Yhteistyö oppilaanohjauksessa, siirtymävaiheissa ja jatko-opintojen suunnittelussa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistyö oppilaanohjauksessa, siirtymävaiheissa ja jatko-opintojen suunnittelussa"

Transkriptio

1 1 (10/2014) Hämeenlinnan Yhteiskoulun koulun oppilashuollon suunnitelma rehtori Arto Nykänen, apulaisrehtori Johanna Hyytiä, SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto 2. Oppilashuollon kokonaistarve sekä käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Oppilashuollon palveluiden järjestäminen Kouluterveydenhuolto Psykologi- ja kuraattoripalvelut 3. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat Oppilashuolto yleisesti Oppilashuoltotyöhön osallistuvien, koulun omien työntekijöiden roolit Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä Yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä Yhteistyö oppilaanohjauksessa, siirtymävaiheissa ja jatko-opintojen suunnittelussa Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä Järjestyssäännöt Poissaolojen seuranta, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen

2 2 Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Vertaissovittelu eli Verso-toiminta KiVa-koulu Tukioppilaat Oppilaskunta Nettikiusaamiseen puuttuminen Turvallisen koulun kultaiset säännöt Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa 4. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen Toiminnan rakenteet ja sisältö Yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen ja opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä Asiantuntijaryhmän kokoaminen Oppilashuoltokertomuksen laatiminen ja säilytys Yhteistyö koulun muiden tahojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa 5. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa Osallisuus yhteisöllisen ja yksilöllisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa Oppilashuollon toiminnasta ja palveluista tiedottaminen 6. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen 1. Johdanto Suunnitelmassa kuvataan oppilashuollon toiminnan ja palveluiden järjestämisen yleiset periaatteet, rakenteet sekä yhteistyö eri tukipalveluiden ja viranomaisten kanssa. Toiminnan tarkoituksena on turvata lapsen tai nuoren hyvä kasvu ja kehitys, sekä tunnistaa erilaisia riskitekijöitä kasvuyhteisöissä. Lasten ja nuorten oppilashuollollisesta tuesta huolehtivat kaikki koulun opetus- ja kasvatustehtäviin osallistuvat työntekijät yhteistyössä vanhempien/huoltajien kanssa. Oppilaan tuen tarpeen ilmetessä siitä keskustellaan ensin oppilaan ja tämän vanhempien kanssa. Käyttöön otetaan välittömästi tarvittavat tukitoimet. Tämä oppilashuollon suunnitelma on osa kaupungin opetussuunnitelmaa, ja siitä johdetaan koulukohtainen oppilashuollon suunnitelma kirjaamalla koulun omat erityispiirteet ja valinnat toimintatavoiksi (tekstit värillisinä).

3 3 2. Oppilashuollon kokonaistarve sekä käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Oppilashuollon palveluiden järjestäminen Jokaisella koululla suunnitellaan ja arvioidaan koulun oppilashuollon tarvetta ja toimintatapoja yhteisöllisessä, koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä. Ryhmä kokoontuu kouluyhteisön oman suunnitelman ja tarpeiden mukaisesti. Yhteisöllistä oppilashuoltoryhmää johtaa rehtori tai apulaisrehtori. Kouluilla on käytettävissään oppilashuollon palveluja tarkoittaen sekä kouluterveydenhuollon palveluja että psykologi- ja kuraattoripalveluja. Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuoltoa toteutetaan osana oppilashuoltoa. Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri tekevät tiivistä yhteistyötä kuraattorin ja psykologin kanssa. Kouluterveydenhoitaja osallistuu yhteisöllisen oppilashuollon työhön ja tarvittaessa yksilölliseen monialaiseen oppilashuoltoon. Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää toimintaa, joka edistää oppilaan sekä kouluyhteisön terveyttä ja hyvinvointia. Kouluterveydenhuollon tarkastukset toteutetaan erillisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain. Laajat terveystarkastukset tehdään kolme kertaa peruskoulun aikana. Toiminnassa painopiste on ennaltaehkäisyssä sekä varhaisessa puuttumisessa ja tuen järjestämisessä. Sairaanhoidolliset asiat hoidetaan terveysasemilla, koulutapaturmiin kouluterveydenhoitaja antaa ensiapua mahdollisuuksien mukaan. Kouluterveydenhoitaja voi mahdollisuuksien mukaan antaa ryhmämuotoista terveysneuvontaa yhteistyössä terveystiedon opetuksen kanssa (murkkutunnit, seksuaaliterveys). Hämeenlinnan Yhteiskoulussa on terveydenhoitaja tavattavissa kaikkina koulupäivinä. Psykologi- ja kuraattoripalvelut Psykologien ja kuraattoreiden tehtävänä on lasten ja nuorten erilaisten elämäntilanteiden, oppimisvaikeuksien ja kehityksellisten asioiden arviointi sekä tarvittavien tukitoimien ja kuntoutuksien suunnittelu. Työtä tehdään yhteistyössä lapsen, nuoren, perheen, sekä lapsen opetukseen ja kasvatukseen osallistuvien työntekijöiden kanssa. Työhön sisältyy myös luokkien ryhmäytymisen ja ilmapiirin tukemista sekä ongelmallisten tilanteiden ratkomista yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Psykologit ja kuraattorit antavat konsultaatiota ja neuvontaa kouluilla, sekä osallistuvat yhteisöllisiin oppilashuoltotyöryhmiin ja yksilöllisiin asiantuntijaryhmiin. Jos koulun omat tukitoimet eivät ole riittäviä, psykologi- ja kuraattoripalveluihin ohjaudutaan pääsääntöisesti kokoamalla yksilöllinen asiantuntijaryhmä, jolloin lapsen tilanne tulee tarkasteltua kokonaisvaltaisesti. Lapsi/nuori tai vanhemmat voivat olla myös suoraan työntekijöihin yhteydessä. Samoin koulun työntekijä voi olla yhteydessä psykologiin tai lapsen/nuoren asioissa, mutta yhteydenotosta pitää olla tieto lapsella/nuorella ja vanhemmilla. Jokaiseen koulun on nimetty joko psykologi tai kuraattori. Alakouluilla tämä työntekijä on pääsääntöisesti psykologi ja yläkouluilla kuraattori. Yhtenäiskoulujen oppilashuoltoryhmiin voi osallistua joko kuraattori tai psykologi tai molemmat. Tarvittaessa järjestetään psykologin palveluita myös yläkouluikäisille ja vastaavasti kuraattoripalveluita alakouluikäisille. Psykologit ja kuraattorit tekevät monialaista yhteistyötä myös muun palveluverkoston kanssa. Psykologi- ja kuraattoripalveluihin pääsyssä on määräajat. Kiireellisissä asioissa on oltava keskustelumahdollisuus saman tai seuraavan päivän aikana. Kiireellisiä asioita ovat esimerkiksi väkivalta

4 4 tai itsetuhoiset puheet ja -käyttäytyminen. Muissa asioissa keskustelumahdollisuus pitää järjestää seitsemän koulun työpäivän aikana. Kaikki yhteydenotot eivät kuitenkaan välttämättä johda asiakassuhteeseen. Kiireellisissä asioissa otetaan yhteyttä oman koulun psykologiin tai kuraattoriin. Jos hän ei ole töissä, puhelinvastaajan poissaoloviestissä ilmoitetaan päivystävä työntekijä. Wilmaa ei saa käyttää kiireellisissä asioissa. Psykologisten tutkimusten tekeminen (oppimisvaikeustutkimus, kehitystasotutkimus jne.) ovat yksi osa oppilashuollon psykologin työtä. Tutkimuksiin ohjaudutaan pääsääntöisesti koulun yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän kautta. Lopullisen päätöksen tutkimuksen tarpeesta tekee psykologi. Psykologin yksilö- ja perhevastaanotot ovat pääsääntöisesti Uppsala-talolla ja muut kouluneuvottelut pääosin koululla. Hämeenlinnan Yhteiskoulussa kuraattori on tavattavissa koululla torstaisin ja perjantaisin. 3. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat Oppilashuolto yleisesti Oppilashuollon keskeisenä tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Jokainen työntekijä toteuttaa oppilashuoltoa osana omaa perustyötään ja eri työntekijöillä on siinä erilaisia tehtäviä. Yhteisöllisen oppilashuoltotyön keskeinen sisältö on arvioida kuinka yhteisö voi, ja sopia niistä tavoitteista ja toimenpiteistä, joita hyvinvoiva yhteisö tarvitsee. Sisältöjä voi olla lasten, nuorten ja aikuisten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen, kiusaamisen ehkäisemisen käytännöt, opintojen edistäminen ja erilaiset koulunkäynnin järjestelyt, terveelliset kouluolot ja kouluympäristön turvallisuus sekä lasten, nuorten ja vanhempien osallisuus. Arjen huolenpito kouluissa kuuluu koko koulun henkilökunnan, erityisesti opettajien, jokapäiväiseen oppilashuollolliseen toimintaan. Opettajalla on arjessa hyvä tilaisuus varhaiseen tuen tarpeen tunnistamiseen. Oppilaan hyvinvointia vahvistaa opettajan myönteinen palaute sekä opettajan omat tukitoimet. Opettajan on hyvä ottaa huolensa puheeksi oppilaan vanhempien kanssa jo varhaisessa vaiheessa, sillä usein pelkkä keskustelu asiasta riittää asian korjaamiseksi ja esim. yleisen tuen toimenpiteiden aloittamiseksi. Kun opettajan omat keinot eivät enää riitä oppilaan onnistuneeseen opetukseen tai huoli lapsen hyvinvoinnista kasvaa niin suureksi, ettei opettajalla ole välineitä sen käsittelemiseen, käynnistyy yksilökohtaisen oppilashuollon prosessi, jota kuvataan jäljempänä. Oppilashuoltotyöhön osallistuvien, koulun omien työntekijöiden roolit Arjen laadukas kasvatus- ja opetustyö sekä oppilaan ohjaaminen on osa kokonaisvaltaista oppilashuoltotyötä. Opettajien ja rehtorin tehtävät: kasvun ja kehityksen tukeminen opetussuunnitelman mukaisen opetuksen antaminen oppimisen ja opiskelutaitojen ohjaus

5 5 osallistuminen koulun suunnittelutyöhön, arviointiin ja kehittämiseen oman ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen yksilökohtaiseen oppilashuoltoon liittyvä työ tarpeen ja tilanteen mukaan moniammatillinen yhteistyö kodin ja koulun välinen yhteistyö oppilaiden poissaolojen seuranta tiedottaa oman vastuualueensa asioista sisäisesti ja ulkoisesti Hämeenlinnan yhteiskoulussa apulaisrehtori vastaa oppilashuollon prosesseista Opettajille ja rehtoreille yhteisten tehtävien lisäksi Luokanopettajan tehtävät: toimii luokkansa ryhmänohjaajana päävastuu kodin ja koulun yhteistyöstä yhteyshenkilö opettajien, oppilaiden ja vanhempien välillä vastaa oppilaiden pedagogisen tuen tarpeista (eriyttäminen, tukiopetus, pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma, HOJKS yms.) huolehtii toisenkin opettajan tehtävistä tarvittaessa arvioi oppilaidensa edistymistä toteuttaa kasvatus- ja arviointikeskustelut järjestää oman luokkansa vanhempainillan toimii pääsääntöisesti yksilökohtaisen oppilashuollon koollekutsujana ja kirjaajana, tilanteen mukaan myös vastuuhenkilönä Luokanvalvojan tehtävät: luokanohjaajan tuntien pitäminen; tavoitteena luokan yhteishengen, kouluviihtyvyyden sekä opiskelumyönteisyyden ylläpitäminen ja edistäminen seuraa oman luokkansa oppilaiden opintosuorituksia ja poissaoloja päävastuu kodin ja koulun yhteistyöstä toimii yhteyshenkilönä oppilaan asioissa aineenopettajille ja oppilashuollolle kasvatus- ja arviointikeskustelujen toteuttaminen vastaa oppilaiden pedagogisen tuen tarpeista (pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma yms.) toimii pääsääntöisesti yksilökohtaisen oppilashuollon koollekutsujana ja kirjaajana, tilanteen mukaan myös vastuuhenkilönä Aineenopettajan tehtävät: esittelee opettamansa oppiaineen/kurssin tavoitteet sekä arviointikriteerit reagoi oppilaan koulutyön laiminlyönteihin (käytös, tehtävien tekemättä jättäminen ym.; kasvatuskeskustelu oppitunnin jälkeen) informoi luokanvalvojaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa oppilaan oppimisen vaikeuksista ja koulutyön laiminlyönneistä, jos oma keskustelu ei ole tuottanut tulosta vastaa oppilaiden pedagogisen tuen tarpeista (eriyttäminen, tukiopetus, pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma, HOJKS yms.) Oppilaanohjaajan tehtävät: jatko-opintoihin, ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun liittyvä ohjaus (TET-järjestelyt, yhteishaun ohjaus) oppimaan oppimisen ohjaus ja ohjaus opiskelutaitojen hankkimiseen

6 6 yhteydenpito työelämään ja toisen asteen oppilaitoksiin Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät: osa-aikaisen erityisopetuksen antaminen yksilöllisesti, pienemmässä ryhmässä tai samanaikaisopetuksena erilaisten seulontatestien järjestäminen osallistuminen pedagogisen tuen arviointiin, suunnitelmien tekoon ja palavereihin yleinen konsultaatio oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa arvioi yhdessä luokanopettajan tai valvojan kanssa yksilökohtaisen oppilashuollon kokoonpanoa Osa-aikainen, laaja-alainen erityisopetus Hämeenlinnan yhteiskoulussa Erityisopetus on oppilaan kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa työtä, jota jokaisella oppilaalla on oikeus tarvittaessa saada. Erityisopetuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja tukea oppimis- ja psykososiaalisissa vaikeuksissa. Opetuksen suunnittelun ja järjestämisen lähtökohtana ovat oppilaiden yksilölliset tarpeet. Alakoulussa laaja-alainen erityisopettaja antaa luki- ja puheopetusta yksilö- tai ryhmäopetuksena sekä tukee myös matematiikan ja vieraan kielen oppimisvaikeuksissa. Tukitoimet aloitetaan mahdollisimman varhain. Erityisopettaja osallistuu luokan- ja mahdollisen aineenopettajan kanssa yhteistyössä kolmiportaisen tuen suunnitelmien laatimiseen. Oppilaille, joilla on yksilöllistetty opetussuunnitelma yhdessä tai useammassa oppiaineessa, annetaan erityisopetusta mahdollisuuksien mukaan ja osallistutaan tarvittaessa HOJKS:ien suunnitteluun ja palavereihin. Erityisopettaja arvioi luku- ja kirjoitusvalmiuksia sekä puhetta esikoulun tai ensimmäisen luokan alussa. Yläkoulussa osa-aikainen erityisopetus on tarkoitettu pääsääntöisesti oppilaille, joilla on haasteita äidinkielessä, vieraissa kielissä tai matematiikan opiskelussa. Osa-aikainen erityisopetus sopii myös niille, joilla on yksi tai useampi yksilöllistetty oppiaine. Oppilasta voidaan tukea lisäksi oppimisen ja koulunkäynnin perustaitojen harjoittelemisessa sekä erilaisissa psykososiaalisissa haasteissa. Oppilas voi siis saada erityisopettajan tukea sekä yleisen, tehostetun että erityisen tuen vaiheessa. Erityisopettaja ja aineenopettaja kartoittavat oppilaan tarvitseman tuen yhteistyössä huoltajan kanssa. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on tukea opiskelua oppilaan oman luokan mukana. Tavoitteet ja sisällöt nivelletään luokka-asteen tavoitteiden pohjalta. Opetus- ja toimintamuotoina voivat olla samanaikais-, pienryhmä- tai yksilöopetus ja niitä käytetään vaihtelevasti oppilaan tai luokan tarpeista riippuen. Erityisopettajan antama tuki voi olla tilapäistä tai säännöllistä ja pitkäaikaista. Tarvittaessa osa-aikaisen erityisopetuksen piirissä oleville oppilaille laaditaan oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Niissä otetaan huomioon nuoren oppimisedellytykset sekä elämäntilanne ja asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet opiskelulle. Erityisopetus ei korvaa oman opettajan antamaa tukiopetusta. Erityisopettaja osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön. Laaja-alaisen erityisopettajan rooli Hämeenlinnan Yhteiskoulun oppilashuoltotyössä yhteistyö opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa selvittää ja kartoittaa oppilaan tuen tarpeita laaja-alaisesti huolehtii tiedonsiirroista nivelvaiheissa osallistuu aktiivisesti oppilashuoltoryhmiin

7 7 vastaa oman koulun laaja-alaisen erityisopetuksen toteuttamisesta antaa konsultaatiota koulun henkilökunnalle yhteydenpito huoltajiin osallistuu erityisopetuspäätösten valmisteluun osallistuu tarvittaessa HOJKS- ja oppimissuunnitelmaneuvotteluihin laatii yleisopetukseen integroitujen erityisoppilaiden HOJKS:it ja osallistuu oppimissuunnitelmien laatimiseen yhteistyössä luokan- tai aineenopettajan ja huoltajien kanssa ohjaa oppilaan tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja kirjoittaa lausuntoja oppilaan tilanteesta eri tahoille Kouluohjaajan tehtävät: oppilaan ohjaaminen ryhmästä vastaavan opettajan työparina tai opettajan antamien ohjeiden mukaan itsenäisesti toimien, sekä oppilaan avustaminen pedagogisen tuen suunnitelmien mukaisesti koulumatkoilla, oppitunneilla, välitunneilla, aamu- ja iltapäivätoiminnassa, ruokailussa, wc-toiminnoissa ja pukeutumisessa annettujen ohjeiden mukainen oppilaan lääkehoidosta ja muista hoidollisista toimenpiteistä huolehtiminen kommunikointi toisten lasten ja aikuisten kanssa, erilaisten kommunikointimenetelmien käyttäminen kaikissa oppituokioissa oppilaan ohjaaminen kuntoutukseen liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai terapeuttien ohjeiden mukaan henkilökohtaisen oppimateriaalin valmistaminen ja niiden suunnitteluun osallistuminen HYK:ssa kouluohjaajan tehtäviä/toimenkuva oppilaan yksilöllinen ohjaaminen ja tukeminen koulupäivän aikana oppilasryhmien valvominen ja ohjaaminen opettajan kanssa/työparina yhteistyö ja yhteydenpito opettajien, terveydenhoitajan muun koulun henkilökunnan ja huoltajien kanssa lääkehoidolliset työtehtävät kirjallisen hoitosuunnitelman mukaan taksivalvonnat ja mahdollisesti niiden järjestely lisäapuna välituntivalvonnassa opettajan tilapäiset sijaisuudet esimiehen määräyksellä Hämeenlinnan Yhteiskoulussa työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja, joka osallistuu pienluokkaoppilaiden koulun käynnin tukemiseen kuntouttavalla työotteella osana hoidollis-pedagogista toimintaa. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä Koulukohtainen, monialainen oppilashuoltoryhmä koordinoi ja kehittää oppilashuoltotyötä koulussa. Se osallistuu koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön arvioimalla hyvinvointitilannetta koulun ja luokan tasolla, sekä toimii asiantuntijana terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön kehittämisessä. Ryhmä laatii vuosittain koulukohtaisen oppilashuollon työsuunnitelman, johon on kirjattu kehittämiskohteet ja tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvä tapa on laatia koulukohtainen toimintakalenteri, jossa huomioidaan asioiden kiireellisyysjärjestys ja kouluvuoden aikana säännöllisesti toistuvat aikarajat esim. nivelvaiheet. Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän puheenjohtajana toimii koulun rehtori tai apulaisrehtori. Ryhmän kokoonpano muodostuu koulun tarpeiden ja siellä käsiteltävien asioiden mukaisesti. Koulun oman henkilökunnan lisäksi on hyvä olla mukana edustus oppilashuollon palveluista. Yhteisöllisen oppilashuollon

8 8 asioissa tehdään yhteistyötä esim. muiden lasten ja nuorten palvelujen ammattilaisten, sekä koulun johtoryhmän, kehittämistiimien, oppilaskunnan, vanhempainyhdistyksen, seurakunnan, poliisin, järjestöjen ym. kanssa. Myös oppilaat ja vanhemmat on tärkeää ottaa säännöllisesti mukaan pohtimaan kouluyhteisön hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Erillään tästä vakituisesti rehtorin johtamasta koulukohtaisesta oppilashuoltoryhmästä, yksittäistä oppilasta koskevia asioita käsiteltäessä oppilashuoltoryhmässä voivat olla läsnä vain ne koulun ja oppilashuollon henkilöstöön kuuluvat, joiden tehtäviin kyseisen oppilaan opetuksen, tuen tai hoidon järjestäminen kuuluvat (yksilökohtainen oppilashuollon prosessi). Huoltajan suostumuksella tai lain niin salliessa voi ryhmään osallistua muita tarvittavia tahoja. Hämeenlinnan Yhteiskoulun koulukohtainen oppilashuoltoryhmän kokoonpano lv ja sen työsuunnitelma HYK:n oppilashuoltotyötä johtaa apulaisrehtori. Lukuvuonna yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä muodostuu seuraavasti: Brännare Sanna, kouluterveydenhoitaja Ilomäki Eeva-Liisa, oppilaanohjaaja Kokkala Leena, luokanopettaja Lindström Johanna, kuraattori ( alkaen Nadja Koskinen) Luiro Anne, laaja-alainen erityisopettaja Nordman Tuire, erityisopettaja Pulkkinen-Kantonen Katja, koulupsykologi Virta Mikko, nuorisotyöntekijä Yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään voidaan tarvittaessa kutsua myös muita osallistujia. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarpeen mukaan, vähintään muutaman kerran lukukaudessa. Syyslukukauden keskeisimmät tavoitteet ovat uuden oppilashuoltolain käyttöönotto ja oppilashuoltosuunnitelman laatiminen. YT:ssä kerrataan vielä yhteiset toimintatavat ja käydään oppilashuoltosuunnitelma läpi koko opetushenkilöstön kanssa. Kevätlukukauden aikana arvioidaan alkanutta toimintatapaa (mm tapaamistiheys, yksilöllisten ohr.ien käytännöt) ja suunnitellaan tulevaa lukuvuotta. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä ottaa käsiteltäväkseen erilaisia teemoja, kuten koulun arjesta nousevia ilmiöitä ja asettaa toiminnalleen tavoitteet sen mukaisesti. Lukuvuonna yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä ottaa kantaa siihen, miten verson, kivakoulu -mallin käyttöönotto ja/tai restoratiivisen otteen kehittäminen luominen HYK:ssa tehdään yhteydessä kiusaamisen vastaisen suunnitelman päivittämiseen ja tulevaan opetussuunnitelmaan. Samoin selvitetään ryhmäyttämisen, yhteistyötaitojen yms. tukemisen tarpeita ja keinoja erityisesti nivelvaiheissa, kuten alkuopetuksessa ja seitsemännellä vuosiluokalla.

9 9 Hämeenlinnan Yhteiskoulussa on sovitut toimintatavat kiusaamisen vastaiseen toimintaan. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä varmistaa, että koulun koko henkilöstö tietää yhteiset toimintatavat, joihin sitoudutaan. Joulukuussa 2014 toteutetaan HYK:N päärakennuksessa terveydellisten olojen tarkistaminen. Yksilöllisen oppilashuoltotyön osalta vuonna toimintatapa on seuraavanlainen: - luokanopettajalla tai valvojalla on vastuu siitä, että yksilöllinen ohr kutsutaan tarvittaessa koolle mahdollisimman pian huolen herätessä. Lapsen/nuoren ja huoltajien tulee olla mukana prosessin alusta saakka, jo yksilöllisen oppilashuoltoryhmän koollekutsumisesta ja kokoonpanon määrittelystä saakka - Yksilöllistä oppilashuoltoryhmää koolle kutsuttaessa opettaja konsultoi laaja-alaista erityisopettajaa. Yhdessä he miettivät, tuleeko tapaamiseen kutsua mukaan kuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, nuorisotyöntekijä, konsultoiva erityisopettaja, apulaisrehtori, maahanmuuttajaopetuksen pedagoginen tukihenkilö tai joku muu. Tavoite on, että pidetään mahdollisimman vähän kokouksia, joten kaikki tarvittavat kutsutaan samalla kerralla, mutta ei kuitenkaan kutsuta ihmisiä varalta mukaan. - Yksilöllisen ohr:n tapaamisessa tehty oppilashuoltokertomus toimitetaan koulusihteerille, joka tallettaa ne erillisiin oppilashuollollisen työn kansioihin kyseisen oppilaan oman välilehden taakse. Oppilaan oppimisen tukeen liittyvät lomakkeet säilytetään eri kansiossa. Yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa tehdään yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä aina tarpeen vaatiessa. Koulu matkalla kasvuyhteisöksi - ja Yksintekemisen aika on ohi ajattelumme mukaisesti koulun on hyvä etsiä yhteisöllistä oppilashuoltoa tukevat kumppanit esim. muilta kaupungin palvelualueilta, kolmannelta sektorilta, vanhempainyhdistyksistä ym. ja sopia lukuvuosittain yhteistyöstä oppilaiden hyväksi ja koulun yhteisöllisyyden tueksi. Hämeenlinnan Yhteiskoulu tekee yhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa: Lasten ja nuorten palvelut, Lasten liikunnan tuki, Gideonit, Pelastuslaitos, Poliisi, urheiluseurat, Seurakunta/kunnat, Koulutuskeskus Tavastia, varhaiskasvatus, kirjasto, kulttuurilaitokset. Hämeenlinnan Yhteiskoulussa tehdään säännöllistä yhteistyötä vanhempainyhdistyksen kanssa. HYK:n vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on edistää vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa sekä tuoda esille vanhempien näkemyksiä kouluarjessa. Yhdistys vaikuttaa kouluun ja kouluympäristön turvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä jakaa oppilaille stipendejä ja järjestää oppilaille ja vanhemmille tapahtumia. Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, joka valitaan vuodeksi kerrallaan. Yhteistyö oppilaanohjauksessa, siirtymävaiheissa ja jatko-opintojen suunnittelussa Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa.

10 10 Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tulee tukea oppilaanohjaajien ja toisen asteen oppilaitosten ohjauksesta vastaavien opinto-ohjaajien sekä opettajien välisellä yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat. Perusopetuksen päättövaiheessa oppilasta tulee ohjata ja tukea jatko-opiskeluvalinnoissa sekä ohjata käyttämään opetus- ja työhallinnon sekä muita yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluita. Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä. Oppilaalle tulee järjestää työelämään tutustumisjaksoja koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. Oppilaan tulee voida hankkia omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa työympäristöissä. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaalle tulee järjestää mahdollisuus arvioida hankkimiaan tietoja ja kokemuksia. Opetussuunnitelmaan tulee laatia suunnitelma työelämään tutustumisen järjestelyistä. Erityisen tärkeää on ohjaus nuorille, joilla on oppilashuollollisten tukitoimien tarvetta. Tuen tarve voi vaikuttaa jatko-opintojen valintaan ja nivelvaiheen siirtymän onnistumiseen. Hämeenlinnassa on oppilaanohjauksen tueksi laadittu materiaalisalkku kouluille: KOULU MATKALLA KASVUYHTEISÖKSI, oppilaanohjaussuunnitelman laatiminen. Ohjaussuunnitelmaan liittyvät myös opohankkeessa tehdyt Hämeenlinnan oppilaanohjauksen teesit, jotka on toimitettu kouluille. Yhteistyö ja käytänteet koulun ja kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksissa Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastus tulee tehdä kolmen vuoden välein (Terveydenhuoltolaki 1326/2010). Kouluympäristön terveydellisten olojen tarkastus tehdään kolmen vuoden välein valvontasuunnitelman mukaisesti. Rehtori ja terveydenhoitaja kutsuvat koolle sovitut tahot, jotka suorittavat yhteistyössä kouluympäristön terveydellisten olojen tarkastuksen. Tarkastuksessa ovat mukana rehtorin ja terveydenhoitajan lisäksi ainakin terveystarkastaja, työterveyshoitaja, työsuojeluvaltuutettu, kiinteistön omistajan edustaja/isännöitsijä, oppilasedustaja ja henkilöstön edustaja. Koulusihteeri tekee kouluympäristön terveydellisten olojen tarkastuksesta muistion. Ennen tätä tarkastusta, koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä (tai yhdessä sovitulla kokoonpanolla, mukaan lukien oppilasedustaja) käydään Terveyttä edistävän koulun tarkistuslista (liite) läpi. Kouluympäristön terveydellisten olojen tarkastustilanteessa tarkastus tehdään tämän ennakkoon täytetyn tarkistuslistan pohjalta. Tarkastusmenettelyistä ja aikatauluista sekä puutteiden seuraamismenettelystä sovitaan monialaisesti koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelman ja paikallisen opetussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Tarkastuksissa todettujen puutteiden seuraaminen kuuluu terveydenhuoltolain mukaan kouluja opiskeluterveydenhuollon tehtäviin. Seuranta on tarkoituksenmukaista tehdä yhteistyössä muiden tahojen kanssa. (Kirjataan mahdollinen todettu puute sekä taho, joka hoitaa asian kuntoon ja aikataulu asian hoitamiseen.) Tarkastuksen tuloksista ja niiden pohjalta käynnistettävistä toimenpiteistä tiedotetaan oppilaille ja vanhemmille. Tehty tarkastus on tarkoituksenmukaista kuvata myös koulun vuosi- tai toimintakertomuksessa. Sisäilman laatu tai kouluympäristön terveellisyys

11 11 Jos oppilas oireilee tai sairastaa siten, että huoltajilla tai hoitavalla taholla herää epäily koulun sisäilmasta tai kouluympäristöstä oireiden aiheuttajana, huoltaja tiedottaa tästä kouluterveydenhuoltoa. Kouluterveydenhoitaja vie epäilyn rehtorille, jonka tehtävänä on käynnistää viranomaisyhteistyö ja vaadittavat selvitykset. Järjestyssäännöt Jokaisella koululla tulee olla järjestyssäännöt. Niiden luomiseen ja päivittämiseen otetaan oppilaat ja huoltajat tiiviisti mukaan. Hämeenlinnan Yhteiskoulun arjen toimintasäännöt: 1. Kouluun ja oppitunneille tullaan ajoissa. - myöhästyneet kuuntelevat aamunavauksen käytävässä - myöhästynyt pyytää anteeksi myöhästymistään ja siirtyy ripeästi paikalleen häiritsemättä oppituntia - kolmesta myöhästymisestä seuraa kasvatuskeskustelu 2. Ulkovaatteet jätetään naulakkoon hyvissä ajoin ennen oppitunnin alkua. 3. Oppitunneilla tulee olla tarvittavat välineet mukana. - annetuista välineistä tulee huolehtia ja oppilas on korvausvelvollinen rikkoutuneen/hävitetyn välineistön suhteen 4. Kotitehtävät tulee olla hyvin tehtynä. 5. Oppitunnilla työskennellään asiallisesti opettajan antamia ohjeita noudattaen. 6. Ulkovälitunneille (yläkoulu ja ) siirrytään heti tunnin päätyttyä ilman eri kehotusta. Muut välitunnit vietetään yläkoulun osalta rauhallisesti ja roskaamatta joko sisällä tai koulun pihalla. Tuomelassa kaikki välitunnit vietetään ulkona, koulun piha-alueella. Tämä koskee myös yläkoulun oppilaita. 7. Koulualueelta luvatta poistuminen koulupäivän aikana on kielletty. 8. Ruokailuun mennään annettujen aikataulujen mukaisesti. Ruokalassa noudatetaan hyviä pöytätapoja, toimitaan hillitysti ja asianmukaisesti (päähineet pois, tuolit paikoilleen ja astioiden palautus). 9. Kielenkäytön tulee olla asiallista kaikissa tilanteissa. 10. Kännykkä, eivätkä muut laitteet, saa aiheuttaa häiriötä oppitunnilla (säilytettävä äänettömänä repussa tms). Oppitunnilla älylaitteita saa käyttää opettajan ohjeen mukaisesti. Vuosiluokkien oppilaat eivät saa käyttää puhelimia välitunnilla. 11. Pidä arvoesineistäsi huolta. 12. Pyöräily/mopoilu/skeittailu on koulupäivän aikana kielletty (koskee myös siirtymisiä rakennuksilta toiselle: Hätilä-Tuomela-Hätilä) 13. Tupakkatuotteet (myös sähkötupakka), päihteet ja energiajuomat ovat koulussa ehdottomasti kiellettyjä. 14. Jokaisella on oikeus turvalliseen koulupäivään. Jokaista tulee kohdella kunnioittavasti. Kiusaaminen on kaikissa muodoissaan kiellettyä. Poissaolojen seuranta, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen

12 12 Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta (Pol35 ). Luvallisia koulun hyväksymiä poissaoloja ovat sairaus, sekä pyydetyt ja myönnetyt poissaolot. Poissaolojen ilmoittamiseen ja seurantaan käytetään ensisijaisesti Wilma-järjestelmää. Oppilaan vanhempien tulee ilmoittaa luokanopettajalle tai -valvojalle oppilaan sairauteen liittyvästä poissaolosta mahdollisimman pian. Hyvä tapa on tehdä ilmoitus samana aamuna. Mikäli oppilas on poissa koulusta huoltajien siitä ilmoittamatta, on opettajan tai luokanvalvojan tiedusteltava huoltajilta poissaolon syytä. Jos oppilaan yksittäiset luvattomat poissaolot ovat toistuvia, opettajan tai luokanvalvojan on keskusteltava asiasta oppilaan ja vanhempien kanssa. Luokanopettajalla ja -valvojalla on velvollisuus sopia yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän koollekutsujan kanssa ryhmän koollekutsumisesta, jos oppilaan luvattomat poissaolot tai jatkuvat yksittäiset poissaolot jatkuvat, eikä asian käsittely oppilaan vanhempien kanssa tuota tulosta. Luvan tilapäiseen poissaoloon myöntää kolmeen päivään asti oppilaan opettaja tai luokanvalvoja. Pidemmistä poissaoloista päättää rehtori saatuaan asiasta vanhempien kirjallisen hakemuksen. Hakemukseen tulee liittää oppilaan opettajan tai luokanvalvojan lausunto. Hakemus pidemmistä poissaoloista on tehtävä riittävän ajoissa. Huoltajien tulee varmistaa, että oppilas huolehtii koulutehtävänsä poissaoloajaltaan. Hämeenlinnan Yhteiskoulussa päätöksen yli kolme päivää kestävistä poissaoloista tekee apulaisrehtori. Loma-anomuslomake ja toimintaohjeet löytyvät koulun internetsivuilta. Wilman kautta voi ilmoittaa luokanopettajalle seuraavan päivän poissaolon (terveydellinen syy tai muu luvallinen poissaolo) myös Wilman kautta kohdassa Tuntimerkinnät. Poissaoloihin puuttuminen Selvittämättömiin poissaoloihin puututaan heti. Jos selvittämättömiä poissaoloja on kaksi päivää tai 12 h, luokanopettaja/luokanvalvoja keskustelee oppilaan ja vanhempien kanssa. Tarvittavat tukitoimet aloitetaan välittömästi. Tarvittaessa opettaja huolehtii yksilöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksen järjestämisestä. Jos selvitettyjä poissaoloja on toistuvasti, myös silloin luokanopettaja/luokanvalvoja keskustelee asiasta oppilaan ja vanhempien kanssa. Joskus terveydellisten syiden takaa voi löytyä myös muita syitä. Tarvittaessa perhettä ohjataan kouluterveydenhuoltoon, tai kutsutaan koolle yksilöllinen oppilashuoltoryhmä. Jos oppilaan koulunkäynti vaarantuu luvattomien poissaolojen takia, eikä tukitoimista ole ollut apua, yksilöllisessä oppilashuoltoryhmässä arvioidaan lastensuojeluilmoituksen tarvetta. Luokanopettajan tai luokanvalvojan tulee seurata jatkuvasti poissaolomääriä. Erityistä tarkkaavaisuutta tarvitaan nivelvaiheissa tai selvittämättömien poissaolojen määrän kasvaessa. Mikäli poissaolojen määrä on 30h, otetaan yhteyttä huoltajiin. Mikäli poissaolojen määrä on yli 50h eikä syynä ole esim. pitkäaikainen sairaus, kutsutaan koolle yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä. Mikäli poissaoloja on vähintään 100h ja opinnoissa eteneminen on vaarantunut, tehdään lasten suojeluilmoitus. Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus Järjestyssääntöjen noudattamisella, sekä yleisestä kouluarjen turvallisuudesta huolehtimisella on suuri merkitys tapaturmien ehkäisyssä. Hämeenlinnan Yhteiskoulun toimintatavat tapaturmien ehkäisyssä:

13 13 Koko kouluyhteisö vastaa siitä, että koulu on myös fyysisesti turvallinen paikka opiskella ja käydä töissä. Mikäli koulussa työskentelevät havaitsevat ympäristössä jotain turvallisuutta uhkaavaa/ vaaraa aiheuttavaa, tulee heidän ilmoittaa siitä rehtorille tai kouluisännälle. Sekä oppilaiden että koulun henkilökunnan tulee omalla toiminnallaan varmistaa, etteivät he aiheuta tapaturmariskiä. Terveydenhoitajat antavat tarvittaessa ja paikalla ollessaan koulupäivän ja -matkojen aikana tapahtuneiden tapaturmien ensiavun, mutta kaikkien kouluyhteisön jäsenten tulee antaa ensiapua taitojensa mukaan. Terveydenhoitaja huolehtii, että koulun ensiapukaapissa on tarvittava varustus. Terveydenhoitaja tilaa ja tarvikkeet ja täyttää ensiapukaapit. Terveydenhoitaja tilaa myös kylmäpussit liikunnanopettajille mahdollisten tunneilla tapahtuvien tapaturmien ensiapuun. Terveydenhoitaja huolehtii teknisen/kemian työn luokissa olevat ensiaputarvikkeet, mm silmähuuhdepullot. Lasku ensiaputarvikkeista menee koululle. Hämeenlinnan kaupungilla on vakuutusyhtiönä on ollut lähtien Fennia tai sitä ennen tapahtuneiden koulutapaturmien kulut hoidetaan sen aikaisissa vakuutusyhtiöissä. Jos koulutapaturma sattuu mopolla/skootterilla ajaessa, ensisijainen vakuutus on mopon/skootterin oma liikennevakuutus. Jos liikennevakuutus ei korvaa jotain, niin käsittely siirtyy vasta tämän jälkeen vasta tapaturmavakuutuksen piiriin. Tapaturman sattuessa on opettajan tai muun koulun edustajan aina muistettava täyttää ja allekirjoittaa oppilaasta tapaturmailmoituslomake (liite), joka toimitetaan viipymättä sähköpostilla tai osoitteeseen: Hämeenlinnan kaupunki Lasten ja nuorten palvelut Sari Oksanen PL 505 / Birger Jaarlin katu 33, 3. krs (osoitetieto tilanteen mukaan) Hämeenlinna Tapaturmailmoitus on syytä täyttää tapaturmatilanteissa, vaikka lääkärin hoitoa ei heti tarvittaisikaan. Tapaturmailmoituksen luontevin täyttäjä on se koulun henkilökuntaan kuuluva, joka tapahtuman hetkellä paikalla. Usein tämä on opettaja vaikka terveydenhoitaja tulisikin paikalle antamaan ensiavun. Tapaturman sattuessa ja hakeuduttaessa hoitoon julkiselle sektorille (terveyskeskus tai keskussairaala) oppilaan kuljetuksen huolehtii huoltaja. (Lukuun ottamatta ambulanssia vaativaa tilannetta.) Mikäli tapaturman kohteeksi joutuneen oppilaan huoltajalle aiheutuu kustannuksia tapaturmasta johtuneista, vamman tilan vaatimista välttämättömistä ja välittömistä kuljetus- ja hoitokuluista, huoltaja hakee niitä Fennialta itse: täyttämällä verkossa korvaushakemuksen, johon hän täyttää vakuutusnumeron ja käsittelytunnuksen lomaketta täyttäessä kaupungin vakuutuksen numero tulee laittaa muodossa ja käsittelytunnus muodossa 12XXXXXX tai soittamalla Fennian puhelinkorvauspalveluun kello 8-18 Huoltaja maksaa ensin kulut itse ja hakee kuluja vasta tämän jälkeen Fennialta. Kuluja voi hakea sen jälkeen, kun kaupunki on tehnyt lapsen koulutapaturmasta tapaturmailmoituksen Fennialle ja tapaturmalle on luotu käsittelytunnus. Fennia toimittaa käsittelytunnuksen huoltajalle tekstiviestillä. Jos oppilaan koulutapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa vasta koulupäivän jälkeen, niin asiasta on tiedotettava mahdollisimman pian koulua. Koulun henkilökunnassa tulee olla ensiapukoulutettuja henkilöitä. Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen

14 14 Alaikäisten eli alle 18-vuotiaiden päihteiden käyttöön on puututtava heti sen ilmentyessä. Koska nuori viettää koulussa suuren osan päivästä, on koulun henkilöstö aitiopaikalla seuraamassa nuoren elämää ja puuttumassa tilanteeseen, jos aihetta ilmenee. Kouluissa tulee panostaa myös päihteiden ja huumeiden käytön ennalta ehkäisevään toimintaan. Jos nuoresta on huolta, on hyvä ottaa puheeksi myös mahdolliset päihteet ja ohjata oppilashuollon palveluihin tai muihin tukipalveluihin. Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet Koulukuljetuksessa olevien oppilaiden määrä vaihtelee koulun koon ja alueellisen sijainnin mukaan. Koulun tulee tehdä suunnitelma koulukuljetusten odotusaikojen valvontaa, toimintaa ja turvallisuutta koskien. Hämeenlinnan Yhteiskoulu: Koululla on listat kuljettavista oppilaista kyytien mukaan jaoteltuina sekä tieto siitä, kuka kyseistä vuoroa valvoo. Listassa on myös taksien puhelinnumerot. Kyseinen lista on erityisen hyödyllinen erityisesti poikkeustilanteita, kuten poissaoloja ajatellen. Lista on kaikilla ko. ohjaajilla ja opettajainhuoneen seinällä. Taksivalvonta on iltapäivisin klo 11.45, klo 13, klo ja klo Lukuvuonna kolmeatoista oppilasta kuljettaa viisi eri taksiyhtiötä. Valvontavuorot on jaettu neljälle eri koulu-ohjaajalle. Taksia käyttävät oppilaat tulevat koulupäivänsä päättyessä paikalle josta taksit lähtevät (Viertokadulle A- parakin päädyn taakse) ja ko. aikaan tehtävää hoitava ohjaaja katsoo, että kaikki pääsevät lähtemään. Mikäli taksi / taksit ovat myöhässä, ohjaaja odottaa luonnollisesti niin kauan, että kaikki ovat päässeet lähtemään. Jos taksia ei odottelun venyessä ala kuulua, on soitettu ko. taksille, joskus on ollut väärinkäsityksiä yms. Pienluokkien ohjaajat ilmoittavat takseille syksyisin taksioppilaiden lukujärjestykset ja lukuvuoden kuluessa koulun taholta tulevat taksikyytien muutokset, kotoa tulevat muutokset tulisi vanhempien hoitaa. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (ops:n perusteiden muutoksessa on tähän osioon tarkat sisällöt/otsikot suunnittelun tueksi) Yhteisöllisen oppilashuollon keskeisenä tehtävänä on luoda ja ylläpitää turvallinen koulu ja koulunkäynnin arki jokaiselle oppilaalle ja koulussa työskentelevälle. Vertaissovittelu eli Verso-toiminta Vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen perustuva yhteisöllinen menetelmä, joka tuo vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Menetelmän tarkoituksena on oppilaiden vuorovaikutustaitoja edistämällä vähentää koulujen toimintahäiriöitä. Vertaissovittelulla puututaan oppilaiden väliseen mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Vertaissovittelu on menetelmänä yksinkertainen selkeä kaava, jonka osapuolia hieman vanhemmat sovittelijoiksi koulutetut oppilaat auttavat osapuolina olevia oppilaita itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa. Sovittelun aikana osapuolet saavat itse esittää kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksia ja pohtia erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Kaavaa noudattamalla sovittelijaoppilaat ja ristiriidan osapuolet etenevät lopulta sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. KiVa-koulu

15 15 Kiva koulu ohjelma on toimintamalli koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa-koulun verkkosivuilla (kivakoulu.fi) on erilaisia tehtäviä, toiminnallisia harjoituksia ja oppituntimalleja joita voi hyödyntää lasten ja nuorten kanssa. Tukioppilaat Koulun tukioppilaat on aktiivisesti toisia oppilaita tukeva joukko tukioppilaaksi koulutettuja henkilöitä. Oppilaita ohjataan kääntymään tukioppilaiden puoleen kaikissa kouluun liittyvissä, oppilasta askarruttavissa, asioissa. Tukioppilaat välittävät tarvittaessa viestin opettajakunnalle. Tukioppilaat järjestävät esimerkiksi luokka- ja kouluhenkeä kehittämiä tapahtumia ja teemapäiviä. Oppilaskunta Oppilaskuntatoiminnan tarkoituksena on ohjata oppilaita keskinäiseen yhteistyöhön, lisätä oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Hämeenlinnan kaikissa kouluissa toimii oppilaskunta, jonka järjestäytyneestä toiminnasta vastaa oppilaskuntaa ohjaava opettaja. Koulujen oppilaskuntien jäseniä ovat kaikki kyseisen koulun oppilaat. Oppilaskunnan toimintaa johtaa hallitus tms., johon on valittu luokkien oppilasedustajat. Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on pitää yllä yhteyksiä oppilaisiin, opettajiin ja koulun muuhun henkilökuntaan sekä tarpeen mukaan vanhempainyhdistykseen, nuorten vaikuttajaryhmiin, Lasten ja nuorten foorumiin ja lautakuntiin. Oppilaskunnan toiminta kouluissa vaihtelee mm. koulun koosta ja oppilaiden iästä riippuen. Aloitteiden käsittelyssä voidaan käyttää jatkuvan vaikuttamisen mallia, jossa kuka tahansa kouluyhteisön jäsen voi seurata aloitteen käsittelyä. Hämeenlinnan Yhteiskoulussa oppilaskunnan hallitus kokoontuu noin kolmen viikon välein ja että hallituslaiset valitaan vaaleilla loppuvuodesta. Malleja koulun ja kodin yhteistyöhön ja vanhemmuuden tukemiseen Koti ja koulu ovat lapsen tärkeimmät kasvattajat - yhteistyötä niiden välillä tarvitaan. Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää. Kodin ja koulun yhteistyö on parhaimmillaan vastavuoroista kasvatuskumppanuutta. Toimivalla kodin ja koulun yhteistyöllä on monia myönteisiä vaikutuksia. Se lisää lasten koulumotivaatiota ja opettajan oppilaantuntemusta. Yhteistyö antaa vanhemmille tärkeää tietoa lapsen oppimisesta ja kasvusta, sekä niiden tukemisen mahdollisuuksista. Kodin ja koulun yhteistyöllä on myönteinen vaikutus luokan ja koulun ilmapiiriin, ja se vahvistaa kouluyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Koulun tulee olla aktiivinen ja aloitteellinen kodin ja koulun yhteistyön toteuttamisessa, mutta myös vanhemmilla on vastuunsa yhteistyön onnistumisessa. Vanhempainliiton nettisivuilta saa tukea kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseen. Hyväksi koettu toimintamalli Hämeenlinnassa on esim. Iittalan Yhtenäiskoulussa kehitetty Perhekeidas-ohjelma, joka rytmittää kodin ja koulun yhteistyötä koko koulun tasolla, jokaista opettajaa ja ryhmää, sekä kaikkia vanhempia koskien. Askelmat ohjelma Askelmat on portaittain etenevä ohjelma, joka on sidoksissa koulun eri vuosiluokkiin. Askelmien avulla tutustutaan uuteen yläkoulun luokkaan, ryhmäydytään ja käydään arvokeskustelua mm. päihteistä ja yhteisistä pelisäännöistä (rahankäyttö, kotiintuloajat, kotitöihin osallistuminen) yhdessä oman luokan oppilaiden ja vanhempien kanssa. Toiminta perustuu nuorten, vanhempien ja koulun yhteiseen

16 16 vuorovaikutukseen ja yhteistoiminnallisiin illanviettoihin koululla. Järjestelyvastuussa on moniammatillinen koulukohtainen Askelma-tiimi. Hämeenlinnan Yhteiskoulussa toteutetaan Askelmat ohjelmaa. Hämeenlinnan Yhteiskoulun Askelmatiimiin kuuluvat nuorisotyöntekijä, oppilaanohjaaja, koulukuraattori ja opettajien edustaja. Nettikiusaamiseen puuttuminen Koulukiusaaminen on saanut uusia muotoja internetin käytön yleistyttyä ja nuorten siirryttyä käyttämään nettiä aktiivisesti sekä koulussa että vapaa-ajalla, ja nuorten käyttämistä medioista internet onkin television ohella suosituin media. Lapsista ja nuorista jopa yksi neljästä on tullut kiusatuksi internetissä, ja usein nettikiusaaminen on yhteydessä kouluissa tapahtuvaan kiusaamiseen. Nettikiusaamisen havaitsemisen on usein ongelmallista, sillä kiusaaminen saattaa tapahtua sivustoilla, joissa valvonta on suuresta käyttäjämäärästä johtuen minimaalista tai olematonta, ja usein ongelmatilanteiden raportoinnissa luotetaan käyttäjien omaan aktiivisuuteen. Oppilaita tuleekin rohkaista ottamaan yhteyttä luotettaviin aikuisiin nettikiusaamistilanteissa. Nettikiusaamisen ehkäisemiseksi oppilaita tulee valistaa netin järkevästä käytöstä, lainsäädännöstä, nettikiusaamisen mahdollisista seuraamuksista sekä antaa tietoa väylistä, joiden kautta oppilas voi hakea aikuisten apua ja tukea ongelmatilanteissa. Kouluissa annettavan mediakasvatuksen tueksi on mahdollista käyttää koulujen ulkopuolisten tahojen palveluita. Hämeenlinnan Yhteiskoulun painopisteet lukuvuonna oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä: - ennaltaehkäisevä toiminta (mm yhteisöllisen oppilashuoltotyön kehittäminen) - aktiivinen puuttuminen, huolellinen käsittely ja seuranta kiusaamistapauksissa - yhteisöllisen oppimis- ja toimintakulttuurin kehittäminen (opettajien välinen ja oppilaiden välinen yhteistyö) - yhtenäiskoulun vahvuuden hyödyntäminen eli isommat oppilaat pienempien roolimallina (Isompien esimerkki pienille mm käyttäytymisessä ja toisten huomioimisessa, yhteisistä säännöistä kiinni pitäminen, eri vuosiluokkien yhteistyö pitkin lukuvuotta) Turvallinen koulu Turvallisessa koulussa ehkäistään etukäteen vaaratilanteet koulurakennuksessa ja koulun eri toiminnoissa. Tämä edellyttää, että koulurakennukseen ja koulun eri toimintoihin (oppitunnit, välitunnit, retket, opintokäynnit, yökoulut jne.) liittyvät vahinko- ja onnettomuusvaarat on selvitetty ja tiedostettu. Toimintatapoja harjoitellaan etukäteen säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Turvallisessa koulussa on suunniteltu ja sovittu etukäteen, miten koulu takaa koulun oppilaiden, opettajien ja muun henkilöstön turvallisuuden, ja miten vaarat pyritään estämään ennalta. Koulussa on myös selvitetty, miten toimitaan vaaratilanteessa ja miten toimintaa voidaan jatkaa erilaisissa häiriötilanteissa. Turvallisessa koulussa on varauduttu suorittamaan sellaiset pelastustoimenpiteet, joihin koulussa omatoimisesti kyetään. Liikenneturvallisuuden kannalta koululaisten liikennekasvatus on olennaista. Jo kouluun tutustumispäivän yhteydessä tulee korostaa koulumatkan harjoittelun tärkeyttä. Koulujen tulee ohjeistaa oppilaat huolella myös koulupäivän aikaisten siirtymien osalta. Tarkennuksia esimerkiksi polkupyörän ja pyöräilykypärän käyttöön koulumatkoilla voidaan ottaa kantaa koulujen omissa järjestyssäännöissä. Kuljetusoppilaita tulee ohjeistaa kyydin odottamisesta, linja-autoon/ taksiin nousemisesta turvallisesti, turvavyön käytöstä ja ajoneuvossa käyttäytymisestä. Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa

17 17 Tukioppilastoiminta HYK:ssa Tukioppilaiksi koulutetaan 8. luokkalaiset oppilaat, jotka ovat valinneet tukioppilaskurssin valinnaisaineeksi. Koulutusmateriaalina käytetään Mannerheimin lastensuojeluliiton siihen suunnittelemia oppaita. Nämä 8. luokalla koulutetut oppilaat pääsääntöisesti valitsevat myös 9. luokalle tukioppilastoiminnan valinnaiskurssiksi, ja näin toimivat tukioppilaina. Tukioppilaiden tehtävänä on tutustuttaa uudet 7. luokat kouluumme ja toisiinsa. 7. luokkalaisia ryhmäytetään jo edellisenä keväänä järjestettävässä tutustumisvanhempainillassa ja uudelleen 7. luokan syksyllä järjestettävässä koko koulupäivän kestävässä 7. luokkapäivässä. Tukioppilaiden järjestämä ohjelma on sisällöltään sellaista, että se tukee ryhmän yhdessä toimimista ja ryhmähengen kasvamista. Tällaisella toiminnalla ennaltaehkäistään koulukiusaamista. 7. luokkalaisille tukioppilaat pitävät myös valistusta kiusaamisen aiheuttamista haitoista. Tukioppilaat toimivat silminä ja korvina tilanteissa, joissa opettajat eivät ole paikalla, ja tekevät havaintoja oppilaiden keskuudessa havaittavissa olevasta kiusaamisesta ja syrjinnästä. Tukioppilaiden tehtävänä on myös puuttua havaitsemiinsa kiusaamistilanteisiin ja kertoa niistä opettajille. Vaikka tukioppilastoiminta painottuu 7. luokkalaisiin, järjestävät tukioppilaat toisinaan ryhmäyttävää toimintaa myös alakoululaisille. Lisäksi koululla järjestettävät, arkea piristävät teemapäivät, ovat tukioppilaiden järjestäminä osa yhteisöllisyyttä lisäävää ja samalla kiusaamista ennaltaehkäisevää toimintaa. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä HYK:ssa kummitoiminnan perusajatus kuvastaa myös yhtenäiskouluajattelua eli sitä, että isommat ja pienemmät toimivat yhdessä toisiltaan oppien ja eri-ikäisten kanssa työskentelyä harjoitellen. Lukuvuonna kaikki vuosiluokat käyvät koulua Hätilän mäellä, joten kummitoimintakin saadaan vakiinnutettua. Kummiluokat muodostetaan vuosiluokista 1. ja 4. ja kummitoiminta jatkuu tämänkin jälkeen. Joskus vuosiluokat voivat olla erikokoiset, joten yhdellä kummilla voi olla useampi kummilapsi tai yhdellä kummilapsella useampi kummi. HYK:ssa on käytössä versosta ja kiva koulusta omat versiot. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on asettanut lukuvuoden tavoitteekseen suunnitella, käytetäänkö jatkossa käyttöön verso- tai kivakoulu mallia vai kehitetäänkö restoratiivista työotetta ja toimintakulttuuria muulla tavoin. Kasvatuskeskustelut Kasvatuskeskusteluiden tavoitteena on saada opettajan johdolla käytävän keskustelun pohjalta oppilas pohtimaan järjestyssääntöjen rikkomisen syitään ja saamaan aikaan muutos tavoissaan tai käytöksessään. Kasvatuskeskusteluita antavat kaikki opettajat, jotka niitä havaitsevat. Poikkeuksena myöhästelyistä johtuvat kasvatuskeskustelut, jotka määrää luokanvalvoja. Yleisimmät syyt, joista oppilas ohjataan kasvatuskeskusteluun, ovat toistuva myöhästyminen (3 kertaa jakson aikana), koulun alueelta poistuminen tai tupakointi koulupäivän aikana. Kasvatuskeskustelut järjestetään puoli tuntia kerrallaan kahtena iltapäivänä viikossa koulupäivän jälkeen, ja keskustelua ohjaavina opettajina vuorottelevat Arja Tantarimäki ja Tuula Savola. Mikäli kasvatuskeskusteluja tulee useampia eikä niillä saada aikaan toivottua tulosta, ohjataan oppilas kasvatuskeskusteluun apulaisrehtorin kanssa, jonka jälkeen tehdään suunnitelma, miten asiassa edetään. Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa Hämeenlinnan Yhteiskoulun pelastussuunnitelma Tämän osion tarkoituksena on antaa ohjeita ja neuvoja koulujen pelastussuunnitelman laatimiseksi. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on: 1. ennalta ehkäistä vaaratilanteita

18 18 2. auttaa koulussa oleskelevia henkilöitä omatoimisessa suojelussa sekä 3. toimimaan oikein vaara- ja onnettomuustilanteissa. Jotta suunnitelma toimii hyvin, sen edellytyksenä on suunnitelman perehdyttäminen koulun henkilökunnalle ja oppilaille. Suunnitelman päivittäminen vuosittain varmistaa, että muutokset henkilökunnassa tai koulurakennuksessa eivät heikennä koulun turvallisuutta. Suunnitelma on tarkoitettu sekä normaali-, että poikkeusolojen vaara- ja onnettomuustilanteita varten. 1 Turvallisen koulun kolme kultaista sääntöä 1. Turvallisessa koulussa ehkäistään etukäteen vaaratilanteet koulurakennuksessa ja koulun eri toiminnoissa. Tämä edellyttää, että koulurakennukseen ja koulun eri toimintoihin (oppitunnit, välitunnit, retket, opintokäynnit, yökoulut jne.) liittyvät vahinko- ja onnettomuusvaarat on selvitetty ja tiedostettu. 2. Turvallisessa koulussa on suunniteltu etukäteen, miten koulu takaa koulun oppilaiden, opettajien ja muun henkilöstön turvallisuuden. Miten vaarat pyritään estämään ennalta? Koulussa on myös selvitetty, miten toimitaan vaaratilanteessa ja miten toimintaa voidaan jatkaa erilaisissa häiriötilanteissa. 3. Turvallisessa koulussa on varauduttu suorittamaan sellaiset pelastustoimenpiteet, joihin koulussa omatoimisesti kyetään. Hälytys- ja toimintaohjeet on laadittu. Rakennuksesta poistuminen on suunniteltu. Opettajat sekä muu henkilöstö on koulutettu. Tarpeellinen välineistö on hankittu. Suunnitelmaa laadittaessa on huomioitava, että koulun on pärjättävä omatoimisesti, kunnes ambulanssi, palokunta tai poliisi saapuu paikalle auttamaan. 2 Vaaratilanteet Pelastussuunnitelmassa käsitellään kaikki vaaratilanteet, jotka edellyttävät ennakkosuunnittelua ja omatoimista varautumista sekä henkilöstön koulutuksen että rakennuksen osalta: Tulipalo Tapaturma / sairaskohtaus Kemikaalivuoto Säteily- ja kaasuvaara Murto Pommiuhkaus Sähkökatko

19 19 Koulun osoite: Viertokatu 1, Hämeenlinna Koulun puhelinnumerot: rehtori Arto Nykänen ap.rehtori Johanna Hyytiä kanslia Hätilän opettajanhuone Parakin opettajanhuone Kriisiryhmä: Arto Nykänen, Johanna Hyytiä, Anu Pykälistö, Risto Kolmonen ja Eeva-Liisa Ilomäki Koulu toimii fyysisesti kolmessa eri rakennuksessa: Tuomelan kentän parakeissa (Tuomelankatu 20, päivittäinen henkilökunnan määrä n / oppilasmäärä n. 300), Hätilän rakennuksessa ja Tekniikkatalossa (Viertokatu 1, n. 35 / n. 350). Kokoontumispaikkana on alakoululaisilla päärakennuksen piha ja yläkoululaisilla Lähdekuja. Hämeenlinnan Yhteiskoulun päärakennuksessa toimii myös Hätilän lähikirjasto. Henkilökuntaa on paikalla maanantaista perjantaihin klo Rakennuksesta poistuminen sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt 3.1 Sisäiset hälytysjärjestelyt Kiinteistön johtopaikka (erikseen Tuomelan ja Hätilän rakennuksille, Tekniikkatalo kuuluu Hätilän alaisuuteen) sijaitsee kansliatiloissa (kanslia, rehtoreiden työhuoneet). Viestiyhteydet hoidetaan megafonin (ulkokäyttö sekä keskusradion varajärjestelmä), keskusradion, faksin, sähköpostin sekä puhelinyhteyksien avulla. Megafoni säilytetään kussakin rakennuksessa opettajainhuoneessa keskusradion välittömässä läheisyydessä. Ilmoitus uhkaavasta tai tapahtuneesta vaarasta ilmoitetaan keskusradion välityksellä ja ilmoituksen antajina toimivat koulun rehtorit. Tarvittaessa ilmoituksen voi antaa kuka tahansa henkilökuntaan kuuluva. Poikkeusoloissa hälytystilanteet on varmistettava kunnan johtokeskuksesta. Vaurio- ja palotiedustelutoiminnasta vastaavat rehtorit ja työsuojeluasiamiehet, kun taas säteily- ja kaasuvalvonnan järjestelyiden ajankohtaisin tieto saadaan keskusradion kautta Yleisradion toimessa. Koulukiinteistössä noudatetaan normaaleja paloturvallisuusmääräyksiä. Rakenteellinen paloturvallisuus on huomioitu osastointeina palo-ovien avulla. 3.2 Rakennuksesta poistuminen ja kokoontumispaikat Kussakin opetustilassa on A5-kokoinen poistumisohje, jossa ilmenevät käytännön toimenpiteet sekä alkupelastusvälineistön sijainti. Ohjeet opettajille luokasta poistumisesta vaaratilanteissa (esim. tulipalo) Kuuntele rehtorin ohjeita keskusradion välityksellä

20 20 1. Varmista poistumisreitit ja vaaran sijainti 2. Ilmoita oppilaille/opiskelijoille kokoontumispaikka (päärakennuksen piha ja Lähdekuja) 3. Poistu oppilaiden/opiskelijoiden kanssa sovittua reittiä rauhallisesti, mutta ripeästi 4. Poistu luokasta viimeisenä ja varmista, että luokan ovi jää auki ja kaikki ovat poistuneet 5. Tarkista luokan välittömässä läheisyydessä olevat tilat (määritelty luokan poistumisohjeessa) 6. Laske luokkasi/ryhmäsi oppilaiden/opiskelijoiden määrä kokoontumispaikalla ja tarkista nimet nimilistasta (lista on opettaja/tuntikohtainen) 7. Ilmoita tiedot paikalla olevista sekä kadonneista oppilaista työsuojeluasiamiehille (Ulvinen) 8. Odota lisäohjeita kentällä palo- ja pelastusviranomaisilta sekä rehtorilta Ohjeet opettajille, kun kuulet yleisen hälytysmerkin (esim. kaasuvaara) 1. Yleinen hälytysmerkki on varoitus koko väestöä uhkaavasta välittömästä vaarasta, joten kehota oppilaita/opiskelijoita siirtymään sisätiloihin rauhallisesti, mutta ripeästi. 2. Tarkista, että piha on tyhjä. 3. Sulje ovet ja ikkunat. 4. Huolehdi siitä, että oppilaat/opiskelijat voivat kuulla viranomaisten antamia ohjeita keskusradion kautta. 5. Sulje koneellinen ilmastointi (kiinteistönhoitajaa koskeva ohje) 6. Suojaa elintarvikkeet ja juomavesi tiiviisti astioihin (keittiötä koskeva ohje). 8. Huoltotoiminta: Huoltotoimintaan kuuluvat sähkö-, vesi-, viemäri-, lämpö-, kone-, tarvike-, muona- sekä polttoainehuolto. Kunnallistekniikka toimii sillä tehokkuudella ja niin kauan kuin mahdollista. Koulussa on juomavettä ja ruokaa muutamiksi päiviksi. 3.3 Sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt 1. Hälytysajoneuvojen esteetön pääsy koululle varmistetaan pitämällä kulkureitit avoinna polkupyöristä, mopoista ym. esteistä koulun alueella. 2. Pelastushenkilöstön opastus tapahtuu koulun sisääntulo-ovien välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Turvataulun sekä koulun henkilökunnan edustajan ( esim. hälytyksen tekijä) avulla. 3. Alkusammutuskaluston lukumäärä ja sijainnit selviävät koulun pohjapiirustuksesta, mitä säilytetään koulun kansliassa. 4 Turvallisuusorganisaatio ja koulutus Työsuojelupäällikkö: Elina Hihnala-Mäkelä Työsuojeluvaltuutettu: Katri Juvonen Työsuojeluasiamies: Asko Ulvinen

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen OPPILASHUOLTO Savonlinnan normaalikoulu 26.5.2014 / 12.4.2017 Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat ENNEN / OPS 2012 Oppilashuollolla tarkoitetaan Oppilaan

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

(8/2015) Hämeenlinnan Yhteiskoulun koulun oppilashuollon suunnitelma. rehtori Arto Nykänen, 03 6212577 apulaisrehtori Johanna Hyytiä, 03 6212436

(8/2015) Hämeenlinnan Yhteiskoulun koulun oppilashuollon suunnitelma. rehtori Arto Nykänen, 03 6212577 apulaisrehtori Johanna Hyytiä, 03 6212436 1 (8/2015) Hämeenlinnan Yhteiskoulun koulun oppilashuollon suunnitelma rehtori Arto Nykänen, 03 6212577 apulaisrehtori Johanna Hyytiä, 03 6212436 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto 2. Oppilashuollon kokonaistarve

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 1. ARVIO OPPILASHUOLLON KOKONAISTARPEESTA Mänttä-Vilppulassa perusopetusta annetaan luokille 1-6 Savosenmäen koulussa, Koskelan alakoulussa, Vilppulankosken

Lisätiedot

Porvoon kaupungin koulujen koulukohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Koulun nimi Päiväys

Porvoon kaupungin koulujen koulukohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Koulun nimi Päiväys Porvoon kaupungin koulujen koulukohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Koulun nimi Päiväys Sisältö 1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut... 2 2 Yhteisöllinen

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LV 2016-2017 UTRAN KOULU OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA children 1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Utran koulussa on 430 oppilasta oppilashuollon piirissä. Oppilashuollon

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

Tämän osion tarkoituksena on antaa ohjeita ja neuvoja koulujen pelastussuunnitelman laatimiseksi. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on:

Tämän osion tarkoituksena on antaa ohjeita ja neuvoja koulujen pelastussuunnitelman laatimiseksi. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on: Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa Tukioppilastoiminta HYK:ssa Tukioppilaiksi koulutetaan 8. luokkalaiset oppilaat, jotka ovat valinneet tukioppilaskurssin valinnaisaineeksi.

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna

Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna 2017-18 Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna 2017-18 Kiusaamista ennalta ehkäisevä työ Opetussuunnitelma Kasavuoren

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Kuinka usein ja millä kokoonpanolla yhteisöllinen oppilashuoltoryhmänne kokoontuu 1) laajennetusti: Kurun yhtenäiskoulun alue kokoontuu kaksi kertaa

Kuinka usein ja millä kokoonpanolla yhteisöllinen oppilashuoltoryhmänne kokoontuu 1) laajennetusti: Kurun yhtenäiskoulun alue kokoontuu kaksi kertaa Keihäslahden esiopetuksen ja Kurun PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Ryhmät: Vanamot (Keihäslahti) Naavat (Kurun päiväkoti) 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto 5.4 Oppilashuolto Oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Se liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma / alakoulut

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma / alakoulut Kangasniemen kunta Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma / alakoulut 1 Oppilashuoltosuunnitelmat Koulun oppilashuoltotoimintaa suunnittelee ja johtaa oppilashuoltoryhmä (OHR). OHR kokoontuu säännöllisesti.

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Oppilashuolto Huittisissa Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 1.11.2017 Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Tuen ja oppilashuollon selvitystyö Huittisissa käynnistettiin keväällä

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opetushallitus 17.3.2015 Kristiina Laitinen Opetusneuvos 1 Säädökset, eduskunta-asiakirjat sekä opetussuunnitelmien perusteet Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle Johdanto Lasten ja nuorten koulupoissaolot ovat huolestuttava ja vakava sekä usein vaikeasti hoidettava ilmiö. Poissaololla

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu Opiskeluhuolto ja erityisopetus 6.3.2017 Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu www.pollev.com/aapohalonen066 (Aineen)opettajan työtä

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT OPPILASHUOLTOPALVELUT

OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT OPPILASHUOLTOPALVELUT OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014-2015 Riihikallion koulussa Tuusulan kunnan perusopetukseen on laadittu koko kuntaa koskeva perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014-2016. Kuntakohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki yhden lainsäädännön piirissä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa, henkilötietojen käsittelyä, kirjaamista, rekisteröimistä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä Tällä asiakirjalla esitellään Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisen monialaisen oppilashuoltotyön toiminta ja sillä voidaan

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

Mukana turvallista ja hyvinvoivaa yhteisöä rakentamassa

Mukana turvallista ja hyvinvoivaa yhteisöä rakentamassa Oppilashuoltosuunnitelma Koulu: Kypärämäen koulu Lukuvuosi: 2015-2016 Päivämäärä, jolloin suunnitelma on laadittu/päivitetty: 23.9.2015 yhteisöllinen OHR 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä

Lisätiedot

VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA

VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA Sivistyslautakunta 75 07.09.2016 VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA SIVLK 07.09.2016 75 Valmistelu ja lisätiedot: kehittämispäällikkö Tuija Öberg 040 553 8654 tai

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat. Siinä määritellään opetussuunnitelman

Lisätiedot

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa 17.9.2014 Opetushallitus KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Oppilashuollon vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA LASTEN

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä palvelujen toteuttamisessa tarvittava yhteistyö

Oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä palvelujen toteuttamisessa tarvittava yhteistyö KANGASALAN KUNTA Sivistyskeskus/Perusopetus Perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma Koulu, jota suunnitelma koskee Sariolan yhtenäiskoulu 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuollon

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta

8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta 8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta Opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016

ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYS 1. Yhteisöllinen oppilashuolto.....1 1.1 Yksikkökohtainen oppilashuolto....1 - Kalliorinne-Asuntila vuosikello 2015-2016.....2

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ 13.4. Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden

Lisätiedot

LUKU 8 OPPILASHUOLTO

LUKU 8 OPPILASHUOLTO LUKU 8 OPPILASHUOLTO Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 8 OPPILASHUOLTO 8.5 Oppilashuolto Rauman normaalikoulussa... 3 8.5.1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi tuleminen Uuden lain keskeiset tavoitteet: Edistetään

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 Tämä opetussuunnitelman päivitys sisältää Opetushallituksen tekemän perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksen

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LV 2015-2016 UTRAN KOULU OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA children 1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Utran koulussa on 440 oppilasta oppilashuollon piirissä. Utran koulun

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA PUNKALAITUMEN KUNNAN OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma.

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot