Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015"

Transkriptio

1 Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015

2 Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena Lapin alueellinen kehittämisohjelma vuoteen 2015 Toteutus ESR -rahoitteisessa hankkeessa ajalla heinäkuu 2011 marraskuu 2012 Kehittämisohjelma laadittu maakunnallisena monialaisena verkostoyhteistyönä Lapin ELY-keskus koordinoijana Lapin aluehallintovirasto, Lapin liitto, Saamelaiskäräjät Lapin kunnat Muut keskeiset tahot

3 Kehittämisohjelman lähtökohdat Nuorisolaki koskee kaikkia alle 29-vuotiaita lapsia ja nuoria nuorisolaki ei sisällä oikeutta puuttua nuoren elämänkulkuun, vaan sen tehtävänä on vahvistaa nuoren kohtaamista ja nuoren rinnalla kulkemista sekä yhteisöllisyyttä. yhteisiä rajapintoja muiden toimialojen ennaltaehkäisevää työtä koskeviin säädöksiin (esim. lastensuojelulaki) LANUKE Valtioneuvoston hyväksymä valtakunnallinen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma Nuorisotakuu Hallitusohjelman kärkihanke, joka astuu voimaan

4 Kehittämisohjelman lähtökohdat Nuorisopolitiikka = nuorten kasvu- ja elinolojen parantaminen Nuorisopolitiikan keinona monialainen yhteistyö Nuorisolakiuudistus : 7a Paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat: Opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja elinkeinohallinnon sekä poliisihallinnon edustajat. Lisäksi verkostoon voi kuulua puolustushallinnon ja muiden viranomaisten edustajia

5 Monialainen yhteistyö avaintekijänä Nuorisolakiin pohjautuva monialainen yhteistyö koskettaa kaikkia nuorten kannalta keskeisiä toimijoita Kehittämisohjelma toimii keinona tehostaa monialaisten toimijoiden yhteistyötä & toteuttaa nuorisolakiuudistusta Lapissa Kehittämisohjelma on laadittu yhteistyössä monialaisten toimijoiden kanssa Kehittämisohjelma antaa välineitä kuntien nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Kehittämisohjelman toteutumisen lähtökohtana monialainen yhteistyö Toimenpiteiden koordinaatiovastuu kunnissa esitetty nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtäväksi

6 Lappi nuoren toimintaympäristönä Vahvuuksia: Ihmisten sinnikkyys (kehittämisote) Luonto Yhteydet maailmalle, monikulttuurisuus Pienet ja vahvat yhteisöt Pohjoisen osaaminen Elinkeinojen hyvät kehitysnäkymät Heli Niemi Heli Niemi Haasteita: Pitkät etäisyydet Koulutus- ja työllistymismahdollisuudet Köyhyys Aikainen muutto pois kotoa Palveluiden saatavuus Nuorten yksinäisyys

7 Nuorten osuus Lapin väestöstä Lapin väestö: Alle 29-vuotiaat nuoret & lapset: (34%) vuotiaat nuoret: (18 %) Alle 15-vuotiaat lapset ja nuoret: (16 %) Alle 29-vuotiaat, saamenkieli: 550 hlöä (1% nuorista) Lapissa 80% saamenkielisistä nuorista & lapsista Heli Niemi Alle 29-vuotiaat, muut kielet: 1800 hlöä (3% nuorista) venäjänkieliset(330 hlöä) kiina, kurdi, arabia (reilu 100 hlöä/kieli) määrä on moninkertaistunut 2000-luvulla Tilastokeskus 2011

8 Kehittämisohjelman tavoitteet Parantaa Lapin nuorten hyvinvointia ja elinoloja sekä ehkäistä nuorten syrjäytymistä; Nuorten sosiaalinen vahvistaminen: Suunnitelmat toimenpiteistä, jotka vahvistavat nuorten hyvinvointia ja estävät nuorta putoamasta palveluiden ja tukiverkostojen ulkopuolelle; Keskeistä on varhainen puuttuminen oireiluun ja ongelmiin; Kaikki nuoret tarvitsevat sosiaalista vahvistamista; toiset enemmän ja toiset vähemmän Kehittämisohjelma koskee kaikkia Lapin nuoria

9 Kehittämisohjelman tavoitteet Luoda kokonaisvaltainen näkemys nuorten monialaisten palvelujen järjestämisestä Lapin alueella erityisesti nuoren elämän nivelvaiheissa; Nuorten hyvinvointi & palvelut Hyvinvoinnin eri osa-alueet (sosiaaliset suhteet, terveys, koulutus, työ, asuminen, toimeentulo, vapaa-aika) Eri ikävaiheet (alle 15-vuotiaat, vuotiaat, vuotiaat, vuotiaat)

10 Kehittämisohjelman tarkoitus Koota ohjelmaan alueella toimivia hyviä käytäntöjä ja levittää niitä eteenpäin Osa toimenpiteistä toimii jo, osa on kehitteillä ja osa on uusia avauksia Toimia välineenä nuorten palveluiden kehittämisessä Lapin kunnissa ja aluehallinnossa (ns. check-list) Mikä toimii, mikä ei toimi, missä kehittämisen varaa? Ohjelma luo yhtenäiset raamit Lapin toiminnalle Kuntien tehtävänä jalkauttaa & toteuttaa ohjelmaa paikallisesti

11 Kehittämisohjelman toteutus Ohjelman toteuttaminen käynnistynyt jo laadintavaiheessa Toiminnan kautta; keskeistä toimijoiden sitoutuminen ja vastuu Mukana: opetus-, nuoriso-, sosiaali-, terveystoimi, TE-hallinto, poliisi, puolustusvoimat, järjestöt, aluetoimijat (46 organisaatiota) Uusien ajattelu- ja toimintatapojen löytäminen & käyttöönotto Kehittämistä tehdään pääosin nykyisten resurssien puitteissa Hyödynnetään mm. hankerahoituksen mahdollisuudet Ohjelman toteutukseen voivat osallistua: Monialaiset toimijat kunnissa Nuorten ohjaus- ja palveluverkostot Aluehallinnon toimijat Päättäjät Vanhemmat Nuoret

12 Ohjelman sisällöt nousevat käytännöstä Syksy 2011 Syksy 2012 Ohjausryhmä & ELY sparrausryhmä & Sosiaalinen media Ohjelmatyöskentelykokonaisuus III työpajaa Järjestöt Hankkeet Tutkijat Nuorisotyöntekijät Työpajat TE-hallinto Saamelaiskäräjät Nuoret Kommentit: 8 kuntaa Verkkokysely Lausunnot & Monialainen sparraustiimi OHJELMA VALMIS 103 hlöä ~150 hlöä ~200 hlöä Haasteet Tavoitteet Toimenpiteet Toimintaympäristö Visio & arvot

13 Nuoret mukana ohjelmatyössä Nuoret osallistuneet ohjelmatyöhön eri tavoin alusta asti & nuorten näkemykset on huomioitu ohjelman sisällöissä Nuoret ovat toimineet peilinä ammattilaisten tuottamille näkemyksille; Nuorten & ammattilaisten näkemykset samansuuntaisia Nuorten vaikuttajaryhmät (Lapin nuorisofoorumi) Nuorten kysely: 48 nuorta (mm. työpajat, etsivä nuorisotyö, maahanmuuttajat) Nuorten puheenvuorot ohjelmatyöskentelypäivillä Nuoria mukana kuntakierroksilla Nuorten aktiivinen osallistuminen verkkokyselyyn (31%) Nuorten lausunnot

14 VISIO & ARVOT Turvallisesti tulevaisuuteen tähtäävä nuori, jonka tukena on laaja-alainen, nopeasti reagoiva ja yksilölliset tarpeet huomioonottava palvelujärjestelmä YHTEISTYÖ VÄLITTÄMINEN LUOVUUS

15 Monialaisen yhteistyön alueellisia tavoitteita Tuetaan nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen toimintaa; Kehitetään eri toimijoiden osaamista nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä; Kootaan yhteen hyviä käytäntöjä ja hyödynnetään niitä monialaisten verkostojen toiminnassa; Välitetään tutkimus- ja ennakointitietoa alueen toimijoiden käyttöön; Tehostetaan monialaista ja monikanavaista palveluista tiedottamista (esim. LaNuti);

16 Toimenpidekokonaisuudet YHTEISÖLLISYYS VOIMAVARANA SUJUVA KOULUTUS- JA TYÖLLISTYMISPOLKU ITSENÄINEN ARKI

17 YHTEISÖLLISYYS VOIMAVARANA Seppo Körkkö

18 Tavoite 1: Nuorten osallisuus vahvistuu 1.1 Vahvistetaan nuorten elämänhallinnan taitoja 1.2 Lisätään nuorten mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti oman elinympäristönsä sekä palveluiden suunnitteluun 1.3 Vahvistetaan yhteisöllisyyttä kouluympäristössä 1.4 Tuetaan vanhemmuutta

19 Tavoite 2: Nuorten palveluiden saatavuus paranee 2.1 Kehitetään nuorten hyvinvointia tukevia monialaisia matalan kynnyksen palveluita 2.2 Kehitetään matalan kynnyksen harrastustoimintaa

20 SUJUVA KOULUTUS- JA TYÖLLISTYMISPOLKU Heli Niemi

21 Tavoite 3: Nuoret etenevät sujuvasti eri koulutusasteille 3.1 Lisätään nuorten mahdollisuuksia joustavaan ja mielekkääseen oppimiseen 3.2 Vahvistetaan oppilas- ja opiskelijahuoltoa 3.3 Kehitetään opinto-ohjauksen ja urasuunnittelun toimintamuotoja

22 Tavoite 4: Nuoret siirtyvät sujuvasti työelämään 4.1 Vahvistetaan nuorten työelämätietoutta 4.2 Vahvistetaan koulutuksen työelämäyhteyksiä 4.3 Tuetaan ammatillista koulutusta vailla olevien ja ammatillisesti koulutettujen nuorten siirtymistä työelämään

23 ITSENÄINEN ARKI Heli Niemi

24 Tavoite 5: Nuorilla on riittävät valmiudet, palvelut ja tukiverkostot itsenäiseen elämään 5.1 Kehitetään nuorten arjen ja talouden hallinnan taitoja sekä itsenäistä pärjäämistä tukevia palveluita 5.2 Vahvistetaan uudelle paikkakunnalle siirtyneen nuoren sosiaalisia verkostoja 5.3 Lisätään itsenäistyvien nuorten asumisolojen turvallisuutta ja viihtyvyyttä

25 Kehittämisohjelman seuranta Ohjelman toteutumista ja nuorten hyvinvoinnin kehitystä seurataan vuosittain: Alueelliset foorumit Monialaiset yhteistyöverkostot Nuoret

26 Olen riittävän hyvä nuori, vahva kuin Lapin vuori. Olen löytänyt oman polkuni, turvallista on kulkuni. Vaikeuksien yli on vienyt monenlaiset pitkospuut: perhe, ystävät ja tuet muut. Luotan, että selviän, kun sitkeästi yritän. Mä tunturille kiipeän ja tulevaisuuteen tähyän. Heli Niemi

27 Kiitos! Heli Niemi

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012

LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012 LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012 2 Esipuhe Lasten ja nuorten hyvinvointi heijastuu koko yhteiskuntaan ja hyvinvoinnista huolehtiminen on yhteinen vastuumme. Valtakunnan tasolla

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

yhteensovittava johtaminen

yhteensovittava johtaminen OPAS Marja-Leena Perälä Nina Halme Sirpa Nykänen Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen 19 Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen Marja-Leena Perälä,

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASKELMIA RAKENTAMASSA NUORISOTAKUUN VERKOSTOISSA. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toimintasuunnitelma 2014 (10.2.

TULEVAISUUDEN ASKELMIA RAKENTAMASSA NUORISOTAKUUN VERKOSTOISSA. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toimintasuunnitelma 2014 (10.2. TULEVAISUUDEN ASKELMIA RAKENTAMASSA NUORISOTAKUUN VERKOSTOISSA Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toimintasuunnitelma 2014 (10.2.2014) 0 KAAKKOIS-SUOMEN NUORISOTAKUUN TOIMINTASUUNNITELMA Hallitusohjelmaan

Lisätiedot

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta Näkökulmia ELO-toimintaan LAITURI-projekti 2014 ELO-opas Julkaisija: LAITURI-projekti Teksti: Antti Laitinen, Sirpa Nykänen, Mervi Sirviö Kannen teos: Mika Heinonen

Lisätiedot

Pirkanmaan elinikäisen

Pirkanmaan elinikäisen 2013 Pirkanmaan elinikäisen ohjauksen strategia 2020 Visio: Pirkanmaalla on vuonna 2020 elinikäiseen ohjaukseen perustuvat, moniammatilliset ohjauspalvelut, jotka vastaavat kansalaisten, työelämän ja aluekehittämisen

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Keravan kaupunki Yhteistyöryhmä Lapset ja nuoret 1.2.2011 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman lähtökohtia... 2 2.1 YK:n lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12. Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020 Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 93 LAPPAJÄRVEN KUNNAN VAPAA-AIKATOIMEN STRATEGIA 2014-2020

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOJEN UUTISKIRJE

RAKENNERAHASTOJEN UUTISKIRJE RAKENNERAHASTOJEN UUTISKIRJE 2/14 27.2.2014 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan sosiaalirahasto Sisältö Kumppanuussopimus toimitettu komission hyväksyttäväksi 1 Kumppanuussopimus toimitettu

Lisätiedot

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 28.11.2013 28.11.2013 Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Työttömien alle 25-vuotiaiden nuorten virta yli 3kk

Lisätiedot

- Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö

- Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö - Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö VAKKA-SUOMEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2009-2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 I Nykytila ja tulevan kehityksen ennakointi 6

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta. Yhteiskunnallinen toimintaympäristö on voimakkaassa murroksessa. Laajat yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät opetus- ja kulttuuriministeriöltä pitkälle yli hallituskausien menevää suuntaviivojen kartoittamista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA

SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA MArI TApIo JA TArJA KUULA (ToIM.) SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA EhKÄISEVÄ päihde- JA MIELENTErVEYSTYÖ NUorISoALALLA Selkenevää, myötätuulta ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö nuorisoalalla Mari Tapio ja

Lisätiedot

anu kauppi, antto seppälä, pirkko nykänen nuorten tiedot käyttöön

anu kauppi, antto seppälä, pirkko nykänen nuorten tiedot käyttöön anu kauppi, antto seppälä, pirkko nykänen nuorten tiedot käyttöön Raportti nuorten elinoloja ja palvelujen käyttöä koskevien tietojen tilanteesta, Opit käyttöön-hanke Esipuhe Tämä selvitys on osa Pirkanmaan

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Nuorisotyön ja politiikan vastuualue. Valtakunnalliset työpajapäivät 10.3.2015 Merja Hilpinen

Nuorisotyön ja politiikan vastuualue. Valtakunnalliset työpajapäivät 10.3.2015 Merja Hilpinen Nuorisotyön ja politiikan vastuualue Valtakunnalliset työpajapäivät 10.3.2015 Merja Hilpinen Nuorten työpajat Nuorten työpajatoiminnasta ei ole olemassa säädöstä. Nuorten työpajatoiminnan järjestämistä

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Ajankohtaista Nuorisotoimialalla 15.11.2012. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry

Ajankohtaista Nuorisotoimialalla 15.11.2012. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Ajankohtaista Nuorisotoimialalla 15.11.2012 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Allianssi on Valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö Nuorisotyön edunvalvoja Poliittisesti ja uskonnollisesti

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Viiru, Elli Suomalainen, Savonrannan peruskoulu LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Enonkoski, Savonlinna, Sulkava 27.4.2009 Petra Turtiainen ja Jukka

Lisätiedot

Lapsen ääni - kehittämisohjelma

Lapsen ääni - kehittämisohjelma Liite 1 hakemukseen valtionavustuksen saamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeeseen Lapsen ääni - kehittämisohjelma Suunnitelma Kaste-ohjelman toteuttamiseksi Etelä-Suomessa lasten, nuorten

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Ehkäisevän työn vahvistaminen vahvistamalla hallinnon alat ylittävää toimintaa

Ehkäisevän työn vahvistaminen vahvistamalla hallinnon alat ylittävää toimintaa Ehkäisevän työn vahvistaminen vahvistamalla hallinnon alat ylittävää toimintaa Esimerkkinä yhteensovittava johtaminen Nina Halme, erikoistutkija Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori 15.12.2014 Pois syrjästä

Lisätiedot

NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta. Tilannekatsaus 2015

NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta. Tilannekatsaus 2015 NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA Tyrnävän kunta Tilannekatsaus 2015 SISÄLLYS SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Mikä nuorisotakuu? 3 2. Tyrnävän kunnan ikärakenne 4 2.1 Nuorten hakeutuminen koulutukseen 5 3. Nuori

Lisätiedot