat Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus

Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopiskelijoiden orientaatio13.9.2012 Johanna Hakala tutkimuksen kehittämispäällikkö Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Tohtoriopiskelijat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma. Leena Syrjälä 21.02.2011

Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma. Leena Syrjälä 21.02.2011 Tutkimusrahoitusta säätiöiltä - hyvä tutkimussuunnitelma Leena Syrjälä 21.02.2011 Tutkimusrahoituksen hakemisen taidot - kurssi Tavoitteena on jakaa tutkimusrahoituksesta kertyneitä hyviä käytäntöjä 21.2.

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 2/2015 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 26.1.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 2/2015 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 26.1.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 2/2015 1 (5) OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSLUPA 1 Ohjeen sovellusala 2 Tutkimusluvan hakeminen opinnäytetyölle Opinnäytetyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 236/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi erikoissairaanhoitolain ja päihdehuoltolain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot