(8/2015) Hämeenlinnan Yhteiskoulun koulun oppilashuollon suunnitelma. rehtori Arto Nykänen, apulaisrehtori Johanna Hyytiä,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(8/2015) Hämeenlinnan Yhteiskoulun koulun oppilashuollon suunnitelma. rehtori Arto Nykänen, 03 6212577 apulaisrehtori Johanna Hyytiä, 03 6212436"

Transkriptio

1 1 (8/2015) Hämeenlinnan Yhteiskoulun koulun oppilashuollon suunnitelma rehtori Arto Nykänen, apulaisrehtori Johanna Hyytiä,

2 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto 2. Oppilashuollon kokonaistarve sekä käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 2.1. Oppilashuollon palveluiden järjestäminen 2.2.Kouluterveydenhuolto 2.3. Psykologi- ja kuraattoripalvelut 2.4. Oppilaskunta 2.5. Tukioppilaat 2.6. Kummilapsitoiminta 3. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat 3.1.Oppilashuolto yleisesti 3.2. Oppilashuoltotyöhön osallistuvien, koulun omien työntekijöiden roolit Opettajien ja rehtorin tehtävät Luokanopettajan tehtävät Luokanvalvojan tehtävät Aineenopettajan tehtävät Oppilaanohjaajan tehtävät Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät Kouluohjaajan tehtävät 3.3. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä 3.4. Yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä 3.5. Malleja koulun ja kodin yhteistyöhön ja vanhemmuuden tukemiseen 3.6. Yhteistyö oppilaanohjauksessa, siirtymävaiheissa ja jatko-opintojen suunnittelussa 3.7. Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa 3.8. Järjestyssäännöt 3.9. Poissaolojen seuranta, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen 3.10.Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus 3.11.Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen 3.12.Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet

3 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Vertaissovittelu eli Verso-toiminta ja restoratiivinen työote Nettikiusaamiseen puuttuminen Turvallinen koulu 4. Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa 4.1. Turvallisen koulun kolme kultaista sääntöä 4.2. Vaaratilanteet 4.3. Rakennuksesta poistuminen sekä sammutus-ja pelastustehtävien järjestelyt Sisäiset hälytysjärjestelyt Rakennuksesta poistuminen ja kokoontumispaikat Sammutus-ja pelastustehtävien järjestelyt Työturvallisuusorganisaatio ja koulutus 4.4. Toimintaohjeet onnettomuustilanteen varalta (suunnitelma toiminnasta erilaisissa onnettomuus-, vaara- tai vahinkotilanteissa) Hätäilmoituksen teko Toiminta tulipalon sattuessa Toiminta tapaturman tai sairaskohtauksen sattuessa Toiminta sähkö-, vesi- tai lämmityskatkoksen sattuessa Toiminta ympäristölle ja terveydelle vaarallisen aineen aiheuttaman onnettomuuden sattuessa Toiminta kaasuvaaratilanteessa Toiminta säteilyvaaratilanteessa Toiminta väestösuojaan suojauduttaessa 4.5. Liitteeksi rakennuspiirustukset Asemapiirros Pohjapiirrokset kerroksittain Rakennuspiirustuksiin merkitään myös vaaraa tuottavat kohteet 4.6. Yhteistyö poliisin kanssa koskien oppilaitoksen muuta turvallisuutta Henkilöturvallisuus Kiusaaminen ja erilainen häirintä Väkivalta Odottamattomat vaaratilanteet Väkivaltainen häiriökäyttäytyminen Omaisuuteen kohdistuva vahingonteko, ilkivalta ja näpistely 5. Suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi 5.1. Kiusaaminen Toimintamalli Toveriarviointi 5.2. Toimenpiteet kiusaamisen lopettamiseksi 5.3. Seuraamukset ja sopimukset Seuraamukset kiusaamisesta Kiusaamisen ennaltaehkäisy Ohjeita oppilaalle Ohjeita vanhemmille Kun kiusaamista esiintyy Tilanteeseen tuleva ensimmäinen aikuinen Puuttumisen keinot Tilanteeseen tulevat toiset aikuiset Tilanteen lauettua

4 Saata tappelijat samaan tilaan Kotiin tiedottaminen 6. Toisen/koulun omaisuuden varastaminen tai tärveleminen 6.1. Opintokäynnillä tai retkellä tapahtunut omaisuusrikos tai omaisuuden tärveleminen 6.2. Omaisuusrikoksista poliisille ilmoittaminen 7. Päihteiden ja huumaavien aineiden käyttö 7.1. Oppilaalla/opiskelijalla tai oppilaan/opiskelijan perheessä on päihde-tai huumeongelma 7.2. Oppilas/opiskelija tavataan päihtyneenä tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena koulussa 7.3. Huumeiden/päihteiden kaupittelu koulualueella 8. Tupakointi 9. Rasismi 9.1. Periaatteet 9.2. Rasistiset merkit 10. Erityiset alakulttuurit 11. Toiminta akuuteissa psyykkisisssä kriisitilanteissa Oppilas/opiskleija tai opettaja tai joku muu koulun henkilökunnasta kuolee äkillisesti tai loukkaantuu vakavasti Tapahtuu koulussa Tapahtuu koulun ulkopuolella Oppilaan/opiskleijan sisaruksen tai vanhemman kuolema 12. Suuremmat onnettomuudet tai katastrofit Välittömät toimenpiteet onnettomuuspaikalla Jatkotoimenpiteet 13. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen Toiminnan rakenteet ja sisältö Yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa Sairas oppilas Lääkehoito kouluterveydenhuollossa Ensiapulääkkeet Koululaisen henkilökohtaiset lääkkeet ja lääkehoitosopimus Diabetesta sairastavan koululaisen hoito koulupäivän aikana Erityisruokavalioiden ja eettisten ruokatarjousten tilaaminen Erityisruokavaliot Ruoka-allergiat Eettiset syyt Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen ja opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä Asiantuntijaryhmiin kokoaminen

5 Oppilashuoltokertomksen laatiminen ja säilytys Yhteistyö koulun yhteistyökumppaneiden kanssa Nuorisopalvelut Perheneuvola Toppari Lapsiperheiden kotipalvelu Varhaisen tuen perhetyö (Vaahteramäen perhetyö) Perheasiain yksikkö Monialainen palvelutarpeen arviointi (Monari) Maahanmuuttajapalvelut Lastensuojelu Ankkuri Lasten-ja nuortenpsykiatrian poliklinikat Aikuisten palvelut Aikuissosiaalityö Aikuisten mielenterveyspalvelut Perheasiainneuvottelukeskus Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän vanhempien kanssa Osallisuus yhteisöllisen ja yksilöllisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa Oppilashuollon toiminnasta ja palveluista tiedottaminen Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen 5

6 6 1. Johdanto Suunnitelmassa kuvataan oppilashuollon toiminnan ja palveluiden järjestämisen yleiset periaatteet, rakenteet sekä yhteistyö eri tukipalveluiden ja viranomaisten kanssa. Toiminnan tarkoituksena on turvata lapsen tai nuoren hyvä kasvu ja kehitys, sekä tunnistaa erilaisia riskitekijöitä kasvuyhteisöissä. Lasten ja nuorten oppilashuollollisesta tuesta huolehtivat kaikki koulun opetus- ja kasvatustehtäviin osallistuvat työntekijät yhteistyössä vanhempien/huoltajien kanssa. Oppilaan tuen tarpeen ilmetessä siitä keskustellaan ensin oppilaan ja tämän vanhempien kanssa. Käyttöön otetaan välittömästi tarvittavat tukitoimet. Tämä oppilashuollon suunnitelma on osa kaupungin opetussuunnitelmaa, ja siitä johdetaan koulukohtainen oppilashuollon suunnitelma kirjaamalla koulun omat erityispiirteet ja valinnat toimintatavoiksi (tekstit värillisinä). 2. Oppilashuollon kokonaistarve sekä käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 2.1. Oppilashuollon palveluiden järjestäminen Jokaisella koululla suunnitellaan ja arvioidaan koulun oppilashuollon tarvetta ja toimintatapoja yhteisöllisessä, koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä. Ryhmä kokoontuu kouluyhteisön oman suunnitelman ja tarpeiden mukaisesti. Yhteisöllistä oppilashuoltoryhmää johtaa rehtori tai apulaisrehtori. Kouluilla on käytettävissään oppilashuollon palveluja tarkoittaen sekä kouluterveydenhuollon palveluja että psykologi- ja kuraattoripalveluja Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuoltoa toteutetaan osana oppilashuoltoa. Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri tekevät tiivistä yhteistyötä kuraattorin ja psykologin kanssa. Kouluterveydenhoitaja osallistuu yhteisöllisen oppilashuollon työhön ja tarvittaessa yksilölliseen monialaiseen oppilashuoltoon. Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää toimintaa, joka edistää oppilaan sekä kouluyhteisön terveyttä ja hyvinvointia. Kouluterveydenhuollon tarkastukset toteutetaan erillisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain. Laajat terveystarkastukset tehdään kolme kertaa peruskoulun aikana. Toiminnassa painopiste on ennaltaehkäisyssä sekä varhaisessa puuttumisessa ja tuen järjestämisessä. Sairaanhoidolliset asiat hoidetaan terveysasemilla, koulutapaturmiin kouluterveydenhoitaja antaa ensiapua mahdollisuuksien mukaan. Kouluterveydenhoitaja voi mahdollisuuksien mukaan antaa ryhmämuotoista terveysneuvontaa yhteistyössä terveystiedon opetuksen kanssa (murkkutunnit, seksuaaliterveys). Hämeenlinnan Yhteiskoulussa on terveydenhoitaja tavattavissa kaikkina koulupäivinä. 2.3.Psykologi- ja kuraattoripalvelut Psykologien ja kuraattoreiden tehtävänä on lasten ja nuorten erilaisten elämäntilanteiden, oppimisvaikeuksien ja kehityksellisten asioiden arviointi sekä tarvittavien tukitoimien ja kuntoutuksien suunnittelu. Työtä tehdään yhteistyössä lapsen, nuoren, perheen, sekä lapsen opetukseen ja kasvatukseen osallistuvien työntekijöiden kanssa.

7 7 Työhön sisältyy myös luokkien ryhmäytymisen ja ilmapiirin tukemista sekä ongelmallisten tilanteiden ratkomista yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Psykologit ja kuraattorit antavat konsultaatiota ja neuvontaa kouluilla, sekä osallistuvat yhteisöllisiin oppilashuoltotyöryhmiin ja yksilöllisiin asiantuntijaryhmiin. Jos koulun omat tukitoimet eivät ole riittäviä, psykologi- ja kuraattoripalveluihin ohjaudutaan pääsääntöisesti kokoamalla yksilöllinen asiantuntijaryhmä, jolloin lapsen tilanne tulee tarkasteltua kokonaisvaltaisesti. Lapsi/nuori tai vanhemmat voivat olla myös suoraan työntekijöihin yhteydessä. Samoin koulun työntekijä voi olla yhteydessä psykologiin tai lapsen/nuoren asioissa, mutta yhteydenotosta pitää olla tieto lapsella/nuorella ja vanhemmilla. Jokaiseen koulun on nimetty joko psykologi tai kuraattori. Alakouluilla tämä työntekijä on pääsääntöisesti psykologi ja yläkouluilla kuraattori. Yhtenäiskoulujen oppilashuoltoryhmiin voi osallistua joko kuraattori tai psykologi tai molemmat. Tarvittaessa järjestetään psykologin palveluita myös yläkouluikäisille ja vastaavasti kuraattoripalveluita alakouluikäisille. Psykologit ja kuraattorit tekevät monialaista yhteistyötä myös muun palveluverkoston kanssa. Psykologi- ja kuraattoripalveluihin pääsyssä on määräajat. Kiireellisissä asioissa on oltava keskustelumahdollisuus saman tai seuraavan päivän aikana. Kiireellisiä asioita ovat esimerkiksi väkivalta tai itsetuhoiset puheet ja -käyttäytyminen. Muissa asioissa keskustelumahdollisuus pitää järjestää seitsemän koulun työpäivän aikana. Kaikki yhteydenotot eivät kuitenkaan välttämättä johda asiakassuhteeseen. Kiireellisissä asioissa otetaan yhteyttä oman koulun psykologiin tai kuraattoriin. Jos hän ei ole töissä, puhelinvastaajan poissaoloviestissä ilmoitetaan päivystävä työntekijä. Wilmaa ei saa käyttää kiireellisissä asioissa. Psykologisten tutkimusten tekeminen (oppimisvaikeustutkimus, kehitystasotutkimus jne.) ovat yksi osa oppilashuollon psykologin työtä. Tutkimuksiin ohjaudutaan pääsääntöisesti koulun yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän kautta. Lopullisen päätöksen tutkimuksen tarpeesta tekee psykologi. Psykologin yksilö- ja perhevastaanotot ovat pääsääntöisesti Uppsala-talolla ja muut kouluneuvottelut pääosin koululla. Hämeenlinnan Yhteiskoulussa kuraattori on tavattavissa koululla torstaisin ja perjantaisin Oppilaskunta Oppilaskuntatoiminnan tarkoituksena on ohjata oppilaita keskinäiseen yhteistyöhön, lisätä oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Hämeenlinnan kaikissa kouluissa toimii oppilaskunta, jonka järjestäytyneestä toiminnasta vastaa oppilaskuntaa ohjaava opettaja. Koulujen oppilaskuntien jäseniä ovat kaikki kyseisen koulun oppilaat. Oppilaskunnan toimintaa johtaa hallitus tms., johon on valittu luokkien oppilasedustajat. Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on pitää yllä yhteyksiä oppilaisiin, opettajiin ja koulun muuhun henkilökuntaan sekä tarpeen mukaan vanhempainyhdistykseen, nuorten vaikuttajaryhmiin, Lasten ja nuorten foorumiin ja lautakuntiin. Oppilaskunnan toiminta kouluissa vaihtelee mm. koulun koosta ja oppilaiden iästä riippuen. Aloitteiden käsittelyssä voidaan käyttää jatkuvan vaikuttamisen mallia, jossa kuka tahansa kouluyhteisön jäsen voi seurata aloitteen käsittelyä.

8 8 Hämeenlinnan Yhteiskoulussa oppilaskunnan hallitus kokoontuu noin kolmen viikon välein ja että hallituslaiset valitaan vaaleilla loppuvuodesta 2.5. Tukioppilaat Koulun tukioppilaat on aktiivisesti toisia oppilaita tukeva joukko tukioppilaaksi koulutettuja henkilöitä. Oppilaita ohjataan kääntymään tukioppilaiden puoleen kaikissa kouluun liittyvissä, oppilasta askarruttavissa, asioissa. Tukioppilaat välittävät tarvittaessa viestin opettajakunnalle. Tukioppilaat järjestävät esimerkiksi luokka- ja kouluhenkeä kehittämiä tapahtumia ja teemapäiviä. Tukioppilastoiminta HYK:ssa Tukioppilaiksi koulutetaan 8. luokkalaiset oppilaat, jotka ovat valinneet tukioppilaskurssin valinnaisaineeksi. Koulutusmateriaalina käytetään Mannerheimin lastensuojeluliiton siihen suunnittelemia oppaita. Nämä 8. luokalla koulutetut oppilaat pääsääntöisesti valitsevat myös 9. luokalle tukioppilastoiminnan valinnaiskurssiksi, ja näin toimivat tukioppilaina. Tukioppilaiden tehtävänä on tutustuttaa uudet 7. luokat kouluumme ja toisiinsa. 7. luokkalaisia ryhmäytetään jo edellisenä keväänä järjestettävässä tutustumisvanhempainillassa ja uudelleen 7. luokan syksyllä järjestettävässä koko koulupäivän kestävässä 7. luokkapäivässä. Tukioppilaiden järjestämä ohjelma on sisällöltään sellaista, että se tukee ryhmän yhdessä toimimista ja ryhmähengen kasvamista. Tällaisella toiminnalla ennaltaehkäistään koulukiusaamista. 7. luokkalaisille tukioppilaat pitävät myös valistusta kiusaamisen aiheuttamista haitoista. Tukioppilaat toimivat silminä ja korvina tilanteissa, joissa opettajat eivät ole paikalla, ja tekevät havaintoja oppilaiden keskuudessa havaittavissa olevasta kiusaamisesta ja syrjinnästä. Tukioppilaiden tehtävänä on myös puuttua havaitsemiinsa kiusaamistilanteisiin ja kertoa niistä opettajille. Vaikka tukioppilastoiminta painottuu 7. luokkalaisiin, järjestävät tukioppilaat toisinaan ryhmäyttävää toimintaa myös alakoululaisille. Lisäksi koululla järjestettävät, arkea piristävät teemapäivät, ovat tukioppilaiden järjestäminä osa yhteisöllisyyttä lisäävää ja samalla kiusaamista ennaltaehkäisevää toimintaa Kummitoiminta HYK:ssa kummitoiminnan perusajatus kuvastaa myös yhtenäiskouluajattelua eli sitä, että isommat ja pienemmät toimivat yhdessä toisiltaan oppien ja eri-ikäisten kanssa työskentelyä harjoitellen. Lukuvuonna kaikki vuosiluokat käyvät koulua Hätilän mäellä, joten kummitoimintakin saadaan vakiinnutettua. Kummiluokat muodostetaan vuosiluokista 1. ja 4. ja kummitoiminta jatkuu tämänkin jälkeen. Joskus vuosiluokat voivat olla erikokoiset, joten yhdellä kummilla voi olla useampi kummilapsi tai yhdellä kummilapsella useampi kummi.

9 9 3. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat 3.1. Oppilashuolto yleisesti Oppilashuollon keskeisenä tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Jokainen työntekijä toteuttaa oppilashuoltoa osana omaa perustyötään ja eri työntekijöillä on siinä erilaisia tehtäviä. Yhteisöllisen oppilashuoltotyön keskeinen sisältö on arvioida kuinka yhteisö voi, ja sopia niistä tavoitteista ja toimenpiteistä, joita hyvinvoiva yhteisö tarvitsee. Sisältöjä voi olla lasten, nuorten ja aikuisten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen, kiusaamisen ehkäisemisen käytännöt, opintojen edistäminen ja erilaiset koulunkäynnin järjestelyt, terveelliset kouluolot ja kouluympäristön turvallisuus sekä lasten, nuorten ja vanhempien osallisuus. Arjen huolenpito kouluissa kuuluu koko koulun henkilökunnan, erityisesti opettajien, jokapäiväiseen oppilashuollolliseen toimintaan. Opettajalla on arjessa hyvä tilaisuus varhaiseen tuen tarpeen tunnistamiseen. Oppilaan hyvinvointia vahvistaa opettajan myönteinen palaute sekä opettajan omat tukitoimet. Opettajan on hyvä ottaa huolensa puheeksi oppilaan vanhempien kanssa jo varhaisessa vaiheessa, sillä usein pelkkä keskustelu asiasta riittää asian korjaamiseksi ja esim. yleisen tuen toimenpiteiden aloittamiseksi. Kun opettajan omat keinot eivät enää riitä oppilaan onnistuneeseen opetukseen tai huoli lapsen hyvinvoinnista kasvaa niin suureksi, ettei opettajalla ole välineitä sen käsittelemiseen, käynnistyy yksilökohtaisen oppilashuollon prosessi, jota kuvataan jäljempänä. 3.2 Oppilashuoltotyöhön osallistuvien, koulun omien työntekijöiden roolit Arjen laadukas kasvatus- ja opetustyö sekä oppilaan ohjaaminen on osa kokonaisvaltaista oppilashuoltotyötä Opettajien ja rehtorin tehtävät: kasvun ja kehityksen tukeminen opetussuunnitelman mukaisen opetuksen antaminen oppimisen ja opiskelutaitojen ohjaus osallistuminen koulun suunnittelutyöhön, arviointiin ja kehittämiseen oman ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen yksilökohtaiseen oppilashuoltoon liittyvä työ tarpeen ja tilanteen mukaan moniammatillinen yhteistyö kodin ja koulun välinen yhteistyö oppilaiden poissaolojen seuranta tiedottaa oman vastuualueensa asioista sisäisesti ja ulkoisesti Hämeenlinnan yhteiskoulussa apulaisrehtori vastaa oppilashuollon prosesseista

10 10 Opettajille ja rehtoreille yhteisten tehtävien lisäksi Luokanopettajan tehtävät: toimii luokkansa ryhmänohjaajana päävastuu kodin ja koulun yhteistyöstä yhteyshenkilö opettajien, oppilaiden ja vanhempien välillä vastaa oppilaiden pedagogisen tuen tarpeista (eriyttäminen, tukiopetus, pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma, HOJKS yms.) huolehtii toisenkin opettajan tehtävistä tarvittaessa arvioi oppilaidensa edistymistä toteuttaa kasvatus- ja arviointikeskustelut järjestää oman luokkansa vanhempainillan toimii pääsääntöisesti yksilökohtaisen oppilashuollon koollekutsujana ja kirjaajana, tilanteen mukaan myös vastuuhenkilönä Luokanvalvojan tehtävät: luokanohjaajan tuntien pitäminen; tavoitteena luokan yhteishengen, kouluviihtyvyyden sekä opiskelumyönteisyyden ylläpitäminen ja edistäminen seuraa oman luokkansa oppilaiden opintosuorituksia ja poissaoloja päävastuu kodin ja koulun yhteistyöstä toimii yhteyshenkilönä oppilaan asioissa aineenopettajille ja oppilashuollolle kasvatus- ja arviointikeskustelujen toteuttaminen vastaa oppilaiden pedagogisen tuen tarpeista (pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma yms.) ja laatii tämän pohjalta pedagogiset asiakirjat (erityisopettaja ja aineenopettaja konsultointiapuna) toimii pääsääntöisesti yksilökohtaisen oppilashuollon koollekutsujana ja kirjaajana, tilanteen mukaan myös vastuuhenkilönä konsultoi joka jakson alussa aineenopettajia oppilasasioista Aineenopettajan tehtävät: esittelee opettamansa oppiaineen/kurssin tavoitteet sekä arviointikriteerit reagoi oppilaan koulutyön laiminlyönteihin (käytös, tehtävien tekemättä jättäminen ym.; kasvatuskeskustelu oppitunnin jälkeen) informoi luokanvalvojaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa oppilaan oppimisen vaikeuksista ja koulutyön laiminlyönneistä, jos oma keskustelu ei ole tuottanut tulosta vastaa oppilaiden pedagogisen tuen tarpeista (eriyttäminen, tukiopetus, pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma, HOJKS yms.) ja laatii tämän pohjalta pedagogiset asiakirjat (erityisopettaja ja luokanvalvoja konsultointiapuna) Oppilaanohjaajan tehtävät:

11 11 jatko-opintoihin, ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun liittyvä ohjaus (TET-järjestelyt, yhteishaun ohjaus) oppimaan oppimisen ohjaus ja ohjaus opiskelutaitojen hankkimiseen yhteydenpito työelämään ja toisen asteen oppilaitoksiin yhdessä luokanvalvojan, aineenopettajan ja erityisopettajan kanssa oppilaan opintojen etenemisen seuraamista ohjauksellista eriyttämistä tarvitsevien oppilaiden kohdalla yhdessä Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät: osa-aikaisen erityisopetuksen antaminen yksilöllisesti, pienemmässä ryhmässä tai samanaikaisopetuksena erilaisten seulontatestien järjestäminen osallistuminen pedagogisen tuen arviointiin, suunnitelmien tekoon ja palavereihin yleinen konsultaatio oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa arvioi yhdessä luokanopettajan tai valvojan kanssa yksilökohtaisen oppilashuollon kokoonpanoa Osa-aikainen, laaja-alainen erityisopetus Hämeenlinnan yhteiskoulussa Erityisopetus on oppilaan kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa työtä, jota jokaisella oppilaalla on oikeus tarvittaessa saada. Erityisopetuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja tukea oppimis- ja psykososiaalisissa vaikeuksissa. Opetuksen suunnittelun ja järjestämisen lähtökohtana ovat oppilaiden yksilölliset tarpeet. Alakoulussa laaja-alainen erityisopettaja antaa luki- ja puheopetusta yksilö- tai ryhmäopetuksena sekä tukee myös matematiikan ja vieraan kielen oppimisvaikeuksissa. Tukitoimet aloitetaan mahdollisimman varhain. Erityisopettaja osallistuu luokan- ja mahdollisen aineenopettajan kanssa yhteistyössä kolmiportaisen tuen suunnitelmien laatimiseen. Oppilaille, joilla on yksilöllistetty opetussuunnitelma yhdessä tai useammassa oppiaineessa, annetaan erityisopetusta mahdollisuuksien mukaan ja osallistutaan tarvittaessa HOJKS:ien suunnitteluun ja palavereihin. Erityisopettaja arvioi luku- ja kirjoitusvalmiuksia sekä puhetta esikoulun tai ensimmäisen luokan alussa. Yläkoulussa osa-aikainen erityisopetus on tarkoitettu pääsääntöisesti oppilaille, joilla on haasteita äidinkielessä, vieraissa kielissä tai matematiikan opiskelussa. Osa-aikainen erityisopetus sopii myös niille, joilla on yksi tai useampi yksilöllistetty oppiaine. Oppilasta voidaan tukea lisäksi oppimisen ja koulunkäynnin perustaitojen harjoittelemisessa sekä erilaisissa psykososiaalisissa haasteissa. Oppilas voi siis saada erityisopettajan tukea sekä yleisen, tehostetun että erityisen tuen vaiheessa. Erityisopettaja ja aineenopettaja kartoittavat oppilaan tarvitseman tuen yhteistyössä huoltajan kanssa. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on tukea opiskelua oppilaan oman luokan mukana. Tavoitteet ja sisällöt nivelletään luokka-asteen tavoitteiden pohjalta. Opetus- ja toimintamuotoina voivat olla samanaikais-, pienryhmä- tai yksilöopetus ja niitä käytetään vaihtelevasti oppilaan tai luokan tarpeista riippuen. Erityisopettajan antama tuki voi olla tilapäistä tai säännöllistä ja pitkäaikaista. Tarvittaessa osa-aikaisen erityisopetuksen piirissä oleville oppilaille laaditaan oppimissuunnitelma

12 12 tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Niissä otetaan huomioon nuoren oppimisedellytykset sekä elämäntilanne ja asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet opiskelulle. Erityisopetus ei korvaa oman opettajan antamaa tukiopetusta. Erityisopettaja osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön. Laaja-alaisen erityisopettajan rooli Hämeenlinnan Yhteiskoulun oppilashuoltotyössä yhteistyö opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa selvittää ja kartoittaa oppilaan tuen tarpeita laaja-alaisesti huolehtii tiedonsiirroista nivelvaiheissa osallistuu aktiivisesti oppilashuoltoryhmiin vastaa oman koulun laaja-alaisen erityisopetuksen toteuttamisesta antaa konsultaatiota koulun henkilökunnalle yhteydenpito huoltajiin osallistuu erityisopetuspäätösten valmisteluun osallistuu tarvittaessa HOJKS- ja oppimissuunnitelmaneuvotteluihin laatii yleisopetukseen integroitujen erityisoppilaiden HOJKS:it ja osallistuu oppimissuunnitelmien laatimiseen yhteistyössä luokan- tai aineenopettajan ja huoltajien kanssa ohjaa oppilaan tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja kirjoittaa lausuntoja oppilaan tilanteesta eri tahoille Kouluohjaajan tehtävät: oppilaan ohjaaminen ryhmästä vastaavan opettajan työparina tai opettajan antamien ohjeiden mukaan itsenäisesti toimien, sekä oppilaan avustaminen pedagogisen tuen suunnitelmien mukaisesti koulumatkoilla, oppitunneilla, välitunneilla, aamu- ja iltapäivätoiminnassa, ruokailussa, wc-toiminnoissa ja pukeutumisessa annettujen ohjeiden mukainen oppilaan lääkehoidosta ja muista hoidollisista toimenpiteistä huolehtiminen kommunikointi toisten lasten ja aikuisten kanssa, erilaisten kommunikointimenetelmien käyttäminen kaikissa oppituokioissa oppilaan ohjaaminen kuntoutukseen liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai terapeuttien ohjeiden mukaan henkilökohtaisen oppimateriaalin valmistaminen ja niiden suunnitteluun osallistuminen HYK:ssa kouluohjaajan tehtäviä/toimenkuva oppilaan yksilöllinen ohjaaminen ja tukeminen koulupäivän aikana oppilasryhmien valvominen ja ohjaaminen opettajan kanssa/työparina yhteistyö ja yhteydenpito opettajien, terveydenhoitajan muun koulun henkilökunnan ja huoltajien kanssa lääkehoidolliset työtehtävät kirjallisen hoitosuunnitelman mukaan taksivalvonnat ja mahdollisesti niiden järjestely lisäapuna välituntivalvonnassa opettajan tilapäiset sijaisuudet esimiehen määräyksellä

13 Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä Koulukohtainen, monialainen oppilashuoltoryhmä koordinoi ja kehittää oppilashuoltotyötä koulussa. Se osallistuu koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön arvioimalla hyvinvointitilannetta koulun ja luokan tasolla, sekä toimii asiantuntijana terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön kehittämisessä. Ryhmä laatii vuosittain koulukohtaisen oppilashuollon työsuunnitelman, johon on kirjattu kehittämiskohteet ja tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvä tapa on laatia koulukohtainen toimintakalenteri, jossa huomioidaan asioiden kiireellisyysjärjestys ja kouluvuoden aikana säännöllisesti toistuvat aikarajat esim. nivelvaiheet. Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän puheenjohtajana toimii koulun rehtori tai apulaisrehtori. Ryhmän kokoonpano muodostuu koulun tarpeiden ja siellä käsiteltävien asioiden mukaisesti. Koulun oman henkilökunnan lisäksi on hyvä olla mukana edustus oppilashuollon palveluista. Yhteisöllisen oppilashuollon asioissa tehdään yhteistyötä esim. muiden lasten ja nuorten palvelujen ammattilaisten, sekä koulun johtoryhmän, kehittämistiimien, oppilaskunnan, vanhempainyhdistyksen, seurakunnan, poliisin, järjestöjen ym. kanssa. Myös oppilaat ja vanhemmat on tärkeää ottaa säännöllisesti mukaan pohtimaan kouluyhteisön hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Erillään tästä vakituisesti rehtorin johtamasta koulukohtaisesta oppilashuoltoryhmästä, yksittäistä oppilasta koskevia asioita käsiteltäessä oppilashuoltoryhmässä voivat olla läsnä vain ne koulun ja oppilashuollon henkilöstöön kuuluvat, joiden tehtäviin kyseisen oppilaan opetuksen, tuen tai hoidon järjestäminen kuuluvat (yksilökohtainen oppilashuollon prosessi). Huoltajan suostumuksella tai lain niin salliessa voi ryhmään osallistua muita tarvittavia tahoja. Hämeenlinnan Yhteiskoulun koulukohtaisen (yhteisöllisen) oppilashuoltoryhmän kokoonpano lv ja sen työsuunnitelma HYK:n oppilashuoltotyötä johtaa apulaisrehtori. Lukuvuonna yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä muodostuu seuraavasti: Kenig Pia, kouluterveydenhoitaja (tarvittaessa myös Brännare Sanna, kouluterveydenhoitaja) Ilomäki Eeva-Liisa, oppilaanohjaaja Ilmarinen Leena, laaja-alainen erityisopettaja Sari Lindholm, luokanopettaja Anne-Mari Långström, kuraattori Luiro Anne, laaja-alainen erityisopettaja Myllyniemi Aija, koulupsykologi Nordman Tuire, erityisopettaja Virta Mikko, nuorisotyöntekijä Yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään voidaan tarvittaessa kutsua myös muita osallistujia.

14 14 Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarpeen mukaan, vähintään muutaman kerran lukukaudessa. Syyslukukauden keskeisimmät tavoitteet ovat uuden oppilashuoltolain käyttöönotto ja oppilashuoltosuunnitelman laatiminen. YT:ssä kerrataan vielä yhteiset toimintatavat ja käydään oppilashuoltosuunnitelma läpi koko opetushenkilöstön kanssa. Kevätlukukauden aikana arvioidaan alkanutta toimintatapaa (mm tapaamistiheys, yksilöllisten ohr.ien käytännöt) ja suunnitellaan tulevaa lukuvuotta. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä ottaa käsiteltäväkseen erilaisia teemoja, kuten koulun arjesta nousevia ilmiöitä ja asettaa toiminnalleen tavoitteet sen mukaisesti. Lukuvuonna yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä jatkaa verson ja restoratiivisen otteen kehittämistä HYK:ssa alueellisena yhteistyönä. Samoin selvitetään ryhmäyttämisen, yhteistyötaitojen yms. tukemisen tarpeita ja keinoja erityisesti nivelvaiheissa, kuten alkuopetuksessa ja seitsemännellä vuosiluokalla. Hämeenlinnan Yhteiskoulussa on sovitut toimintatavat kiusaamisen vastaiseen toimintaan. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä varmistaa, että koulun koko henkilöstö tietää yhteiset toimintatavat, joihin sitoudutaan. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän ensimmäinen kokous on 7.9. klo 9-10, jossa sovitaan seuraavat tapaamiset. Yksilöllisen oppilashuoltotyön osalta vuonna toimintatapa on seuraavanlainen: - luokanopettajalla tai valvojalla on vastuu siitä, että yksilöllinen ohr kutsutaan tarvittaessa koolle mahdollisimman pian huolen herätessä. Lapsen/nuoren ja huoltajien tulee olla mukana prosessin alusta saakka, jo yksilöllisen oppilashuoltoryhmän koollekutsumisesta ja kokoonpanon määrittelystä saakka - Yksilöllistä oppilashuoltoryhmää koolle kutsuttaessa opettaja konsultoi laaja-alaista erityisopettajaa. Yhdessä he miettivät, tuleeko tapaamiseen kutsua mukaan kuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, nuorisotyöntekijä, konsultoiva erityisopettaja, apulaisrehtori, maahanmuuttajaopetuksen pedagoginen tukihenkilö tai joku muu. Tavoite on, että pidetään mahdollisimman vähän kokouksia, joten kaikki tarvittavat kutsutaan samalla kerralla, mutta ei kuitenkaan kutsuta ihmisiä varalta mukaan. - Yksilöllisen ohr:n tapaamisessa tehty oppilashuoltokertomus toimitetaan koulusihteerille, joka tallettaa ne erillisiin oppilashuollollisen työn kansioihin kyseisen oppilaan oman välilehden taakse. Oppilaan oppimisen tukeen liittyvät lomakkeet säilytetään eri kansiossa. Hämeenlinnan Yhteiskoulussa tehdään säännöllistä yhteistyötä vanhempainyhdistyksen kanssa. HYK:n vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on edistää vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa sekä tuoda esille vanhempien näkemyksiä kouluarjessa. Yhdistys vaikuttaa kouluun ja kouluympäristön turvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä jakaa oppilaille stipendejä ja järjestää oppilaille ja vanhemmille tapahtumia. Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, joka valitaan vuodeksi kerrallaan.

15 15 Syyslukukauden yksilölliset oppilashuoltotapaamiset järjestetään ensi sijaisesti seuraavina ajankohtina: Alakoulu: ti 1.9 klo ma 7.9. klo ma klo ma klo ma 5.10 klo ti klo ti klo ma 2.11 klo ma 9.11 klo ma klo ma klo ma klo ma 7.12 klo ma klo Yläkoulu: torstaisin klo Yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa yhteisöllisen oppilashuollon kehittämiseksi Yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa tehdään yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä aina tarpeen vaatiessa. Koulu matkalla kasvuyhteisöksi - ja Yksintekemisen aika on ohi ajattelumme mukaisesti koulun on hyvä etsiä yhteisöllistä oppilashuoltoa tukevat kumppanit esim. muilta kaupungin palvelualueilta, kolmannelta sektorilta, vanhempainyhdistyksistä ym. ja sopia lukuvuosittain yhteistyöstä oppilaiden hyväksi ja koulun yhteisöllisyyden tueksi. Hämeenlinnan Yhteiskoulu tekee yhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa: Lasten ja nuorten palvelut, Lasten liikunnan tuki, Gideonit, Pelastuslaitos, Poliisi, urheiluseurat, Seurakunta/kunnat, Koulutuskeskus Tavastia, varhaiskasvatus, kirjasto, kulttuurilaitokset.

16 Malleja koulun ja kodin yhteistyöhön ja vanhemmuuden tukemiseen Koti ja koulu ovat lapsen tärkeimmät kasvattajat - yhteistyötä niiden välillä tarvitaan. Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää. Kodin ja koulun yhteistyö on parhaimmillaan vastavuoroista kasvatuskumppanuutta. Toimivalla kodin ja koulun yhteistyöllä on monia myönteisiä vaikutuksia. Se lisää lasten koulumotivaatiota ja opettajan oppilaantuntemusta. Yhteistyö antaa vanhemmille tärkeää tietoa lapsen oppimisesta ja kasvusta, sekä niiden tukemisen mahdollisuuksista. Kodin ja koulun yhteistyöllä on myönteinen vaikutus luokan ja koulun ilmapiiriin, ja se vahvistaa kouluyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Koulun tulee olla aktiivinen ja aloitteellinen kodin ja koulun yhteistyön toteuttamisessa, mutta myös vanhemmilla on vastuunsa yhteistyön onnistumisessa. Vanhempainliiton nettisivuilta saa tukea kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseen. Hyväksi koettu toimintamalli Hämeenlinnassa on esim. Iittalan Yhtenäiskoulussa kehitetty Perhekeidas-ohjelma, joka rytmittää kodin ja koulun yhteistyötä koko koulun tasolla, jokaista opettajaa ja ryhmää, sekä kaikkia vanhempia koskien. Askelmat ohjelma Askelmat on portaittain etenevä ohjelma, joka on sidoksissa koulun eri vuosiluokkiin. Askelmien avulla tutustutaan uuteen yläkoulun luokkaan, ryhmäydytään ja käydään arvokeskustelua mm. päihteistä ja yhteisistä pelisäännöistä (rahankäyttö, kotiintuloajat, kotitöihin osallistuminen) yhdessä oman luokan oppilaiden ja vanhempien kanssa. Toiminta perustuu nuorten, vanhempien ja koulun yhteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistoiminnallisiin illanviettoihin koululla. Järjestelyvastuussa on moniammatillinen koulukohtainen Askelma-tiimi. Hämeenlinnan Yhteiskoulussa toteutetaan Askelmat ohjelmaa. Hämeenlinnan Yhteiskoulun Askelmatiimiin kuuluvat nuorisotyöntekijä, oppilaanohjaaja, koulukuraattori ja opettajien edustaja. Lukuvuonna otetaan käyttöön 5-luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen suunnattu Askelmat toiminnallinen vanhempainilta Yhteistyö oppilaanohjauksessa, siirtymävaiheissa ja jatko-opintojen suunnittelussa Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tulee tukea oppilaanohjaajien ja toisen asteen oppilaitosten ohjauksesta vastaavien opinto-ohjaajien sekä opettajien välisellä yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat. Perusopetuksen päättövaiheessa oppilasta tulee ohjata ja tukea jatko-opiskeluvalinnoissa sekä ohjata käyttämään opetus- ja työhallinnon sekä muita yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluita. Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä.

17 17 Oppilaalle tulee järjestää työelämään tutustumisjaksoja koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. Oppilaan tulee voida hankkia omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa työympäristöissä. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaalle tulee järjestää mahdollisuus arvioida hankkimiaan tietoja ja kokemuksia. Opetussuunnitelmaan tulee laatia suunnitelma työelämään tutustumisen järjestelyistä. Erityisen tärkeää on ohjaus nuorille, joilla on oppilashuollollisten tukitoimien tarvetta. Tuen tarve voi vaikuttaa jatko-opintojen valintaan ja nivelvaiheen siirtymän onnistumiseen. Hämeenlinnassa on oppilaanohjauksen tueksi laadittu materiaalisalkku kouluille: KOULU MATKALLA KASVUYHTEISÖKSI, oppilaanohjaussuunnitelman laatiminen. Ohjaussuunnitelmaan liittyvät myös opohankkeessa tehdyt Hämeenlinnan oppilaanohjauksen teesit, jotka on toimitettu kouluille Yhteistyö ja käytänteet koulun ja kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksissa Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastus tulee tehdä kolmen vuoden välein (Terveydenhuoltolaki 1326/2010). Kouluympäristön terveydellisten olojen tarkastus tehdään kolmen vuoden välein valvontasuunnitelman mukaisesti. Rehtori ja terveydenhoitaja kutsuvat koolle sovitut tahot, jotka suorittavat yhteistyössä kouluympäristön terveydellisten olojen tarkastuksen. Tarkastuksessa ovat mukana rehtorin ja terveydenhoitajan lisäksi ainakin terveystarkastaja, työterveyshoitaja, työsuojeluvaltuutettu, kiinteistön omistajan edustaja/isännöitsijä, oppilasedustaja ja henkilöstön edustaja. Koulusihteeri tekee kouluympäristön terveydellisten olojen tarkastuksesta muistion. Ennen tätä tarkastusta, koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä (tai yhdessä sovitulla kokoonpanolla, mukaan lukien oppilasedustaja) käydään Terveyttä edistävän koulun tarkistuslista (liite) läpi. Kouluympäristön terveydellisten olojen tarkastustilanteessa tarkastus tehdään tämän ennakkoon täytetyn tarkistuslistan pohjalta. Tarkastusmenettelyistä ja aikatauluista sekä puutteiden seuraamismenettelystä sovitaan monialaisesti koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelman ja paikallisen opetussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Tarkastuksissa todettujen puutteiden seuraaminen kuuluu terveydenhuoltolain mukaan kouluja opiskeluterveydenhuollon tehtäviin. Seuranta on tarkoituksenmukaista tehdä yhteistyössä muiden tahojen kanssa. (Kirjataan mahdollinen todettu puute sekä taho, joka hoitaa asian kuntoon ja aikataulu asian hoitamiseen.) Tarkastuksen tuloksista ja niiden pohjalta käynnistettävistä toimenpiteistä tiedotetaan oppilaille ja vanhemmille. Tehty tarkastus on tarkoituksenmukaista kuvata myös koulun vuosi- tai toimintakertomuksessa. Sisäilman laatu tai kouluympäristön terveellisyys Jos oppilas oireilee tai sairastaa siten, että huoltajilla tai hoitavalla taholla herää epäily koulun sisäilmasta tai kouluympäristöstä oireiden aiheuttajana, huoltaja tiedottaa tästä kouluterveydenhuoltoa. Kouluterveydenhoitaja vie epäilyn rehtorille, jonka tehtävänä on käynnistää viranomaisyhteistyö ja vaadittavat selvitykset.

18 Järjestyssäännöt Jokaisella koululla tulee olla järjestyssäännöt. Niiden luomiseen ja päivittämiseen otetaan oppilaat ja huoltajat tiiviisti mukaan. Hämeenlinnan Yhteiskoulun arjen toimintasäännöt: 1. Kouluun ja oppitunneille tullaan ajoissa. - myöhästyneet kuuntelevat aamunavauksen käytävässä - myöhästynyt pyytää anteeksi myöhästymistään ja siirtyy ripeästi paikalleen häiritsemättä oppituntia - kolmesta myöhästymisestä seuraa kasvatuskeskustelu 2. Ulkovaatteet jätetään naulakkoon hyvissä ajoin ennen oppitunnin alkua. 3. Oppitunneilla tulee olla tarvittavat välineet mukana. - annetuista välineistä tulee huolehtia ja oppilas on korvausvelvollinen rikkoutuneen/hävitetyn välineistön suhteen 4. Kotitehtävät tulee olla hyvin tehtynä. 5. Oppitunnilla työskennellään asiallisesti opettajan antamia ohjeita noudattaen. 6. Ulkovälitunneille (yläkoulu ja ) siirrytään heti tunnin päätyttyä ilman eri kehotusta. Muut välitunnit vietetään yläkoulun osalta rauhallisesti ja roskaamatta joko sisällä tai koulun pihalla. Tuomelassa kaikki välitunnit vietetään ulkona, koulun piha-alueella. Tämä koskee myös yläkoulun oppilaita. 7. Koulualueelta luvatta poistuminen koulupäivän aikana on kielletty. 8. Ruokailuun mennään annettujen aikataulujen mukaisesti. Ruokalassa noudatetaan hyviä pöytätapoja, toimitaan hillitysti ja asianmukaisesti (päähineet pois, tuolit paikoilleen ja astioiden palautus). 9. Kielenkäytön tulee olla asiallista kaikissa tilanteissa. 10. Kännykkä, eivätkä muut laitteet, saa aiheuttaa häiriötä oppitunnilla (säilytettävä äänettömänä repussa tms). Oppitunnilla älylaitteita saa käyttää opettajan ohjeen mukaisesti. Vuosiluokkien oppilaat eivät saa käyttää puhelimia välitunnilla. 11. Pidä arvoesineistäsi huolta. Koulu ei vastaa koulupäivän aikana kadonneista rahoista, puhelimista tms. 12. Pyöräily/mopoilu/skeittailu on koulupäivän aikana kielletty (koskee myös siirtymisiä rakennuksilta toiselle: Hätilä-Tuomela-Hätilä) 13. Tupakkatuotteet (myös sähkötupakka), päihteet ja energiajuomat ovat koulussa ehdottomasti kiellettyjä. 14. Jokaisella on oikeus turvalliseen koulupäivään. Jokaista tulee kohdella kunnioittavasti. Kiusaaminen on kaikissa muodoissaan kiellettyä. Kasvatuskeskustelut Kasvatuskeskusteluiden tavoitteena on saada opettajan johdolla käytävän keskustelun pohjalta oppilas pohtimaan järjestyssääntöjen rikkomisen syitään ja saamaan aikaan muutos tavoissaan tai käytöksessään. Kasvatuskeskusteluita antavat kaikki opettajat, jotka niitä havaitsevat. Poikkeuksena myöhästelyistä johtuvat kasvatuskeskustelut, jotka määrää luokanvalvoja. Yleisimmät syyt, joista oppilas ohjataan kasvatuskeskusteluun, ovat toistuva myöhästyminen (3 kertaa jakson aikana), koulun alueelta poistuminen tai tupakointi koulupäivän aikana. Kasvatuskeskustelut järjestetään puoli tuntia kerrallaan kahtena iltapäivänä viikossa koulupäivän jälkeen, ja keskustelua ohjaavina opettajina vuorottelevat Arja Tantarimäki

19 19 ja Tuula Savola. Mikäli kasvatuskeskusteluja tulee useampia eikä niillä saada aikaan toivottua tulosta, ohjataan oppilas kasvatuskeskusteluun apulaisrehtorin kanssa, jonka jälkeen tehdään suunnitelma, miten asiassa edetään Poissaolojen seuranta, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta (Pol35 ). Luvallisia koulun hyväksymiä poissaoloja ovat sairaus, sekä pyydetyt ja myönnetyt poissaolot. Poissaolojen ilmoittamiseen ja seurantaan käytetään ensisijaisesti Wilma-järjestelmää. Oppilaan vanhempien tulee ilmoittaa luokanopettajalle tai -valvojalle oppilaan sairauteen liittyvästä poissaolosta mahdollisimman pian. Hyvä tapa on tehdä ilmoitus samana aamuna. Mikäli oppilas on poissa koulusta huoltajien siitä ilmoittamatta, on opettajan tai luokanvalvojan tiedusteltava huoltajilta poissaolon syytä. Jos oppilaan yksittäiset luvattomat poissaolot ovat toistuvia, opettajan tai luokanvalvojan on keskusteltava asiasta oppilaan ja vanhempien kanssa. Luokanopettajalla ja -valvojalla on velvollisuus sopia yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän koollekutsujan kanssa ryhmän koollekutsumisesta, jos oppilaan luvattomat poissaolot tai jatkuvat yksittäiset poissaolot jatkuvat, eikä asian käsittely oppilaan vanhempien kanssa tuota tulosta. Luvan tilapäiseen poissaoloon myöntää kolmeen päivään asti oppilaan opettaja tai luokanvalvoja. Pidemmistä poissaoloista päättää rehtori saatuaan asiasta vanhempien kirjallisen hakemuksen. Hakemukseen tulee liittää oppilaan opettajan tai luokanvalvojan lausunto. Hakemus pidemmistä poissaoloista on tehtävä riittävän ajoissa. Huoltajien tulee varmistaa, että oppilas huolehtii koulutehtävänsä poissaoloajaltaan. Hämeenlinnan Yhteiskoulussa päätöksen yli kolme päivää kestävistä poissaoloista tekee apulaisrehtori. Loma-anomuslomake ja toimintaohjeet löytyvät koulun internetsivuilta. Wilman kautta voi ilmoittaa luokanopettajalle seuraavan päivän poissaolon (terveydellinen syy tai muu luvallinen poissaolo) myös Wilman kautta kohdassa Tuntimerkinnät. Poissaoloihin puuttuminen Selvittämättömiin poissaoloihin puututaan heti. Jos selvittämättömiä poissaoloja on kaksi päivää tai 12 h, luokanopettaja/luokanvalvoja keskustelee oppilaan ja vanhempien kanssa. Tarvittavat tukitoimet aloitetaan välittömästi. Tarvittaessa opettaja huolehtii yksilöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksen järjestämisestä. Jos selvitettyjä poissaoloja on toistuvasti, myös silloin luokanopettaja/luokanvalvoja keskustelee asiasta oppilaan ja vanhempien kanssa. Joskus terveydellisten syiden takaa voi löytyä myös muita syitä. Tarvittaessa perhettä ohjataan kouluterveydenhuoltoon, tai kutsutaan koolle yksilöllinen oppilashuoltoryhmä. Jos oppilaan koulunkäynti vaarantuu luvattomien poissaolojen takia, eikä tukitoimista ole ollut apua, yksilöllisessä oppilashuoltoryhmässä arvioidaan lastensuojeluilmoituksen tarvetta. Luokanopettajan tai luokanvalvojan tulee seurata jatkuvasti poissaolomääriä. Erityistä tarkkaavaisuutta tarvitaan nivelvaiheissa tai selvittämättömien poissaolojen määrän kasvaessa. Mikäli poissaolojen määrä on 30h, otetaan yhteyttä huoltajiin. Mikäli poissaolojen määrä on yli 50h eikä syynä ole esim. pitkäaikainen

20 20 sairaus, kutsutaan koolle yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä. Mikäli poissaoloja on vähintään 100h ja opinnoissa eteneminen on vaarantunut, tehdään lasten suojeluilmoitus Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus Järjestyssääntöjen noudattamisella, sekä yleisestä kouluarjen turvallisuudesta huolehtimisella on suuri merkitys tapaturmien ehkäisyssä. Hämeenlinnan Yhteiskoulun toimintatavat tapaturmien ehkäisyssä: Koko kouluyhteisö vastaa siitä, että koulu on myös fyysisesti turvallinen paikka opiskella ja käydä töissä. Mikäli koulussa työskentelevät havaitsevat ympäristössä jotain turvallisuutta uhkaavaa/ vaaraa aiheuttavaa, tulee heidän ilmoittaa siitä rehtorille tai kouluisännälle. Sekä oppilaiden että koulun henkilökunnan tulee omalla toiminnallaan varmistaa, etteivät he aiheuta tapaturmariskiä. Terveydenhoitajat antavat tarvittaessa ja paikalla ollessaan koulupäivän ja -matkojen aikana tapahtuneiden tapaturmien ensiavun, mutta kaikkien kouluyhteisön jäsenten tulee antaa ensiapua taitojensa mukaan. Terveydenhoitaja huolehtii, että koulun ensiapukaapissa on tarvittava varustus. Terveydenhoitaja tilaa ja tarvikkeet ja täyttää ensiapukaapit. Terveydenhoitaja tilaa myös kylmäpussit liikunnanopettajille mahdollisten tunneilla tapahtuvien tapaturmien ensiapuun. Terveydenhoitaja huolehtii teknisen/kemian työn luokissa olevat ensiaputarvikkeet, mm silmähuuhdepullot. Lasku ensiaputarvikkeista menee koululle. Hämeenlinnan kaupungilla on vakuutusyhtiönä on ollut lähtien Fennia tai sitä ennen tapahtuneiden koulutapaturmien kulut hoidetaan sen aikaisissa vakuutusyhtiöissä. Jos koulutapaturma sattuu mopolla/skootterilla ajaessa, ensisijainen vakuutus on mopon/skootterin oma liikennevakuutus. Jos liikennevakuutus ei korvaa jotain, niin käsittely siirtyy vasta tämän jälkeen vasta tapaturmavakuutuksen piiriin. Tapaturman sattuessa on opettajan tai muun koulun edustajan aina muistettava täyttää ja allekirjoittaa oppilaasta tapaturmailmoituslomake (liite), joka toimitetaan viipymättä sähköpostilla tai osoitteeseen: Hämeenlinnan kaupunki Lasten ja nuorten palvelut Sari Oksanen PL 505 / Birger Jaarlin katu 33, 3. krs (osoitetieto tilanteen mukaan) Hämeenlinna Tapaturmailmoitus on syytä täyttää tapaturmatilanteissa, vaikka lääkärin hoitoa ei heti tarvittaisikaan. Tapaturmailmoituksen luontevin täyttäjä on se koulun henkilökuntaan kuuluva, joka tapahtuman hetkellä paikalla. Usein tämä on opettaja vaikka terveydenhoitaja tulisikin paikalle antamaan ensiavun. Tapaturman sattuessa ja hakeuduttaessa hoitoon julkiselle sektorille (terveyskeskus tai keskussairaala) oppilaan kuljetuksen huolehtii huoltaja. (Lukuun ottamatta ambulanssia vaativaa tilannetta.) Mikäli tapaturman kohteeksi joutuneen oppilaan huoltajalle aiheutuu kustannuksia tapaturmasta johtuneista, vamman tilan vaatimista välttämättömistä ja välittömistä kuljetus- ja hoitokuluista, huoltaja hakee niitä Fennialta itse: täyttämällä verkossa korvaushakemuksen, johon hän täyttää vakuutusnumeron ja käsittelytunnuksen lomaketta täyttäessä kaupungin vakuutuksen numero tulee laittaa muodossa ja käsittelytunnus muodossa 12XXXXXX tai soittamalla Fennian puhelinkorvauspalveluun kello 8-18

21 21 Huoltaja maksaa ensin kulut itse ja hakee kuluja vasta tämän jälkeen Fennialta. Kuluja voi hakea sen jälkeen, kun kaupunki on tehnyt lapsen koulutapaturmasta tapaturmailmoituksen Fennialle ja tapaturmalle on luotu käsittelytunnus. Fennia toimittaa käsittelytunnuksen huoltajalle tekstiviestillä. Jos oppilaan koulutapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa vasta koulupäivän jälkeen, niin asiasta on tiedotettava mahdollisimman pian koulua. Koulun henkilökunnassa tulee olla ensiapukoulutettuja henkilöitä Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen Alaikäisten eli alle 18-vuotiaiden päihteiden käyttöön on puututtava heti sen ilmentyessä. Koska nuori viettää koulussa suuren osan päivästä, on koulun henkilöstö aitiopaikalla seuraamassa nuoren elämää ja puuttumassa tilanteeseen, jos aihetta ilmenee. Kouluissa tulee panostaa myös päihteiden ja huumeiden käytön ennalta ehkäisevään toimintaan. Jos nuoresta on huolta, on hyvä ottaa puheeksi myös mahdolliset päihteet ja ohjata oppilashuollon palveluihin tai muihin tukipalveluihin Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet Koulukuljetuksessa olevien oppilaiden määrä vaihtelee koulun koon ja alueellisen sijainnin mukaan. Koulun tulee tehdä suunnitelma koulukuljetusten odotusaikojen valvontaa, toimintaa ja turvallisuutta koskien. Hämeenlinnan Yhteiskoulu: Koululla on listat kuljettavista oppilaista kyytien mukaan jaoteltuina sekä tieto siitä, kuka kyseistä vuoroa valvoo. Listassa on myös taksien puhelinnumerot. Kyseinen lista on erityisen hyödyllinen erityisesti poikkeustilanteita, kuten poissaoloja ajatellen. Lista on kaikilla ko. ohjaajilla ja opettajainhuoneen seinällä. Taksivalvonta on iltapäivisin klo 11.45, klo 13, klo ja klo Lukuvuonna kolmeatoista oppilasta kuljettaa viisi eri taksiyhtiötä. Valvontavuorot on jaettu neljälle eri koulu-ohjaajalle. Taksia käyttävät oppilaat tulevat koulupäivänsä päättyessä paikalle josta taksit lähtevät (Viertokadulle A- parakin päädyn taakse) ja ko. aikaan tehtävää hoitava ohjaaja katsoo, että kaikki pääsevät lähtemään. Mikäli taksi / taksit ovat myöhässä, ohjaaja odottaa luonnollisesti niin kauan, että kaikki ovat päässeet lähtemään. Jos taksia ei odottelun venyessä ala kuulua, on soitettu ko. taksille, joskus on ollut väärinkäsityksiä yms. Pienluokkien ohjaajat ilmoittavat takseille syksyisin taksioppilaiden lukujärjestykset ja lukuvuoden kuluessa koulun taholta tulevat taksikyytien muutokset, kotoa tulevat muutokset tulisi vanhempien hoitaa.

Yhteistyö oppilaanohjauksessa, siirtymävaiheissa ja jatko-opintojen suunnittelussa

Yhteistyö oppilaanohjauksessa, siirtymävaiheissa ja jatko-opintojen suunnittelussa 1 (10/2014) Hämeenlinnan Yhteiskoulun koulun oppilashuollon suunnitelma rehtori Arto Nykänen, 03 6212577 apulaisrehtori Johanna Hyytiä, 03 6212436 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto 2. Oppilashuollon kokonaistarve

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Tämän osion tarkoituksena on antaa ohjeita ja neuvoja koulujen pelastussuunnitelman laatimiseksi. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on:

Tämän osion tarkoituksena on antaa ohjeita ja neuvoja koulujen pelastussuunnitelman laatimiseksi. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on: Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa Tukioppilastoiminta HYK:ssa Tukioppilaiksi koulutetaan 8. luokkalaiset oppilaat, jotka ovat valinneet tukioppilaskurssin valinnaisaineeksi.

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto 5.4 Oppilashuolto Oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Se liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

Kuinka usein ja millä kokoonpanolla yhteisöllinen oppilashuoltoryhmänne kokoontuu 1) laajennetusti: Kurun yhtenäiskoulun alue kokoontuu kaksi kertaa

Kuinka usein ja millä kokoonpanolla yhteisöllinen oppilashuoltoryhmänne kokoontuu 1) laajennetusti: Kurun yhtenäiskoulun alue kokoontuu kaksi kertaa Keihäslahden esiopetuksen ja Kurun PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Ryhmät: Vanamot (Keihäslahti) Naavat (Kurun päiväkoti) 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT OPPILASHUOLTOPALVELUT

OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT OPPILASHUOLTOPALVELUT OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014-2015 Riihikallion koulussa Tuusulan kunnan perusopetukseen on laadittu koko kuntaa koskeva perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014-2016. Kuntakohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki yhden lainsäädännön piirissä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa, henkilötietojen käsittelyä, kirjaamista, rekisteröimistä

Lisätiedot

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN

Lisätiedot

Mukana turvallista ja hyvinvoivaa yhteisöä rakentamassa

Mukana turvallista ja hyvinvoivaa yhteisöä rakentamassa Oppilashuoltosuunnitelma Koulu: Kypärämäen koulu Lukuvuosi: 2015-2016 Päivämäärä, jolloin suunnitelma on laadittu/päivitetty: 23.9.2015 yhteisöllinen OHR 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa 17.9.2014 Opetushallitus KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Oppilashuollon vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA LASTEN

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN

PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN RAAHEN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Raahessa esi- ja perusopetuksella sekä lukioilla on yhteinen opiskelu/ oppilashuoltosuunnitelma.

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 Tämä opetussuunnitelman päivitys sisältää Opetushallituksen tekemän perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksen

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ 13.4. Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden

Lisätiedot

ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016

ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYS 1. Yhteisöllinen oppilashuolto.....1 1.1 Yksikkökohtainen oppilashuolto....1 - Kalliorinne-Asuntila vuosikello 2015-2016.....2

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Pitkäjärven koulu. 1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuollon palvelut

PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Pitkäjärven koulu. 1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuollon palvelut PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Pitkäjärven koulu 1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuollon palvelut Pitkäjärven koulu on 412 oppilaan yläkoulu Kangasalla.

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman muutos 1.8.2014 alkaen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman muutos 1.8.2014 alkaen. Perusopetuksen opetussuunnitelman muutos 1.8.2014 alkaen. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Monialainen oppilashuollon yhteistyö LUKU 5.3 ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Muutos Tornion esiopetussuunnitelman lukuun neljä Esiopetuksen oppilashuollon tavoitteena on lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

OPPITUNNIT POISSAOLOT

OPPITUNNIT POISSAOLOT KOULUJEN YHTEISET TOIMINTASÄÄNNÖT OPPITUNNIT TERVEHTIMINEN Oppituntien aloitus tehdään selkeästi työrauhaa kunnioittaen. Uuden oppilasryhmän kanssa tunti alkaa tervehtimällä seisten. Vierailijan saapuessa

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Kuortaneen kunnan esi- ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014

Kuortaneen kunnan esi- ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 Kuortaneen kunnan esi- ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Oppilashuollon järjestäminen Kuortaneella 2.1 Kuortaneen kunnan oppilashuoltotyön tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

JUVAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO- SUUNNITELMA

JUVAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO- SUUNNITELMA JUVAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO- SUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT OPPILASHUOLTOPALVELUT 2 1.1. Terveydenhoitopalvelut... 2 1.2. Kuraattoripalvelut...

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Mutalan PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016

Mutalan PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Mutalan PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Ylöjärvellä yksikkökohtainen esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma liitetään lukuvuosisuunnitelmaan. Päiväkodinjohtaja on vastuussa oppilashuoltosuunnitelmasta

Lisätiedot

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä Ohjaus esiopetuksessa Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Koulumaiseen toimintaan perehtyminen Erityisen tuen tarpeiden kartoitus Yhteistyö

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan 14.12.2010 Muilta osin aiemmin hyväksytyt opetussuunnitelmat on voimassa 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Koulut toimivat

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

HAUTASEN KOULU OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 MONIALAINEN OPPILASHUOLTO. Ohjausryhmä

HAUTASEN KOULU OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 MONIALAINEN OPPILASHUOLTO. Ohjausryhmä 29.4.14 HAUTASEN KOULU OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 MONIALAINEN OPPILASHUOLTO Ohjausryhmä Oppilashuoltopalveluiden suunnittelu, kehittäminen ja arviointi Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Koulukohtainen

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Valtakunnalliset neuvolapäivät 21. - 22.10.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opetussuunnitelmien perusteet Oppilas-

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa

Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveysvirasto Kouluterveydenhuolto & Lasten ja nuorten lääkäripalvelut 2015 Kouluterveydenhuoltoa ohjaavia

Lisätiedot

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 1 Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Nastolassa esiopetuksen oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä sivistystoimen ja sosiaali

Lisätiedot

5.2 Oppilashuolto. 5.2.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

5.2 Oppilashuolto. 5.2.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 5.2 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 1 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä

Lisätiedot

Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien

Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien LIITE 1 (7) 4/011/2014 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta perusopetuksen

Lisätiedot

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen oppilashuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen

Lisätiedot

Alueellisen yhteistyön malli

Alueellisen yhteistyön malli Alueellisen yhteistyön malli Savonlinnan seutu OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN TUKI (Kelpo + oppilaanohjaus + oppilashuolto) KORJAAVASTA KOHTI ENNALTAEHKÄISEVÄÄ TOIMINTAA Savonlinnan seudun hankkeet (lisäksi

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma 2014

Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma 2014 Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma 2014 YLEISTÄ Koulujen oppilashuoltotyö koostuu yhteisöllisestä oppilashuollosta ja yksilökohtaisesta oppilashuollosta. Oppilashuoltotyö järjestetään Iitissä yhteistyössä

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä

Lisätiedot

MONIALAINEN OPPILASHUOLTO. Ohjausryhmä

MONIALAINEN OPPILASHUOLTO. Ohjausryhmä Ritamäen koulun oppilashuoltosuunnitelma MONIALAINEN OPPILASHUOLTO Ohjausryhmä Oppilashuoltopalveluiden suunnittelu, kehittäminen ja arviointi Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä

Lisätiedot

Sisällys ... ... ... ... ... ... ...

Sisällys ... ... ... ... ... ... ... Sisällys..................... REHTORI pitää yhteyttä koteihin tiedottamalla ja osallistumalla vanhempainiltoihin päättää luokanvaihdosta yhteistyössä huoltajan, luokanohjaajan ja oppilashuoltoryhmän

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 (8) PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Keuruun yhteiskoulun ylä koulu: Koulukohtäinen oppiläshuoltosuunnitelmä 2014-2015

Keuruun yhteiskoulun ylä koulu: Koulukohtäinen oppiläshuoltosuunnitelmä 2014-2015 Keuruun yhteiskoulun ylä koulu: Koulukohtäinen oppiläshuoltosuunnitelmä 2014-2015 Koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät asettaa Keuruun kaupungin opiskeluhuollon ohjausryhmä. Oppilashuoltoryhmässä on koulun

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ LUKU X.X OPISKELUHUOLTO OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden ja monialaisen yhteistyön keinoin hyvinvoivan ja turvallisen

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Korkeakosken koulun opetussuunnitelman täydennysosa (2010 perusteiden mukaan) Muilta osin opetussuunnitelma on hyväksytty 30.11.2010 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Oppilas elää samanaikaisesti

Lisätiedot