TYÖSUUNNITELMA. Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSUUNNITELMA. Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis"

Transkriptio

1 TYÖSUUNNITELMA Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa (LIFE11 ENV/FI/905) 1

2 Sisällysluettelo 1 Hankkeen tavoitteet ja toteutus Hankkeen aikataulu Hankkeen osapuolet, kustannukset ja rahoitus Hankkeen osiot, tehtävät ja vastuutahot... 5 Osio B1: Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja työkalujen kehittäminen... 5 Osio B2: Demonstraatiot pilottialueilla... 8 Osio C1: Hankkeen ja pilottien arviointi Osio D1: Tiedon levitys Osio E1: Johtaminen Liite 1. Monitavoitearvioinnin työkaluja ja niiden soveltamismahdollisuuksia YVA-hankkeissa

3 1 Hankkeen tavoitteet ja toteutus IMPERIAn keskeisenä tavoitteena on parantaa tiedonvaihtoa, vuoropuhelua ja vaikutusmahdollisuuksia YVA- ja SOVA -menettelyissä sekä näin lisätä kansalaisten, hankevastaavien ja viranomaisten tyytyväisyyttä arviointeihin. IMPERIA-hankkeessa: kehitetään ja tuodaan käytäntöön monitavoitearvioinnin (MCDA) menetelmiä ja käytäntöjä YVA/SOVA-hankkeiden laadun ja vaikuttavuuden sekä kansalaisten ja sidosryhmien osallistumisen parantamiseksi. sovelletaan monitavoitearviointia YVA/SOVA-pilottihankkeissa. lisätään yhteistyötä ja vuoropuhelua YVA/SOVA, monitavoitearvioinnin ja vuorovaikutteisen suunnittelun asiantuntijoiden ja toimijoiden välillä (viranomaiset, suunnittelijat, asiantuntijat, tutkijat, konsultit). Hankkeessa tunnistetaan ja kehitetään uusia työkaluja ja käytäntöjä YVA- ja SOVA-hankkeiden eri vaiheiden tueksi. Hyviä käytäntöjä tunnistetaan valmistuneista YVA- ja SOVA-hankkeista, kotimaisista ja ulkomaisista ohjeistoista ja oppaista, tieteellisistä artikkeleista sekä tekemällä YVAasiantuntijoiden ja viranomaisten haastatteluja ja järjestämällä seminaareja. Uusien työkalujen kehittämistä pohjustetaan perehtymällä olemassa oleviin monitavoitearviointi- ja Internettyökaluihin. Erityistä huomiota hankkeessa kiinnitetään siihen, kuinka käytännöt, työkalut ja ohjeet saadaan kytkettyä YVA- ja SOVA-prosesseihin niin, että eri osapuolet kokisivat prosessit kiinnostavina, hyödyllisinä ja tehokkaina. IMPERIA-hankkeen keskiössä on monitavoitearviointi ja sen soveltamismahdollisuuksien havainnollistaminen YVA- ja SOVA-hankkeissa. Monitavoitearviointi (multi-criteria analysis MCA, Multi-criteria decision analysis MCDA) on joukko erilaisia menetelmiä, joiden avulla voidaan koota, jäsentää ja esittää toimenpiteiden vaikutuksia koskevaa tietoa järjestelmällisesti, kattavasti ja läpinäkyvästi. Arviointi mahdollistaa moniin eri tekijöihin kohdistuvien, eri suuntaan vaikuttavien ja erimitallisten vaikutusten vertailun. Lisäksi voidaan ottaa huomioon sidosryhmien näkemykset ja arvostukset. Monitavoitearvioinnissa on ennemmin kyse olemassa olevan tiedon käsittelystä ja jalostamisesta kuin kokonaan uuden tiedon tuottamisesta. Kuvassa 1 on hahmoteltu monitavoitearvioinnin kytkeytymistä YVA-menettelyn eri vaiheisiin. 3

4 Hankkeen keskeisiä tuotoksia ovat: Uudet menetelmät/työkalut vaikutusten merkittävyyden arviointiin vaihtoehtojen vertailuun sidosryhmäosallistumiseen nettiosallistumiseen Ohjeistot ja suositukset ( hyvät käytännöt ) esim. sidosryhmäanalyysiin sidosryhmäosallistumiseen yhteisvaikutusten arviointiin kustannushyötyanalyysin ja MCDA:n rinnakkaiskäyttöön hankkeiden arviointiin Koulutustilaisuuksien ja seminaarien järjestäminen Aineiston tuottaminen ympäristövaikutusten arvioinnin koulutus- ja osaamisportaaliin (YVAKO) Kuva 1. Monitavoitearvioinnin kytkeytyminen YVA-menettelyn eri vaiheisiin. 4

5 2 Hankkeen aikataulu Hanke toteutetaan Taulukossa 1 on hankkeen pääraportointien aikataulut. Samassa taulukossa on esitetty myös hankkeen ulkoisille sidosryhmille pidettävien seminaarien aikataulut. Hankkeen eri osioiden tarkemmat toteutusaikataulut on esitetty luvussa 4. Taulukko 1. Hankkeen keskeisten raportointien ja pidettävien seminaarien aikataulu. Tuotos Vastuu / tavoite Takaraja ALOITUSRAPORTTI Raportointi komissiolle Hankkeen vuosiraportti 1 Ulkoinen tiedotus VÄLIRAPORTTI Raportointi komissiolle Hankkeen vuosiraportti 2 Ulkoinen tiedotus Yhteenvetoraportti hankkeen tuloksista Osion E vastuulla Maallikkoraportti Ulkoinen tiedotus LOPPURAPORTTI Raportointi komissiolle Hankkeen osapuolet, kustannukset ja rahoitus Hankkeen koordinaattorina on SYKE ja hankkeen vastuullisena johtajana toimii Mika Marttunen. Kumppaniedunsaajat ja heidän yhteyshenkilönsä ovat seuraavat: Oulun yliopisto, Thule Instituutti: Timo P. Karjalainen Jyväskylän yliopisto: Markku Kuitunen Ramboll Finland Oy: Joonas Hokkanen SITO: Sakari Grönlund Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1,292 milj.. Rahoituksesta puolet tulee EU:n LIFE+ rahoitusinstrumentistä ( ) ja puolet on kansallista rahoitusta. 4 Hankkeen osiot, tehtävät ja vastuutahot Osio B1: Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja työkalujen kehittäminen Vastuuhenkilö ja päätutkijat: SYKE: Jyri Mustajoki (Koko osion sekä alaosio B1C:n vastuuhenkilö) ja Mika Marttunen Thule: Timo P. Karjalainen (Alaosio B1B:n vastuuhenkilö) ja Jenni Neste SITO: Sakari Grönlund (Alaosio B1A:n vastuuhenkilö), Sanna Luodemäki ja Raisa Valli Ramboll: Joonas Hokkanen ja Anne Vehmas Helsingin yliopisto: Mirja Jämsén 5

6 Tavoitteet: Kehittää hyviä toimintatapoja ja arviointiprosessia tukevia työkaluja laadukkaan, järjestelmällisen ja osallistavan vaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi YVA/SOVA-hankkeissa. Motivaationa on YVA/SOVA-hankkeista tunnistetut kehitystarpeet koskien muun muassa osallistumisen laatua ja vaikuttavuutta, vaikutusten merkittävyyden arviointia ja vaihtoehtojen järjestelmällistä ja läpinäkyvää arviointia eri näkökulmista. Monitavoitearviointi (ja laajemmin päätösanalyysi) tarjoaa laajan kirjon erilaisia menetelmiä, työkaluja ja tapoja, joiden hyödyntämismahdollisuuksia YVA/SOVA-hankkeiden eri vaiheissa ja osallistumisen tukena selvitetään. Toistaiseksi monitavoitearvioinnin menetelmien soveltaminen YVA-hankkeissa on rajautunut lähinnä vaihtoehtojen vertailuvaiheeseen. IMPERIA:ssa keskeinen ajatus on tuoda monitavoitearvioinnin ajattelutapa ja työkalut olennaiseksi osaksi YVA- ja SOVA-tarkasteluja heti prosessien alusta alkaen. Liitteessä 1 on taulukoituna erilaisia monitavoitearvioinnin työkaluja ja pohdittu niiden soveltamisen mahdollisia hyötyjä YVA-hankkeissa. Toteutus: Osio jakautuu kolmeen alaosioon: B1A. Hyvät käytännöt YVA/SOVA-hankkeissa sekä kehitystarpeet kansallisella ja EU-tasolla. Tavoitteena on tunnistaa jo tehdyistä YVA/SOVA-hankkeista hyviä käytäntöjä ja kehitystarpeita vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa ja hankevaihtoehtojen vertailussa. Alaosio toteutetaan analysoimalla muun muassa "Hyvä YVA" -palkittuja YVA-hankkeita ja haastattelemalla YVA-konsultteja ja viranomaisia. Tuloksia tullaan esittelemään seminaarissa, jossa myös tunnistetaan IMPERIA-hankkeen olennaisia tarpeita ja keskustellaan näistä. B1B. Monitavoitearviointiin perustuvien YVA/SOVA-käytäntöjen kehittäminen. Alaosiossa pohditaan alaosio B1A:ssa saatuja tuloksia ja näiden perusteella tunnistetaan hankkeissa esiintyviä tarpeita ja mahdollisuuksia monitavoitearvioinnin soveltamiselle YVA/SOVAhankkeissa sekä kehitettävälle MCDA-ohjelmistolle. Lisäksi tehdään kirjallisuuskatsaus monitavoitearvioinnin käytöstä YVA/SOVA-hankkeissa sekä asiantuntijahaastatteluja. Tuloksia tullaan hyödyntämään alaosio B1C:ssä tapahtuvassa työkalujen kehitystyössä. B1C. Työkalujen kehittäminen. Tavoitteena on kehittää sekä YVA/SOVA-prosessia tukeva monitavoitearviointityökalu että kansalaisosallistamista YVA/SOVA-hankkeissa tukeva Internet-työkalu. Motivaationa on, että suuri osa nykyisistä MCDA-työkaluista on yleiskäyttöisiä MCDA-asiantuntijakäyttöön kehitettyjä työkaluja, mutta YVA/SOVA:n spesifisyys sovellusalueena mahdollistaa aihetta varten räätälöityjen helppokäyttöisten työkalujen kehittämisen myös suoraan soveltajien käyttöön. Kehitystyössä tullaan tarkastelemaan ja hyödyntämään osioissa B1A ja B1B esiin tulleita tarpeita sekä tässä alaosiossa tehtävien MCDA-työkaluja ja Internet-pohjaista osallistamista käsittelevien katsausten tuloksia. Aiheesta järjestetään myös seminaari, jossa ideoidaan toteutettavia työkaluja. Tunnistettujen tarpeiden pohjalta lähdetään kehittämään ohjelmistojen alustavia versioita, joita tullaan kokeilemaan pilottihankkeissa. Näistä saatujen kokemusten perusteella ohjelmistoja kehitetään edelleen siten, että valmiit versiot ohjelmistoista ovat saatavilla mennessä. Ohjelmistot tullaan toteuttamaan joko itsenäisinä ohjelmistoina tai Excel-laskentataulukoina, tai vaihtoehtoisesti räätälöimällä jo valmiita ohjelmistoja YVA-prosessia tukeviksi. 6

7 Taulukko 2. Osion B1 tärkeimmät tuotokset ja aikataulu niiden toteuttamiselle. Tehtävä Takaraja OSIO B1 A Asiantuntijahaastattelut ja kyselytutkimus Seminaari 1 Hyvät YVA/SOVA-käytännöt Analyysi hyvistä käytännöistä Raportti hyvistä käytännöistä OSIO B1B Kirjallisuuskatsaus Raportti MCDA:n hyödyntämisestä OSIO B1C Kirjallisuuskatsaus Asiantuntijahaastattelut osallistamisesta Seminaari 2 MCDA- ja internet-työkalut Raportti internet-osallistumisesta Geneerinen kysymysmalli Internet-kyselystä Ohjelmistot koekäytössä Jalostettu versio MCDA-työkalusta Ohjelmistot valmiit MCDA-työkalun viimeinen versio valmis ja julkaistu Internetissä

8 Osio B2: Demonstraatiot pilottialueilla Vastuuhenkilö ja päätutkijat: Thule-insituutti: Timo P. Karjalainen (koko osion sekä pilottihankkeiden 1 ja 2 vastuuhenkilö) ja Jenni Neste SYKE: Mika Marttunen (pilottihankkeen 3 vastuuhenkilö), Jyri Mustajoki ja Heli Saarikoski Tavoitteet: Soveltaa ja testata B1-osiossa parhaimmiksi arvioituja hyviä toimintatapoja ja arviointiprosessia tukevia työkaluja YVA/SOVA-pilottihankkeissa. Toteutus: Hankkeessa kehitettäviä työkaluja ja käytäntöjä on tarkoitus soveltaa ja arvioida kolmessa pilottikohteessa. Taulukossa x on esitetty pilottikohteet ja alustavasti tunnistettu, mitä työkaluja ja teemoja piloteissa painotetaan. Lopullisesti painopistealueet ratkaistaan pilottihankkeen toteutuksen suunnittelun yhteydessä. Näiden kolmen pilotin lisäksi "IMPERIA-työkaluja ja käytäntöjä" voidaan soveltaa myös joissakin muissa hankkeissa, jos esimerkiksi hankkeeseen osallistuvilla konsulteilla Rambollilla ja SITO:lla tulee olemaan sellaisia hankkeita, joissa soveltaminen voisi tuottaa lisäarvoa. IMPERIA-hankkeen panoksesta näissä tapauksissa sovitaan erikseen. Ensimmäiseksi pilottikohteeksi on valittu Piiparinmäen-Lammaskankaan tuulivoimapuisto. Hanke sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan (Pyhäntä ja Siikalatva), Kainuun (Kajaani) ja Pohjois-Savon (Vieremä) alueilla Oulujärven lounaispuolella. Alustavan suunnitelman mukaan hankealueen suurin pituus olisi n. 37 km ja leveys n. 5 km. Suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto muodostuu maksimissaan noin 140 kpl yksikköteholtaan noin 2-5 MW tuulivoimalaitoksesta. Tuulivoimapuiston sähköntuotannon kokonaisteho on noin 300 MW. Hankevastaavana on Metsähallitus. YVA on käynnistynyt kesällä 2012 ja arviointiohjelman on tarkoitus valmistua mennessä ja arviointiselostuksen vuotta myöhemmin. Hankesuunnitelman mukaan ensimmäisen pilotin oli tarkoitus käynnistyä vuonna 2013, mutta suunnitelmasta poikettiin, koska hankkeen katsottiin etupainotteisuudestaan huolimatta palvelevan erittäin hyvin IMPERIA:n tarpeita. Lisäksi hankevastaava sekä YVA-konsultti (Pöyry) suhtautuivat erittäin myönteisesti yhteistyöhön. Molemmat tahot osallistuivat myös IMPERIA-hankkeen ideointiin ja hakemuksen laadintaan vuonna Toista pilottihanketta ei ole vielä valittu. Kick-off-kokouksessa keskusteltiin valinnan kriteereistä, joita voivat olla esimerkiksi hanketyyppien yleisyys YVA-menettelyssä ja aluekriteerit (ELY-keskusalueet). Yleisin hanketyyppi Suomessa YVA-lain voimassaoloaikana ovat olleet jätehuoltohankkeet (31 %, 182 kpl). Seuraavaksi yleisin hanketyyppi on luonnonvarojen otto ja käsittely (23 %, 134 kpl). Uudenmaan ELY-keskuksen alueella on tullut vireille eniten YVAhankkeita (112 kappaletta). Toiseksi eniten hankkeita (72 kpl) oli tullut vireille Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Vähiten YVA-hankkeita oli tullut vireille Kainuun (12 kpl) ja Etelä-Savon ELY-keskusten alueilla (13 kpl). Kick-off-kokouksessa todettiin, että toisen YVA-pilottikohteen olisi hyvä sijaita tiheämmin asutulla alueella kuin Piiparinmäen-Lammaskankaan pilotti, jossa asukkaiden ja osallisten määrä hankealueella on suhteellisen vähäinen. Yhtenä valintakriteerinä voi olla IMPERIA-hankkeen tuoma lisäarvo YVA-hankkeelle. 8

9 Kolmantena pilottihankkeena on tulvariskien hallinnan suunnittelu ja siihen liittyvä SOVA. Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä ja estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja. Tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuuluu tulvariskien alustava arviointi sekä tulvakarttojen ja tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen merkittäville tulvariskialueille. Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt alueet, joilla vesistöjen tai meren tulvimisesta aiheutuvia riskejä pidetään merkittävinä. Merkittäviä tulvariskialueita on Suomessa yhteensä 21, joista 17 on sisämaassa vesistöjen varrella ja neljä rannikolla. SOVA edellyttää kuulemista laatimisprosessista ja itse suunnitelmasta. Vuoden 2013 aikana valitaan IMPERIA-pilottialue sekä laaditaan ehdotus SOVA:n toteuttamisesta yhdessä asianomaisen ELY-keskuksen sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Kuva 2. Suunnitelma erityyppisten pilottialueiden tarkasteltavista aihealueista. 9

10 Taulukko 3. Osion B2 tärkeimmät tuotokset ja aikataulu niiden toteuttamiselle. Tehtävä Takaraja Pilottikohteet eli YVA-hankkeet valittu ja käynnissä Seminaari 3 Pilottihankkeiden suunnittelu Projektisuunnitelmat kaikille pilottihankkeille Sidosryhmäanalyysit kaikille piloteille tehty Raportti 1. pilottikohteesta Raportti 2. pilottikohteesta MCDA- and nettityökaluja demonstroitu Raportti 3. pilottikohteesta Kaikki pilottihankkeet valmistuneet ja raportoitu Seminaari 4 Pilottihankkeiden tulokset Osio C1: Hankkeen ja pilottien arviointi Vastuuhenkilö ja päätutkijat: SYKE: Heli Saarikoski, Virpi Lehtoranta, Mika Marttunen Thule-instituutti: Timo P. Karjalainen Tavoitteet: Laatia vertaileva arviointi tapaustutkimuksen tuloksista ja vetää johtopäätöksiä menetelmien, työkalujen ja lähestymistapojen toimivuudesta ja hyödyllisyydestä erilaisissa YVA-prosesseissa ja hanketyypeissä: Missä määrin ja miten monitavoitearviointityökalut ja arvioinnissa käytetyt lähestymistavat sekä internet-pohjainen kyselytyökalu tukevat laadukasta ja järjestelmällistä vaikutusten arviointia, kansalaisten ja sidosryhmätahojen osallistumista, vaikutusten merkittävyyden punnitsemista sekä vaihtoehtojen systemaattista vertailua. Miten MCDA- ja KHA-menetelmät voisivat täydentää toisiaan YVA-menettelyssä Arviointitulosten pohjalta laaditaan ehdotuksia ja suosituksia menetelmien, työkalujen ja toimintatapojen soveltamisesta YVA-menettelyn ja tehdään myös tarvittavia muutoksia alustaviin ohjeistuksiin. Toteutus: Arviointia varten laaditaan yleinen arviointikehikko yhdessä hankkeen osapuolten sekä hankkeen tapaustutkimusten osanottajien kanssa. Alustavia arviointikriteereitä hankkeessa kehitettäville työkaluille ja lähestymistavoille ja niiden sovellutuksille YVA-menettelyssä ovat mm. avoimuus ja läpinäkyvyys, ymmärrettävyys ja havainnollisuus, sekä se miten työkalujen avulla voidaan tukea eri osapuolten oppimista hankkeiden vaikutuksista ja niiden merkityksestä. Ensimmäinen versio arviointikehikosta laaditaan osahankkeen tutkijoiden toimesta maaliskuussa 2013 ja sitä työstetään hankeosapuolten kesken työpajassa, joka järjestetään huhtikuussa Alustava 10

11 kehikko viedään kunkin tapaustutkimuksen ohjausryhmään tms. sidosryhmäfoorumiin keskusteltavaksi ja kommenttien pohjalta laaditaan lopullinen arviointikehikko hankkeen osapuolten työpajassa kesäkuun 2013 loppuun mennessä. Lisäksi räätälöidään oma kyselylomake kullekin hankkeelle, jotta voidaan ottaa huomioon eri hankkeiden erityspiirteet. Piiparinmäen-Lammaskankaan tuulivoimahankkeen kyselykaavake on jo laadittu, muut laaditaan siinä vaiheessa, kun hankkeet ovat ajankohtaisia. Kuhunkin tapaustutkimukseen osallistuvat sidosryhmä- ja viranomaistahot täyttävät kyselylomakkeen tapaustutkimuksen käynnistyessä ja toisen kyselyn hankkeen loppuessa. Näin voidaan arvioida sitä, minkälaisia odotuksia hankkeeseen osallistujilla oli osallistumiselle ja siinä käytettäville menettelytavoille ja työkaluille, ja miten nämä odotukset täyttyivät. Kyselykaavakkeiden lisäksi hankkeen tutkijat osallistuvat tapaustutkimuksissa järjestettäviin sidosryhmätilaisuuksiin ja kirjaavat havaintojaan kokouksien kulusta ja niissä käytävistä keskusteluista. Kaikissa tapaustutkimuksissa tehdään myös puolistrukturoituja haastatteluita hankevastaavien sekä keskeisten sidosryhmätahojen kanssa ennen hankkeen käynnistymistä sekä hankkeen läpiviemisen jälkeen kyselytutkimuksen täydentämiseksi ja syventämiseksi. Kyselyiden tulokset analysoidaan kvantitatiivisesti ja haastatteluiden sekä osallistuvan havainnoinnin avulla saatu aineisto analysoidaan laadullisia menetelmiä käyttäen. Tavoitteena on tuottaa sekä määrällistä tietoa siitä, kuinka toimivina, luotettavina, havainnollisina jne. eri menetelmiä pidettiin että laadullista tietoa siitä, miten eri tahot suhtautuivat menetelmiin, ja miten menetelmien käyttö edisti hyvälle YVA-menettelylle asetettuja tavoitteita. Taulukko 4. Osion C1 tärkeimmät tuotokset ja aikataulu niiden toteuttamiselle. Tehtävä Takaraja Alustava arviointikehikko Hankeosapuolten työpaja arviointikehikosta Tapaustutkimusosapuolten kommentit arviointikehikosta - Piiparinmäki-Lammaskangas muut tapaukset riippuen tapausten aikataulusta Lopullinen arviointikehikko valmis Tapauskohtaiset kyselykaavakkeet hankkeiden käynnistyessä - Piiparinmäki-Lammaskangas muut tapaukset Osallistuva havainnointi Tapauskohtaiset kyselykaavakkeet hankkeiden päätyttyä Räätälöidyt haastattelurungot kullekin tapaukselle riippuen tapausten aikataulusta Haastattelut Kysely- ja haastatteluaineiston analyysi Periaatteet MCDA:n hyödyntämiseen YVA- ja SOVA-hankkeissa

12 Osio D1: Tiedon levitys Vastuuhenkilö ja toteuttajat: Jyväskylän yliopisto: Professori Markku Kuitunen, Elisa Vallius hoitaa tiedon levitykseen liittyviä käytännön tehtäviä syksyn 2012 ajan ja N.N. tämän jälkeen. SYKE: Sanna Vienonen, Mika Marttunen, SYKEn viestintä SITO: Sakari Grönholm (KAIKU-työskentelytila) Tiedotus tehdään yhteistyössä E-osion ja SYKEn viestintätiimin sekä partneriorganisaatioiden tiedotusyksiköiden kanssa. Tavoitteet: Hankkeen sisäisen viestinnän tukemisella pyritään lisäämään partneriorganisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden rakentavaa vuorovaikutusta hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ulkoisella viestinnällä pyritään lisäämään sidosryhmien ja yleisön tietämystä hankkeesta sekä sen saavuttamista tuloksista. Perimmäisenä tavoitteena on saada hankkeen tuotokset alan toimijoiden aktiiviseen käyttöön hankkeen aikana ja varmistaa tulosten hyödynnettävyys myös hankkeen jälkeen. Toteutus: Tiedon levitys jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen tiedotukseen. Hankkeen sisäinen tiedotus hoidetaan Jyväskylän yliopiston, SYKEn ja eri työpakettien vastaavien yhteistyönä sähköpostitse, SITOn KAIKU -järjestelmän kautta sekä erilaisissa kokoontumisissa (ohjausryhmä, ydinryhmä, johtokunta, projektiryhmät, actionryhmät ja muut tarpeelliset kokoonpanot). Sisäisessä viestinnässä suositaan sähköisiä järjestelmiä ja etäneuvotteluja ympäristön kuormituksen vähentämiseksi sekä ajankäytöllisistä ja taloudellisista syistä. Hankkeen ulkoisen tiedotuksen perustana toimivat IMPERIA -verkkosivut osoitteessa Sivustolle laitetaan hankkeen yleiskuvauksen lisäksi näkyviin muut hankkeen esittelymateriaalit sekä tuotokset (deliverables). Hankkeesta tuotetaan erilaista esittelymateriaalia (esitteet, posterit, PowerPoint -diat) ja hankkeen tuloksista tiedotetaan aktiivisesti (lehdistötiedotteet, artikkelit kotimaisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa, esitelmät seminaareissa ja tieteellisissä kokouksissa). Alan toimijoille tuotetaan koulutusmateriaalia ja järjestetään kurssi hankkeen tuotoksena syntyneiden menetelmien siirtämiseksi aktiiviseen käyttöön. Viestintäsuunnitelmaa laadittaessa on tunnistettu hankkeen keskeisiä sidosryhmiä. Hankkeen tärkeimmät kansalliset ja paikalliset sidosryhmät ovat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ELY-keskukset, maakuntaliitot, YVA ry, hankevastaavat, YVA-konsultit, pilottikohteiden ja niiden lähiympäristön asukkaat ja muut alueen käyttäjät, kunnalliset päätöksentekijät ja virkamiehet, ympäristöjärjestöt, tiedotusvälineet, kansalaiset, sekä kansalliset YVAan ja SOVAan liittyvät työryhmät. Hankkeen tärkeimmiksi kansainvälisiksi sidosryhmiksi on tunnistettu muiden valtioiden YVA- ja SOVA -toimijat ja alan tutkijat, Tanskan ja Ruotsin YVA keskukset ja Euroopan komissio. 12

13 Lisäksi tärkeiksi sidosryhmiksi on tunnistettu muun muassa seuraavat kansalliset ja kansainväliset hankkeet: Tekesin Green Mining -ohjelman hankkeet, kuten valmistelussa oleva Sustainable Acceptable Mining (SAM, VTT, GTK, SYKE) Groundwater and Dependent Ecosystems: New Scientific and Technological Basis for Assessing Climate Change and Land-use Impacts on Groundwater (GENESIS). Taulukko 5. Osion D1 tuotokset ja aikataulu niiden toteuttamiselle. Tuotos Tavoite Takaraja Verkkotyötila hankkeelle Sisäinen tiedotus Hankkeen verkkosivu Ulkoinen tiedotus (sidosryhmät, yleisö) Tiedotussuunnitelma Ulk. ja sis. tiedotus (EU, tiedotusta tekevät) Hanke-esite Ulkoinen tiedotus (sidosryhmät, yleisö) Infotaulut Ulkoinen tiedotus (konsortio, yleisö) Lehdistötiedote 1 Ulkoinen tiedotus (sidosryhmät, yleisö) Lehdistötiedote 2 Ulkoinen tiedotus (sidosryhmät, yleisö) Hankkeen vuosiraportti 1 Ulkoinen tiedotus (EU, sidosryhmät, yleisö) Hankkeen vuosiraportti 2 Ulkoinen tiedotus (EU, sidosryhmät, yleisö) Lehdistötiedote 3 Ulkoinen tiedotus (sidosryhmät, yleisö) Lehdistötiedote 4 Ulkoinen tiedotus (sidosryhmät, yleisö) Palautekysely YVA-SOVA-toimijoille (osa hankkeen toteutuksen arviointia) Lehdistötiedote 5 Ulkoinen tiedotus (sidosryhmät, yleisö) Koulutusmateriaalit Ulkoinen tiedotus (sidosryhmät) Lehdistötiedote 6 Ulkoinen tiedotus (sidosryhmät, yleisö) Koulutussuunnitelma Ulkoinen tiedotus (EU, sidosryhmät) Kurssin järjestäminen Ulkoinen tiedotus (sidosryhmät) Maallikkoraportti Ulkoinen tiedotus (EU, sidosryhmät, yleisö)

14 Osio E1: Johtaminen Vastuuhenkilöt ja toteuttajat: SYKE: Mika Marttunen (hankkeen johtaminen), Sanna Vienonen (johdon tuki ja sihteeritehtävät), Ulla Haapanen (taloushallinto) Thule-instituutti: Timo P. Karjalainen (hankkeen johdon tuki) Tavoitteet: Osion E1 tavoitteena on pitää huolta siitä, että hankkeelle asetetut tavoitteet saavutetaan ja pysytään aikataulussa. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että kaikki hankkeen osapuolet ja eri ryhmät ovat tietoisia tehtävistään, vastuistaan ja hankkeelle asetetuista aikarajoista. Vuoropuhelu partnereiden kanssa on tärkeää, ja heitä opastetaan tarvittaessa. Myös vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa on tärkeää hankkeen sisällölle asetettujen laadullisten tavoitteiden saavuttamisen sekä hankkeen näkyvyyden varmistamiseksi. Lisäksi pyritään hankkeen tulosten käytäntöön viemiseen sekä hankkeen aikana että sen jälkeen. Hankkeen tavoitteet pyritään saavuttamaan kustannustehokkaasti, mikä asettaa haasteita moniulotteisen hankkeen koordinoinnille. LIFE+ -hankkeiden hallinnollisia periaatteita ja käytäntöjä on noudatettava. Tässä SYKEn EU-tiimin tuki on aivan keskeistä. Osion E1 tehtävänä on varmistaa, että EU-raportointiin liittyvä tiedonkokoaminen tapahtuu asianmukaisella tavalla ja että tiedot partnereilta saadaan ajoissa. Partnerien sitouttaminen sekä aktiivisuuden ylläpito pitkäkestoisessa hankkeessa on tärkeää. Tähän pyritään parantamalla yhteenkuuluvaisuuden tunnetta hankeosapuolten välillä sekä tehokkailla ja kiinnostavilla kokous- ja työskentelytavoilla. Kustannustehokkuutta pyritään parantamaan välttämällä turhia kokouksia, suosimalla etäyhteysteknologiaa sekä kokoamalla aiheesta jo aiemmin julkaistut artikkelit ja muut julkaisut KAIKUun perustettavaan "kirjastoon". Toteutus: Hankkeen tavoitteiden saavuttaminen ja toiminnan tehokkuus edellyttää tiivistä vuorovaikutusta hankeosapuolten välillä. Riittävä vuoropuhelu hankeosapuolten ja muiden relevanttien tahojen välillä edellyttää yhteisiä kokouksia ja tapaamisia. Hankkeen projektiryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Sen lisäksi järjestetään lukuisia pienempiä kokouksia. Taulukossa 7 on kuvattu perustettavat ryhmät ja niiden tarkoitus sekä kokousten arvioitu lukumäärä. Kokouksia järjestetään tarvittaessa ja etenkin ennen raportointeja. Kokousajankohdista sovitaan 1-3 kuukautta ennen kokouksia. Ohjausryhmään kutsutaan rahoittajien ja keskeisten sidosryhmien edustajia. Hankkeen työskentelytilana toimii SITO:n KAIKU-alusta. Sen lisäksi SYKEn verkkolevylle M:\gkkveho\IMPERIA tallennetaan hankkeessa syntyvät asiakirjat ja raportit. Näistä tärkeimmät viedään myös hankkeen ulkoisille sivuille. Tupla-arkistoinnilla varmistetaan, että tärkeät asiakirjat ovat käytettävissä, mikäli KAIKUssa on teknisiä ongelmia. Lisäksi asiakirjoja tarvitaan hankkeen päättymisen jälkeen, joten arkistointiin kiinnitetään erityistä huomiota. 14

15 Taulukko 6. Hankkeen työryhmät, niiden tehtävät, osallistujat ja kokoontuminen. Ohjausryhmä Ydinryhmä Tehtävä Osallistujat Kokoontuminen Hankkeen ideointi, Rahoittajat, keskeiset Kerran vuodessa kommentointi ja arviointi, tiedon sidosryhmät (ELYt, SLL), välittäminen hankkeesta SYKEn VK:n ja PK:n johto IMPERIA-partnerit, Hankkeen hallinnolliset ja taloudelliset asiat, raportoinnit EU:lle M. Marttunen S. Vienonen Ulla Haapanen T.P. Karjalainen (tarvittaessa) Useita kertoja vuodessa Johtokunta Hankkeen hallinnolliset asiat Partnerit Kerran vuodessa Projektiryhmä Vuoropuhelun ja yhteistyön lisääminen hankkeessa, yhdessä ideointi ja suunnittelu, kokonaiskuva, IMPERIA-henki Kaikki Imperialaiset 2-3 kertaa vuodessa Actionryhmät Piiparinmäki- YVA -ryhmä Tulvariskien hallinnan suunnittelun pilotti Töiden suunnittelu, tehtäväjaon täsmentäminen, ideointi. Ideoida ja suunnitella arviointiryhmän toimintaa ja siinä sovellettavia työkaluja sekä YVA-hankkeen arviointia. Vuoropuhelu IMPERIAn ja hankkeen välillä. SOVA-prosessin suunnittelu Avainhenkilöiden lisäksi avoin kaikille kiinnostuneille Imperialaisille O-M Tervaniemi MH K. Reinikainen Pöyry J. Neste Thule T.P. Karjalainen Thule H. Saarikoski SYKE M. Marttunen SYKE Kutsutaan koolle tarpeen mukaan, määrä 4-8 kpl vuodessa 2012: 2-3 kertaa 2013: 3-5 kertaa Taulukko 7. Osion E1 tuotokset ja aikataulu niiden toteuttamiselle. Tuotos Tavoite Takaraja Ensimmäinen hankeryhmäkokous (kick-off) Tarkennettu tutkimussuunnitelma Aloitusraportti Raportointi komissiolle Hankkeen vuosiraportti 1 Ulkoinen tiedotus Väliraportti Raportointi komissiolle Hankkeen vuosiraportti 2 Ulkoinen tiedotus Yhteenvetoraportti hankkeen tuloksista Maallikkoraportti Ulkoinen tiedotus Loppuraportti Raportointi komissiolle

16 Liite 1. Monitavoitearvioinnin työkaluja ja niiden soveltamismahdollisuuksia YVA-hankkeissa Työkalu Työkalun kuvaus Mahdolliset hyödyt YVA-hankkeissa Tavoite-hierarkia (Objectives hierarchy) Kaavio, jossa hierarkkisessa muodossa esitetään eri osapuolten tärkeinä pitämät tavoitteet. Voidaan jakaa perimmäisiin tavoitteisiin ja osatavoitteisiin, jotka edistävät perimmäisten tavoitteiden saavuttamista. Auttaa eri osapuolia näkemään hankkeen laajemmin ja tulemaan tietoisemmaksi eri osapuolten tavoitteista. Tarjoaa vankan perustan vaihtoehtojen arvioinnille. Voi tukea myös vaihtoehtojen muodostamista. Vaikutuskaavio Päätöstaulukko (Strategy table) Vaikutustaulukko (Consequences table) Päätöspuu (Decision tree) Arvopuuanalyysi (Value tree analysis) Visuaalinen kuvaus syy- ja seuraussuhteiden ketjusta/verkosta. Työkalu, jonka avulla voidaan muodostaa toimenpiteistä toimenpideyhdistelmiä. Taulukko, jossa kuvataan vaihtoehtojen vaikutukset (mittausarvot) arvioitavien tekijöiden suhteen. Työkalu, joka auttaa hahmottamaan peräkkäisten päätösten tai toisiaan seuraavien tapahtumien seurausvaikutuksia ja todennäköisyyksiä. Työkalu, jonka avulla voidaan vertailla kokonaisvaltaisesti vaihtoehtoja, joilla on erimitallisia vaikutuksia. Auttaa hahmottamaan ja muodostamaan kokonaiskuvan välittömistä ja välillisistä vaikutuksista. Tukee arviointiohjelmavaiheessa käytäviä keskusteluja ja myöhemmin hankkeen kokonaisvaikutusten kuvausta. Vaihtoehdot voivat muodostua useista erilaisista toimenpiteistä ja niiden yhdistelmistä. Havainnollistaa asiaa ja tukee keskusteluja. Havainnollinen ja ymmärrettävä tapa koota vaikutusaineisto. Mittareiden valinta ja perustelu on tärkeä YVA:a tukeva vaihe. Auttaa asiantuntijoita hahmottamaan mutkikkaita kokonaisuuksia ja parantaa keskustelua asiantuntijatiimissä. Tukee tulosten esittämistä havainnollisessa muodossa. Parantaa arvioinnin järjestelmällisyyttä, läpinäkyvyyttä ja havainnollisuutta. Tukee sidosryhmien edustajien/kansalaisten arvojen huomioonottamista vertailussa. Tarjoaa jäsentely- ja keskustelukehikon koko prosessille. Merkittävyyskaaviot Kaksiulotteisia kuvaajia, joissa akselien sisältö vaihtelee esim. asiantuntijoiden merkittävyysarviot vs. sidosryhmien edustajien näkemykset tavoitteiden tärkeydestä. Kuvaajissa voidaan tarkastella arviointiin liittyvääepävarmuutta. Lisää arvioinnin läpinäkyvyyttä ja tuo uusia näkökulmia keskusteluun. 16

Tilaisuuden tavoitteita

Tilaisuuden tavoitteita Tilaisuuden tavoitteita Esitellä IMPERIAa ja sen ensimmäisiä tuloksia Keskustella ja kerätä osallistujien näkemyksiä hyvistä käytännöistä YVA -hankkeissa ja vaikutusten merkittävyyden arvioinnin menetelmistä

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria

Lisätiedot

IMPERIA-hankkeen esittely ja kokemuksia LIFE+ valmistelusta

IMPERIA-hankkeen esittely ja kokemuksia LIFE+ valmistelusta IMPERIA-hankkeen esittely ja kokemuksia LIFE+ valmistelusta Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa Mika Marttunen LIFE-info

Lisätiedot

IMPERIA-hanke Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa

IMPERIA-hanke Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa IMPERIA-hanke Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa Improving environmental assessment by adopting good practices and tools

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI 1.8.2013-31.7.2014 IMPERIA PYRKII PARANTAMAAN YVA-HANKKEIDEN LAATUA JA

Lisätiedot

Opasluonnosten ja suunnitelmien esittely

Opasluonnosten ja suunnitelmien esittely Opasluonnosten ja suunnitelmien esittely Hyvät-käytännöt seminaari 13.5.2014 Elisa Vallius, Jyväskylän yliopisto Jyri Mustajoki, SYKE IMPERIAn opastyön taustaa Oppaat ovat IMPERIA hankkeen tuotoksia, joilla

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin räätälöidyt YVA-työkalut

Monitavoitearvioinnin räätälöidyt YVA-työkalut Monitavoitearvioinnin räätälöidyt YVA-työkalut Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen Suomen ympäristökeskus Pohjoiset suurhankkeet ja ympäristövaikutusten arviointi -symposium, Oulu, 27.11.2013 Monitavoitearviointi

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 2015 Hankkeen (LIFE11 ENV/FI/905) Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa (IMPERIA) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 2015 JOHDANTO Tässä

Lisätiedot

IMPERIAn tavoitteet ja tulokset. Mika Marttunen ja Sanna Vienonen, SYKE

IMPERIAn tavoitteet ja tulokset. Mika Marttunen ja Sanna Vienonen, SYKE IMPERIAn tavoitteet ja tulokset Mika Marttunen ja Sanna Vienonen, SYKE IMPERIA-hankkeen loppuseminaari Suomen ympäristökeskus, 9.11.2015 IMPERIA-hanke Improving environmental assessment by adopting good

Lisätiedot

Vaikutuskaavioiden ym. strukturointityökalujen

Vaikutuskaavioiden ym. strukturointityökalujen Vaikutuskaavioiden ym. strukturointityökalujen hyödyntäminen YVA- ja SOVA-arvioinneissa Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen, SYKE IMPERIA-koulutustilaisuus Suomen ympäristökeskus, 25.9.2015 Järjestelmällinen

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa IMPERIA 2012 2015

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa IMPERIA 2012 2015 Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa IMPERIA 2012 2015 Jyri Mustajoki ja Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskus YVA/SOVA-neuvottelupäivät,

Lisätiedot

Laatua YVAan IMPERIA LIFEhankkeesta

Laatua YVAan IMPERIA LIFEhankkeesta Laatua YVAan IMPERIA LIFEhankkeesta IMPERIA Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis Mika Marttunen ja Jyri Mustajoki IMPERIA-tutkimusryhmä

Lisätiedot

Sidosryhmien osallistumisen tuki YVAssa mitä monitavoitearviointi voi antaa?

Sidosryhmien osallistumisen tuki YVAssa mitä monitavoitearviointi voi antaa? Sidosryhmien osallistumisen tuki YVAssa mitä monitavoitearviointi voi antaa? Jenni Neste, Thule-instituutti, Oulun yliopisto / Pöyry Timo P. Karjalainen, Thule-instituutti, Oulun yliopisto Aiheet - Miksi

Lisätiedot

Sidosryhmien osallistumisen tuki YVAssa mitä monitavoitearviointi voi antaa?

Sidosryhmien osallistumisen tuki YVAssa mitä monitavoitearviointi voi antaa? Sidosryhmien osallistumisen tuki YVAssa mitä monitavoitearviointi voi antaa? Jenni Neste, Thule-instituutti, Oulun yliopisto / Pöyry Timo P. Karjalainen, Thule-instituutti, Oulun yliopisto Aiheet - Miksi

Lisätiedot

Auttaako IMPERIA ymmärrettävämpien YVAselostusten. Elisa Vallius Jyväskylän yliopisto IMPERIA-hankkeen loppuseminaari

Auttaako IMPERIA ymmärrettävämpien YVAselostusten. Elisa Vallius Jyväskylän yliopisto IMPERIA-hankkeen loppuseminaari Auttaako IMPERIA ymmärrettävämpien YVAselostusten laadinnassa? Elisa Vallius Jyväskylän yliopisto IMPERIA-hankkeen loppuseminaari 9.11.2015 Arviointiraportteihin liittyvät haasteet Arvioinnin tulisi olla

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin työkaluja YVA-prosessin eri vaiheisiin IMPERIA-hankkeen MCDA-Seminaari

Monitavoitearvioinnin työkaluja YVA-prosessin eri vaiheisiin IMPERIA-hankkeen MCDA-Seminaari Monitavoitearvioinnin työkaluja YVA-prosessin eri vaiheisiin IMPERIA-hankkeen MCDA-Seminaari 28.5.2013 Jyri Mustajoki, Finnish Environment Institute Mika Marttunen, Finnish Environment Institute Timo P.

Lisätiedot

Oulun vedenhankinnan varmistamisen monitavoitearviointi

Oulun vedenhankinnan varmistamisen monitavoitearviointi Oulun vedenhankinnan varmistamisen monitavoitearviointi Timo P Karjalainen, Pekka Rossi, Lauri Rantala Oulun yliopisto (Thule-instituutti ja Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio) 11.2.2014 1. Johdanto

Lisätiedot

Oulun vedenhankinnan tulevaisuus. Keskustelutilaisuus 26.2.2014 Aleksinkulma

Oulun vedenhankinnan tulevaisuus. Keskustelutilaisuus 26.2.2014 Aleksinkulma Oulun vedenhankinnan tulevaisuus Keskustelutilaisuus 26.2.2014 Aleksinkulma Ohjelma Avauspuheenvuoro (Timo P. Karjalainen) Tilannekatsaus Oulun Veden selvitys vaihtoehdoista Monitavoitearviointi Oulun

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Laatua ympäristövaikutusten arviointeihin

Laatua ympäristövaikutusten arviointeihin Laatua ympäristövaikutusten arviointeihin Katsaus IMPERIA-hankkeen tuloksiin IMPERIA, LIFE11 ENV/ FI/905 Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi on olennainen osa laadukasta suunnittelua.

Lisätiedot

Työkalu vaikutusten merkittävyyden arviointiin ja kokemuksia sen soveltamisesta

Työkalu vaikutusten merkittävyyden arviointiin ja kokemuksia sen soveltamisesta Työkalu vaikutusten merkittävyyden arviointiin ja kokemuksia sen soveltamisesta Mika Marttunen ja Jyri Mustajoki Suomen ympäristökeskus YVA-päivät, Helsinki, 19.3.2014 IMPERIA-hanke 2012-2015 Improving

Lisätiedot

IMPERIA-HANKE Monitavoitearvioinnin käytännöt YVA:n tueksi

IMPERIA-HANKE Monitavoitearvioinnin käytännöt YVA:n tueksi IMPERIA-HANKE Monitavoitearvioinnin käytännöt YVA:n tueksi Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis Mika Marttunen ja IMPERIA-tiimi 27.11.2013

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely Balticconnector maakaasuputki Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) yleisötilaisuus Inkoossa 27.5.2015 Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen ja hankkeesta

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Piiparinmäen- Lammaslamminkankaan YVAhankkeen

Piiparinmäen- Lammaslamminkankaan YVAhankkeen Piiparinmäen- Lammaslamminkankaan YVAhankkeen evaluointi IMPERIA seminaari, 13.5.2014 Tiina Jääskeläinen & Heli Saarikoski SYKE ympäristöpolitiikkakeskus Evaluaation tavoite Evaluaation tavoitteena on

Lisätiedot

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Projektin työsuunnitelma PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Kohti konkretiaa kaupunkiverkoston voimalla 1. Lähtökohta Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015

Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015 Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015 SISÄVESI LIFE IP SISÄVESI LIFE IP Metsähallituksen koordinoima valtakunnallinen EUrahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa Suomen sisävesien tilaa ja sovittaa

Lisätiedot

INARIJÄRVEN KALATALOUDEN KEHITTÄMISEN MONITAVOITEARVIOINTI (SYKE & RKTL) (ja taloustutkimus, Oulun yliopisto) Tilannekatsaus

INARIJÄRVEN KALATALOUDEN KEHITTÄMISEN MONITAVOITEARVIOINTI (SYKE & RKTL) (ja taloustutkimus, Oulun yliopisto) Tilannekatsaus INARIJÄRVEN KALATALOUDEN KEHITTÄMISEN MONITAVOITEARVIOINTI (SYKE & RKTL) (ja taloustutkimus, Oulun yliopisto) Tilannekatsaus Inarijärven säännöstelyn seurantaryhmä 18.9.2014 Mika Marttunen & Anne-Mari

Lisätiedot

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pitkäjärvenkoulu, 16.6.2015 klo 18-20 Leena Ivalo YVA-yhteysviranomainen Pirkanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena

Lisätiedot

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT 8.6.2016 Johtava asiantuntija Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy SISÄLTÖ 1. Miksi sidosryhmäyhteistyötä tarvitaan? 2. Vuoropuhelun

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen 1 V. 2010 toteutetussa selvityksessä kysyttiin yritysten tärkeimmistä kehittämis-, ja osaamishaasteita kansainvälisessä kaupassa seuraavan 5 vuoden aikana. 2 Yhteenveto kommenteista, joiden suhteen toivottiin

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Vaikutusten merkittävyyden arviointikehikko ja ARVI-työkalu

Vaikutusten merkittävyyden arviointikehikko ja ARVI-työkalu Vaikutusten merkittävyyden arviointikehikko ja ARVI-työkalu Jyri Mustajoki, Mika Marttunen ja Vesa Riekkinen, SYKE Hyvät YVA-käytännöt -seminaari, 13.5.2014 Vaikutusten merkittävyyden arviointi YVA:ssa

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

Annex Inception report IMPERIA EU LIFE11 ENV/FI/905 Action: B2. Stakeholder Analysis. Abstract

Annex Inception report IMPERIA EU LIFE11 ENV/FI/905 Action: B2. Stakeholder Analysis. Abstract Annex 7.4.1 Inception report IMPERIA EU LIFE11 ENV/FI/905 Action: B2 Stakeholder Analysis Abstract The objective of this report is to present how the Stakeholder Analysis can be carried out and perceived

Lisätiedot

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen.

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen. UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA Satakunta Pori 29.10.2014 Marjo Ronkainen www.uusiomaarakentaminen.fi koordinaattori: pentti.lahtinen@ramboll.fi marjo.ronkainen@ramboll.fi -organisaatio OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA vuosiseminaari 7.10.2014 Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke Harri Jyrävä, Ramboll Finland Oy Savo-Karjalan aluehankkeen koordinointi: Harri Jyrävä ja Teemu Matilainen , Savo-Karjala

Lisätiedot

Innovatiivinen kaupunki ohjelman vuoden 2012 hakuilmoitus

Innovatiivinen kaupunki ohjelman vuoden 2012 hakuilmoitus Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston yhteistyö 3.1.2012 MUISTIO INNOVATIIVINEN KAUPUNKI -ohjelma Annukka Jyrämä, Timo Heikkinen Innovatiivinen kaupunki ohjelman vuoden 2012 hakuilmoitus Aalto-yliopiston

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt ylitarkastaja Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskus, Sari Myllyoja 4.4.2012 1 Lupatilanne Ympäristöluvan lupaehtojen päivityshakemus jätetty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu

Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu OHJE 1 (7) Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu 1.10.2015 1 Hakuaika 2 Haettavan rahoituksen käyttötarkoitus 3 Rahoituksen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Monitavoitearviointi Ylä-Lapin metsien kestävästä käytöstä

Monitavoitearviointi Ylä-Lapin metsien kestävästä käytöstä Monitavoitearviointi Ylä-Lapin metsien kestävästä käytöstä Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö hankeen loppuseminaari Saariselkä 26.3.2009 Heli Saarikoski, Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti Tiivistelmä Huhtikuu 2007 1 1 Hankkeen tausta ja tarpeet EU:n ympäristösäätely

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

KUNTAMETSIEN SUUNNITTELUN TIEKARTTA. Toimintasuunnitelma 2006-2007. Jouni Pykäläinen jouni.pykalainen@metla.fi p. 010 211 3178, 050 391 3178

KUNTAMETSIEN SUUNNITTELUN TIEKARTTA. Toimintasuunnitelma 2006-2007. Jouni Pykäläinen jouni.pykalainen@metla.fi p. 010 211 3178, 050 391 3178 KUNTAMETSIEN SUUNNITTELUN TIEKARTTA Toimintasuunnitelma 2006-2007 Jouni Pykäläinen jouni.pykalainen@metla.fi p. 010 211 3178, 050 391 3178 Hankkeen tausta Kunnat omistavat n. 400 000 ha metsää Kuntametsissä

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista Kehittämistyöryhmän kokous 13.3.2008 Heli Saarikoski, 13.3.2008 Tarkastelunäkökulma Mitä kehittämistarpeita AMO-prosessissa

Lisätiedot

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Tourunkulman kyläyhdistyksen talo, 30.8.2012 klo 18-21 Leena Ivalo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen

Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen Keskustelu- ja kuulemistilaisuus 11.2.2013 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttaminen Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA MINNE TÄTÄ HYVINVOIN- TIPALVELUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS TARTTUA ITSE OHJAUSPYÖ- RÄÄN. Sisältö 1. KAMPA-hanke ja sen tavoitteet... 2

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 16.9.2013 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Hyviä käytänteitä ja kokemuksia

Hyviä käytänteitä ja kokemuksia Hyviä käytänteitä ja kokemuksia Eväitä ryhmäkeskusteluun ja yhteenvedot ryhmäkeskusteluista E+ kumppanuushankkeiden aloituskoulutus 17.9.2015 Keskustelua ryhmissä 1. Hyvän hankekokouksen järjestäminen

Lisätiedot

VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY. YLEISÖTILAISUUS Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus

VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY. YLEISÖTILAISUUS Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 3.2.2005 Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus YVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Pakollinen YVA lain ja YVA

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Hulevesitulvariskien alustava arviointi Antti Parjanne Suomen ympäristökeskus SYKE Vesistö- ja meritulvariskien alustava arviointi 6.10.2017 Porin kaupunki Hulevesitulvariskien arvioita 1. kierrokselta

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille?

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Jyri Seppälä, SYKE 5.5.2014 Jyväskylä RESURSSITEHOKKUUS JA VÄHÄHIILISYYS EU:n tiekartat

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Verkottumistapaaminen, Helsinki Sonja Heikkinen Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Lohjelman verkostoituminen Hankekortti Lohjelman ohjausryhmä

Lisätiedot

Monimetsä -hanke työsuunnitelma Timo Vesanto

Monimetsä -hanke työsuunnitelma Timo Vesanto Monimetsä -hanke työsuunnitelma 2017 Timo Vesanto Kehittämiskokeilut Kehittämiskokeilujen tehtävänä on varmistaa, että niihin valitut, selvitystyössä esille nousseet keinot ovat laajassa mittakaavassa

Lisätiedot

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013 Tämä ohje on päivitetty komission asetuksen 846/2009 sisältämillä muutoksilla 1.3.2010 Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille EU-rahoitus velvoittaa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhankkeiden seurantaryhmän arvioinnista johdetut toimenpiteet 2008

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhankkeiden seurantaryhmän arvioinnista johdetut toimenpiteet 2008 Pääkaupunkiseudun yhteistyöhankkeiden seurantaryhmän arvioinnista johdetut toimenpiteet 2008 1 Johtajuus 1.1 Mitä johtajat tekevät ohjatakseen organisaatiota kehittämällä mission, vision ja arvot 1.2 Mitä

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa CIMO, Helsinki 16.9.2016 Esityksen sisältö 1. Hankkeen sisäinen seuranta ja raportointi 2. Raportointi kansalliselle toimistolle & hankkeiden monitorointi a) Väliraportti

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ohjelma

Yleisötilaisuuden ohjelma Yleisötilaisuuden ohjelma 1) Tilaisuuden avaus 2) YVA-menettely ja YVA-selostuksen sisältö - Yhteysviranomaisen edustaja 3) Kemijärven biojalostamohankkeen tilannekatsaus - Boreal Bioref Oy 4) Hankkeeseen

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Mittaaminen ja ohjelmistotuotanto seminaari 18.04.01 Matias Vierimaa 1 Miksi mitataan? Ohjelmistokehitystä ja lopputuotteen laatua on vaikea arvioida

Lisätiedot

JHS Esiselvitys tietojärjestelmähankintaa varten

JHS Esiselvitys tietojärjestelmähankintaa varten JHS Esiselvitys tietojärjestelmähankintaa varten Hankesuunnitelma v.0.3 1/12 SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Hankkeen perustamisen tausta 4 1.2 Hankkeen tavoitteet 4 1.3 Hankkeen sidosryhmät

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

YVA suunnittelun välineenä ja lainsäädännön kehittämistarpeet millaisin eväin eteenpäin

YVA suunnittelun välineenä ja lainsäädännön kehittämistarpeet millaisin eväin eteenpäin YVA suunnittelun välineenä ja lainsäädännön kehittämistarpeet millaisin eväin eteenpäin Timo Tanninen Ylijohtaja, luontoympäristöosasto Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 20.11.2011 1 YVA-laki

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 30.7.2014, yleisölle suunnattavista tiedotus- ja julkistamistoimenpiteistä sekä tuensaajille suunnattavista

Lisätiedot

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Päivitetty 13.3.2015 Yleistä sisällön raportoinnista Jokainen hanke toimittaa vain yhden väli- ja loppuraportin. Koordinaattori on vastuussa tietojen

Lisätiedot

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Esityksen sisältö: Hankkeen johtaminen ja partneriyhteistyö Seuranta ja raportointi Levitys ja hankkeen vaikuttavuus Hankkeen

Lisätiedot

Toimintamalli Akwé: Kon -ohjeiden soveltamisesta Metsähallituksessa

Toimintamalli Akwé: Kon -ohjeiden soveltamisesta Metsähallituksessa Toimintamalli Akwé: Kon -ohjeiden soveltamisesta Metsähallituksessa Saamelaisten osallistumisoikeuksien lisääminen valtion maa- ja vesialueiden käyttöä koskevassa päätöksentekomenettelyssä saamelaisten

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 1-2016, 18.4. Ahlmanin ammattija aikuisopisto Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Leena Koski Opetusneuvos Leena Koski

Lisätiedot

FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät. Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014

FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät. Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014 FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät käytännöt Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014 FiDiPro hankkeen käynnistäminen FiDiPro hankkeissa noudatetaan kaikilta osin Tekesin normaaleita julkisen tutkimuksen

Lisätiedot

Kiekun käyttöönottomenetelmä

Kiekun käyttöönottomenetelmä Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Näkökulmia tuotekonseptoinnin työtapojen arviointiin. Turkka Keinonen 9.6.2004 Suomenlinna, Helsinki Tuotekonseptoinnin prosessiseminaari

Näkökulmia tuotekonseptoinnin työtapojen arviointiin. Turkka Keinonen 9.6.2004 Suomenlinna, Helsinki Tuotekonseptoinnin prosessiseminaari Näkökulmia tuotekonseptoinnin työtapojen arviointiin Turkka Keinonen 9.6.2004 Suomenlinna, Helsinki Tuotekonseptoinnin prosessiseminaari Tavoite ja lähtökohtia Yksittäisen tuotekonseptointityötavan sopivuus?

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot