VUODEN 2015 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8 24.10.2014 VUODEN 2015 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA)"

Transkriptio

1 TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSTOIMIKUNTA VUODEN 2015 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA) 512/13/01/00/2014 TETU 8 Perusteet Valtion rahoituksesta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen säädetään terveydenhuoltolain 1326/ :ssä. Tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteella. Määrärahaa voidaan myöntää vain hakukelpoiselle organisaatiolle: terveydenhuoltolain 60,2 nojalla yliopistollinen sairaala, kunta, kuntayhtymä ja valtion mielisairaala sekä asetuksella 1125/2013 määritellyt organisaatiot. Vuosien ylimenokauden ajan valtion jako ervalle perustuu aikaisempiin tutkimusansioihin eli vuosien erityisvaltionosuuden jakoperusteena olleiden julkaisupisteiden perusteella määräytyneeseen kiinteään jakokulmaan. Hyksin ervan osuus on 36,4 % valtion talousarvioon kunakin vuonna varatusta tutkimusmäärärahasta. Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteita ja tutkimuksen painoalueita tarkentava asetus 718/2013 tuli voimaan Ervan tutkimustoimikunnan tulisi tutkimusrahoituksen myöntämisessä ottaa huomioon sosiaali- ja terveysministeriön tällä asetuksella vahvistamat tutkimuksen painoalueet ja tavoitteet, mutta tutkimustoimikunta voi myöntää rahoitusta myös painoalueiden ja tavoitteiden ulkopuolisiin tutkimushankkeisiin. Tutkimustoimikunnan tulee kuitenkin ohjata asetuksen 2 :n 1-3 kohdissa tarkoitetuille painoalueille vähintään 25 prosenttia sekä kohdissa 4-8 tarkoitetuille painoalueille vähintään 15 prosenttia kunakin vuonna sen käytettävissä olevasta yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta. Vuoden 2015 terveyden tutkimuksen määrärahasta valtioneuvosto on tehnyt eduskunnalle 20 M :n ehdotuksen. Summa on pienentynyt 11,3 M eli 36,1 % vuoden 2014 määrärahasta (31,3 M ). Tästä HYKS:n ervan ennustettu valtion tutkimusrahoitus vuonna 2015 on ( vuonna 2014). Kahtena edellisenä vuotena 2013 ja 2014 eduskunta on korottanut valtioneuvoston ehdotusta budjettikäsittelyssään. Ervan tutkimustoimikunnan lienee hyvä valmistelussaan ottaa huomioon, että määräraha voi vielä muuttua eduskuntakäsittelyssä. Hakuohjeistus ja organisaation hakemuksen tietosisältö Tutkimustoimikunta julisti vuoden 2015 tutkimusmäärärahan haettavaksi huhtikuussa Hausta ilmoitettiin HUS:n

2 internet-sivuilla ja kirjeitse määrärahan hakuun oikeutetuille. Hakuaika päättyi Hakuohje on julkaistu HUS:n internetissä: suomeksi: ut/default.aspx ja ruotsiksi: kningskommitte/sidor/default.aspx. Organisaation tulee hakea määrärahaa 1-4 -vuotisina hankkeina, jotka se priorisoi eli valitsee mukaan erva-tutkimustoimikunnalle lähettämäänsä hankehakemukseen. Hakuohjeessa pyydettiin vähintään seuraavat tiedot: sekä rahoitettaviksi ehdotettujen että priorisoitujen tutkimushankkeiden lukumäärä ja rahasumma; selostusta siitä, millä perusteella priorisointi on tehty; yhteenveto siitä, kuinka rahoitettavaksi ehdotetut hankkeet vastaavat organisaation omia ja STM:n asetuksessa 718/2013 määriteltyjä yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteita; priorisoitujen hankkeiden esittely; organisaation vuosina saamaa valtion terveyden tutkimuksen rahoitus; organisaation palveluksessa olevan päätutkijan julkaisutuotanto vuosilta : päätutkijan julkaisutuotannon perusteella laskettiin viran puolesta toimikunnassa julkaisufoorumiluokituksen mukainen JUFO-pisteytys, jota käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla tutkimustoiminnan määrän ja laadun arviontiin; organisaation palveluksessa olevan päätutkijan ilmoitus apurahoistaan ja muusta ulkopuolisesta täydentävästä tutkimusmäärärahastaan vuosilta : rahoituksen määrällä oli tarkoitus kartoittaa organisaation tutkimustoiminnan edellytyksiä. Mikäli organisaation hakemuksen rahasumma oli yli euroa, organisaatiolta pyydettiin ilmoitus siitä, kuinka suuri osuus hankkeesta kohdistuu STM:n asetuksessa 718/2013 säädetyille painoalueille 1-3 tai. Tällöin hakijaorganisaation oli lisäksi huolehdittava siitä, että sen priorisoinnissa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen määrärahasta vähintään 25 % haetusta rahoituksesta kohdistuu painoalueille 1-3 ja vähintään 15 % haetusta rahoituksesta kohdistuu painoalueille 4-8. Saadut hakemukset Hakuajan loppuun mennessä yksitoista terveydenhuollon toimintayksikköä jätti hakemuksensa. Organisaatioiden hakemukset jaetaan kokoukseen osallistuvalle jäsenistölle

3 sähköpostitse oheismateriaalina. Kaikkien hakijoiden todetaan olevan hakuun oikeutettuja. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea) Carean hakemus on kolmesta priorisoidusta hankkeesta muodostuva kokonaisuus. Kaksi tutkimuksista tähtää tohtorintutkintoon lääketieteen alalla ja yksi tähtää lisensiaatin tutkintoon psykologian alalla. Kaikissa hankkeissa kumppanina on korkeakoulu. Hankkeita perustellaan niiden yhteyksillä organisaation omiin ja STM:n painoalueisiin. Careassa on asetettu tutkimuksen painoalueiksi väestön ikääntymisen tutkimus ja väestön ikääntymisestä selviytymistä edistävä tutkimus. Vuodelle 2015 haettu summa on tutkimustoimintaan, josta 60 % on painoalueilla 1-3 ja 40 % on asetuksen painoalueilla 4-8. Vuosina 2012, 2013 ja 2014 Carea sai , ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. Carean priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 23 (0,7 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 0-21). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) Eksoten hakemus on seitsemästä priorisoidusta hankkeesta muodostuva kokonaisuus. Eksote painottaa kliinisen potilastutkimuksen rinnalla palvelujärjestelmän toimintaan ja vaikuttavuuteen kohdistuvaa tutkimusta. Eksoten tutkimustoiminnan tavoitteiden, painoalueiden ja kehittämissuunnitelmien määrittäminen jatkuu. Nykyiset hakemukset tukevat viime vuosina käynnistettyjen tutkimushankkeiden jatkamista ja loppuun saattamista sekä nuorten tutkijoiden tukemista. Kaikissa hankkeissa on kumppanina yliopistollinen sairaanhoitopiiri tai korkeakoulu. Vuoden 2015 hakusumma on ,58 osin 1-4 vuotisille hankkeille, joista 71 % kohdistuu painoalueille 1-3 ja 26 %. Vuosina 2012, 2013 ja 2014 Eksote sai , ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. Eksoten priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 0 (0,0 %). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Espoon kaupunki Espoon sosiaali- ja terveystoimen hakemus kohdistuu terveenä kohti keski-ikää -nimiseen tohtorintutkintoon tähtäävään

4 pilottitutkimukseen, jonka on tarkoitus laajentua kaikkiin espoolaisiin kohdistuvaksi selvitykseksi terveydenhoidon tarpeesta ja nykyisen kunnallisen terveydenhuollon vaikuttavuudesta espoolaisissa. Haettu summa on euroa vuodelle 2015 ja se kohdistuu 100 %. Vuosina 2012 ja 2014 Espoo sai ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. Vuoden 2013 rahoitukseen Espoolta ei tullut hakemusta. Espoon priorisoimien hankkeiden päätutkijan julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 6 (0,2 %, yksi tutkija). Päätutkija ilmoitti muuta rahoitusta vuosilta yhteensä 0 euroa. Helsingin kaupunki Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa saatiin kaikkiaan 17 hakemusta vuonna 2015 alkaen rahoitettaviksi terveyden tutkimuksen hankkeiksi. Priorisoitu hakemus yhteensä euroa koostuu kuudesta enimmillään kolmevuotisesta tutkimuksesta, joista 4 tähtää tohtorintutkintoon. Yhteistyötahona on kaikissa tapauksissa korkeakoulu tai yliopistollinen sairaala. Hakemus noudattaa Helsingin sosiaali- ja terveysviraston strategiasuunnitelmaa vuosille ja STM:n painoalueista korostuneimmin väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Hakemuksen kärkihankkeena (73 % priorisoidusta hankehakemuksesta) on jälkihuollon nuorten tuen tarpeet, asiakkuusprofiilit ja osallisuus - kohti itsenäistä asumista tukevaa moniammatillista toimintamallia, joka kohdistuu STM:n painoalueille 4-5. Vuosina 2012, 2013 ja 2014 Helsinki sai , ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. Helsingin priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 16 (0,5 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 0-9). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n priorisoitu hakemus koostuu 94 akateemisesti korkeatasoista ja erikoissairaanhoitoa kehittävästä hankkeesta. Mukana on myös perusterveydenhuollon yksikön johdolla avoterveydenhuollossa toteutettavia tutkimushankkeita ja hyvin organisoituja järjestelmätutkimuksen kenttään kuuluvia tutkimushankkeita. Hankkeet on priorisoitu HUS:n tutkimustoimikunnassa siten, että hakemuksessa mainituille hankkeille ehdotetaan euron rahoitusta 1-4 vuoden mittaiselle hankekaudelle. Haettu summa vuosille on varasijoillekin sijoitetut hankkeet huomioon ottaen 8 858

5 500, josta 77 % kohdistuu painoalueille 1-3 ja 23 %. Kärkihankkeiden osalta jakauma painottui enemmän painoalueille 1-3. Vuosina 2012, 2013 ja 2014 HUS sai , ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. HUS:n hakemuksessa esitetyt hankkeet toteuttavat organisaation tutkimusstrategiaa, STM:n määrittelemiä tutkimuksen tavoitteita ja täyttävät asetuksessa säädetyt painoaluetavoitteet. Arvioinnissa otettiin huomioon hakuilmoituksen vaatimusten lisäksi hankkeiden mahdollinen aiempi ja muu rahoitus. Naisten osuus priorisoitujen hankkeiden organisaation palveluksessa olevista päätutkijoista on 31 %. HUS:n priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli (89,4 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 0-206). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hakemus sisältää yhden moniammatillisen palvelujärjestelmätutkimuksen, jossa arvioidaan vanhusten luo tehtäviä hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä (100 % ). Kyseessä on euron jatkohakemus vuodelle 2015 hankkeen loppuun saattamiseksi. Hanke sai rahoitusta vuodeksi 2013 yhteensä ja 2014 yhteensä Vuodelle 2012 Hyvinkäällä ei ole ollut rahoitusta. Hanke on akateemisesti johdettu ja hankkeella on THL:n ja HY:n ja muidenkin yliopistojen tutkijoista muodostettu ohjausryhmä. Hankkeessa useat tutkijat saavat ammatillista ja tieteellistä koulutusta ja tällä hetkellä mukana on ainakin yksi tohtorikoulutettava henkilö. Hakemus muodostaa loogisen kokonaisuuden, mikä voi merkitä hankkeen hyvää integraatiota Hyvinkään perusturvaorganisaatioon. Hyvinkään hankkeen päätutkijan julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 3 (0,1 %, yksi tutkija). Päätutkija ilmoitti muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Invalidiliiton Kuntoutus Oy Invalidiliiton Kuntoutus Oy hakee rahoitusta kuudelle kuntoutushankkeelle, jotka edustavat kliinistä tutkimusta painoalueella 1 ja 3 sekä terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja menetelmien tuloksellisuuden arviointia painoalueella 6. Hakusumma vuosille on yhteensä euroa, josta 75 % kohdistuu painoalueille 1-3 ja 25 % painoalueelle 6.

6 Invalidiliitolla on ollut valtion tutkimusrahoitusta vuonna 2012 yhteensä euroa ja euroa vuonna Invalidiliitto ei jättänyt hakemusta vuodelle Vuoden 2015 hakusumma on organisaation aikaisempaan valtion ja muun tutkimusrahoituksen määrän ja päätutkijoiden julkaisupisteiden perusteella arvioituun tutkimustoimintaan nähden huomattavan suuri. Invalidiliiton priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 14 (0,4 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 0-7). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Invalidisäätiö ORTON Invalidisäätiö ORTON:n hakemus koostuu yhdentoista hanke-ehdotuksen joukosta priorisoiduista yhdeksästä 1-3 -vuotisesta hankkeesta. Hakusumma on yhteensä , josta 83 % kohdistuu painoalueille 1-3 ja 14 %. Hankkeiden priorisoinnissa on otettu huomioon ORTON:n tutkimuspoliittiset linjaukset ja painoalueet ja samalla kiinnitetty huomiota tutkimusryhmien aikaisempiin saavutuksiin. Esitetyt hankkeet on jaoteltu ORTON:n painoalueiden mukaisesti. Vuosina 2012, 2013 ja 2014 ORTON sai , ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. Invalidisäätiön priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 152 (4,6 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 0-96). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Kouvolan kaupunki Kouvolan Kaupungin (terveyspalvelut ja Pohjois-Kymen sairaalan) hakemus sisältää 2 asiakirjatutkimushanketta, jotka kohdistuvat merkittävien kansanterveysongelmien, terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja menetelmien tuloksellisuuden, vaikuttavuuden ja toimintakäytäntöjen muuttamisen tutkimukseen. Tutkimusta johtaa kaikissa tapauksissa tohtorikoulutettu tutkija. Hakusumma on euroa kolmivuotiseen palvelujärjestelmätutkimukseen ja yksivuotiseen lonkkamurtumatutkimukseen (25 % painoalueille 1-3 ja 75 % ). Vuosina 2012 ja 2014 Kouvolan kaupunki sai ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. Vuodelle 2013 Kouvolalla ei ole valtion tutkimusrahoitusta. Kouvolan priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 15 (0,5 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 3-12). Päätutkijat

7 ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu SPR Veripalvelun tutkimusohjelman tavoitteena on selvittää ja tarkentaa vertamuodostavien kantasolujen, kiinteiden elinten, uusien soluhoitojen sekä verivalmisteiden siirtojen aiheuttamia immunologisia mekanismeja sekä tarkentaa siirteen ominaisuuksia, jotka tulisi ottaa huomioon siirrettä valittaessa. SPR Veripalvelu tähtää ensi sijassa suuririskisten hoitojen turvallisuuden lisäämiseen; keskeinen tavoite on luovuttajan ja siirteen saajan valintakriteerien parantaminen ( yksilöllistetty lääketiede ) ja nykyistä parempi riskien arviointi. SPR Veripalvelun hakemus muodostuu neljästä akateemisesta dosenttitutkijoiden johtamasta priorisoidusta hankkeesta, joille haetaan yhden vuoden 2015 rahoituksena euroa. Tutkimuksen yhteistyötahoina on korkeakoulujen ja yliopistollisten sairaaloiden alan tutkijoita. Hakemukseen priorisoidusta tutkimustoiminnasta kohdistuu 100 % STM:n painoalueelle 1-3, mutta tutkimustulosten on tarkoitus implementoitua lisäämään potilasturvallisuutta. Vuosina 2012, 2013 ja 2014 SPR Veripalvelu sai , ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. SPR:n priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 119 (3,6 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 0-27). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa. Vantaan kaupunki Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan priorisoitu hakemus sisältää kaksi hanketta. Toinen kielellistä erityisvaikeutta selvittävä Helsingin yliopiston, THL:n ja HUS:n kanssa toteutettava hanke on saanut rahoitusta jo aikaisempina vuosina ja on nyt loppuun saatettavana. Toinen priorisoiduista hankkeista on uusi. Se tehdään yhdessä HY:n ja HUS:n perusterveydenhuollon yksikköjen ja THL:n kanssa. Haettu summa on euroa (57 % painoalueelle 1 ja 43 % painoalueille 5) kohdistuen vuodelle Vuosina 2012, 2013 ja 2014 Vantaan kaupunki sai , ja valtion terveyden tutkimuksen rahoitusta. Vantaan priorisoimien hankkeiden päätutkijoiden julkaisufoorumipisteiden summa vuosilta oli 3 (0,7 %, yksittäisten päätutkijoiden vaihteluväli 0-3). Päätutkijat ilmoittivat muuta rahoitusta vuosilta yhteensä euroa.

8 Hakemusten arviointi ervan tutkimustoimikunnassa HYKS-erityisvastuualueen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta on kokouksessaan 2/ sopinut, että perustetaan valmisteleva työryhmä, joka käsittelee organisaatioiden hankehakemukset ja tekee tutkimustoimikunnalle ehdotuksen vuoden 2015 hankerahoituksen jaosta. HYKS:n ervan tutkimustoimikunnan valmistelevaan työryhmään kuuluivat puheenjohtajan kutsumina Lasse Viinikka (puheenjohtaja, HUS), Ari Lindqvist (esittelijä, HUS), Pasi Pöllänen (Carea), Risto Renkonen ja Hannu Sariola (HY lääketieteellinen tiedekunta), Martti Syrjälä (SPR Veripalvelu) sekä Lauri Ihari (sihteeri, HUS). Työryhmän kokous pidettiin Työryhmän tehtävänä oli tehdä erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle esitys siitä, kuinka HYKSerityisvastuualueen saama valtion tutkimusrahoitus jaetaan. Rahoituksen jaon tulee perustua esitettyjen hakemusten kokonaisarvioon, jota tehtäessä otetaan huomioon terveydenhuoltolain 61 :n määrittelemällä tavalla suunnitellun tutkimuksen laadun, määrän ja tuloksellisuuden lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemät painoalueet. Asetuksen 718/2013 mukaan painoalueille 1-3 tulee suuntautua vähintään 25 % myönnettävästä tutkimusrahoituksesta ja vähintään 15 % tutkimusrahoituksesta. Kokonaisarviossa otettiin huomioon myös ehdotetun tutkimuksen toteutumistodennäköisyys, jonka arvioinnissa käytettiin mm. päätutkijoiden julkaisupisteisiin perustuvaa tutkijapätevyyden arviota. Hakemuksiin oli pyydetty myös tieto päätutkijan saamasta ulkopuolisesta rahoituksesta, mutta ilmoitettujen summien lähtökohdat poikkesivat eri hakemuksissa toisistaan niin paljon, että tätä tietoa voitiin käyttää korkeintaan suuntaa antavana. Yli 70 % haetusta rahoituksesta sijoittui painoalueille 1-3, joten vaatimus suunnata vähintään 25 % näihin hankkeisiin täyttyy ilman erillisiä toimenpiteitä. Asetuksen toisen vaatimuksen, vähintään 15 % suuntaamiseen, toteuttaminen edellyttää, että rahoituksen saajia tulee velvoittaa suuntaamaan osa rahoituksesta 4-8 painoalueiden mukaisiin hankkeisiin. Valmisteleva työryhmä hyväksyi esittelijän tekemän jakoehdotuksen niin, että esittelijä velvoitettiin vielä tarkistamaan, täyttyykö vaatimus vähintään 15 %:n suuruisen summan osoittamisesta, ja tarvittaessa muokkaamaan esitystä. Edellä olevan perusteella esittelijä totesi, että kaikki esitetyt hakemukset täyttivät valtion tutkimusrahoituksen edellytykset ja päätyi alla olevan taulukon mukaiseen jakoesitykseen. Esitys perustuu hakemusten kokonaisarvioon, jossa on otettu huomioon

9 terveydenhuoltolain (1326/2010) ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta annetun asetuksen (718/2013) määräykset ja tavoitteet. Esitystä tehtäessä on myös otettu huomioon tutkimuksen arvioitu toteutumistodennäköisyys, tutkimuksen soveltuvuus hakevan organisaation kannalta ja muut hakujulistuksen kohdassa 3.2. mainitut näkökohdat. Taulukko. Ehdotus vuoden 2015 määrärahan myönnöstä HYKS:n ervassa euroa, josta vähintään euroa Carea euroa, josta vähintään euroa Eksote Espoon kaupunki euroa euroa, josta vähintään euroa Helsingin kaupunki euroa, josta vähintään HUS euroa Hyvinkään kaupunki euroa euroa, josta vähintään euroa Invalidiliiton Kuntoutus Oy euroa, josta vähintään euroa Invalidisäätiö Orton euroa, josta vähintään euroa Kouvolan kaupunki SPR Veripalvelu euroa euroa, josta vähintään euroa Vantaan kaupunki , euroa, josta vähintään Yhteensä euroa Hakemusten perusteella arvioituna edellä olevan taulukon mukaisista määrärahoista yli euroa (75,5 %) kohdistuu painoalueille 1-3 ja 15,1 %. Erva-alueen tutkimustoimikunta ei puutu hakijaorganisaatioiden omiin priorisointeihin lukuun ottamatta rahoituksen suuntaamista. Organisaatioiden saamat ja kohdennettavat rahoitussummat muuttuvat myöntöpäätöstä vastaavassa suhteessa, jos valtion lopulliseen talousarvioon tuleva tutkimusmääräraha on muu kuin 20 milj. euroa. Siinä tapauksessa, että saatu määräraha on pienempi kuin haettu, reduktio hankehakemuksessa esitettyjen hankkeiden välillä jätetään hakijaorganisaation päätettäväksi. Päätösesitys Tutkimustoimikunta toteaa, että kaikki hakemuksissa esitetyt hankkeet täyttävät valtion rahoituksen edellytyksiksi esitetyt kriteerit ja terveydenhuoltolain määräykset. päättää myöntää HYKS:n erityisvastuualueen vuodeksi 2015 valtiolta saatavan yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen tarkoitetun määrärahan organisaatioille seuraavasti:

10 Organisaatio euroa Carea Eksote Espoon kaupunki Helsingin kaupunki HUS Hyvinkään kaupunki Invalidiliiton Kuntoutus Oy Invalidisäätiö Orton Kouvolan kaupunki SPR Veripalvelu Vantaan kaupunki Yhteensä päättää, että organisaatiot saavat itse kohdentaa saamansa rahoituksen hakemuksessa priorisoitujen tutkimushankkeiden rahoitukseen kuitenkin niin, että organisaatioiden on suunnattava rahoituksesta painoalueiden 4-8 tutkimukseen vähintään euroa seuraavan jaon mukaisesti: Organisaatio euroa Carea vähintään Eksote vähintään Espoon kaupunki Helsingin kaupunki vähintään HUS vähintään Hyvinkään kaupunki Invalidiliiton Kuntoutus Oy vähintään Invalidisäätiö Orton vähintään Kouvolan kaupunki vähintään Vantaan kaupunki vähintään Yhteensä vähintään toteaa, että myöntöpäätös on ehdollinen. päättää, että organisaatioiden saamat ja kohdennettavat rahoitussummat muuttuvat myöntöpäätöstä vastaavassa suhteessa, jos valtion lopulliseen talousarvioon tuleva tutkimusmääräraha on muu kuin 20 milj. euroa. Organisaation saama rahoitus ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin organisaation priorisoimilleen hankkeille hakema rahasumma. päättää, että rahoitusta saaneet organisaatiot ovat velvollisia pitämään kirjaa ja raportoimaan tutkimustoimikunnalle määrärahan käytöstä vuoden 2016 toukokuun loppuun mennessä. Raportin tulee sisältää tieto siitä, kuinka suuri osa rahoituksesta on mennyt painoalueille 1-3 ja kuinka suuri osa. Asian käsittely Puheenjohtaja Lasse Viinikka totesi, että HUS:n hakemuksen ensimmäisen sivun kolmannessa kappaleessa HUS:n

11 tutkimustoimikunnan jäseneksi on mainittu dosentti Nina Lindfors, kun kyseessä on dosentti Nina Lindberg. Asia merkittiin tiedoksi teknisenä virheenä. Puheenjohtaja totesi lisäksi, että Eksote on täydentänyt hakemustaan hakuajan päättymisen jälkeen liitteellä 3 kuuden päätutkijan tietojen osalta. Todettiin Eksoten hakemuksen olevan hakukelpoinen, koska se on jätetty ajoissa ja laintulkinnan mukaan ajoissa jätettyä hakemusta voi täydentää myöhemmin. Esittelijä Ari Lindqvist esitti hankemäärärahan jakoehdotuksen toimikunnalle ja tutkimustoimikunta kävi asiasta yleiskeskustelun. Rahoituksen jaon todettiin perustuvan hakemusten kokonaisarvioon, jossa on otettu huomioon terveydenhuoltolaki ja STM:n asetuksen painoalueet. Päätutkijoiden julkaisujen JUFO-pisteytystä on käytetty ohjaavana tekijänä kokonaisarviossa. Todettiin, että organisaatiot joutuvat muuttamaan omaa hankepriorisointiaan hankkeille myönnettävien rahasummien osalta niin, että edellytys rahoituksen suuntaamisesta täyttyy yllä kuvatun mukaisesti. (SPR Veripalvelu on hakemuksessaan ilmoittanut, että sen ehdottamat hankkeet sijoittuvat täysin painoalueille 1-3.) Päätös Pöytäkirjanote Päätösesityksen mukaisesti. Rahoitusta hakeneet organisaatiot Lisätietoja Tutkimusjohtaja Lasse Viinikka puh. (09) Ylilääkäri Ari Lindqvist puh. (09)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

KYS, Hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs

KYS, Hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/2015 1 (18) Erva-tutkimustoimikunta Kokoustiedot Aika torstai klo 13:05-15:30 Paikka Läsnä KYS, Hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs Jorma Penttinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TUTKIMUSSTRATEGIA VUOSILLE 2014-2016. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 12.5.2014

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TUTKIMUSSTRATEGIA VUOSILLE 2014-2016. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 12.5.2014 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TUTKIMUSSTRATEGIA VUOSILLE 2014-2016 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 12.5.2014 2 TUTKIMUSSTRATEGIAN TAUSTA HUS:n strategia 2012-2016 määrittelee sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016 Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 2 (19) SUOMEN AKATEMIA HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 RAHOITUSPERIAATTEIDEN

Lisätiedot

HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN

HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN 1 HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN Teemu Malmi Ilkka Kauppinen 07.03.2012 TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 5 1.1 Toimeksianto... 5 1.2 Työn

Lisätiedot

EVO-tutkimusrahoituksen

EVO-tutkimusrahoituksen Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:34 EVO-tutkimusrahoituksen jakoperusteiden uudistaminen. Työryhmän raportti. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Valtuusto 13.6.2012 Luonnos HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 17.4.2012 2 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sisällys Valtuuston

Lisätiedot

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Konsernihallinto Tutkimus- ja opetusryhmä Tutkimuseettiset toimikunnat TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 75/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 197/1999 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Raportti. Osahanke 3: EVO-rahoitus

Raportti. Osahanke 3: EVO-rahoitus Hallitus 16.9.2013, LIITE 1 Raportti Osahanke 3: EVO-rahoitus Hankesuunnitelmassa metropolialueen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi Pohjautuu aiesopimukseen valtion (sosiaali- ja terveysministeriö)

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Seija Mahlamäki-Kultanen Kim Byholm Jorma Kärppä Ari Orelma Juha Vaso Päivi Kamppi Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Med svenska

Lisätiedot

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.06.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 9 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Osa 1 (4): Kuntayhtymä ja liitteet Hallitus 2.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Valtuusto 15.12., LIITE 5 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Osa 1 (3): Kuntayhtymä ja liitteet Halllitus 7.12. 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET: SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. YLIOPISTOJEN TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS 3 1.1. Säädösperusta, määrittely ja lähteet 3 1.2. Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa 4 1.2.1. Täydentävän rahoituksen muodot 4 1.2.2.

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen. Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi

Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen. Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Katri Haila, Riitta Kettunen,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) HALLITUS AIKA 26.01.2015 klo 08:30-11:08 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

Miten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tilintekovastuu toteutuu?

Miten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tilintekovastuu toteutuu? Avustustoiminnan raportteja 7 Virtanen Petri - Karjalainen Kirsi - Mäkinen Anna-Kaisa - Mäkelä Outi - Ahonen Pertti Miten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tilintekovastuu toteutuu? Selvitys järjestöjen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (<SM>) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () VALTUUSTO AIKA 11.12.2013 klo 09:00-12:09 Kokous keskeytettynä ryhmäkokousten ajaksi klo 10:50-11:28 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink.

Lisätiedot

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto Hakijan opas Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 0 Sisällys OSA I HAKIJALLE... 3 1.1. Oppaan tarkoitus... 3 1.2 Euroopan unionin sisäasioiden rahastot ja niiden rahoitusosuudet... 3 Turvapaikka-,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014 Tyyne Hakkarainen SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 2014 1 Tässä selvityksessä tarkastellaan kuusikkokuntien

Lisätiedot