Nuorisotakuun toteuttamista edistävät toimet Lappeenrannan kaupungilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisotakuun toteuttamista edistävät toimet Lappeenrannan kaupungilla"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Nuorisotakuun toteuttamista edistävät toimet Lappeenrannan kaupungilla KH /012/2012 Kaupunginvaltuusto käsitteli sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloitetta yhteiskuntatakuun toteutumista edistävän työryhmän perustamisesta ja hyväksyi ponsiesityksen, jonka mukaan kaupunginvaltuustolle tulee tuoda esitys millaisella suunnitelmalla ja kokoonpanolla yhteiskuntatakuu toteutetaan. Henkilöstöjohtaja Päivi Savilammen kirje : Taustaa Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen kuuluu pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan. Nuorisotakuu tarkoittaa sitä, että viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työnhaun alkamisesta nuorille tarjotaan palvelu tai toimenpide, jolla parannetaan hänen mahdollisuuksiaan selviytyä työmarkkinoilla ja/tai löytää työpaikka. Nuorisotakuu koskee kaikkia alle 25-vuotiaita ja kaikkia 12 kuukauden sisällä valmistuneita alle 30-vuotiaita työttömiä nuoria, jotka ovat TE-toimistossa työnhakijoina. Nuorisotakuun piiriin kuuluvat sekä ammatillista koulutusta vailla olevat että ammatillisen koulutuksen suorittaneet nuoret. Nuorisotakuun tavoitteena on edistää nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista, estää nuoren työttömyyden pitkittyminen sekä ehkäistä nuorten syrjäytymistä. TE-toimistossa työnhakijana olevalle 25-vuotiaalle nuorelle tai vuotiaalle vastavalmistuneelle tehdään yhteistyössä nuoren kanssa työllistymissuunnitelma, johon sisältyy työllistämistä edistäviä palveluja. TE-toimisto tarjoaa nuorelle ennen kolmen kuukauden työttömyyttä työtä, koulutusta, työkokeilua, työnhakuvalmennusta, starttirahaa, palkkatuettua työtä tai ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja. Työttömyyden pitkittyessä palvelujen aktiivinen tarjonta jatkuu koko työttömyyden ajan. Nuorisotakuun toteuttamiseksi nuori voidaan ohjata myös muuhun kuin julkisen työvoimapalvelun piiriin. Näitä palveluja ovat muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelut.

2 Nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyy myös koulutustakuu. Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Omana kokonaisuutenaan koulutustakuuseen sisältyy myös nuorten aikuisten osaamisohjelma. Tämän tarkoituksena on tarjota ilman koulutusta oleville alle 30-vuotiaille nuorille mahdollisuus ammatillisen tutkinnon tai sen osan suorittamiseen. Vaikka nuorisotakuun ensisijainen toteuttaminen ja seuranta kuuluu TE-hallinnolle, edellyttää se panostuksia ja toimenpiteitä kaikilta nuorten kanssa työskenteleviltä toimijoilta. Eri viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja nuorten oma tahtotila, yhteistyö ja yhteisvastuu ovat välttämättömiä nuorisotakuun onnistumiselle. Nuoristotakuu on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista ja se kuuluu hallituksen erityisen seurannan piiriin. Jäljempänä on selvitetty niitä toimenpiteitä, joita Lappeenrannan kaupungilla tehdään nuorten yhteiskuntatakuun edistämiseksi. Yhteiskuntatakuun piirissä olevat nuoret Merkittävin osa yhteiskuntatakuun piirissä olevista nuorista on jo erilaisten aktiivitoimien piirissä, koska he ovat TE-toimiston asiakkaita. Lappeenrannassa on selvitetty niitten nuorten määrää, jotka ovat tavalla tai toisella toimenpiteitten tai yhteiskunnan ulkopuolella. Nuoria, jotka eivät ole tällä hetkellä minkään toimenpiteen piirissä on todettu olevan erittäin vähän. Kokonaan palvelujen ulkopuolella on joitakin nuoria, joiden pulmien taustalla on ensisijaisesti vaikeat päihde- ja/tai mielenterveysongelmat. Heitä arvioidaan olevan lähinnä yksittäisiä tapauksia. Täysin yhteiskunnan ulkopuolella on niin ikään joitakin lähinnä vanhempiensa kustannuksella eläviä nuoria, jotka esimerkiksi vanhempien kuoleman johdosta jäävät tyhjän päälle. Näitä nuoria pyritään löytämään nimenomaan sosiaalisen nuorisotyön avulla, jota on selvitetty jäljempänä. Heidän kohdalla kyseeseen tulevat ainakin aluksi lähinnä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin tarjoamat palvelut. Koulutustakuu ja nuorten aikuisten osaamisohjelma Koulutustakuun on todettu toteutuvan Lappeenrannassa erittäin hyvin. Keväällä 2012 peruskoulun päättäneistä lukioon hakeutui 50 % ja ammatilliseen koulutukseen 50 %. Kevään yhteishaussa 70 nuorta

3 jäi ilman opiskelupaikkaa. Täydennyshaun jälkeen ilman opiskelupaikkaa oli 9 nuorta. Syksyn mittaan heidät kaikki saatiin erilaisten aktiivitoimien piiriin, joita ovat esimerkiksi Laptuotteen oppipajatoiminta sekä Joutsenon opiston lisäopetus. Aktiivitoimet pohditaan yhdessä kasvatus- ja opetustoimen, ammatillisten oppilaitosten, opiskelijaterveydenhuollon sekä TE-hallinnon edustajien kesken. Ilman opiskelupaikkaa jääneiden opiskelijoiden ohjauksesta vastaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiriin opiskelijaterveydenhuollon koppari eli kuraattori Sari Pajari. Peruskoulun opinto-ohjaajat välittävät hänelle huoltajien suostumuksen perusteella ilman opiskelupaikkaa jääneiden oppilaiden yhteystiedot. Kopparitoiminta on yleisesti ottaen osoittautunut erittäin hyväksi toimintamalliksi, jota jatketaan myös vastaisuudessa. Opintonsa keskeyttäneitten nuorten opinto-ohjauksesta vastaavat oppilaitosten opinto-ohjaajat sekä TE-hallinnon vastuuhenkilöt. Myös Lappeenrannan kaupungin kopparilla on asiakkaana nuoria, joiden opiskelu on jostain syystä keskeytynyt tai uhkaa keskeytyä. Heitä on hakeutunut kopparin asiakkaaksi lähinnä ammattiopistosta. Nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa pelkän peruskoulun varassa oleville vuotiaille lisämahdollisuuden hakeutua tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen. Ohjelmassa nuorten on mahdollisuus suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai ammatillinen perustutkinto. Ohjelma sisältää useita erilaisia palvelukokonaisuuksia ja sitä koordinoi TE-hallinto. Lappeenrannan kaupunki voi osallistua osaamisohjelman toteuttamiseen tarjoamalla oppisopimukseen soveltuvia työpaikkoja. Sosiaalinen nuorisotyö Sosiaalisen nuorisontyön (etsivä nuorisotyö) tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Käytännössä sosiaalisen nuorisotyön asiakkaina on työttömiä, toimeentulotukiasiakkaita sekä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiviä nuoria. Valtaosalla heistä ongelmat ovat kasaantuneet. Sosiaalisen nuorisotyön asiakkaat tulevat ensisijaisesti kopparilta, päihdeklinikalta ja puolustusvoimista. Toisella paikkakunnalla opintonsa keskeyttäneet lappeenrantalaiset nuoret tulevat lähetteellä sosiaalisen nuorisotyön tietoon ja auttamistoimien piiriin. Nuorisotoimi on varautunut nuorisotakuun toteuttamiseen ohjaamalla resursseja sosiaaliseen nuorisotyöhön. Käytännön toimia ovat olleet muun muassa yhteistyössä ammattiopiston kanssa toteutettu

4 koulukummi-toiminta sekä yhteistyön kehittäminen lukioiden kanssa. Keskeyttämisuhan alaisia opiskelijoita on niin ikään otettu ennalta ehkäisevästi sosiaalisen nuorisotyön asiakkaaksi. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palvelut Nuorisotakuuseen liittyen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri pystyy tarjoamaan nuorille palveluja hyvinkin laaja-alaisesti. Näitä palveluja ovat muun muassa oppilashuolto, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, mielenterveyspalvelut ja vammaispalvelut. Merkittävää on myös Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen toiminta ja maahanmuuttajatyö. Kaupungin työllisyyttä edistävät toimet Kunnallinen työmarkkinalaitos on yhteistyössä pääsopijajärjestöjen kanssa ohjeistanut kuntia nuorisotakuun toteuttamisessa. KT on yleiskirjeessään kannustanut kuntia edistämään nuorten työllistymistä ja yhteiskuntatakuun toteutumista. KT on nähnyt hyväksi toimenpiteeksi varsinkin nuorten työllistämisen Sanssi-kortin avulla. Muina nuorisotakuuta edistävinä toimenpiteinä KT mainitsee yleiskirjeessään kesätyöt sekä harjoittelu- ja oppisopimuspaikkojen tarjoamisen. SANSSI-KORTTI Sanssi-kortti on työ- ja elinkeinotoimiston myöntämä työllistämisseteli. Sanssi-kortti voidaan myöntää nuorelle, alle 30-vuotiaalle työttömälle työnhakijalle. Sanssi-kortti osoittaa työnantajalle, että kyseisen nuoren palkkakustannuksiin voidaan myöntää palkkatukea. Lappeenrannassa palkkatuetussa työssä on noin 70 henkilöä päivittäin. Yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi työllistämisen yksi painopiste on vuonna 2013 nuorten työllistämisessä. Toinen tärkeä ryhmä ovat pitkäaikaistyöttömät. TYÖKOKEILUPAIKAT Lappeenrannan kaupungilla on mahdollisuus tarjota erilaisia harjoittelu- ja työkokeilupaikkoja toimialoillaan. Tyypillisiä harjoittelupaikkoja ovat olleet koulut ja päiväkodit. Laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista tuli voimaan Laki korvasi aiemman julkisista työvoimapalveluista annetuin lain. Uusi laki tiukensi mahdollisuuksia harjoittelupaikkojen tarjoamiseen. Perinteisen työmarkkinatukiharjoittelun on korvannut uudessa laissa työkokeilu. Työkokeilun tarkoituksena tulee olla ammatinvalinta- ja

5 uravaihtoehtojen tosiasiallinen selvittäminen tai työhön paluun tukeminen. Pelkkä harjoittelu ei siis ole enää riittävää, vaan työkokeilun tarkoituksena on nimenomaan kartoittaa esimerkiksi nuoren taipumuksia tavoitteena olevalle alalle. Vaikka lakimuutos rajoittaa jossain määrin nuorten sijoittumismahdollisuuksia, on kaupungilla edelleen runsaasti toimintoja, joissa lain tarkoittamaa työkokeilua voidaan suorittaa ja nuorisotakuuta edistää. NUORTEN KESÄTYÖT Lappeenrannan kaupunki tarjoaa kesätyötä reilulle 100 lappeenrantalaiselle nuorelle. Vuonna 2013 Lappeenrannassa toteutetaan lisäksi erillistä nuorten kesätyöhanketta, jonka tavoitteena on saada työpaikka kaikille kesätyötä haluaville, vuonna 1996 syntyneille nuorille. Ilmoittautumisia hankkeeseen tuli määräaikaan mennessä 470 kappaletta. Jotta hanke toteutuu, on yritysyhteistyö ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Hankkeen toteuttamista varten on palkattu projektityöntekijä, jonka tehtävänä on kontaktoida yrityksiä ja löytää kullekin nuorelle hänen taipumuksiaan ja toiveitaan vastaava kesätyöpaikka. Nuorisotakuun tavoitteet otetaan kesätöissä huomioon. ETELÄ-KARJALAN TYÖLLISYYSPOLIITTINEN KUNTAKOKEILU Etelä-Karjala on päässyt mukaan hallitusohjelmaan kuuluvaan työllisyyspoliittiseen kuntakokeiluun. Kuntakokeilu on merkittävä viranomaisyhteistyöhanke ja sen kohdistuu pitkäaikaistyöttömiin. Kuntakokeilun kohderyhmänä ovat nimenomaan vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevat eli yli 500 päivää työttömyysetuutta saaneet. Kuntakokeilu on käynnistynyt Etelä-Karjalassa täysitehoisesti lukien. Etelä-Karjalan kuntakokeilu on jo nyt luonut hyvät verkostot eri viranomaisten, palveluntuottajien sekä teollisuuden ja pk-sektorin yrittäjien kanssa. Kuntakokeilun ja nuorisotakuun asiakkaat eivät ole samoja. Kuntakokeilun luomia verkostoja voidaan kuitenkin hyödyntää myös nuorisotakuun toteuttamisessa. Nuoren polku perusopetuksen jälkeen -työryhmä Lappeenrannassa toimii Nuoren polku perusopetuksen jälkeen työryhmä, jossa on edustettuna Etelä-Karjalan ammattiopisto, Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimi (perusopetus, lukiokoulutus), nuorisotoimi, Lappeenrannan seurakuntayhtymä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä TE-toimisto Työtyöryhmä on tehnyt ja tekee vastaisuudessakin juuri niitä toimia, joita nuorten yhteiskuntatakuun edistäminen Lappeenrannassa

6 edellyttää. Työryhmä voi asian johdosta käyttää myös asiantuntijoita, kuten TE-toimiston ja kaupungin henkilöstöhallinnon viranhaltijoita. Juuri tämä työryhmä on tehnyt selvitystyötä siitä, mikä on nuorisotakuun piirissä olevien nuorten tämänhetkinen tilanne. Nuoren polku perusopetuksen jälkeen työryhmä sopii hyvin koordinoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan nuorisotakuuseen liittyviä toimenpiteitä myös tulevaisuudessa. Lopuksi Eri toimijoiden yhteistyötä tarvitaan edelleen, jotta nuorisotakuun tavoite toteutuu. Syrjäytymisuhan alla olevat nuoret on saatava kopattua jo peruskoulussa. Koulutusohjelmien sisältöjä tulee tarkastella ja niitä on kyettävä muokkaamaan myös vajaakuntoisille sopiviksi. Monet nuoret tarvitsevat ammatillista rinnallakulkijaa. Tarjottavat palvelut ovat nykyisellään hyvät, mutta nuorten sitoutuminen niihin on saatava paremmaksi. Maahanmuuttajien suomen kielen taitoa on kehitettävä. Työnantajien, myös muiden muin kuntien, tulee tarjota nuorille työkokeilu- ja Sanssi-kortti-paikkoja. Olennaisinta on ylipäätään se, että ongelmat huomataan ja niihin tartutaan ajoissa. Lappeenranta tekee aktiivisesti työtä sen eteen, että nuorten yhteiskuntatakuu toteutuu. (KK) Kj Kaupunginhallitus merkitsee selvityksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. KV 56 Kh Kaupunginhallitus nimeää Nuoren polku perusopetuksen jälkeen työryhmän koordinoimaan nuorisotakuun edistämistä Lappeenrannan kaupungilla. Hyväksyttiin. (KK) Kh Kv Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin. Merkittiin, että valtuutettu Jukka Kopra poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja-

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 TEM raportteja 8/2012 Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Raportti 15.3.2012 4 Sisältö Työ- ja elinkeinoministeriölle... 2 Yhteenveto... 7 1. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy hallitusohjelman

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Raportti 27.5.2009 NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Nuoret miehet työelämään työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriö 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön!

Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön! 4.10.2012 Opit käyttöön -seminaari Tampere Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön! Liisa Winqvist, neuvotteleva virkamies TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto, Paikallista

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät

Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Olli Joensuu 2.10.2012 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorisotakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta.

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta Lahti, Julia 2015 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013. TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 9.10.2012

Nuorisotakuu 2013. TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 9.10.2012 Nuorisotakuu 2013 TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 9.10.2012 Uuden nuorisotakuun taustoja valtakunnallinen näkökulma 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta,

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

RAPORTTEJA 104 2013. Kuunnellaanko minua? Nuorten työnhaun muuttuva toimintaympäristö Uudellamaalla SANTTU SUNDVALL

RAPORTTEJA 104 2013. Kuunnellaanko minua? Nuorten työnhaun muuttuva toimintaympäristö Uudellamaalla SANTTU SUNDVALL RAPORTTEJA 104 2013 Kuunnellaanko minua? Nuorten työnhaun muuttuva toimintaympäristö Uudellamaalla SANTTU SUNDVALL Kuunnellaanko minua? Nuorten työnhaun muuttuva toimintaympäristö Uudellamaalla SANTTU

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu

Nuorten yhteiskuntatakuu Nuorten yhteiskuntatakuu Lauri Ihalainen Hyvät eväät elämään -seminaari 14.6.2012 Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet Opetus- ja

Lisätiedot

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 1 (45) Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 7.11.2014 Sisällys 2 (45) 1 Yhteenveto: Johtopäätökset...

Lisätiedot

NUORISOTAKUUN SEURANTARAPORTTI

NUORISOTAKUUN SEURANTARAPORTTI / (Ilkka Haahtela ja Heikki Vento) OPETUSVIRASTO / nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja (Liisa Pohjolainen ja Anna Lyra-Katz) NUORISOTAKUUN SEURANTARAPORTTI Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuu Helsingissä

Lisätiedot

Seminaarin järjesti Nuorisotakuu NYT -hanke yhteistyössä Turun kaupungin nuorisotakuun toteutumista seuraavan ohjausryhmän kanssa.

Seminaarin järjesti Nuorisotakuu NYT -hanke yhteistyössä Turun kaupungin nuorisotakuun toteutumista seuraavan ohjausryhmän kanssa. NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMINEN TURUN SEUTUKUNNASSA -seminaari 9.1.2014 Seminaari jatkoi 7.6.2013 pidettyä paikallista seminaaria, jonka tavoitteena oli koota yhteen keskeiset toimijat, selkeyttää haasteet

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET Maaliskuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 I YHTEENVETO KEHITTÄMISLINJAUKSISTA...

Lisätiedot