TULEVAISUUDEN ASKELMIA RAKENTAMASSA NUORISOTAKUUN VERKOSTOISSA. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toimintasuunnitelma 2014 (10.2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVAISUUDEN ASKELMIA RAKENTAMASSA NUORISOTAKUUN VERKOSTOISSA. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toimintasuunnitelma 2014 (10.2."

Transkriptio

1 TULEVAISUUDEN ASKELMIA RAKENTAMASSA NUORISOTAKUUN VERKOSTOISSA Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toimintasuunnitelma 2014 ( ) 0

2 KAAKKOIS-SUOMEN NUORISOTAKUUN TOIMINTASUUNNITELMA Hallitusohjelmaan kirjattu nuorisotakuu tuli täysmääräisesti voimaan Nuorisotakuun tavoitteena on auttaa nuoria pääsemään koulutukseen ja työelämään sekä ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Nuorisotakuulla tarkoitetaan, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle nuorelle tarjotaan koulutus-, työ-, työkokeilu-, työpaja-, opiskelu- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden sisällä siitä kun nuori on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Nuorisotakuun toteutumisen keinoja ovat koulutustakuun toimet, nuorten aikuisten osaamisohjelma, työvoima- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) ja kuntoutuspalvelut mukaan lukien kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut nuorten sosiaalista vahvistamista tukevat palvelut, kuten etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. Nuorisotakuun toimilla tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja elämänhallintaa. Nuorisotakuun toimeenpano vaatii laaja-alaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä nuorten ohjauksen sekä palvelupolkujen rakentumiseksi ja sen onnistunut toteutus edellyttää valtion ja kuntien viranomaisten, elinkeinoelämän, ammatillisten oppilaitosten ja järjestöjen yhteistyötä. Toimijoina ovat mm. kuntien sosiaali-, terveys-, nuoriso- ja opetustoimet, oppilaitokset ja koulutusjärjestäjät, opinto-ohjaajat, etsivää nuorisotyötä tekevät, nuorten työpajat, työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijat, Kelan kuntoutusasiantuntijat, Puolustusvoimat sekä Siviilipalveluskeskus. Kuntakohtaiset nuorten ohjaus- ja palveluverkostot toimivat toiminnan paikallisina koordinointiryhminä. ELY-keskuksen tehtävinä ovat koordinointi- ja ohjausnäkökulmista katsottuna mm. palveluverkoston toimivuus ja saatavuus, yhteistyön kehittäminen ja verkostotoiminta. Seudulliset yrityspalvelut, työmarkkinajärjestöt ja muut yrityspalveluja tarjoavat tahot ovat yrittäjyyden näkökulmasta tärkeitä yhteistyötahoja. Merkittävässä roolissa ovat myös nuorisojärjestöt, jotka järjestävät ja tuottavat monipuolisesti nuorten palveluita sekä harrastustoimintaa. Nuorten palveluiden yhteistyöfoorumi - Nuorisofoorumi sekä Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä - Kaakon ELO-foorumi toteuttavat osaltaan erilaisia yhteistyötoimia verkostoina nuorisotakuun tavoitteiden sekä nuorten kasvun ja elämän rakentumiseksi. Nuorisofoorumi on Elinkeinoelämän keskusliiton (EK), Suomen Ammattiliitojen Keskusjärjestö SAK ry:n ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen käynnistämä yhteistyöfoorumi, joka yhteistyössä toteuttaa käytännön toiminnan kehittämiseen liittyviä toimia nuorten ohjautumiseksi joustavammin kohti koulutusta sekä työelämää. Elinikäiseen oppimiseen ja ohjaukseen liittyvän verkostotoiminnan, Kaakkois-Suomen ELO foorumin tavoitteena on kehittää ja kouluttaa elinikäisen oppimisen ja ohjauksen toimiin liittyen alueen toimijoita myös nuorten palvelujen ja palveluohjauksen, työelämätietouden ja -valmiuksien parantamiseksi. Yhteistyö järjestöjen, seurakuntien, puolustusvoimien sekä siviilipalveluskeskuksen kanssa ovat merkittävässä roolissa nuorten kokonaisvaltaisen ohjaus- ja palveluprosessien toimivuuden sekä nuorten arjen ja osallisuuden tukemisessa. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toimintasuunnitelmassa avataan nuorisotakuun eri osaalueita ja toimia, ELY-keskuksen toimintaa nuorisotakuun toteutuksessa sekä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Kaakkois-Suomessa. Varsinaiset ELY-keskuksen toimet ovat kuvattuna toimintasuunnitelman lopussa. Nuorisotakuussa on tärkeää nuorten kuuleminen ja osallisuuden mahdollistaminen. 1

3 Nuorisotakuun toteuttamiseen liittyy erilaisia osa-alueita, keinoja ja toimia, joiden avulla nuorten tilanteeseen vaikutetaan. Seuraavassa kuvataan nuorisotakuun tavoitteita ja toteuttamista yleisellä tasolla. KOULUTUSTAKUU: Tavoite: peruskoulun päättäneelle koulutuspaikka lukiossa ammatillisessa oppilaitoksessa oppisopimuskoulutuksessa työpajassa kuntoutuksessa muulla tavoin. toisen asteen opiskelijavalinta oppilaitosta vaihtavien opiskelijoiden ja aiemman tutkinnon suorittaneiden erillisvalinnat ammatillinen lisäkoulutus oppisopimuskoulutus näyttötutkintokoulutus ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma o tuetaan oppimista o vähennetään opintojen keskeyttämistä avoin ammattiopisto NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA Tavoitteet ja keinot: toisen asteen tutkinnon suorittaminen (vailla toisen asteen tutkintoa vailla olevat vuotiaat) ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaminen sekä oppilaitos- että oppisopimuskoulutuksena nuoren tarpeiden mukaisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kautta tuleva valtionavustus, jolla tuetaan opintoihin hakeutumista ja opinnoissa menestymistä TE-PALVELUT nuorten palvelutarpeen arviointi nopea palveluprosessi palveluvalikoimaa hyödyntämällä nuorella ei ammatillista koulutusta ohjaus ammatilliseen koulutukseen työkokeilu, uravalmennus, ammatinvalinta- ja uraohjaus, verkko- ja puhelinpalvelut työnhakuvalmennus, työhönvalmennus, työvoimakoulutus, koulutuskokeilu, starttiraha, palkkatuettu työ 2

4 yhteistyö muiden viranomaisten kanssa työnantajien ja yritysten kanssa tehtävä yhteistyö o kartoitus työnantajista, jotka ovat kiinnostuneita palkkaamaan nuoria o palkkatuen markkinointi (mm. Sanssi-kortti) o ammattibarometrin hyödyntäminen nuorten työelämätietouden lisääminen (harmaan talouden ehkäisy) työvoiman palvelukeskus NUORISOTOIMI kunnassa on oltava paikallisten viranomaisten yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jossa ovat mukana o edustus opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimesta o työhallinto o poliisihallinto o ammatillisen koulutuksen järjestäjät o muut kunnan, valtion tai seurakunnan viranomaiset tai toimialat verkoston on toimittava vuorovaikutuksessa nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävät ovat: 1. koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi; 2. edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus; 3. suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi; 4. edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tiedonvaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken. OKM seuraa kuntien lakisääteisen nuoren ohjaus- ja palveluverkostojen toimintaa ja antaa informaatio-ohjausta, koordinointiin osallistuvat myös ELY-keskukset etsivä nuorisotyö o toteuttaa nuorten sosiaalisen vahvistamisen tehtävää o auttaa ja tukee nuorta saamaan tarvitsevansa palvelut o edistää nuorten kasvua, itsenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työhön nuorten työpajatoiminta o toteuttaa nuorten sosiaalisen vahvistamisen tehtävää o yhteisöllinen, toiminnallinen ja työvaltainen oppimis- ja kasvuympäristö o tukee nuoren elämäntaitoja, sosiaalista vahvistamista, omatahtista yhteisöllistä kasvua ja tekemällä oppimista o mahdollisuus ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn koulutuspolkuun o tukee nuorta suorittamaan koulutuksensa loppuun yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa 3

5 o o o ohjaus avoimille työmarkkinoille työvalmennus edistää nuoren työkykyä ja tukee ammatillista kehittymistä selkiyttää nuoren suunnitelmia sekä koulutukseen ja työhön liittyviä tavoitteita kehittää arjenhallintaa sekä sosiaalisia taitoja ja valmiuksia valmennuksen painotusta muutetaan nuoren voimavarojen kasvun myötä KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO SEKÄ KUNTOUTUSPALVELUT Tehtävät: ennaltaehkäisevä työ mm. lapsen ja nuoren kasvun ongelmatilanteiden oikea-aikainen ja riittävä tuki vanhemmuuteen, neuvolajärjestelmän toimivuus, kotipalvelujen riittävä resursointi, varhaiskasvatuspalvelut, lapsen kokonaisvaltainen huomioonottaminen ja vanhempien kuuleminen perusopetuksessa riittävät ja toimivat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut kunnan on järjestettävä kouluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien perusopetusta antavien oppilaitosten sekä korkeakoulujen ja yliopiston opiskelijoille hyvät työterveyshuollon palvelut erityisryhmien huomioiminen esim. vammaiset, maahanmuuttajat ja kulttuurivähemmistöt KELA selvittää terveydenhuollosta ohjautuneiden osatyökykyisten ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuntoutustarve työkykyneuvonnan kautta esiin noussut kuntoutustarve työkykyneuvonnan rooli, kun työkyvyttömänä olleelle nuorelle haetaan ratkaisuja työelämään paluun tueksi rakentaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa nuorelle realistinen ja oikea-aikainen työkykyä tukeva polku kohta työllistymistä (mahdollinen ammatillinen kuntokurssi, koulutus tai työkokeilu, sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssi, kuntoutuspsykoterapia) JÄRJESTÖT järjestävät ja tuottavat nuorten palveluita ja harrastustoimintaa tukemalla nuorten työllistymistä ja kouluttamalla työelämätaitoja vertaistoimintaa PUOLUTUSVOIMAT JA SIVIILIPALVELUSKESKUS palvelusaikainen opintoneuvonta o sosiaalikuraattoripalvelut o varusmiestoimikunta opinto- ja työuraohjaus Aikalisä-toimintamallia hyödyntäen yhteistyö alueellisten nuorisotoimien, oppilaitosten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä työnantajien kanssa 4

6 RIKOSSEURAAMUSLAITOS Tehtävät: yhteistyö valvotun koevapauden ja valvontarangaistuksen toimeenpanossa (toimintavelvoite) työllistymistä tukevien toimenpiteiden osalta TE-toimiston kanssa tehtävä yhteistyö rikosseuraamuslaitoksen alueyksiköiden kanssa palveluissa, joita annetaan rikosseuraamuksia suorittaville nuorille. KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN TOIMINTA NUORISOTAKUUN TOTEUTUKSESSA: ELY-KESKUKSEN TEHTÄVIÄ NUORISOTAKUUSSA OVAT MM.: ottaa vastuu yhteistyön kehittämisestä yhteen sovittaa alueen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja o johtaa ja koordinoi kokoamansa alueellisen verkoston ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämistyötä seurata nuorisotakuun toimeenpanoa ja saavutettuja tuloksia alueella arvioida palveluiden ja palveluyhteistyön kehittämistarpeita koordinoida työvoimakoulutuksen tarjontaa ja kehittää koulutusten järjestäjien yhteistyötä seurata nuorten palveluissa toimivien asiantuntijoiden ohjausresurssia ja ohjausresurssin saatavuuden turvaaminen KOULUTUSTAKUU JA NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA Toimet: avoimeen ammattiopistoon liittyvän Ohjaamo-mallin alueellinen kehittämistyö yhdessä oppilaitosten, työpajojen ja TE-toimiston ym. ohjaukseen liittyvien toimijoiden kanssa yhteistyöpalaverit oppilaitosten ja Kaakkois-Suomen TE-toimiston kanssa alueen ammatillisen koulutuksen kehittymiseksi työelämän tarpeiden suuntaisesti osallistuminen koulutukseen liittyviin alueellisiin ja valtakunnallisiin työkokouksiin ja seminaareihin palveluohjauksen sujuvuuden varmistaminen sekä työvoimapalveluiden saatavuuden turvaaminen nuorille, jotka tarvitsevat tukea ammatillisen suuntautumisessa ja osaamisen kehittämisessä palvelutarve nuorten ohjautumisen toteutumisen seuraaminen koulutuksiin sijoittumisen osalta sekä koulutusten suorittamisen jälkeen (mm. tunnistetaan opintolinjakohtaisia vajeita ja tehostetaan ohjausta) 5

7 TE-PALVELUT Kaakkois-Suomen TE-toimistolla on oma laadittu toimintasuunnitelma nuorisotakuun toimintoihin liittyen. ELY-keskuksen rooli on palveluiden saatavuuden kehittäminen ja TE-toimiston nuorten palveluprosessin toimivuuden koordinointi. Tehdään yhteistyötä TE-toimiston asiantuntijoiden sekä eri toimijoiden kanssa nuorten palveluprosessien toimivuuteen sekä työvoimapalveluihin liittyen. NUORISOFOORUMI Tehtävänä ja tavoitteina ovat nuorten ohjaus- ja palveluprosessien kehittäminen ja palveluverkoston toimivuuden parantaminen prosessin eri vaiheissa (peruskoulu ammatillinen koulutus työelämään siirtyminen mukaan lukien mahdolliset tarvittavat tukipalvelut kasvuprosessin eri vaiheissa). Yhteistyön kautta saatavan tiedon eteenpäin vieminen päätöksenteon tueksi. Toimintaan osallistuvien organisaatioiden kautta tapahtuva yhteisen tahtotilan ja toiminnan aikaansaaminen, nuorten palvelujen toiminnan kehittäminen ja toimien jalkauttaminen eri sektoreilla sekä informatiivinen vuorovaikutus organisaatioiden sisällä. Toiminta perustuu rajattuihin toimiin ja tavoiteasetteluun, sovitut toimet viedään käytännön tasolle ja tunnistetaan sitä kautta erilaiset hyvät käytännöt sekä kehittämistarpeet nuorten ohjautumisen parantamiseksi. Yritysyhteistyön parantaminen ja monimuotoisuuden kasvattaminen osallistuvien tahojen avulla. Informaation välittäminen toiminnasta ja teemoista esim. seminaarit, kokoukset, erityyppiset tilaisuudet. VERTAISFOORUMIT Etsitään yhdessä toimivia palvelukokonaisuuksia nuorisotakuun toteuttamiseen sekä hyödynnetään eri ELY-keskusalueilla toteutettuja hyviä käytäntöjä palvelu- ja ohjausverkostojen toiminnasta nuorten koulutukseen ja työelämään suuntaavassa työssä. Suunnitellaan yhteistyössä aihekokonaisuuksittain ohjaustyötä tekeville ammattilaisille koulutus- ja seminaaritilaisuuksia. 6

8 NUORTEN PALVELU- JA OHJAUSVERKOSTOJEN TOIMINNAN KOORDINOINTI JA YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ALUEHALLINTOVIRANOMAISTEN KANSSA Verkostoidutaan Kaakkois-Suomen alueen kunnissa toimiviin nuorten palvelu- ja ohjausverkostojen toimintaan o kootaan ja ylläpidetään yhteystietoja o ryhmien kokoonpanon koordinointi oikeat tahot mukana ryhmissä o osallistutaan verkostokokouksiin esim. puheenjohtajaverkoston tapaamisiin o kuntakohtaiset neuvottelut tarpeen mukaan o järjestetään seminaaripäivä verkostolle vertaistoimijuus ja verkostoituminen informaation välittäminen hyvien käytäntöjen esiin nostaminen. Selvitetään kuntakohtaisia käytäntöjä nuorten ohjauspalveluihin liittyen ja tarpeen mukaan tehdään kehittämisehdotuksia o yhteistyöpalaverit. Informaatio-ohjaus kuntien työn tueksi o erilaisten informaatio- ja tilastotietojen välittäminen. Nuorten motivointi ja osallisuuden kasvattaminen kuntien nuorille suunnatun toiminnan kehitystyöhön. JÄRJESTÖT tiedottaminen nuorisotakuuseen liittyen erilaiset yhteistyötapahtumat neuvottelut nuorisojärjestöyhteistyö o myös maahanmuuttaja-nuoriin liittyvien tukitoimien kartoittaminen maahanmuuttajanuorten asiakasraati (kokeilu Kouvolassa, kevät 2014) nuorisovaltuuston edustaja(t) mukaan Nuorisofoorumin toimintaan mahdollinen selvitystyö korkeakouluharjoittelijan avulla HANKETOIMIJAT (myös STM:n kautta ohjautuvat resurssit) Kartoitetaan ja kootaan tiedot hanketoiminnasta verkostoja hyödyntäen. Erilaisten verkostotapaamisten toteuttaminen työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmän muiden asiantuntijoiden ja Kaakkois-Suomen TE-palveluiden asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. ELY-keskuksen ja Kaakkois-Suomen TE-toimiston edustajat käyvät hankeneuvotteluja ja niissä huomioidaan ja koordinoidaan nuoriin kohdistuvia toimia. Hankkeiden nuoriin suunnattujen toimien koostaminen. Mahdollinen selvitystyö toteutetaan korkeakouluharjoittelijan avulla. 7

9 TYÖPAJAT Yhteistyö eri toimijoiden kanssa ohjauksen koordinointi ja kehittäminen liittyen 2013 tehdyn Kipinä syttyy työpajoilla selvityksen pohjalta. Alueellisen kehittämispäivän järjestäminen työpajoille yhteistyössä TE-toimiston kanssa (kevät 2014). Osallistuminen valtakunnalliseen työpajojen kehittämistyöhön. TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUT TE-PALVELUT työvoimapalveluiden kehittäminen nuorisotakuun näkökulmasta yhdessä Kaakkois- Suomen TE-toimiston asiantuntijoiden kanssa (TE-palveluiden kaikki palvelulinjat, koskien työvoimapalveluita ja työvoimakoulutusta) yhteistyö ja kehittämisehdotukset T-ryhmässä osaamispalveluiden hankintaan liittyen yhteistyö Kaakkois-Suomen TE-toimiston nuorten palvelukoordinaattorin ja nuoriin kohdentuvaa ohjaustyötä tekevien asiantuntijoiden kanssa työkokousten järjestäminen yhteistyössä TE-toimiston kanssa TE-toimiston ja oppilaitosten ohjaus- ja tietopalveluyhteistyön tiivistäminen ja laajentaminen TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUIDEN ALUEELLINEN KOORDINOINTI Elinikäinen ohjaus Tarkoitetaan toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa ja kiinnostuksensa missä tahansa elämänsä vaiheessa, tehdä koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä sekä hallita kehityskaartaan oppimisessa, työssä ja muussa sellaisessa toiminnassa, jossa valmiuksia tai taitoja opitaan ja käytetään. Ohjauspalveluja tuotetaan eri toimintaympäristöissä: koulutuksessa, TE-hallinnossa, työpaikoilla, järjestöissä ja yksityisesti. Elinikäisen ohjauksen linjauksia (Elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmä): 1. Ohjauspalveluja on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat yksilöiden tarpeita 2. Yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat 3. Ohjaustyötä tekevillä on tehtävän edellyttämä osaaminen 4. Ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään 5. Ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena. Toiminta: laaditaan alueellinen suunnitelma, miten kokonaisuus toteutetaan nuorisotakuun osalta? koulutuspäivät ohjauspalvelukokonaisuuden kehittäminen ohjauspalvelujen saatavuus ja verkostoyhteistyö Kaakkois-Suomen alueella 8

10 ohjauksen osaamisen kehittäminen osana verkostoyhteistyötä ohjauspalveluiden tueksi työvoimapalveluiden koordinointi ja hankinta elinikäinen oppiminen ja ohjaus ennakointitiedon tuottaminen ja hyödyntäminen Kaakkois-Suomen ohjaus- ja uraohjauspalveluissa toimiville suunnatut koulutukset, learning cafe-tyyppiset tilaisuudet ym. YRITYS- JA TYÖNANTAJAYHTEISTYÖ Hyödynnetään ELY-keskuksen E-vastuualueen sekä Kaakkois-Suomen TE-palveluiden verkostoja informaation tuottamisessa/viestinässä kentälle ja verkostoitumiseen nuorisotakuun tavoitteet huomioiden. Suunnitellaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen TE-palveluiden kanssa yritys- ja työnantajayhteistyön keinot ja selvitellään mahdollisuuksia osallistua nuorisotakuu teemalla yrityssektorin eri foorumeille Kaakkois-Suomen alueella o o o tiedonvälittäminen tilaisuudet esim. aamukahvitilaisuudet yrityksille, kehittämisyhtiöille, yrittäjäjärjestöt osallistuminen mahdollisuuksien mukaan kokouksiin lyhyillä tietopaketeilla. VIRANOMAISVERKOSTOT Vaikutetaan yhteistyön avulla nuorille suunnattujen palvelujen kehittämiseen sekä nuorten äänen ja osallisuuden kasvattamiseen myös palvelujen suunnittelun näkökulmasta katsottuna. Selvitetään ammatilliseen kuntoutukseen liittyvät ohjausverkostot alueellisesti, jotta niiden palveluohjaus ja -polutus toimii, eikä muodosta esteitä työllistymispolkujen rakentumiselle (kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät, yhteistyön rakentuminen ohjattaessa nuoria sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä Kelan kautta saatavat palvelut). Mahdollinen selvitystyö toteutetaan korkeakouluharjoittelijan avulla. PUOLUSTUSVOIMAT JA SIVIILIPALVELUSKESKUS Puolustusvoimissa ja Siviilipalveluskeskuksessa olevien nuorten ohjauspalvelujen koordinointi ja kehittäminen TE-toimiston kanssa palveluksen jälkeisen koulutukseen ja työelämään sijoittumisen osalta Siviilipalveluksen ja ohjauksen kehittäminen yhteistyössä perustettavan neuvottelukunnan kanssa kartoitetaan mahdollisuudet tarjota työpalveluspaikkoja 9

11 VIESTINTÄ Hyödynnetään eri viestintä- ja tiedotusväyliä tapoja esim. lehdistö, www-sivut, intranet. Suunnitellaan viestintäkeinot ja tavat yhdessä ELVIn ja verkkovastaavien kanssa valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Osallistutaan resurssien mukaan erilaisiin tilaisuuksiin. Kehitetään ja suunnataan viestintää nuorille nuorisotakuuseen liittyvistä alueellisista mahdollisuuksista yhteistyössä median, TE-toimiston, koulutus- ja palvelujärjestäjien sekä muiden toimijoiden kanssa. Hyödynnetään sosiaalisen median käytön mahdollisuuksia viestinnässä. Intranetiin o tilastotietoa o toteutuneista asioista taulukko o informaatiokansio eri tapahtumien materiaaleista. TEM, OKM, AVI yhteistyö aktiivinen viestintä ja suunnittelu nuorten ohjaukseen liittyvistä kehittämistarpeista koulutus- ja seminaaripäivien suunnittelu ja järjestäminen eri toimintoihin liittyvä yhteinen kehittämistyö työkokouksiin osallistuminen ohjaustyön koordinointi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sisäiset toiminnot nuorisotakuun toteutuksessa YIT/T-ryhmä Mamu-jaosto toiminnan ohjaus: ennakointi, ELO koulutuksen kehittämisryhmä OTE-jaosto ESR viestintä L- ja Y-vastuualueiden yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen Yhteystiedot Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toteuttamiseen liittyvissä asioissa: Nuorisotakuun toteuttaminen ja koordinointi ja Nuorisofoorumi Asiantuntija Timo Hakala Sähköposti: Puhelin: Kaakon ELO-foorumin osalta Kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Sähköposti: Puhelin:

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 28.11.2013 28.11.2013 Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Työttömien alle 25-vuotiaiden nuorten virta yli 3kk

Lisätiedot

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta Näkökulmia ELO-toimintaan LAITURI-projekti 2014 ELO-opas Julkaisija: LAITURI-projekti Teksti: Antti Laitinen, Sirpa Nykänen, Mervi Sirviö Kannen teos: Mika Heinonen

Lisätiedot

S*" *et"c,,{-^l Sirpa Hasanen Erityisavustajan sihteeri

S* *etc,,{-^l Sirpa Hasanen Erityisavustajan sihteeri wg.rf eunxatrouurureao crbgra- oc[{ r{ar r sutn sterter IIINISTRV OF GIIPIOVUANT NTD T}G ECONOMV SAATE 25.3.2013 Sirkka-Liisa Lam m inkoski Eteld-Pohjanmaan toimisto Jaakonkuja 8 63700 AnrAnr Hyrd Sirkka-Liisa

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet Opetus- ja

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja-

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 Aineistot Pienimuotoisesta kyselystä sovittiin työseminaari I:n yhteydessä 13.6.2013 Kvantitatiivinen tieto

Lisätiedot

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Sisällysluettelo Käydään toimeen nuorten hyväksi... 5 Lukijalle... 6 Miten tätä toimenpideohjelmaa

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön!

Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön! 4.10.2012 Opit käyttöön -seminaari Tampere Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön! Liisa Winqvist, neuvotteleva virkamies TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto, Paikallista

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO Heli-Marja Angeria 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KESKEISET KÄSITTEET... 5 1.3 SEUDULLISEN

Lisätiedot

Sisältö. Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1. Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1. Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1

Sisältö. Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1. Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1. Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1 ELO Pohjois-Savossa Sisältö Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1 Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1 Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1 Elinikäinen ohjaus Suomessa... 3 Elinikäinen ohjaus Pohjois-Savossa

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Suomen romaniväestön hyvinvoinnin ja Romanipoliittisen ohjelman toimeenpanon seurantaindikaattorit 2012

Suomen romaniväestön hyvinvoinnin ja Romanipoliittisen ohjelman toimeenpanon seurantaindikaattorit 2012 Suomen romaniväestön hyvinvoinnin ja Romanipoliittisen ohjelman toimeenpanon seurantaindikaattorit 2012 Kuntia koskevat romanipoliittisen ohjelman toimenpiteet A T Asuminen, koulutus, työllisyys sekä terv

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta Lahti, Julia 2015 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot