Toteuttamissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toteuttamissuunnitelma"

Transkriptio

1 Kirjaamisen ja tilastoinnin kehittäminen Kanta-Hämeen sosiaalipalveluissa Toteuttamissuunnitelma Matti Karvonen Anni Kuhalainen

2 SISÄLLYS 1 Lyhyt kuvaus hankkeesta Hankkeen tausta... 2 Hakuprosessi... 3 Muutos alkuperäiseen hankesuunnitelmaan Hankkeen toteutus Hankkeen organisoituminen Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet... 6 Pitkän ajan tavoitteet... 6 Välittömät tavoitteet... 6 Hyödyt kansallisiin tietomäärityksiin ja tietojärjestelmäpalveluihin... 7 Hankkeen rajaukset Hankkeen tuotokset Hankkeen toteuttamissuunnitelma Kuvaus hankkeen toteutustavasta Tärkeimmät toimenpiteet ja toteutusaikataulut... 9 KEHITTÄMISKOKONAISUUS A... 9 Toteutusaikataulu ja vastuut kehittämiskokonaisuudesta A KEHITTÄMISKOKONAISUUS B Toteutusaikataulu ja vastuut kehittämiskokonaisuudesta B Hankkeen yleisten toimintojen aikataulutus ja vastuut Hankkeen aikataulujana kuvana Talousarvio Oletukset ja riskit Hankkeen viestintä Viestinnän kohderyhmät Viestinnän toimintaperiaatteet ja resurssit Viestinnän toteutus Arviointi ja raportointi Liite 1. KiTi-hankkeessa pilotoitavat prosessit, asiakirjat ja luokitukset Liite 2. KiTi-hankkeen menot ja rahoitus Liite 3. KiTi-hankkeen aikataulu, vaiheistus ja tarkistuspisteet

3 1 Lyhyt kuvaus hankkeesta Kirjaamisen ja tilastoinnin kehittäminen Kanta-Hämeen sosiaalipalveluissa (KiTi-hanke) on Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän eli Forssan, Tammelan, Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kehittämishanke. Hankkeessa yhdenmukaistetaan kunnissa ja kuntayhtymässä tuotettujen lastensuojelun ja aikuissosiaalityön sosiaalipalvelujen kirjaamis- ja tilastointikäytäntöjä, sovitaan yhteisistä tilastoista sekä otetaan käyttöön kansallisten linjausten mukaisia asiakirjapohjia ja luokituksia. Hanke saa valtionavustusta THL OPER-yksiköstä ja hankkeen kokonaisbudjetti on Omarahoitusosuudesta ( ) vastaavat hankkeessa mukana olevat kunnat. Hankkeen hallinnoijana on Hämeenlinnan kaupunki ja toteutuksesta vastaa ostopalvelusopimuksen mukaisesti sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos. Hankkeessa tavoitellaan asiakastietojärjestelmien käytön ja hyödyntämisen helpottamista sekä monipuolistumista Kanta-Hämeen kuntien ja kuntayhtymän lastensuojelun alkuvaiheen sekä aikuissosiaalityön palvelutehtävän toteutuksessa. Hanke toteutetaan ajanjaksolla Hankehenkilöstö koostuu osa-aikaisesta projektipäälliköstä ja kokoaikaisesta projektisuunnittelijasta. Keskeistä hankkeessa on kuntien pääkäyttäjien työn tukeminen sekä maakunnallisen tukiverkoston luominen kuntien johtaville viranhaltijoille, asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjille ja asiakastyötä tekeville. Hankkeen kehittämiskokonaisuudet on jaettu kahteen osaan: A) asiakastietojärjestelmien selkiyttäminen ja asiakasasiakirjojen hallinnan yhdenmukaistaminen sekä B) systemaattista tiedontuotantoa koskevan suunnitelman ja koulutuskokonaisuuden valmisteleminen. Hankeaikana vahvistetaan yhteistyötä kansallisten kehittäjien ja tietojärjestelmätoimittajien kanssa. Lisäksi koulutetaan ja ohjeistetaan asiakastyötä tekeviä dokumentoinnissa (A) sekä johtavia viranhaltijoita tilastojen raportoinnissa ja analysoinnissa (B). 2 Hankkeen tausta Kanta-Hämeen sosiaali- ja perusturvajohtajat sekä sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos tekivät keväällä 2013 esiselvityksen dokumentoinnin ja tilastoinnin nykytilasta työllistymiseen liittyvissä sosiaalipalveluissa, vammaispalveluissa, lastensuojelussa ja ikäihmisten palveluissa. Esiselvitystä varten tehtiin puhelinhaastattelut yhteensä 45:lle sosiaalialan työntekijälle, päällikölle ja johtajalle, jotka työskentelivät Hämeenlinnassa, Hattulassa, Janakkalassa, Forssassa, Jokioisilla, Tammelassa, Humppilassa Ypäjällä, Riihimäellä, Hausjärvellä ja Lopella. Esiselvityksen pohjalta pääteltiin seuraavaa Kanta-Hämeen sosiaalipalvelujen tilastoinnin ja dokumentoinnin kehittämistarpeista: Tilastojen kokoaminen asiakastietojärjestelmistä on usein käytännössä hankalaa ja tämän vuoksi tilastojen kerääminen ja tallentaminen manuaalisesti on edelleen melko yleistä. Tietojen hallintaa on tarpeen kehittää paikallisesti siten, että mahdollisimman moni yksilöitävä suorite syntyy systemaattisesti asiakastiedon kirjauksen yhteydessä. Myös tilastojen raportointia koskevaa henkilöstön tietotaitoa tulee vahvistaa. Tilastoja on kehitettävä johtamisen, yksilöllisen palvelusuunnittelun ja asiakkaiden tavoitteiden seuraamisen tueksi. Tilastoja ja tilastointikriteerejä on yhdenmukaistettava kunnissa, jotta tietojen pohjalta on mahdollista tehdä sekä ajallisesti että alueellisesti luotettavia vertailuja. 2

4 Esiselvityksen perusteella voitiin todeta, että Kanta-Hämeessä kannatetaan asiakastietojen kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistämistä ja kansallisten asiakirjojen käyttöä. Selvityshetkellä dokumenttien ylikunnallista vertailtavuutta heikensivät kunnittain vaihtelevat työskentelyalueet ja työn organisointitavat sekä työntekijöiden toisistaan poikkeavat tulkintatavat ja kirjaustyylit. Kirjaamiskäytäntöjen yhdenmukaistaminen edellyttää yhteisten ohjeistusten laadintaa alueella, kansallisten linjausten soveltamista ja kirjaamiskäytäntöjä koskevaa ylikunnallista koulutusta. Pääkäyttäjyyden selkeään koordinointiin ja pääkäyttäjien tietotaidon ylläpitoon alueella on tärkeä panostaa, jotta asiakastietojärjestelmiä on mahdollista hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti. Esiselvityksen mukaan voitiin todeta, että järjestelmien rakenteita tulee kehittää siten, että päätösten perusteet ja kustannukset tulevat nykyistä selkeämmin esiin. Kun kuntien kirjaamiskäytännöt yhtenäistyvät, tulevaisuudessa tietojen lineaarinen käyttö on mahdollista, vaikka asiakkaan kotikunta muuttuu ja ko. kunnissa olisi käytetty eri toimittajien asiakastietojärjestelmiä. Hankealueella käytetään seuraavia asiakastietojärjestelmiä lastensuojelussa ja toimeentulotuessa/aikuissosiaalityössä: Effica YPH Hämeenlinnassa sekä Pro Consona Hattulassa, Janakkalassa sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kunnissa eli Forssassa, Humppilassa, Jokioisilla, Tammelassa ja Ypäjällä. Hakuprosessi Hämeenlinnan seudun (Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala) ja Forssan seudun (Forssa, Jokioinen, Tammela, Humppila ja Ypäjä) sosiaali- ja perusturvajohtajat päättivät laatia syksyllä 2013 hankesuunnitelman yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen kanssa, jotta edellä kuvattuihin kehittämistarpeisiin ja käytäntöjen yhtenäistämisodotuksiin olisi mahdollista reagoida konkreettisin toimin mahdollisimman pian. Pikassos valmisteli hankehakemuksen yhteistyössä kuntien kanssa ja hakemus lähetettiin THL OPERyksikölle syyskuun lopussa THL pyysi hankehakemukseen tarkennuksia ja uusi, täsmennetty hakemus lähetettiin OPER-yksikköön Hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen THL OPER-yksiköltä joulukuun alussa Myönnetty valtionavustusosuus oli pienempi kuin mitä haettiin, joten hankkeen kokonaisbudjettia pienennettiin em. määrän verran ja kuntien omarahoitusosuus säilytettiin entisellään. Hankkeen talous on esitelty tarkemmin luvussa 7. Muutos alkuperäiseen hankesuunnitelmaan Hanke alkoi toimintansa suunnitellun mukaisesti maaliskuun alusta. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi tiedotteen , jonka mukaan perustoimeentulotuen käsittely siirretään Kelalle vuoden 2017 alusta. Hallitus päätti asiasta kehysriihessä osana rakenneuudistusohjelmaa. (STM Tiedote 75/2014 KiTi-hankkeen ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa käsiteltiin tulevaa muutosta ja päädyttiin siihen, että KiTi-hanke tekee muutosanomuksen THL OPER-yksikölle toimeentulotukea koskevan kehittämisen suuntaamisesta aikuissosiaalityöhön. Tämä toteuttamissuunnitelma pohjautuu oletukselle, että hankkeen valvoja hyväksyy kyseisen muutosanomuksen. 3

5 3 Hankkeen toteutus 3.1 Hankkeen organisoituminen Hanketta hallinnoi Hämeenlinnan kaupunki isäntäkuntamallin mukaisesti. Muita osallistujia ovat Janakkalan ja Hattulan kunnat sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (Forssa, Jokioinen, Tammela, Humppila ja Ypäjä). Hankehenkilöstö koostuu osa-aikaisesta projektipäälliköstä ja kokoaikaisesta projektisuunnittelijasta. Hankkeeseen on palkattu YTM Anni Kuhalainen osa-aikaiseksi projektipäälliköksi alkaen. Projektipäällikkö työskentelee viitenä päivänä viikossa noin 6 tunnin päivittäisellä työajalla (80%). Projektisuunnittelijaksi on valittu FM Matti Karvonen. Hän aloittaa kokoaikaisena työntekijänä ja on hankkeeseen palkattuna asti. Henkilöstö sijoittuu sosiaalialan osaamiskeskus Pikassokseen. Hanketta ohjaa ja johtaa ohjausryhmä, jonka on asettanut hanketta hallinnoiva organisaatio eli Hämeenlinnan kaupunki. Ohjausryhmässä on edustajat kaikista hankekunnista, sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksesta ja THL OPER-yksiköstä. Ohjausryhmän kokoonpano (tilanne 6/2014): Nimi Eija Leppänen, puheenjohtaja Jari Pekuri, varapuheenjohtaja Sirpa Ylikerälä Anne Murtonen Marja Hänninen Anne Suntiainen-Nurmi Matti Karvonen Anne Tuominen Anna Roinevirta Edustettava taho tilaaja, lasten, nuorten ja elämänlaadun tilaajayksikkö Hämeenlinna tilaaja, lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut, Hämeenlinna tilaaja, sosiaalisen tuen palvelut, Hämeenlinna tuotanto, aikuissosiaalityö, Hämeenlinna tuotanto, lastensuojelu, Hämeenlinna tietohallinto, Hämeenlinna pääkäyttäjä, Hämeenlinna kehittämispalvelut, hankkeen hallinnointi, Hämeenlinna sosiaalityön johtaja, Janakkala * varajäsen Mirja Laine pääkäyttäjä, Janakkala Anitta Leinonen vs. perusturvajohtaja, Hattula * varajäsen Eeva Iivonen sosiaalityöntekijä, Hattula Kaisa Lepola sosiaalihuollon kehittämispäällikkö, Forssan seudun hky * varajäsen Margit Rajahalme perhepalvelujen palvelualueen johtaja, Forssan seudun hky * varajäsen Jaana Paasikangas aikuissosiaalityön palvelualuejohtaja, Forssan seudun hky Kristiina Laiho toimitusjohtaja, Pikassos * varajäsen Minna Niemi kehittämispäällikkö, Pikasssos Maarit Laaksonen hankkeen valvoja, THL OPER * varajäsen Taina Jokinen hankkeen yhteyshenkilö, THL OPER Anni Kuhalainen, esittelijä Ohjausryhmälle on määritelty seuraavat tehtävät: projektipäällikkö KiTi-hanke, Pikassos Seurata, ohjata ja valvoa hankkeen toimintaa ja rahoituksen käyttöä, tukea hankkeen tiedottamista, käsitellä ja hyväksyä hankkeen viralliset dokumentit kuten hankkeen tarkennettu suunnitelma, toteutussuunnitelma ja loppuraportti, käsitellä mahdolliset hankinnat ja sopia ohjausryhmän kokousten aikataulu. 4

6 Hämeenlinnan kaupungin Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan tilaajajohtaja Jukka Lindberg toimii hankkeen vastuuhenkilönä yhdessä KiTi-hankkeen projektipäällikön kanssa. Hankkeen taloudesta vastaavat Hämeenlinnan kaupungin kehittämispalvelut ja taloushallinto yhteistyössä KiTi-hankkeen projektipäällikön kanssa. Ohjausryhmä osallistuu hankkeen johtamiseen. KiTi-hankkeen henkilöstö projektipäällikön johdolla vastaa siitä, että hanke toteutetaan ohjausryhmän linjausten mukaisesti. Hankehenkilöstö välittää tiedon mahdollisista ongelmista ohjausryhmälle, joka tekee päätöksen asian korjaamiseksi. Hankehenkilöstön tarkemmat työvastuut jakautuvat seuraavasti: Projektipäällikkö johtaa ja ohjaa hanketta sen tavoitteiden ja kustannusarvion mukaisesti vastaa erityisesti hankkeen kehittämiskokonaisuus B:n toteutuksesta asiatarkastaa laskut sekä vastaa hankkeen taloudesta ja sen talouden raportoinnista yhdessä hallinnoijakunnan edustajien kanssa toimii hankkeen ohjausryhmän esittelijänä ja koollekutsujana vastaa yhteistyöstä hankkeen valvojatahon eli THL OPER-yksikön suuntaan vastaa yhteistyöstä muiden THL OPER-yksikön valvomien hankkeiden (Kapsa, Perho, LaTo) sekä muiden alueen kehittämishankkeiden (LasSe, SOS II) suuntaan osallistuu yhteistyöneuvotteluihin tietojärjestelmätoimittajien kanssa vastaa hankkeen kokonaisarvioinnista ja raportoinnista Projektisuunnittelija toimii projektipäällikön tukena ja työparina hankkeen toteutuksessa vastaa omalta osaltaan hankkeen tavoitteiden mukaisesta toiminnasta sekä tarkistetussa talousarviossa pysymisestä vastaa erityisesti hankkeen kehittämiskokonaisuus A:n toteutuksesta toimii hankkeen ohjausryhmän sihteerinä osallistuu hankkeen valvojatahon sekä muiden hankkeiden kanssa tehtävään yhteistyöhön osallistuu yhteistyöneuvotteluihin tietojärjestelmätoimittajien kanssa osallistuu hankkeen kokonaisarviointiin ja raportointiin Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan kuntien sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lastensuojelun ja aikuissosiaalityön yksiköiden henkilöstö osallistuu erityisesti kehittämiskokonaisuus A:n toteutukseen. Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan kuntien sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän johtajat viranhaltijat johtavat hanketta ohjausryhmässä ja osallistuvat erityisesti kehittämiskokonaisuus B:n toteutukseen. Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan kuntien sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lastensuojelun ja aikuissosiaalityön asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät muodostavat toiminnallisen työryhmän hankehenkilöstön rinnalle. Hankehenkilöstö vastaa hankkeen toteutuksesta hankekuntien toimijoiden kanssa. Hankkeen toteuttajina kunnissa ovat Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan kuntien sekä vuoden 2014 alussa toimintansa aloittaneen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän sosiaalihuollon johtavat viranhaltijat ja päälliköt, asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät sekä osa kunnallisen lastensuojelun ja aikuissosiaalityön henkilöstöstä. Muut hyödynsaajat ja sidostahot hankkeessa ovat em. kuntayhtymän ja kuntien sosiaalipalveluita käyttävät asiakkaat, muu sosiaalipalvelujen henkilöstö sekä tietohallinnon asiantuntijat. Sidostahoja ovat alueella toimivat koulutus- ja tutkimusorganisaatiot, tietojärjestelmätoimittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä alueella toimivien KASTE-rahoitteisten hankkeiden kanssa, joita ovat LasSe - lastensuojelutarpeen selvittämisen kehittäminen Väli-Suomessa -hanke sekä SOS II -sosiaalisesti osalliseksi 5

7 sosiaalityöllä, joka on aikuissosiaalityöhön keskittyvä hanke. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä myös THL OPER-yksikön rahoittamien sosiaalialantietohallintoa kehittävien hankkeiden (KAPSA, Perho, LaTo) kanssa. 3.1 Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Hankkeen tavoitteena on selkiyttää, monipuolistaa ja kansallisten linjausten mukaisesti yhdenmukaistaa dokumentointia ja tilastointia 1) lastensuojelussa annettavissa sosiaalipalveluissa sekä 2) aikuissosiaalityön palvelutehtävän perusteella annettavissa palveluissa. Pitkän ajan tavoitteet Pitkän ajan tavoitteena on, että vuonna 2018: - Tietojärjestelmät ja tiedontuotanto toimivat nykyistä paremmin kunnissa ja kuntayhtymissä tuotetun lastensuojelun ja aikuissosiaalityön suunnittelun ja toteutuksen tukena. - Sosiaalipalveluissa käytössä olevien ohjelmistojen käytettävyys on parantunut. - Asiakastyön kirjaamiskäytännöt ovat yhdenmukaistuneet ja asiakkuusprosessit ovat selkiytyneet Hämeenlinnan seudun kuntien ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lastensuojelun ja aikuissosiaalityön yksiköissä. - Hankekuntien ja -kuntayhtymän lastensuojelun ja aikuissosiaalityön yksiköiden tuottavuus on parantunut. Kun tietojärjestelmien käyttö ja hyödyntäminen on sujuvaa, sosiaalipalvelujen henkilöstön työaikaa vapautuu tilastoinnista ja dokumentoinnista asiakkaan kohtaamiseen. - Hankekuntien ja kuntayhtymän lastensuojelun ja aikuissosiaalityön yksiköiden tietojärjestelmien selkiyttäminen ja tiedontuotannon yhdenmukaistaminen kansallisten linjausten mukaisesti luovat perustan asiakkaille suunnattujen sähköisten palvelujen kehittämiselle ja käyttöönottamiselle. - Hämeenlinnan ja Forssan seuduilta on saatavilla kuntakohtaisesti, alueellisesti ja kansallisesti hyödynnettävää, järjestelmällistä, yhdenmukaista ja kansallisten tietomäärittelyjen mukaista informaatiota kuntien ja kuntayhtymän lastensuojelun ja aikuissosiaalityön yksiköiden työstä. Näin tietojärjestelmät ja niiden sisällöt toimivat nykyistä paremmin johtamisen ja ohjauksen tukena sekä kustannusvaikutusten arvioinnin ja palvelusuunnittelun perustana. Välittömät tavoitteet Välittömänä tavoitteena on, että hankkeen päättyessä vuonna 2016 Hämeenlinnan, Hattulan, Janakkalan kuntien sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän: - Lastensuojelun ja aikuissosiaalityön yksiköissä käytetään ainakin osaa liitteessä 1 määritellyistä yhtäläistä asiakasasiakirjapohjista ja sovelletaan yhdessä sovittuja kirjaamiskäytäntöjä. On systematisoitu kirjaamismenetelmiä. Näin työn laadun ja asiakkuusprosessien kehityksen seuraamiselle on muodostettu perusta. Hankkeessa on järjestetty em. toimia tukevia koulutuksia henkilöstölle. - On luotu suunnitelma aikuissosiaalityötä ja lastensuojelua koskevalle yhdenmukaiselle ja mahdollisimman automatisoidulle tilastointijärjestelmälle. Hankkeessa on järjestetty tilastointia ja raportointia tukevia koulutuksia. - Hämeenlinnan ja Forssan seuduille on luotu osaamisverkosto, joka tekee yhteisiä linjauksia, tukeutuu keskinäisiin konsultaatioihin ja yhdenmukaistaa sosiaalihuollon tietohallintoa systemaattisesti. 6

8 Hyödyt kansallisiin tietomäärityksiin ja tietojärjestelmäpalveluihin Kansalliset tietomäärittelyt otetaan hanketyöskentelyn perustaksi siten, että Hämeenlinnan ja Forssan seuduilla yhdenmukaistettavat tilastot ja luokitukset noudattavat niiden logiikkaa. Hankkeessa kehitetään asiakasasiakirjapohjia siten, että ne vastaavat kansallisia linjauksia ja perustuvat entistä vahvemmin rakenteiseen kirjaamiseen. Kirjaamis- ja tilastointikäytäntöjen kehitystyössä sovelletaan opaskirjoja ja koulutusmateriaaleja, joita THL on julkaissut. Yhteys THL:n edustajiin, tietojärjestelmätoimittajiin ja vastaaviin kehittämishankkeisiin pidetään tiiviinä koko kehitystyön ajan ja osallistutaan tarvittaessa kansallisen koulutusmateriaalin tuottamiseen. Hankkeen rajaukset Hankkeen kehittämistoiminnot kohdistuvat Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan kuntien sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lastensuojelun ja aikuissosiaalityön yksiköihin - eivät kaikkiin sosiaalipalveluihin. Pilotoitavat, käyttöön otettavat ja hankkeessa muutoin hyödynnettävät prosessit, asiakirjat ja luokitukset on määritelty liitteessä 1. Kukin hakijakunta ja -kuntayhtymä valitsee liitteeseen 1 merkityistä kohdista asiakirjat ja luokitukset, joiden kehittämiseen ja kansalliseen yhdenmukaistamiseen se keskittyy ensisijaisesti ja toissijaisesti. Hankkeen tavoitteet koskevat kunnissa ja kuntayhtymässä tuotettujen sosiaalipalvelujen ja tietohallintopalvelujen kehittämistä - eivät alueella toimivien sosiaalialan järjestöjen tai yritysten palveluja. 7

9 4 Hankkeen tuotokset Hankkeen päättyessä helmikuussa 2016 Hämeenlinnan ja Forssan seuduilla on käytössä seuraavia palveluja, toimintamuotoja, aineistoja, tietoja ja tuotteita. 1) Käytännönläheinen sähköinen ohjeistus asiakastietojen käsittelystä sekä ohjeistuksen päivityssuunnitelma ovat hankekuntien lastensuojelun ja aikuissosiaalityön yksiköiden henkilöstön sovellettavissa. Ohjeistuksen sisältö määritellään hankkeen edetessä. 2) Yhteinen koulutussuunnitelma asiakastietojen dokumentoinnista lastensuojelun ja aikuissosiaalityön yksiköiden henkilöstölle on valmistunut. Koulutus sisältää yleiset periaatteet, tietotekniset osaamisvalmiudet, kansalliset kirjaamiskäytännöt ja uudistukset sekä ajankohtaiset tietojärjestelmäpäivitykset. Hankeaikana järjestetyt koulutustilaisuudet asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjille, asiakastyötä lastensuojelussa ja aikuissosiaalityössä tekeville ovat vahvistaneet henkilöstön tietotaitoa. Koulutuksissa on otettu huomioon erilaisten asiakastietojärjestelmien toimintalogiikat. Ohjelmistopäivityksistä tiedotetaan hankkeessa kokeillun käytännön mukaisesti ohjelmia käyttäviä työntekijöitä. 3) Liitteessä 1 määriteltyjä lastensuojelun ja aikuissosiaalityön prosesseja, luokituksia ja asiakasasiakirjoja on yhdenmukaistettu kansallisten linjausten mukaisesti siinä laajuudessa kuin hankkeen edetessä on määritelty. Asiakkuusprosesseihin on luotu mahdollisuus lisätä tarvittaessa tietoja, joita kussakin toimintayksikössä pidetään tärkeänä tai joka eri lakien pohjalta on pakollista. 4) Hankkeessa valmistellaan tilastointia koskeva koulutussuunnitelma, jota noudattaen johtaville viranhaltijoille, päälliköille ja pääkäyttäjille voidaan hankkeen jälkeenkin järjestää asiasisällöiltään laadukkaita alueellisia koulutustilaisuuksia sosiaalihuollon tietovarannon raportoinnista. 5) Sosiaalihuollon johtavien viranhaltijoiden, päälliköiden ja pääkäyttäjien tietotaito tilastojen raportoinnissa ja analysoinnissa on vahvistunut hankkeen aikana järjestetyissä koulutustilaisuuksissa. 6) Kuntien välinen yhteistyö tietohallintoasioissa on lisääntynyt ja saanut rakenteet. Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan kuntien sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän pääkäyttäjillä on yhteistyöverkosto, systemaattinen koulutusjärjestelmä ja entistä vahvemmat yhteydet kansallisiin kehittäjiin. 7) Hankkeen aikana on laadittu lähitulevaisuutta koskeva suunnitelma, jota vuosina toteuttaen hankekuntiin voidaan tarvittaessa luoda yhdenvertainen tietovaranto lastensuojelun alkuvaiheen ja aikuissosiaalityön prosesseja koskien. Tämän seurauksena vuonna 2018 aikuissosiaalityötä ja lastensuojelun alkuvaihetta koskevassa seurannassa ja suunnittelussa on käytettävissä yhtenäiset ja kansallisten linjausten mukaiset tilastot, jotka kerätään ja analysoidaan samalla tavalla kaikissa kunnissa. Yhdenvertainen tilastointi toimii perustana hyvinvointikertomusten ja -suunnitelmien luomiselle sekä kuntakohtaisille vertailuille. 8

10 5 Hankkeen toteuttamissuunnitelma 5.1 Kuvaus hankkeen toteutustavasta Hankkeessa toteutetaan kaksi lastensuojelun ja aikuissosiaalityön palvelutehtäviä koskevaa kehittämiskokonaisuutta, joihin kaikki hankekunnat osallistuvat. Kehittämiskokonaisuudet ovat: A) Asiakastietojärjestelmien selkiyttäminen ja asiakasasiakirjojen hallinnan yhdenmukaistaminen sekä B) Systemaattista tiedontuotantoa koskevan suunnitelman ja koulutuskokonaisuuden valmisteleminen Hankkeesta välitetään kootusti kertynyttä tietoa hankekunnille, hankekuntien tietojärjestelmätoimittajille ja THL:lle sekä osallistutaan asiakastietojärjestelmien kehittämistyöhön. Lisäksi kehitetään kuntien tietojenhallintaa siten, että vuoteen 2018 mennessä kunnat pystyvät hyödyntämään nykyistä paremmin asiakastietojärjestelmien toimintamahdollisuuksia ja Suomessa jo toteutettua kansallista kehittämistyötä. Hankehenkilöstö tukee kuntia konkreettisesti tilanneanalyysien ja muutosten teossa. Hankkeen työntekijät kouluttavat kuntatoimijoita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ottaen huomioon kansalliset linjaukset ja kehitystyön sekä koulutettavien lähtökohtaiset tietotaidot ja tarpeet. 5.2 Tärkeimmät toimenpiteet ja toteutusaikataulut KEHITTÄMISKOKONAISUUS A Kehittämiskokonaisuus A on asiakastietojärjestelmien selkiyttäminen ja asiakasasiakirjojen hallinnan yhdenmukaistaminen lastensuojelun ja aikuissosiaalityön palvelutehtäviin perustuvissa sosiaalipalveluissa. Käytännönläheisen sähköisen ohjeistuksen laadinnassa on sovellettu erityisesti THL:n Asiakastyön dokumentointi sosiaalihuollossa -raportin neljättä lukua, jossa linjataan asiakastyöstä kirjoittamista sekä yleisten asiakirjojen laatimisen periaatteita ja tarkoitusta. Ohjeistus on laadittu siten, että se on käyttäjälähtöinen ja fokusoitu hankekunnissa käytössä olevien asiakastietojärjestelmien (Effica YPH ja Pro Consona) prosesseihin. Hankkeen päätyttyä hyödynnettävissä on myös ohjeistuksen päivityssuunnitelma. Ohjeistuksesta tehdään luonnos, johon hanketoimijoista koottu testiryhmä esittää tarvittavia muutoksia. THL:n asiantuntijoita ja tietojärjestelmätoimittajia kutsutaan yhteistyöhön (ohjeistuksen laadinta ja arviointi). Ohjeistus viimeistellään saatujen kommenttien mukaan. Sovitaan ohjeistuksen päivittämistä koskevasta vastuunjaosta ja päivystysajankohdista. Ohjeistus julkaistaan hankkeen päättyessä ja se on näin kansallisesti sovellettavissa. Koulutussuunnitelma asiakastietojen dokumentoinnista laaditaan yhteistyössä hankehenkilöstön, tietojärjestelmätoimittajien, sosiaalialan johtavien viranhaltijoiden, työntekijöiden ja pääkäyttäjien sekä maakunnallisen tutkimus- ja koulutusorganisaation kanssa. Hankkeen aikana toteutetaan myös dokumentointia koskevia koulutuksia lastensuojelun ja aikuissosiaalityön yksiköiden henkilöstölle sekä pääkäyttäjille. Pääkäyttäjien osaamisen vahvistamisesta huolehditaan riittävin koulutuksellisin toimin ja sovitaan koulutussuunnitelman päivittämisestä sekä varmistetaan koulutusten jatkuvuus ja vastuunjaot. Kirjaamiskäytäntöjä ja liitteessä 1 määriteltyjä prosesseja, luokituksia ja asiakasasiakirjoja yhdenmukaistetaan siinä laajuudessa, mitä hankkeen edetessä päätetään. Tässä otetaan huomioon THL:n julkaisemat sosiaalipalvelujen kansalliset tietomääritykset ja asiakasasiakirjat. Perhetietojen kirjaamiselle luodaan oma 9

11 paikka asiakastietojärjestelmiin, jos tämä on mahdollista kansallisten linjausten puitteissa. Alueellisille yhteistyöverkostoille (pääkäyttäjät, johtavat viranhaltijat) luodaan toimivat rakenteet. Toteutusaikataulu ja vastuut kehittämiskokonaisuudesta A Syksy 2014 Järjestetään ns. Kick-off -tilaisuudet hanketta koskevalle asiakastyötä tekevälle henkilöstölle. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lastensuojelussa työskentelevälle henkilöstölle pidetään aloitusinfo yhdessä LasSe-hankkeen kanssa Forssassa. Aikuissosiaalityötä tekevälle henkilöstölle järjestetään aloitusseminaari yhdessä SOS II -hankkeen kanssa Hämeenlinnassa. Hämeenlinnan seudun lastensuojelussa toimiville pidetään vastaava tilaisuus iltapäivällä. Aikuissosiaalityötä tekevälle henkilöstölle järjestetään myös toinen seminaaripäivä Hämeenlinnassa yhteistyössä SOS II -hankkeen kanssa. Lastensuojelun henkilöstölle suunnitellaan mahdollisesti myös toinen yhteinen seminaaripäivä marraskuussa Aletaan valmistella varsinaista koulutussuunnitelmaa asiakastietojen dokumentoinnista. Kuntien edustajien kanssa valitaan kehitettävät prosessit, asiakirjat ja luokitukset (Liite 1) ja käynnistetään valittujen prosessien tarkastelu hankekuntien käytäntöihin suhteuttaen. Tästä kehittämistyöstä vastaa erityisesti projektisuunnittelija. Kevät 2015 Julkaistaan koulutussuunnitelma ja järjestetään koulutustilaisuuksia asiakastietojen dokumentoinnista: pääkäyttäjille, asiakastyötä tekeville lastensuojelun ja aikuissosiaalityön yksiköiden henkilöstölle. Koulutusten määrä riippuu syksyllä valittujen prosessien määrästä. Keväällä jatketaan keskeisimpien asiakirjapohjien ja luokitusten sekä kirjaamiskäytäntöjen yhdenmukaistamista/ kehittämistä: tehdään kokeilut ja käydään kommenttikierrokset. Syksy 2015 Otetaan uudistuneet asiakirjapohjat ja luokitukset käyttöön ja tuetaan henkilöstöä niiden käytössä. KEHITTÄMISKOKONAISUUS B Kehittämiskokonaisuus B on systemaattista tiedontuotantoa koskevan suunnitelman ja koulutuskokonaisuuden valmisteleminen lastensuojelun ja aikuissosiaalityön palvelutehtäviin liittyvissä sosiaalipalveluissa. Johtaville viranhaltijoille laaditaan tilastojen raportointia ja analysointia koskeva koulutussuunnitelma hankehenkilöstön, johtavien viranhaltijoiden, kuntien pääkäyttäjien ja tietojärjestelmätoimittajien yhteistyönä. Hankkeen aikana toteutetaan tilastojen raportointia ja analysointia koskevia koulutuksia hankkeen kohderyhmille. Koulutusten jatkuvuus varmistetaan sopimalla koulutussuunnitelman päivittämisestä. Hankkeen aikana luodaan perusta ja suunnitelma, jonka varassa on mahdollista vuosina yhdenmukaistaa lastensuojelun alkuvaiheen ja aikuissosiaalityön prosesseja koskevaa tiedontuotantoa Hämeenlinnan ja Forssan seuduilla. Hankeaikana selvitetään, onko lähitulevaisuudessa mahdollista/tarpeellista koota yhteistä tietovarantoa. Hankeaikana selvitetään, millaiset sopimukset ja asiakastietojärjestelmäkokonaisuudet kunnissa on ja miten niiden varassa voidaan asiakastietojärjestelmiä kehittää. Jos kunnan käyttämään ohjelmaan tulisi hankkia lisäosioita, selvitetään tästä aiheutuvat kustannukset ja hyödyt, jotta sosiaalihuollon johtavat viranhaltijat voivat tehdä asiaa koskevia päätöksiä. Valmistellaan kuntien käytäntöjä ja tekniikkaa sekä otetaan käyt- 10

12 töön kansallisesti määriteltyjä lastensuojelun alkuvaiheen ja aikuissosiaalityön prosesseja koskevia luokituksia ja asiakirjoja, jotta vuosina on teknisesti mahdollista automatisoida asiakastietojärjestelmien tilastointia mahdollisimman paljon. Yhtenäistetään mahdollisimman pitkälle liitteessä 1 mainittuja luokituksia hyödyntäen hankkeen aikana sovittavia tilastoja. Samalla luodaan perusta myös tilastointikäytäntöjen yhdenmukaistamiselle Hämeenlinnan ja Forssan seuduilla. Kootaan ja raportoidaan yksityiskohtaisesti tilastointia koskevat ongelmat ja kehittämisehdotukset hankekunnille, tietojärjestelmätoimittajille ja THL:lle sekä aloitetaan neuvottelut muutosten aikaansaamiseksi. Toteutusaikataulu ja vastuut kehittämiskokonaisuudesta B Syksy 2014: Kartoitetaan kuntien pääkäyttäjiltä ne tilastot, joita kunnissa kerätään lastensuojelun ja aikuissosiaalityön yksiköissä. Samalla kartoitetaan kunkin hankekunnan tilastointia koskevat tekniset mahdollisuudet ja käytännöt. Tämä toteutetaan yhteistyössä projektipäällikön ja projektisuunnittelijan kanssa. Syksyllä käynnistetään johtavien viranhaltijoitten kanssa ns. työrukkastyöskentely, jossa määritellään niitä tilastoja, joiden raportointiin ja analysointiin tulisi keskittyä KiTi-hankkeen osalta. Kartoitetaan johtavien viranhaltijoiden koulutustarpeet koskien tilastojen käyttöä ja tulkintaa. Kevät 2015: Käynnistetään tekniset muutostyöt asiakastietojärjestelmiin (tarvittaessa yhteistyössä tietojärjestelmätoimittajien kanssa), jotta yhdenmukainen tilastointi on mahdollista vuoteen 2018 mennessä. Valmistellaan maakunnallinen, johtaville viranhaltijoille suunnattu koulutussuunnitelma tilastojen raportoinnista ja analysoinnista. Valitaan ne tilastot, joita Kanta-Hämeen kunnissa on tarkoituksenmukaista ylläpitää tulevaisuudessa. Sovitaan yhteiset tilastointikriteerit ja raportointitavat kansalliset linjaukset huomioon ottaen. Tehdään tiivistä yhteistyötä THL:n kanssa, jotta tilastot ja luokitukset ovat kansallisten linjausten mukaisia. Syksy 2015: Järjestetään koulutustilaisuuksia tilastojen raportoinnista ja analysoinnista lastensuojelun ja aikuissosiaalityön johtaville viranhaltijoille ja pääkäyttäjille. Julkaistaan tilastojen kehittämistä lähivuosina koskeva konkreettinen toimintasuunnitelma hankekunnista. Hankkeen yleisten toimintojen aikataulutus ja vastuut Syksy Lastensuojelun ja toimeentulotuen asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjistä kootaan verkosto ja sovitaan säännölliset tapaamiset syyskaudelle. Tämä työskentely on erityisesti projektisuunnittelijan vastuulla. Vahvistetaan yhteistyötä THL:n ja muiden kehittämishankkeiden kanssa sekä aloitetaan sähköisen dokumentointia koskevan ohjeistuksen suunnittelu. Tähän osallistuvat sekä projektipäällikkö että projektisuunnittelija. Hankehenkilöstö osallistuu syksyllä 2014 hanketta koskeviin tilaisuuksiin kuten Sontikkaseminaariin, joka pidetään Helsingissä torstaina Kevät 2015: Sähköisen dokumentointia koskevan ohjeistuksen suunnittelu jatkuu ja pääkäyttäjien verkosto jatkaa kokoontumisiaan. Keväällä 2015 suoritetaan hankkeen väliarviointi, joka pohjautuu seminaari/koulutustilaisuuksissa kerättyihin palautteisiin ja hankkeessa kertyneisiin dokumentteihin. Väliarvioinnin keskeinen idea on vuorovaikutteisesti reflektoida ja arvioida hankkeen ydintoimijoiden kanssa hankkeen liikkeellelähtöä ja kehittämisprosessin senhetkistä vaihetta sekä suunnata hankeprosessien etenemistä hankkeen loppuajalle. Syksy 2015: Sähköisen dokumentointia koskevan ohjeistuksen kokeilu toteutetaan käytännössä ja sitä muokataan testiryhmän kommenttien perusteella. Hankkeen loppuarviointimateriaalin koostaminen alkaa ja loppuarviointi toteutetaan vuoden loppupuolella. Arviointimateriaali koostuu sekä väliarvioinnissa kerätys- 11

13 tä dokumenteista että uudesta, kyselyllä toteutettavasta materiaalista. Loppuarvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten hanke on pystynyt toteuttamaan suunnitelmaa, pitämään kiinni aikataulusta ja vastaamaan asetettuihin tavoitteisiin. Kevät 2016: Julkaistaan käytännönläheinen sähköinen ohjeistus asiakastietojen dokumentoinnista sekä ohjeistuksen päivityssuunnitelma. Hankkeen loppuraportti julkaistaan ja toteutetaan hankkeen hallinnointiin liittyvät toimet. Näistä toimista vastaa projektipäällikkö. Hankkeen aikataulujana kuvana Hankkeen käynnistys Projektipäällikkö alkaa työnsä ja ohjausryhmän työskentely käynnistyy Nykytilan kuvaus ja toteuttamissuunnitelma Dokumentoinnin ohjeistuksen suunnittelu alkaa, pääkäyttäjien verkoston kokoaminen Projektisuunnittelija alkaa työnsä 8/2014 Dokumentoinnin ohjeistuksen kokeilu ja muokkaaminen Hankkeen loppuraportin ja arvioinnin koostaminen alkaa Loppuraportti ja ohjeistuksen julkaisu Kiti-hanke kevät syksy kevät syksy kevät Aloitetaan kehittämistoimet: A) koulutussuunnitelman hahmotus ja asiakasasiakirja- ja luokitusprosessit käyntiin B) Kerättävien tilastojen ja teknisen tilanteen kartoitus Arviointi A) Julkaistaan koulutussuunnitelma ja järjestetään koulutuksia kuntien pääkäyttäjille ja henkilöstölle dokumentoinnista. Asiakasasiakirjojen ja luokitusten kehittämistyö jatkuu: kokeilut ja kommenttikierrokset B) Johdon verstaat käynnistyvät Valitaan tilastot, joita tulevaisuudessa käytetään, toteutetaan mahd. tekniset muutostyöt. Valmistellaan tilastointiin liittyvää koulutusta johdolle A) Otetaan uudistuneet asiakirjapohjat ja luokitukset käyttöön ja tuetaan koulutuksen avulla henkilöstöä niiden käytössä B) Järjestetään koulutusta johdolle tilastoinnista ja julkaistaan tilastojen kehittämistä koskeva toimintasuunnitelma lähivuosille Kuvio 1. KiTi-hankkeen aikataulu. KiTi-hankkeen tarkempi aikataulu, toimenpiteet ja tarkistuspisteet on selvitetty liitteessä 3. 12

14 6 Talousarvio Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa. Valtionavustuksen osuus kokonaisbudjetista on eli noin 72 % hankkeen kokonaisbudjetista. Omarahoitusosuudesta vastaavat hankkeessa mukana olevat kunnat. Henkilöstömenot sivukuluineen ovat yhteensä euroa. Osa-aikaisen (80 %) projektipäällikön työsuhteen kesto on 24 kk ( ) ja kokoaikaisen projektisuunnittelijan työsuhteen kesto on noin 17 kk ( ). Budjetissa on varattu euroa palvelujen ostoihin; euroa aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin sekä euroa vuokriin. Budjetissa kuvatut toimisto-, pankki ja asiantuntijakulut euroa aiotaan kohdentaa seuraavasti: - toimisto- ja pankkikulut sekä - kouluttajina toimivien asiantuntijoiden palkkiot ja kulukorvaukset ja - tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvistä yksittäisistä asiantuntijatehtävistä aiheutuvat kulut. Budjetissa kuvatut koulutus- ja kulttuuripalvelut aiotaan kohdentaa seuraavasti: hankesuunnitelmassa mainittujen kuuden koulutustilaisuuden järjestämisestä aiheutuvat tilavuokrat ja kahvitukset sekä mahdollisesti koulutuskokonaisuudet, jotka on tarkoituksenmukaista ostaa kilpailutuksen tulosten mukaisesti yksityisiltä palvelutuottajilta. Jos jokin osallistujakunta tai -kuntayhtymä päättää investoida asiakastietojärjestelmäänsä hankkeen aikana, ko. kuluja ei kateta hankebudjetista. Kustannusarvio on kokonaisuudessaan liitteessä 2: KiTi-hankkeen menot ja rahoitus. Kuntien omarahoitusosuus on noin 28 prosenttia hankkeen arvioidusta budjetista. Omarahoitus katetaan kuntien väestömäärien mukaisessa suhteessa. 7 Oletukset ja riskit Hankkeen onnistuminen perustuu oletukseen siitä, että hankekuntien toimijat ovat sitoutuneita kehittämään lastensuojelun ja aikuissosiaalityön asiakastietojärjestelmiä sekä työkäytäntöjä kansallisten linjausten mukaisesti seuraavaan kahden vuoden aikana. Hankesuunnitelmaa laadittaessa on myös oletettu, että hankkeeseen on mahdollista palkata tietotaidoiltaan korkeatasoinen henkilöstö, joka saa taustatukea ja ohjausta Pikassoksen ja kuntatoimijoiden lisäksi THL:lta. Lisäksi hankkeen onnistuminen edellyttää, että yhteistyö asiakastietojärjestelmien toimittajien kanssa on rakentavaa ja tuloksellista. Riski 1: Hankkeen käynnistys viivästyy hankehenkilöstön rekrytoinnin hitauden vuoksi. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan aloittamalla henkilöstön rekrytointi välittömästi rahoituspäätöksen tultua. Lisäksi laaditaan varasuunnitelma siitä, miten hankkeen käynnistystä voidaan tukea sosiaalialan osaamiskeskuksen ja hankekuntien muilla resursseilla. Riski 2. Hankkeen yhteistyö tietojärjestelmätoimittajien kanssa käynnistyy hitaasti. Riskiä hallitaan olemalla välittömästi myönteisen rahoituspäätöksen saamisen jälkeen yhteydessä tietojärjestelmätoimittajiin ja luomalla niiden kanssa yhteistyön käytännöllistä perustaa. Samassa yhteydessä sovitaan tietojärjestelmätoimittajien ja hankekuntien yhteyshenkilöt asiassa. 13

15 Riski 3. Jokin hankesuunnitelmassa mainituista kehittämistoiminnoista vie arvioitua enemmän hankkeen resurssia. Riskiä pyritään minimoimaan suunnitteluvaiheessa rajaamalla hanke tarkasti ja pyytämällä kuntatoimijoita kommentoimaan hankesuunnitelman luonnosta eri näkökulmista. Jos riski toteutuu, tehdään tarkka analyysi siitä, mikä kehittämistoiminto on mahdollista toteuttaa suunniteltua pienemmällä resursoinnilla. Näin voidaan tasapainottaa resursseja hankkeen kuluessa. Tarkka aikataulutus on välttämätöntä, sillä hankkeessa tarvitaan kuntakohtaisia ns. työrukkasryhmiä. Nämä muodostuvat asiakastyötä tekevistä aikuissosiaalityön ja lastensuojelun viranhaltijoista, joiden työtilanne on kiireinen. Riski 4. On tiedostettava riski joidenkin kehittämistoimintojen jäämisestä hankkeen aikaiseksi tai irralliseksi kunnallisen sosiaalialan arjesta. Riskin toteutumista ehkäistään sitomalla kaikki kehittämistoiminnot osaksi sosiaalipalvelujen suunnittelua ja toteutusta kunnissa. Hankkeen projektipäällikkö ja -suunnittelija toimivat kuntien sosiaalihuollon henkilöstön konkreettisena tukena sekä pääosin kuntien jäsenistä koostuvan ohjausryhmän tiiviissä ohjauksessa. Riski 5. Toimintaympäristössä tapahtuvat esim. valtakunnalliset muutokset. On varmistettava, että hankkeen tavoitteet ovat relevantteja muutoksiin nähden. Hankkeen ohjausryhmässä keskustellaan esiin tulleista muutoksista ja päätetään uusista toimintalinjauksista ja mahdollisista muutostoimenpiteistä. 14

16 8 Hankkeen viestintä Kiti-hankkeen viestintä on suunnitelmallista, jatkuvaa ja monitasoista vuorovaikutusta, tiedon jakamista ja vastaanottamista hankkeen toimijoiden kesken. Viestinnän tavoitteena on välittää ajantasaista tietoa hankkeen kohteena olevien asiakastietojärjestelmien kehittämistyöstä tiedottaa kehittämistoimiin liittyvistä tapahtumista kuten koulutuksista ja työkokouksista sekä välittää sosiaalipalvelujen tiedonhallintaan liittyvää kansallista tietoa. Aktiivinen viestintä lisää hankeen näkyvyyttä, motivoi hankkeen toimijoita sitoutumaan kehittämistyöhön ja lisää myös eri kuntien toimijoiden mielenkiintoa muualla kehitettyjä toimintamalleja kohtaan. KiTihankkeen viestinnän toteuttamisessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että ajankohtaista tietoa on helposti saatavilla. Viestintäsuunnitelma tarkistetaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. 8.1 Viestinnän kohderyhmät KiTi-hankkeella on sekä sisäistä että ulkoista viestintää. Sisäisen viestinnän kohderyhmänä ovat KiTihankehenkilöstö sekä hanketyössä mukana olevien kuntien avainhenkilöt eli lastensuojelun sosiaalipalveluiden sekä aikuissosiaalityön johto- ja esimiestaso, kuntien tietojärjestelmien pääkäyttäjät sekä asiakastyössä kehittämiskohteena olevia tietojärjestelmiä käyttävä sosiaalialan henkilöstö. Sisäisen viestinnän kohderyhmänä ovat myös KiTi-hankkeen valvoja ja yhteyshenkilö THL:n OPER-yksikössä, hankkeen ohjausryhmän jäsenet sekä hankekunnissa toimivat hankkeeseen kytkeytyvät muut kehittämistyöryhmät. Sisäisen viestinnän kohderyhmään kuuluvat myös Pikassoksen henkilöstö sekä hankkeen alueella toimivat muut Pikassokseen kytkeytyvät hankkeet (LasSe ja SOS II). Ulkoiseen kohderyhmään kuuluvat KiTi-hankkeen kumppanit esim. THL:n OPER-yksikön kautta rahoituksen saaneet muut hankkeet (Perho, LaTo, KAPSA) sekä THL:n omat tiedonhallintaan liittyvät kehittämishankkeet (ASKO, SAKKE ja sanastotyön projekti). Ulkoiseen kohderyhmään kuuluvat myös tietojärjestelmiä tarjoavat yritykset, sosiaalialan asiantuntijaorganisaatiot, mahdollisuuksien mukaan myös järjestöt ja alan oppilaitokset. 8.2 Viestinnän toimintaperiaatteet ja resurssit KiTi-hankkeen pääasiallinen viestintäkanava on Pikassoksen kotisivut ja siellä hankkeen omat alisivut Hankkeen sivuilta löytyvät hankkeen perustiedot sekä hankehenkilöstön yhteystiedot. Hanketta koskevat materiaalit löytyvät Pikassoksen sivuilta Ainestot KiTi-hankkeen omasta kansiosta. Keskeisimpiä www-sivuille koostettavia materiaaleja ovat esim. hanketta koskevat yleiset dokumentit kuten esim. hankesuunnitelma, toteuttamissuunnitelma, ohjausryhmän toimintaan liittyvät dokumentit sekä hankkeen konkreettisiin kehittämistoimiin liittyvät dokumentit ja tuotokset. KiTi-hankkeen kuvaus on myös Innokylä-sivustolla sekä THL:n sosiaalihuollon tiedonhallinnan sivustolla kohdassa kehittämisprojektit Hankehenkilöstön ja sidosryhmien sisäisen viestinnän välineenä toimii pääasiallisesti sähköposti. Hanketta koskevista isommista uutisista tiedottamisessa käytetään sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen etusivun Ajankohtaista -palstaa sekä sähköpostiviestintää. Tärkeänä viestinnän välineenä ovat hankkeen järjestämät kokoukset ja koulutukset. KiTi-hankkeen työntekijät osallistuvat myös aktiivisesti THL:n organisoimiin sosiaalialan tiedonhallintaa koskeviin yhteisiin verkostotapaamisiin ym. tilaisuuksiin, joiden avulla varmiste- 15

17 taan tulosten leviäminen myös valtakunnallisesti. KiTi-hanke on mahdollisuuksien mukaan esillä myös yhteistyökumppaneiden järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa, esim. Sontikka-seminaarissa. KITI-hankkeen viestinnän vastuuhenkilöitä ovat projektijohtaja ja projektisuunnittelija. Viestintää toteutetaan käytettävissä olevien resurssien mukaisesti tehden yhteistyötä muiden THL OPER-yksikön rahoittamien hankkeiden sekä Pikassokseen kytkeytyvien alueella toimivien hankkeiden kanssa. KiTi-hankkeen ohjausryhmän jäsenet tiedottavat hankkeen etenemisestä oman kuntansa/yksikkönsä hanketta koskevalle henkilöstölle. KiTi-hankkeen toiminnasta raportoidaan säännöllisesti myös Kanta-Hämeen maakunnan sosiaalijohdon foorumille. 8.3 Viestinnän toteutus TAVOITE SISÄINEN VIESTINTÄ tiedon levittäminen hankkeen etenemisestä tiedottaminen TAVOITE ULKOINEN VIESTINTÄ tiedon levittäminen hankkeen etenemisestä tiedottaminen KEINOT KOHDERYHMÄ AIKATAULU VASTUUHENKILÖ(T) työkokoukset, koulutukset ohjausryhmän työskentely sähköposti, nettisivut raportointi sisäiseen sidosryhmään kuuluvat ohjausryhmä THL (valvoja) jatkuva ennalta sovitusti, maksatusaikataulujen mukaan projektipäällikkö, projektisuunnittelija projektipäällikkö, projektisuunnittelija KEINOT KOHDERYHMÄ AIKATAULU VASTUUHENKILÖ(T) sähköposti, nettisivut, Innokylä, mahd. tiedotteet, aiheeseen liittyvät muut tilaisuudet esim. seminaarit sähköposti, nettisivut (THL:n sosiaalihuollon tiedonhallinnan sivusto ja KiTi-hankkeen sivut) aiheeseen liittyvät esim. seminaarit, mahd. tiedotteet, media kaikki sidosryhmät kaikki sidosryhmät jatkuva jatkuva projektipäällikkö, projektisuunnittelija projektipäällikkö, projektisuunnittelija 16

18 9 Arviointi ja raportointi Arviointikokonaisuus toteutetaan hankekauden puolivälissä väliarviointina ja hankkeen päättyessä loppuarviointina. Väliarvioinnissa ja loppuarvioinnissa hyödynnetään Kanta-Hämeen kuntien keväällä 2013 toteuttamaa esiselvitystä sosiaalipalvelujen nykytilasta ja kehittämistarpeista vertaamalla ko. tilannetta arviointiajankohdan tilanteeseen. Väliarviointi pohjautuu seminaari/koulutustilaisuuksissa kerättyihin palautteisiin ja hankkeessa kertyneisiin dokumentteihin. Väliarvioinnin keskeinen idea on vuorovaikutteisesti reflektoida ja arvioida hankkeen ydintoimijoiden kanssa hankkeen liikkeellelähtöä ja kehittämisprosessin senhetkistä vaihetta sekä suunnata hankeprosessien etenemistä hankkeen loppuajalle. Hankkeen loppuarvioinnin aineistoksi kerätään uudelleen puhelinhaastatteluaineisto kuntien lastensuojelun ja aikuissosiaalityön yksiköiden henkilöstöä koskien. Lisäksi väliarvioinnin ja loppuarvioinnin yhteydessä kartoitetaan, miten hanke on pystynyt toteuttamaan suunnitelmaa, pitämään kiinni aikataulusta ja vastaamaan asetettuihin tavoitteisiin. Loppuarviointiraporttiin kirjataan, miltä osin hankkeessa onnistuttiin ja miltä osin mahdollisesti jäätiin tavoitteesta. Loppuraporttiin kirjataan myös, millaisia konkreettisia kehittämistoimintoja Kanta-Hämeen kunnissa tulisi hankkeen jälkeen toteuttaa. Hankesuunnitelma mahdollistaa selkeän tulosarvioinnin suunnittelemisen, koska useat toimenpiteet ovat konkreettisia ja tuotokset on etukäteen nimetty. Hankkeesta laaditaan loppuraportti, joka julkaistaan keväällä Lisäksi hankkeessa tuotetaan lastensuojelun ja aikuissosiaalityön kirjauksia koskeva käytännönläheinen ohjeistus, joka julkaistaan. Myös maakunnalliset koulutussuunnitelmat lastensuojelun ja aikuissosiaalityön tilastoinnista ja raportoinnista julkaistaan. Hankkeen tuloksena Kanta-Hämeen kunnat ovat voineet edetä kehitystyössään siten, että ne ovat vuonna 2016 tekniikan ja työkäytäntöjen osalta nykyistä valmiimpia vastaamaan rakenteellisiin velvoitteisiin, joita sosiaalihuollon tiedonhallinnalle on asetettu tai tullaan lähivuosina asettamaan. Niillä on myös hyvät valmiudet ottaa käyttöön valmisteilla oleva kansallinen tietoarkisto (kansallinen tietovaranto KanSa). Lisäksi kunnilla on tulevaisuudessa hyödynnettävänä hankkeessa luodut koulutussuunnitelmat, ohjeistus, vertailukelpoiset asiakirjapohjat, suunnitelma tilastoinnin yhdenmukaistamisesta ja automatisoimisesta sekä pääkäyttäjien ja johtavien viranhaltijoiden yhteistyöverkostojen pääomat. 17

19 Liite 1. KiTi-hankkeessa pilotoitavat prosessit, asiakirjat ja luokitukset PROSESSIT LS ilmoituksen käsittely Hyödynnetään LS tarpeen selvittäminen Hyödynnetään LS hallintoasian käsittely Hyödynnetään * LS tuottaminen Hyödynnetään * Sosiaalipalvelujen tarpeesta tehdyn ilmoituksen käsittely Hyödynnetään ** Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen järjestäminen asiakkaalle Hyödynnetään *** Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen hallintoasian käsittely Hyödynnetään *** ASIAKIRJAT/LASTENSUOJELU Lastensuojeluilmoitus Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi Vireilletulleen lastensuojeluasian arvio Lastensuojelutarpeen selvitys ASIAKIRJAT/AIKUISSOSIAALITYÖ Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta Ensiarvio sosiaalihuollon tarpeesta Sosiaalihuollon palvelutarvearvio Sosiaalihuollon sosiaalityön lausunto Sosiaalihuollon asiakassuunnitelma Sosiaalihuollon asiakassuunnitelman arvio LUOKITUKSET Huoltajuuslaji Huoltajuussuhteen muoto Lapsen asuminen Lapsi-vanhempisuhteen laatu hyödynnetään tai pilotoidaan Lapsi-vanhempisuhteen peruste hyödynnetään tai pilotoidaan Lastensuojeluilmoitusta seuranneet toimenpiteet Nimilaji Parisuhteen laji Parisuhteen purkutapa Siviilisääty Sukupuoli * Hyödynnetään niiltä osin kun koskee lastensuojelun alkuvaihetta ** Hyödynnetään niiltä osin, kun koskee lastensuojelun ja aikuissosiaalityön palvelutehtäviä *** Hyödynnetään niiltä osin, kun koskee aikuissosiaalityön palvelutehtävää/tarkistetaan hankkeen edetessä 18

20 Liite 2. KiTi-hankkeen menot ja rahoitus 19

21 Liite 3. KiTi-hankkeen aikataulu, vaiheistus ja tarkistuspisteet Kehittämiskokonaisuudet Kevät/kesä 2014 Syksy 2014 Kevät/kesä 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Y: Yleiset hanketoimet 3/14 Projektipäällikön rekrytointi, hankkeen käynnistämiseen liittyvät toimet 4/14 Ohjausryhmän työskentely käynnistyy 4-5/14 Projektisuunnittelijan rekrytointi 4-5/14 Nykytilan analyysin päivystys ja kuntakohtaiset kartoitukset. Miten osallistuvat organisaatiot pystyvät hyötymään hankkeesta ja mitkä organisaation valmiudet ovat hankkeeseen lähdettäessä? 4-5/14 Osallistujien yhteystietojen päivittäminen ja uusien yhteistyökumppaneiden kutsuminen hanketyöskentelyyn 4-5/14 Yhteistyösuhteen luominen THL:een ja tietojärjestelmätoimittajiin 6/14 Toteuttamissuunnitelma valmis: sisältää kehittämisprosessin, tiedonkeruun, viestintä- ja arviointisuunnitelman sekä suunnitellut koulutukset (1. tarkistuspiste) 8/14 Projektisuunnittelija alkaa työnsä 8-10/14 Järjestetään lastensuojelun ja aikuissosiaalityön henkilöstölle (pääkäyttäjät ja asiakastyötä tekevät) hankkeen KickOfftilaisuudet Forssan ja Hämeenlinnan seudulla. 8-12/14 Sähköisen dokumentointia koskevan ohjeistuksen suunnittelu alkaa 8-12/14 Asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjien verkoston kokoaminen, heidän koulutustarpeensa kartoitus 8-12/14 Yhteistyön vahvistaminen THL:n ja muiden kehittämishankkeiden kanssa 4-6/15 Väliarviointi (2. tarkistuspiste) 1-6/15 Sähköisen dokumentointia koskevan ohjeistuksen suunnittelu jatkuu 1-6/15 Pääkäyttäjien osaamisen vahvistaminen 8-12/15 Sähköisen dokumentointia koskevan ohjeistuksen kokeilu käytännössä sekä muokkaaminen testiryhmän kommenttien perusteella 11-12/2015 Hankkeen loppuarviointimateriaalin koostaminen ja loppuarvioinnin toteutus 12/2015 Hankkeen loppuraportin valmistelu alkaa 1-2/16 Hankkeen loppuraportin valmistelu jatkuu 2/16 Julkaistaan käytännönläheinen sähköinen ohjeistus asiakastietojen tilastoinnista ja dokumentoinnista sekä ohjeistuksen päivityssuunnitelma 2/16 Hankkeen loppuraportin julkaisu

22 A:Asiakastietojärjestelmien selkiyttäminen sekä asiakasasiakirjojen hallinnan yhdenmukaistaminen 8-12/14 Valmistellaan koulutussuunnitelmaa asiakastietojen dokumentoinnista 8-12/14 Valitaan kehitettävät prosessit (Liite 1) ja käynnistetään valittujen prosessien tarkastelu hankekuntien käytäntöihin suhteuttaen sekä luokitusten ja asiakirjapohjien yhdenmukaistaminen/ kehittäminen. 1/15 Julkaistaan koulutussuunnitelma 2-5/15 Järjestetään koulutustilaisuuksia asiakastietojen dokumentoinnista: pääkäyttäjille, asiakastyötä tekeville lastensuojelun ja aikuissosiaalityön yksikön henkilöstölle 1-6/15 Jatketaan keskeisimpien asiakirjapohjien ja luokitusten sekä kirjaamiskäytäntöjen yhdenmukaistamista/ kehittämistä: kokeilut ja kommenttikierrokset 8-12/15 Otetaan uudistuneet asiakirjapohjat ja luokitukset käyttöön ja tuetaan henkilöstöä niiden käytössä. B: Johtamista ja ohjausta tukevan systemaattisen tiedonkeruun ja sähköisen tietovarannon vahvistaminen 8-12/14 Kartoitetaan tilastot, joita kunnissa kerätään lastensuojelun ja aikuissosiaalityön yksiköissä 8-12/14 Kartoitetaan kunkin hankekunnan tilastointia koskevat tekniset mahdollisuudet ja käytännöt 1-6/15 Käynnistetään tekniset muutostyöt asiakastietojärjestelmiin (tarvittaessa yhteistyössä tietojärjestelmätoimittajien kanssa), jotta yhdenmukainen tilastointi on mahdollista vuoteen 2018 mennessä. 1-6/15 Valmistellaan maakunnallinen, johtaville viranhaltijoille suunnattu koulutussuunnitelma tilastojen raportoinnista ja analysoinnista 8-12/15 Järjestetään koulutustilaisuuksia tilastojen raportoinnista ja analysoinnista: lastensuojelun ja aikuissosiaalityön johtaville viranhaltijoille ja pääkäyttäjille 9-12/15 Julkaistaan tilastojen kehittämistä lähivuosina koskeva konkreettinen toimintasuunnitelma hankekunnista. 1-6/15 Valitaan tilastot, joita Kanta- Hämeen kunnissa on tarkoituksenmukaista ylläpitää tulevaisuudessa. Sovitaan yhteiset tilastointikriteerit ja raportointitavat kansalliset linjaukset huomioon ottaen. Tehdään tiivistä yhteistyötä THL:n kanssa, jotta tilastot ja luokitukset ovat kansallisten linjausten mukaisia.

LasSe- Lastensuojelutarpeen selvityksen kehittäminen Väli- Suomessa-hanke 1.4.2013 31.10.2015.

LasSe- Lastensuojelutarpeen selvityksen kehittäminen Väli- Suomessa-hanke 1.4.2013 31.10.2015. LasSe- Lastensuojelutarpeen selvityksen kehittäminen Väli- Suomessa-hanke 1.4.2013 31.10.2015. Tarkennettu toimintasuunnitelma ajalle 1.8.2013 31.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LaSse-LASTENSUOJELUTARPEEN

Lisätiedot

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9. MuTu Muutoksen tuki Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016 Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.2013 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Kanta-Hämeen uudistuvat lasten ja nuorten palvelut 1.11.2011 31.10.2013 LOPPURAPORTTI. Tytti Rantanen ja Anne Uppman KASPERI II

LOPPURAPORTTI. Kanta-Hämeen uudistuvat lasten ja nuorten palvelut 1.11.2011 31.10.2013 LOPPURAPORTTI. Tytti Rantanen ja Anne Uppman KASPERI II Kanta-Hämeen uudistuvat lasten ja nuorten palvelut 1.11.2011 31.10.2013 LOPPURAPORTTI Tytti Rantanen ja Anne Uppman KASPERI II Kanta-Hämeen uudistuvat lasten ja nuorten palvelut 1.11.2011 31.10.2013 on

Lisätiedot

Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset

Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset Perho- hanke, Hankesuunnitelma 30.9.2013 (täydennetty 6.11.2013 ja 24.1.2014) Sisällys 1 Yhteenveto... 2 2 Tausta ja perustelut...

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013. EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II

Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013. EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013 EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli

Lisätiedot

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB VASSO Toimintasuunnitelma 2013 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

easiointi Kainuussa -hanke Loppuraportti

easiointi Kainuussa -hanke Loppuraportti Loppuraportti Loppuraportti Kainuun maakunta - Loppuraportti 2008 D:20 Julkaisija: Kainuun maakunta - PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi www.kainuu.fi Toimittajat:

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö Kainuuseen -hanke

Sosiaalialan kehittämisyksikkö Kainuuseen -hanke Sosiaalialan kehittämisyksikkö Kainuuseen -hanke Loppuraportti Kesäkuu 2009 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi ISSN 1795-5661

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyntiosoite Matarankatu 4, Jyväskylä Postiosoite

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikkö -

Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikkö - Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikkö - alueellinen vammaisasioiden kehittymisen ja eteenpäin menon moottori Loppuraportti Maarit Hiltunen-Toura Niina Parkkunen Arja Hakalisto 2009 SISÄLLYS 1 VAMMAISTYÖN

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä 22.5.2014 Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä Paikka: Satakunnan keskussairaala, Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori. B1 koulutusluokka (B-rakennus) Aika: pe 16.5 klo 9.00 14.00 Osallistujat Marjo Jasu,

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MUUTOS- JA KRIISITILANTEIDEN PALVELUPROSESSIEN KUVAAMINEN JA LAATUKRITEERIEN LUOMINEN TILAAJA-TUOTTAJAYHTEISTYÖLLÄ

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MUUTOS- JA KRIISITILANTEIDEN PALVELUPROSESSIEN KUVAAMINEN JA LAATUKRITEERIEN LUOMINEN TILAAJA-TUOTTAJAYHTEISTYÖLLÄ KEHITTÄMISPROJEKTIN RAPORTTI VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MUUTOS- JA KRIISITILANTEIDEN PALVELUPROSESSIEN KUVAAMINEN JA LAATUKRITEERIEN LUOMINEN TILAAJA-TUOTTAJAYHTEISTYÖLLÄ Laatija: Maria Ruuskanen Päiväys:

Lisätiedot

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon RAPORTTEJA 23 LOPPURAPORTTI soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen keski-suomessa 2005 2009 PIRKKO UUTTU, TIMO VALLIUS, HANNA JAKONEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI 2008 SISÄLTÖ 1. Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön taustaa 1.1 Osaamisklinikasta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) Toimintakertomus 2012 toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo.... 3 Johdanto... 4 OSA I: SOSIAALI- JA

Lisätiedot

Yhteistyö. Vastuuhenkilöt

Yhteistyö. Vastuuhenkilöt Tämä lyhyt opas kertoo pääasiat OK-hankkeen elinkaaresta ja toteuttamisesta. Se on tarkoitettu OK-hanketta hakeville ja käynnistäville järjestöille. Hankkeen toteuttajat löytävät tarkempia ohjeita myös

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN OHJE OHJAAMAAN YDINPROSESSIEN MUKAISTA ULKOPUOLISELLA PROJEKTIRAHOITUKSELLA TUETTUA TOIMINTAA

PROJEKTITOIMINNAN OHJE OHJAAMAAN YDINPROSESSIEN MUKAISTA ULKOPUOLISELLA PROJEKTIRAHOITUKSELLA TUETTUA TOIMINTAA POHJOIS-SAVON AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PROJEKTITOIMINNAN OHJE OHJAAMAAN YDINPROSESSIEN MUKAISTA ULKOPUOLISELLA PROJEKTIRAHOITUKSELLA TUETTUA TOIMINTAA Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot