VIESTINTÄSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 2015"

Transkriptio

1 Hankkeen (LIFE11 ENV/FI/905) Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa (IMPERIA) VIESTINTÄSUUNNITELMA JOHDANTO Tässä viestintäsuunnitelmassa esitetään toimet, joiden avulla EU/Life+ -hankkeen Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa (IMPERIA) tulokset ja tuotteet saatetaan eri kohderyhmien tietoon ja käytettäviksi. IMPERIA on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston Thule instituutin, Ramboll Oy:n ja SITO Oy:n yhteinen hanke, joka pyrkii parantamaan YVA/SOVA -prosessien järjestelmällisyyttä, läpinäkyvyyttä ja vuorovaikutusta sekä lisäämään yhteistyötä ja vuoropuhelua alan toimijoiden välillä. IMPERIAn perimmäisenä tavoitteena on parantaa tiedonvaihtoa, vuoropuhelua ja vaikutusmahdollisuuksia YVA- ja SOVA -menettelyissä sekä näin lisätä kansalaisten, hankevastaavien ja viranomaisten tyytyväisyyttä arviointeihin TAVOITTEET Tunnistaa ja kehittää hyviä arviointi- ja osallistumiskäytäntöjä Kehittää monitavoitearviointiin perustuvia lähestymistapoja ja työkaluja Soveltaa monitavoitearviointimenetelmää YVA/SOVA -pilottihankkeissa. Laatia ohjeistuksia ja suosituksia Lisätä vuoropuhelua eri toimijoiden välillä koskien YVA- ja SOVA-käytäntöjen kehittämistarpeita valtakunnallisesti Tehostaa uusien menetelmien ja hyvien käytänteiden käyttöönottoa tuottamalla koulutusmateriaalia ja järjestämällä koulutuksia Page 1/13

2 IMPERIAn ydinviestit ovat Tunnistamme, kehitämme ja levitämme hyviä toimintatapoja YVA- ja SOVA -hankkeiden laadukkaan toteutuksen tueksi. Parannamme menetelmällisiä valmiuksia sidosryhmien ja kansalaisten osallistumiseen ja näkemysten huomioonottamiseen YVA- ja SOVA -hankkeissa. VASTUUT IMPERIA -hankkeen työpaketti D.1 (Tiedotus, Jyväskylän yliopisto) hoitaa hankkeen yhteistä kansallista ja kansainvälistä viestintää. Työpaketti D.1 vastaa osaltaan myös hankkeen sisäisestä tiedonkulusta sekä seuraa muiden työpakettien viestintää. Työpaketti D.1 toimii yhteistyössä hankkeen partnerien ja SYKEn viestintäyksikön kanssa. Suomen ympäristökeskus (SYKE) vastaa omien työpakettiensa tai niiden osien alueellisesta ja paikallisesta viestinnästä sekä omalta osaltaan myös hankkeen sisäisestä, kansallisesta ja kansainvälisestä viestinnästä yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa. Työpaketti E.1 kokoaa siitä tiedot hankkeen viestintätapahtumista EU:lle Oulun yliopisto (Thule instituutti), Ramboll Oy ja SITO Oy vastaavat omien IMPERIA -työpakettiensa tai niiden osien (mm. pilottihankkeet) alueellisesta ja paikallisesta viestinnästä. Kunkin työpaketin vetäjä ja asiantuntijat ovat vastuussa oman viestintänsä sisällön oikeellisuudesta. Partnerit ja työpaketit ovat yhteydessä oman organisaationsa viestintäyksikköön tarpeen mukaan. HAASTEET YVA ja SOVA -hankkeet ovat monimutkaisia ja toimijoiden ulkopuolella heikosti tunnettuja. Hankkeisiin liittyy hyvin erilaisia sidosryhmiä ja intressitahoja. Monitavoitearviointi ja sen menetelmät ovat suurelle yleisölle tuntemattomia ja niistä viestiminen yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi on vaikeaa Kuinka saadaan paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien kiinnostus laajenemaan konkreettiseksi ja pitkäjänteiseksi osallistumiseksi pilottihankkeissa. Hankkeen sisäisen viestinnän ja tulosten julkistamisen haasteena ovat partnerija yhteistyöorganisaatioiden erilaiset toimintamallit ja viestinnälliset periaatteet. IMPERIA -hankkeen kokonaisuuden hahmottaminen viestinnässä on haasteellista. Tämän vuoksi onkin kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri työpakettien viestinnässä tuodaan esiin niiden liittyminen koko IMPERIA - hankkeeseen. Page 2/13

3 Tiedottaminen IMPERIA -hankkeen tavoitteista ja tuotoksista suurta yleisöä kiinnostavasti ja niin, että tiedotteet menevät läpi tiedotusvälineissä on haastavaa. Tiedostusvälineet kaipaavat konkreettisia esimerkkejä ja siksi tiedottaminen kannattaa ensisijaisesti kytkeä pilottihankkeisiin. Toisaalta kaivoshankkeisiin liittyvien ympäristöongelmien vuoksi IMPERIAn kaltaiselle hankkeelle, jossa parannetaan suunnittelukäytäntöjä, on yhteiskunnallista tilausta. Tästä johtuen on hyvinkin mahdollista, että hanke herättää laajempaa kiinnostusta. TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT Kansalliset ja paikalliset sidosryhmät Ympäristöministeriö: YVA- ja SOVA -lainsäädännön ja menettelyjen kehittämisestä sekä yhteysviranomaisten koulutuksesta vastaava viranomainen. Hankkeen osarahoittaja. Maa- ja metsätalousministeriö: Vastaa pilottina olevan tulvariskien hallinnan suunnittelun ohjauksesta ja lainsäädännöstä. Hankkeen osarahoittaja. ELY keskukset: Mm. YVA -yhteysviranomainen ja hankkeiden valvoja. Tulvariskien hallinnan suunnittelussa vastaa toimenpidesuositusten laatimisesta yhdessä maakuntaliittojen kanssa. Maakuntaliitot Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset YVA ry Hankevastaavat YVA -konsultit Pilottikohteiden ja niiden lähiympäristön asukkaat ja muut alueen käyttäjät Kunnalliset päätöksentekijät ja virkamiehet Ympäristöjärjestöt Kansalaiset Kansalliset YVA- ja SOVA -menettelyyn liittyvät työryhmät o Ympäristöministeriön työryhmä, jonka tavoitteena on YVA -käytäntöjen parantaminen ja harmonisointi. Ryhmä on aloittanut toimintansa 11/2012 ja sen tuloksia odotetaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Ryhmän sihteerinä toimii Jorma Jantunen. IMPERIA -hankkeen toivotaan tuottavan kehittämisehdotuksia ryhmälle. Kansainväliset sidosryhmät Muiden valtioiden YVA- ja SOVA -toimijat ja alan tutkijat Tanskan ja Ruotsin YVA -keskukset Euroopan komissio: LIFE+ tiimi Page 3/13

4 Muut kansalliset ja kansainväliset hankkeet Tekesin Green Mining -ohjelman hankkeet, kuten valmistelussa oleva Sustainable Acceptable Mining (SAM, VTT, GTK, SYKE). SAM -hanke voi tukea vuoropuhelun ja yhteistyön syntymisessä IMPERIA -hankkeen ja kaivosyhtiöiden välillä. Kaivannaisteollisuuden toimintaohjelma ja työryhmät. Toimintaohjelman tavoitteena on nostaa Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi. Toimintaohjelman laatiminen tehdään yhdeksässä temaattisessa ryhmässä. Mika Marttunen osallistuu työryhmän Elinkeinojen välisten synergioiden etsintä ja intressiriitojen rakentava käsittely toimintaan. Muut EU-hankkeet o Groundwater and Dependent Ecosystems: New Scientific and Technological Basis for Assessing Climate Change and Land-use Impacts on Groundwater (GENESIS). Hankkeessa on sovellettu monitavoitearviointia ja kehitetty Excel-laskentamalli. o Kerran vuodessa (joulu-tammikuussa) tehdään LIFE+ projektitietokannassa haku IMPERIAn kanssa samansuuntaisia tavoitteita omaavien hankkeiden löytämiseksi. TOIMEENPANOSUUNNITELMA Yleistä Työpaketit hoitavat itse pilottihankkeisiin liittyvän tiedottamisen. D.1 (Jyväskylän yliopisto) voi tukea työpaketteja olemalla yhteydessä hankkeen partnerien tiedotusyhdyshenkilöiden/-yksiköiden kanssa. Pilottihankkeisiin liittyvät tiedotteet ovat hankkeen julkisuuden kannalta oleellisimpia, koska konkreettisten tapahtumien ja tuotosten kiinnostavuus medialle ja kansalaisille on huomattavasti suurempaa kuin hankkeen menetelmäkehitykseen liittyvän toiminnan kuvaaminen. Viestintää rytmitetään siten, että työpaketti D.1 ja kunkin työpaketin vastaava suunnittelevat kaikille työpaketeille alustavat kansallisen tason tiedottamisajankohdat esim. keskeisten raporttien julkistamisen yhteydessä. D.1:n johdolla tunnistetaan työpaketeittain sellaisia tuloksia/tuotoksia, joista voidaan tuottaa alueellisesti/valtakunnallisesti kiinnostava tiedote. Viestinnästä tehdään aikataulu, johon merkitään hankkeen kannalta tärkeimmät merkkipaalut sekä työpakettien toiminnan ja tulosten arvioitu julkistamisaika (ks. Taulukko 1). Arvioidusta ajankohdasta voidaan poiketa (takarajoja ylittämättä), jos tiedottaminen jossakin toisessa vaiheessa nähdään tarkoituksenmukaisempana. Page 4/13

5 Sisäinen viestintä Sisäisessä viestinässä keskeisiä keinoja ovat työpajat, eri työryhmien kokoukset (johtoryhmä, projektiryhmä, työpakettikohtaiset ryhmät, adhoc -ryhmät), sähköpostit, IMPERIA -ajantasa sekä KAIKU -työskentelytila. D.1:n ydinryhmä (vetäjä, taloussihteeri sekä tarvittaessa muita) kokoontuu aina tarvittaessa. IMPERIA -ajantasa on koko hankkeen parisivuinen tiedotuslehti, joka toimitetaan E.1: ja D.1:n toimesta noin kahden kuukauden välein koko hankkeen ajan. Työpakettien vastuuhenkilöt toimittavat lyhyesti omat ajankohtaiset uutisensa tätä varten. Sisäistä tiedotusta hoidetaan tarpeen mukaan sähköpostilla jakelulistojen kautta. Useiden eri jakelulistojen käytöllä pyritään välttämään laajan jakelulistan käyttöä ja siten minimoimaan turhien viestin aiheuttamaa rasitusta hankkeeseen osallistuville. Työpaketti E.1 (Hankkeen johtaminen, SYKE) päivittää omat jakelulistansa puolen vuoden välein. Jakelulistat: o Työpakettien vetäjien ja heidän varahenkilöidensä jakelu ja o Laaja jakelu, jossa ovat mukana kaikki IMPERIA -hankkeessa työskentelevät. SITOn Kaiku -järjestelmää (https://kaiku.sito.fi) käytetään vuorovaikutusalustana hankkeen sisäisessä käytössä sekä suurten tiedostojen jakeluun. Alueelle pääsyyn tarvitaan kutsu Kaikua käyttävältä IMPERIA -hankkeen jäseneltä sekä tunnus (sähköpostiosoite) ja salasana. IMPERIA -hankkeen Adobe Connect -videoneuvotteluhuone (https://connect.jyu.fi/imperia/) on käytettävissä kaikkeen hankkeeseen liittyvään palaveritoimintaan. Connect -huoneen käyttöön tarvitaan Jyväskylän yliopiston Connect -valvoja (Host), joka voi antaa kokouksen muille osallistujille tarvittavat oikeudet. Osallistujat tarvitsevat mikrofonikuulokkeet ja toimivan verkkoyhteyden. Osallistujat eivät tarvitse tilaan tunnuksia vaan kirjautuvat sisään vierailijoina. Ulkoinen viestintä Kansallinen viestintä IMPERIAsta viestittäessä on käytettävä aina EU Life+ -logoa ja hankkeen EU:lta saamaa projektinumeroa (LIFE11 ENV/FI/905) sekä hankkeen logoa. IMPERIAn verkkosivut suomeksi joilla hankkeen yleiskuvaus myös ruotsiksi. Verkkosivuja päivitetään säännöllisesti, vähintää 2kk:n välein. IMPERIAn hanke-esite: Yleisesite tehdään hankkeen alkaessa suomeksi Kaikki työpaketit jakavat esitettä hanketta esitellessään. Esite on saatavissa sähköisessä muodossa IMPERIAn verkkosivuilla. IMPERIAsta laaditaan lyhyt suomenkielinen PowerPoint-yleisesittely, joka jaetaan työpaketeille käytettäväksi esim. esitelmissä. Hankkeen esittelyissä (seminaareissa, tms.) käytetään SYKEn viestintäyksikön laatimaa IMPERIA - diapohjaa IMPERIA -tiedotusposteri (infotaulu): Pidetään EU:n ohjeen mukaan esillä paikoissa, joissa IMPERIA -hanketta toteutetaan. Posteri on näkyvillä kaikissa partneriorganisaatioissa sekä pilottihankkeiden maastokohteissa Posteri on nähtävissä myös IMPERIA -verkkosivuilla. Page 5/13

6 IMPERIA -hankkeesta kerrotaan eri seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa, myös pilottihankkeiden yleisötilaisuuksissa Partnerit ylläpitävät omia verkkosivujaan, joihin on linkitys IMPERIAn verkkosivuilta. IMPERIA -sivustolle linkitetään myös hankkeessa tuotetut sähköiset materiaalit partneri- ja yhteistyöorganisaatioiden sivuilta. Hankeseminaarit ja yleisötilaisuudet: Hankkeen työpajoista ja muista tapahtumista tehdään tapauskohtaisesti harkiten tiedotteita. D.1 tiedottaa valtakunnallisen tason tapahtumista tarvittaessa yhteistyössä SYKEn viestintäyksikön kanssa, työpaketit järjestävät oman aihepiirinsä tilaisuudet ja hoitavat niiden tiedotuksen. Myös EU/Life+ -monitoroijalle tulee tiedottaa ja lähettää kutsu isompiin tapahtumiin. Yhteenvedot työpajoista ja yleisötilaisuuksista ovat nähtävillä IMPERIAn verkkosivuilla (Raportteja ja julkaisuja). Opetusmateriaali ja kurssit: Päävastuu kurssin järjestämisestä ja koulutusmateriaalin suunnittelusta on D.1:llä. Työpakettien vastuulliset vetäjät hoitavat kurssien asiasisällön suunnittelun. Koulutusmateriaalissa ja kursseilla käytetään IMPERIAssa käyttöönotettua yhteistä ilmettä. IMPERIA:n toteuttamiseen osallistuvat henkilöt osallistuvat jokavuotiseen YVA - päivään ja esittelevät siellä hanketta ja sen tuotoksia. Ammatilliset julkaisut, kuten Impakti-lehti, joihin tarjotaan artikkeleita eri työpaketeista. Ympäristöhallinnon Ympäristö-lehti (http://www.ymparisto.fi/ymparistolehti), jonka kohderyhmänä ovat yritykset ja hallinto. Artikkeliin valitaan yleisöä kiinnostava osahanke, jonka näkökulmasta koko hanketta esitellään. Koko hankkeesta tässä on vain tietoisku. Ajankohtaa ei ole päätetty. Työpaketti D.1 ja SYKEn viestintäyksikkö koordinoivat. Vesikirje: SYKEssä laaditaan 4 kertaa vuodessa ilmestyvää Vesikirjettä, jolla on laaja jakelu. Hankkeesta laaditaan 2-3 juttua. Kansainvälinen viestintä IMPERIAsta viestittäessä on käytettävä aina EU Life+ -logoa ja hankkeen EU:lta saamaa projektinumeroa (LIFE11 ENV/FI/905) sekä hankkeen logoa. IMPERIAn englanninkieliset verkkosivut: IMPERIA -hanke-esite englanniksi. Kaikki työpaketit jakavat esitettä hanketta esitellessään. Esite on saatavilla myös sähköisessä muodossa IMPERIAn verkkosivuilla. IMPERIA -tiedotteet englanniksi. Tiedotteet tehdään myös englanniksi ja ne ovat saatavilla myös sähköisessä muodossa IMPERIAn verkkosivuilla. IMPERIAsta laaditaan lyhyt PowerPoint-yleisesittely (en), joka jaetaan työpaketeille käytettäväksi esim. esitelmissä. IMPERIA -hankkeen suulliset esittelyt kv. tilaisuuksissa. Esiintyvä henkilö vastaa itse esityksensä sisällön tuottamisesta. IMPERIAa ja sen tuotoksia esitellään kansainvälisessä IAIA:n konferenssissa vuosina 2013 (Calgary, Kanada) ja Esittelyposterit tieteellisissä ja muissa kv. kokouksissa. Työpaketit tekevät omat posterinsa, D.1 tekee koko hanketta esittelevät. Page 6/13

7 Julkaisut kansainvälisissä tieteellisissä sarjoissa (mm. Environmental Impact Assessment Review ja Impact Assessment and Project Appraisal) ja ammatillisissa julkaisuissa. Työpaketit tekevät julkaisut kukin omalta toimintaalueeltaan oman suunnitelmansa mukaan. Kansallinen ja kansainvälinen viestintä Hankeraportit (deliverables): Hankkeessa tuotetaan suuri määrä raportteja. Raportit julkaistaan sähköisesti, osin myös painettuna (mm. synteesiraportti ja yleistajuinen raportti). Raporttien kieli on pääasiassa suomi, mutta osa julkaistaan myös englanniksi. Kaikissa englanninkielisissä raporteissa on tiivistelmä suomeksi ja suomenkielisissä englanniksi. Englanniksi laaditaan raportit, joiden arvellaan kiinnostavan myös ulkomailla ja/tai joista on tarkoitus laatia kv. artikkeli. Raportit ovat nähtävillä IMPERIAn verkkosivuilla (Raportteja ja julkaisuja). VIESTINNÄN ONNISTUMISEN SEURANTA Lista IMPERIAa käsittelevistä tv-, radio-, internet- ja lehtijutuista sekä pidetyistä kokousesitelmistä (Työpaketti E.1, SYKE). Lista tiedotustapahtumista on nähtävillä IMPERIAn verkkosivuilla. SYKE toimittaa työpaketille D.1 päivitykset listaan säännöllisin väliajoin. Itsearviointi, joka tehdään elokuussa 2014 ja hankkeen lopussa. Itsearviointi kuvaa hankkeessa työskennelleiden tahojen omaa käsitystä tiedotuksen onnistumisesta. Verkkosivujen kävijämäärät. Kävijämäärälaskurit kuvaavat asiakkaiden kiinnostusta hankkeeseen, mutta sisältävät paljon epävarmuustekijöitä (mm. hakukoneiden indeksointien yms. tilastoituminen käyttäjiksi lisää ns. kävijämääriä virheellisesti). Page 7/13

8 Taulukko 1. IMPERIA -hankkeen viestintä: aikataulu, suunnitelma ja vastuutahot. Viestintätapa Ensisijaiset kohderyhmät Aikataulu ja suunnitelma Vastuutaho(t) IMPERIA -hankkeessa Hankkeen sisäinen viestintä Sähköposti (koordinaattorien, työpakettien vastuuhenkilöiden ja laaja jakelulista) Hankkeen toimijat Koko hankkeen ajan Työpaketti E.1 ja muut työpaketit IMPERIA -ajantasa Hankkeen toimijat Kuukausittain koko hankkeen ajan SITOn projektialusta Kaiku Hankkeen toimijat Käytössä koko hankkeen ajan Työpaketit D.1 ja E.1 sekä muut työpaketit Työpaketti B.1A Connect -videoneuvottelutila https://connect.jyu.fi/imperia/ Hankkeen toimijat Käytössä koko hankkeen ajan Työpaketti D.1 Työpajat Hankkeen toimijat Useita kertoja vuodessa hankkeen aikana Työpaketti E.1 ja muut työpaketit Ohjausryhmän kokoukset Hankkeen toimijat ja sidosryhmät 1 2 kertaa vuodessa koko hankkeen ajan Työpaketti E.1 Hankekokoukset (johtoryhmä, työpakettien vetäjien kokoukset) Hankkeen toimijat Tarvittaessa Työpaketti E.1 Kansallinen ja kansainvälinen viestintä IMPERIA -hankkeen verkkosivut (pääsivu su, ru, en) Sidosryhmät ja kansalaiset Pidetään yllä Jyväskylän yliopiston sivuilla Työpaketti D.1 IMPERIA -hanke-esitteet (su, en) Sidosryhmät ja kansalaiset, erityisesti piloteissa mukava olevat 2013 alussa hanketta yleisesti kuvaava esite, joka on esillä IMPERIAn verkkosivulla Työpaketit D.1 ja E.1 yhdessä SYKEn viestintäyksikön kanssa Page 8/13

9 Viestintätapa Ensisijaiset kohderyhmät Aikataulu ja suunnitelma Vastuutaho(t) IMPERIA -hankkeessa Mediatuotteet ja palvelut (su, en) Sidosryhmät ja kansalaiset, erityisesti pilottihankealueiden asukkaat Ensimmäinen, Piiparinmäki- Lammaslamminkankaan - pilottihankkeesta tehtävä tiedote 1/2013. Tarvittaessa laajempi tiedote samassa yhteydessä. Työpaketti E.1 yhdessä SYKEn viestintäyksikön ja pilottihankkeeseen osallistuvien organisaatioiden kanssa Tiedotteet 1-6: hankkeen tuloksia käsittelevät lehdistötiedotteet 6/2013, 11/2014, 1/2015, 3/2015 ja 6/2015. Tiedotteet arkistoidaan IMPERIA -sivuston mukana YVAKO -portaaliin sekä SYKEn www-sivuille tiedotearkistoon. Hankehaavi (su), maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toteutetussa tutkimushankekuvausten verkkohakemistossa, Ympäristöhallinto ja muut hankkeet Vuoden 2013 aikana Työpaketti E.1 Sähköiset PowerPoint-yleisesittelyt IMPERIAsta (su, en) Vuoden 2012 lopussa. Laaditaan koko hankkeelle yhteisiä PowerPoint-dioja, joita työpaketit voivat käyttää esitellessään IMPERIAa esitelmien ym. yhteydessä. Työpaketti D.1 Page 9/13

10 Viestintätapa Ensisijaiset kohderyhmät Aikataulu ja suunnitelma Vastuutaho(t) IMPERIA -hankkeessa IMPERIA -tiedotusposteri (su) ja työpakettien hankeposterit eri tilaisuuksiin (su, en) Partneri- ja yhteistyöorganisaatioiden henkilökunta ja vierailijat (tiedotusposteri) sekä kansallinen ja kansainvälinen YVA -toimijoiden yhteisö (hankeposterit) Koko hanketta yleisesti esittelevä englanninkielinen posteri Nordic-Baltic Environmental Impact Assessment -kokoukseen Kuresaaressa, Virossa Työpaketti D.1 Vuoden 2013 alussa suomenkielinen tiedotusposteri, joka on pidettävä EU-ohjeiden mukaan esillä kaikissa yhteyksissä joissa toimitaan IMPERIA -rahoituksella (partneriorganisaatiot). Työpaketit Postereista tehdyt pdf-tiedostot laitetaan IMPERIAn verkkosivuille Työpaketit Kukin työpaketti tekee myös tarpeen mukaan omia postereita. Työpaketit Esitetaulut pilottialueilla. Pilottialueiden asukkaat ja vierailijat Esitetaulut sijoitetaan helposti saavutettavalle paikalle pilottialueilla. Esitetauluissa käytetään IMPERIAssa käyttöönotettua yhteistä ilmettä. Työpaketti D.1 IMPERIA -hankkeen esittelyt ja ympäristövaikutusten arvioinnista kertominen eri tilaisuuksissa Pilotteihin osallistuvat kansalaiset ja kaikki YVAasioista kiinnostuneet Kaikki työpaketit hoitavat koko hankkeen ajan. Työpaketit Page 10/13

11 Viestintätapa Ensisijaiset kohderyhmät Aikataulu ja suunnitelma Vastuutaho(t) IMPERIA -hankkeessa Partnereiden omat verkkosivut, joihin linkitys IMPERIAn verkkosivuilta. Partneriorganisaatioiden toimintaan osallistuvat ja asiakkaat Koko hankkeen ajan. Partnerit + työpaketti D.1 Hankeseminaarit ja yleisötilaisuudet (deliverables). Konsultit, ympäristöviranomaiset ja ympäristöjärjestöt (hankeseminarit) ja pilottialueiden asukkaat (yleisötilaisuudet) Hankkeen seminaareista tehdään tapauskohtaisesti harkiten tiedotteita. Työpaketit järjestävät oman alansa seminaarit ja yleisötilaisuudet, ja hoitavat niiden tiedotuksen. Myös EU/Life+ -yhteyshenkilölle tulee tiedottaa ja lähettää kutsu isompiin seminaareihin. Yhteenvedot seminaareista, työpajoista ja yleisötilaisuuksista ovat nähtävillä IMPERIAn verkkosivuilla (Raportteja ja julkaisuja). Työpaketit D.1 ja E.1 tarvittaessa yhdessä SYKEn viestintäyksikön kanssa, kaikki työpaketit Työpakettien omat yhteydenotot alueelliseen mediaan. Partnereiden toiminta-alueiden ja pilottialueiden asukkaat SYKEn viestintäyksikkö voi tarvittaessa neuvoa ja avustaa yhteyksien ottamisessa. Viestinnässä on tapauskohtaisesti huomioitava myös eri partneriorganisaatioiden viestinnän periaatteet. Kaikki Työpaketit, SYKEn viestintäyksikkö Page 11/13

12 Viestintätapa Ensisijaiset kohderyhmät Aikataulu ja suunnitelma Vastuutaho(t) IMPERIA -hankkeessa Hankeraportit, (deliverables) (su, en) 1. Työpakettikohtaiset raportit 2. Kokoavat raportit v syksyllä: Synteesiraportti (su, en) ja Sidosryhmäraportti (su, en) YVA-alan toimijat 1.) Työpakettien hankkeen aikana tuottamat, hankesuunnitelmassa mainitut raportit. 2.) Kokoavat raportit 2015 syksyllä. Kaikki raportit julkaistaan ainakin IMPERIAn verkkosivuilla heti ilmestyttyään. 1. Kaikki Työpaketit, 2. Työpaketit D.1 ja E.1 Opetusmateriaali ja kurssit. Konsultit ja ympäristöviranomaiset Koulutusmateriaaleja liittyen monitavoitearviointiin ja ympäristövaikutusten arviointiin valmistuu keväällä 2015 ja ne ovat saatavilla IMPERIAn verkkosivulla. Kurssi hankkeen tuottamista menetelmistä järjestetään syksyllä Opetusmateriaalissa ja kursseissa käytetään IMPERIAssa käyttöönotettua yhteistä ilmettä. Työpaketti D.1 Artikkelit ammatillisissa julkaisuissa (Esim. Impakti) (su) ja kv. tieteellisissä sarjoissa (en) Konsultit, ympäristöviranomaiset, YVAasioista kiinnostuneet sekä YVA-alan tutkijat Kukin työpaketti tuottaa omista osahankkeistaan oman suunnitelmansa mukaan. Tiedotetaan Suomessa/kansainvälisesti harkinnan mukaan Artikkelin julkaissut Työpaketit D.1 ja E.1 tarvittaessa yhdessä SYKEn viestintäyksikön kanssa Page 12/13

13 Viestintätapa Ensisijaiset kohderyhmät Aikataulu ja suunnitelma Vastuutaho(t) IMPERIA -hankkeessa Ympäristö -lehti (su). Ympäristöhallinnon aikakauslehti, jonka kohderyhmänä ovat suomalaiset yritykset ja hallinto. Ympäristöviranomaiset ja konsultit Hankkeen aikana. Etsitään yleisöä kiinnostava osahanke, jonka näkökulmasta hanketta esitellään. Koko hankkeesta vain tietoisku. Työpaketti D.1, Ympäristö-lehden toimitus SYKEssä Esitys Life11 Kick Off -tapahtumassa Muut Life+ -hankkeet Lontoo Työpaketti E.1 Esitys EU:n Green Week -tapahtumassa LIFE Newsletter (en). Verkossa ilmestyvä EU:n ylläpitämä tiedotussivusto ja -kirje, joissa voi esitellä Life+ -hankkeita. newsletter/index.htm EU, ympäristöalan toimijat ja muut EU-hankkeet Muut EU-hankkeet ja niistä kiinnostuneet Bryssel 2015 Työpaketti E Työpaketit D.1 ja E.1 tarvittaessa yhdessä SYKEn viestintäyksikön kanssa Page 13/13

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria

Lisätiedot

Action 5. Plan for internal and external communication

Action 5. Plan for internal and external communication LIFE + Environment Policy and Governance Project name: Participatory monitoring, forecasting, control and socio-economic impacts of eutrophication and algal blooms in River Basin Districts (GISBLOOM) Project

Lisätiedot

Tilaisuuden tavoitteita

Tilaisuuden tavoitteita Tilaisuuden tavoitteita Esitellä IMPERIAa ja sen ensimmäisiä tuloksia Keskustella ja kerätä osallistujien näkemyksiä hyvistä käytännöistä YVA -hankkeissa ja vaikutusten merkittävyyden arvioinnin menetelmistä

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI 1.8.2013-31.7.2014 IMPERIA PYRKII PARANTAMAAN YVA-HANKKEIDEN LAATUA JA

Lisätiedot

IMPERIA-hanke Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa

IMPERIA-hanke Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa IMPERIA-hanke Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa Improving environmental assessment by adopting good practices and tools

Lisätiedot

IMPERIA-hankkeen esittely ja kokemuksia LIFE+ valmistelusta

IMPERIA-hankkeen esittely ja kokemuksia LIFE+ valmistelusta IMPERIA-hankkeen esittely ja kokemuksia LIFE+ valmistelusta Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa Mika Marttunen LIFE-info

Lisätiedot

Opasluonnosten ja suunnitelmien esittely

Opasluonnosten ja suunnitelmien esittely Opasluonnosten ja suunnitelmien esittely Hyvät-käytännöt seminaari 13.5.2014 Elisa Vallius, Jyväskylän yliopisto Jyri Mustajoki, SYKE IMPERIAn opastyön taustaa Oppaat ovat IMPERIA hankkeen tuotoksia, joilla

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis

TYÖSUUNNITELMA. Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis 24.10.2012 TYÖSUUNNITELMA Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 (5) SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 Yleistä SosKanta-hankkeessa viestitään sekä organisaation sisällä että ulkoisesti. THL vastaa Kansa-hankkeen ja Kanta-palveluiden käyttöönoton kansallisesta

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

KaivosAkatemia. Vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja Oulu, Lasaretti Yhteenveto ja poimintoja keskustelusta

KaivosAkatemia. Vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja Oulu, Lasaretti Yhteenveto ja poimintoja keskustelusta KaivosAkatemia Vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja Oulu, Lasaretti 29 30.1.2013 Yhteenveto ja poimintoja keskustelusta Yhteenveto Kaivostoiminta tärkeä, uudistuva elinkeino Kaivostoiminnan

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Vinkkejä tehokkaaseen hankeviestintään

Vinkkejä tehokkaaseen hankeviestintään Vinkkejä tehokkaaseen hankeviestintään TOI-hankkeiden aloituskoulutus 2.10.2012 Mistä hankkeessa on kyse? Mitä haluatte muuttaa/kehittää = tavoitteet? Mitkä ovat hankkeenne kohderyhmät paikallisesti, alueellisesti,

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen)

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) Projektijargonista hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) TOI-hankkeiden aloituskoulutus 13.10.2011 Paula Tyrväinen Mistä hankkeessa on kyse? Mitä haluatte muuttaa/kehittää = tavoitteet? Mitkä ovat hankkeenne

Lisätiedot

IMPERIAn tavoitteet ja tulokset. Mika Marttunen ja Sanna Vienonen, SYKE

IMPERIAn tavoitteet ja tulokset. Mika Marttunen ja Sanna Vienonen, SYKE IMPERIAn tavoitteet ja tulokset Mika Marttunen ja Sanna Vienonen, SYKE IMPERIA-hankkeen loppuseminaari Suomen ympäristökeskus, 9.11.2015 IMPERIA-hanke Improving environmental assessment by adopting good

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013 Tämä ohje on päivitetty komission asetuksen 846/2009 sisältämillä muutoksilla 1.3.2010 Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille EU-rahoitus velvoittaa

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Viestintäsuunnitelma päivitetty 14.7.2017 Sisällys 1 Viestinnän tavoitteet... 2 2 Sisäinen viestintä... 2 Työntekijät ja esimies... 2 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Tullin verotustehtävien siirtäminen Verohallintoon (VETO-hanke) Viestintäsuunnitelma alkaen

Tullin verotustehtävien siirtäminen Verohallintoon (VETO-hanke) Viestintäsuunnitelma alkaen Viestintäsuunnitelma alkaen 17.2.2017 12.1.2017 SISÄLTÖ TAUSTAA... 3 1 TAVOITTEET... 3 2 PERIAATTEET... 3 3 SISÄINEN VIESTINTÄ... 3 3.1 Kanavat... 4 3.2 Työnjako... 4 4 ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄVIESTINTÄ...

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä Loppuseminaari 4.5.2011 Projektiopiskelu (6 op) Koulutusteknologian perusopinnot

Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä Loppuseminaari 4.5.2011 Projektiopiskelu (6 op) Koulutusteknologian perusopinnot Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä Loppuseminaari 4.5.2011 Projektiopiskelu (6 op) Koulutusteknologian perusopinnot Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen Esityksen sisältö

Lisätiedot

Levitys ja tulosten hyödyntäminen

Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys & tulosten hyödyntäminen Dissemination (levitys) = Spreading the word about the project successes and outcomes as far as possible. Exploitation (tulosten hyödyntäminen)

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin räätälöidyt YVA-työkalut

Monitavoitearvioinnin räätälöidyt YVA-työkalut Monitavoitearvioinnin räätälöidyt YVA-työkalut Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen Suomen ympäristökeskus Pohjoiset suurhankkeet ja ympäristövaikutusten arviointi -symposium, Oulu, 27.11.2013 Monitavoitearviointi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma 2017

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma 2017 Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma 2017 Luonnos 9.3.2017 9.3.2017 1 Toiminta-ajatus Edistää Suomen kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista kansainvälisessä

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

ALUEELLISTEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISOHJE

ALUEELLISTEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISOHJE ALUEELLISTEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISOHJE 2 Versionhallinta Versio Tehnyt Hyväksynyt 0.1 Pia Järvinen- Hiekkanen Pvm Muutoksen lyhyt kuvaus 2.2.2010 Peruspohja käyttöönottajaraadille kommentoitavaksi.

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 16.9.2013 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Laatua ympäristövaikutusten arviointeihin

Laatua ympäristövaikutusten arviointeihin Laatua ympäristövaikutusten arviointeihin Katsaus IMPERIA-hankkeen tuloksiin IMPERIA, LIFE11 ENV/ FI/905 Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi on olennainen osa laadukasta suunnittelua.

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Auttaako IMPERIA ymmärrettävämpien YVAselostusten. Elisa Vallius Jyväskylän yliopisto IMPERIA-hankkeen loppuseminaari

Auttaako IMPERIA ymmärrettävämpien YVAselostusten. Elisa Vallius Jyväskylän yliopisto IMPERIA-hankkeen loppuseminaari Auttaako IMPERIA ymmärrettävämpien YVAselostusten laadinnassa? Elisa Vallius Jyväskylän yliopisto IMPERIA-hankkeen loppuseminaari 9.11.2015 Arviointiraportteihin liittyvät haasteet Arvioinnin tulisi olla

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

Viestinnän mahdollisuudet

Viestinnän mahdollisuudet Viestinnän mahdollisuudet 06.02.2014 Riitta Tirronen 2 Suomen Akatemian viestinnän tavoitteet viestiä aktiivisesti tutkijoille, tiedeyhteisölle ja päättäjille toiminnastaan keskeisenä tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005

erisk-työpaja 5. Yhteistoiminta 14.9.2005 erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005 Oheisen arviointilomakkeen tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, minkälaiset sisältöominaisuudet tulisi ensisijaisesti sisällyttää syksyn

Lisätiedot

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta Luonnos 1(5) Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta 1 Kuvaus hankkeen viestinnästä Hankkeen onnistuneen läpiviennin edellytyksenä on oikea-aikainen ja täsmällinen viestintä, joka

Lisätiedot

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin 13.10.2011 TOI hankkeiden aloituskoulutus TOI-projektin johtaminen Projektin hallinto Taloushallinto Sopimussuhteet Toiminnan ja talouden seuranta ja dokumentointi

Lisätiedot

Competitive Advantage by Safety CAFE. Viestintäsuunnitelma 2011 2013 1 /10

Competitive Advantage by Safety CAFE. Viestintäsuunnitelma 2011 2013 1 /10 Competitive Advantage by Safety CAFE Viestintäsuunnitelma 2011 2013 1 /10 1. Yleistä Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka on meriliikenteen, meriturvallisuuden ja meriympäristön tutkimuskeskus,

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet.

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet. Viestintäperiaatteet 1. Viestinnän tavoitteet 2. Seutuviestinnän kokonaisuus 3. Perusviestit 4. Viestinnän vastuut ja roolit 5. Kohderyhmät 6. Tapa puhua 7. Viestinnän kanavat 8. Häiriötilanteen viestintä

Lisätiedot

6 Mille kohderyhmille viestitään (Kuka tarvitsee tietoa, kuka on kiinnostunut tästä? Mieti alla olevat tahot kun valitset kohderyhmiä)

6 Mille kohderyhmille viestitään (Kuka tarvitsee tietoa, kuka on kiinnostunut tästä? Mieti alla olevat tahot kun valitset kohderyhmiä) 1 VIESTINTÄSUUNNITELMA HARJOITUS 1 Hankkeen nimi 2 Organisaatio 3 Yhteyshenkilö joka toteuttaa viestintää (kuka toteuttaa, kuka saa sanoa?) 4 Ydinviestit (Kirjoita 2 4 ytimekästä ja selkää lausetta siitä,

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

Nanoturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteet. Nanoturvallisuus tutkimuksesta käytäntöön 25.9.2012 Kai Savolainen

Nanoturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteet. Nanoturvallisuus tutkimuksesta käytäntöön 25.9.2012 Kai Savolainen Nanoturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteet Nanoturvallisuus tutkimuksesta käytäntöön 25.9.2012 Kai Savolainen Mitä Nanoturvallisuuskeskus haluaa olla 2015: Euroopan johtava ja globaalisti tunnustettu

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Huippuyksikköohjelmien viestintä

Huippuyksikköohjelmien viestintä Huippuyksikköohjelmien viestintä 14.12.2011 Riitta Tirronen 1 1 Suomen Akatemian viestinnän tavoitteet viestiä aktiivisesti tutkijoille, tiedeyhteisölle ja päättäjille toiminnastaan keskeisenä tieteellisen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa IMPERIA 2012 2015

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa IMPERIA 2012 2015 Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa IMPERIA 2012 2015 Jyri Mustajoki ja Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskus YVA/SOVA-neuvottelupäivät,

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Esityksen sisältö: Hankkeen johtaminen ja partneriyhteistyö Seuranta ja raportointi Levitys ja hankkeen vaikuttavuus Hankkeen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 29 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoittaman 6Aika-strategian Avoin osallisuus -kärkihankeen hakemukseen HEL 2015-004216 T 02 05 02 Päätös

Lisätiedot

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Verkottumistapaaminen, Helsinki Sonja Heikkinen Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Lohjelman verkostoituminen Hankekortti Lohjelman ohjausryhmä

Lisätiedot

IPBEStyöohjelmaluonnos. Esko Hyvärinen Ympäristöneuvos Kansallinen IPBES-sidosryhmäseminaari Säätytalo

IPBEStyöohjelmaluonnos. Esko Hyvärinen Ympäristöneuvos Kansallinen IPBES-sidosryhmäseminaari Säätytalo IPBEStyöohjelmaluonnos Esko Hyvärinen Ympäristöneuvos Kansallinen IPBES-sidosryhmäseminaari Säätytalo 18.11.2013 Työohjelman yleinen päämäärä Ensimmäinen IPBES työohjelma Valmisteltu Bureaun ja MEPin (Multidisciplinary

Lisätiedot

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita Osuustoiminnan neuvottelukunta LUT Toukokuu 2013 Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita LUT School of Business Päätoimittaja, JCOM iiro.jussila@lut.fi + 358 50 465 9899 LUT-tiimin konteksti

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma Liedon Pallo Simo Lamminen 2016

Viestintäsuunnitelma Liedon Pallo Simo Lamminen 2016 Viestintäsuunnitelma Liedon Pallo Simo Lamminen 2016 Sisällys Liedon pallo... 3 Arvot... 3 Iloisuus:... 3 Luotettavuus:... 3 Menestys:... 3 Yhteisöllisyys... 3 Sisäinen viestintä... 3 Sidosryhmät... 3

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen kehittämiseen 11.9.2013 klo 12.30-15.30

Valtionavustuksilla tukea ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen kehittämiseen 11.9.2013 klo 12.30-15.30 Valtionavustuksilla tukea ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen kehittämiseen 11.9.2013 klo 12.30-15.30 Hanna Autere Hanna.autere@oph.fi www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Aloitustilaisuuden

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Itä-Suomen yksikkö Kuopio KAIVOSVESIVERKOSTO Ohjelma SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Verkostoyhteistyön tavoitteet Suomen kaivosvesiosaamisen verkosto (myöh. kaivosvesiverkosto tai

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ohjelma

Yleisötilaisuuden ohjelma Yleisötilaisuuden ohjelma 1) Tilaisuuden avaus 2) YVA-menettely ja YVA-selostuksen sisältö - Yhteysviranomaisen edustaja 3) Kemijärven biojalostamohankkeen tilannekatsaus - Boreal Bioref Oy 4) Hankkeeseen

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

KaivosAkatemia. Vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja Oulu, Lasaretti 29 30.2013. Yhteiset hyvä käytännöt ryhmätyön yhteenveto

KaivosAkatemia. Vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja Oulu, Lasaretti 29 30.2013. Yhteiset hyvä käytännöt ryhmätyön yhteenveto KaivosAkatemia Vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja Oulu, Lasaretti 29 30.2013 Yhteiset hyvä käytännöt ryhmätyön yhteenveto Yhteiset hyvät käytännöt ryhmätyön yhteenveto Asennemuutos Hyvä työn

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyve johtamisen kartta Projektisuunnittelija Taija Rintamäki

VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyve johtamisen kartta Projektisuunnittelija Taija Rintamäki VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyve johtamisen kartta Projektisuunnittelija Taija Rintamäki 28.9.2012 Sivu 2 / 7 Sisältö 1 Projektin perustiedot 3 2 Tavoitteet ja pääviestit 3 3 Kohderyhmät 4 3.1 Sisäiset kohderyhmät

Lisätiedot

Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat. Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto

Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat. Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto Esityksen sisältö Ilmastohankkeet CCCRP Julia 2030 HINKU Kokonainen VACCIA ISTO Kuntien ilmastonsuojelukampanja Kuntien

Lisätiedot