VIESTINTÄSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 2015"

Transkriptio

1 Hankkeen (LIFE11 ENV/FI/905) Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa (IMPERIA) VIESTINTÄSUUNNITELMA JOHDANTO Tässä viestintäsuunnitelmassa esitetään toimet, joiden avulla EU/Life+ -hankkeen Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa (IMPERIA) tulokset ja tuotteet saatetaan eri kohderyhmien tietoon ja käytettäviksi. IMPERIA on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston Thule instituutin, Ramboll Oy:n ja SITO Oy:n yhteinen hanke, joka pyrkii parantamaan YVA/SOVA -prosessien järjestelmällisyyttä, läpinäkyvyyttä ja vuorovaikutusta sekä lisäämään yhteistyötä ja vuoropuhelua alan toimijoiden välillä. IMPERIAn perimmäisenä tavoitteena on parantaa tiedonvaihtoa, vuoropuhelua ja vaikutusmahdollisuuksia YVA- ja SOVA -menettelyissä sekä näin lisätä kansalaisten, hankevastaavien ja viranomaisten tyytyväisyyttä arviointeihin TAVOITTEET Tunnistaa ja kehittää hyviä arviointi- ja osallistumiskäytäntöjä Kehittää monitavoitearviointiin perustuvia lähestymistapoja ja työkaluja Soveltaa monitavoitearviointimenetelmää YVA/SOVA -pilottihankkeissa. Laatia ohjeistuksia ja suosituksia Lisätä vuoropuhelua eri toimijoiden välillä koskien YVA- ja SOVA-käytäntöjen kehittämistarpeita valtakunnallisesti Tehostaa uusien menetelmien ja hyvien käytänteiden käyttöönottoa tuottamalla koulutusmateriaalia ja järjestämällä koulutuksia Page 1/13

2 IMPERIAn ydinviestit ovat Tunnistamme, kehitämme ja levitämme hyviä toimintatapoja YVA- ja SOVA -hankkeiden laadukkaan toteutuksen tueksi. Parannamme menetelmällisiä valmiuksia sidosryhmien ja kansalaisten osallistumiseen ja näkemysten huomioonottamiseen YVA- ja SOVA -hankkeissa. VASTUUT IMPERIA -hankkeen työpaketti D.1 (Tiedotus, Jyväskylän yliopisto) hoitaa hankkeen yhteistä kansallista ja kansainvälistä viestintää. Työpaketti D.1 vastaa osaltaan myös hankkeen sisäisestä tiedonkulusta sekä seuraa muiden työpakettien viestintää. Työpaketti D.1 toimii yhteistyössä hankkeen partnerien ja SYKEn viestintäyksikön kanssa. Suomen ympäristökeskus (SYKE) vastaa omien työpakettiensa tai niiden osien alueellisesta ja paikallisesta viestinnästä sekä omalta osaltaan myös hankkeen sisäisestä, kansallisesta ja kansainvälisestä viestinnästä yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa. Työpaketti E.1 kokoaa siitä tiedot hankkeen viestintätapahtumista EU:lle Oulun yliopisto (Thule instituutti), Ramboll Oy ja SITO Oy vastaavat omien IMPERIA -työpakettiensa tai niiden osien (mm. pilottihankkeet) alueellisesta ja paikallisesta viestinnästä. Kunkin työpaketin vetäjä ja asiantuntijat ovat vastuussa oman viestintänsä sisällön oikeellisuudesta. Partnerit ja työpaketit ovat yhteydessä oman organisaationsa viestintäyksikköön tarpeen mukaan. HAASTEET YVA ja SOVA -hankkeet ovat monimutkaisia ja toimijoiden ulkopuolella heikosti tunnettuja. Hankkeisiin liittyy hyvin erilaisia sidosryhmiä ja intressitahoja. Monitavoitearviointi ja sen menetelmät ovat suurelle yleisölle tuntemattomia ja niistä viestiminen yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi on vaikeaa Kuinka saadaan paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien kiinnostus laajenemaan konkreettiseksi ja pitkäjänteiseksi osallistumiseksi pilottihankkeissa. Hankkeen sisäisen viestinnän ja tulosten julkistamisen haasteena ovat partnerija yhteistyöorganisaatioiden erilaiset toimintamallit ja viestinnälliset periaatteet. IMPERIA -hankkeen kokonaisuuden hahmottaminen viestinnässä on haasteellista. Tämän vuoksi onkin kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri työpakettien viestinnässä tuodaan esiin niiden liittyminen koko IMPERIA - hankkeeseen. Page 2/13

3 Tiedottaminen IMPERIA -hankkeen tavoitteista ja tuotoksista suurta yleisöä kiinnostavasti ja niin, että tiedotteet menevät läpi tiedotusvälineissä on haastavaa. Tiedostusvälineet kaipaavat konkreettisia esimerkkejä ja siksi tiedottaminen kannattaa ensisijaisesti kytkeä pilottihankkeisiin. Toisaalta kaivoshankkeisiin liittyvien ympäristöongelmien vuoksi IMPERIAn kaltaiselle hankkeelle, jossa parannetaan suunnittelukäytäntöjä, on yhteiskunnallista tilausta. Tästä johtuen on hyvinkin mahdollista, että hanke herättää laajempaa kiinnostusta. TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT Kansalliset ja paikalliset sidosryhmät Ympäristöministeriö: YVA- ja SOVA -lainsäädännön ja menettelyjen kehittämisestä sekä yhteysviranomaisten koulutuksesta vastaava viranomainen. Hankkeen osarahoittaja. Maa- ja metsätalousministeriö: Vastaa pilottina olevan tulvariskien hallinnan suunnittelun ohjauksesta ja lainsäädännöstä. Hankkeen osarahoittaja. ELY keskukset: Mm. YVA -yhteysviranomainen ja hankkeiden valvoja. Tulvariskien hallinnan suunnittelussa vastaa toimenpidesuositusten laatimisesta yhdessä maakuntaliittojen kanssa. Maakuntaliitot Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset YVA ry Hankevastaavat YVA -konsultit Pilottikohteiden ja niiden lähiympäristön asukkaat ja muut alueen käyttäjät Kunnalliset päätöksentekijät ja virkamiehet Ympäristöjärjestöt Kansalaiset Kansalliset YVA- ja SOVA -menettelyyn liittyvät työryhmät o Ympäristöministeriön työryhmä, jonka tavoitteena on YVA -käytäntöjen parantaminen ja harmonisointi. Ryhmä on aloittanut toimintansa 11/2012 ja sen tuloksia odotetaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Ryhmän sihteerinä toimii Jorma Jantunen. IMPERIA -hankkeen toivotaan tuottavan kehittämisehdotuksia ryhmälle. Kansainväliset sidosryhmät Muiden valtioiden YVA- ja SOVA -toimijat ja alan tutkijat Tanskan ja Ruotsin YVA -keskukset Euroopan komissio: LIFE+ tiimi Page 3/13

4 Muut kansalliset ja kansainväliset hankkeet Tekesin Green Mining -ohjelman hankkeet, kuten valmistelussa oleva Sustainable Acceptable Mining (SAM, VTT, GTK, SYKE). SAM -hanke voi tukea vuoropuhelun ja yhteistyön syntymisessä IMPERIA -hankkeen ja kaivosyhtiöiden välillä. Kaivannaisteollisuuden toimintaohjelma ja työryhmät. Toimintaohjelman tavoitteena on nostaa Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi. Toimintaohjelman laatiminen tehdään yhdeksässä temaattisessa ryhmässä. Mika Marttunen osallistuu työryhmän Elinkeinojen välisten synergioiden etsintä ja intressiriitojen rakentava käsittely toimintaan. Muut EU-hankkeet o Groundwater and Dependent Ecosystems: New Scientific and Technological Basis for Assessing Climate Change and Land-use Impacts on Groundwater (GENESIS). Hankkeessa on sovellettu monitavoitearviointia ja kehitetty Excel-laskentamalli. o Kerran vuodessa (joulu-tammikuussa) tehdään LIFE+ projektitietokannassa haku IMPERIAn kanssa samansuuntaisia tavoitteita omaavien hankkeiden löytämiseksi. TOIMEENPANOSUUNNITELMA Yleistä Työpaketit hoitavat itse pilottihankkeisiin liittyvän tiedottamisen. D.1 (Jyväskylän yliopisto) voi tukea työpaketteja olemalla yhteydessä hankkeen partnerien tiedotusyhdyshenkilöiden/-yksiköiden kanssa. Pilottihankkeisiin liittyvät tiedotteet ovat hankkeen julkisuuden kannalta oleellisimpia, koska konkreettisten tapahtumien ja tuotosten kiinnostavuus medialle ja kansalaisille on huomattavasti suurempaa kuin hankkeen menetelmäkehitykseen liittyvän toiminnan kuvaaminen. Viestintää rytmitetään siten, että työpaketti D.1 ja kunkin työpaketin vastaava suunnittelevat kaikille työpaketeille alustavat kansallisen tason tiedottamisajankohdat esim. keskeisten raporttien julkistamisen yhteydessä. D.1:n johdolla tunnistetaan työpaketeittain sellaisia tuloksia/tuotoksia, joista voidaan tuottaa alueellisesti/valtakunnallisesti kiinnostava tiedote. Viestinnästä tehdään aikataulu, johon merkitään hankkeen kannalta tärkeimmät merkkipaalut sekä työpakettien toiminnan ja tulosten arvioitu julkistamisaika (ks. Taulukko 1). Arvioidusta ajankohdasta voidaan poiketa (takarajoja ylittämättä), jos tiedottaminen jossakin toisessa vaiheessa nähdään tarkoituksenmukaisempana. Page 4/13

5 Sisäinen viestintä Sisäisessä viestinässä keskeisiä keinoja ovat työpajat, eri työryhmien kokoukset (johtoryhmä, projektiryhmä, työpakettikohtaiset ryhmät, adhoc -ryhmät), sähköpostit, IMPERIA -ajantasa sekä KAIKU -työskentelytila. D.1:n ydinryhmä (vetäjä, taloussihteeri sekä tarvittaessa muita) kokoontuu aina tarvittaessa. IMPERIA -ajantasa on koko hankkeen parisivuinen tiedotuslehti, joka toimitetaan E.1: ja D.1:n toimesta noin kahden kuukauden välein koko hankkeen ajan. Työpakettien vastuuhenkilöt toimittavat lyhyesti omat ajankohtaiset uutisensa tätä varten. Sisäistä tiedotusta hoidetaan tarpeen mukaan sähköpostilla jakelulistojen kautta. Useiden eri jakelulistojen käytöllä pyritään välttämään laajan jakelulistan käyttöä ja siten minimoimaan turhien viestin aiheuttamaa rasitusta hankkeeseen osallistuville. Työpaketti E.1 (Hankkeen johtaminen, SYKE) päivittää omat jakelulistansa puolen vuoden välein. Jakelulistat: o Työpakettien vetäjien ja heidän varahenkilöidensä jakelu ja o Laaja jakelu, jossa ovat mukana kaikki IMPERIA -hankkeessa työskentelevät. SITOn Kaiku -järjestelmää (https://kaiku.sito.fi) käytetään vuorovaikutusalustana hankkeen sisäisessä käytössä sekä suurten tiedostojen jakeluun. Alueelle pääsyyn tarvitaan kutsu Kaikua käyttävältä IMPERIA -hankkeen jäseneltä sekä tunnus (sähköpostiosoite) ja salasana. IMPERIA -hankkeen Adobe Connect -videoneuvotteluhuone (https://connect.jyu.fi/imperia/) on käytettävissä kaikkeen hankkeeseen liittyvään palaveritoimintaan. Connect -huoneen käyttöön tarvitaan Jyväskylän yliopiston Connect -valvoja (Host), joka voi antaa kokouksen muille osallistujille tarvittavat oikeudet. Osallistujat tarvitsevat mikrofonikuulokkeet ja toimivan verkkoyhteyden. Osallistujat eivät tarvitse tilaan tunnuksia vaan kirjautuvat sisään vierailijoina. Ulkoinen viestintä Kansallinen viestintä IMPERIAsta viestittäessä on käytettävä aina EU Life+ -logoa ja hankkeen EU:lta saamaa projektinumeroa (LIFE11 ENV/FI/905) sekä hankkeen logoa. IMPERIAn verkkosivut suomeksi joilla hankkeen yleiskuvaus myös ruotsiksi. Verkkosivuja päivitetään säännöllisesti, vähintää 2kk:n välein. IMPERIAn hanke-esite: Yleisesite tehdään hankkeen alkaessa suomeksi Kaikki työpaketit jakavat esitettä hanketta esitellessään. Esite on saatavissa sähköisessä muodossa IMPERIAn verkkosivuilla. IMPERIAsta laaditaan lyhyt suomenkielinen PowerPoint-yleisesittely, joka jaetaan työpaketeille käytettäväksi esim. esitelmissä. Hankkeen esittelyissä (seminaareissa, tms.) käytetään SYKEn viestintäyksikön laatimaa IMPERIA - diapohjaa IMPERIA -tiedotusposteri (infotaulu): Pidetään EU:n ohjeen mukaan esillä paikoissa, joissa IMPERIA -hanketta toteutetaan. Posteri on näkyvillä kaikissa partneriorganisaatioissa sekä pilottihankkeiden maastokohteissa Posteri on nähtävissä myös IMPERIA -verkkosivuilla. Page 5/13

6 IMPERIA -hankkeesta kerrotaan eri seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa, myös pilottihankkeiden yleisötilaisuuksissa Partnerit ylläpitävät omia verkkosivujaan, joihin on linkitys IMPERIAn verkkosivuilta. IMPERIA -sivustolle linkitetään myös hankkeessa tuotetut sähköiset materiaalit partneri- ja yhteistyöorganisaatioiden sivuilta. Hankeseminaarit ja yleisötilaisuudet: Hankkeen työpajoista ja muista tapahtumista tehdään tapauskohtaisesti harkiten tiedotteita. D.1 tiedottaa valtakunnallisen tason tapahtumista tarvittaessa yhteistyössä SYKEn viestintäyksikön kanssa, työpaketit järjestävät oman aihepiirinsä tilaisuudet ja hoitavat niiden tiedotuksen. Myös EU/Life+ -monitoroijalle tulee tiedottaa ja lähettää kutsu isompiin tapahtumiin. Yhteenvedot työpajoista ja yleisötilaisuuksista ovat nähtävillä IMPERIAn verkkosivuilla (Raportteja ja julkaisuja). Opetusmateriaali ja kurssit: Päävastuu kurssin järjestämisestä ja koulutusmateriaalin suunnittelusta on D.1:llä. Työpakettien vastuulliset vetäjät hoitavat kurssien asiasisällön suunnittelun. Koulutusmateriaalissa ja kursseilla käytetään IMPERIAssa käyttöönotettua yhteistä ilmettä. IMPERIA:n toteuttamiseen osallistuvat henkilöt osallistuvat jokavuotiseen YVA - päivään ja esittelevät siellä hanketta ja sen tuotoksia. Ammatilliset julkaisut, kuten Impakti-lehti, joihin tarjotaan artikkeleita eri työpaketeista. Ympäristöhallinnon Ympäristö-lehti (http://www.ymparisto.fi/ymparistolehti), jonka kohderyhmänä ovat yritykset ja hallinto. Artikkeliin valitaan yleisöä kiinnostava osahanke, jonka näkökulmasta koko hanketta esitellään. Koko hankkeesta tässä on vain tietoisku. Ajankohtaa ei ole päätetty. Työpaketti D.1 ja SYKEn viestintäyksikkö koordinoivat. Vesikirje: SYKEssä laaditaan 4 kertaa vuodessa ilmestyvää Vesikirjettä, jolla on laaja jakelu. Hankkeesta laaditaan 2-3 juttua. Kansainvälinen viestintä IMPERIAsta viestittäessä on käytettävä aina EU Life+ -logoa ja hankkeen EU:lta saamaa projektinumeroa (LIFE11 ENV/FI/905) sekä hankkeen logoa. IMPERIAn englanninkieliset verkkosivut: IMPERIA -hanke-esite englanniksi. Kaikki työpaketit jakavat esitettä hanketta esitellessään. Esite on saatavilla myös sähköisessä muodossa IMPERIAn verkkosivuilla. IMPERIA -tiedotteet englanniksi. Tiedotteet tehdään myös englanniksi ja ne ovat saatavilla myös sähköisessä muodossa IMPERIAn verkkosivuilla. IMPERIAsta laaditaan lyhyt PowerPoint-yleisesittely (en), joka jaetaan työpaketeille käytettäväksi esim. esitelmissä. IMPERIA -hankkeen suulliset esittelyt kv. tilaisuuksissa. Esiintyvä henkilö vastaa itse esityksensä sisällön tuottamisesta. IMPERIAa ja sen tuotoksia esitellään kansainvälisessä IAIA:n konferenssissa vuosina 2013 (Calgary, Kanada) ja Esittelyposterit tieteellisissä ja muissa kv. kokouksissa. Työpaketit tekevät omat posterinsa, D.1 tekee koko hanketta esittelevät. Page 6/13

7 Julkaisut kansainvälisissä tieteellisissä sarjoissa (mm. Environmental Impact Assessment Review ja Impact Assessment and Project Appraisal) ja ammatillisissa julkaisuissa. Työpaketit tekevät julkaisut kukin omalta toimintaalueeltaan oman suunnitelmansa mukaan. Kansallinen ja kansainvälinen viestintä Hankeraportit (deliverables): Hankkeessa tuotetaan suuri määrä raportteja. Raportit julkaistaan sähköisesti, osin myös painettuna (mm. synteesiraportti ja yleistajuinen raportti). Raporttien kieli on pääasiassa suomi, mutta osa julkaistaan myös englanniksi. Kaikissa englanninkielisissä raporteissa on tiivistelmä suomeksi ja suomenkielisissä englanniksi. Englanniksi laaditaan raportit, joiden arvellaan kiinnostavan myös ulkomailla ja/tai joista on tarkoitus laatia kv. artikkeli. Raportit ovat nähtävillä IMPERIAn verkkosivuilla (Raportteja ja julkaisuja). VIESTINNÄN ONNISTUMISEN SEURANTA Lista IMPERIAa käsittelevistä tv-, radio-, internet- ja lehtijutuista sekä pidetyistä kokousesitelmistä (Työpaketti E.1, SYKE). Lista tiedotustapahtumista on nähtävillä IMPERIAn verkkosivuilla. SYKE toimittaa työpaketille D.1 päivitykset listaan säännöllisin väliajoin. Itsearviointi, joka tehdään elokuussa 2014 ja hankkeen lopussa. Itsearviointi kuvaa hankkeessa työskennelleiden tahojen omaa käsitystä tiedotuksen onnistumisesta. Verkkosivujen kävijämäärät. Kävijämäärälaskurit kuvaavat asiakkaiden kiinnostusta hankkeeseen, mutta sisältävät paljon epävarmuustekijöitä (mm. hakukoneiden indeksointien yms. tilastoituminen käyttäjiksi lisää ns. kävijämääriä virheellisesti). Page 7/13

8 Taulukko 1. IMPERIA -hankkeen viestintä: aikataulu, suunnitelma ja vastuutahot. Viestintätapa Ensisijaiset kohderyhmät Aikataulu ja suunnitelma Vastuutaho(t) IMPERIA -hankkeessa Hankkeen sisäinen viestintä Sähköposti (koordinaattorien, työpakettien vastuuhenkilöiden ja laaja jakelulista) Hankkeen toimijat Koko hankkeen ajan Työpaketti E.1 ja muut työpaketit IMPERIA -ajantasa Hankkeen toimijat Kuukausittain koko hankkeen ajan SITOn projektialusta Kaiku Hankkeen toimijat Käytössä koko hankkeen ajan Työpaketit D.1 ja E.1 sekä muut työpaketit Työpaketti B.1A Connect -videoneuvottelutila https://connect.jyu.fi/imperia/ Hankkeen toimijat Käytössä koko hankkeen ajan Työpaketti D.1 Työpajat Hankkeen toimijat Useita kertoja vuodessa hankkeen aikana Työpaketti E.1 ja muut työpaketit Ohjausryhmän kokoukset Hankkeen toimijat ja sidosryhmät 1 2 kertaa vuodessa koko hankkeen ajan Työpaketti E.1 Hankekokoukset (johtoryhmä, työpakettien vetäjien kokoukset) Hankkeen toimijat Tarvittaessa Työpaketti E.1 Kansallinen ja kansainvälinen viestintä IMPERIA -hankkeen verkkosivut (pääsivu su, ru, en) Sidosryhmät ja kansalaiset Pidetään yllä Jyväskylän yliopiston sivuilla Työpaketti D.1 IMPERIA -hanke-esitteet (su, en) Sidosryhmät ja kansalaiset, erityisesti piloteissa mukava olevat 2013 alussa hanketta yleisesti kuvaava esite, joka on esillä IMPERIAn verkkosivulla Työpaketit D.1 ja E.1 yhdessä SYKEn viestintäyksikön kanssa Page 8/13

9 Viestintätapa Ensisijaiset kohderyhmät Aikataulu ja suunnitelma Vastuutaho(t) IMPERIA -hankkeessa Mediatuotteet ja palvelut (su, en) Sidosryhmät ja kansalaiset, erityisesti pilottihankealueiden asukkaat Ensimmäinen, Piiparinmäki- Lammaslamminkankaan - pilottihankkeesta tehtävä tiedote 1/2013. Tarvittaessa laajempi tiedote samassa yhteydessä. Työpaketti E.1 yhdessä SYKEn viestintäyksikön ja pilottihankkeeseen osallistuvien organisaatioiden kanssa Tiedotteet 1-6: hankkeen tuloksia käsittelevät lehdistötiedotteet 6/2013, 11/2014, 1/2015, 3/2015 ja 6/2015. Tiedotteet arkistoidaan IMPERIA -sivuston mukana YVAKO -portaaliin sekä SYKEn www-sivuille tiedotearkistoon. Hankehaavi (su), maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toteutetussa tutkimushankekuvausten verkkohakemistossa, Ympäristöhallinto ja muut hankkeet Vuoden 2013 aikana Työpaketti E.1 Sähköiset PowerPoint-yleisesittelyt IMPERIAsta (su, en) Vuoden 2012 lopussa. Laaditaan koko hankkeelle yhteisiä PowerPoint-dioja, joita työpaketit voivat käyttää esitellessään IMPERIAa esitelmien ym. yhteydessä. Työpaketti D.1 Page 9/13

10 Viestintätapa Ensisijaiset kohderyhmät Aikataulu ja suunnitelma Vastuutaho(t) IMPERIA -hankkeessa IMPERIA -tiedotusposteri (su) ja työpakettien hankeposterit eri tilaisuuksiin (su, en) Partneri- ja yhteistyöorganisaatioiden henkilökunta ja vierailijat (tiedotusposteri) sekä kansallinen ja kansainvälinen YVA -toimijoiden yhteisö (hankeposterit) Koko hanketta yleisesti esittelevä englanninkielinen posteri Nordic-Baltic Environmental Impact Assessment -kokoukseen Kuresaaressa, Virossa Työpaketti D.1 Vuoden 2013 alussa suomenkielinen tiedotusposteri, joka on pidettävä EU-ohjeiden mukaan esillä kaikissa yhteyksissä joissa toimitaan IMPERIA -rahoituksella (partneriorganisaatiot). Työpaketit Postereista tehdyt pdf-tiedostot laitetaan IMPERIAn verkkosivuille Työpaketit Kukin työpaketti tekee myös tarpeen mukaan omia postereita. Työpaketit Esitetaulut pilottialueilla. Pilottialueiden asukkaat ja vierailijat Esitetaulut sijoitetaan helposti saavutettavalle paikalle pilottialueilla. Esitetauluissa käytetään IMPERIAssa käyttöönotettua yhteistä ilmettä. Työpaketti D.1 IMPERIA -hankkeen esittelyt ja ympäristövaikutusten arvioinnista kertominen eri tilaisuuksissa Pilotteihin osallistuvat kansalaiset ja kaikki YVAasioista kiinnostuneet Kaikki työpaketit hoitavat koko hankkeen ajan. Työpaketit Page 10/13

11 Viestintätapa Ensisijaiset kohderyhmät Aikataulu ja suunnitelma Vastuutaho(t) IMPERIA -hankkeessa Partnereiden omat verkkosivut, joihin linkitys IMPERIAn verkkosivuilta. Partneriorganisaatioiden toimintaan osallistuvat ja asiakkaat Koko hankkeen ajan. Partnerit + työpaketti D.1 Hankeseminaarit ja yleisötilaisuudet (deliverables). Konsultit, ympäristöviranomaiset ja ympäristöjärjestöt (hankeseminarit) ja pilottialueiden asukkaat (yleisötilaisuudet) Hankkeen seminaareista tehdään tapauskohtaisesti harkiten tiedotteita. Työpaketit järjestävät oman alansa seminaarit ja yleisötilaisuudet, ja hoitavat niiden tiedotuksen. Myös EU/Life+ -yhteyshenkilölle tulee tiedottaa ja lähettää kutsu isompiin seminaareihin. Yhteenvedot seminaareista, työpajoista ja yleisötilaisuuksista ovat nähtävillä IMPERIAn verkkosivuilla (Raportteja ja julkaisuja). Työpaketit D.1 ja E.1 tarvittaessa yhdessä SYKEn viestintäyksikön kanssa, kaikki työpaketit Työpakettien omat yhteydenotot alueelliseen mediaan. Partnereiden toiminta-alueiden ja pilottialueiden asukkaat SYKEn viestintäyksikkö voi tarvittaessa neuvoa ja avustaa yhteyksien ottamisessa. Viestinnässä on tapauskohtaisesti huomioitava myös eri partneriorganisaatioiden viestinnän periaatteet. Kaikki Työpaketit, SYKEn viestintäyksikkö Page 11/13

12 Viestintätapa Ensisijaiset kohderyhmät Aikataulu ja suunnitelma Vastuutaho(t) IMPERIA -hankkeessa Hankeraportit, (deliverables) (su, en) 1. Työpakettikohtaiset raportit 2. Kokoavat raportit v syksyllä: Synteesiraportti (su, en) ja Sidosryhmäraportti (su, en) YVA-alan toimijat 1.) Työpakettien hankkeen aikana tuottamat, hankesuunnitelmassa mainitut raportit. 2.) Kokoavat raportit 2015 syksyllä. Kaikki raportit julkaistaan ainakin IMPERIAn verkkosivuilla heti ilmestyttyään. 1. Kaikki Työpaketit, 2. Työpaketit D.1 ja E.1 Opetusmateriaali ja kurssit. Konsultit ja ympäristöviranomaiset Koulutusmateriaaleja liittyen monitavoitearviointiin ja ympäristövaikutusten arviointiin valmistuu keväällä 2015 ja ne ovat saatavilla IMPERIAn verkkosivulla. Kurssi hankkeen tuottamista menetelmistä järjestetään syksyllä Opetusmateriaalissa ja kursseissa käytetään IMPERIAssa käyttöönotettua yhteistä ilmettä. Työpaketti D.1 Artikkelit ammatillisissa julkaisuissa (Esim. Impakti) (su) ja kv. tieteellisissä sarjoissa (en) Konsultit, ympäristöviranomaiset, YVAasioista kiinnostuneet sekä YVA-alan tutkijat Kukin työpaketti tuottaa omista osahankkeistaan oman suunnitelmansa mukaan. Tiedotetaan Suomessa/kansainvälisesti harkinnan mukaan Artikkelin julkaissut Työpaketit D.1 ja E.1 tarvittaessa yhdessä SYKEn viestintäyksikön kanssa Page 12/13

13 Viestintätapa Ensisijaiset kohderyhmät Aikataulu ja suunnitelma Vastuutaho(t) IMPERIA -hankkeessa Ympäristö -lehti (su). Ympäristöhallinnon aikakauslehti, jonka kohderyhmänä ovat suomalaiset yritykset ja hallinto. Ympäristöviranomaiset ja konsultit Hankkeen aikana. Etsitään yleisöä kiinnostava osahanke, jonka näkökulmasta hanketta esitellään. Koko hankkeesta vain tietoisku. Työpaketti D.1, Ympäristö-lehden toimitus SYKEssä Esitys Life11 Kick Off -tapahtumassa Muut Life+ -hankkeet Lontoo Työpaketti E.1 Esitys EU:n Green Week -tapahtumassa LIFE Newsletter (en). Verkossa ilmestyvä EU:n ylläpitämä tiedotussivusto ja -kirje, joissa voi esitellä Life+ -hankkeita. newsletter/index.htm EU, ympäristöalan toimijat ja muut EU-hankkeet Muut EU-hankkeet ja niistä kiinnostuneet Bryssel 2015 Työpaketti E Työpaketit D.1 ja E.1 tarvittaessa yhdessä SYKEn viestintäyksikön kanssa Page 13/13

TYÖSUUNNITELMA. Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis

TYÖSUUNNITELMA. Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis 24.10.2012 TYÖSUUNNITELMA Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin

Lisätiedot

Suunnitelma käsitellään Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 8.12.2009.

Suunnitelma käsitellään Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 8.12.2009. Viestintäsuunnitelma Liite x 1(17) Maa ja metsätalousministeriön maaseutuverkosto ja maaseudun kehittämisyksiköiden sekä Maaseutuviraston yhdistetty viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

LUONNOS 5.2.2014. Kuopion kaupungin VIESTINTÄOHJE

LUONNOS 5.2.2014. Kuopion kaupungin VIESTINTÄOHJE LUONNOS 5.2.2014 Kuopion kaupungin VIESTINTÄOHJE Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut 2014 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat 1.2 Viestinnän periaatteet 1.3 Perusviestit

Lisätiedot

Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005

Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005 Opetusministeriön julkaisuja 2003:36 Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Vyyhti verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla

Vyyhti verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla 1/(15) Sisällys Yleistä hankkeen toteuttamisesta... 1 Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen... 2 Viestintä ja graafinen ohjeistus... 2 Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä...

Lisätiedot

TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 1 (17)

TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 1 (17) TEAM-liittoprojekti LOPPURAPORTTI 1 (17) VIESTINTÄTYÖRYHMÄ Työryhmän kokoonpano Tuomo Lilja Kemia, puheenjohtaja, tammikuu 2008 Heikki Piskonen Metalli, puheenjohtaja, tammikuu 2008 Tarja Paajanen Kemia

Lisätiedot

Etelä-Suomen EAKR Maakunnan liittojen alueellinen viestintäsuunnitelma

Etelä-Suomen EAKR Maakunnan liittojen alueellinen viestintäsuunnitelma Etelä-Suomen EAKR Maakunnan liittojen alueellinen viestintäsuunnitelma MYR-käsittelyyn maakunnissa Käsitelty Etelä-Suomen EAKR koordinaatiotyöryhmässä 8.1.2015 Tämä viestintäsuunnitelma on laadittu työ-

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

Internet-pohjainen osallistuminen ympäristövaikutusten arvioinnissa

Internet-pohjainen osallistuminen ympäristövaikutusten arvioinnissa Report on the Experiences of Internet Participation Part 1: Internet Participation in Environmental Impact Assessment: Experiences of Internet Participation and Comparison of Application Opportunities

Lisätiedot

Hankeviestinnän opas. Laatua EMOTR -hankkeisiin

Hankeviestinnän opas. Laatua EMOTR -hankkeisiin Hankeviestinnän opas Laatua EMOTR -hankkeisiin HANKE- VIESTINNÄN OPAS Laatua EMOTR -hankkeisiin Sisällysluettelo Johdanto 1. Mitä viestintä, yhteisöviestintä ja tiedotus ovat? 2. Miksi hankkeesta tiedotetaan

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013 Luonnos Maaseutuverkoston avoin kuulemistilaisuus 18.4.2007 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013 Maa- ja metsätalousministeriö Huhtikuu 2007 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Competitive Advantage by Safety CAFE. Viestintäsuunnitelma 2011 2013 1 /10

Competitive Advantage by Safety CAFE. Viestintäsuunnitelma 2011 2013 1 /10 Competitive Advantage by Safety CAFE Viestintäsuunnitelma 2011 2013 1 /10 1. Yleistä Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka on meriliikenteen, meriturvallisuuden ja meriympäristön tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman VIESTINTÄSUUNNITELMA 2011

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman VIESTINTÄSUUNNITELMA 2011 # 42712 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman VIESTINTÄSUUNNITELMA 2011 Viestintäsuunnitelman on laatinut maa ja metsätalousministeriön maaseutuverkosto ja maaseudun kehittämisyksiköiden sekä Maaseutuviraston

Lisätiedot

kehittämishanke Projektiryhmän loppuraportti Maahanmuutto

kehittämishanke Projektiryhmän loppuraportti Maahanmuutto Maahanmuuttohallinnon viestinnän kehittämishanke Projektiryhmän loppuraportti Maahanmuutto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 6/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.3.2010 Tekijät

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset on laatinut ohjelman viestintää yhteen sovittava ryhmä ja ne on hyväksytty seurantakomiteassa 3.10.2014.

Viestinnän linjaukset on laatinut ohjelman viestintää yhteen sovittava ryhmä ja ne on hyväksytty seurantakomiteassa 3.10.2014. 3.10.2014 Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 viestinnän strategiset linjaukset Viestinnän linjaukset koskevat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ohjelmakaudella 2014 2020 ja siitä viestivää

Lisätiedot

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA Väliraportti Huhtikuu 2003 syyskuu 2003 Lahdessa 14.10.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAVOITTEET 3 2.

Lisätiedot

Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma 2015

Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma 2015 Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma 2015 THL, Työterveyslaitos, STUK Evira, Fimea, Ilmatieteen laitos, KELA, SYKE, VATT, VTT 13.3.2015 1 Mikä SOTERKO on? SOTERKO-perheeseen kuuluvat THL, TTL, STUK, EVIRA,

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys

TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018... 1 Sisällys... 1 1. TTYY ja toiminnan tavoitteet... 2 1.1. TTYY:n viestinnän periaatteita... 2 1.2. TTYY:n suhde TTY:n

Lisätiedot

TOVITUKI TUNNETUKSI Aikapankkiperiaatteella toimivan inhimillisen tuen verkoston toimintamallin kehittäminen ja levittäminen 2013 2017

TOVITUKI TUNNETUKSI Aikapankkiperiaatteella toimivan inhimillisen tuen verkoston toimintamallin kehittäminen ja levittäminen 2013 2017 TOVITUKI TUNNETUKSI Aikapankkiperiaatteella toimivan inhimillisen tuen verkoston toimintamallin kehittäminen ja levittäminen 2013 2017 VUODEN 2015 TOIMINTASUUNNITELMA YLEISTÄ PROJEKTIN TOIMINNASTA Hankkeen

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot