Competitive Advantage by Safety CAFE. Viestintäsuunnitelma /10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Competitive Advantage by Safety CAFE. Viestintäsuunnitelma 2011 2013 1 /10"

Transkriptio

1 Competitive Advantage by Safety CAFE Viestintäsuunnitelma /10

2 1. Yleistä Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka on meriliikenteen, meriturvallisuuden ja meriympäristön tutkimuskeskus, joka yhdistää poikkitieteellisesti johtavien suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten osaamisen. Tutkimuskeskuksen perustana ovat tutkimusryhmät, jotka kuuluvat Helsingin yliopistoon, Aalto-yliopistoon, Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskukseen ja Kymenlaakson ammattikorkeakouluun. Competitive Advantage by safety (CAFE) -hankkeen toteutuksesta vastaavat Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka, Turun yliopisto Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Aalto-yliopisto, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. 2. Tavoitteet CAFE-hankkeen tavoitteena on lisätä kansalaisten, päättäjien ja alan toimijoiden tietoisuutta meriturvallisuuden merkityksestä onnettomuuksien ja vahinkojen ehkäisemisessä. Tavoitteena on myös edistää Itämeren alueen asiantuntijoiden ja tutkijoiden kansainvälistä yhteistyötä meriturvallisuuden parantamiseksi. 3. Strategia ja visio 3.1 Visio CAFE-hanke on huomioitu laajalti Itämeren alueella merenkulun turvallisuuden tutkimushankkeena. 3.2 Strategia 1. Luodaan verkosto tai liitytään jo alueella olevaan meriturvallisuuden tutkijoiden ja asiantuntijoiden verkostoon. 2. Tutkimus on laaja-alaista ja korkeatasoista yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 3. Tavoitetaan ydinviestillä päättäjät, alan toimijat ja kansalaiset. 4. Tulokset ovat sovellettavissa yritysten käyttöön kansainvälisesti. 2 /10

3 4. Kohderyhmät 4.1 Ulkoinen viestintä Viestinnällisiä kohderyhmiä ovat kansalaiset, yritykset, päättäjät ja tutkijat. Kohderyhmä vaihtelee vuosittain projektin edetessä (Taulukko 1). Kansalaisten tavoittaminen on tärkeää yleisen meriturvallisuustietoisuuden lisäämisen kannalta. He ovat myös viimekädessä hankkeen rahoittajia. Sidosryhmille on olennaista kirkastaa turvallisuuteen panostamisen tärkeyttä. Se, että asiat tehdään alusta alkaen toimiviksi havaittujen käytäntöjen mukaan, lisää turvallisuutta ja tuottaa kilpailuetua. Asiantuntijoille viestitään tutkimustyön menetelmistä ja tulosten sovellettavuudesta. Eräs CAFE-hankkeen tavoite myös osoittaa tälle kohderyhmälle, miten tutkimusten tuloksia voidaan ottaa toimialalla käyttöön. Viesti päättäjille on kertoa tutkimuksen hyödystä turvallisuuden parantamiseksi. Ennaltaehkäisy on kannattavaa, sillä arvioiden mukaan yli 80 % merionnettomuuksista on inhimillisen tekijän aiheuttamia. 4.2 Sisäinen viestintä Osatoteuttajat: Hankkeen sisäisessä viestinnässä käytetään pysyvänä alustana www-sivuja. Sivulle koostetaan päätökset, kokouspöytäkirjat, viestintään liittyvät asiat, suunnitelmat, julkaisut jne. Lisäksi muuttuvana viestintämuotona ovat mm. projektipalaverit ja sähköposti. Rahoittajat: Hankkeen rahoittajat voivat seurata hankkeen toteutusta pääviestimen eli www-sivujen kautta. Suurin osa rahoittajista kuuluu myös hankkeen ohjaus- tai Advisory Board -ryhmään. Ohjausryhmä: Ohjausryhmälle jaetaan hankkeen toteutuksesta ja tuloksista tietoa ohjausryhmän kokouksissa. Ohjausryhmä vastaavasti ohjaa hankkeen toteutusta, jotta hankkeessa saavutettaisiin paras mahdollinen lopputulos. Ohjausryhmä koostuu hankkeen toteuttajista, rahoittajista ja kohderyhmistä. Advisory Board: Hankkeen Advisory Board eli sisällöllinen tukiryhmä on toteutuksen tukena. Hankkeen suunnitelmista ja tuloksista viestitään Advisory Boardille järjestettävissä tilaisuuksissa sekä kerätään toteutuksen etenemisen kannalta tärkeää tietoa Advisory Boardin jäseniltä. Advisory Boardiin kuuluu toteuttajien lisäksi hankkeen kohderyhmien edustajia. 3 /10

4 5. Markkinointi ja näkyvyys CAFE-hankkeen markkinoinnissa käytettävät ydinviestit ovat: 1. Merenkulun turvallisuuden kehittäminen Itämeristrategian mukaisesti. 2. Aito turvallisuusjohtaminen on operatiivisen turvallisuuden lähtökohta. 3. Merenkulun turvallisuustiedon keräämistä on tehostettava kansainvälisellä yhteistyöllä. 4. Työturvallisuuden edistäminen on osa kilpailukykyä. 5. Yhteiskuntavastuu on osa liiketoimintaa. 6. Kanavat 6.1 Lehdistö Lehdistöä käytetään viestittäessä laajalle yleisölle yleistajuisin kirjoituksiin sekä markkinoitaessa tietoisuutta hankkeesta. Eri lehtiin voidaan hankkia ilmoitustilaa, jotta hankkeessa saavutetut tulokset saadaan kohderyhmien tietoisuuteen. Lehdistötiedotteita julkaistaan seminaarien ja muiden tapahtumien kynnyksellä ja niiden jälkeen. Laajemmista tuloksista tiedotetaan erityisesti valtakunnallisissa ja muissa aikakausilehdissä. Lisäksi hanke pyrkii julkaisemaan alakohtaisissa lehdissä sekä Etelä-Suomen alueen organisaatioiden, liittojen tai järjestöjen lehdissä artikkeleita koostetusti kaikkien työpakettien tuloksista. Kiinnostusta pyritään herättämään selkeillä tapahtumien aiheista nousevilla teemoilla. Näitä nostoja ovat muun muassa: meriturvallisuus, kilpailukyky, itämeristrategia, kansainvälisyys ja yhteiskuntavastuu. 4 /10

5 6.2 Sähköinen tiedotus Hankkeessa saaduista päätuloksista tai väliraporteista tehdään tiedotteet, jotka jaetaan esim. sähköisessä muodossa ( ) kohderyhmille ja lehdistölle. Uutis-, tapahtuma-, ilmoitus- ja tulostiedotteita voidaan lähettää arviolta 2 4 viikon välein sähköpostin liitteeksi luotavalla uutiskirjeellä. Sosiaalista- ja uutta mediaa käytetään tiedotettaessa eri kohderyhmille. LinkedIn:iin luodaan aiheeseen liittyvä profiili, jossa tiedotetaan hankkeeseen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja jossa niistä voi keskustella. Lisäksi hankkeessa voidaan luoda tarpeen mukaan Facebook- tai Twitter- sivustot. 6.3 Seminaarit ja workshopit Tiiviit asiantuntijaworkshopit sekä laajemmat seminaarit tuottavat tietoutta hankkeen tuloksista sekä mahdollistavat hankeen etenemisen kannalta tärkeiden kommenttien saamisen. Workshopit tuovat yhteen alan asiantuntijoita ja tapahtumat ovat osa tiedonkeruuta ja tiedonvaihtoa. Seminaarit ovat suunnattu myös laajemmalle yleisölle ja niiden tarkoituksen on viestiä tutkimuksen tuloksista. 6.4 Luennot, tilaisuudet, kokoukset, tapahtumat Eri tapahtumilla voidaan saavuttaa kohderyhmäkohtaista vastavuoroista viestintää. Hankkeen toteutuksen kannalta on tärkeä saavuttaa alan toimijoita niin alussa kuin lopussakin. Pienimuotoiset tapahtumat (esim. kokoukset) ovat hankkeen sisällön kannalta viestinnän peruspilareita. 6.5 Sidosryhmät Hankkeen sidosryhmien (ohjausryhmä, rahoittajat, Advisory Board) kautta viestitään hankkeen etenemisestä, tavoitteista ja tuloksista. Sidosryhmien kautta on mahdollisuus levittää tietoa laajemmalle sekä suoraan kohderyhmille. 5 /10

6 7. Tapahtumat 7.1 Luentosarjat Hankkeen aikana järjestetään joko yleisöluentosarja tai yritys- ja yhteistyökumppaniluentoja, joissa hankkeen eri osatoteuttajat kertovat omista osuuksistaan ja tuloksistaan projektin edetessä. 7.2 Verkostoituminen CAFE-hankkeessa toteutetaan yhteistyössä muiden kanssa kansallisen ja kansainvälisen verkoston kartoitusta ja yhteydenpitoa. Merikotkan aiempia projekti- ja yhteistyökumppaneita käytetään verkostoitumisen perustana. Kansainvälisen verkoston toiminnasta pyritään luomaan vuorovaikutteinen yhteisö ja pitkäaikainen yhteystyöalusta. 7.3 Seminaarit ja workshopit Tiiviit asiantuntijaworkshopit sekä laajemmat seminaarit tuottavat tietoutta hankkeen tuloksista sekä mahdollistavat hankeen etenemisen kannalta tärkeiden kommenttien saamisen. Workshopit tuovat yhteen alan asiantuntijoita ja tapahtumat ovat osa tiedonkeruuta ja tiedonvaihtoa. Seminaarit on suunnattu myös laajemmalle yleisölle ja niiden tarkoituksen on viestiä tutkimuksen tuloksista. 7.4 Tilaisuudet Päättäjille järjestetään hankkeeseen liittyvä toiminnallinen tilaisuus, jossa esimerkiksi simulaattorin avulla konkretisoidaan meriturvallisuutta käytännössä. Tämä voisi tapahtua jossakin tutkimusyksikössä tai yhteistyökumppanin tiloissa. Kokemuksellinen tapahtuma toimii sekä osallistujien houkuttimena että havainnollistaa meriturvallisuutta ja sen tutkimusta. 6 /10

7 8. Materiaalit 8.1 Markkinointimateriaalit Hankkeelle tehdään oma esite, juliste sekä muita tarvittavia markkinointivälineitä, esimerkiksi kyniä viestintästrategian pohjalta. 8.2 Tietokeskus Hankkeen aikana järjestettävistä seminaareista/workshopeista ja hankkeen päättyessä sen tuloksista tiedotetaan kootusti. Seminaarit ja workshopit tarjoavat Etelä-Suomen suuralueen kohderyhmän toimijoille mahdollisuuden osallistua ja hyödyntää hakkeessa saavutettuja tuloksia. Merikotka toimii tietokeskuksena eri toimijoille: verkostoitumiskumppanit, viranomaiskumppanit, kohderyhmät (muun muassa varustamot, osaamiskeskittymät, yliopistot ja korkeakoulut), Euroopan unioni, kansalaiset ja rahoittajat. Se myös mahdollistaa Itämeren turvallisuuden parissa toimivien yhteistyön. Kansainvälisen yhteistyön ja yhteydenpidon välineeksi luodaan keskeisistä Itämeren hyväksi työtä tekevistä toimijoista kattava selvitys ja sen perusteella tiedonvaihtoon ja tietoisuuteen perustuva alusta (esim. verkkosivut). 7 /10

8 9. Tulosten julkistaminen 9.1 Seminaarit Projektin tuloksien esittelyä ja kansainvälistä verkostoitumista varten järjestetään seminaari/ workshop, joihin kutsutaan myös projektin tärkeimmät yhteistyötahot sekä teemaan soveltuvasti kaikki kohdeyritykset ja muut merenkulun kohderyhmään kuuluvat tahot. Lisäksi voidaan järjestää erillisiä kutsuseminaareja eri kohderyhmille, esimerkiksi viranomaisille, varustamoille, yliopistoille ja yritysryhmille. 9.2 Päättäjien tavoittaminen Hankkeen loppupuolella luodaan päättäjille (esim. poliittiset päättäjät) tietoiskukampanja. Kampanjassa tuodaan esille saavutetut tulokset selkeänä kokonaisuutena. Tavoitteena on saada korkean profiilin vaikuttaja julkilausumaan projektin päätulokset. Mahdollinen henkilö voi olla esimerkiksi ministeri, kansainvälisen merenkulkuorganisaation jäsen tai muu korkea-arvoinen viranhaltija. 9.3 Artikkelit Hankkeesta tehdään artikkeli/artikkeleita tieteellisiin julkaisuihin tai tieteellisiin seminaareihin, joihin myös osallistutaan. Hanke tekee yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa siten, että sopivien aihepiirien yhteydessä voidaan järjestää yhteisseminaareja ja muuta yhteistyötä toisten hankkeiden kanssa. 9.4 Raportit Hankkeesta tehdään raportteja, jotka ovat ladattavissa hankkeen www-sivuilla. Lisäksi raportit jaetaan painettuina ja sähköisesti kohderyhmille. 9.5 Media Hankkeen tuloksista tehdään lehdistötiedotteita ja järjestetään lehdistötilaisuuksia. Tiedotteiden ja lehdistötilaisuudet painottuvat hankkeen päätuloksiin ja tapahtumiin. 8 /10

9 10. Mittaaminen Viestinnän tehoa voidaan seurata useilla erilaisilla mittareilla. CAFE-hankkeen yhteydessä käytetään seuraavia mittareita: 1. Seminaareihin ja tilaisuuksiin osallistuneiden määrää verrataan lähetettyjen kutsujen määrään. 2. Tiedotteiden julkaisemista eri tiedotusvälineissä seurataan. 3. Hankkeen www-sivujen kävijämääriä seurataan. 4. Seurataan kävijäliikennettä ja keskusteluvilkkautta hankkeen profiileissa. Esimerkiksi LinkedIn:n synnyttämää keskustelua voidaan seurata aiheittain. 5. Hankkeeseen liittyvät uutiset arkistoidaan ja tilastoidaan. Tulokset kootaan aiheittain raportteihin ja viestintäanalyysiin. 11. Aikataulu ja vastuut Taulukossa 1 (ks. sivu 10) on kuvattu hankkeen päätapahtumien viestinnälliset aikataulut, teemat, kohderyhmät, kanavat ja vastuutahot. Taulukossa kuvattujen tapahtumien lisäksi voidaan järjestää muita viestinnällisiä tapahtumia tutkimuksen kulun mukaan. 9 /10

10 Viestintätaulukko - CAFE (A31436) Tapahtuma Ajankohta Teema Kohderyhmä Kanavat Vastuutaho Advisory Board CAFE avaus/incident reporting suuri yleisö Merikotkan tiedotuskanavat Merikotka Kirjallisuuskatsaus 5 8/2011 Turvallisuus merenkulkualan asiantuntijat Navigator, NORDICUM MKK Kirjallisuuskatsaus 5 8/2011 Vastuullinen liiketoiminta yritykset Varustamosäätiö, Suomen Varustamot ry KyAMK/soster Tieteellinen artikkeli 9 12/2011 Poikkeamaraportointi tutkijayhteisö Tiedelehti Aalto Kirjallisuuskatsaus 9 12/2011 Työturvallisuus työturvallisuustoimijat Työturvallisuuskontaktit TurkuAMK Vastuullisen liiketoiminnan teoria 9 12/2011 CSR -theory tutkijayhteisö Tiedeuutiset/YLE MKK Workshop Poikkeamaraportointi merenkulkualan asiantuntijat, DP Sähköposti, Linkedin, www, seminaari Aalto, KyAMK/meri Workshop Työturvallisuus viranomaiset ja vakuutusyhtiöt sidosryhmät TurkuAMK, KyAMK/meri Advisory Board Työturvallisuus Advisory Board tilaisuus Merikotka Baltic Sea Actors Itämeren toimijat Itämeren toimijat www, linkedin Merikotka Vastuullisen liiketoiminnan toimintatavat 5 8/2012 Yhteiskuntavastuu yritykset tilaisuus MKK Tilastojen soveltuvuus 5 8/2012 Incident raportoinnin suositukset viranomaiset ja yritykset Aalto yliopiston tiedotus Aalto INSJÖ-opetuspaketti 9 12/2012 Läheltäpiti-tilanteet oppilaitokset oppilaitosviestimet MKK Workshop /2012 Turvallisuusjohtaminen ja kansainvälisyys asiantuntijat workshop KyAMK/meri Vastuullinen liiketoiminta 1 4/2013 CSR-toimintamalli tiedeyhteisö artikkeli KyAMK/soster Johdon huippuseminaari 1 4/2013 CAFE-tulokset merenkulkuala tiedote, tiedotustilaisuus Merikotka Tutkijakoulu 1 4/2013 Tutkijoiden osaaminen tutkijayhteisö tiedeviestimet, sähköposti, www MKK, KyAMK/meri, TurkuAMK, Aalto Poliittinen tietoisku 1 4/2013 merenkulun turvallisuus poliittiset päättäjät www, tiedote, tilaisuus Merikotka Verkostoituminen 5 8/2013 Discussion forum asiantuntijat linkedin KyAMK/meri Työturvallisuus 5 8/2013 Työturvallisuussuositukset yritykset raporttilevitys TurkuAMK Turvallisuusjohtamisen vaikutukset / AB 5 8/2013 Suositukset Bayes mallin perusteella viranomaiset ja yritykset raporttilevitys Aalto Vastuullinen liiketoiminta 5 8/2013 CSR merenkulkualalla suuri yleisö artikkeli lehteen KyAMK/soster 10 /10

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Report. Available in LSE Research Online: May 2013. 2005 The Authors

Report. Available in LSE Research Online: May 2013. 2005 The Authors Hannu Nieminen, Salli Hakala, Hannele Huhtala, Leif Aberg, Thomas Slatis and Johanna Tarviainen VISA - valtionhallinnon viestinnän seurantaja arviointijärjestelmä, osa I Report Original citation: Nieminen,

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 23.01.2012 Sisältö 1. Alkusanat 2. Viestintästrategian lähtökohdat 3. OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä 3.2 Viestinnän

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012)

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama (asetus 1347/1991) tutkimuseettinen neuvottelukunta

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Mitä on kansainvälistyminen? Kansainvälistyminen on oppimista, siirtämistä, ymmärtämistä, verkostoitumista, kauppaa mutta erityisesti kansainvälistyminen on oman

Lisätiedot

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.)

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) ISBN 978-952-487-509-7 (Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI ISI I I ENSS RESIDENSS D RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D RESID RESIDENSS D RESID RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D I ID RESID RESI RESID Tekijät ja Suomen

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot