TYÖSUUNNITELMA. Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSUUNNITELMA. Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis"

Transkriptio

1 TYÖSUUNNITELMA Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa (LIFE11 ENV/FI/905) 1

2 Sisällysluettelo 1 Hankkeen tavoitteet ja toteutus Hankkeen aikataulu Hankkeen osapuolet, kustannukset ja rahoitus Hankkeen osiot, tehtävät ja vastuutahot... 5 Osio B1: Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja työkalujen kehittäminen... 5 Osio B2: Demonstraatiot pilottialueilla... 8 Osio C1: Hankkeen ja pilottien arviointi Osio D1: Tiedon levitys Osio E1: Johtaminen Liite 1. Monitavoitearvioinnin työkaluja ja niiden soveltamismahdollisuuksia YVA-hankkeissa

3 1 Hankkeen tavoitteet ja toteutus IMPERIAn keskeisenä tavoitteena on parantaa tiedonvaihtoa, vuoropuhelua ja vaikutusmahdollisuuksia YVA- ja SOVA -menettelyissä sekä näin lisätä kansalaisten, hankevastaavien ja viranomaisten tyytyväisyyttä arviointeihin. IMPERIA-hankkeessa: kehitetään ja tuodaan käytäntöön monitavoitearvioinnin (MCDA) menetelmiä ja käytäntöjä YVA/SOVA-hankkeiden laadun ja vaikuttavuuden sekä kansalaisten ja sidosryhmien osallistumisen parantamiseksi. sovelletaan monitavoitearviointia YVA/SOVA-pilottihankkeissa. lisätään yhteistyötä ja vuoropuhelua YVA/SOVA, monitavoitearvioinnin ja vuorovaikutteisen suunnittelun asiantuntijoiden ja toimijoiden välillä (viranomaiset, suunnittelijat, asiantuntijat, tutkijat, konsultit). Hankkeessa tunnistetaan ja kehitetään uusia työkaluja ja käytäntöjä YVA- ja SOVA-hankkeiden eri vaiheiden tueksi. Hyviä käytäntöjä tunnistetaan valmistuneista YVA- ja SOVA-hankkeista, kotimaisista ja ulkomaisista ohjeistoista ja oppaista, tieteellisistä artikkeleista sekä tekemällä YVAasiantuntijoiden ja viranomaisten haastatteluja ja järjestämällä seminaareja. Uusien työkalujen kehittämistä pohjustetaan perehtymällä olemassa oleviin monitavoitearviointi- ja Internettyökaluihin. Erityistä huomiota hankkeessa kiinnitetään siihen, kuinka käytännöt, työkalut ja ohjeet saadaan kytkettyä YVA- ja SOVA-prosesseihin niin, että eri osapuolet kokisivat prosessit kiinnostavina, hyödyllisinä ja tehokkaina. IMPERIA-hankkeen keskiössä on monitavoitearviointi ja sen soveltamismahdollisuuksien havainnollistaminen YVA- ja SOVA-hankkeissa. Monitavoitearviointi (multi-criteria analysis MCA, Multi-criteria decision analysis MCDA) on joukko erilaisia menetelmiä, joiden avulla voidaan koota, jäsentää ja esittää toimenpiteiden vaikutuksia koskevaa tietoa järjestelmällisesti, kattavasti ja läpinäkyvästi. Arviointi mahdollistaa moniin eri tekijöihin kohdistuvien, eri suuntaan vaikuttavien ja erimitallisten vaikutusten vertailun. Lisäksi voidaan ottaa huomioon sidosryhmien näkemykset ja arvostukset. Monitavoitearvioinnissa on ennemmin kyse olemassa olevan tiedon käsittelystä ja jalostamisesta kuin kokonaan uuden tiedon tuottamisesta. Kuvassa 1 on hahmoteltu monitavoitearvioinnin kytkeytymistä YVA-menettelyn eri vaiheisiin. 3

4 Hankkeen keskeisiä tuotoksia ovat: Uudet menetelmät/työkalut vaikutusten merkittävyyden arviointiin vaihtoehtojen vertailuun sidosryhmäosallistumiseen nettiosallistumiseen Ohjeistot ja suositukset ( hyvät käytännöt ) esim. sidosryhmäanalyysiin sidosryhmäosallistumiseen yhteisvaikutusten arviointiin kustannushyötyanalyysin ja MCDA:n rinnakkaiskäyttöön hankkeiden arviointiin Koulutustilaisuuksien ja seminaarien järjestäminen Aineiston tuottaminen ympäristövaikutusten arvioinnin koulutus- ja osaamisportaaliin (YVAKO) Kuva 1. Monitavoitearvioinnin kytkeytyminen YVA-menettelyn eri vaiheisiin. 4

5 2 Hankkeen aikataulu Hanke toteutetaan Taulukossa 1 on hankkeen pääraportointien aikataulut. Samassa taulukossa on esitetty myös hankkeen ulkoisille sidosryhmille pidettävien seminaarien aikataulut. Hankkeen eri osioiden tarkemmat toteutusaikataulut on esitetty luvussa 4. Taulukko 1. Hankkeen keskeisten raportointien ja pidettävien seminaarien aikataulu. Tuotos Vastuu / tavoite Takaraja ALOITUSRAPORTTI Raportointi komissiolle Hankkeen vuosiraportti 1 Ulkoinen tiedotus VÄLIRAPORTTI Raportointi komissiolle Hankkeen vuosiraportti 2 Ulkoinen tiedotus Yhteenvetoraportti hankkeen tuloksista Osion E vastuulla Maallikkoraportti Ulkoinen tiedotus LOPPURAPORTTI Raportointi komissiolle Hankkeen osapuolet, kustannukset ja rahoitus Hankkeen koordinaattorina on SYKE ja hankkeen vastuullisena johtajana toimii Mika Marttunen. Kumppaniedunsaajat ja heidän yhteyshenkilönsä ovat seuraavat: Oulun yliopisto, Thule Instituutti: Timo P. Karjalainen Jyväskylän yliopisto: Markku Kuitunen Ramboll Finland Oy: Joonas Hokkanen SITO: Sakari Grönlund Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1,292 milj.. Rahoituksesta puolet tulee EU:n LIFE+ rahoitusinstrumentistä ( ) ja puolet on kansallista rahoitusta. 4 Hankkeen osiot, tehtävät ja vastuutahot Osio B1: Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja työkalujen kehittäminen Vastuuhenkilö ja päätutkijat: SYKE: Jyri Mustajoki (Koko osion sekä alaosio B1C:n vastuuhenkilö) ja Mika Marttunen Thule: Timo P. Karjalainen (Alaosio B1B:n vastuuhenkilö) ja Jenni Neste SITO: Sakari Grönlund (Alaosio B1A:n vastuuhenkilö), Sanna Luodemäki ja Raisa Valli Ramboll: Joonas Hokkanen ja Anne Vehmas Helsingin yliopisto: Mirja Jämsén 5

6 Tavoitteet: Kehittää hyviä toimintatapoja ja arviointiprosessia tukevia työkaluja laadukkaan, järjestelmällisen ja osallistavan vaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi YVA/SOVA-hankkeissa. Motivaationa on YVA/SOVA-hankkeista tunnistetut kehitystarpeet koskien muun muassa osallistumisen laatua ja vaikuttavuutta, vaikutusten merkittävyyden arviointia ja vaihtoehtojen järjestelmällistä ja läpinäkyvää arviointia eri näkökulmista. Monitavoitearviointi (ja laajemmin päätösanalyysi) tarjoaa laajan kirjon erilaisia menetelmiä, työkaluja ja tapoja, joiden hyödyntämismahdollisuuksia YVA/SOVA-hankkeiden eri vaiheissa ja osallistumisen tukena selvitetään. Toistaiseksi monitavoitearvioinnin menetelmien soveltaminen YVA-hankkeissa on rajautunut lähinnä vaihtoehtojen vertailuvaiheeseen. IMPERIA:ssa keskeinen ajatus on tuoda monitavoitearvioinnin ajattelutapa ja työkalut olennaiseksi osaksi YVA- ja SOVA-tarkasteluja heti prosessien alusta alkaen. Liitteessä 1 on taulukoituna erilaisia monitavoitearvioinnin työkaluja ja pohdittu niiden soveltamisen mahdollisia hyötyjä YVA-hankkeissa. Toteutus: Osio jakautuu kolmeen alaosioon: B1A. Hyvät käytännöt YVA/SOVA-hankkeissa sekä kehitystarpeet kansallisella ja EU-tasolla. Tavoitteena on tunnistaa jo tehdyistä YVA/SOVA-hankkeista hyviä käytäntöjä ja kehitystarpeita vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa ja hankevaihtoehtojen vertailussa. Alaosio toteutetaan analysoimalla muun muassa "Hyvä YVA" -palkittuja YVA-hankkeita ja haastattelemalla YVA-konsultteja ja viranomaisia. Tuloksia tullaan esittelemään seminaarissa, jossa myös tunnistetaan IMPERIA-hankkeen olennaisia tarpeita ja keskustellaan näistä. B1B. Monitavoitearviointiin perustuvien YVA/SOVA-käytäntöjen kehittäminen. Alaosiossa pohditaan alaosio B1A:ssa saatuja tuloksia ja näiden perusteella tunnistetaan hankkeissa esiintyviä tarpeita ja mahdollisuuksia monitavoitearvioinnin soveltamiselle YVA/SOVAhankkeissa sekä kehitettävälle MCDA-ohjelmistolle. Lisäksi tehdään kirjallisuuskatsaus monitavoitearvioinnin käytöstä YVA/SOVA-hankkeissa sekä asiantuntijahaastatteluja. Tuloksia tullaan hyödyntämään alaosio B1C:ssä tapahtuvassa työkalujen kehitystyössä. B1C. Työkalujen kehittäminen. Tavoitteena on kehittää sekä YVA/SOVA-prosessia tukeva monitavoitearviointityökalu että kansalaisosallistamista YVA/SOVA-hankkeissa tukeva Internet-työkalu. Motivaationa on, että suuri osa nykyisistä MCDA-työkaluista on yleiskäyttöisiä MCDA-asiantuntijakäyttöön kehitettyjä työkaluja, mutta YVA/SOVA:n spesifisyys sovellusalueena mahdollistaa aihetta varten räätälöityjen helppokäyttöisten työkalujen kehittämisen myös suoraan soveltajien käyttöön. Kehitystyössä tullaan tarkastelemaan ja hyödyntämään osioissa B1A ja B1B esiin tulleita tarpeita sekä tässä alaosiossa tehtävien MCDA-työkaluja ja Internet-pohjaista osallistamista käsittelevien katsausten tuloksia. Aiheesta järjestetään myös seminaari, jossa ideoidaan toteutettavia työkaluja. Tunnistettujen tarpeiden pohjalta lähdetään kehittämään ohjelmistojen alustavia versioita, joita tullaan kokeilemaan pilottihankkeissa. Näistä saatujen kokemusten perusteella ohjelmistoja kehitetään edelleen siten, että valmiit versiot ohjelmistoista ovat saatavilla mennessä. Ohjelmistot tullaan toteuttamaan joko itsenäisinä ohjelmistoina tai Excel-laskentataulukoina, tai vaihtoehtoisesti räätälöimällä jo valmiita ohjelmistoja YVA-prosessia tukeviksi. 6

7 Taulukko 2. Osion B1 tärkeimmät tuotokset ja aikataulu niiden toteuttamiselle. Tehtävä Takaraja OSIO B1 A Asiantuntijahaastattelut ja kyselytutkimus Seminaari 1 Hyvät YVA/SOVA-käytännöt Analyysi hyvistä käytännöistä Raportti hyvistä käytännöistä OSIO B1B Kirjallisuuskatsaus Raportti MCDA:n hyödyntämisestä OSIO B1C Kirjallisuuskatsaus Asiantuntijahaastattelut osallistamisesta Seminaari 2 MCDA- ja internet-työkalut Raportti internet-osallistumisesta Geneerinen kysymysmalli Internet-kyselystä Ohjelmistot koekäytössä Jalostettu versio MCDA-työkalusta Ohjelmistot valmiit MCDA-työkalun viimeinen versio valmis ja julkaistu Internetissä

8 Osio B2: Demonstraatiot pilottialueilla Vastuuhenkilö ja päätutkijat: Thule-insituutti: Timo P. Karjalainen (koko osion sekä pilottihankkeiden 1 ja 2 vastuuhenkilö) ja Jenni Neste SYKE: Mika Marttunen (pilottihankkeen 3 vastuuhenkilö), Jyri Mustajoki ja Heli Saarikoski Tavoitteet: Soveltaa ja testata B1-osiossa parhaimmiksi arvioituja hyviä toimintatapoja ja arviointiprosessia tukevia työkaluja YVA/SOVA-pilottihankkeissa. Toteutus: Hankkeessa kehitettäviä työkaluja ja käytäntöjä on tarkoitus soveltaa ja arvioida kolmessa pilottikohteessa. Taulukossa x on esitetty pilottikohteet ja alustavasti tunnistettu, mitä työkaluja ja teemoja piloteissa painotetaan. Lopullisesti painopistealueet ratkaistaan pilottihankkeen toteutuksen suunnittelun yhteydessä. Näiden kolmen pilotin lisäksi "IMPERIA-työkaluja ja käytäntöjä" voidaan soveltaa myös joissakin muissa hankkeissa, jos esimerkiksi hankkeeseen osallistuvilla konsulteilla Rambollilla ja SITO:lla tulee olemaan sellaisia hankkeita, joissa soveltaminen voisi tuottaa lisäarvoa. IMPERIA-hankkeen panoksesta näissä tapauksissa sovitaan erikseen. Ensimmäiseksi pilottikohteeksi on valittu Piiparinmäen-Lammaskankaan tuulivoimapuisto. Hanke sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan (Pyhäntä ja Siikalatva), Kainuun (Kajaani) ja Pohjois-Savon (Vieremä) alueilla Oulujärven lounaispuolella. Alustavan suunnitelman mukaan hankealueen suurin pituus olisi n. 37 km ja leveys n. 5 km. Suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto muodostuu maksimissaan noin 140 kpl yksikköteholtaan noin 2-5 MW tuulivoimalaitoksesta. Tuulivoimapuiston sähköntuotannon kokonaisteho on noin 300 MW. Hankevastaavana on Metsähallitus. YVA on käynnistynyt kesällä 2012 ja arviointiohjelman on tarkoitus valmistua mennessä ja arviointiselostuksen vuotta myöhemmin. Hankesuunnitelman mukaan ensimmäisen pilotin oli tarkoitus käynnistyä vuonna 2013, mutta suunnitelmasta poikettiin, koska hankkeen katsottiin etupainotteisuudestaan huolimatta palvelevan erittäin hyvin IMPERIA:n tarpeita. Lisäksi hankevastaava sekä YVA-konsultti (Pöyry) suhtautuivat erittäin myönteisesti yhteistyöhön. Molemmat tahot osallistuivat myös IMPERIA-hankkeen ideointiin ja hakemuksen laadintaan vuonna Toista pilottihanketta ei ole vielä valittu. Kick-off-kokouksessa keskusteltiin valinnan kriteereistä, joita voivat olla esimerkiksi hanketyyppien yleisyys YVA-menettelyssä ja aluekriteerit (ELY-keskusalueet). Yleisin hanketyyppi Suomessa YVA-lain voimassaoloaikana ovat olleet jätehuoltohankkeet (31 %, 182 kpl). Seuraavaksi yleisin hanketyyppi on luonnonvarojen otto ja käsittely (23 %, 134 kpl). Uudenmaan ELY-keskuksen alueella on tullut vireille eniten YVAhankkeita (112 kappaletta). Toiseksi eniten hankkeita (72 kpl) oli tullut vireille Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Vähiten YVA-hankkeita oli tullut vireille Kainuun (12 kpl) ja Etelä-Savon ELY-keskusten alueilla (13 kpl). Kick-off-kokouksessa todettiin, että toisen YVA-pilottikohteen olisi hyvä sijaita tiheämmin asutulla alueella kuin Piiparinmäen-Lammaskankaan pilotti, jossa asukkaiden ja osallisten määrä hankealueella on suhteellisen vähäinen. Yhtenä valintakriteerinä voi olla IMPERIA-hankkeen tuoma lisäarvo YVA-hankkeelle. 8

9 Kolmantena pilottihankkeena on tulvariskien hallinnan suunnittelu ja siihen liittyvä SOVA. Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä ja estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja. Tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuuluu tulvariskien alustava arviointi sekä tulvakarttojen ja tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen merkittäville tulvariskialueille. Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt alueet, joilla vesistöjen tai meren tulvimisesta aiheutuvia riskejä pidetään merkittävinä. Merkittäviä tulvariskialueita on Suomessa yhteensä 21, joista 17 on sisämaassa vesistöjen varrella ja neljä rannikolla. SOVA edellyttää kuulemista laatimisprosessista ja itse suunnitelmasta. Vuoden 2013 aikana valitaan IMPERIA-pilottialue sekä laaditaan ehdotus SOVA:n toteuttamisesta yhdessä asianomaisen ELY-keskuksen sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Kuva 2. Suunnitelma erityyppisten pilottialueiden tarkasteltavista aihealueista. 9

10 Taulukko 3. Osion B2 tärkeimmät tuotokset ja aikataulu niiden toteuttamiselle. Tehtävä Takaraja Pilottikohteet eli YVA-hankkeet valittu ja käynnissä Seminaari 3 Pilottihankkeiden suunnittelu Projektisuunnitelmat kaikille pilottihankkeille Sidosryhmäanalyysit kaikille piloteille tehty Raportti 1. pilottikohteesta Raportti 2. pilottikohteesta MCDA- and nettityökaluja demonstroitu Raportti 3. pilottikohteesta Kaikki pilottihankkeet valmistuneet ja raportoitu Seminaari 4 Pilottihankkeiden tulokset Osio C1: Hankkeen ja pilottien arviointi Vastuuhenkilö ja päätutkijat: SYKE: Heli Saarikoski, Virpi Lehtoranta, Mika Marttunen Thule-instituutti: Timo P. Karjalainen Tavoitteet: Laatia vertaileva arviointi tapaustutkimuksen tuloksista ja vetää johtopäätöksiä menetelmien, työkalujen ja lähestymistapojen toimivuudesta ja hyödyllisyydestä erilaisissa YVA-prosesseissa ja hanketyypeissä: Missä määrin ja miten monitavoitearviointityökalut ja arvioinnissa käytetyt lähestymistavat sekä internet-pohjainen kyselytyökalu tukevat laadukasta ja järjestelmällistä vaikutusten arviointia, kansalaisten ja sidosryhmätahojen osallistumista, vaikutusten merkittävyyden punnitsemista sekä vaihtoehtojen systemaattista vertailua. Miten MCDA- ja KHA-menetelmät voisivat täydentää toisiaan YVA-menettelyssä Arviointitulosten pohjalta laaditaan ehdotuksia ja suosituksia menetelmien, työkalujen ja toimintatapojen soveltamisesta YVA-menettelyn ja tehdään myös tarvittavia muutoksia alustaviin ohjeistuksiin. Toteutus: Arviointia varten laaditaan yleinen arviointikehikko yhdessä hankkeen osapuolten sekä hankkeen tapaustutkimusten osanottajien kanssa. Alustavia arviointikriteereitä hankkeessa kehitettäville työkaluille ja lähestymistavoille ja niiden sovellutuksille YVA-menettelyssä ovat mm. avoimuus ja läpinäkyvyys, ymmärrettävyys ja havainnollisuus, sekä se miten työkalujen avulla voidaan tukea eri osapuolten oppimista hankkeiden vaikutuksista ja niiden merkityksestä. Ensimmäinen versio arviointikehikosta laaditaan osahankkeen tutkijoiden toimesta maaliskuussa 2013 ja sitä työstetään hankeosapuolten kesken työpajassa, joka järjestetään huhtikuussa Alustava 10

11 kehikko viedään kunkin tapaustutkimuksen ohjausryhmään tms. sidosryhmäfoorumiin keskusteltavaksi ja kommenttien pohjalta laaditaan lopullinen arviointikehikko hankkeen osapuolten työpajassa kesäkuun 2013 loppuun mennessä. Lisäksi räätälöidään oma kyselylomake kullekin hankkeelle, jotta voidaan ottaa huomioon eri hankkeiden erityspiirteet. Piiparinmäen-Lammaskankaan tuulivoimahankkeen kyselykaavake on jo laadittu, muut laaditaan siinä vaiheessa, kun hankkeet ovat ajankohtaisia. Kuhunkin tapaustutkimukseen osallistuvat sidosryhmä- ja viranomaistahot täyttävät kyselylomakkeen tapaustutkimuksen käynnistyessä ja toisen kyselyn hankkeen loppuessa. Näin voidaan arvioida sitä, minkälaisia odotuksia hankkeeseen osallistujilla oli osallistumiselle ja siinä käytettäville menettelytavoille ja työkaluille, ja miten nämä odotukset täyttyivät. Kyselykaavakkeiden lisäksi hankkeen tutkijat osallistuvat tapaustutkimuksissa järjestettäviin sidosryhmätilaisuuksiin ja kirjaavat havaintojaan kokouksien kulusta ja niissä käytävistä keskusteluista. Kaikissa tapaustutkimuksissa tehdään myös puolistrukturoituja haastatteluita hankevastaavien sekä keskeisten sidosryhmätahojen kanssa ennen hankkeen käynnistymistä sekä hankkeen läpiviemisen jälkeen kyselytutkimuksen täydentämiseksi ja syventämiseksi. Kyselyiden tulokset analysoidaan kvantitatiivisesti ja haastatteluiden sekä osallistuvan havainnoinnin avulla saatu aineisto analysoidaan laadullisia menetelmiä käyttäen. Tavoitteena on tuottaa sekä määrällistä tietoa siitä, kuinka toimivina, luotettavina, havainnollisina jne. eri menetelmiä pidettiin että laadullista tietoa siitä, miten eri tahot suhtautuivat menetelmiin, ja miten menetelmien käyttö edisti hyvälle YVA-menettelylle asetettuja tavoitteita. Taulukko 4. Osion C1 tärkeimmät tuotokset ja aikataulu niiden toteuttamiselle. Tehtävä Takaraja Alustava arviointikehikko Hankeosapuolten työpaja arviointikehikosta Tapaustutkimusosapuolten kommentit arviointikehikosta - Piiparinmäki-Lammaskangas muut tapaukset riippuen tapausten aikataulusta Lopullinen arviointikehikko valmis Tapauskohtaiset kyselykaavakkeet hankkeiden käynnistyessä - Piiparinmäki-Lammaskangas muut tapaukset Osallistuva havainnointi Tapauskohtaiset kyselykaavakkeet hankkeiden päätyttyä Räätälöidyt haastattelurungot kullekin tapaukselle riippuen tapausten aikataulusta Haastattelut Kysely- ja haastatteluaineiston analyysi Periaatteet MCDA:n hyödyntämiseen YVA- ja SOVA-hankkeissa

12 Osio D1: Tiedon levitys Vastuuhenkilö ja toteuttajat: Jyväskylän yliopisto: Professori Markku Kuitunen, Elisa Vallius hoitaa tiedon levitykseen liittyviä käytännön tehtäviä syksyn 2012 ajan ja N.N. tämän jälkeen. SYKE: Sanna Vienonen, Mika Marttunen, SYKEn viestintä SITO: Sakari Grönholm (KAIKU-työskentelytila) Tiedotus tehdään yhteistyössä E-osion ja SYKEn viestintätiimin sekä partneriorganisaatioiden tiedotusyksiköiden kanssa. Tavoitteet: Hankkeen sisäisen viestinnän tukemisella pyritään lisäämään partneriorganisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden rakentavaa vuorovaikutusta hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ulkoisella viestinnällä pyritään lisäämään sidosryhmien ja yleisön tietämystä hankkeesta sekä sen saavuttamista tuloksista. Perimmäisenä tavoitteena on saada hankkeen tuotokset alan toimijoiden aktiiviseen käyttöön hankkeen aikana ja varmistaa tulosten hyödynnettävyys myös hankkeen jälkeen. Toteutus: Tiedon levitys jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen tiedotukseen. Hankkeen sisäinen tiedotus hoidetaan Jyväskylän yliopiston, SYKEn ja eri työpakettien vastaavien yhteistyönä sähköpostitse, SITOn KAIKU -järjestelmän kautta sekä erilaisissa kokoontumisissa (ohjausryhmä, ydinryhmä, johtokunta, projektiryhmät, actionryhmät ja muut tarpeelliset kokoonpanot). Sisäisessä viestinnässä suositaan sähköisiä järjestelmiä ja etäneuvotteluja ympäristön kuormituksen vähentämiseksi sekä ajankäytöllisistä ja taloudellisista syistä. Hankkeen ulkoisen tiedotuksen perustana toimivat IMPERIA -verkkosivut osoitteessa Sivustolle laitetaan hankkeen yleiskuvauksen lisäksi näkyviin muut hankkeen esittelymateriaalit sekä tuotokset (deliverables). Hankkeesta tuotetaan erilaista esittelymateriaalia (esitteet, posterit, PowerPoint -diat) ja hankkeen tuloksista tiedotetaan aktiivisesti (lehdistötiedotteet, artikkelit kotimaisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa, esitelmät seminaareissa ja tieteellisissä kokouksissa). Alan toimijoille tuotetaan koulutusmateriaalia ja järjestetään kurssi hankkeen tuotoksena syntyneiden menetelmien siirtämiseksi aktiiviseen käyttöön. Viestintäsuunnitelmaa laadittaessa on tunnistettu hankkeen keskeisiä sidosryhmiä. Hankkeen tärkeimmät kansalliset ja paikalliset sidosryhmät ovat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ELY-keskukset, maakuntaliitot, YVA ry, hankevastaavat, YVA-konsultit, pilottikohteiden ja niiden lähiympäristön asukkaat ja muut alueen käyttäjät, kunnalliset päätöksentekijät ja virkamiehet, ympäristöjärjestöt, tiedotusvälineet, kansalaiset, sekä kansalliset YVAan ja SOVAan liittyvät työryhmät. Hankkeen tärkeimmiksi kansainvälisiksi sidosryhmiksi on tunnistettu muiden valtioiden YVA- ja SOVA -toimijat ja alan tutkijat, Tanskan ja Ruotsin YVA keskukset ja Euroopan komissio. 12

13 Lisäksi tärkeiksi sidosryhmiksi on tunnistettu muun muassa seuraavat kansalliset ja kansainväliset hankkeet: Tekesin Green Mining -ohjelman hankkeet, kuten valmistelussa oleva Sustainable Acceptable Mining (SAM, VTT, GTK, SYKE) Groundwater and Dependent Ecosystems: New Scientific and Technological Basis for Assessing Climate Change and Land-use Impacts on Groundwater (GENESIS). Taulukko 5. Osion D1 tuotokset ja aikataulu niiden toteuttamiselle. Tuotos Tavoite Takaraja Verkkotyötila hankkeelle Sisäinen tiedotus Hankkeen verkkosivu Ulkoinen tiedotus (sidosryhmät, yleisö) Tiedotussuunnitelma Ulk. ja sis. tiedotus (EU, tiedotusta tekevät) Hanke-esite Ulkoinen tiedotus (sidosryhmät, yleisö) Infotaulut Ulkoinen tiedotus (konsortio, yleisö) Lehdistötiedote 1 Ulkoinen tiedotus (sidosryhmät, yleisö) Lehdistötiedote 2 Ulkoinen tiedotus (sidosryhmät, yleisö) Hankkeen vuosiraportti 1 Ulkoinen tiedotus (EU, sidosryhmät, yleisö) Hankkeen vuosiraportti 2 Ulkoinen tiedotus (EU, sidosryhmät, yleisö) Lehdistötiedote 3 Ulkoinen tiedotus (sidosryhmät, yleisö) Lehdistötiedote 4 Ulkoinen tiedotus (sidosryhmät, yleisö) Palautekysely YVA-SOVA-toimijoille (osa hankkeen toteutuksen arviointia) Lehdistötiedote 5 Ulkoinen tiedotus (sidosryhmät, yleisö) Koulutusmateriaalit Ulkoinen tiedotus (sidosryhmät) Lehdistötiedote 6 Ulkoinen tiedotus (sidosryhmät, yleisö) Koulutussuunnitelma Ulkoinen tiedotus (EU, sidosryhmät) Kurssin järjestäminen Ulkoinen tiedotus (sidosryhmät) Maallikkoraportti Ulkoinen tiedotus (EU, sidosryhmät, yleisö)

14 Osio E1: Johtaminen Vastuuhenkilöt ja toteuttajat: SYKE: Mika Marttunen (hankkeen johtaminen), Sanna Vienonen (johdon tuki ja sihteeritehtävät), Ulla Haapanen (taloushallinto) Thule-instituutti: Timo P. Karjalainen (hankkeen johdon tuki) Tavoitteet: Osion E1 tavoitteena on pitää huolta siitä, että hankkeelle asetetut tavoitteet saavutetaan ja pysytään aikataulussa. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että kaikki hankkeen osapuolet ja eri ryhmät ovat tietoisia tehtävistään, vastuistaan ja hankkeelle asetetuista aikarajoista. Vuoropuhelu partnereiden kanssa on tärkeää, ja heitä opastetaan tarvittaessa. Myös vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa on tärkeää hankkeen sisällölle asetettujen laadullisten tavoitteiden saavuttamisen sekä hankkeen näkyvyyden varmistamiseksi. Lisäksi pyritään hankkeen tulosten käytäntöön viemiseen sekä hankkeen aikana että sen jälkeen. Hankkeen tavoitteet pyritään saavuttamaan kustannustehokkaasti, mikä asettaa haasteita moniulotteisen hankkeen koordinoinnille. LIFE+ -hankkeiden hallinnollisia periaatteita ja käytäntöjä on noudatettava. Tässä SYKEn EU-tiimin tuki on aivan keskeistä. Osion E1 tehtävänä on varmistaa, että EU-raportointiin liittyvä tiedonkokoaminen tapahtuu asianmukaisella tavalla ja että tiedot partnereilta saadaan ajoissa. Partnerien sitouttaminen sekä aktiivisuuden ylläpito pitkäkestoisessa hankkeessa on tärkeää. Tähän pyritään parantamalla yhteenkuuluvaisuuden tunnetta hankeosapuolten välillä sekä tehokkailla ja kiinnostavilla kokous- ja työskentelytavoilla. Kustannustehokkuutta pyritään parantamaan välttämällä turhia kokouksia, suosimalla etäyhteysteknologiaa sekä kokoamalla aiheesta jo aiemmin julkaistut artikkelit ja muut julkaisut KAIKUun perustettavaan "kirjastoon". Toteutus: Hankkeen tavoitteiden saavuttaminen ja toiminnan tehokkuus edellyttää tiivistä vuorovaikutusta hankeosapuolten välillä. Riittävä vuoropuhelu hankeosapuolten ja muiden relevanttien tahojen välillä edellyttää yhteisiä kokouksia ja tapaamisia. Hankkeen projektiryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Sen lisäksi järjestetään lukuisia pienempiä kokouksia. Taulukossa 7 on kuvattu perustettavat ryhmät ja niiden tarkoitus sekä kokousten arvioitu lukumäärä. Kokouksia järjestetään tarvittaessa ja etenkin ennen raportointeja. Kokousajankohdista sovitaan 1-3 kuukautta ennen kokouksia. Ohjausryhmään kutsutaan rahoittajien ja keskeisten sidosryhmien edustajia. Hankkeen työskentelytilana toimii SITO:n KAIKU-alusta. Sen lisäksi SYKEn verkkolevylle M:\gkkveho\IMPERIA tallennetaan hankkeessa syntyvät asiakirjat ja raportit. Näistä tärkeimmät viedään myös hankkeen ulkoisille sivuille. Tupla-arkistoinnilla varmistetaan, että tärkeät asiakirjat ovat käytettävissä, mikäli KAIKUssa on teknisiä ongelmia. Lisäksi asiakirjoja tarvitaan hankkeen päättymisen jälkeen, joten arkistointiin kiinnitetään erityistä huomiota. 14

15 Taulukko 6. Hankkeen työryhmät, niiden tehtävät, osallistujat ja kokoontuminen. Ohjausryhmä Ydinryhmä Tehtävä Osallistujat Kokoontuminen Hankkeen ideointi, Rahoittajat, keskeiset Kerran vuodessa kommentointi ja arviointi, tiedon sidosryhmät (ELYt, SLL), välittäminen hankkeesta SYKEn VK:n ja PK:n johto IMPERIA-partnerit, Hankkeen hallinnolliset ja taloudelliset asiat, raportoinnit EU:lle M. Marttunen S. Vienonen Ulla Haapanen T.P. Karjalainen (tarvittaessa) Useita kertoja vuodessa Johtokunta Hankkeen hallinnolliset asiat Partnerit Kerran vuodessa Projektiryhmä Vuoropuhelun ja yhteistyön lisääminen hankkeessa, yhdessä ideointi ja suunnittelu, kokonaiskuva, IMPERIA-henki Kaikki Imperialaiset 2-3 kertaa vuodessa Actionryhmät Piiparinmäki- YVA -ryhmä Tulvariskien hallinnan suunnittelun pilotti Töiden suunnittelu, tehtäväjaon täsmentäminen, ideointi. Ideoida ja suunnitella arviointiryhmän toimintaa ja siinä sovellettavia työkaluja sekä YVA-hankkeen arviointia. Vuoropuhelu IMPERIAn ja hankkeen välillä. SOVA-prosessin suunnittelu Avainhenkilöiden lisäksi avoin kaikille kiinnostuneille Imperialaisille O-M Tervaniemi MH K. Reinikainen Pöyry J. Neste Thule T.P. Karjalainen Thule H. Saarikoski SYKE M. Marttunen SYKE Kutsutaan koolle tarpeen mukaan, määrä 4-8 kpl vuodessa 2012: 2-3 kertaa 2013: 3-5 kertaa Taulukko 7. Osion E1 tuotokset ja aikataulu niiden toteuttamiselle. Tuotos Tavoite Takaraja Ensimmäinen hankeryhmäkokous (kick-off) Tarkennettu tutkimussuunnitelma Aloitusraportti Raportointi komissiolle Hankkeen vuosiraportti 1 Ulkoinen tiedotus Väliraportti Raportointi komissiolle Hankkeen vuosiraportti 2 Ulkoinen tiedotus Yhteenvetoraportti hankkeen tuloksista Maallikkoraportti Ulkoinen tiedotus Loppuraportti Raportointi komissiolle

16 Liite 1. Monitavoitearvioinnin työkaluja ja niiden soveltamismahdollisuuksia YVA-hankkeissa Työkalu Työkalun kuvaus Mahdolliset hyödyt YVA-hankkeissa Tavoite-hierarkia (Objectives hierarchy) Kaavio, jossa hierarkkisessa muodossa esitetään eri osapuolten tärkeinä pitämät tavoitteet. Voidaan jakaa perimmäisiin tavoitteisiin ja osatavoitteisiin, jotka edistävät perimmäisten tavoitteiden saavuttamista. Auttaa eri osapuolia näkemään hankkeen laajemmin ja tulemaan tietoisemmaksi eri osapuolten tavoitteista. Tarjoaa vankan perustan vaihtoehtojen arvioinnille. Voi tukea myös vaihtoehtojen muodostamista. Vaikutuskaavio Päätöstaulukko (Strategy table) Vaikutustaulukko (Consequences table) Päätöspuu (Decision tree) Arvopuuanalyysi (Value tree analysis) Visuaalinen kuvaus syy- ja seuraussuhteiden ketjusta/verkosta. Työkalu, jonka avulla voidaan muodostaa toimenpiteistä toimenpideyhdistelmiä. Taulukko, jossa kuvataan vaihtoehtojen vaikutukset (mittausarvot) arvioitavien tekijöiden suhteen. Työkalu, joka auttaa hahmottamaan peräkkäisten päätösten tai toisiaan seuraavien tapahtumien seurausvaikutuksia ja todennäköisyyksiä. Työkalu, jonka avulla voidaan vertailla kokonaisvaltaisesti vaihtoehtoja, joilla on erimitallisia vaikutuksia. Auttaa hahmottamaan ja muodostamaan kokonaiskuvan välittömistä ja välillisistä vaikutuksista. Tukee arviointiohjelmavaiheessa käytäviä keskusteluja ja myöhemmin hankkeen kokonaisvaikutusten kuvausta. Vaihtoehdot voivat muodostua useista erilaisista toimenpiteistä ja niiden yhdistelmistä. Havainnollistaa asiaa ja tukee keskusteluja. Havainnollinen ja ymmärrettävä tapa koota vaikutusaineisto. Mittareiden valinta ja perustelu on tärkeä YVA:a tukeva vaihe. Auttaa asiantuntijoita hahmottamaan mutkikkaita kokonaisuuksia ja parantaa keskustelua asiantuntijatiimissä. Tukee tulosten esittämistä havainnollisessa muodossa. Parantaa arvioinnin järjestelmällisyyttä, läpinäkyvyyttä ja havainnollisuutta. Tukee sidosryhmien edustajien/kansalaisten arvojen huomioonottamista vertailussa. Tarjoaa jäsentely- ja keskustelukehikon koko prosessille. Merkittävyyskaaviot Kaksiulotteisia kuvaajia, joissa akselien sisältö vaihtelee esim. asiantuntijoiden merkittävyysarviot vs. sidosryhmien edustajien näkemykset tavoitteiden tärkeydestä. Kuvaajissa voidaan tarkastella arviointiin liittyvääepävarmuutta. Lisää arvioinnin läpinäkyvyyttä ja tuo uusia näkökulmia keskusteluun. 16

Tilaisuuden tavoitteita

Tilaisuuden tavoitteita Tilaisuuden tavoitteita Esitellä IMPERIAa ja sen ensimmäisiä tuloksia Keskustella ja kerätä osallistujien näkemyksiä hyvistä käytännöistä YVA -hankkeissa ja vaikutusten merkittävyyden arvioinnin menetelmistä

Lisätiedot

IMPERIA-hankkeen esittely ja kokemuksia LIFE+ valmistelusta

IMPERIA-hankkeen esittely ja kokemuksia LIFE+ valmistelusta IMPERIA-hankkeen esittely ja kokemuksia LIFE+ valmistelusta Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa Mika Marttunen LIFE-info

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin räätälöidyt YVA-työkalut

Monitavoitearvioinnin räätälöidyt YVA-työkalut Monitavoitearvioinnin räätälöidyt YVA-työkalut Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen Suomen ympäristökeskus Pohjoiset suurhankkeet ja ympäristövaikutusten arviointi -symposium, Oulu, 27.11.2013 Monitavoitearviointi

Lisätiedot

IMPERIAn tavoitteet ja tulokset. Mika Marttunen ja Sanna Vienonen, SYKE

IMPERIAn tavoitteet ja tulokset. Mika Marttunen ja Sanna Vienonen, SYKE IMPERIAn tavoitteet ja tulokset Mika Marttunen ja Sanna Vienonen, SYKE IMPERIA-hankkeen loppuseminaari Suomen ympäristökeskus, 9.11.2015 IMPERIA-hanke Improving environmental assessment by adopting good

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa IMPERIA 2012 2015

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa IMPERIA 2012 2015 Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa IMPERIA 2012 2015 Jyri Mustajoki ja Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskus YVA/SOVA-neuvottelupäivät,

Lisätiedot

Sidosryhmien osallistumisen tuki YVAssa mitä monitavoitearviointi voi antaa?

Sidosryhmien osallistumisen tuki YVAssa mitä monitavoitearviointi voi antaa? Sidosryhmien osallistumisen tuki YVAssa mitä monitavoitearviointi voi antaa? Jenni Neste, Thule-instituutti, Oulun yliopisto / Pöyry Timo P. Karjalainen, Thule-instituutti, Oulun yliopisto Aiheet - Miksi

Lisätiedot

Oulun vedenhankinnan varmistamisen monitavoitearviointi

Oulun vedenhankinnan varmistamisen monitavoitearviointi Oulun vedenhankinnan varmistamisen monitavoitearviointi Timo P Karjalainen, Pekka Rossi, Lauri Rantala Oulun yliopisto (Thule-instituutti ja Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio) 11.2.2014 1. Johdanto

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin työkaluja YVA-prosessin eri vaiheisiin IMPERIA-hankkeen MCDA-Seminaari

Monitavoitearvioinnin työkaluja YVA-prosessin eri vaiheisiin IMPERIA-hankkeen MCDA-Seminaari Monitavoitearvioinnin työkaluja YVA-prosessin eri vaiheisiin IMPERIA-hankkeen MCDA-Seminaari 28.5.2013 Jyri Mustajoki, Finnish Environment Institute Mika Marttunen, Finnish Environment Institute Timo P.

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena

Lisätiedot

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen.

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen. UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA Satakunta Pori 29.10.2014 Marjo Ronkainen www.uusiomaarakentaminen.fi koordinaattori: pentti.lahtinen@ramboll.fi marjo.ronkainen@ramboll.fi -organisaatio OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Monimetsä -hanke työsuunnitelma Timo Vesanto

Monimetsä -hanke työsuunnitelma Timo Vesanto Monimetsä -hanke työsuunnitelma 2017 Timo Vesanto Kehittämiskokeilut Kehittämiskokeilujen tehtävänä on varmistaa, että niihin valitut, selvitystyössä esille nousseet keinot ovat laajassa mittakaavassa

Lisätiedot

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT 8.6.2016 Johtava asiantuntija Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy SISÄLTÖ 1. Miksi sidosryhmäyhteistyötä tarvitaan? 2. Vuoropuhelun

Lisätiedot

INARIJÄRVEN KALATALOUDEN KEHITTÄMISEN MONITAVOITEARVIOINTI (SYKE & RKTL) (ja taloustutkimus, Oulun yliopisto) Tilannekatsaus

INARIJÄRVEN KALATALOUDEN KEHITTÄMISEN MONITAVOITEARVIOINTI (SYKE & RKTL) (ja taloustutkimus, Oulun yliopisto) Tilannekatsaus INARIJÄRVEN KALATALOUDEN KEHITTÄMISEN MONITAVOITEARVIOINTI (SYKE & RKTL) (ja taloustutkimus, Oulun yliopisto) Tilannekatsaus Inarijärven säännöstelyn seurantaryhmä 18.9.2014 Mika Marttunen & Anne-Mari

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista Kehittämistyöryhmän kokous 13.3.2008 Heli Saarikoski, 13.3.2008 Tarkastelunäkökulma Mitä kehittämistarpeita AMO-prosessissa

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt ylitarkastaja Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskus, Sari Myllyoja 4.4.2012 1 Lupatilanne Ympäristöluvan lupaehtojen päivityshakemus jätetty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille?

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Jyri Seppälä, SYKE 5.5.2014 Jyväskylä RESURSSITEHOKKUUS JA VÄHÄHIILISYYS EU:n tiekartat

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Verkottumistapaaminen, Helsinki Sonja Heikkinen Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Lohjelman verkostoituminen Hankekortti Lohjelman ohjausryhmä

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Ajankohtaista merialuesuunnittelussa Ympäristöministeriön Pankkisali 11.11.2016 Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivi 2014/89/EU Edistää merialueiden

Lisätiedot

Monitavoitearviointi Ylä-Lapin metsien kestävästä käytöstä

Monitavoitearviointi Ylä-Lapin metsien kestävästä käytöstä Monitavoitearviointi Ylä-Lapin metsien kestävästä käytöstä Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö hankeen loppuseminaari Saariselkä 26.3.2009 Heli Saarikoski, Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Vaikutusten merkittävyyden arviointikehikko ja ARVI-työkalu

Vaikutusten merkittävyyden arviointikehikko ja ARVI-työkalu Vaikutusten merkittävyyden arviointikehikko ja ARVI-työkalu Jyri Mustajoki, Mika Marttunen ja Vesa Riekkinen, SYKE Hyvät YVA-käytännöt -seminaari, 13.5.2014 Vaikutusten merkittävyyden arviointi YVA:ssa

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA MINNE TÄTÄ HYVINVOIN- TIPALVELUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS TARTTUA ITSE OHJAUSPYÖ- RÄÄN. Sisältö 1. KAMPA-hanke ja sen tavoitteet... 2

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa CIMO, Helsinki 16.9.2016 Esityksen sisältö 1. Hankkeen sisäinen seuranta ja raportointi 2. Raportointi kansalliselle toimistolle & hankkeiden monitorointi a) Väliraportti

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 1-2016, 18.4. Ahlmanin ammattija aikuisopisto Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Leena Koski Opetusneuvos Leena Koski

Lisätiedot

Kiekun käyttöönottomenetelmä

Kiekun käyttöönottomenetelmä Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten

Lisätiedot

Piiparinmäen- Lammaslamminkankaan YVAhankkeen

Piiparinmäen- Lammaslamminkankaan YVAhankkeen Piiparinmäen- Lammaslamminkankaan YVAhankkeen evaluointi IMPERIA seminaari, 13.5.2014 Tiina Jääskeläinen & Heli Saarikoski SYKE ympäristöpolitiikkakeskus Evaluaation tavoite Evaluaation tavoitteena on

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

JHS Esiselvitys tietojärjestelmähankintaa varten

JHS Esiselvitys tietojärjestelmähankintaa varten JHS Esiselvitys tietojärjestelmähankintaa varten Hankesuunnitelma v.0.3 1/12 SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Hankkeen perustamisen tausta 4 1.2 Hankkeen tavoitteet 4 1.3 Hankkeen sidosryhmät

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

IMPERIA-HANKE Monitavoitearvioinnin käytännöt YVA:n tueksi

IMPERIA-HANKE Monitavoitearvioinnin käytännöt YVA:n tueksi IMPERIA-HANKE Monitavoitearvioinnin käytännöt YVA:n tueksi Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria decision analysis Mika Marttunen ja IMPERIA-tiimi 27.11.2013

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes SHOK infotilaisuus 17.2.2014 Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes DM xx-2013 SHOK-johtoryhmän linjaukset uudistuksiksi Fokusoidaan toimintaa nykyistä terävämpiin osaamiskärkiin tähtäimenä uusien liiketoimintojen

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Annex Inception report IMPERIA EU LIFE11 ENV/FI/905 Action: B2. Stakeholder Analysis. Abstract

Annex Inception report IMPERIA EU LIFE11 ENV/FI/905 Action: B2. Stakeholder Analysis. Abstract Annex 7.4.1 Inception report IMPERIA EU LIFE11 ENV/FI/905 Action: B2 Stakeholder Analysis Abstract The objective of this report is to present how the Stakeholder Analysis can be carried out and perceived

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

YVA suunnittelun välineenä ja lainsäädännön kehittämistarpeet millaisin eväin eteenpäin

YVA suunnittelun välineenä ja lainsäädännön kehittämistarpeet millaisin eväin eteenpäin YVA suunnittelun välineenä ja lainsäädännön kehittämistarpeet millaisin eväin eteenpäin Timo Tanninen Ylijohtaja, luontoympäristöosasto Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 20.11.2011 1 YVA-laki

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa CIMO, Helsinki 21.9.2015 1. Hankkeen sisäinen seuranta ja raportointi 2. Raportointi kansalliselle toimistolle & hankkeiden monitorointi a) Väliraportti b) Loppuraportti

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Kestävä liikkuminen kuntien poliittisessa päätöksenteossa

Kestävä liikkuminen kuntien poliittisessa päätöksenteossa Kestävä liikkuminen kuntien poliittisessa päätöksenteossa T A P I O K I N N U N E N S T R A F I C A O Y 2 4. 5. 2 0 1 6 Työn tavoitteet Vastata kysymyksiin Millaisia kestävään liikkumiseen liittyviä tai

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto Ulla, Anu, Anita, Arja Käyttöönottosuunnitelma, versio 0.5 - Asiakaskäyttöönotto Kehittämisjaoksen kokous 11.6.2012 Sisällölliset tavoitteet ottaa toteutettava palvelukokonaisuus käyttöön vaiheittain ja

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos TEKES / Digitaalinen suunnittelu 4.6.2013 Suomalainen Klubi Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos Green ICT käsitteestä Green ICT tai myös Green by ICT tarkoittaa yleiskäsitteenä tieto- ja viestintä-teknologian

Lisätiedot

Valtionavustuksella tukea laatustrategian toimeenpanoon

Valtionavustuksella tukea laatustrategian toimeenpanoon LAATUA LAIVALLA Miten edistämme toiminnan vaikuttavuutta? ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 22.-24.8.2012, laatuverkosto Valtionavustuksella tukea laatustrategian toimeenpanoon Opetusneuvos Leena

Lisätiedot

DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä 6aika-ohjelman hanke

DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä 6aika-ohjelman hanke DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä 6aika-ohjelman hanke 7.9.2016 Jyrki Koskinen jyrki.koskinen@coss.fi 2016 COSS Sisältö Tausta ja tavoite Datasta oivalluksia ja bisnestä, innovaatioalustan konsepti

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa Dilacomi-loppuseminaari 27.9.2013 Prof. Kai Kokko Sisältö Sääntelyn kokonaisvaltaisuus Sääntely ja lainsäädäntö Yritysten ympäristövastuu

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili ) Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili ) Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili 23.01.22) Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto 7.10.2015 Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili

Lisätiedot

Grundtvigoppimiskumppanuus

Grundtvigoppimiskumppanuus Grundtvigoppimiskumppanuus Perustietoa ja hakuohjeita 18.1.2012 CIMO Tavoite ja toiminta Oppimiskumppanuuden tavoitteena on edistää aikuiskoulutuksen toimijoiden keskinäistä yhteistyötä eri maissa Yhteisen

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA MAASEUTU JA LUONTO. Maakuntakaavatyöryhmät Työsuunnitelma

Kymenlaakson Liitto KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA MAASEUTU JA LUONTO. Maakuntakaavatyöryhmät Työsuunnitelma Kymenlaakson Liitto KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA MAASEUTU JA LUONTO Maakuntakaavatyöryhmät Työsuunnitelma Kotka 18.4.2007 Työryhmien organisointi Kymenlaakson Liitto nimeää maakuntakaavan työryhmät. Työryhmien

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen IVALOJOEN TULVARYHMÄ Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä,

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin

Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin Kimmo Heikkinen Jorma Jantunen 23.8.216 Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin 1994-215 Laki (468/1994)- ja valtioneuvoston asetus (792/1994) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä tulivat voimaan 1.9.1994.

Lisätiedot

Ammattillisen koulutuksen laadunhallinta

Ammattillisen koulutuksen laadunhallinta Alueellisen laatuverkoston LAMPPU2015 ensimmäinen tapaaminen 15.2.2013 Ammattillisen koulutuksen laadunhallinta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email:leena.koski@oph.fi Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Vesistöhankkeiden avustaminen

Vesistöhankkeiden avustaminen Vesistöhankkeiden avustaminen Vesistöilta Evijärvi 30.8.2013 Marko Aalto Etelä-Pohjanmaan ELY-Keskus Marko Aalto; Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö- ja luonnonvarat,

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

8.2.2012. Yhteyshenkilö - nimi Niina Patrikainen - sähköposti niina.patrikainen@kpedu.fi - puhelin 044 725 0019

8.2.2012. Yhteyshenkilö - nimi Niina Patrikainen - sähköposti niina.patrikainen@kpedu.fi - puhelin 044 725 0019 Toimintasuunnitelma 1 (8) LAMPPU-hankkeen partnerin tarkennettu toimintasuunnitelmat Yhteistyökumppanin tiedot Koulutuksen järjestäjä: Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Yhteyshenkilö - nimi Niina Patrikainen

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä

Työsuunnitelma. Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä Työsuunnitelma Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä 9.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman sisältö 1. Kokouskäytännöt 2. Toiminnan tavoitteet 3. Teemaryhmän tehtävät 4. Valmistelun aikataulu

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Julkisen alan tiedottajat ry Viestintäpäivät, Oulu Ulla Tiililä Kotimaisten kielten keskus 28.3.2014 Kotimaisten kielten keskus Avoin hallinto

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus VÄLKE-ryhmän toiminta Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus 22.4.2014 Ympäristö ja luonnonvarat ympäristönsuojelu alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä

Työsuunnitelma. Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä Työsuunnitelma Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman sisältö 1. Kokouskäytännöt 2. Teemaryhmän yleiset tehtävät 3. Teemaryhmän tehtävät 4. Valmistelun

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot