TULEVAISUUDEN ASKELMIA RAKENTAMASSA NUORISOTAKUUN VERKOSTOISSA. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toimintasuunnitelma 2014 (10.2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVAISUUDEN ASKELMIA RAKENTAMASSA NUORISOTAKUUN VERKOSTOISSA. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toimintasuunnitelma 2014 (10.2."

Transkriptio

1 TULEVAISUUDEN ASKELMIA RAKENTAMASSA NUORISOTAKUUN VERKOSTOISSA Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toimintasuunnitelma 2014 ( ) 0

2 KAAKKOIS-SUOMEN NUORISOTAKUUN TOIMINTASUUNNITELMA Hallitusohjelmaan kirjattu nuorisotakuu tuli täysmääräisesti voimaan Nuorisotakuun tavoitteena on auttaa nuoria pääsemään koulutukseen ja työelämään sekä ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Nuorisotakuulla tarkoitetaan, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle nuorelle tarjotaan koulutus-, työ-, työkokeilu-, työpaja-, opiskelu- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden sisällä siitä kun nuori on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Nuorisotakuun toteutumisen keinoja ovat koulutustakuun toimet, nuorten aikuisten osaamisohjelma, työvoima- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) ja kuntoutuspalvelut mukaan lukien kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut nuorten sosiaalista vahvistamista tukevat palvelut, kuten etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. Nuorisotakuun toimilla tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja elämänhallintaa. Nuorisotakuun toimeenpano vaatii laaja-alaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä nuorten ohjauksen sekä palvelupolkujen rakentumiseksi ja sen onnistunut toteutus edellyttää valtion ja kuntien viranomaisten, elinkeinoelämän, ammatillisten oppilaitosten ja järjestöjen yhteistyötä. Toimijoina ovat mm. kuntien sosiaali-, terveys-, nuoriso- ja opetustoimet, oppilaitokset ja koulutusjärjestäjät, opinto-ohjaajat, etsivää nuorisotyötä tekevät, nuorten työpajat, työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijat, Kelan kuntoutusasiantuntijat, Puolustusvoimat sekä Siviilipalveluskeskus. Kuntakohtaiset nuorten ohjaus- ja palveluverkostot toimivat toiminnan paikallisina koordinointiryhminä. ELY-keskuksen tehtävinä ovat koordinointi- ja ohjausnäkökulmista katsottuna mm. palveluverkoston toimivuus ja saatavuus, yhteistyön kehittäminen ja verkostotoiminta. Seudulliset yrityspalvelut, työmarkkinajärjestöt ja muut yrityspalveluja tarjoavat tahot ovat yrittäjyyden näkökulmasta tärkeitä yhteistyötahoja. Merkittävässä roolissa ovat myös nuorisojärjestöt, jotka järjestävät ja tuottavat monipuolisesti nuorten palveluita sekä harrastustoimintaa. Nuorten palveluiden yhteistyöfoorumi - Nuorisofoorumi sekä Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä - Kaakon ELO-foorumi toteuttavat osaltaan erilaisia yhteistyötoimia verkostoina nuorisotakuun tavoitteiden sekä nuorten kasvun ja elämän rakentumiseksi. Nuorisofoorumi on Elinkeinoelämän keskusliiton (EK), Suomen Ammattiliitojen Keskusjärjestö SAK ry:n ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen käynnistämä yhteistyöfoorumi, joka yhteistyössä toteuttaa käytännön toiminnan kehittämiseen liittyviä toimia nuorten ohjautumiseksi joustavammin kohti koulutusta sekä työelämää. Elinikäiseen oppimiseen ja ohjaukseen liittyvän verkostotoiminnan, Kaakkois-Suomen ELO foorumin tavoitteena on kehittää ja kouluttaa elinikäisen oppimisen ja ohjauksen toimiin liittyen alueen toimijoita myös nuorten palvelujen ja palveluohjauksen, työelämätietouden ja -valmiuksien parantamiseksi. Yhteistyö järjestöjen, seurakuntien, puolustusvoimien sekä siviilipalveluskeskuksen kanssa ovat merkittävässä roolissa nuorten kokonaisvaltaisen ohjaus- ja palveluprosessien toimivuuden sekä nuorten arjen ja osallisuuden tukemisessa. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toimintasuunnitelmassa avataan nuorisotakuun eri osaalueita ja toimia, ELY-keskuksen toimintaa nuorisotakuun toteutuksessa sekä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Kaakkois-Suomessa. Varsinaiset ELY-keskuksen toimet ovat kuvattuna toimintasuunnitelman lopussa. Nuorisotakuussa on tärkeää nuorten kuuleminen ja osallisuuden mahdollistaminen. 1

3 Nuorisotakuun toteuttamiseen liittyy erilaisia osa-alueita, keinoja ja toimia, joiden avulla nuorten tilanteeseen vaikutetaan. Seuraavassa kuvataan nuorisotakuun tavoitteita ja toteuttamista yleisellä tasolla. KOULUTUSTAKUU: Tavoite: peruskoulun päättäneelle koulutuspaikka lukiossa ammatillisessa oppilaitoksessa oppisopimuskoulutuksessa työpajassa kuntoutuksessa muulla tavoin. toisen asteen opiskelijavalinta oppilaitosta vaihtavien opiskelijoiden ja aiemman tutkinnon suorittaneiden erillisvalinnat ammatillinen lisäkoulutus oppisopimuskoulutus näyttötutkintokoulutus ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma o tuetaan oppimista o vähennetään opintojen keskeyttämistä avoin ammattiopisto NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA Tavoitteet ja keinot: toisen asteen tutkinnon suorittaminen (vailla toisen asteen tutkintoa vailla olevat vuotiaat) ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaminen sekä oppilaitos- että oppisopimuskoulutuksena nuoren tarpeiden mukaisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kautta tuleva valtionavustus, jolla tuetaan opintoihin hakeutumista ja opinnoissa menestymistä TE-PALVELUT nuorten palvelutarpeen arviointi nopea palveluprosessi palveluvalikoimaa hyödyntämällä nuorella ei ammatillista koulutusta ohjaus ammatilliseen koulutukseen työkokeilu, uravalmennus, ammatinvalinta- ja uraohjaus, verkko- ja puhelinpalvelut työnhakuvalmennus, työhönvalmennus, työvoimakoulutus, koulutuskokeilu, starttiraha, palkkatuettu työ 2

4 yhteistyö muiden viranomaisten kanssa työnantajien ja yritysten kanssa tehtävä yhteistyö o kartoitus työnantajista, jotka ovat kiinnostuneita palkkaamaan nuoria o palkkatuen markkinointi (mm. Sanssi-kortti) o ammattibarometrin hyödyntäminen nuorten työelämätietouden lisääminen (harmaan talouden ehkäisy) työvoiman palvelukeskus NUORISOTOIMI kunnassa on oltava paikallisten viranomaisten yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jossa ovat mukana o edustus opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimesta o työhallinto o poliisihallinto o ammatillisen koulutuksen järjestäjät o muut kunnan, valtion tai seurakunnan viranomaiset tai toimialat verkoston on toimittava vuorovaikutuksessa nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävät ovat: 1. koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi; 2. edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus; 3. suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi; 4. edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tiedonvaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken. OKM seuraa kuntien lakisääteisen nuoren ohjaus- ja palveluverkostojen toimintaa ja antaa informaatio-ohjausta, koordinointiin osallistuvat myös ELY-keskukset etsivä nuorisotyö o toteuttaa nuorten sosiaalisen vahvistamisen tehtävää o auttaa ja tukee nuorta saamaan tarvitsevansa palvelut o edistää nuorten kasvua, itsenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työhön nuorten työpajatoiminta o toteuttaa nuorten sosiaalisen vahvistamisen tehtävää o yhteisöllinen, toiminnallinen ja työvaltainen oppimis- ja kasvuympäristö o tukee nuoren elämäntaitoja, sosiaalista vahvistamista, omatahtista yhteisöllistä kasvua ja tekemällä oppimista o mahdollisuus ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn koulutuspolkuun o tukee nuorta suorittamaan koulutuksensa loppuun yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa 3

5 o o o ohjaus avoimille työmarkkinoille työvalmennus edistää nuoren työkykyä ja tukee ammatillista kehittymistä selkiyttää nuoren suunnitelmia sekä koulutukseen ja työhön liittyviä tavoitteita kehittää arjenhallintaa sekä sosiaalisia taitoja ja valmiuksia valmennuksen painotusta muutetaan nuoren voimavarojen kasvun myötä KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO SEKÄ KUNTOUTUSPALVELUT Tehtävät: ennaltaehkäisevä työ mm. lapsen ja nuoren kasvun ongelmatilanteiden oikea-aikainen ja riittävä tuki vanhemmuuteen, neuvolajärjestelmän toimivuus, kotipalvelujen riittävä resursointi, varhaiskasvatuspalvelut, lapsen kokonaisvaltainen huomioonottaminen ja vanhempien kuuleminen perusopetuksessa riittävät ja toimivat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut kunnan on järjestettävä kouluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien perusopetusta antavien oppilaitosten sekä korkeakoulujen ja yliopiston opiskelijoille hyvät työterveyshuollon palvelut erityisryhmien huomioiminen esim. vammaiset, maahanmuuttajat ja kulttuurivähemmistöt KELA selvittää terveydenhuollosta ohjautuneiden osatyökykyisten ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuntoutustarve työkykyneuvonnan kautta esiin noussut kuntoutustarve työkykyneuvonnan rooli, kun työkyvyttömänä olleelle nuorelle haetaan ratkaisuja työelämään paluun tueksi rakentaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa nuorelle realistinen ja oikea-aikainen työkykyä tukeva polku kohta työllistymistä (mahdollinen ammatillinen kuntokurssi, koulutus tai työkokeilu, sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssi, kuntoutuspsykoterapia) JÄRJESTÖT järjestävät ja tuottavat nuorten palveluita ja harrastustoimintaa tukemalla nuorten työllistymistä ja kouluttamalla työelämätaitoja vertaistoimintaa PUOLUTUSVOIMAT JA SIVIILIPALVELUSKESKUS palvelusaikainen opintoneuvonta o sosiaalikuraattoripalvelut o varusmiestoimikunta opinto- ja työuraohjaus Aikalisä-toimintamallia hyödyntäen yhteistyö alueellisten nuorisotoimien, oppilaitosten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä työnantajien kanssa 4

6 RIKOSSEURAAMUSLAITOS Tehtävät: yhteistyö valvotun koevapauden ja valvontarangaistuksen toimeenpanossa (toimintavelvoite) työllistymistä tukevien toimenpiteiden osalta TE-toimiston kanssa tehtävä yhteistyö rikosseuraamuslaitoksen alueyksiköiden kanssa palveluissa, joita annetaan rikosseuraamuksia suorittaville nuorille. KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN TOIMINTA NUORISOTAKUUN TOTEUTUKSESSA: ELY-KESKUKSEN TEHTÄVIÄ NUORISOTAKUUSSA OVAT MM.: ottaa vastuu yhteistyön kehittämisestä yhteen sovittaa alueen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja o johtaa ja koordinoi kokoamansa alueellisen verkoston ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämistyötä seurata nuorisotakuun toimeenpanoa ja saavutettuja tuloksia alueella arvioida palveluiden ja palveluyhteistyön kehittämistarpeita koordinoida työvoimakoulutuksen tarjontaa ja kehittää koulutusten järjestäjien yhteistyötä seurata nuorten palveluissa toimivien asiantuntijoiden ohjausresurssia ja ohjausresurssin saatavuuden turvaaminen KOULUTUSTAKUU JA NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA Toimet: avoimeen ammattiopistoon liittyvän Ohjaamo-mallin alueellinen kehittämistyö yhdessä oppilaitosten, työpajojen ja TE-toimiston ym. ohjaukseen liittyvien toimijoiden kanssa yhteistyöpalaverit oppilaitosten ja Kaakkois-Suomen TE-toimiston kanssa alueen ammatillisen koulutuksen kehittymiseksi työelämän tarpeiden suuntaisesti osallistuminen koulutukseen liittyviin alueellisiin ja valtakunnallisiin työkokouksiin ja seminaareihin palveluohjauksen sujuvuuden varmistaminen sekä työvoimapalveluiden saatavuuden turvaaminen nuorille, jotka tarvitsevat tukea ammatillisen suuntautumisessa ja osaamisen kehittämisessä palvelutarve nuorten ohjautumisen toteutumisen seuraaminen koulutuksiin sijoittumisen osalta sekä koulutusten suorittamisen jälkeen (mm. tunnistetaan opintolinjakohtaisia vajeita ja tehostetaan ohjausta) 5

7 TE-PALVELUT Kaakkois-Suomen TE-toimistolla on oma laadittu toimintasuunnitelma nuorisotakuun toimintoihin liittyen. ELY-keskuksen rooli on palveluiden saatavuuden kehittäminen ja TE-toimiston nuorten palveluprosessin toimivuuden koordinointi. Tehdään yhteistyötä TE-toimiston asiantuntijoiden sekä eri toimijoiden kanssa nuorten palveluprosessien toimivuuteen sekä työvoimapalveluihin liittyen. NUORISOFOORUMI Tehtävänä ja tavoitteina ovat nuorten ohjaus- ja palveluprosessien kehittäminen ja palveluverkoston toimivuuden parantaminen prosessin eri vaiheissa (peruskoulu ammatillinen koulutus työelämään siirtyminen mukaan lukien mahdolliset tarvittavat tukipalvelut kasvuprosessin eri vaiheissa). Yhteistyön kautta saatavan tiedon eteenpäin vieminen päätöksenteon tueksi. Toimintaan osallistuvien organisaatioiden kautta tapahtuva yhteisen tahtotilan ja toiminnan aikaansaaminen, nuorten palvelujen toiminnan kehittäminen ja toimien jalkauttaminen eri sektoreilla sekä informatiivinen vuorovaikutus organisaatioiden sisällä. Toiminta perustuu rajattuihin toimiin ja tavoiteasetteluun, sovitut toimet viedään käytännön tasolle ja tunnistetaan sitä kautta erilaiset hyvät käytännöt sekä kehittämistarpeet nuorten ohjautumisen parantamiseksi. Yritysyhteistyön parantaminen ja monimuotoisuuden kasvattaminen osallistuvien tahojen avulla. Informaation välittäminen toiminnasta ja teemoista esim. seminaarit, kokoukset, erityyppiset tilaisuudet. VERTAISFOORUMIT Etsitään yhdessä toimivia palvelukokonaisuuksia nuorisotakuun toteuttamiseen sekä hyödynnetään eri ELY-keskusalueilla toteutettuja hyviä käytäntöjä palvelu- ja ohjausverkostojen toiminnasta nuorten koulutukseen ja työelämään suuntaavassa työssä. Suunnitellaan yhteistyössä aihekokonaisuuksittain ohjaustyötä tekeville ammattilaisille koulutus- ja seminaaritilaisuuksia. 6

8 NUORTEN PALVELU- JA OHJAUSVERKOSTOJEN TOIMINNAN KOORDINOINTI JA YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ALUEHALLINTOVIRANOMAISTEN KANSSA Verkostoidutaan Kaakkois-Suomen alueen kunnissa toimiviin nuorten palvelu- ja ohjausverkostojen toimintaan o kootaan ja ylläpidetään yhteystietoja o ryhmien kokoonpanon koordinointi oikeat tahot mukana ryhmissä o osallistutaan verkostokokouksiin esim. puheenjohtajaverkoston tapaamisiin o kuntakohtaiset neuvottelut tarpeen mukaan o järjestetään seminaaripäivä verkostolle vertaistoimijuus ja verkostoituminen informaation välittäminen hyvien käytäntöjen esiin nostaminen. Selvitetään kuntakohtaisia käytäntöjä nuorten ohjauspalveluihin liittyen ja tarpeen mukaan tehdään kehittämisehdotuksia o yhteistyöpalaverit. Informaatio-ohjaus kuntien työn tueksi o erilaisten informaatio- ja tilastotietojen välittäminen. Nuorten motivointi ja osallisuuden kasvattaminen kuntien nuorille suunnatun toiminnan kehitystyöhön. JÄRJESTÖT tiedottaminen nuorisotakuuseen liittyen erilaiset yhteistyötapahtumat neuvottelut nuorisojärjestöyhteistyö o myös maahanmuuttaja-nuoriin liittyvien tukitoimien kartoittaminen maahanmuuttajanuorten asiakasraati (kokeilu Kouvolassa, kevät 2014) nuorisovaltuuston edustaja(t) mukaan Nuorisofoorumin toimintaan mahdollinen selvitystyö korkeakouluharjoittelijan avulla HANKETOIMIJAT (myös STM:n kautta ohjautuvat resurssit) Kartoitetaan ja kootaan tiedot hanketoiminnasta verkostoja hyödyntäen. Erilaisten verkostotapaamisten toteuttaminen työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmän muiden asiantuntijoiden ja Kaakkois-Suomen TE-palveluiden asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. ELY-keskuksen ja Kaakkois-Suomen TE-toimiston edustajat käyvät hankeneuvotteluja ja niissä huomioidaan ja koordinoidaan nuoriin kohdistuvia toimia. Hankkeiden nuoriin suunnattujen toimien koostaminen. Mahdollinen selvitystyö toteutetaan korkeakouluharjoittelijan avulla. 7

9 TYÖPAJAT Yhteistyö eri toimijoiden kanssa ohjauksen koordinointi ja kehittäminen liittyen 2013 tehdyn Kipinä syttyy työpajoilla selvityksen pohjalta. Alueellisen kehittämispäivän järjestäminen työpajoille yhteistyössä TE-toimiston kanssa (kevät 2014). Osallistuminen valtakunnalliseen työpajojen kehittämistyöhön. TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUT TE-PALVELUT työvoimapalveluiden kehittäminen nuorisotakuun näkökulmasta yhdessä Kaakkois- Suomen TE-toimiston asiantuntijoiden kanssa (TE-palveluiden kaikki palvelulinjat, koskien työvoimapalveluita ja työvoimakoulutusta) yhteistyö ja kehittämisehdotukset T-ryhmässä osaamispalveluiden hankintaan liittyen yhteistyö Kaakkois-Suomen TE-toimiston nuorten palvelukoordinaattorin ja nuoriin kohdentuvaa ohjaustyötä tekevien asiantuntijoiden kanssa työkokousten järjestäminen yhteistyössä TE-toimiston kanssa TE-toimiston ja oppilaitosten ohjaus- ja tietopalveluyhteistyön tiivistäminen ja laajentaminen TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUIDEN ALUEELLINEN KOORDINOINTI Elinikäinen ohjaus Tarkoitetaan toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa ja kiinnostuksensa missä tahansa elämänsä vaiheessa, tehdä koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä sekä hallita kehityskaartaan oppimisessa, työssä ja muussa sellaisessa toiminnassa, jossa valmiuksia tai taitoja opitaan ja käytetään. Ohjauspalveluja tuotetaan eri toimintaympäristöissä: koulutuksessa, TE-hallinnossa, työpaikoilla, järjestöissä ja yksityisesti. Elinikäisen ohjauksen linjauksia (Elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmä): 1. Ohjauspalveluja on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat yksilöiden tarpeita 2. Yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat 3. Ohjaustyötä tekevillä on tehtävän edellyttämä osaaminen 4. Ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään 5. Ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena. Toiminta: laaditaan alueellinen suunnitelma, miten kokonaisuus toteutetaan nuorisotakuun osalta? koulutuspäivät ohjauspalvelukokonaisuuden kehittäminen ohjauspalvelujen saatavuus ja verkostoyhteistyö Kaakkois-Suomen alueella 8

10 ohjauksen osaamisen kehittäminen osana verkostoyhteistyötä ohjauspalveluiden tueksi työvoimapalveluiden koordinointi ja hankinta elinikäinen oppiminen ja ohjaus ennakointitiedon tuottaminen ja hyödyntäminen Kaakkois-Suomen ohjaus- ja uraohjauspalveluissa toimiville suunnatut koulutukset, learning cafe-tyyppiset tilaisuudet ym. YRITYS- JA TYÖNANTAJAYHTEISTYÖ Hyödynnetään ELY-keskuksen E-vastuualueen sekä Kaakkois-Suomen TE-palveluiden verkostoja informaation tuottamisessa/viestinässä kentälle ja verkostoitumiseen nuorisotakuun tavoitteet huomioiden. Suunnitellaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen TE-palveluiden kanssa yritys- ja työnantajayhteistyön keinot ja selvitellään mahdollisuuksia osallistua nuorisotakuu teemalla yrityssektorin eri foorumeille Kaakkois-Suomen alueella o o o tiedonvälittäminen tilaisuudet esim. aamukahvitilaisuudet yrityksille, kehittämisyhtiöille, yrittäjäjärjestöt osallistuminen mahdollisuuksien mukaan kokouksiin lyhyillä tietopaketeilla. VIRANOMAISVERKOSTOT Vaikutetaan yhteistyön avulla nuorille suunnattujen palvelujen kehittämiseen sekä nuorten äänen ja osallisuuden kasvattamiseen myös palvelujen suunnittelun näkökulmasta katsottuna. Selvitetään ammatilliseen kuntoutukseen liittyvät ohjausverkostot alueellisesti, jotta niiden palveluohjaus ja -polutus toimii, eikä muodosta esteitä työllistymispolkujen rakentumiselle (kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät, yhteistyön rakentuminen ohjattaessa nuoria sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä Kelan kautta saatavat palvelut). Mahdollinen selvitystyö toteutetaan korkeakouluharjoittelijan avulla. PUOLUSTUSVOIMAT JA SIVIILIPALVELUSKESKUS Puolustusvoimissa ja Siviilipalveluskeskuksessa olevien nuorten ohjauspalvelujen koordinointi ja kehittäminen TE-toimiston kanssa palveluksen jälkeisen koulutukseen ja työelämään sijoittumisen osalta Siviilipalveluksen ja ohjauksen kehittäminen yhteistyössä perustettavan neuvottelukunnan kanssa kartoitetaan mahdollisuudet tarjota työpalveluspaikkoja 9

11 VIESTINTÄ Hyödynnetään eri viestintä- ja tiedotusväyliä tapoja esim. lehdistö, www-sivut, intranet. Suunnitellaan viestintäkeinot ja tavat yhdessä ELVIn ja verkkovastaavien kanssa valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Osallistutaan resurssien mukaan erilaisiin tilaisuuksiin. Kehitetään ja suunnataan viestintää nuorille nuorisotakuuseen liittyvistä alueellisista mahdollisuuksista yhteistyössä median, TE-toimiston, koulutus- ja palvelujärjestäjien sekä muiden toimijoiden kanssa. Hyödynnetään sosiaalisen median käytön mahdollisuuksia viestinnässä. Intranetiin o tilastotietoa o toteutuneista asioista taulukko o informaatiokansio eri tapahtumien materiaaleista. TEM, OKM, AVI yhteistyö aktiivinen viestintä ja suunnittelu nuorten ohjaukseen liittyvistä kehittämistarpeista koulutus- ja seminaaripäivien suunnittelu ja järjestäminen eri toimintoihin liittyvä yhteinen kehittämistyö työkokouksiin osallistuminen ohjaustyön koordinointi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sisäiset toiminnot nuorisotakuun toteutuksessa YIT/T-ryhmä Mamu-jaosto toiminnan ohjaus: ennakointi, ELO koulutuksen kehittämisryhmä OTE-jaosto ESR viestintä L- ja Y-vastuualueiden yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen Yhteystiedot Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toteuttamiseen liittyvissä asioissa: Nuorisotakuun toteuttaminen ja koordinointi ja Nuorisofoorumi Asiantuntija Timo Hakala Sähköposti: Puhelin: Kaakon ELO-foorumin osalta Kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Sähköposti: Puhelin:

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

NUORISOTAKUU KAAKKOIS-SUOMESSA. 19.9.2013 Timo Hakala / Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä

NUORISOTAKUU KAAKKOIS-SUOMESSA. 19.9.2013 Timo Hakala / Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä NUORISOTAKUU KAAKKOIS-SUOMESSA 19.9.2013 Timo Hakala / Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja

Lisätiedot

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Nuorisotoimen monet mahdollisuudet Johtaja Georg Henrik Wrede 1 Nuorisotyön mahdollisuudet - nuorelle Nuorisotyö on harrastamista ja omaa tekemistä lukuisissa järjestöissä.

Lisätiedot

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013 Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus Salmia 4.-5.11.2013 Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu. Tuija Toivakainen 16.2.2015 ISO ELO -kokous

Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu. Tuija Toivakainen 16.2.2015 ISO ELO -kokous Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu Tavoitteet Oppimisen ja ohjauksen yhteiset järjestelyt Läpinäkyvyys Helpot palvelut Oppimisen kannustavat vaihtoehdot Toimiva

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella 20.2.2013 Hallituksen linjaukset Yksi hallituksen kärkihankkeista Tavoitteena on nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumisen edistäminen, työttömyyden pitkittymisen

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Miten varmistamme koulutustakuun toteutumisen. Elise Virnes

Miten varmistamme koulutustakuun toteutumisen. Elise Virnes Miten varmistamme koulutustakuun toteutumisen Elise Virnes Nuorisotakuu 1.1.2013 Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Nuorisotakuun määritelmä

Nuorisotakuun määritelmä Nuorisotakuun tilanne 14.5.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Nuorisotakuu työryhmän puheenjohtaja TEM/Työllisyys ja yrittäjyysosasto Nuorisotakuun määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Nuorisotakuu tilannekatsaus 01/2014. Timo Hakala/ Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä

Nuorisotakuu tilannekatsaus 01/2014. Timo Hakala/ Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä Nuorisotakuu tilannekatsaus 01/2014 Timo Hakala/ Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö Johtaja Kirsi Kangaspunta 14.3.2013 Aikuiskoulutuksen budjettimuutokset Määrärahan muutokset kehyskaudella 2013-2016 verrattuna vuoteen

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Nuove-projektin päätöstilaisuus

Nuove-projektin päätöstilaisuus Nuove-projektin päätöstilaisuus 30.11.2011 Teija Felt Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

Nuorisotakuu on yksi hallituksen kärkihankkeista

Nuorisotakuu on yksi hallituksen kärkihankkeista Nuorisotakuu on yksi hallituksen kärkihankkeista Nuorisotakuu on kirjattu pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan. Sillä tavoitellaan nuorten työllisyyden edistämistä ja syrjäytymisen ehkäisyä.

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI

TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI Muutoksia 1.1.2013 alkaen 1.1.2013 lähtien 15 TE-toimistoa, 1/ELY-keskus Uudet tehtävänkuvat henkilöstöllä Uudet TE-toimistojohtajat & palvelulinjajohtajat Monikanavaisuuden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala Kirsi Kangaspunta johtaja Koulutustasotavoitteet Maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto 88%

Lisätiedot

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10. Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Henkilöasiakkaita yht. 559 500 (30.8.2014) 319

Lisätiedot

Etsivä työ osana organisaatiota

Etsivä työ osana organisaatiota ETSIVÄ NUORISOTYÖ Etsivä työ osana organisaatiota Nuorisojohtaja Kehittämistoiminta Ulkoiset ohjaus- ja neuvontapalvelut Alueellisen- ja kulttuurisen nuorisotyön palvelut Sosiaalisen tuen palvelut Nuorisosihteeri

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Nuorisotakuu ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet

Nuorisotakuu ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet Nuorisotakuu 2013 - ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen tai perusopetuksen lisäopetukseen. Noin 120

Lisätiedot

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellisesta yhteistyöstä

Elinikäisen ohjauksen alueellisesta yhteistyöstä Elinikäisen ohjauksen alueellisesta yhteistyöstä Antti Laitinen, LAITURI-projekti Salmia 12.11.2013 Kanta-Hämeen ELO 13.11.2013 Päijä-Hämeen ELO Elinikäisen ohjauksen määritelmä Elinikäiseen oppimiseen

Lisätiedot

Nuorisotakuu 1.1.2013 alkaen

Nuorisotakuu 1.1.2013 alkaen Nuorisotakuu 1.1.2013 alkaen Tämän koonnoksen on tarkoitus selventää, miltä nuorisotakuu tulee näyttäytymään sekä nuorten että nuorten kanssa työskentelevien toimijoiden näkökulmasta. Tässä koonnoksessa

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen ELY-keskuksella

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen ELY-keskuksella KESKI-SUOMEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN STRATEGISET PAINOPISTEET VUOSILLE 2015-2016 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE)

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA OHJAUS KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) VARAATHAN KALENTERIISI AJANKOHDAT! OHJELMAT SAA MYÖHEMMIN. 20.8.2015 YHTEISTYÖSSÄ ASIAKKAAN PARHAAKSI! Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimisto Uudenmaan TE-toimisto Nuorten palvelut 1 Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat Helsinki (Pasila, Keskusta ja Itäkeskus) Espoo (Leppävaara) Vantaa (Tikkurila) Hyvinkää Järvenpää Lohja Porvoo Raasepori (Tammisaari)

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Katsaus nuorisotakuuseen

Katsaus nuorisotakuuseen Katsaus nuorisotakuuseen Nuorten työllistymistä edistävät palvelut Palvelujohtaja Mari Tuomikoski 1 Nuorisotakuun määritelmä TE-toimiston palvelut nuorelle työnhakijalle Tilastotietoa nuorten tilanteesta

Lisätiedot

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään.

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Tulosten levittäminen ja juurruttaminen Tuotekehitystyön kautta rakentuu Suunto projektin tuetun työvoimakoulutuksen malli Vahva alku tuen ja ohjauksen

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

TE-palvelujen vaikuttavuus Varsinais-Suomessa. 23.10.2014 Maarit Nurmi Varsinais-Suomen TE-toimisto

TE-palvelujen vaikuttavuus Varsinais-Suomessa. 23.10.2014 Maarit Nurmi Varsinais-Suomen TE-toimisto TE-palvelujen vaikuttavuus Varsinais-Suomessa 23.10.2014 Maarit Nurmi Varsinais-Suomen TE-toimisto Hallituksen ja TEM:n kärkihanke Malli ollut voimassa v:sta 2005 (yhteiskuntatakuu), mutta v. 2013 alusta

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto aloitti toimintansa 1.1.2013 Pohjanmaan TE-toimisto yhdisti Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toimivat Suupohjan, Vaasan, Pietarsaaren,

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 28.11.2013 28.11.2013 Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Työttömien alle 25-vuotiaiden nuorten virta yli 3kk

Lisätiedot

Nuorisotakuu: kuinka se toimii?

Nuorisotakuu: kuinka se toimii? Nuorisotakuu: kuinka se toimii? Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta syksy 2013 Kuvat ja esitys lainattu TEMin nuorisotakuuraporteista 1 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena Aikuiskoulutusjohtaja Anni Miettunen Projektisuunnittelija Niina Tikkanen 21.1.2014 Mikä NAO? Nuorten aikuisten osaamisohjelma osa nuorisotakuuta

Lisätiedot

Nuorisotakuu Kotkassa

Nuorisotakuu Kotkassa Nuorisotakuu Kotkassa Nuorisotakuun toteutumista seurataan seuraavien mittareiden kautta (Tem -raportti 8/2012): Ammatillisen peruskoulutuksen taso (paikkojen) suhteessa alueen toiselle asteelle siirtyvän

Lisätiedot

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Heistä 40 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella 110 000 pelkän peruskoulun

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos KESU 2011-2016 / OKM-OPH TUSO Koulutuksen ja

Lisätiedot

Uuden nuorisotakuun taustoja valtakunnallinen näkökulma

Uuden nuorisotakuun taustoja valtakunnallinen näkökulma Ajankohtaista nuorisotakuusta Uuden nuorisotakuun taustoja valtakunnallinen näkökulma 110 000 perusasteen varassa olevaa 20-29 -vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista lähes 33 000:lla ammatillisesti

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Mikä on keskeistä, mihin pyritään? Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

TE-palvelut työllistymisen tukena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut työllistymisen tukena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut työllistymisen tukena Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11.2013 TE-palvelut Vuoden 2013 alusta TE-toimiston palvelut ovat nimeltään työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) TE-palvelut määritellään

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 32 400 työtöntä alle 25v-vuotiasta työnhakijaa. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla

Lisätiedot

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaajat Hailuoto: vapaa-aikasihteeri Satu Rahkola Haukipudas:

Lisätiedot

ELO elinikäinen ohjaus Varsinais-Suomessa. Pirkko Kuhmonen 2014

ELO elinikäinen ohjaus Varsinais-Suomessa. Pirkko Kuhmonen 2014 ELO elinikäinen ohjaus Varsinais-Suomessa Pirkko Kuhmonen 2014 ELO elinikäinen ohjaus ELY-keskusten tehtävänä on elinikäiseen ohjaukseen liittyvien palveluiden koordinointi ja palveluiden saatavuuden varmistaminen.

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM Hallituksen työllisyystavoite Työllisyysaste 72 prosenttiin ja työttömyysaste 5 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Toimiin kuuluu

Lisätiedot

TE-palvelut. aina saatavilla

TE-palvelut. aina saatavilla TE-palvelut aina saatavilla z TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-aspa)

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OPPIMISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ SATAKUNNASSA

ELINIKÄISEN OPPIMISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ SATAKUNNASSA ELINIKÄISEN OPPIMISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ SATAKUNNASSA Satakunnan Opin Oven AVAIMET MUKAAN seminaari 28.11.2013 Porissa Satakunnan ELY-keskus / työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen yksikkö, Juhani

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset 24.3.2015 VAMPO seurannan seminaari Anne Mårtensson VAMPO toimenpiteet

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Ohjaustyön verkostot seminaari 15.11.2013 Tampere Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 15.11.2013 Tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Nuorisotakuu Kauniaisissa

Nuorisotakuu Kauniaisissa Nuorisotakuu Kauniaisissa KV hyväksynyt..2016 KV godkänt..2016 Sisällysluettelo Tausta... 2 Määritelmä... 2 Strateginen ohjaus ja prosessi... 2 Tilannekatsaus... 3 Koordinointi... 4 Toimijoiden työnjako...

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste. Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela

Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste. Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela Nuorten tukeminen on Kelan strateginen painopiste Liisa Hyssälä Pääjohtaja Kela Kelan rooli nuorisotakuun toimeenpanossa Sidosryhmien (ELY-keskukset, TE-toimistot, kunnat) ja Kelan vakuutuspiirien odotukset

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kun alle 25-vuotias nuori on ollut

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Yhteistyön välineistö ja toimintaympäristö

Yhteistyön välineistö ja toimintaympäristö Peruskoulu Yhteistyön välineistö ja toimintaympäristö Koulutustakuu 10-luokka Työpajojen ja oppilaitosten yhteistyö Lukio Nuorisotakuu Mitä seuraavaksi? Ammattioppilaitos Ammattistartti Monialainen yhteistyö,

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Työhön paluu tutkimuksen ja käytännön haasteena 18.3.2014 Marjukka Aaltonen, kuntoutusjohtaja, Kiipulan kuntoutuskeskus marjukka.aaltonen@kiipula.fi, puh. 050

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot