TULEVAISUUDEN ASKELMIA RAKENTAMASSA NUORISOTAKUUN VERKOSTOISSA. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toimintasuunnitelma 2014 (10.2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVAISUUDEN ASKELMIA RAKENTAMASSA NUORISOTAKUUN VERKOSTOISSA. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toimintasuunnitelma 2014 (10.2."

Transkriptio

1 TULEVAISUUDEN ASKELMIA RAKENTAMASSA NUORISOTAKUUN VERKOSTOISSA Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toimintasuunnitelma 2014 ( ) 0

2 KAAKKOIS-SUOMEN NUORISOTAKUUN TOIMINTASUUNNITELMA Hallitusohjelmaan kirjattu nuorisotakuu tuli täysmääräisesti voimaan Nuorisotakuun tavoitteena on auttaa nuoria pääsemään koulutukseen ja työelämään sekä ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Nuorisotakuulla tarkoitetaan, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle nuorelle tarjotaan koulutus-, työ-, työkokeilu-, työpaja-, opiskelu- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden sisällä siitä kun nuori on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Nuorisotakuun toteutumisen keinoja ovat koulutustakuun toimet, nuorten aikuisten osaamisohjelma, työvoima- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) ja kuntoutuspalvelut mukaan lukien kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut nuorten sosiaalista vahvistamista tukevat palvelut, kuten etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. Nuorisotakuun toimilla tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja elämänhallintaa. Nuorisotakuun toimeenpano vaatii laaja-alaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä nuorten ohjauksen sekä palvelupolkujen rakentumiseksi ja sen onnistunut toteutus edellyttää valtion ja kuntien viranomaisten, elinkeinoelämän, ammatillisten oppilaitosten ja järjestöjen yhteistyötä. Toimijoina ovat mm. kuntien sosiaali-, terveys-, nuoriso- ja opetustoimet, oppilaitokset ja koulutusjärjestäjät, opinto-ohjaajat, etsivää nuorisotyötä tekevät, nuorten työpajat, työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijat, Kelan kuntoutusasiantuntijat, Puolustusvoimat sekä Siviilipalveluskeskus. Kuntakohtaiset nuorten ohjaus- ja palveluverkostot toimivat toiminnan paikallisina koordinointiryhminä. ELY-keskuksen tehtävinä ovat koordinointi- ja ohjausnäkökulmista katsottuna mm. palveluverkoston toimivuus ja saatavuus, yhteistyön kehittäminen ja verkostotoiminta. Seudulliset yrityspalvelut, työmarkkinajärjestöt ja muut yrityspalveluja tarjoavat tahot ovat yrittäjyyden näkökulmasta tärkeitä yhteistyötahoja. Merkittävässä roolissa ovat myös nuorisojärjestöt, jotka järjestävät ja tuottavat monipuolisesti nuorten palveluita sekä harrastustoimintaa. Nuorten palveluiden yhteistyöfoorumi - Nuorisofoorumi sekä Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä - Kaakon ELO-foorumi toteuttavat osaltaan erilaisia yhteistyötoimia verkostoina nuorisotakuun tavoitteiden sekä nuorten kasvun ja elämän rakentumiseksi. Nuorisofoorumi on Elinkeinoelämän keskusliiton (EK), Suomen Ammattiliitojen Keskusjärjestö SAK ry:n ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen käynnistämä yhteistyöfoorumi, joka yhteistyössä toteuttaa käytännön toiminnan kehittämiseen liittyviä toimia nuorten ohjautumiseksi joustavammin kohti koulutusta sekä työelämää. Elinikäiseen oppimiseen ja ohjaukseen liittyvän verkostotoiminnan, Kaakkois-Suomen ELO foorumin tavoitteena on kehittää ja kouluttaa elinikäisen oppimisen ja ohjauksen toimiin liittyen alueen toimijoita myös nuorten palvelujen ja palveluohjauksen, työelämätietouden ja -valmiuksien parantamiseksi. Yhteistyö järjestöjen, seurakuntien, puolustusvoimien sekä siviilipalveluskeskuksen kanssa ovat merkittävässä roolissa nuorten kokonaisvaltaisen ohjaus- ja palveluprosessien toimivuuden sekä nuorten arjen ja osallisuuden tukemisessa. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toimintasuunnitelmassa avataan nuorisotakuun eri osaalueita ja toimia, ELY-keskuksen toimintaa nuorisotakuun toteutuksessa sekä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Kaakkois-Suomessa. Varsinaiset ELY-keskuksen toimet ovat kuvattuna toimintasuunnitelman lopussa. Nuorisotakuussa on tärkeää nuorten kuuleminen ja osallisuuden mahdollistaminen. 1

3 Nuorisotakuun toteuttamiseen liittyy erilaisia osa-alueita, keinoja ja toimia, joiden avulla nuorten tilanteeseen vaikutetaan. Seuraavassa kuvataan nuorisotakuun tavoitteita ja toteuttamista yleisellä tasolla. KOULUTUSTAKUU: Tavoite: peruskoulun päättäneelle koulutuspaikka lukiossa ammatillisessa oppilaitoksessa oppisopimuskoulutuksessa työpajassa kuntoutuksessa muulla tavoin. toisen asteen opiskelijavalinta oppilaitosta vaihtavien opiskelijoiden ja aiemman tutkinnon suorittaneiden erillisvalinnat ammatillinen lisäkoulutus oppisopimuskoulutus näyttötutkintokoulutus ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma o tuetaan oppimista o vähennetään opintojen keskeyttämistä avoin ammattiopisto NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA Tavoitteet ja keinot: toisen asteen tutkinnon suorittaminen (vailla toisen asteen tutkintoa vailla olevat vuotiaat) ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaminen sekä oppilaitos- että oppisopimuskoulutuksena nuoren tarpeiden mukaisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kautta tuleva valtionavustus, jolla tuetaan opintoihin hakeutumista ja opinnoissa menestymistä TE-PALVELUT nuorten palvelutarpeen arviointi nopea palveluprosessi palveluvalikoimaa hyödyntämällä nuorella ei ammatillista koulutusta ohjaus ammatilliseen koulutukseen työkokeilu, uravalmennus, ammatinvalinta- ja uraohjaus, verkko- ja puhelinpalvelut työnhakuvalmennus, työhönvalmennus, työvoimakoulutus, koulutuskokeilu, starttiraha, palkkatuettu työ 2

4 yhteistyö muiden viranomaisten kanssa työnantajien ja yritysten kanssa tehtävä yhteistyö o kartoitus työnantajista, jotka ovat kiinnostuneita palkkaamaan nuoria o palkkatuen markkinointi (mm. Sanssi-kortti) o ammattibarometrin hyödyntäminen nuorten työelämätietouden lisääminen (harmaan talouden ehkäisy) työvoiman palvelukeskus NUORISOTOIMI kunnassa on oltava paikallisten viranomaisten yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jossa ovat mukana o edustus opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimesta o työhallinto o poliisihallinto o ammatillisen koulutuksen järjestäjät o muut kunnan, valtion tai seurakunnan viranomaiset tai toimialat verkoston on toimittava vuorovaikutuksessa nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävät ovat: 1. koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi; 2. edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus; 3. suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi; 4. edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tiedonvaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken. OKM seuraa kuntien lakisääteisen nuoren ohjaus- ja palveluverkostojen toimintaa ja antaa informaatio-ohjausta, koordinointiin osallistuvat myös ELY-keskukset etsivä nuorisotyö o toteuttaa nuorten sosiaalisen vahvistamisen tehtävää o auttaa ja tukee nuorta saamaan tarvitsevansa palvelut o edistää nuorten kasvua, itsenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työhön nuorten työpajatoiminta o toteuttaa nuorten sosiaalisen vahvistamisen tehtävää o yhteisöllinen, toiminnallinen ja työvaltainen oppimis- ja kasvuympäristö o tukee nuoren elämäntaitoja, sosiaalista vahvistamista, omatahtista yhteisöllistä kasvua ja tekemällä oppimista o mahdollisuus ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn koulutuspolkuun o tukee nuorta suorittamaan koulutuksensa loppuun yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa 3

5 o o o ohjaus avoimille työmarkkinoille työvalmennus edistää nuoren työkykyä ja tukee ammatillista kehittymistä selkiyttää nuoren suunnitelmia sekä koulutukseen ja työhön liittyviä tavoitteita kehittää arjenhallintaa sekä sosiaalisia taitoja ja valmiuksia valmennuksen painotusta muutetaan nuoren voimavarojen kasvun myötä KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO SEKÄ KUNTOUTUSPALVELUT Tehtävät: ennaltaehkäisevä työ mm. lapsen ja nuoren kasvun ongelmatilanteiden oikea-aikainen ja riittävä tuki vanhemmuuteen, neuvolajärjestelmän toimivuus, kotipalvelujen riittävä resursointi, varhaiskasvatuspalvelut, lapsen kokonaisvaltainen huomioonottaminen ja vanhempien kuuleminen perusopetuksessa riittävät ja toimivat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut kunnan on järjestettävä kouluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien perusopetusta antavien oppilaitosten sekä korkeakoulujen ja yliopiston opiskelijoille hyvät työterveyshuollon palvelut erityisryhmien huomioiminen esim. vammaiset, maahanmuuttajat ja kulttuurivähemmistöt KELA selvittää terveydenhuollosta ohjautuneiden osatyökykyisten ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuntoutustarve työkykyneuvonnan kautta esiin noussut kuntoutustarve työkykyneuvonnan rooli, kun työkyvyttömänä olleelle nuorelle haetaan ratkaisuja työelämään paluun tueksi rakentaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa nuorelle realistinen ja oikea-aikainen työkykyä tukeva polku kohta työllistymistä (mahdollinen ammatillinen kuntokurssi, koulutus tai työkokeilu, sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssi, kuntoutuspsykoterapia) JÄRJESTÖT järjestävät ja tuottavat nuorten palveluita ja harrastustoimintaa tukemalla nuorten työllistymistä ja kouluttamalla työelämätaitoja vertaistoimintaa PUOLUTUSVOIMAT JA SIVIILIPALVELUSKESKUS palvelusaikainen opintoneuvonta o sosiaalikuraattoripalvelut o varusmiestoimikunta opinto- ja työuraohjaus Aikalisä-toimintamallia hyödyntäen yhteistyö alueellisten nuorisotoimien, oppilaitosten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä työnantajien kanssa 4

6 RIKOSSEURAAMUSLAITOS Tehtävät: yhteistyö valvotun koevapauden ja valvontarangaistuksen toimeenpanossa (toimintavelvoite) työllistymistä tukevien toimenpiteiden osalta TE-toimiston kanssa tehtävä yhteistyö rikosseuraamuslaitoksen alueyksiköiden kanssa palveluissa, joita annetaan rikosseuraamuksia suorittaville nuorille. KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN TOIMINTA NUORISOTAKUUN TOTEUTUKSESSA: ELY-KESKUKSEN TEHTÄVIÄ NUORISOTAKUUSSA OVAT MM.: ottaa vastuu yhteistyön kehittämisestä yhteen sovittaa alueen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja o johtaa ja koordinoi kokoamansa alueellisen verkoston ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämistyötä seurata nuorisotakuun toimeenpanoa ja saavutettuja tuloksia alueella arvioida palveluiden ja palveluyhteistyön kehittämistarpeita koordinoida työvoimakoulutuksen tarjontaa ja kehittää koulutusten järjestäjien yhteistyötä seurata nuorten palveluissa toimivien asiantuntijoiden ohjausresurssia ja ohjausresurssin saatavuuden turvaaminen KOULUTUSTAKUU JA NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA Toimet: avoimeen ammattiopistoon liittyvän Ohjaamo-mallin alueellinen kehittämistyö yhdessä oppilaitosten, työpajojen ja TE-toimiston ym. ohjaukseen liittyvien toimijoiden kanssa yhteistyöpalaverit oppilaitosten ja Kaakkois-Suomen TE-toimiston kanssa alueen ammatillisen koulutuksen kehittymiseksi työelämän tarpeiden suuntaisesti osallistuminen koulutukseen liittyviin alueellisiin ja valtakunnallisiin työkokouksiin ja seminaareihin palveluohjauksen sujuvuuden varmistaminen sekä työvoimapalveluiden saatavuuden turvaaminen nuorille, jotka tarvitsevat tukea ammatillisen suuntautumisessa ja osaamisen kehittämisessä palvelutarve nuorten ohjautumisen toteutumisen seuraaminen koulutuksiin sijoittumisen osalta sekä koulutusten suorittamisen jälkeen (mm. tunnistetaan opintolinjakohtaisia vajeita ja tehostetaan ohjausta) 5

7 TE-PALVELUT Kaakkois-Suomen TE-toimistolla on oma laadittu toimintasuunnitelma nuorisotakuun toimintoihin liittyen. ELY-keskuksen rooli on palveluiden saatavuuden kehittäminen ja TE-toimiston nuorten palveluprosessin toimivuuden koordinointi. Tehdään yhteistyötä TE-toimiston asiantuntijoiden sekä eri toimijoiden kanssa nuorten palveluprosessien toimivuuteen sekä työvoimapalveluihin liittyen. NUORISOFOORUMI Tehtävänä ja tavoitteina ovat nuorten ohjaus- ja palveluprosessien kehittäminen ja palveluverkoston toimivuuden parantaminen prosessin eri vaiheissa (peruskoulu ammatillinen koulutus työelämään siirtyminen mukaan lukien mahdolliset tarvittavat tukipalvelut kasvuprosessin eri vaiheissa). Yhteistyön kautta saatavan tiedon eteenpäin vieminen päätöksenteon tueksi. Toimintaan osallistuvien organisaatioiden kautta tapahtuva yhteisen tahtotilan ja toiminnan aikaansaaminen, nuorten palvelujen toiminnan kehittäminen ja toimien jalkauttaminen eri sektoreilla sekä informatiivinen vuorovaikutus organisaatioiden sisällä. Toiminta perustuu rajattuihin toimiin ja tavoiteasetteluun, sovitut toimet viedään käytännön tasolle ja tunnistetaan sitä kautta erilaiset hyvät käytännöt sekä kehittämistarpeet nuorten ohjautumisen parantamiseksi. Yritysyhteistyön parantaminen ja monimuotoisuuden kasvattaminen osallistuvien tahojen avulla. Informaation välittäminen toiminnasta ja teemoista esim. seminaarit, kokoukset, erityyppiset tilaisuudet. VERTAISFOORUMIT Etsitään yhdessä toimivia palvelukokonaisuuksia nuorisotakuun toteuttamiseen sekä hyödynnetään eri ELY-keskusalueilla toteutettuja hyviä käytäntöjä palvelu- ja ohjausverkostojen toiminnasta nuorten koulutukseen ja työelämään suuntaavassa työssä. Suunnitellaan yhteistyössä aihekokonaisuuksittain ohjaustyötä tekeville ammattilaisille koulutus- ja seminaaritilaisuuksia. 6

8 NUORTEN PALVELU- JA OHJAUSVERKOSTOJEN TOIMINNAN KOORDINOINTI JA YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ALUEHALLINTOVIRANOMAISTEN KANSSA Verkostoidutaan Kaakkois-Suomen alueen kunnissa toimiviin nuorten palvelu- ja ohjausverkostojen toimintaan o kootaan ja ylläpidetään yhteystietoja o ryhmien kokoonpanon koordinointi oikeat tahot mukana ryhmissä o osallistutaan verkostokokouksiin esim. puheenjohtajaverkoston tapaamisiin o kuntakohtaiset neuvottelut tarpeen mukaan o järjestetään seminaaripäivä verkostolle vertaistoimijuus ja verkostoituminen informaation välittäminen hyvien käytäntöjen esiin nostaminen. Selvitetään kuntakohtaisia käytäntöjä nuorten ohjauspalveluihin liittyen ja tarpeen mukaan tehdään kehittämisehdotuksia o yhteistyöpalaverit. Informaatio-ohjaus kuntien työn tueksi o erilaisten informaatio- ja tilastotietojen välittäminen. Nuorten motivointi ja osallisuuden kasvattaminen kuntien nuorille suunnatun toiminnan kehitystyöhön. JÄRJESTÖT tiedottaminen nuorisotakuuseen liittyen erilaiset yhteistyötapahtumat neuvottelut nuorisojärjestöyhteistyö o myös maahanmuuttaja-nuoriin liittyvien tukitoimien kartoittaminen maahanmuuttajanuorten asiakasraati (kokeilu Kouvolassa, kevät 2014) nuorisovaltuuston edustaja(t) mukaan Nuorisofoorumin toimintaan mahdollinen selvitystyö korkeakouluharjoittelijan avulla HANKETOIMIJAT (myös STM:n kautta ohjautuvat resurssit) Kartoitetaan ja kootaan tiedot hanketoiminnasta verkostoja hyödyntäen. Erilaisten verkostotapaamisten toteuttaminen työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmän muiden asiantuntijoiden ja Kaakkois-Suomen TE-palveluiden asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. ELY-keskuksen ja Kaakkois-Suomen TE-toimiston edustajat käyvät hankeneuvotteluja ja niissä huomioidaan ja koordinoidaan nuoriin kohdistuvia toimia. Hankkeiden nuoriin suunnattujen toimien koostaminen. Mahdollinen selvitystyö toteutetaan korkeakouluharjoittelijan avulla. 7

9 TYÖPAJAT Yhteistyö eri toimijoiden kanssa ohjauksen koordinointi ja kehittäminen liittyen 2013 tehdyn Kipinä syttyy työpajoilla selvityksen pohjalta. Alueellisen kehittämispäivän järjestäminen työpajoille yhteistyössä TE-toimiston kanssa (kevät 2014). Osallistuminen valtakunnalliseen työpajojen kehittämistyöhön. TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUT TE-PALVELUT työvoimapalveluiden kehittäminen nuorisotakuun näkökulmasta yhdessä Kaakkois- Suomen TE-toimiston asiantuntijoiden kanssa (TE-palveluiden kaikki palvelulinjat, koskien työvoimapalveluita ja työvoimakoulutusta) yhteistyö ja kehittämisehdotukset T-ryhmässä osaamispalveluiden hankintaan liittyen yhteistyö Kaakkois-Suomen TE-toimiston nuorten palvelukoordinaattorin ja nuoriin kohdentuvaa ohjaustyötä tekevien asiantuntijoiden kanssa työkokousten järjestäminen yhteistyössä TE-toimiston kanssa TE-toimiston ja oppilaitosten ohjaus- ja tietopalveluyhteistyön tiivistäminen ja laajentaminen TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUIDEN ALUEELLINEN KOORDINOINTI Elinikäinen ohjaus Tarkoitetaan toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa ja kiinnostuksensa missä tahansa elämänsä vaiheessa, tehdä koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä sekä hallita kehityskaartaan oppimisessa, työssä ja muussa sellaisessa toiminnassa, jossa valmiuksia tai taitoja opitaan ja käytetään. Ohjauspalveluja tuotetaan eri toimintaympäristöissä: koulutuksessa, TE-hallinnossa, työpaikoilla, järjestöissä ja yksityisesti. Elinikäisen ohjauksen linjauksia (Elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmä): 1. Ohjauspalveluja on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat yksilöiden tarpeita 2. Yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat 3. Ohjaustyötä tekevillä on tehtävän edellyttämä osaaminen 4. Ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään 5. Ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena. Toiminta: laaditaan alueellinen suunnitelma, miten kokonaisuus toteutetaan nuorisotakuun osalta? koulutuspäivät ohjauspalvelukokonaisuuden kehittäminen ohjauspalvelujen saatavuus ja verkostoyhteistyö Kaakkois-Suomen alueella 8

10 ohjauksen osaamisen kehittäminen osana verkostoyhteistyötä ohjauspalveluiden tueksi työvoimapalveluiden koordinointi ja hankinta elinikäinen oppiminen ja ohjaus ennakointitiedon tuottaminen ja hyödyntäminen Kaakkois-Suomen ohjaus- ja uraohjauspalveluissa toimiville suunnatut koulutukset, learning cafe-tyyppiset tilaisuudet ym. YRITYS- JA TYÖNANTAJAYHTEISTYÖ Hyödynnetään ELY-keskuksen E-vastuualueen sekä Kaakkois-Suomen TE-palveluiden verkostoja informaation tuottamisessa/viestinässä kentälle ja verkostoitumiseen nuorisotakuun tavoitteet huomioiden. Suunnitellaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen TE-palveluiden kanssa yritys- ja työnantajayhteistyön keinot ja selvitellään mahdollisuuksia osallistua nuorisotakuu teemalla yrityssektorin eri foorumeille Kaakkois-Suomen alueella o o o tiedonvälittäminen tilaisuudet esim. aamukahvitilaisuudet yrityksille, kehittämisyhtiöille, yrittäjäjärjestöt osallistuminen mahdollisuuksien mukaan kokouksiin lyhyillä tietopaketeilla. VIRANOMAISVERKOSTOT Vaikutetaan yhteistyön avulla nuorille suunnattujen palvelujen kehittämiseen sekä nuorten äänen ja osallisuuden kasvattamiseen myös palvelujen suunnittelun näkökulmasta katsottuna. Selvitetään ammatilliseen kuntoutukseen liittyvät ohjausverkostot alueellisesti, jotta niiden palveluohjaus ja -polutus toimii, eikä muodosta esteitä työllistymispolkujen rakentumiselle (kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät, yhteistyön rakentuminen ohjattaessa nuoria sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä Kelan kautta saatavat palvelut). Mahdollinen selvitystyö toteutetaan korkeakouluharjoittelijan avulla. PUOLUSTUSVOIMAT JA SIVIILIPALVELUSKESKUS Puolustusvoimissa ja Siviilipalveluskeskuksessa olevien nuorten ohjauspalvelujen koordinointi ja kehittäminen TE-toimiston kanssa palveluksen jälkeisen koulutukseen ja työelämään sijoittumisen osalta Siviilipalveluksen ja ohjauksen kehittäminen yhteistyössä perustettavan neuvottelukunnan kanssa kartoitetaan mahdollisuudet tarjota työpalveluspaikkoja 9

11 VIESTINTÄ Hyödynnetään eri viestintä- ja tiedotusväyliä tapoja esim. lehdistö, www-sivut, intranet. Suunnitellaan viestintäkeinot ja tavat yhdessä ELVIn ja verkkovastaavien kanssa valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Osallistutaan resurssien mukaan erilaisiin tilaisuuksiin. Kehitetään ja suunnataan viestintää nuorille nuorisotakuuseen liittyvistä alueellisista mahdollisuuksista yhteistyössä median, TE-toimiston, koulutus- ja palvelujärjestäjien sekä muiden toimijoiden kanssa. Hyödynnetään sosiaalisen median käytön mahdollisuuksia viestinnässä. Intranetiin o tilastotietoa o toteutuneista asioista taulukko o informaatiokansio eri tapahtumien materiaaleista. TEM, OKM, AVI yhteistyö aktiivinen viestintä ja suunnittelu nuorten ohjaukseen liittyvistä kehittämistarpeista koulutus- ja seminaaripäivien suunnittelu ja järjestäminen eri toimintoihin liittyvä yhteinen kehittämistyö työkokouksiin osallistuminen ohjaustyön koordinointi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sisäiset toiminnot nuorisotakuun toteutuksessa YIT/T-ryhmä Mamu-jaosto toiminnan ohjaus: ennakointi, ELO koulutuksen kehittämisryhmä OTE-jaosto ESR viestintä L- ja Y-vastuualueiden yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen Yhteystiedot Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toteuttamiseen liittyvissä asioissa: Nuorisotakuun toteuttaminen ja koordinointi ja Nuorisofoorumi Asiantuntija Timo Hakala Sähköposti: Puhelin: Kaakon ELO-foorumin osalta Kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Sähköposti: Puhelin:

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

ELYT ja alueelliset ELO-ryhmät -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO) kehittäminen

ELYT ja alueelliset ELO-ryhmät -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO) kehittäminen ELYT ja alueelliset ELO-ryhmät -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO) kehittäminen Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella

Lisätiedot

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA Päivi Pienmäki-Jylhä Nuorisotakuu kunnissa Nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot Etsivä nuorisotyö Työpajatoiminta Nuorisolain mukaiset nuorten

Lisätiedot

Miten varmistamme koulutustakuun toteutumisen. Elise Virnes

Miten varmistamme koulutustakuun toteutumisen. Elise Virnes Miten varmistamme koulutustakuun toteutumisen Elise Virnes Nuorisotakuu 1.1.2013 Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 7 A. Mirka Vainikan ym. valtuustoaloite nuorisotakuun toteuttamisesta HEL 2012-015496 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

Nuorisotakuu tilannekatsaus 01/2014. Timo Hakala/ Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä

Nuorisotakuu tilannekatsaus 01/2014. Timo Hakala/ Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä Nuorisotakuu tilannekatsaus 01/2014 Timo Hakala/ Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Nuove-projektin päätöstilaisuus

Nuove-projektin päätöstilaisuus Nuove-projektin päätöstilaisuus 30.11.2011 Teija Felt Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Monialainen viranomaisverkosto, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. Tuloksia vuodesta 2012 14.5.2013 Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellisesta yhteistyöstä

Elinikäisen ohjauksen alueellisesta yhteistyöstä Elinikäisen ohjauksen alueellisesta yhteistyöstä Antti Laitinen, LAITURI-projekti Salmia 12.11.2013 Kanta-Hämeen ELO 13.11.2013 Päijä-Hämeen ELO Elinikäisen ohjauksen määritelmä Elinikäiseen oppimiseen

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

Nuorisotakuu 1.1.2013 alkaen

Nuorisotakuu 1.1.2013 alkaen Nuorisotakuu 1.1.2013 alkaen Tämän koonnoksen on tarkoitus selventää, miltä nuorisotakuu tulee näyttäytymään sekä nuorten että nuorten kanssa työskentelevien toimijoiden näkökulmasta. Tässä koonnoksessa

Lisätiedot

Nuorisotakuu ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet

Nuorisotakuu ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet Nuorisotakuu 2013 - ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen tai perusopetuksen lisäopetukseen. Noin 120

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelma Pohjois-Karjalassa

Elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelma Pohjois-Karjalassa Elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelma Pohjois-Karjalassa 2016-2019 14.10.2016 Koulutusasiantuntija Paula Hiltunen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus Mitä on elinikäinen ohjaus ja ELO-toiminta? Erilaisissa

Lisätiedot

Oppilaan- ja opinto-ohjauksen ajankohtaiset linjaukset. Kirsi Kangaspunta johtaja

Oppilaan- ja opinto-ohjauksen ajankohtaiset linjaukset. Kirsi Kangaspunta johtaja Oppilaan- ja opinto-ohjauksen ajankohtaiset linjaukset Kirsi Kangaspunta johtaja Hallitusohjelman tavoite: maailman osaavimmaksi kansaksi Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Katsaus nuorisotakuuseen

Katsaus nuorisotakuuseen Katsaus nuorisotakuuseen Nuorten työllistymistä edistävät palvelut Palvelujohtaja Mari Tuomikoski 1 Nuorisotakuun määritelmä TE-toimiston palvelut nuorelle työnhakijalle Tilastotietoa nuorten tilanteesta

Lisätiedot

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä Heureka

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä Heureka Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä 15.11.2016 Heureka Nuorten ohjautuminen nuorten työpajatoimintaan ja muuta ajankohtaista työja elinkeinoministeriöstä Ari-Pekka Leminen, TEM Sisältöä

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö Kuinka luoda yhteistyöverkostoja ja käyttää niitä hyväksi

Monialainen yhteistyö Kuinka luoda yhteistyöverkostoja ja käyttää niitä hyväksi Monialainen yhteistyö Kuinka luoda yhteistyöverkostoja ja käyttää niitä hyväksi Timo Mulari Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Syitä monialaisuuteen

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

NUORISOFOORUMIN TEEMARYHMIEN TYÖ NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESSA

NUORISOFOORUMIN TEEMARYHMIEN TYÖ NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESSA NUORISOFOORUMIN TEEMARYHMIEN TYÖ NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESSA 28.5.2013 Nuorisofoorumin taustaa Vuonna 2010 näkyi merkkejä nuorisotyöttömyyden uudesta kasvusta. Työmarkkinoille sijoittuminen hidastui.

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kun alle 25-vuotias nuori on ollut

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Aamutunti 26.3.2013 1 Asiakkuus osaamisen kehittämisen palveluissa Henkilöasiakkaat, jotka tarvitsevat ammattitaidon parantamista tai tukea tavoitteiden

Lisätiedot

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa (Laki 693/2010) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100693 (HE 1/2010 vp) http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100001 Tuula

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede 1

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede 1 Ajankohtaista Georg Henrik Wrede 1 Georg Henrik Wrede Päivän tarjous! TAE 2014 Ei hätä ole TAE 2014 näköinen Nuorisotakuu nuorisosektorilla Me olemme hoitaneet omat työt hyvin! Nuorisolaki uudistus? Mitä

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Ohjaamoja kehittämässä

Ohjaamoja kehittämässä Ohjaamoja kehittämässä Pasi Savonmäki Kohtaamo-hanke Satakunnan verkostoitumisseminaari 15.4.2016 Helsinki Ohjaamo-toimintamallin taustaa ja suuntaviivoja Eurooppalainen yhteistyö 2007-2015 Suuntaviivoja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Koulutustakuun mahdollisuudet. Terttu Kiviranta

Koulutustakuun mahdollisuudet. Terttu Kiviranta Koulutustakuun mahdollisuudet Terttu Kiviranta 26.9.2013 Nuorisotakuu Tavoitteena auttaa nuoria pääsemään koulutukseen ja työelämään Koulutustakuu 2013 alkaen jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu. Työryhmän puheenjohtaja, Tuija Oivo

Nuorten yhteiskuntatakuu. Työryhmän puheenjohtaja, Tuija Oivo Nuorten yhteiskuntatakuu Työryhmän puheenjohtaja, Tuija Oivo 22.5.2012 Takuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla ammatillisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa Opetusneuvos Tarja Riihimäki KESU:n koulutuspoliittisia lähtökohtia Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020 nuorista aikuisista runsaalla kolmanneksella

Lisätiedot

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta osana palvelumallin muutosta Vaivio 25.4.2012 8.5.2012 Palvelulinjoihin perustuvalla toiminnalla.. varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palvelu varmistetaan eri palvelukanavien tehokas ja

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto 26.1.2017 Mitä tavoitellaan? Ketterämpää, oikea-aikaisempaa ja joustavampaa vastaamista työ-

Lisätiedot

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut Huhtiniemi Jukka palvelujohtaja, henkilöasiakaspalvelut Lehto Katri Sidosryhmätilaisuus 10.1.2017 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena KASE Työllisyysseminaari 2016 Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Ohjurin tavoitteet: Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien parantaminen

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen

Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 11.10.2016 OKM reformin seurantaryhmässä: - Järjestämislupa voidaan myöntää hakemuksesta kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle. - Kuntien

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Joensuu 3.12.2014 Minna Bálint Alueelliset suunnitelmat Opetushallitukseen toimitettu 16 alueellista suunnitelmaa Suunnitelmat sisällöltään

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa Koulutuksen järjestäjän tiedot (yhteystahona toimivan koulutuksen järjestäjän tiedot) Seinäjoen koulutuskuntayhtymä,

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Ohjauksen eurooppalaiset ja kansalliset tavoitteet Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät, , Joensuu Ulla-Jill Karlsson, neuvotteleva virkamies

Ohjauksen eurooppalaiset ja kansalliset tavoitteet Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät, , Joensuu Ulla-Jill Karlsson, neuvotteleva virkamies Ohjauksen eurooppalaiset ja kansalliset tavoitteet Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät, 7.11.2013, Joensuu Ulla-Jill Karlsson, neuvotteleva virkamies Ohjauksen ja neuvonnan kasvava yhteiskunnallinen merkitys

Lisätiedot

Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari Tallink Silja Line 6.5.2013 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus - yksikön päällikkö, opetusneuvos

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Move On! Nuorten työllisyyshanke 2014-2017 Uudenmaan Ely-keskus ja Kris-Etelä-Suomi ry

Move On! Nuorten työllisyyshanke 2014-2017 Uudenmaan Ely-keskus ja Kris-Etelä-Suomi ry Oletko kyllästynyt rikolliseen elämäntapaan? Move On! Nuorten työllisyyshanke 2014-2017 Uudenmaan Ely-keskus ja Kris-Etelä-Suomi ry (6/2015 alkaen Uudenmaan TE-toimisto) Mitä? Tavoitteena ohjata ja mallintaa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Etelä-Pohjanmaalla Hannele Koivumäki TE-toimisto

Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Etelä-Pohjanmaalla Hannele Koivumäki TE-toimisto Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Etelä-Pohjanmaalla 24.9.2015 Hannele Koivumäki TE-toimisto Nuorisotakuun rahoituksen painopisteet Hallitusohjelmassa linjattu (60 M /vuosi): Valmistelutyöryhmän analyysin

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun projekti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Tuloksia, kokemuksia, suosituksia

OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun projekti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Tuloksia, kokemuksia, suosituksia OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun projekti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 7.11.2014 Tuloksia, kokemuksia, suosituksia 14.11.2014 Helena Ylisirniö Projektikoordinaattori 17.8.2014 asti OSUMAn

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009 1 Kokonaisuudistuksen lähtökohdat Tavoitteena ollut selkiyttää hajanaista hallintoa, rahoitusta, etuuksia

Lisätiedot